KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
7 – 8 Haziran 2014
TG – 8
ÖABT – BİYOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / BİY
1.
Bir kas hücresinde kasılma sırasında Ca+2
iyonları sarkoplazmik retikulumdan dışarı
çıkarak sarkoplazmaya yayılır, gevşeme
sırasında ise Ca+2 iyonları sarkoplazmik
retikuluma geri girer.
4.
Mitokondri (I), oksijen (III) ve FAD (IV) sadece aerobik solunumda göre alırken NAD
(II) ve ATP (V) hem aerobik hem de anaerobik solunumda görev alır.
TG – 8
8.
A B C D E
Buna göre
●● t1 - t2 aralığında kasılma, t2 - t3 aralığında gevşeme gerçekleşmektedir.
Apoenzimin koenzimden ayrılması ve ortama aktivatör eklenmesi, enzimin yapısını
bozmaz. Enzimler hücre içinde ve dışında
görev yapabilirler. Bu nedenle enzimin
hücre içinde ya da dışında görev yapması,
yapıyı bozmaz. Ancak enzimin yüksek sıcaklıkta bekletilmesi yapıyı bozar.
A B C D E
●● t0 - t1 ve t3 - t4 aralığında kas dinlenme
hâlindedir.
Çizgili bir kas kasılırken
●● Sarkomerin boyu kısalır.
●● I bandının boyu kısalır.
●● H bandının boyu kısalır.
5.
●● A bandının boyu değişmez.
Şekilde;
●● Akto-miyozin kompleksi oluşur.
1, yumurta hücresini,
Bir kasın hem kasılması hem de gevşemesi sırasında ATP harcanır.
2, sperm hücresini,
Grafikteki t2 anında kas kasılı hâlde olduğundan, boyu t3 - t4 aralığındakine oranla
daha küçüktür.
4, 2 blastomerli evreyi,
3, zigotu,
9.
5, morula evresini,
6, gastrula evresini
A B C D E
göstermektedir.
Bu yapılardan hepsi canlı olduğu için solunum yaparak ATP sentezler ve hepsinin
genetik yapısı aynıdır.
A B C D E
1 ve 2 bölünemediğinden DNA replikasyonunu gerçekleştiremezken; 3, 4 ve 5 numaralı yapılar bölünür.
2.
Mikroflamentler villus oluşumu, hücre zarının boğumlanması, yalancı ayak oluşumu
gibi olaylarda görev alır. Mikrotübüller, sil,
kamçı, sentrozom oluşumunu sağlarken
ara flamentler ise hücreler arası özel bağlantı yapılarının oluşumunda ve organellerin hücre içinde sabitlenmesinde (hareket
etmeden olduğu yerde durmasında) rol
oynar.
A B C D E
Şehir merkezinde uzun süre yaşayan hayvanların, araç gürültüsüne tepki vermemesi alışma; yemeğe çalıştığı arı tarafından
sokulan hayvanın arıdan uzak durmaya
çalışması, deneme yanılma yoluyla öğrenme; kuşların göç etmesi ise içgüdüsel
davranış örnekleridir.
A B C D E
6.
Bir bitkinin toprağın pH’ına (çevre koşullarına) bağlı olarak farklı renkte çiçek açması bir modifikasyon örneğidir (E). Diğer
seçeneklerde verilenler ise adaptasyon
örnekleridir.
10.
A B C D E
A B C D E
3.
Embriyonik
tabaka
IV
V
Genetik çalışmalarda bir genin kesilerek
DNA’dan çıkartılmasını restriksiyon endonükleaz enzimi, genlerin birleştirilmesini
ise ligaz enzimi gerçekleştirir.
Gelişmesi sonucu
oluşturduğu yapı
I
Dermatogen
(protoderm)
II
Periblem
(Temel meristem)
Korteks: Kabuk
(parankima)
III
Plerom
(prokambiyum)
Odun ve soymuk
boruları
Epidermis
IV. Primer meristem olup mitozla çoğalarak uzamayı sağlar.
V. Kaliptra olup büyüme noktasını korur;
ancak emici tüy oluşturmaz.
7.
Henle kulpunun çıkan kolu suya geçirgen
değildir.
A B C D E
11.
Bakterilerin depo polisakkariti glikojendir.
Ototrof türleri de dâhil olmak üzere hiçbir
bakteri nişasta depolamaz.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
12.
TG – 8
M türünün oksijen üretimi ışığa bağlı olduğundan M türü fotoototrof bir canlıdır. N ise
günün her saatinde oksijen ürettiğinden
kemoototrof bir canlıdır. Grafikteki verilerden M’nin ökaryot olup olmadığı anlaşılamaz ancak N kemoototrof olduğundan
kesinlikle bir bakteri türü olup prokaryot
yapılıdır. Çünkü sadece bazı bakteriler kemosentez yapar. Solunum miktarlarından
ise hiçbir bilgiye ulaşılamaz.
