PORTABLE TOILET
PORTABLE TOILET
TOALETA TURYSTYCZNA
KEMPINGOVÉ WC
P okyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
KEMPINGOVÁ TOALETA
P okyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
O
peration and Safety Notes
W
skazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
CAMPINGTOILETTE
B edienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 86291
86291_Camping_Toilette_cover_LB4 (PL-CZ-SK).indd 2
25.01.13 10:11
GB
PL
CZ
SK
DE / AT / CH
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
86291_Camping_Toilette_cover_LB4 (PL-CZ-SK).indd 3
Page
Strona
Strana
Strana
Seite
3
5
7
9
11
25.01.13 10:11
Portable Toilet
Introduction
Congratulations! You have purchased a
high-quality product. The instructions for
use are to be considered as part of this
product. They contain important instructions for use.
Please read all the information carefully before use.
Sanitary to use and high quality in materials and
fabrication, our camping toilets are durable, userand maintenance friendly.
For optimal functionality we recommend using
LaPLAYA® sanitary liquids. For more information
please visit www.ipv-service.de.
Intended use
Portable toilet for camping, the garden, boat or
wherever sanitary equipment is missing. This product is solely intended for private use.
Scope of delivery
1 Camping toilet
1 Instructions for use
1 Starter kit LaPLAYA® fresh water and sewage
additive (150 ml each)
Parts description
Cover
Pump
Fresh water reservoir 15 l
Locking hook
Slide valve
Wastewater tank valve
Wastewater tank 20 l
Toilet paper holder
(Note: The toilet paper holder is only suitable
for rolls with a diameter of approx. 10 cm.)
9 Screw plug sewage tank (blue)
10 Screw plug freshwater tank (red)
11 Seat
1
2
3
4
5
6
7
8
Preparing for use
Separate the two tanks by removing the side
locking hooks (see Fig. A and B).
Fill the top freshwater tank 3 with water (max.
13 l) and add the respective amount of
LaPLAYA® freshwater additive (starter set contents =150 ml, corresponds to one tank) (see
Fig. C).
Add about 3 l of water to wastewater tank 7
to cover the bottom of the wastewater tank
with liquid.
Add the respective amount of LaPLAYA® wastewater additive (contents of starter kit =150 ml,
corresponds to one tank) into lower wastewater
tank 7 (see Fig. D).
Reconnect the two tanks by hooking in the locking hooks at the side.
Use
Open and close the slide valve 5 between
the two tanks once with the cover 1 closed to
release excess pressure from the wastewater
tank 7 which may build due to excess temperatures and / or altitudes (see Fig. E).
You may now use the toilet.
Open the slide before using the toilet, then
flush with the pump 2 and again close the
slide. For effective flushing quickly activate the
pump several times (see Fig. F).
Note: When using the toilet in low temperatures,
e.g. whilst winter camping, it‘s advisable to add antifreeze or ethylene glycol to the freshwater tank 3 .
Draining
The wastewater tank should be drained no later
than when the contents of the wastewater tank 7
are halfway to the blue screw plug 9 at the back
(approx. 15 l). But for sanitary reasons it‘s advisable
to drain the toilet more often.
Verify the slide valve 5 is fully closed, then
disconnect the two tanks. You may now drain
the wastewater tank 7 in a standard toilet or
a designated wastewater disposal facility (see
Fig. G and H).
After draining and before reassembling the toilet
verify the slide valve 5 and the joining surfaces
of the two tanks are clean, and clean if necessary.
GB
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 3
3
25.01.13 10:15
You may now reconnect the freshwater and
wastewater tanks 3 7 by connecting the
side locking hooks.
Cleaning, maintenance and
storage
Never use petroleum jelly or vegetable oils, which
may result in leaks.
Occasionally lubricate the rubber parts of the
slide valve 5 , the piston pump as well as the
pump 2 itself with silicone lubricant.
Please note the following when not using the toilet
for extended periods:
Completely drain the wastewater tank 7 .
Activate the pump 2 several times until no
water is left in the flushing system.
Clean the wastewater tank 7 as well as the
freshwater tank 3 .
Allow the toilet to dry thoroughly.
