Politika a cíle v oblasti BOZP, jakosti a
životního prostředí
Co je politika:
dokument schválený vrcholovým vedením CDV služby s.r.o.
Uvádí: celkové cíle a závazky na úseku BOZP, jakosti a
životního prostředí
Hlavní záměr:
spokojenost zákazníků v oblasti úklidu a likvidace odpadů
Hlavní závazek:
poskytování komplexních a nekvalitnějších služeb
dodržování platné legislativy
používání ekologických přípravků a nových postupů šetrných
k životnímu prostředí
minimalizace pracovních rizik
Hlavní cíle na r. 2014:
snížit počet pracovních úrazů oproti r. 2013
snížit zátěž pro životní prostředí
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová,
OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Dokumenty v oblasti BOZP, jakosti a životního
prostředí
Pro BOZP, jakost a životní prostředí:
zpracované směrnice, pracovní postupy a další dokumenty
vše je uloženo na ústředí CDV služby s.r.o.
Zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
pí. Vašáková
- zákoník práce v platném znění
- obsahuje základní povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatele ve vztahu k BOZP
Zákon č. 309/2006 - zákon o BOZP
NV č. 201/ 2010 Sb. - způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
NV č. 495 / 2001 Sb. - stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Vyhláška 288/2003 Sb. - stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a
mladistvým
NV č. 361/2007 Sb. - stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
NV č. 101/2005 Sb. – upravuje požadavky na pracovní prostředí
Zák. č 251/2005 Sb. - o inspekci práce – možné pokuty až do 2 mil. Kč
Zák. č. 373/2011 Sb.
Skoronehoda – událost související s prací, při které mohlo dojít
(INCIDENT)
k úrazu, poškození zdraví nebo smrti, ale k výše
uvedenému nedošlo
Každou skoronehodu je třeba hlásit ÚO / ÚM, který jí eviduje na
formuláři
Pokuty – zák. 251/05 Sb.
Přehled důležitých právních předpisů
Zákon č. 262/2006
o specifických zdravotních službách
Zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)
Vyhl. 79/2013 Sb. - vyhláška o pracovnělékařských službách a některých
druzích posudkové péče
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová,
OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Informace BOZP
v platném znění
Organizace nezajistí BOZP osob na svých pracovištích
1 mil.
Přenese náklady na zajištění BOZP na zaměstnance
2 mil.
Nezajistí opatření k prevenci rizik
2 mil.
Nedodrží opatření v § 103 ZP
2 mil.
Neposkytne bezplatně OOPP
1 mil.
Neudržuje OOPP a nekontroluje jejich používání
2 mil.
Neumístí na pracovišti bezpečnostní značky a signály
2 mil.
Nevyšetří PÚ, nevyhotoví záznam o PÚ
1mil.
Nepřijme opatření proti opakování PÚ
2 mil.
ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
Lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o.:
602 947 288, 241 400 440
LÉKÁRNIČKY – vybavené – na jednotlivých pracovištích
PROŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍCI:
Nezajistí řádný stav používaných výrobních a pracovních
prostř. a zařízení ap. (požadavky na bezp. provoz strojů)
1 mil.
Nepřizná zaměstnanci právo odmítnout práci ohrožující život
2 mil.
Neposkytne přestávky na kojení
1 mil.
Nezajistí prohlídky, revize, kontroly zařízení vyhr.techn.zař.
2 mil.
ÚO / ÚM - proškoleni pro jednotlivá střediska
1
Kategorizace prací
Pracovně lékařské prohlídky
Pracovní zařazení
Lékařské prohlídky
Četnost roky
[OM1]
Administrativa a ostatní činnosti níže neuvedené do 50 ti let
6
Administrativa
4
a ostatní činnosti níže neuvedené nad 50 let
Kategorie
Administrativní práce:
finanční ředitelka, asistentka finanční ředitelky, administrativní zaměstnanci,
asistentky
operátor dohledového centra a další administrativa, recepční
vedoucí dopravy, zástupce vedoucího dopravy
Uklízeč – vnější úklid
Řidiči - řízení vozidla v pracovně právním vztahu - do 50 let
Řidiči - řízení vozidla v pracovně právním vztahu - nad 50 let
2
1
Biologické riziko
2
Noční práce - kategorie 3
1
Práce s křovinořezem
Dle vyjádření HS
Práce s motorovou pilou
Dle vyjádření HS
Zákoník práce - výňatky
1
2
Řidič - uklízeč
1
Uklízeč metra - denní ruční / strojový
1
Uklízeč metra - noční ruční / strojový
3
Oknař – specialista – noční (metro)
3
Oknař denní – (metro)
1
Oknař denní
1
Úklid denní - poliklinika
2
Údržbář strojů – doprava, metro
1
Manažer úklidu
1
Operátor úklidu - denní
1
Úklid vnitřní denní ruční / strojový
1
Rizika ZP § 101 Základní ustanovení
§ 32 - V případech stanovených zvl. právním předpisem je zaměstnavatel
povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy
podrobila vstupní lékařské prohlídce
§ 88 - Zaměstnavatel je povinen poskytnout Z nejdéle po 6 hodinách
nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech - min. 30 minut,
mladistvým musí být přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hod.
§ 93 - Nařízená práce přesčas - jen výjimečně – max. 8 hod. v týdnu, nesmí
překročit 150 hod. v kalendářním roce
§ 108 (1) - Zaměstnanci mají právo se účastnit na řešení otázek souvisejících
s BOZP prostřednictvím odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP
§ 108 (5) - Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce
prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních a zjištěné nedostatky
odstraňovat.
§ 241 - Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací
přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1
rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas
§ 242 (1) - Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen
poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.
§ 249 (3) - Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní
podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost nadřízenému VZ
(1)Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP všech zaměstnanců
(2)Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP se vztahuje na
všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho
pracovištích.
(3)Péče o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních
povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení
v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
(4)Náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí zaměstnavatel
nesmí být přímo ani nepřímo přenášeny na zaměstnance.
