POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):
Název výukové aktivity:
Výroba lepidla na plasty – rozpustnost polystyrenu
Vyučovací předmět:
Technický kroužek.
Anotace:
Výroba lepidla na plasty – rozpustnost polystyrenu.
Klíčová slova:
Plasty, rozpustnost, rozpouštědlo, rozpouštěná látka, polární a nepolární látka.
Cíle aktivity:
Seznámit žáky s bližšími informacemi o plastech a s principem rozpustnosti.
Cílové skupiny:
Žáci.
Minimální a maximální počet účastníků:
5 – 10.
Klíčové kompetence:
kompetence k řešení problému – rozpozná a pochopí problém, nachází shodné znaky problému, na
základě vlastního úsudku či zkušenosti promyslí způsob řešení problému;
kompetence k učení – operuje s obecně užívanými termíny tak, aby je efektivně využil v praktické
činnosti;
kompetence komunikativní – naslouchá argumentům druhých, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, vysvětluje svůj názor a vhodně argumentuje;
kompetence pracovní – používá bezpečně a účinně materiály a nástroje, pracuje podle daných
pravidel.
Časová náročnost aktivity:
45 minut.
Nároky na místo a prostor:
Učebna chemie.
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Vybavení, pomůcky, materiál:
pracovní listy – motivační křížovka a Plasty;
zkumavka se zátkou, lžička, pipeta, rozlámané plastové pravítko;
aceton, kuličky polystyrenu
Bezpečnostní požadavky:
Rukavice – při práci s acetonem.
Metody a formy práce:
Vysvětlování, práce s pracovním listem, experiment, pozorování, diskuse, individuální rozhovor.
Popis a organizace výukové aktivity v jednotlivých krocích (návod pro realizátora):
1. Evokace
Žáci obdrží motivační křížovku, jejíž tajenkou je téma související s prací.
Žáci společně (i za pomoci učitele) vypracují pracovní list, který se týká plastů.
2. Zadání úkolu
Vytvořte lepidlo pomocí acetonu a polystyrenu.
3. Praktická aktivita
Žáci obdrží potřebné pomůcky a samostatně provádí experiment podle pokynu učitele.
a) do zkumavky nalijeme 2 - 3 ml čistého acetonu
b) přidáme k němu 1 – 2 lžičky polystyrenových kuliček
c) zkumavku pečlivě uzavřeme zátkou
d) chvíli se zkumavkou třepeme
e) pozorujeme reakci
Reakce – polystyrenové kuličky se rozpustí a směs vypadá jako lepidlo.
Vysvětlení – aceton patří mezi nepolární rozpouštědla a polystyren je nepolární sloučenina. Tímto
způsobem se vyrábí i lepidla na plasty.
Úkol: slepte pomocí vytvořeného lepidla části rozlomeného pravítka.
4. Zhodnocení:
Diskuse k problémům, které se během práce objevily.
Doporučená literatura ke studiu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/michaelovy-experimenty/404-mizejicipolystyren/
http://www.studiumchemie.cz/pokus.php?id=189
MOŠNA, František. Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník základních škol: Práce s technickými
materiály. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-468-6.
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Poznámky a doporučení autora:
Polystyren se rozpustí velmi rychle, ani není někdy potřeba třepat.
Zpracovaly:
V Dobřanech dne 30. 10. 2013
Mgr. Štěpánka Simbartlová, Mgr. Věra Hříšná
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
PŘÍLOHY
Motivační křížovka
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Pracovní list – Plasty
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Fotodokumentace
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Download

Výroba lepidla na plasty.pdf