(seals). The warranty becomes voice if the device is
damaged, used or maintained improperly.
For warranty purposes please contact the following
service address by telephone or e-mail.
Service
IPV Inheidener Produktons- und Vetriebsges. mbH
EZetilstrasse 1
D-35410 Hungen, Germany
Service hotline:
GB:+49 180 5880 777 41
E-mail:[email protected]
Website:www.ipv-service.de
IAN 86291
Environment/Disposal
T his product was made from high-quality
materials which may be recycled and
reused. To help protect the environment,
please dispose of the product properly
when it has reached the end of its useful
life and not in the household waste.
Notices regarding environmentally friendly
disposal can typically be obtained from
your municipal or city administration.
Warranty
This product has a 3 year warranty, subject to the
following terms as of the date of purchase:
Any defects due to defects in material and/or manufacture, not resulting from improper use.
The warranty claim must be asserted within the
term warranty term.
The receipt of purchase indicating the date of purchase is required.
The warranty is not extended to product parts subject to normal wear, thus considered wear items
4
GB
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 4
25.01.13 10:15
Toaleta turystyczna
Instrukcja
Serdecznie gratulujemy! Zdecydowali się
Państwo na zakup produktu o wysokiej
jakości. Instrukcja obsługi stanowi część
składową niniejszego produktu. Zawiera ona ważne
instrukcje dotyczące użycia. Przed użyciem należy
dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki.
Higieniczne w użyciu i wysokiej jakości, pod względem materiału i obróbki nasze toalety kempingowe
są długotrwałe, przyjazne dla użytkownika i przy
konserwacji.
Dla optymalnej funkcji zalecamy zastosowanie płynów sanitarnych LaPLAYA®. Bliższe informacje
odnośnie tego znajdują się na www.ipv-service.de.
Użycie zgodne z
przeznaczeniem
Przenośna toaleta do zastosowania na kempingu,
w ogrodzie, na łodzi lub gdziekolwiek gdzie brakuje sanitarnych instalacji. Produkt jest przeznaczony
wyłącznie do prywatnego użytku.
Zawartość
1 toaleta kempingowa
1 instrukcja obsługi
1 starter LaPLAYA® dodatek do świeżej wody i
dodatek do ścieków (po 150 ml)
Opis części
Pokrywa
Pompa
Zbiornik na świeżą wodę 15 l
Hak zamykający
Zawór przesuwany
Zawór zbiornika ściekowego
Zbiornik ściekowy 20 l
Uchwyt na papier toaletowy
(Wskazówka: Uchwyt na papier toaletowy
jest przeznaczony wyłącznie na rolki o średnicy wynoszącej ok. 10 cm.)
9 Zakrętka zbiornika ściekowego (niebieska)
10 Zakrętka zbiornika na świeżą wodę (czerwona)
11 Deska
1
2
3
4
5
6
7
8
Przygotowanie do użycia
Oba zbiorniki rozłączyć przy pomocy bocznych haków zamykających (patrz rys. A i B).
Górny zbiornik na świeżą wodę 3 napełnić
wodą (maks. 13 l) i dodać odpowiednią ilość
dodatku do świeżej wody LaPLAYA® (ilość
napełnienia startera = 150 ml odpowiada jednemu napełnieniu zbiornika) (patrz rys. C).
Zbiornik ściekowy 7 napełnić około 3 l wody,
tak aby dno zbiornika było pokryte płynem.
Do dolnego zbiornika ściekowego 7 wlać
odpowiednią ilość dodatku do ścieków
LaPLAYA® (ilość napełnienia startera = 150 ml
odpowiada jednemu napełnieniu zbiornika)
(patrz rys. D).
Ponownie połączyć oba zbiorniki przez zahaczenie bacznych haków zamykających.
Używanie
Należy otworzyć i zamknąć zawór przesuwany
5 pomiędzy obydwoma zbiornikami raz przy
zamkniętej pokrywie 1 , aby wypuścić nadmierne ciśnienie ze zbiornika ściekowego 7 ,
które może się tworzyć przez wysokie temperatury i / lub różnice wysokości (patrz rys. E).
Można teraz korzystać z toalety.