10
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Rizika
ZP § 102 Povinnosti zaměstnavatele
soustavně vyhledávat nebezpečné činitele
jejich příčiny a zdroje
a zjišťovat
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich
odstranění
ZP - § 103 – povinnosti zaměstnavatele
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané
práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a
zdravotní způsobilosti
Zaměstnavatel musÍ:
Seznámit zaměstnance a zaměstnance jiných firem s riziky jejich práce
informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce
zařazena
musí být uzavřena smlouva s lékařem - pracovně lékařská služba
pravidelně kontrolovat úroveň BOZP
pokud nelze rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je
vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení
tak, aby ohrožení BOZP zaměstnanců bylo minimalizováno
§102 (6) zajistit a proškolit zaměstnance poskytující první
pomoc (ZDRAVOTNÍCI na pracovišti)
sdělit
zaměstnancům,
které
zdravotnické
zařízení
jim
poskytuje
pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a lékařským preventivním
prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit –
zaměstnavatel má povinnost nahradit případnou ztrátu na výdělku
Zajistit Z školení o všech předpisech BOZP, pravidelně ověřovat jejich znalost a
kontrolovat jejich dodržování
Zaměstnavatel určí četnost a obsah školení
těhotným Z, kojícím a matkám do konce 9. měsíce po porodu přizpůsobovat na
pracovišti prostory pro jejich odpočinek
2
ZP- Práva a povinnosti zaměstnance § 106 - 1
ZP - Práva a povinnosti zaměstnance § 106 - 2
účastnit se školení BOZP a ověření znalostí
okamžitě oznamovat svému nadřízenému pracovní úraz
podrobit se
Nepít alkoholické nápoje a neužívat návykové látky
lékařským prohlídkám:
vstupním, periodickým a výstupním
podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek
dodržovat právní a ostatní předpisy k BOZP
používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky
nekouřit na pracovištích, kde je kouření zakázáno – všechny
prostory metra
provádět před každým zahájením práce kontrolu strojů a
nástrojů: el. přívodní šňůry, koncovky
filtry, plnost zásobníků (pytlíků)
násady, úchyty, držadla kýblů
schůdky
ÚO/ÚM/ŘD má právo kontrolovat, zda je zaměstnanec pod
vlivem alkoholu – budou prováděny namátkové kontroly –
okamžité vyvození důsledků
každý zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní
bezpečnost, i o bezpečnost osob, kterých se bezprostředně
dotýká jeho jednání
dodržovat stanovené pracovní postupy
dodržovat všechny pokyny nadřízeného zaměstnance
oznamovat okamžitě technikovi všechny nedostatky a závady
na pracovišti a na pracovních strojích a nástrojích
dodržovat čistotu na pracovišti – úklidové komory
- stání úklidové techniky
Odpovědnost zaměstnavatele
Zákon č. 262/2006 Sb. - ZP - změny
§ 78 Noční práce
§ 104 poskytování OOPP
§ 105
povinnosti zaměstnavatele při PÚ
§ 366 (1) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou
pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů
zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje
během noční doby (od 22 do 6 hod) nejméně 3 hodiny ze své
pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru
alespoň jednou týdně - dříve pravidelně
§ 301a Jiné povinnosti zaměstnanců
nebo v přímé souvislosti s ním
kterou byl postižen
Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim
dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost
zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu
a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o
nemocenském pojištění.
§ 366 (4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel
Novela zákona o zaměstnanosti – od 5.1.2012
povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění
§ 136 - Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě
pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního
vztahu a kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince
na území ČR, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od
skončení zaměstnávání tohoto cizince
§ 366 (2) Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou
nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec před jejím zjištěním pracoval
u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela
nebo zčásti nezprostí
Zákoník práce - § 106
Typy školení BOZP
Zaměstnanec je povinen:
Vstupní
- při nástupu nového zaměstnance do zaměstnání
- provádí se ve školícím centru / ÚO / ÚM
- kopii obdrží zaměstnanec
•
účastnit se školení BOZP a ověření znalostí
•
podrobit se preventivním lékařským prohlídkám, vyšetřením, očkováním
•
dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP,
s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na
pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
•
dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a
ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu
BOZP, PO
•
nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, nevstupovat
pod jejich vlivem na pracoviště
ISO
•
nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci
•
oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti
•
bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, nebo PÚ,
kterého byl svědkem
•
podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného
zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek
školení poúrazové – provádí ÚO
provádí se ihned po skončení pracovní neschopnosti
•
chovat se bezpečně, nezpůsobit úraz sobě ani nikomu jinému
Školení agenturních zaměstnanců před zahájením práce (školí ÚO/ÚM)
Periodické pro zaměstnance – 1 x za rok (školí ÚO/ ÚM)
Použití chemických přípravků + SEZNÁMENÍ S BEZPEČNOSTNÍMI LISTY
Práce ve výškách – do 1,5 m je součástí školení BOZP
18
Periodické pro vedoucí zaměstnance – 1 x za 3 roky (školí OZO)
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
3
Vytipování možných rizik na pracovištích
Typy školení BOZP
školení speciální (odborné) - provádí OZO pro danou
problematiku
1. např. školení řidičů (externě)
2. školení pro určité činnosti:
– práce ve výškách – do 5 - mytí oken (OZO O. Melzochová)
- práce ve výškách nad 5 m (externě)
- zacházení s chemickými látkami (látky toxické, žíravé)
(externě + OZO O. Melzochová)
- zaučení pro použití strojů - ÚO / ÚM / dodavatel stroje
- pro práci s křovinořezy, motorovými pilami – (externě)
bez tohoto školení nesmí být práce prováděna !
FORMULÁŘE PRO VSTUPNÍ A PERIODICKÉ ŠKOLENÍ
VŽDY STÁHNOUT AKTUÁLNÍ Z INTRANETU !
Vytipování možných rizik na pracovištích
El. přístroje: el. spotřebiče, luxy, zásuvky, přívodní šňůry:
ohrožení el. proudem, kontakt s přehřátými plochami
riziko styku s živými částmi el. zařízení,
poranění o hrany přístrojů, pád přístrojů
možnost zakopnutí o přívodní šňůry, přejetí nohou
Úklidové stroje - stejná rizika, dále nutno:
- udržovat stroje v čistotě, čistit filtry
- seznámit se s obsluhou, nevozit se na strojích
Nábytek
Naražení, udeření, přivření, pořezání, pohmoždění
Počítače:
Poškození zraku, pohyb. systému, neuropsychická zátěž,, zánět
šlach,karpálního tunelu
Automaty na kávu a vodu:
opaření, naražení na automat
Pracovní místo:
Zakopnutí o elektrické kabely, špatně uspořádané pracovní místo
Vytipování možných rizik na pracovištích
Řízení osobního automobilu:
neuropsychická zátěž, dopravní nehoda, úrazy spojené s ruční manipulací
s břemeny, s běžnou údržbou vozidla, přivření částí těla, přiražení, smrt
při dopravní nehodě nebo následkem nehody
Při opravě auta na komunikacích – nutno používat výstražné vesty
Komunikace vnější:
pád, uklouznutí, zakopnutí, naražení, udeření, přejetí – sražení
automobilem, pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích
pro pěší a chodnících, zimní komunikace – náledí - uklouznutí
Podzemní garáže:
dopravní nehoda, přejetí při couvání, poražení, výfukové
plyny
Schodiště:
pád, uklouznutí, zakopnutí, naražení, udeření, přepadnutí přes zábradlí
Vrata, dveře, okna
Naražení, udeření, přivření, pořezání (o rozbité sklo)
Komunikace vnitřní:
pád, uklouznutí, zvl. na schodech (zvl. na kluzkých plochách – např.
