Zdravotní tělesná výchova ve školním a tréninkovém procesu
KDY, KDE
Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j. MSMT– 45681/2014-1-100
29. 5. 2015 od 8,00 do 17,30 hodin (10 vyučovacích hodin teorie + praxe)
budova A11/učebna 311 v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno a tělocvična
na Fakultě sportovních studií v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno
POPIS VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A CÍL
Ukazuje se, že negativní důsledky sedavého životního stylu zhoršují naše zdraví. Vzrůstá počet dětí
s poruchami pohybového aparátu, metabolickým oslabením, jako obezita, diabetes mellitus I. typu,
oslabení dýchacího systému, dále pak dětí s ADHD, epilepsií a dětí osvobozených ze školní tělesné výchovy.
Vzhledem k preferenci integrace jedinců se zdravotním oslabením do školní tělesné výchovy - je nutné, aby
se učitelé seznámili blíže s problematikou tělesné výchovy oslabených a s vhodným vyrovnávacím
procesem, který mohou aplikovat v hodinách tělesné výchovy. Pedagog musí být také seznámen
s nevhodnými pohybovými aktivitami a cvičeními pro jednotlivá oslabení. Správně řízená tělesná výchova,
která je vhodně přizpůsobena druhu a velikosti oslabení, může zdravotní oslabení pozitivně ovlivnit.
Cílem je proškolení v rámci DVPP ve zdravotní tělesné výchově. Dále pak podat základní teoretické
poznatky o jednotlivých druzích zdravotního oslabení a o uplatňování vhodných vyrovnávacích prostředků
s respektováním zásad vyrovnávacího procesu.
ODBORNÝ GARANT
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
PROGRAM A LEKTOŘI
 Úvod do ZTV - doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
 Oslabení pohybového aparátu - Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.
 Oslabení dýchacího systému doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
 Metabolická oslabení - Mgr. Ivan Struhár
 Neuropsychická oslabení (ADHD, epilepsie) - Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
 Oslabení smyslů (zrak, sluch) - Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
VYHODNOCENÍ A DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ
Zakončeno diskuzí u kulatého stolu, zpětnou vazbou formou rozhovoru a konzultacemi s účastníky akce.
Účastníci obdrží Osvědčení MŠMT v rámci DVPP o absolvování programu s neomezenou platností.
TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášky zasílejte do 15. 5. 2015. Po uzávěrce vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi a fakturami.
CENA
1. 200,- Kč
MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno
Tel.: +420-549 49 4316, 3830, 5147, e-mail: [email protected], web: www.fsps.muni.cz/czv
Download

CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®