Przed skorzystaniem z toalety należy otworzyć
zasuwę, następnie przy pomocy pompy 2
spłukać i ponownie zamknąć zasuwę. Najefektywniejsze spłukiwanie osiąga się przez kilkakrotne naciskanie pompy w krótkich odstępach
(patrz. rys. F).
Wskazówka: W razie korzystania z toalety
przy niskich temperaturach np. podczas zimowego
kempingu, zalecane jest dodanie do zbiornika ze
świeżą wodą 3 środka zapobiegającego zamarzaniu lub glikolu etylowego.
Opróżnianie
Zbiornik ściekowy należy opróżnić najpóźniej gdy
zawartość zbiornika ściekowego 7 wzrosła do
połowy niebieskiej zakrętki 9 z tyłu (ok. 15 l). Z
powodów higienicznych zaleca się częstsze opróżnianie toalety.
PL
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 5
5
25.01.13 10:15
Należy się upewnić, że zawór przesuwany 5
jest całkowicie zamknięty i wtedy rozłączyć oba
zbiorniki. Teraz zbiornik ściekowy 7 można
opróżnić w normalnej toalecie lub w przeznaczonej do tego instalacji utylizacyjnej (patrz
rys. G i H).
Po opróżnieniu i przed ponownym złożeniem
toalety należy sprawdzić czy zawór przesuwany
5 i powierzchnie łączące zbiorniki są czyste i
w razie konieczności należy je oczyścić.
Teraz można przez zahaczenie bocznych haków
zamykających połączyć ze sobą zbiornik na
świeżą wodę 3 ze zbiornikiem ściekowym 7 .
Czyszczenie, konserwacja i
przechowywanie
Nigdy nie używać wazeliny lub olei roślinnych
– może to prowadzić do nieszczelności.
Należy od czasu do czasu nasmarować
gumowe elementy zaworu przesuwanego 5 ,
pompy tłokowej jak również samą pompę 2
przy pomocy smaru silikonowego.
W przypadku dłuższego niekorzystania z toalety
należy przestrzegać następujących instrukcji:
Całkowicie opróżnić zbiornik ściekowy 7 .
Nacisnąć kilkakrotnie pompę 2 , aż nie
będzie już wody w systemie spłukującym.
Oczyścić zarówno zbiornik ściekowy 7 jak i
zbiornik na świeżą wodę 3 .
Toaletę pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Środowisko naturalne / Utylizacja
Gwarancja
Niniejszy produkt podlega 3-letniej gwarancji od
dnia zakupu przy następujących warunkach:
Przyczyną wszystkich wad są możliwe do udowodnienia błędy materiałowe lub produkcyjne a nie
nieodpowiednie użycie.
Z roszczenia gwarancyjnego skorzysta się w przeciągu czasu obowiązywania gwarancji.
Musi zostać przedstawione pokwitowanie zakupu,
z którego wynika data zakupu.
Gwarancja nie uwzględnia elementów produktu,
które są wystawione na normalne zużycie i przez
to są uważane za części zużywalne (uszczelki).
Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez
użytkownika uszkodzenia urządzenia, niewłaściwego
użycia lub konserwacji.
Odnośnie realizacji gwarancji prosimy o telefoniczny
lub mailowy kontakt z poniżej podanym serwisem.
Serwis
IPV Inheidener Produktons- und Vetriebsges. mbH
EZetilstrasse 1
D-35410 Hungen, Germany
Infolinia działu serwisowego:
PL:
+48 (0) 6960 957 29
Adres e-mai: [email protected]
Web:www.ipv-service.de
IAN 86291
iniejszy produkt został wyprodukowany
N
z wysokojakościowych materiałów, które
można poddać procesowi recyklingu i
ponownie zastosować. W celu ochrony
środowiska naturalnego nie należy wyrzucać wyeksploatowanego produktu razem
z odpadami domowymi, lecz przekazać
go do utylizacji w specjalistycznym zakładzie. Wskazówki dotyczące utylizacji
przyjaznej dla środowiska można
zazwyczaj otrzymać w urzędzie gminnym lub miejskim.
6
PL
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 6
25.01.13 10:15
Kempingové WC
Úvod
Srdečně blahopřejeme! Rozhodli jste se
pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k
obsluze je součástí tohoto výrobku.