kuchyně, bazén – i utonutí, toalety, sprchy)
Vytipování možných rizik na pracovištích
Regály, skladování, spisovny, příruční sklady
Pád břemen na osobu, sesunutí předmětů, pád z regálu, zborcení
regálu, přimáčknutí, poranění ostrými hranami, třískami a vyčnívajícími
hřebíky apod., naražení, pohmoždění
Schůdky, plošiny, žebříky
Pád z výšky, zlomeniny, otřes mozku, zlomení příčlí, podklouznutí stojek
Plošiny zajistit – zábradlí, proti pojezdu
Použití žebříku - schůdků
• Pouze pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
• Zaměstnanec musí být vždy obrácen čelem k žebříku
• Břemena max. do 15 kg
Práce v metru
pád do kolejiště, uklouznutí - zlomeniny, otřes mozku
dbát zvýšené opatrnosti – specielní školení
denní úklid - zajištění prostor výstražnými kužely
Vytipování možných rizik na pracovištích
Manipulace s břemeny:
pád břemen na osobu, rozdrcení části těla, naražení, pohmoždění
nehody spojené s ruční manipulací s břemeny
nehody spojené s nakládáním a vykládáním břemen apod.
Výtah:
pád do hloubky, pád přepravovaných předmětů na osobu,
přivření do dveří výtahu, utržení klece, pád do prohlubně, poškození
elektroinstalace
selhání ovládacích a zabezpečovacích prvků
Mechanické úklidové vozíky
pád úklidových vozíků, polití tekutinou, poranění o hrany vozíku a
úklidového nářadí – naražení,natržení, pohmoždění, přejetí částí těla
Chemické čistící prostředky
rozlití tekutiny s čistícími a dezinfekčními prostředky nebo koncentrátu
zasažení dráždivou nebo žíravou chemickou látkou
Úklid na mokro
kluzká podlaha - možnost uklouznutí, upadnutí, udeření
Skartovačky:
Opatření: pravidelné školení zaměstnanců
pořezání, pohmoždění prstů, přidušení (kravata)
poučení o správném pracovním postupu při úklidu
prostory při úklidu zajistit výstražnými kužely
Mechanické a el. nástroje (vrtačky, brusky, pily, křovinořezy)
pořezání, pohmoždění, provrtání, odlétnutí části materiálu – poranění
oka
motorové pily – pořezání, amputace
křovinořezy - dtto, odlétnutí části rostliny – poranění oka apod.
dodržovat předpisy BOZP a pokyny nadřízených techniků
pravidelné revize a kontroly přístrojů, schůdků, plošiny, nahlášení všech
závad, dodržování zákazu kouření
4
Vytipování možných rizik
Chlad – změny od 1.4.2012
TECHNOLGICKÉ PROSTORY
náraz do částí technologií – např. trubky, uklouznutí po vlhkém
povrchu, pád, výměníky - opaření, kotelny – únik plynu, startování
dieselu – hluk
Při teplotě vzduchu
DERATIZACE
otrava
STŘECHY
uklouznutí, pád z výšky, propadnutí do hloubky
nepřibližovat se k okrajům!
3 hodiny
2 hodiny
75 minut
od 4°C do -10°C
od -10,1°C do -20°C
od -20,1°C do -30°C
2 hodiny
1 hodina
30 min
Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými úseky nepřetržité
práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut,
zaměstnanec má právo na bezpečnostní přestávku v
ohřívárně; ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání
rukou. Ohřívárna musí být vytápěna nejméně na 22 °C a
musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na
pracovní oděv.
Pohyb po stavbách
pád na rovině, pád z výšky, pád do hloubky, propadnutí
nezakrytým nebo špatně zakrytým otvorem
pořezání o hrany, o sklo, naražení, přivření
proražení obuvi předmětem, infekce, zaražení třísky
pád břemene na část těla, apod.
Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje
na pracovišti, kde je teplota nižší než 4 °C – dříve při trvalé
práci, od 1.5.2010 vždy
DALŠÍ RIZIKA JSOU podrobně POPSÁNA V REGISTRU RIZIK
Osobní ochranné pracovní prostředky
(OOPP)
•
od 13 °C do 4 °C nesmí přesáhnout
při teplotě vzduchu od 4°C do -10°C
při teplotě vzduchu od -10 do -30°C
Osobní ochranné pracovní prostředky
Práce s chemickými látkami, ředění:
ochranné brýle, rukavice, dle potřeby respirátor
Pokud nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit – jsou
poskytovány OOPP - musí být podepsáno na výstrojních listech
Nabíjení strojů: ochranné brýle, rukavice
•
Vydání jednorázových OOPP (brýle, rukavice) na zvl. formuláři
•
Zaměstnanci, kterým jsou OOPP přiděleny, jsou povinni je používat
Práce s křovinořezy, motorovými pilami:
štít, helma + sluchátka, rukavice, protiřezné montérky
Činnosti, pro které je použití OOPP předepsáno, nesmí bez jejich
použití provádět
Postřiky: respirátory, ochranný oblek
Ztráta ochranné funkce OOPP – musí být nahlášena ÚO, kt. poskytne
nové
Kluzká podlaha – obuv s protiskluzovou podrážkou
•
•
•
Používání OOPP musí být kontrolováno na schváleném formuláři dle
potřeby
•
Pokud nebudou OOPP používány – budou vyvozeny postihy
•
V automobilech – OOPP – reflexní vesty
•
V prostorách TECHNOLOGIÍ: dle potřeby helma, obuv
•
Venkovní práce - zimní: zimní bunda, rukavice, čepice, zateplená
obuv
Bezpečnostní předpisy pro zacházení s
el. zařízeními – Vyhláška 50/1978 Sb.
•
Venkovní práce, technologie, garáže – vždy reflexní vesty!
Vždy nutno - používat přidělenou pracovní obuv a
oděv a další přidělené OOPP !!!!
ochranný
Pokud bude zjištěno, že v případě pracovního úrazu nebyly
použity OOPP – bude provedeno finanční krácení
• Podrobně je uvedeno v seznamu OOPP
Požadavky na pracoviště se zobrazovací
jednotkou NV 361/2007 Sb. v platn. znění
Pracovníci seznámení (§3) - Osoby seznámené s předpisy o zacházení s
el. zařízeními a upozorněné na možné ohrožení těmito zařízeními.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zásady pro bezpečnou práci:
Seznámit se s bezpečnostními pokyny zvl. s návodem k obsluze
Zkontrolovat zda napětí na štítku souhlasí s napětím sítě
Před každým použitím provést vizuální kontrolu poškození (především
přívodní a prodlužovací kabely, vidlice, zástrčka)
Veškeré závady i podezření hlásit nadřízenému – ÚO / ÚM
Zařízení chránit před vodou a vlhkem, udržovat je čisté, větrací otvory
průchodné
Veškeré opravy, servis a revize mohou provádět pouze osoby s
příslušnou kvalifikací
Před odchodem z pracoviště zkontrolovat, zda jsou odpojené el.
přístroje, které nemusí být trvale zapojené – např. varné konvice
Průběžně kontrolovat, zda za lednici nezapadly předměty, zvl. hořlavé
Obrazovka musí umožňovat natáčení, posunutí dle potřeby,
nesmí na ní vznikat reflexy, kmitání, apod.
