TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Proje Sahibinin Hazılayacağı Belgeler
1
2
3
4
TOSBİ’ye hitaben yazılmış, İnşaat ruhsatı talep dilekçesi (Vekil var ise vekalet )
TOSBİ’den dilekçe ile alınmış İmar Durumu
TOSBİ'den alınmış numarataj belgesi
Tapu Tahsis Belgesi
5
Mal Sahibi İle Yapı Müteahidi arasında Asgari şartları yönemelikte belirlenmiş Hizmet Sözleşmesi
(Müteahhit yok ise mal sahibinin inşaatı kendisinin yapacağına dair noter onaylı taahütname)
6
7
8
9
10
11
12
13
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların
hazırlayacakları ÇED Olumlu Kararı" veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda "Çevresel Etkileri
Önemsizdir" kararını içeren belge
TİRE KAYMAKAMLIĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ yapı denetim hesabına Yapı Denetim hizmet bedelinin
ilk taksidinin yatırıldığına dair makbuz
Müteahhidin Ticaret Odası'na kayıtlı olduğuna dair belge ve ticaret sicil gazetesi ilan fotokopisi
(Müteahhit yoksa Mal Sahibi İçin Bu Belge İstenecektir)
Müteahhit taahhütnamesi ve ustalık belgesi olmayan işçi çalıştırmayacağına dair taahhütname
Mal Sahibi ve müteahhit İçin ayrı ayrı Vergi Levhası'nın bir fotokopisi
Mal Sahibi ve müteahhit İçin ayrı ayrı imza sirkülerinin bir fotokopisi
Şantiye şefi; Sözleşmesi, Kimlik fotokopisi, Oda kayıt belgesi, İkametgahı
Tesis Hakkında, İşletme safhalarında çalışacak eleman sayısını, araç trafiğini, su ihtiyacını, enerji
miktarını v.b. Genel bilgileri içerir rapor
Yapı Denetim Şirketinin Hazırlayacağı Belgeler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mal Sahibi İle Yapı Denetim Şirketi arasında asgari şartları yönetmelikte belirlenmiş hizmet
sözleşmesi
Yapı Denetim Kuruluşuna ait yapı denetim izin belgesi
Yapı Denetim Şirketinin bakanlıkça onaylı personel listesi
Yapı denetim şirketi adına yetkili kişilerin imza sirküleri ve kimlik fotokopisi
Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi
Yapı Denetim Kuruluşu Denetçi İkametgahı
Yapıya ilişkin bilgi formu
Proje kontrol formları
YDK Sözleşmelerinden Doğan Damga Vergisinin Ödeme Dekontu
Proje Müelleflerinin Hazırlayacağı Evraklar
1
2
3
3
4
5
Jeolojik / Jeoteknik (Zemin Etüdü) Raporu,
Mimari Projeler (Her Bölümün Yapı Alanlarını gösterir hesap sayfası)
Sığınak Proje uygunluk yazısı (3000M² üstü yapılar için TOSBİ' den alınacaktır)
Statik Projeler ve Hesapları
Mekanik Projeler (Sıhhi Tesisat, Yangın Tesisatı, Buhar Tesisatı vb.) Projeleri, Isı Yalıtım Raporu
Elektrik Projeleri (Kullanılacak Makinaların Güç hesabı, akım şeması, aydınlatma projesi)
6
Proje Müelleflerinin o işin adına düzenlenmiş 1-) BÜRO TESCİL BELGELERİ, 2-) KİMLİK
FOTOKOPİLERİ 3-) SİCİL DURUM TAAHHÜTNAMELERİ
7
Bina Köşe Kazıkları ve kotlarını, geri çekme mesafelerini kontrol edecek olan harita mühendisinin
taahhütnamesi (Yapı yeri uygulama, Aplikasyon ve kot krokileri.)
8
Bütün Projelerin CD ortamında kopyaları
Not :
Proje Müelleflerinin Proje antet bölümünü eksiksiz olarak (Oda Sicil No, Büro Tescil No, Adres, İşin
Sahibi, Yeri vb) doldurmaları zorunludur.
KONTROL
Download

Yapi ruhsati icin gerekli belgeler