Obsahuje důležité instrukce k používání. Před použitím si přečtěte důkladně všechny pokyny.
Hygienická při používání a jakostní co se týká
materiálu a zpracování, naše kempinkové toalety
mají dlouhou životnost, jsou bezúdržbové a nenáročné pro uživatele.
Pro zachování optimální funkce doporučujeme používání sanitárních tekutin LaPLAYA®. Bližší informace
naleznete na webové stránce www.ipv-service.de.
Použití ke stanovenému účelu
Přenosná toaleta pro použití při kempinku, na
zahradě, na člunu nebo všude kde chybí sanitární
zařízení. Výrobek je určený jen pro privátní použití.
Obsah dodávky
1 kempinková toaleta
1 návod k obsluze
1 startovní souprava - přípravek do přívodní a
odpadní vody LaPLAYA® (každý 150 ml)
Popis dílů
Víko
Pumpa
Nádrž na přívodní vodu 15 l
Uzavírací hák
Posuvný ventil
Ventil odpadní nádrže
Odpadní nádrž 20 l
Držák na toaletní papír
(Upozornění: Držák na toaletní papír je
vhodný jen pro role papíru s průměrem cca
10 cm.)
9 Šroubový uzávěr odpadní nádrže (modrý)
10 Šroubový uzávěr nádrže s přívodní vodou
(červený)
11 Sedátko
1
2
3
4
5
6
7
8
Příprava k použití
Rozdělte obě nádrže uvolněním postranních
háků (viz obr. A a B).
Naplňte horní nádrž na přívodní vodu 3
vodou (maximálně 13 l) a přidejte do ní odpovídající množství přípravku pro přívodní vodu
LaPLAYA® (objem startovní soupravy = 150 ml,
je pro jednu náplň nádrže) (viz obr. C).
Dále naplňte do nádrže na odpadní vodu 7
přibližně 3 l vody tak, aby bylo dno nádrže
pod vodou.
Přidejte do spodní nádrže na odpadní vodu 7
odpovídající množství přípravku pro odpadní
vodu LaPLAYA® (objem startovní soupravy =
150 ml, je pro jednu náplň nádrže) (viz obr. D).
Spojte zase obě nádrže zaháknutím postranních uzavíracích háků.
Použití
Otevřete a zase zavřete posuvný ventil 5 mezi
oběma nádržemi při uzavřeném víku 1 , pro
eliminování přebytečného tlaku v nádrži na
odpadní vodu 7 , který se může uvnitř vytvořit
vlivem větších teplotních nebo výškových rozdílů (viz obr. E).
Nyní je možné toaletu používat.
Před použitím toalety otevřete posuvný ventil,
po použití spláchněte pumpou 2 a zase
zavřete posuvný ventil. Nejefektivnější spláchnutí dosáhnete krátkými, opakovanými impulzy
pumpy (viz obr. F).
Upozornění: Jestliže používáte toaletu při nízkých
teplotách, např. při zimním kempinku, doporučuje
se přidat do nádrže na přívodní vodu 3 mrazuvzdonou přísadu nebo Ehtylenglycol.
Vyprádnění
Nádrž s odpadní vodou 7 se má vyprázdnit nejpozději tehdy, když stoupla hladina do poloviny
modrého, šroubového uzávěru 9 na zadní straně
(cca 15 l). Z hygienikých důvodů se ale doporučuje
častější vyprazdňování toalety.
Ujistěte se, že je úplně zavřený posuvný ventil
5 a rozdělte obě nádrže od sebe. Nyní můžete
odpadní nádrž 7 vyprázdnit do normální toaCZ
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 7
7
25.01.13 10:15
lety nebo do k tomu určeného zařízení (viz
obr. G a H).
Zkontrolujte po vyprázdnění a ještě před opětovným sestavením, jestli jsou spojovací plochy
nádrží i posuvný ventil 5 čisté, popřípadě
obojí vyčistěte.
Nyní můžete obě nádrže 3 a 7 zase spojit
postranními háky.
Čištění, údržba a skladování
Nepoužívejte nikdy vazelínu nebo rostlinné
oleje - toto může způsobit netěsnosti.