Min. vzdálenost obrazovky a očí - 400 mm
Klávesnice musí být oddělena od obrazovky
Po max. 2 hod. Zrakové zátěže - 5 – 10 min. přestávka
Výška pracovní desky, prostor pro nohy musí umožňovat
pohodlnou pracovní polohu
Sedačka – výškově nastavitelná vč. zádové opěrky
Opěrka pro nohy musí být poskytnuta na požádání
Okna – regulovatelné žaluzie
Hluk – pro duševní práci 63 dB
Mikroklimatické podmínky 20oC - 28oC
5
Obrazovka počítače – pokud nejsou instalovány žaluzie
– by měla být kolmo k oknu
Regály - NV 101/2007 Sb.
•
nosnost regálové buňky a regálového sloupce musí být vyznačena na
viditelném místě a nesmí být překročena
Každý regál musí mít:
Štítek: nosnost buňky + počet buněk ve sloupci
Nepřetěžovat
Nestoupat na regály – police, nešplhat po nich
1 x ročně zkontrolovat se zápisem na formulář
Po max. 2 hod. zrakové zátěže - 5 – 10 min. přestávka
Min. vzdálenost obrazovky a očí - 400 mm
•
regály nebo jejich části, jejichž technický stav ohrožuje bezpečnost,
nesmí být používány
•
přístup a příjezd k regálům musí být volný a dostatečně dimenzovaný
•
ruční obsluha částí regálů ve výšce nad 1800 mm musí být prováděna
z bezpečných zařízení (žebříky, pojízdné schody, manipulační plošiny
apod.) , musí být použita helma
33
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Základní požadavky na bezpečný provoz
a používání strojů, technických zařízení,
přístrojů a nářadí – NV č. 378/2001 Sb.
Zařízení používat pouze k účelům a za podmínek, pro které
je určeno
Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací
Nestanoví-li provozní dokumentace jinak, je třeba zařízení
kontrolovat min 1x ročně
Obsluhující zaměstnanec musí být seznámen s bezpečnou
obsluhou, provozem a údržbou zařízení
Závadu ihned hlásit nadřízenému
Nedovoluje-li závada bezpečný provoz, zajistit zastavení
provozu a zabezpečit ho proti nežádoucímu spuštění
Základní zásady bezpečného skladování
a manipulace s materiálem
Nepodceňovat prováděnou manipulační činnost a nepřeceňovat
svoje schopnosti.
Odstranit nadbytečné manipulační úkony - zbývající usnadnit.
Při zdvihání a přenášení břemen se snažit, aby těžiště
manipulovaného břemene bylo co nejblíže u těla.
Při vodorovném přemísťování břemen mezi pracovišti se snažit,
aby břemeno zůstalo ve stejné výšce.
HMOTNOST PŘENÁŠENÝCH BŘEMEN
ženy - občasném zvedání a přenášení 20 kg, při častém zvedání
a přenášení 15 kg
muži – občas 50 kg, často 30 kg
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Práce ve výšce NV 362/2005 Sb.
Práce ve výšce:
Práce a pohyb zaměstnance ve výšce a nad volnou
hloubkou, kde je ohrožen pádem:
•
•
•
•
z výšky
do hloubky
propadnutím
sklouznutím
Při pracích od 1,5 m výšky x hloubky:
se zabezpečuje ochrana - buď kolektivním, nebo
osobním zajištěním
organizace provádí školení
Použití schůdků, žebříků
• Pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce
• Zaměstnanec musí být vždy obrácen čelem k žebříku
• Břemena max. do 15 kg
• Ve výšce nad 5 m osobní zabezpečení proti pádu
• Vždy čelem k žebříku - schůdkům
6
Nebezpečí při práci ve výšce
RIZIKA prací ve výšce
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – práce
ve výškách
• poloha pracoviště
• povětrnostní vlivy (vítr, chlad, déšť, atd.)
Ke zvyšování
• úroveň vědomostí a dovedností zaměstnance
výstupu
• momentální stav zaměstnance (psychický-fyzický)
nestabilní
• ostatní nebezpečí vyplývající z charakteru práce a
působení okolních vlivů
určené
není
k
místa
práce nebo
dovoleno
předměty
jinému
a
k
používat
předměty
použití
(krabice,
vědra, sudy, židle, stoly apod.).
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Používání žebříků /schůdků
Při práci na frekventovaném místě
označte pracovní prostor
Používání žebříků a schůdků
Žebřík / schůdky lze používat jen pro krátkodobé, fyzicky
nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí
Při výstupu, sestupu i práci na žebříku nebo na schůdcích
musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku
musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama
musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou
oporu
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Používání žebříků
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby
jejich díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu
Pojízdné žebříky musí být zajištěny proti pohybu
Provazové žebříky se mohou používat pouze pro
výstup nebo sestup
Přenosné dřevěné žebříky mohou být max. 12 m
dlouhé
Používání žebříků /schůdků
Žebřík musí:
být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho
stabilita po celou dobu používání
být postaven na stabilním podkladě tak,
aby příčle byly vodorovné
být upevněn proti posunutí a rozkývání
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i
dřevěné sbíjené žebříky o max. délce 3,5 m s příčlemi
vsazenými do zdvojených postranic
7
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Práce na žebříku
Chůze na dvojitém dřevěném žebříku může být
prováděna zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po
Používání žebříků a schůdků
Přestupovat ze stojacích žebříků na
jiná místa je zakázáno
ploše, kde je vyloučena ztráta stability žebříku
Kontroly žebříků / schůdků
Musí být prováděny v souladu s návodem na používání
- provádí se 1 x ročně na schválený formulář
Používání žebříků a schůdků
Po žebříku / schůdcích mohou být
vynášena (snášena) břemena do 15 kg
Používání žebříků a schůdků
U víceúčelových žebříků s nasazeným
výsuvným dílem se nesmějí používat
nejvyšší
4 příčle
Po žebříku / schůdcích nesmí vystupovat
(sestupovat) ani na něm pracovat více než
jedna osoba
Používání žebříků a schůdků
Nepoužívejte nejvyšší příčle:
Používání žebříků a schůdků
Dodržujte doporučený úhel sklonu
68 – 75o
8
Používání žebříků a schůdků
Žebříky musí stát na rovném a pevném
povrchu, u měkčích povrchů použijte
podložku
Používání žebříků /schůdků
Žebřík musí být zajištěn proti
podklouznutí a stát na suchém
Používání žebříků a schůdků
Opěrné žebříky opírejte pouze o
dostatečně únosný podklad ne o volné
tyče, skleněné výplně, kabely, otevřené
dveře
Používání žebříků a schůdků
U stojacích žebříků dbejte, aby byly
řádně napnuty pojistné pruhy
povrchu
Používání žebříků a schůdků
Pokud nelze nahoře žebřík přichytit, musí
opěrný žebřík dosahovat min. 1,1 m nad
úroveň předpokládaného výstupu
Výstup po žebříku / schůdcích
cc
3 kontaktní body :
2 nohy a 1 ruka
Nohy jsou
napřímeny a
nedotýkají se
příček žebříku
9
Výstup po žebříku / schůdcích
Výstup po žebříku / schůdcích
4 kontaktní body
2 nohy a 2 holeně nebo
2 kolena
SPRÁVNĚ
Kolena nebo holeně
se dotýkají příček žebříku
ŠPATNĚ
tato pozice uvolňuje
obě ruce pro práci
Použití schůdků a žebříků
ano
ano
NE!!!
