1
Výroční zpráva 2010 „V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem“ (neznámý autor) Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
2
Obsah Obsah ...............................................................................................2
Úvodní slovo ....................................................................................3
Poslání ..............................................................................................5
Cíle....................................................................................................6
Projekty ............................................................................................7
Čísla ..................................................................................................9
Finanční zpráva .............................................................................. 11
Akce .................................................................................................12
Lidé ................................................................................................. 16
Poděkování .....................................................................................17
Z alba .............................................................................................. 19
Kontakty.........................................................................................20
Tiráž.................................................................................................21
Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
3
Úvodní slovo „Přestože na mateřská centra občas žárlím (když jsou pro mou ženu zajímavější než já), považuji je bez nadsázky za jeden z pilířů občanské společnosti. Díky manželce jsem měl možnosti pozorovat, jak se takové centrum na malém městě zakládá, neboli jak z bezútěšného „ničeho“ postupně vzniká sympatické a nadějné „něco“. V mých očích představují mateřská centra vzácnou symbiózu alternativního a rozumného. A dovolte ryze osobní doušku: naše manželství se od založení sázavského mateřského centra výrazně zlepšilo, neboť na případné spory už nám nezbývá čas ☺“ Michal Viewegh pro Síť mateřských center, 2010 Milí přátelé a příznivci mateřského centra, dostává se vám do rukou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení Mateřského centra Klubíčko za rok 2010. Přeji příjemné čtení či listováni. Do roku 2010 jsme vstupovali v nových prostorách. Po sedmi letech jsme se z MŠ Kollárova přestěhovali do areálu ZŠ Zachar. Klubíčko se sice zakutálelo dále od centra, ale s odstupem času vidíme tento krok velmi pozitivně. Změna adresy nám přinesla větší prostorové možnosti. Celodenní využití zahrady i speciálních učeben je vítaným zpestřením našich aktivit. Změnu postřehli i návštěvníci, kterých k nám zavítalo více oproti loňskému roku. Počet 52 návštěvníků za den vzrostl na 63 v roce loňském. Za velmi významný krok minulého roku považujeme získání dotace z ESF v rámci oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. A tak od 1. 10. 2010 realizujeme v nově vybavené herně projekt „Rodičovství není handicap.“ Naše pomoc spočívá v poskytování hlídacích služeb pro děti ve věku od jednoho do šesti let tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Hlavním cílem projektu je usnadnit skloubení pracovního a rodinného života. Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců do září 2013. Velmi nás těší velký zájem ze strany rodičů i nechuť odcházet z herny ze strany dětí. S rostoucím počtem klientů jde ruku v ruce rozšíření nabídky poskytovaných služeb a realizovaných akcí. V loňském roce jsme uskutečnili 44 pravidelných aktivit a 39 jednorázových akcí s cílem prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku. Mnohé z těchto aktivit jsme uspořádali v rámci projektu „Mateřství není handicap“ spolufinancovaného MPSV. Zelenou dostaly činnosti, které díky přilehlé zahradě můžeme provádět pod širým nebem. V loňském roce se nám podařilo vybavit hřiště herními prvky – pískovištěm, tabulí, dřevěnými elementy a klouzačkou. Děkujeme dárcům – Zlínskému kraji, Nadaci DKS, Městu Kroměříž i rodičům – brigádníkům. Ve zvelebování zahrady budeme pokračovat – v tomto roce osadíme hřiště dvěma houpadly a také pískovištěm pro handicapované. Našim cílem je, aby se zahrada MC Klubíčko stala oázou pohody a bezpečí pro nejmenší děti a jejich rodinné příslušníky. Mezi inovativní aktivity roku 2010 řadíme rozšíření základního psychologického, výchovného a vzdělávacího poradenství (508 klientů za rok 2010, 171 hodin poradenství) či realizaci 3 příměstských týdenních táborů. Děkuji všem návštěvníkům, dárcům, sponzorům a partnerům, bez kterých by mateřské centrum nemohlo existovat. Každého si vážíme. Děkuji především rodičům navštěvujícím Klubíčko za jejich zájem a podporu. Pozitivní ohlasy a nadšené děti nám dávají chuť jít aktivně dál a utvrzují nás v našem přesvědčení, že v životě nemáme nic cennějšího než rodinu a dobré vztahy v ní. Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
4
Velké poděkování za dobrou práci patří také pracovnímu týmu, dobrovolníkům i externím spolupracovníkům. Přeji jim, aby mateřské centrum pro ně i nadále představovalo vzácnou symbiózu alternativního a rozumného, tak jako pro známého spisovatele. Ing. Marcela Bradová předsedkyně MC Klubíčko, o. s. Hudební výchova Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
5
Poslání Poslání Mateřského centra Klubíčko, o.s. posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím komunitní práce napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva k aktivní seberealizaci koordinování, propagování, rozšiřování poslání a činnosti sdružení Beseda s profesorem Kratochvílem Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
6
Cíle Cíle Mateřského centra Klubíčko, o.s. poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi poskytování doprovodných služeb k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, především služeb hlídání dětí provozování mateřského centra v Kroměříži – poskytování veřejného prostoru a herny pro vzájemné setkávání rodičů a dětí, těhotných i široké veřejnosti organizování programů a kroužků pro děti kojeneckého, předškolního až školního věku pořádání víkendových a vícedenních akcí pro rodiny s dětmi odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce, především poskytováním služeb hlídání dětí a pořádáním školení a kurzů vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života zlepšení společenského postavení matek a otců na mateřské a rodičovské dovolené zprostředkování poznatků o výchově, zdraví, vzdělávání, psychologii a ochraně životního prostředí pořádání akcí pro veřejnost, zlepšení soudržnosti mezi obyvateli a rozvoj komunity spolupráce se státními i nestátními organizacemi spolupráce s médii hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
Narozeniny MC Klubíčko www.klubickokm.cz
7
Projekty Realizované projekty 2010 „Mateřství není handicap 2010 (MC Klubíčko ‐ informace, integrace, seberealizace)“ Projekt spolufinancovaný MPSV. Hlavním cílem projektu ‐ poskytování služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku a aktivní trávení volného času rodičů s dětmi. „S rodinou do Klubíčka“ Projekt spolufinancovaný z rozpočtu Zlínského kraje. Hlavním cílem projektu byla podpora a realizace aktivit pro rodiny, které jsou zaměřené na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost včetně rodin pečujících o děti se zdravotním postižením. Výstupem tohoto projektu byla realizace rodinných aktivit: Cesta kolem světa (aneb Jak se žije na jiných kontinentech), Den dětí na letišti, Indiánské léto s Želvičkami, Jablíčkování, Drakiáda a Bramboriáda. „Výživné dětství s MC Klubíčko“ Projekt spolufinancovaný Nadací D‐K‐S. V rámci projektu jsme organizovali programy pro děti kojeneckého až mladšího školního věku: miniškolka, hudební miniškolka, předškolák, kreativní dílna, malí výtvarníci, angličtina pro děti a úplně nově francouzština pro děti. Hmotným výstupem tohoto projektu bylo zakoupení koberce do herny a šatnového bloku. „Revitalizace Hanáckého náměstí v Kroměříži“ Jsme partnery Města Kroměříž v projektu obnova Hanáckého náměstí (bývalá kasárna), kde na zmodernizované ploše (otevřena v 6/2010) MC zrealizovalo 2 akce pro rodiny. „Naplňme dětem volný čas“ Tento projekt byl spolufinancován Nadací D‐K‐S. Cílem projektu bylo motivovat rodiče a děti předškolního a mladšího školního věku k aktivnímu využití volného času. Výstupem tohoto projektu byla realizace volnočasových sportovních a tvořivých aktivit pro děti. „Hřiště pro MC Klubíčko“ Tento projekt byl spolufinancován opět Nadací D‐K‐S. Cílem projektu bylo zvelebení travnaté plochy na zahradě MC, zahájení budování dětského