Ošetřujte gumové díly posuvného ventilu 5 ,
pístové pumpy a pumpy 2 čas od času silikonovým mazacím prostředkem.
Při delším nepoužívání toalety proveďte následující:
Vyprázdněte úplně odpadní nádrž 7 .
Pumpujte pumpou 2 , až je splachovací systém
úplně bez vody.
Vyčistěte odpadní nádrž 7 i nádrž na přívodní
vodu 3 .
Nechte toaletu úplně vyschnout.
Musí být předložen doklad o zakoupení s datem
zakoupení.
Záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou
vystaveny normálnímu opotřebení a platí jako opotřebovatelné (těsnění). Tato záruka zaniká, jestliže
byl výrobek poškozen, neodborně použitý nebo
neobdržel pravidelnou údržbu.
Pro uplatnění záruky kontaktuje telefonicky níže
jmenovaný servis nebo zašlete E-mail.
Servis
IPV Inheidener Produktons- und Vetriebsges. mbH
EZetilstrasse 1
D-35410 Hungen, Germany
Servisní horká linka:
CZ:
0573 329 862
E-mail:[email protected]
Webová stránka: www.ipv-service.de
IAN 86291
Životní prostředí a odstranění
do odpadu
ýrobek je zhotoven z vysoce kvalitních
V
recyklovatelných materiálů, které je možné
znovu použít. Nepotřebný výrobek neodhazujte, v zájmu zachování životního
prostředí, do domácího odpadu, ale
odevzdejte ho k odbornému zlikvidování.
Informace o ekologickém odstranění do
odpadu obdržíte od správy Vaší obce
nebo města.
Záruka
Na tento výrobek máte záruku 3 roky ode dne
zakoupení a to za následujících podmínek:
Všechny závady jsou prokazatelně způsobené vadným materiálem nebo chybou při výrobě a nejsou
výsledkem neodborného používání.
Nároky ze záruky se uplatňují v záruční době.
8
CZ
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 8
25.01.13 10:15
Kempingová toaleta
Úvod
Blahoželáme! Kúpou ste sa rozhodli pre
veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu
je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje
dôležité inštrukcie týkajúce sa používania. Pred
používaním si dôkladne prečítajte všetky pokyny.
Naše kempingové toalety sú charakteristické hygienickým používaním, vysokokvalitným materiálom a
vypracovaním, dlhou životnosťou, nenáročným
používaním a údržbou.
Pre optimálnu funkciu odporúčame používanie
hygienických prostriedkov LaPLAYA®. Bližšie informácie nájdete na www.ipv-service.de.
Používanie v súlade s určeným
účelom
Prenosná toaleta je určená pre používanie pri kempovaní, v záhrade, člne alebo všade, kde chýbajú
hygienické zariadenia. Produkt je určený výhradne
na súkromné používanie.
Obsah dodávky
1 kempingová toaleta
1 návod na obsluhu
1 štartovacia sada LaPLAYA® prídavok do čistej a
odpadovej vody (po 150 ml)
Popis častí
Kryt
Čerpadlo
Nádrž na čistú vodu 15 l
Uzatvárací hák
Posuvný ventil
Ventil nádrže na odpadovú vodu
Nádrž na odpadovú vodu 20 l
Držiak pre toaletný papier
(Poznámka: Držiak pre toaletný papier je
vhodný len pre papierové rolky s priemerom
cca. 10 cm.)
9 Skrutkový uzáver nádrže na odpadovú vodu
(modrý)
10 Skrutkový uzáver nádrže na čistú vodu (červený)
11 Sedadlo
1
2
3
4
5
6
7
8
Príprava pre používanie
Obe nádrže oddeľte uvoľnením bočného uzatváracieho háku (p. obr. A a B).
Naplňte hornú nádrž na čistú vodu 3 vodou
(max. 13 l) a pridajte príslušné množstvo
LaPLAYA® prídavku do čistej vody (plniace
množstvo štartovacej sady = 150 ml, zodpovedá jednému naplneniu nádrže) (p. obr. C).
Nádrž na odpadovú vodu 7 naplňte cca. 3 l
vody tak, aby bolo jej dno pokryté kvapalinou.