MYTÍ SKLENĚNÝCH A JINÝCH PLOCH
VE VÝŠCE
• Používat OOPP (rukavice, pracovní obuv, při ředění - dle potřeby i
ochranné brýle)
cc
• Práce venku v zimním období - zimní oděvy
• Mytí skleněných ploch a parapetů ve výšce musí být prováděno pomocí
teleskopické tyče a s odstupem od umývané plochy
• Je zakázáno při mytí ploch ve výšce stát na parapetech, mytí musí být
prováděno buď z rovné plochy nebo ze schodů ve stabilním rozkročeném
postoji - nutno dbát zvýšené opatrnosti.
• Mycí prostředky – vědro – musí stát na rovné ploše, nikoliv na schodišti
nebo parapetu.
• Teleskopická tyč musí být před každým použitím zkontrolována, zda není
poškozená.
• Mycí prostor musí být ohraničen s ohledem na veřejnost výstražnými
kužely.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Práce na střeše
Zajištění proti pádu předmětů
• materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy
tak, aby byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo
shození větrem během práce i po jejím ukončení.
• pro upevnění nářadí a drobného materiálu musí být
použita vhodná výstroj nebo upravený pracovní oděv
Při práci na střeše musí být zaměstnanci chráněni :
proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,
proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25
stupňů,
proti propadnutí střešní konstrukcí
Ochrana proti pádu musí být zajištěna nejen po obvodu, ale i do
světlíků a technologických otvorů (záchytná konstrukce, OOPP
Zajištění proti sklouznutí se provádí použitím žebříků
upevněných v místě práce a na přístupových komunikacích nebo
použitím OOPP
U střech se sklonem nad 45 stupňů musí být navíc použity OOPP
10
Zásady bezpečné práce s lešením
firmy ZARGES
Montáž, demontáž a používat pojízdná lešení smí pouze
osoby seznámené s návodem.
Pro montáž a demontáž jsou nutné vždy minimálně 2
osoby.
Používat lze jen nepoškozené originální díly.
Před použitím lešení musí být u všech konstrukčních dílů
provedena kontrola správnosti provedené montáže a
funkčnosti.
Maximální výšky plošin jsou omezeny dle normy na 8 m
v neuzavřených prostorách a 12 m v prostorách
uzavřených ze všech stran. Pro lešení výše uvedené platí
v uzavřených prostorách ze všech stran max. 10 m.
Zásady bezpečné práce s lešením firmy
ZARGES
Použití nosníků pojezdu, zatěžovacích závaží,
trojúhelníkových podpěr a držáků odstupu od zdi pro
zajištění bezpečnosti a stability se musí řídit pokyny
uvedenými v návodu pro montáž a použití.
Práce na pracovních plošinách je dovolená pouze s plně
namontovanými třídílnými bočními ochranami.
Práce na několika pracovních plošinách současně není
dovolená
Při montáži pojízdného lešení podél stěny mohou být
použity navíc k zatížení závažím držáky odstupu od zdi.
Dovolené zatížení – je při rovnoměrně rozložené zátěži 2
kN/m.
Všechna pojezdová kolečka musí být zabržděna stlačením
brzdové páky dolů. Brzdové páky se smí uvolnit pouze pro
pojezd lešení.
Zásady bezpečné práce s lešením firmy
ZARGES
Na pojízdném lešení se nesmí používat zdvihadla.
Při použití lešení venku nebo v otevřených budovách je
nutné lešení při síle větru 6 st. Beaufortovy stupnice, při
začínající bouři a při ukončení pracovní doby přesunout do
prostor, které jsou chráněny proti větru nebo musí být
pojízdné lešení zajištěno proti převrácení jinými vhodnými
opatřeními (např. ukotvením).
Při použití hmoždinkových spojů pro ukotvení musí být
dodrženy pokyny uvedené v návodu pro upevnění
hmoždinek k zakotvení fasádních lešení.
Zásady bezpečné práce s lešením
firmy ZARGES
První plošina smí být umístěna ve výšce max. 4,40 m
nad zemí. Vzdálenost mezi dalšími plošinami smí být
max. 4 m. Plošiny musí být od sebe min. 1,70 m.
Při montáži a demontáži lešení je nutné ve výškovém
odstupu 2 m na celou plošinu položit jako montážní
pomůcku plošinu nebo fošny lešení.
Při použití lešeňových fošen musí tyto na každé
straně přesahovat 500 mm přes lešení. Je zakázáno
používat zábradlí a vzpěr jako místo stání a to i pro
montáž a demontáž.
Montáž pojízdných lešení je přípustná pouze ve
svislém směru na vodorovném, pro dané zatížení
vhodném podloží.
Zásady bezpečné práce s lešením firmy
ZARGES
Při pojezdu lešení se nesmí na plošině zdržovat osoby a
nesmí se na nich ponechávat materiál nebo nářadí.
Je třeba zabránit každému druhu nárazu lešení.
S lešením se smí pojíždět ručně pouze v podélném nebo
diagonálním směru na pevné, rovné montážní ploše, na
které se nesmí vyskytovat žádné překážky.
Při pojíždění nesmí být překročena rychlost chůze.
Je zakázáno pojíždět s lešením pomocí vozidel. Pojízdné
lešení se nesmí vysokozdvižným vozíkem nadzvedávat,
tahat ani tlačit.
Zásady bezpečné práce s lešením firmy
ZARGES
Před použitím pojízdného lešení se musí zkontrolovat
vertikální vyrovnání, příp. je opravit. Dále je nutné
pojízdné lešení zkontrolovat na řádné a kompletní
provedení montáže dle odd. 2.13 návodu.