hřiště. Materiálním výstupem tohoto projektu bylo osázení hřiště pískovištěm a malovací tabulí. „Maminky, využijte čas“ Velmi nešťastný projekt, kde MC Klubíčko bylo zapojeno jako partner. Tento projekt vzdělávací společnosti CC Systems nabízel rodičům pečujícím o malé děti vzdělávání v oblasti IT, jazykové a motivační vzdělávání. MC zajišťovalo hlídání dětí vzdělávajících se rodičů. Projekt byl předčasně ukončen a CC Systems je v současné době v úpadku. „Město Kroměříž“ Město Kroměříž trvale podporuje MC Klubíčko, přispívá především na provozní náklady ‐ náklady na pronájem, propagaci, malbu, vybavení kuchyně a jednorázové akce. „Rodičovství není handicap“ Projekt podporovaný ESF, z OP LZZ, 3.4 Rovné příležitosti. Obsahem projektu je zajištění dostupné hlídací služby pro děti tak, aby jejich rodiče mohli řešit své pracovní uplatnění. Cílem Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
8
projektu je usnadnění slaďování pracovního a rodinného života. Projekt je realizován od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2013. „Zdravý úsměv“ Hlavním cílem projektu je zavést preventivní a zdravotně podpůrný program v MC (pro těhotné ženy, rodiče s dětmi) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků a dosáhnout vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence a tím přispět ke snížení kazivosti dočasného chrupu. „Projekt Leonardo“ Devítičlenný tým zástupkyň mateřských a rodinných center Zlínského kraje podnikl 13denní profesní stáž do Velké Británie. Jednalo se o projekt Rodinného centra Akropolis z Uherského Hradiště, kde mateřská centra Klubíčko z Kroměříže a EmCéčko z Valašského Meziříčí partnersky spolupracovala. A tak 3 členky pracovního týmu Klubíčka navštěvovaly rodinná a mateřská centra, dětská centra, školky i jesle, úřady práce i poradenská centra. Cílem tohoto projektu bylo kromě profesního poznání a výměny zkušeností také navázání partnerství s příbuznými organizacemi včetně kulturního a historického poznávání tamní oblasti. Také v roce 2010 jsme byli aktivní na poli fundraisingu. Náš zájem směřoval směrem k Blokovému grantu, Projektu Microsoft (Síť mateřských center) či projektu na podporu dobrovolnictví (MŠMT). Ani jeden z projektů nebyl podpořen. Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
9
Čísla Činnost MC v roce 2010 v řeči čísel „Mateřství není handicap“ projekt 10046/001 spolufinancovaný MPSV Průměrný počet návštěvníků za den 2010 ........................................................................................ 63 2009 ........................................................................................52 2008 ....................................................................................... 49 2007 ........................................................................................35 2006 ........................................................................................32 2005 ........................................................................................25 Počet intervencí/klientů služeb prevence soc. vyloučení pro rodiče pečující o děti předškolního věku 2010 ..................................................................................16 026 2009 ................................................................................. 12 558 2008 .................................................................................. 12 671 2007 .................................................................................. 7 708 2006 ...................................................................................5 565 2005 ...................................................................................3 792 Počet realizovaných programů 2010 ........................................................................................ 82 (44 pravidelných, 38 jednorázových aktivit) 2009 ....................................................................................... 67 (38 pravidelných, 29 jednorázových aktivit) 2008 ....................................................................................... 64 (32 pravidelných, 32 jednorázových aktivit) 2007 ....................................................................................... 46 2006 ....................................................................................... 