YAPI RUHSATI BAŞVURUSU TESLİM BELGESi
İTOB Organize Sanayi Bölgesinde ……… ada, ……… parselde …………………….
…………..'ne ait inşaat Uygulama Projeleri dosyalanmış olarak aşağıda belirtildiği
şekilde eksiksiz teslim edilmiştir.
I.DOSYA- İşin adının kapakta belirtildiği
□
1 Firmanın yeniden ruhsat verilmesine ilişkin talep dilekçesi
2 Jeolojik etüt raporu
□
Yapı denetim Firması onayı________________________________________________________
□
Jeoloji ve jeofizik mühendisinin sicil durum belgesi/Taahhütnamesi________________________
□
Geoteknik sorumluluk belgesi ____________________________________
□
3 ÇED veya Önçed raporu aslı (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden)
□
Oda Onayı______________________________________________________
4 Projeler
mimari statik mekanik elektrik
Proje müellifi sicil durum belgesi/Taahhütnamesi_____________________________
□
□
□
□
Proje müellifi büro tescil belgesi_____________________________
□
□
Proje müellfi kimlik fotokopisi____________________________
□
□
İlgili oda onayı__________________________________
□
□
Yapı denetim Firması onayı_____________________________
□
□
İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Onayı
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
5 Mal sahibine ait belgeler
□
Ticaret Odası kaydı____________________________________________________
□
Vergi levhası_________________________________________________________
□
Ticaret Sicil gazetesi____________________________________________________
□
İmza sirküleri_________________________________________________________
□
TC Kimlik No_________________________________________________
6 Müteahhite ait belgeler
TC Kimlik No_________________________________________________
□
Mal sahibi müteahhitliği üstelendiğine taktirde noter tastikli taahhütname (mal
sahibinin müteahhitliği üstlenebilmesi için ticari firmalardan kuruluş 'amaç'
maddesinde 'Yapı Müteahhitliği' kaydı istenecektir)
□
□
Ticaret Odası kaydı____________________________________________________
□
Vergi levhası fotokopisi ____________________________________________ □
SGK kaydı Belgesi___________________________________________________
□
İmza sirküleri_________________________________________________________
□
Müteahhit taahhütnamesi (Ek 2)____________________________________ □
Yapım sözleşmesi (Mal sahibi ile müteahhit arasında imzalı)_____________
7 Şantiye şefine ait belgeler
□
Şantiye şefi kabul ve tayin dilekçesi _________________________________________
□
Büro tescil belgesi___________________________________________________________
□
TMMOB şantiye şefi belgesi / Taahhütnamesi______________________________________
□
Sigorta sicil kaydı_________________________________________________________
□
Sözleşmesi____________________________________________________________
□
İkametgah İlmühaberi___________________________________________
□
Telefon ve faks bilgileri_________________________________________________________
□
8 Yapı denetim Firmasına ait belgeler
□
Yapı denetim kuruluşu izin belgesi noter tastikli sureti__________________________
□
Yapı denetim kuruluşu imza sirküleri_______________________________________
□
Yapıya ilişkin bilgi formu aslı__________________________________________□
Her sayfası kaşe ve imzalı Yapı Denetim Hizmet sözleşmesi___________________________________
□
Yapıya ilişkin bilgi formu aslı (istinat)___________________________________□
Her sayfası kaşe ve imzalı Yapı Denetim Hizmet sözleşmesi (istinat)____________________________
□
Yapı Denetim Firmasının Yapı Denetimi üstlendiğine dair taahhütname______________
□
Yapı den. Hizmet bedelinin ilk taksidinin yatırıldığına dair banka dekontu________________
□
Kimlik Fotokopisi_________________________________________________
Yapı den. kuruluşunun, yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat
müh. ve yardımcı kontrol elemanının ikametgah belgeleri_________
Yapı Denetim proje kontrol formu (Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik)_____
□
□
II. DİĞER DOSYALAR- İşin adının kapakta belirtildiği
Mimari Proje _______________________________________________…. Adet
Statik Projesi ______________________________________________…. Adet
Statik Hesaplar _____________________________________________…. Adet
Elektrik Proje ______________________________________________.…. Adet
Tesisat Projesi _____________________________________________…. Adet
Isı yalıtım raporu ___________________________________________.…. Adet
İstinat Duvarı statik Projesi __________________________________.…. Adet
İstinat Duvarı Statik Hesabı__________________________________.…. Adet
Jeolojik Etüd Raporu ________________________________________.…. Adet
Diğer Rapor ve belgeler
Tarih
……/……../…….
Firma Kaşe imza
Download

Ruhsat için gerekli evraklar