Při použití trojúhelníkových podpěr musí být tyto
připevněny pod příčlí. Vodorovné vzpěry trojúhelníkových
podpěr musí být vždy nasazeny.
Přemostění pojízdných lešení k budovám pomocí fošen
(lávek) je nepřípustné. Pojízdné lešení se nesmí používat
jako schodišťová věž za účelem přechodu na jiné
konstrukce.
11
Zásady bezpečné práce s lešením
firmy ZARGES
Zásady bezpečné práce s lešením
firmy ZARGES
Při práci v blízkosti nechráněných el. vedení:
Údržba a skladování:
Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost: napětí do 1000 V
– 1 m, napětí do 380 kV nebo neznámé – 5 m.
Všechny pohyblivé součásti mažte mazacím olejem.
Přebytečný olej otřete, aby se nedostal na pochozí plochu
(nebezpečí uklouznutí).
Pokud není možné udržet bezpečnou vzdálenost, je nutné
nechráněné el. vedení vypnout a zajistit proti jejich
opětovnému zapnutí.
Mastné hadry likvidujte v souladu s předpisy o životním prostředí.
Skladované díly zajistěte proti pádu.
Demontáž:
Probíhá v obráceném pořadí montáže. Je nutné bát na to, aby
před tím montážní personál vytvořil celoplošně nezbytné
plošiny nebo položil lešeňové fošny jako místa pro stání.
Zásady bezpečné práce s lešením firmy
ZARGES
Předpisy pro použití lešení:
Na pracovní plošinu se smí vystupovat pouze zevnitř
Při práci je zakázáno opírat se o postranní zábradlí
Není dovoleno skákat na lešení.
Zásady bezpečné práce s lešením firmy
ZARGES
Je zakázáno zvětšovat výšku plošiny pomocí žebříků, beden
nebo jiných materiálů.
Nářadí a materiály se smí podávat pouze směrem nahoru.
Při tom je nutno dbát na hmotnost těchto předmětů, aby
nedošlo k přetížení plošiny. Podávající osoby smí upustit
předmět až tehdy, když má přebírající předmět pevně
v rukou.
Nesmí se vytvářet žádná vodorovná zatížení.
Při použití lešení v průchozích budovách, neopláštěných budovách
nebo na rozích budov je nutno dbát na změny vanutí větrů, aby se
zabránilo převrácení lešení.
Lešení s pojezdovými kolečky mohou být po smontování
přesunuta na pozdější stanoviště (sklon podlahy nesmí být
větší ne 3%). Je třeba zabránit každému nárazu lešení. Po
přejezdu na nové stanoviště musí být znovu zkontrolováno
vyrovnání lešení.
Při přejíždění lešení se musí dbát na to, aby nedošlo ke
kontaktu se zařízením vedoucím elektřinu.
Zásady bezpečné práce s lešením
firmy ZARGES
Elektrické přístroje (vrtačky apod.) používané na lešení,
mohou pracovat pouze s nízkým napětím (48V)
s ochranným rozpojením (oddělovací transformátor) nebo
když jsou připojeny přes ochranný vypínač proti chybnému
proudu s hodnotou 30mA.
Nářadí a materiály musí být na pracovní plošině umístěny
tak, aby po straně pracovní plošiny zůstal volný průchod 20
cm.
Zásady bezpečné práce s lešením
firmy ZARGES
Vždy zkontrolovat:
Zda nejsou konstrukční díly deformované.
Zda na konstrukci a dřevěných prvcích nevznikly žádné trhliny.
Funkčnost rychlouzávěrů
Stav dřeva.
Funkci poklopu.
Otáčení koleček a funkci brzdy, zda nedošlo k zablokování otáčení
a směrového natáčení.
U pojezdových koleček s vřetenem lehký chod vřetene.
Zajištění součástí proti vypadnutí na nosnících pojezdu příp.
základním rámu.
Pružinový kroužek s kolíkem – deformace, zmáčknutí, správné
dosednutí
12
Práce s chemickými látkami a přípravky
Pro každý přípravek a chemickou látku je na centrále
a u úklidového operátora uložený bezpečnostní list
Bezpečnostní listy jsou na intranetu
Práce s chemickými látkami a přípravky:
SAVO, STOP bakter
Musí být používány OOPP: rukavice
ochranné brýle při ředění
Dodržovat návody k použití – na etiketách/u ÚO
Prázdné obaly se skladují:
- v místnostech ostatních CHL a přípravků
- odděleně od plných obalů
- v případě potřeby se sváží do Mlýnské k další likvidaci –
zajišťuje ÚO
Dodržovat pracovní postupy – viz technologický
postup – obsahuje i způsob ředění
Ředění
Nesmí probíhat v uzavřeném prostoru
Zajistit větrání
Používat vždy určené přípravky
Zákaz přelévání chemických látek a přípravků do
jiných obalů – zvláště do obalů od potravinářských
výrobků - nápojů
Nemíchat přípravky
Nepoužívat horkou vodu
Práce s chemickými látkami a přípravky
•
Při práci s chemickými látkami: nejíst, nepít, nekouřit
•
Při potřísnění – okamžitě omýt vodou
Stříknutí do oka – okamžitě vypláchnout proudem vody
- cca 15 minut, okamžitě zavolat lékařskou pomoc,
nahlásit ÚO
Při používání chemických látek a přípravků
LÁTKY
ŽÍRAVÉ „C“ A TOXICKÉ „T“
V případě nutnosti jejich používání – musí být nahlášeno
na centrálu + BT
-Nutno mít:
-
Zpracovaná bezpečnostní pravidla
odsouhlasená místně příslušnou HS
Při nadýchání – poleptání sliznic – zajistit přívod
čerstvého vzduchu, okamžitě zavolat lékařskou pomoc,
nahlásit ÚO
-
Seznámit s BL + pravidly a proškolit 1 x
ročně odborně způsobilou osobou všechny
Lékárničky na pracovištích:
zaměstnance, kt. tyto látky používají nebo s
- přípravky nesmí být z lékárniček odnášeny domů
- v případě potřeby pak nebudou k dispozici
nimi přichází do styku
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová
Chemické látky a směsi – původní
značení
Xi
Dráždivý
Xn
Zdraví škodlivý
C
Žíravý
C,T - zpracovat bezpečnostní pravidla + odsouhlasení HS (i pro
kanystr Natural 95 – toxicita, musí být proškolení osob)
Při práci s těmito přípravky použít OOPP (brýle/štít, rukavice
příp. gumovou zástěru a holínky
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová
Vždy mít k dispozici bezpečnostní listy
13
Havarijní plány
Jsou zpracované pro:
Únik nafty, benzínu, kyseliny apod.