Naplňte príslušné množstvo LaPLAYA® prídavku
do odpadovej vody (plniace množstvo štartovacej sady = 150 ml, zodpovedá jednému
naplneniu nádrže) do dolnej nádrže na odpadovú vodu 7 (p. obr. D).
Opäť spojte obe nádrže tak, že zaháknete
bočné uzatváracie háky.
Používanie
Otvorte a zatvorte posuvný ventil 5 medzi
oboma nádržami raz pri zatvorenom kryte 1 ,
aby ste uvoľnili nadbytočný tlak z nádrže na
odpadovú vodu 7 , ktorý sa môže vytvoriť
pôsobením vyššej teploty a/alebo výškových
rozdielov (p. obr. E).
Teraz môžete toaletu používať.
Pred použitím toalety otvorte posúvač, následne
pomocou čerpadla 2 spláchnite a opäť zatvorte
posúvač. Najefektívnejšie splachovanie dosiahnete
tak, že viackrát v krátkych časových intervaloch
aktivujete čerpadlo (p. obr. F).
Poznámka: Ak používate toaletu pri nižších teplotách, napr. pri zimnom kempovaní, odporúčame
primiešať do nádrže s čistou vodou 3 nemrznúcu
kvapalinu alebo etylénglykol.
Vyprázdnenie
Nádrž na odpadovú vodu by ste mali vyprázdniť
najneskôr vtedy, keď obsah nádrže na odpadovú
vodu 7 stúpol do polovice modrého skrutkového
uzáveru 9 na zadnej strane (cca. 15 l). Z hygienických dôvodov sa však odporúča vyprázdňovať
toaletu častejšie.
Uistite sa, že je posuvný ventil 5 úplne zatvorený a oddeľte od seba obe nádrže. Teraz
SK
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 9
9
25.01.13 10:15
môžete nádrž na odpadovú vodu 7 vyprázdniť buď do normálneho alebo do likvidačného
zariadenia určeného na tento účel (p. obr. G a H).
Po vyprázdnení a predtým, ako toaletu opäť
zložíte, skontrolujte, či sú posuvný ventil 5 a
spojovacie plochy oboch nádrží čisté a v prípade potreby ich vyčistite.
Teraz môžete opäť spojiť nádrž na čistú a
odpadovú vodu 3 7 zaháknutím bočných
uzatvárajúcich hákov.
Čistenie, údržba a skladovanie
Nikdy nepoužívajte vazelínu alebo rastlinné
oleje – mohlo by to viesť k netesnostiam.
Namažte gumové časti posuvného ventilu 5 ,
piestového čerpadla ako aj čerpadla 2 z
času na čas sami silikónovým mazacím prostriedkom.
Ak toaletu dlhší čas nepoužívate, dbajte na nasledujúce pokyny:
Úplne vyprázdnite nádrž s odpadovou vodou 7 .
Niekoľkokrát aktivujte čerpadlo 2 , až kým sa
v splachovacom systéme nenachádza žiadna
voda.
Vyčistite nádrž na odpadovú vodu 7 ako aj
nádrž na čistú vodu 3 .
Nechajte toaletu dôkladne vyschnúť.
Všetky nedostatky sú dokázateľne spôsobené chybou materiálu a/alebo výrobnou chybou a nie
neodborným používaním.
Garančný nárok je uplatnený vrámci záručnej doby.
Musí byť predložený doklad o kúpe, na ktorom je
viditeľný dátum zakúpenia.
Záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú
vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto sú
pokladané za časti podliehajúce opotrebovaniu
(tesnenia). Záruka zaniká, ak sa zariadenie poškodilo alebo neodborne používalo a udržiavalo.
Ohľadom uplatnenia záruky kontaktujte prosím
ďalej uvedené servisné pracovisko telefonicky
alebo e-mailom.
Servis
IPV Inheidener Produktons- und Vetriebsges. mbH
EZetilstrasse 1
D-35410 Hungen, Germany
Telefonická linka servisu:
SK:
+49 180 5880 777 44
E-mail:[email protected]
Web:www.ipv-service.de
IAN 86291
Životné prostredie / Likvidácia
T ento produkt bol vyrobený z vysokokvalitných materiálov, ktoré môžu byť recyklované a znovu použité. Ak výrobok
doslúžil, v záujme ochrany životného
prostredia ho neodhoďte do domového
odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o ekologickej likvidácii nájdete na Vašej správe obce alebo
mesta.