16.
İmpuls nöronda dendritten aksona doğru, sinapsta ise aksondan dendrite doğru
ilerler. Nöronda impuls, elektrokimyasal
değişimle iletilirken sinapslarda ise sadece
kimyasal değişimle iletilir. İmpulsun iletiminde ATP harcanır.
A B C D E
20.
I. Frontal kemik (alın kemiği) " 1 adet
II. Temporal kemik (şakak kemiği) " 2
adet
III. Parietal kemik (yan kafa kemiği) " 2
adet
IV. Oksipital kemik (Ard kafa kemiği) " 2
adet
V. Etmoid kemik (Kalbur kemiği) " 1
adet
A B C D E
13.
Tohumun çimlenmesini engelleyen hormon
absisik asit (ABA), çimlenmesini sağlayan
hormon giberellik asit (GA) olduğundan; bu
iki hormon arasındaki denge tohum dormansisini kontrol eder.
A B C D E
17.
A B C D E
NADH’nin asetaldehite hidrojen vererek
yükseltgenmesi, etil alkol fermantasyonunda, hidrojenlerden ayrılan elektronların sitokromlara aktarılması oksijenli
solunumda, CO2 açığa çıkması hem etil
alkol fermantasyonunda hem de oksijenli
solunumda, defosforilasyon (ATP hidrolizi) ise etil alkol fermantasyonu, laktik asit
fermantasyonu ve oksijenli solunumda gerçekleşir. Tabloda 1 ve 2 numaralı kutularda
yanlışlık vardır.
21.
Deney düzeneğinde bir süre sonra huni
içine su girişi olacak ve buna bağlı olarak
●● Hunide sıvı seviyesi yükselecek,
●● Kaptaki su oranı azalacak,
●● Kaptaki su miktarı azalacak,
●● Hunideki glikoz oranı azalacak,
●● Hunideki glikoz miktarı değişmeyecek,
●● Huni içindeki sıvının ozmotik basıncı
azalacaktır.
A B C D E
14.
Dış iskelet büyümeyi sınırlar ve su kaybını
önler, embriyonun ektoderm tabakasından
oluşur. İç iskelet ise büyümeyi sınırlamaz,
su kaybını önlemez; üzerinde kas, deri,
bağ doku gibi canlı tabakalar bulunur ve
embriyonun mezoderm tabakasından türer. Karıncada dış iskelet (kitin yapılı), insanda ise iç iskelet bulunur.
18.
Şekildeki x, açık dolaşımı, y ise kapalı
dolaşımı göstermektedir. Açık dolaşımda
kan sadece azotlu atıkları taşımaz, besin
ve hormonları da taşır. Açık dolaşımda kan
akışı, kapalı dolaşıma oranla yavaştır. x ve
y aynı sınıfta yer alamaz. y ise omurgasız
bir hayvan, örneğin toprak solucanı olabilir.
A B C D E
22.
Spermiyogenezde, spermatidler kuyruk ve
akrozom kazanarak olgunlaşır, hareketli ve
döllenmeye hazır hâle gelir, olgun sperme
dönüşürler.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
15.
Hidroliz (sindirim) tepkimeleri hem hücre
içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Hücresel solunum ise sadece hücre
içinde gerçekleşir. Hidroliz tepkimelerinde
ATP tüketimi gerçekleşmezken, hücresel
solunumda hem ATP üretimi hem de tüketimi gerçekleşir. Her iki tepkimede de enzimler görev alır.
19.
Mantarların hepsi heterotroftur. Bakterilerin
DNA’ları histon proteinleriyle sarılı değildir.
Hem bakteriler hem de mantarlar hücre duvarı içerir ve glikojen depolar.
A B C D E
23.
Şekilde;
1. Glikozu,
2. Pirüvatı,
3. Mitokondriyi,
4. Kloroplastı,
5. Golgiyi
göstermektedir.
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
24.
TG – 8
Transformasyon: Bir bakterinin ortama verdiği DNA parçasının, aynı türden bir bakteri
tarafından alınarak kendi DNA zincirine
eklenmesidir.
27.
I numaralı canlıda embriyonik tabaka sayısı 2 olduğundan (endoderm ve ektoderm)
bu canlı omurgalı olamaz, sünger ya da
sölenterler sınıfından bir hayvan olabilir.
Transdüksiyon: Virüsler aracılığıyla iki
bakteri arasında genetik bilginin transfer
edilmesidir.
II numaralı canlıda amniyon kesesi bulunduğundan ve canlı, üre attığından memeliler sınıfında yer alan bir türdür.
Konjugasyon: Aynı türden iki bakteri arasında sitoplazmik köprü aracılığıyla gen
aktarımının gerçekleştirilmesidir.