44 2005 ........................................................................................35 Počet dnů provozu 2010 ...................................................................................... 256 2009 ..................................................................................... 240 (pokles kvůli stěhování v červenci a srpnu) 2008 ..................................................................................... 259 2007 ...................................................................................... 221 2006 .......................................................................................161 2005 ...................................................................................... 144 Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
10
Další data Počet dobrovolníků: ............................................................. 38 Počet dobrovolnicky odpracovaných hodin: .................... 402 Počet hlídaných dětí:............................................................ 66 Počet hlídaných hodin: .......................................................367 Počet pravidelných programů za měsíc:............................. 44 Počet víkend. akcí a nepravidelných programů za rok:..... 38 „Rodičovství není handicap“ Projekt CZ.1.04/3.4.04/54.00054 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován od 1. 10. 2010 Počet odhlídaných hodin:.................................................. 529 Počet podpořených osob:..................................................... 50 (rodičů prokazatelně slaďující rodinný a pracovní život) Počet hlídaných dětí:............................................................ 58 Indiánské léto Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
11
Finanční zpráva Výnosy a náklady Výnosy v tisících Kč Tržby za vlastní výkony 870 Ostatní výnosy ‐ úroky 3 Přijaté příspěvky (dary) 44 Provozní dotace 1 723 Výnosy celkem 2 640 Náklady v tisících Kč Osobní náklady celkem 1 272 Spotřebované nákupy 459 Daně a poplatky 1 Služby celkem 576 Ostatní náklady celkem 20 Poskytnuté členské příspěvky 1 Náklady celkem 2 329 Výsledek hospodaření 311 Výsledek hospodaření je kladný v této výši, protože se jedná o provozní dotaci na realizaci projektu „Rodičovství není handicap“ na další období. Členění provozní dotace dle zdrojů Provozní dotace MPSV 518 000 ÚP 36 000 Zlínský kraj 70 000 Město Kroměříž 99 000 Marlin 60 000 ESF Provozní dotace celkem 939 563 1 722 563 Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
12
Akce Pravidelné akce v roce 2010 Individuální poradenství pro rodiče – výchova, výživa, zdraví Internet zdarma, připojení na wifi, internetové poradenství Setkávání a sdílení Předporodní příprava Logopedická poradna Kurzy výtvarných technik pro dospělé Aromaterapie Vaničkování Masáže pro dospělé Ženský kruh Muzikoterapie pro maminky Angličtina pro dospělé Aerobic pro dospělé Ukázka stříhání dětí Želvičková odpoledne – klub rodičů a dětí se speciálními potřebami Klub kojenců a batolat Cvičení rodičů s dětmi Muzikoterapie pro děti a maminky Kurz masáží pro kojence Pohybové hry pro kojence Pohybové hry pro batolata Otisky dětských rukou a nohou do keramické hlíny Angličtina pro dospělé 1 Angličtina pro dospělé 2 Angličtina s rodilým mluvčím Zpívánky pro nejmenší děti s rodiči Výtvarné tvoření pro nejmenší s rodiči Angličtina pro děti – začátečníci Angličtina pro děti ‐ mírně pokročilé Angličtina pro děti ‐ středně pokročilé Francouzština pro rodiče s dětmi Hudební miniškolička pro začátečníky Hudební miniškolička pro pokročilé Cvičení pro děti Miniškolička – poprvé bez maminky Ekohrátky Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
13
Balónkování s Bětkou Tanečky začátečníci Tanečky pokročilí Aerobic pro děti Kreativní dílna pro rodiče s dětmi Předškolák s poradenstvím pro rodiče Taneční přípravka – balet Aerobic pro děti Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
14
