DNA molekülü İKİ zincirli yapıda iken, RNA molekülü BİR zincirli
yapıdadır.
DNA’nın yapısında bulunan azotlu bazlar; ADENİN, TİMİN, GUANİN ve SİTOZİN dir.
DNA’da URASİL bazı bulunmaz.
Ribozomun yapısına katılan RNA çeşidi rRNA dır.
Protein sentezinde genetik şifreyi ribozoma taşıyan RNA çeşidi
mRNA dır.
tRNA, hidrojen bağı taşıyan tek RNA çeşididir.
Suda hidroksit iyonu (OH–) vererek iyonlaşan maddelere BAZ
denir.
Asit ve bazların tepkimeye girmesi sonucunda su ile birlikte oluşan bileşiklere TUZ denir.
PROTEİNLER moleküler yapılarında C, H, O atomlarının yanında
N atomu da bulundurur ve hücresel solunumda kullanılırsa metabolik atık olarak CO2, H2O ve NH3 (amonyak) oluşur.
Sindirilmeden hücre zarından geçen VİTAMİNLER metabolizmada düzenleyici olarak rol alırlar.
Enerji içeriği en az olmasına rağmen, hücresel solunumda öncelikli kullanılan organik bileşikler KARBONHİDRATLAR dır.
NÜKLEİK ASİTLER canlı ile ilgili kalıtsal bilgileri taşıyan organik
bileşiklerdir.
Hücresel solunumda kullanıldığında en fazla metabolik su açığa
çıkmasına neden olan organik bileşikler LİPİTLER dir.
ENZİMLER yapısında protein bulunduran biyolojik katalizörlerdir.
Kemik ve diş yapısına katılan başlıca mineraller Ca ve P dır.
Proteinler BAZI HORMONLARIN ve TÜM ENZİMLERİN yapısına
katıldıkları için düzenleyici görev yaparlar.
A, D, E ve K vitaminlerinin fazlası KARACİĞERDE depolanır.
Sulu çözeltilerine (OH-) iyonu veren maddelere BAZ denir.
KİTİN yapısında C, H, O atomlarının yanı sıra N bulunduran bir
polisakkarittir.
Hücre zarının yapısında en çok PROTEİN bulunur.
İnsanda beyin hücreleri sadece GLİKOZDAN enerji üretirler.
Bitki hücrelerindeki depo karbonhidrat NİŞASTA dır.
GLİKOJEN hayvan hücrelerinde sentezlenebilen depo polisakkarittir.
ATP'nin yapısında RİBOZ şekeri, ADENİN bazı ve üç tane de FOSFAT bulunur.
ADP'ye P ve enerji katılarak ATP sentezlenmesine FOSFORİLASYON denir.
Enzimlerin etki ettiği maddelere SUBSTRAT denir.
İNHİBİTÖR maddeler enzimlerin etkinliğini durduran kimyasal
maddelerdir.
Doğada hazır olarak bulunan MİNERALLER enzimlerin yapısına
kofaktör olarak katılır.
Kolesterol ve eşey hormonları STEROİD yapılı lipitlerdir.
Tüm canlılar tarafından dışarıdan alınan inorganik molekül MİNERAL dir.
Canlıların solunum tepkimelerinde ilk sırada tercih ettiği molekül GLİKOZ dur.
Kış uykusuna yatan hayvanların vücutlarında depo ettiği molekül NÖTR YAĞ dır.
Solunumda yıkımı sonucunda amonyak oluşan molekül AMİNOASİT tir.
Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için gerekli aktivasyon
enerjisini düşüren molekül ENZİM dir.
Karbonhidratların yapısında GLİKOZİT bağı bulunur.
Sağlıklı bir insanın vücudunda en fazla oranda yapıya katılan
molekül PROTEİN dir.
Suda çözünebilen vitamin çeşitleri B ve C vitaminleridir.
Ribozom organelinin yapısına katılan nükleik asit çeşidi rRNA
dir.
Canlıların vücutlarında sentezleyebildiği moleküllere ORGANİK
moleküller denir.
Enzimlerin yapısına katılan minerallere KOFAKTÖR denir.
Birim miktarının yıkımı sonucunda en fazla enerji veren molekül YAĞ dır.
Mineraller vücutta YAPICI-ONARICI ve DÜZENLEYİCİ olarak
kullanılır.
ATP molekülünün sentezlenmesine FOSFORİLASYON denir.