Záruka
Na tento produkt sa vzťahuje 3-ročná záruka,
ktorá začína plynúť od dňa kúpy pri dodržaní
nasledujúcich podmienok:
10
SK
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 10
25.01.13 10:15
Campingtoilette
Einleitung
Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem
Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält
wichtige Instruktionen für die Benutzung. Lesen Sie
vor der Benutzung alle Hinweise sorgfältig.
Hygienisch im Gebrauch und hochwertig, was Material und Verarbeitung betrifft, sind unsere CampingToiletten langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich.
Für eine optimale Funktion empfehlen wir die Verwendung von LaPLAYA® Sanitärflüssigkeiten.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
www.ipv-service.de.
Bestimmungsgemäßer
Gebrauch
Tragbare Toilette für die Nutzung beim Camping,
im Garten, im Boot oder wo auch immer sanitäre
Anlagen fehlen. Das Produkt ist ausschließlich für
die private Nutzung bestimmt.
Lieferumfang
1 Camping-Toilette
1 Bedienungsanleitung
1 Starter-Set LaPLAYA® Frisch- und AbwasserZusatz (je 150 ml)
Teilebeschreibung
Deckel
Pumpe
Frischwassertank 15 l
Verschlusshaken
Schiebeventil
Ventil Abwassertank
Abwassertank 20 l
Toilettenpapierhalterung
(Hinweis: Die Toilettenpapierhalterung ist
nur für Papierrollen mit einem Durchmesser von
ca. 10 cm geeignet.)
9 Schraubverschluss Abwassertank (blau)
10 Schraubverschluss Frischwassertank (rot)
11 Sitz
1
2
3
4
5
6
7
8
Vorbereitung für den
Gebrauch
Die beiden Tanks durch Lösen der seitlichen
Verschlusshaken trennen (s. Abb. A und B).
Den oberen Frischwassertank 3 mit Wasser
(max. 13 l) befüllen und die entsprechende
Menge LaPLAYA® Frischwasser-Zusatz (Füllmenge des Starter-Sets =150 ml, entspricht
einer Tankfüllung) zugeben (s. Abb. C).
Abwassertank 7 mit etwa 3 l Wasser befüllen,
so dass der Boden des Abwassertanks mit Flüssigkeit bedeckt ist.
Entsprechende Menge LaPLAYA® AbwasserZusatz (Füllmenge des Starter-Sets =150 ml,
entspricht einer Tankfüllung) in den unteren
Abwassertank 7 füllen (s. Abb. D).
Verbinden Sie die beiden Tanks wieder, indem
Sie die seitlichen Verschlusshaken einhaken.
Benutzung
Öffnen und schließen Sie das Schiebeventil 5
zwischen den beiden Tanks einmal bei geschlossenem Deckel 1 , um überschüssigen Druck aus
dem Abwassertank 7 abzulassen, der sich
durch größere Temperatur- und / oder Höhenunterschiede bilden kann (s. Abb. E).
Die Toilette kann nun benutzt werden.
Öffnen Sie den Schieber, bevor Sie die Toilette
benutzen, anschließend mittels der Pumpe 2
nachspülen und den Schieber wieder schließen. Die effektivste Spülung erreichen Sie,
indem Sie die Pumpe mehrmals in kurzen
Abständen betätigen (s. Abb. F).
Hinweis: Sollten Sie die Toilette bei niedrigen
Temperaturen, z. B. beim Wintercamping benutzen,
empfiehlt es sich, dem Wasser des Frischwassertanks 3 ein Frostschutzmittel oder Ehtylenglycol
beizumischen.
Entleeren
Sie sollten den Abwassertank spätestens dann entleeren, wenn der Inhalt des Abwassertanks 7 auf
die Hälfte des blauen Schraubverschlusses 9 auf
der Rückseite angestiegen ist (ca. 15 l). Aus hygieDE/AT/CH
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 11
11
25.01.13 10:15
nischen Gründen empfiehlt es sich aber, die Toilette
öfter zu entleeren.