III numaralı canlı ise mezoderm içeren,
NH3 oluşturan ve amniyon kesesine sahip
olmayan bir hayvan olduğundan omurgalı
soğukkanlı bir tür ya da omurgasızlar şubesinde yer alan ve üç embriyonik tabakaya sahip olan bir tür olabilir. (örneğin,
toprak solucanı)
İnversiyon: Bir kromozomun içinden kopan
bir parçanın 180° dönerek koptuğu yere
yapışmasıdır.
Reprodüksiyon: Bir virüsün, canlı bir konak
hücre içine girerek hücrenin aşırı çoğalmasına neden olmasıdır. Kansere sebep olan
virüsler etkilerini bu şekilde gerçekleştirirler.
30.
Havanın serbest azotu (N2) denitrifikasyon olayıyla artar. Kemosentezin, havanın
serbest azot (N2) miktarını artırmada doğrudan katkısı yoktur (I yanlış). Diğer öncüllerde verilen bilgiler ise kemosentezin
özellikleri ile ilgili olarak doğrudur.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
25.
Bir proteinin diğerinden farklı olmasına
proteinin yapısına katılan amino asitlerin;
28.
●● sayısı,
●● çeşidi,
●● dizilimindeki farklılık
neden olur.
Böcekçil bitkiler amino asit ihtiyaçlarını,
yakaladıkları böceklerden doğrudan amino asit olarak karşılarlar. Bu nedenle I’de
gösterilen fotosentez tepkimesi böcekçil
bitkilerde görülmez. O2 li solunum (II) ve
protein sentez tepkimesi (III) ise böcekçil
bitkilerde gerçekleşir.
31.
Tiroid bezinin çalışmasının yetersizliğinde,
●● Vücudun genel metabolizma hızı azalır.
●● Hücrelerin birim zamanda tükettiği O2
ve glikoz miktarı azalır.
A B C D E
A B C D E
Ancak sentezde görev alan ribozomun sayısı ve çeşidinin, proteinin çeşidine etkisi
yoktur.
A B C D E
26.
M
L
K
K, L, M türleri besin
zincirinde K " L " M
şeklinde sıralanır.
Buna göre tabandan
tavana doğru gidildikçe
●● Dokularda biriken zehirli madde miktarı
artar.
●● Aktarılan enerji miktarı azalır.
●● Biyokütle azalır.
29.
x " karbonhidrat (glikoz zinciri)
z " glikolipid molekülüdür.
w, hücre dışını göstermektedir; çünkü glikolipid (2) ve glikoproteinlerden oluşan
glikokaliks tabakası, hücre zarının dışa bakan yüzeyinde yer alır. Bu durumda w, hücre içidir. y’nin gösterdiği doğrultu fosfolipid
tabakasından geçmektedir. Suda çözünen
vitaminler (B ve C) fosfolipid tabakasından
geçemezler.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
TG – 8
32.
34.
aa
x y
A a ya da A A
x x
x x
A a ya da A A
x x
x x
●● CO2 tüketimi (karanlık tepkimelerde),
●● Transkripsiyon (protein sentezinde),
Aa
x y
ya da
aA
x y
●● H2O üretimi (devirsel olmayan fotofosforilasyon tepkimelerinde),
Aa
x x
Ortamın pH değeri, su miktarı ve enzim
miktarı, pankreas öz suyu (enzim ve bazik
sıvı) miktarı besinlerin kimyasal sindirimini
etkiler.
A B C D E
●● Dehidrasyon (protein sentezinde)
gerçekleşir.
aa
x x
A A ya da A a
x x
x x
Mitokondride;
●● Transkripsiyon (protein sentezinde),
●● H2O üretimi (ETS ve protein sentez tepkimelerinde),
x ve y’nin homolog bölgesinde taşınan
çekinik bir özellik yukarıda görüldüğü gibi
kalıtılıyor olabilir (I doğru).
xx
37.
Kloroplastta;
●● Dehidrasyon (protein sentez tepkimelerinde)
xy
gerçekleşir.
A B C D E
38.
14
N
15
N
Melez DNA
(Atasal DNA)
Ortam 15N’li
xx
a
x y
aa
xx
xx
AA
! x x
1/8 melez
(%12,5)
Bu karakter, x kromozomu üzerinde bulunan baskın bir genle taşınıyor olamaz çünkü soyağacındaki ! işaretli bireyin genotipine bakıldığında böyle bir bireyin çekinik
fenotipli ebeveynlerden meydana gelemeyeceği görülür (II yanlış).
AA ya da Aa
Aa
7/8 ağır
(%87,5)
A B C D E
aa
35.
Aa
Aa
aa
AA ya da Aa
Ampulla, sakkulus, utrikulus ve kupula,
denge ile ilgili bölümlerin yapısında bulunur. Kohlea ise salyangoz olup işitme organını (korti organı) bulundurur.