Jednorázové akce v roce 2010 Leden Virtuální život od narození až do penze – beseda Zimní hodování – víkendová akce pro rodiny Chvilka jen pro sebe – malujeme na hedvábí Únor Karneval I. Karneval II. Karneval III. Zimní království – prázdninový pobyt pro rodiny na horách Březen Prevence úrazů dětí batolecího věku – beseda Hledá se velikonoční zajíc – akce pro rodiny Burza oblečení Duben Kurz tajemství výchovy šťastných dětí Akce Z jako zahrada – budujeme zahradu Květen Slavíme den matek Den dětí na letišti Červen Cesta kolem světa – víkendová akce pro rodiny Indiánské léto – zahradní akce pro rodiny Multižánrový hudební piknik – Hudby v zahradách Červenec Prázdninový pobyt pro rodiče a děti – Za humny je drak 1 Příměstský tábor – Po stopách detektiva Klubíčko Prázdninová pohádková školka 1 Srpen Prázdninový pobyt pro rodiče a děti – Za humny je drak 2 Prázdninová pohádková školka 2 Září Jablíčkování – akce pro rodiny Zdravý úsměv – prevence zubního kazu Říjen Burza zimního oblečení a sportovních potřeb Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
15
Drakiáda Beseda Zdravý úsměv Jak se žije v Kroměříži Listopad Oslavujeme 8. narozeniny Seminář Základy finančního řízení NNO Bramboriáda – akce pro rodiny Beseda manželství, partnerství, sex Předvánoční zastavení Prosinec Vánoční jarmark Tajemné putování Podzámeckou zahradou za Mikulášem Mikulášské dopoledne Mikulášské odpoledne Přijďte napsat Ježíškovi – Hanácké náměstí Beseda Zdravý úsměv Karneval Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
16
Lidé Lidé v Klubíčku v roce 2010 Rada Ing. Marcela Bradová (předsedkyně) Zdenka Slaníková Mgr. Pavlína Švecová Zaměstnanci Ing. Marcela Bradová (fundraiser, asistentka vedoucí MC) Bc. Renata Cveková (hlídací teta) Drahomíra Horáčková (pomocný personál, pečovatelka) Simona Sigmundová (pomocný personál) Zdenka Slaníková (vedoucí provozní zaměstnanec, realizátor programů, lektor) Ing. Bohdana Sonet (hlídací teta) Šárka Šmídová (administrativní a provozní pracovník) Mgr.Pavlína Švecová (vedoucí MC, realizátor projektů, odborný garant, pedagog) Pavla Volánková (pomocný personál) Dobrovolníci Za rok 2010 spolupracovalo s MC přes 40 dobrovolníků, kteří se podíleli jak na pravidelné činnosti a údržbě MC, tak i při organizování jednorázových víkendových akcí či prázdninových pobytových akcích. Pavel Brada, Veronika Dovrtělová, Paní Čečatková, Miroslav Havránek, Kateřina Havránková, Marie Jarská, Petr Jarský, Pan Kopp, Klára Mazánková, Petr Menšík, Dagmar Menšíková, Ondřej Oharek, Daniel Pašteka, Petr Posolda, Petra Pokorná, Pan Silný, Libor Slaník, Lucie Slaníková, Tereza Slaníková, Yves Sonet, Richard Šmíd, Jakub Šmíd, Jitka Šuhejová, Jiří Švec, Lucie Volná, Drahomíra Horáčková, Kateřina Jordová, Andrea Konstantopoulou, Hana Pašteková, Martin Mazánek st., Martin Mazánek ml., Alžběta Mazánková, Jan Brada, Hokejový klub Brno – ženy a studenti Střední soukromé podnikatelské školy Kroměříž. Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
17
Poděkování Velké díky patří našim rodinám, bez jejich podpory a pomoci bychom nebyli schopni realizovat naše plány. Na druhém místě děkujeme Městu Kroměříž za trvalou podporu i porozumění našim potřebám. Velmi si vážíme také podpory ze strany ZŠ Zachar, vstřícného přístupu a otevřené mysli. Laskavé poděkování patří našim významným dárcům: ESF MPSV Město Kroměříž Zlínský kraj Nadace D‐K‐S Uherské Hradiště Síť mateřských center (ESF) Linear reklamní agentura – sítotisk Cukrovinky U Žeryka Kateřina a Tomáš Váňovi Marcela Formanová Veronika Zapletalová Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
18
Děkujeme také našim partnerům za spolupráci: Město Kroměříž MÚ – odbor školství MÚ – odbor sociální Zdravé město Síť mateřských center Knihovna Kroměřížska Spektrum – dobrovolnické centrum VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Jaspis ZŠ Zachar RC Chaloupka Ostrava Církev československá husitská Koh‐i‐noor Miroslav Huťka ‐ obědy Drakiáda Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
19
Z alba Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
20
Kontakty Mateřské centrum Klubíčko, o.s. Albertova 4062/8 767 01 Kroměříž www.klubickokm.cz [email protected] Zdenka Slaníková – koordinátor MC Tel. 739 303 408 Ing. Marcela Bradová – statutární zástupce Tel. 602 793 748 IČO: 26602024 Číslo registrace u Ministerstva vnitra: VS/1‐1/51304/02‐R Datum registrace: 30. 9. 2002 Číslo účtu: 241708341/0300 Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
21
Tiráž Výroční zpráva MC Klubíčko o.s., redakce: rada o.s., foto: archív MC, schváleno valnou hromadou 21. 6. 2011, počet výtisků: 50 Mateřské centrum Klubíčko, o. s., Albertova 4062, 767 01 Kroměříž
DIČ CZ26602024, tel. 604 611 841, e-mail: [email protected]
www.klubickokm.cz
Download

Výroční zpráva 2010