Únik chemikálií při porušení obalů
Pro vznik požáru
Havarijní plány visí v místnostech skladování a
používání CHL
Havarijní soupravy – dle potřeby zajistí ÚO / ÚM
Pracovní úrazy
Jak postupovat při vzniku PÚ
Co je to pracovní úraz?
Každý PÚ musí být OKAMŽITĚ nahlášen úklidovému
operátorovi
PÚ je jakýkoliv úraz , který vznikne zaměstnanci
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním.
PÚ není úraz, který se stane na cestě do
zaměstnání a zpět!
PÚ není úraz, který se stane během přestávky na
jídlo a oddech
Každý PÚ (i drobný, zjevně bez pracovní
neschopnosti) musí být NEPRODLENĚ zapsán do
knihy úrazů
(zapisuje ÚO nebo pověřená osoba)
Každý PÚ musí být ihned prošetřen
Každý PÚ u kterého je zřejmá pracovní neschopnost
musí být konzultován s O. Melzochovou
[email protected]
603 31 22 33
14
Pracovní úrazy
Pracovní úrazy
Zaměstnanec má právo dle § 369 ZP na:
Ztrátu na výdělku
Bolestné a ztížení společenského uplatnění
Účelně vynaložené náklady spojené s léčením , pohřbem
Věcnou škodu (dle § 265 odst. 3)
Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, je povinen určit
část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění;
v případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) (lehkomyslné jednání)
je však povinen uhradit zaměstnavatel alespoň jednu třetinu
§ 367 ZP
škody.
Zaměstnavatel se může zprostit odpovědnosti za PÚ:
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel
Zčásti – porušení právních nebo ostatních předpisů o BOZP –
pokud jsou jednou z příčin
- lehkomyslné jednání (není běžná neopatrnost)
Zcela - porušení právních nebo ostatních předpisů o BOZP
se kt. byl řádně seznámen
- požití alkoholu aj. návykových látek
pokud jsou jedinou z příčin
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová,
OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Pracovní úrazy
předat postiženému zaměstnanci
O PÚ zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel
povinen bez
úrazem
zbytečného
postiženého
zaměstnavatele
mu
účast
na
ho s výsledky tohoto objasnění.
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová,
OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Bezpečnostní značení – ZP, NV č. 11/2002 Sb.
Sklady a
skladování
Označení
rozvaděčů
Nařízení vlády č.
101/2005 Sb., § 3,
Vyznačení
skladovacích
zón na podlaze
ČSN 26 9030 čl. 4.3.2
Vyznačení
nejvyššího
dovoleného
zatížení užitné
plochy
Nařízení vlády č.
101/2005 Sb., příl.1,
čl. 10.1
Vyznačení
nebezpečných
míst
komunikací, cest
a uliček
Sklady
umožnit
objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit
Rozvaděče
Bezpečnostní značení – ZP, NV č. 11/2002 Sb.
odkladu uvědomit
zaměstnance,
Nařízení vlády č.
101/2005 Sb., příl.1,
čl. 5.1
Legislativa v oblasti požární ochrany
Ve skladu
tlakových lahví
ČSN 07 8304 čl. 280
Únikové východy
Nařízení vlády č.
101/2005 Sb., příl.1,
čl. 2.3.2
Označení směru
k PHP pokud
nejsou viditelné
ze všech míst
požárního úseku
Vyhl. MV 246/2001
Sb.
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Vyhl. MV 246/2001
Sb.
VYHLÁŠKA č. 23/2008 Sb. v platném znění
Zákon ČNR č. 133/ 1985 Sb. v platném znění
o požární ochraně
požární
značení
Označení
ohlašovny
požáru
Vyhl. MV č. 246 / 2001 Sb. v platném znění
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
ze dne 29. ledna 2008
o technických podmínkách požární ochrany staveb
platnost od 1. července 2008
15
Povinnosti právnických a podnikajících
fyzických osob - Zákon 133/1985 Sb.
Zajistit zpracování dokumentace PO
Zajistit školení PO
Zabezpečit v potřebném množství požární techniku, věcné prostředky PO
Chránit PHP před poškozením
Oznamovat každý požár HZSb
Udržovat volné únikové cesty, volný přístup k uzávěrům médií, PHP,
hydrantům
Pokuty za porušení předpisů o PO
zákon 133/1985 Sb. v platném znění
Neoznačení míst
bezpečnostními značkami
Neprovádění pravidelných
kontrol
Nezabezpečení
pravidelných školení
Nevyhotovení předepsané
dokumentace
Nezabezpečení věcných
prostředků PO
Neoznámení vzniku požáru
Činnost bez zvýšeného
požárního nebezpečí
až 250.000,- Kč
Činnost se zvýšeným
požárním nebezpečím
až 500.000,- Kč
Zajistit veškeré revize
Povinnosti zaměstnanců v PO
Chovat se tak, aby nezpůsobil požár
Dodržovat všechny předpisy a pokyny o PO platné pro dané pracoviště
Povinnosti zaměstnanců v PO
Před odchodem z pracoviště odpojit od sítě všechny el.
spotřebiče, kromě trvale jdoucích (např. lednička)
Při zpozorování požáru dle možností požár uhasit, snažit se
zamezit jeho rozšíření, jinak postupovat dle PPS
Oznámit neodkladně nadřízenému všechny závady, které mohou vést
ke vzniku požáru
Dodržovat zákaz kouření tam, kde je kouření zakázáno
Znát, kde je na pracovišti ohlašovna požárů
Ohlašovna požárů
dle umístění pracoviště / 150
Tísňové volání
112
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Policie
158
Účastnit se školení PO
Povinnosti zaměstnanců v oblasti PO
Udržovat volné únikové cesty, volný přístup k uzávěrům médií,
hasícím přístrojům, hydrantům
Zaměstnanec nesmí:
Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO
Zneužít linku tísňového volání
Dodržovat zákaz používání soukromých spotřebičů
(varné konvice, radiátory, teplomety, vařiče)
Znát umístění a použití hasicích přístrojů a správný způsob hašení
požáru
Poškozovat nebo zneužívat hasicí
přístroje nebo jiné prostředky PO
Zastavovat materiálem hasicí přístroje,
nástěnné hydranty, uzávěry médií,
únikové cesty a východy
Znát PPS a PEP pro dané pracoviště
Pracovat s tlakovými lahvemi bez potřebného zaškolení
Zavírat požární dveře
Provádět zásahy a opravy elektroinstalace a spotřebičů
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
16
Únikové cesty
Únikové cesty
označení fotoluminiscenčními šipkami
EVAKUACE:
pohybovat se ve směru šipek
shromáždit se na určeném místě, nutno spočítat osoby
MEO
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Zajištění PO
Dělení hořlavých látek dle třídy
hořlavosti
EPS – elektrická požární signalizace
Sprinklery
požáry pevných hořlavých látek – dřevo, papír, sláma
textil apod.
požáry kapalných hořlavých látek – benzín, alkohol,
tuky apod.
požáry plynných hořlavých látek – metan, propan, vodík
apod.