,
39.
A B C D E
Endokrin bezlerin tamamı salgılarını kana
verir. Bu nedenle zengin kan damarı ağıyla
çevrilidirler. Endokrin bezler çok hücreli yapılar olup amino asit, protein ya da steroid
özellikte hormonlar üretirler.
A B C D E
Bu karakter otozomlarda bulunan çekinik
bir genle kalıtılıyor olabilir (III doğru).
A B C D E
33.
x bitkisinin çiçeklenmesi için günde 12
saatten daha fazla süre ışık alması gerekmektedir. Bu nedenle x kısa gün bitkisi
olamaz.
A B C D E
36.
İnorganik maddeler (örneğin, kalsiyum)
hücresel solunumda yıkılıp ATP sentezinde kullanılamaz. Ayrıca vitaminler ve pentoz grubunda yer alan şekerler de (riboz ve
deoksiriboz) solunumda yıkılmaz ve ATP
sentezinde kullanılmaz.
A B C D E
6
40.
Tohum kabuğunun kalınlığının artması ve
tohumun ekildiği derinliğin artması tohumun çimlenme hızını azaltır. Sıcaklığın
belli bir değere kadarki artışı çimlenmeyi
olumlu etkilerken, optimum sıcaklıktan
sonraki artışlar çimlenmeyi olumsuz etkiler.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
41.
TG – 8
Biyoloji laboratuvarı ile ilgili uygulamalar
yapabilme bilim - teknoloji - toplum ve çevre etkileşimini anlama ile ilgili kazanımlardan farklıdır, uygulama alanı ile ilgilidir.
44.
A B C D E
Öğretmen bu süreçte öncelikle konuyu tanıtmalı, ardından yapılabilecek deneyleri
tahtaya yazmalı, öğrenciler kendi ilgileri
doğrultusunda deneyleri seçmelidir. Öğretmen bu süreçte sadece rehber olarak
gözetim yapmalıdır.
47.
Hava kirliliğine bağlı hastalıklar, kirliliğin
nedenlerinden değil, sonuçlarındandır.
Bunu inceleyecek olan öğrenci konu dışında kalır.
A B C D E
A B C D E
48.
Bir biyoloji öğretmeni, genetik mühendisliği
ve biyoteknoloji konusunu işlerken anlatım
tekniği, araştırma ve performans ödevi verme, video - slayt gösterisi düzenleme, üniversite laboratuvarlarına gezi düzenleme
gibi teknikleri kullanabilir. Hangi yöntemi
seçeceğini okul - çevre şartlarını, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve konuyu analiz
ederek karar verebilir.
A B C D E
42.
Bir biyoloji öğretmeninin alan bilgisi ile ilgili
yeterliliklerini gösterebildiği performanslar
45.
●● etkinlik / deney tasarlama,
●● biyolojik olayların sonuç / sebep ilişkisini
analiz etme
Otozom ve gonozomlarda ayrılmama işlenirken, gamet oluşumu sırasında mayoz
bölünme ile kromozomların dağılımı ve
türe özgü kromozom sayısına hâkim olmalıdır.
A B C D E
●● bilgilerini güncelleyerek öğrencileriyle
paylaşma
●● performans ödevi, ev ödevi, yazılı gibi
ölçme faaliyetlerini değerlendirerek öğrencileri ile paylaşma
49.
konularında kavram yanılgılarını gidermek
için çözüm üretme olarak sıralanabilir.
A B C D E
Biyoloji dersinin öğrenciler açısından en
büyük zorluklarından biri, öğrencilerin konular arasında geçiş yaparken zorlanmasıdır. Birbirleriyle ilişkili konuların art arda
işlenmesi bu zorluğu giderecektir. Ancak
bireyler arasındaki farklılıklara uygun olarak konuyu anlatmak öğretmenin sınıf
içinde yapacağı bir etkinliktir, müfredatla
belirlenmez.
A B C D E
43.
Ekosistem ekolojisi canlıların beslenme
ilişkileri, madde döngüleri ve çevre kirliliği
konularını içerir. Bu konularda deney yapabilmek okul koşullarında oldukça zordur.
46.
Bir konuyu anlatırken görselliğin artırılması
ve canlı örneklerin gösterilmesi duyuşsal
öğrenme düzeyini artırır.
A B C D E
A B C D E
50.
İnorganik maddelerde azot bulunmaması
→ kavram yanılgısı
Organik maddelerden sadece proteinlerde
azot bulunması → bilgi eksikliği
Proteinlerde, bazı karbonhidratlarda ve
tüm yağlarda azotun var olması → hem bilgi eksikliği hem kavram yanılgısıdır.
A B C D E
7
Download

Biyoloji 8 - İhtiyaç Yayıncılık