Stellen Sie sicher, dass das Schiebeventil 5
vollständig geschlossen ist und trennen Sie dann
die beiden Tanks voneinander. Nun können Sie
den Abwassertank 7 entweder in einer normalen Toilette oder an einer dafür vorgesehenen Entsorgungseinrichtung entleeren (s. Abb.
G und H).
Prüfen Sie nach der Entleerung und bevor Sie
die Toilette wieder zusammensetzen, ob das
Schiebeventil 5 und die Verbindungsflächen
beider Tanks sauber sind und reinigen Sie
diese gegebenenfalls.
Nun können Sie wieder durch Einhaken der
seitlichen Verschlusshaken Frisch- und Abwassertank 3 7 miteinander verbinden.
Reinigung, Wartung
und Lagerung
Benutzen Sie niemals Vaseline oder pflanzliche
Öle – das kann zu Undichtigkeiten führen.
Schmieren Sie die Gummiteile des Schieberventils 5 , der Kolbenpumpe sowie die Pumpe 2
selbst von Zeit zu Zeit mit Silikonschmiermittel ein.
Wenn Sie die Toilette längere Zeit nicht benutzen,
beachten Sie bitte folgende Anweisungen:
Entleeren Sie den Abwassertank 7 vollständig.
Betätigen Sie einige Male die Pumpe 2 , bis
sich kein Wasser mehr im Spülsystem befindet.
Reinigen Sie sowohl den Abwassertank 7 als
auch den Frischwassertank 3 .
Lassen Sie die Toilette gründlich trocknen.
Umwelt / Entsorgung
Garantie
Dieses Produkt unterliegt einer 3-jährigen Garantiefrist, gerechnet vom Tag des Kaufes zu folgenden
Bedingungen:
Alle Mängel sind nachweisbar auf Material- und / oder Fertigungsfehler und nicht auf unsachgemäßen
Gebrauch zurückzuführen.
Der Garantieanspruch wird innerhalb der Garantielaufzeit geltend gemacht.
Die Kaufquittung, aus der das Kaufdatum hervorgeht,
muss vorgelegt werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile,
die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher
als Verschleißteile angesehen werden können
(Dichtungen). Die Garantie verfällt, wenn das
Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder
gewartet wurde.
Bezüglich der Garantieabwicklung kontaktieren
Sie bitte die nachfolgend benannte Service-Stelle
telefonisch oder per E-mail.
Service
IPV Inheidener Produktons- und Vetriebsges. mbH
EZetilstrasse 1
D-35410 Hungen, Germany
Service Hotline:
DE:0180 54 78 000 (0,14 EUR / Min. aus dem
deutschen Festnetz, max. 0,42 EUR / Min.
aus den deutschen Mobilfunknetzen)
Email:[email protected]
Web:www.ipv-service.de
IAN 86291
ieses Produkt wurde aus hochqualitativen
D
Materialien hergestellt, die recycelt und
wieder verwendet werden können. Werfen
Sie das Produkt, wenn es ausgedient hat,
im Interesse des Umweltschutzes nicht in
den Hausmüll, sondern führen Sie es einer
fachgerechten Entsorgung zu. Hinweise
über eine umweltgerechte Entsorgung
erhalten Sie üblicherweise bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
12
DE/AT/CH
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 12
25.01.13 10:15
1
2
11
10
3
4
5
9
8
6
7
A
B
C
D
3
3
7
4
E
F
2
5
7
G
H
7
13
86291_Camping_Toilette_content_LB4 (PL-CZ-SK).indd 13
25.01.13 10:15
IPV
Inheidener Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH
EZetilstraße 1
D-35410 Hungen-Inheiden
Last Information Update · Stan informacji · Stav informací
Stav informácií · Stand der Informationen: 01 / 2013
Ident.-No.: 960143012013-PL / CZ / SK
IAN 86291
86291_Camping_Toilette_cover_LB4 (PL-CZ-SK).indd 1
25.01.13 10:11
Download

86291_Camping_Toilette_cover_LB4 (PL-CZ-SK).indd - IPV