Hlásiče požáru
požáry hořlavých lehkých kovů – hliník, hořčík a jejich
sloučeniny
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Druhy hasicích přístrojů
VODA – základní a nejpoužívanější hasební látka
vodní roztok s mrazuvzdonou přísadou, pod stálým tlakem
36 s - V6T / 12,6 kg / 6 – 8 m
60 s - V9LE
Druhy hasicích přístrojů
PĚNA
hasební účinek
- zamezení přístupu vzduchu k hořící
látce a v chladícím účinku vody
/ 18 kg / 6 – 8 m
hasicí účinek - ochlazování hořící látky pod
teplotu hoření
nesmí se používat k hašení elektrického
zařízení pod napětím !!!
nejčastější použití:
na požáry pevných látek organického
původu (archivy, kůlny, seníky)
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
vhodný pro hašení hořlavých kapalin,
které jsou lehčí než voda a s vodou se
nemísí:
- benzín, nafta, oleje, ředidla, nátěrové
hmoty, líh
nesmí se používat tam, kde se nesmí
používat voda, nikdy nepoužívat k
hašení el. zařízení pod proudem!!
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
17
Druhy hasicích přístrojů
Druhy hasicích přístrojů
INERTNÍ PLYNY
HASÍCÍ PRÁŠKY
sněhový HP – náplň - zkapalněný oxid uhličitý - CO2
nejpoužívanější, univerzální použití
hasicí účinek – ochlazení hořlavého souboru
náplň - hasicí prášek ABC
9 s - S2 K Te / 7 kg / 1,5 m
35 s - S5 H / 16 kg / 1,5 m
hasicí účinek - zamezení přístupu kyslíku
k hašení všech typů požárů - zvl. kapalin a plynů
12 s - PG2 LE / 3,9 kg / 2 m
20 s - PG6LE / 11 kg / 4 m
nelze používat k hašení lehkých kovů a jejich slitin,
hořlavých prachů a volně ložených
sypkých látek
Užití - k hašení všech typů požárů kromě požárů
prachů a volně ložených sypkých látek
hořlavých
Nevhodný k hašení pevných látek typu dřeva, uhlí, textilií, koby,
jemná mechanika
Nesmí se použít: k hašení hořlavých alkalických kovů a volně ložených
sypkých látek
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
nejsou vhodné k hašení požárů pevných látek typu dřeva,
textilií, uhlí, z důvodu možného opětovného vznícení
hořlavých látek od zahřátých konstrukcí teplota: – 75 oC
ideální k hašení požárů elektrických zařízení pod napětím
(výpočetní střediska, telefonní ústředny, energetická centra)
a požárů hořlavých plynů
v laboratořích, potravinářství, energetice a prostorech
s jemnou mechanikou, elektronickými zařízeními nebo
hořlavými kapalinami.
Zpracovala: Ing. Olga Melzochová, OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97
Příloha č. 1: C-1.0-HO-T-SH-02 –1.1
Na TV, počítače apod.
Požár el. zařízení ?
Zpracovala:
Ing. Olga Melzochová,
Použijte sněhový hasicí přístroj
OZ - BOZP EČ: 932/09 /AKD/BOZP/O a OZO – PO č. Z - 655/97, platnost od 1.7. 2012
106
Informace PO
Informace PO
ZJISTIT, ZDA JE V OBJEKTECH:
PPH pro objekty se zvýšeným / vysokým pož. nebezpečím
instalovaná EPS, SHZ
- Budovy o 7 a více podlažích
evakuační výtah
Ohlašovna požárů
- Podzemní hromadné garáže
+ telefonní číslo
- ostraha / dle objektu, kde se CDV nachází / metro - vždy
dozorčímu – metro
- Metro
- Kde nejsou běžné podmínky pro zásah - podzemní garáže apod.
- MŘE - dle objektu / dozorčí
kde je místo evakuace osob (v Požárním evakuačním plánu)
Podívat se na:
Požární poplachové směrnice
– Tísňové volání
112
– Hasiči - ohlášení požáru, pokud není ohlašovna
150
– Záchranná služba
155
– Policie
158
- vyvěšeno u výtahů a východů
Požární evakuační plány - GRAFICKÁ A TEXTOVÁ ČÁST
- vyvěšeno u výtahů
18
METRO
Směrnice pro činnost cizích organizací 0s 3/1 z 8.10. 2010
METRO - EVAKUACE
Stručné pokyny – informace o rizicích
Zaměstnanci CDV musí:
Mít externí průkaz
Ztrátu průkazu nutno okamžitě ohlásit ÚO a dozorčímu
Pokud se ozve v metru houkání – nutno okamžitě opustit
prostory metra
Oznámit ÚO a dozorčímu všechny zjištěné závady a mimořádné události
Evakuaci organizuje DS
V případě ohrožení života - zmáčknout tlačítko nouzového zastavení – zákaz
V nadzemních objektech – EVA vyhlašována rozhlasem
neoprávněného použití
Při ohrožení osob na schodech zmáčknout tlačítko STOP
Respektovat zákaz přelézání zábran
Vždy voláním HOŘÍ
Vždy prchat ve směru šipek!!!
Všechny dveře v prostorách metra nutno vždy zavírat !!!
Pohybovat se pouze v prostorách, kam má zaměstnanec CDV povolený vstup a které
souvisí s výkonem práce
Respektovat bezpečnostní značení a nápisy
METRO – vstup do prostoru staničních kolejí
Zásady pro činnost v kolejích a v jejich blízkosti
Každý zaměstnanec vstupující do kolejí musí:
METRO
Dbát zvýšené opatrnosti
Používat přidělené OOPP
Být vybavený píšťalkou
Nedotýkat se mrtvých zvířat, ptáků, jehel apod.
Mít výstražný oděv
Jehly ukládat prostřednictvím přidělených nástrojů do přidělených nádob a pak je
Při chůzi v kolejišti používat pochozí stezku vně koleje, pokud je
odevzdat technikovi
zřízena, v tunelu i odstupová rampa
V případě píchnutí – okamžitě nahlásit technikovi, navštívit lékaře
V případě pokousání zvířetem – okamžitě nahlásit ÚO navštívit lékaře
Mimo vyhrazenou místnost - nejíst, nepít
Zákaz používání soukromých spotřebičů
Zákaz pití alkoholu a příchodu do práce pod vlivem alkoholu a návykových látek
Zákaz kouření ve všech prostorách metra
Každý vznik požáru – okamžitě nahlásit DS
19
Download

školení PO a BOZP pro Z a VZ - CDV 2014