Aminoasitlerin yıkımı sonucunda azotlu bir madde olan AMONYAK açığa çıkar.
Yağda eriyen vitaminler A, D, E ve K dir.
Her aminoasitin bir temel karbonu, bir KARBOKSİL grubu, bir
AMİNO grubu, bir radikal grubu vardır.
İki aminoasitin birleşmesiyle DİPEPTİT oluşur.
Protein RNA lar aracılığı ile RİBOZOMLARDA sentezlenir.
Aminoasitlerin amino grubu bir BAZ gibi, karboksil grubu ASİT
gibi davranır.
Vitaminler metabolizmada DÜZENLEYİCİ ve DİRENÇ artırıcı olarak rol oynar.
Vitaminler, SUDA eriyen vitaminler ve YAĞDA eriyen vitaminler
olmak üzere iki gruba ayrılır.
Yağda eriyen vitaminler KARACİĞER de depo edilir.
Provitamin A (karoten) şeklinde; vücuda alındıktan sonra KARACİĞER de A vitamini şekline gelir.
D vitamini KALSİYUM ve FOSFAT ın emilmesini ve kemiklerde
depo edilmesini sağlar.
E VİTAMİNİ eksikliğinde karaciğer, kalp, damar hastalıkları ve
kısırlık görülür.
B12 vitamini kalın bağırsakta bakteriler tarafından da sentezlenebilir.
K vitamini kanın pıhtılaşmasında etkili olan provitaminin karaciğerde yapılmasını sağlar. Eksikliğinde kan PIHTILAŞMAZ.
Suda eriyen vitaminler C ve B vitaminleridir.
İnsanlarda uzun süre B1 vitamini eksikliği BERİBERİ hastalığına
neden olur.
B2 vitamini görmede etkilidir. Bağırsaklardan DEMİRİN emilmesini kolaylaştırır.
Niasin (PP) eksikliğinde PELEGRA hastalığı görülür.
Prematüre bebeklerde B9 VİTAMİNİ (FOLİKASİT) yetersizliği
görülür.
B12 vitamini kırmızı kemik iliğinde bulunan KAN hücrelerinin
yapımında rol oynar.
C vitamini eksikliğinde skorbüt hastalığı görülür.
Su, yeşil bitkilerde meydana gelen besin üretiminde CO2 ile birleşerek BESİN oluşturur.
Mineraller bazı enzimlerin yapılarına katılarak KOFAKTÖR görevi yapar.
Vücutta hücre ara sıvısı ile hücre sıvısı arasında bir Na-K oranı
vardır.
Su molekülleri birbirlerineHİDROJEN BAĞLARI ile bağlanır.
Kalsiyumun büyük bir kısmı FOSFOR ile birlikte kemiğin ve dişin
yapısına katılır.
Flor dişlerin yapısına katılır. Florun azlığı dişlerin ÇÜRÜMESİNE,
fazlalığı dişlerin SARARMASINA yol açar.
Sindirim reaksiyonlarında ve SU ve ENZİM kullanılır.
Küçük moleküller birleşirken suyun açığa çıkmasıyla gerçekleşen tepkimelere DEHİDRASYON TEPKİMESİ denir.
Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine DOYMUŞ YAĞ ASİTLERİ denir.
Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi olan SELÜLOZ çok sayıda glikoz molekülünden oluşur.
Monosakkaritler, en küçük karbonhidratlardır.
Glikoz, bütün canlılarda sindirilerek kullanılabilen karbonhidrat çeşididir.
Dehidrasyon tepkimeleri sonucu, büyük yapılı karbonhidratlar oluşur.
Riboz, 5C’lu bir monosakkarittir.
Deoksiriboz oluşumu sırasında, dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir ve 4 molekül su açığa çıkar.
Fruktoz, hayvan hücrelerinde üretilen karbonhidrat çeşididir.
Hidroliz tepkimelerinde su kullanılır.
Glikoz ve galaktoz izomer bileşiklerdir.
İnsan kanında gözlenebilen tek heksoz çeşidi galaktozdur.
Maltozun yapısında iki glikoz bulunur.
Karbonhidratlarda glikozit bağı bulunur.
Hidroliz tepkimeleri sırasında ATP oluşur.
Nişasta sentezi, dehidrasyon tepkimesi örneğidir.
Laktoz, bitkilerde sentezlenen bir disakkarit örneğidir.
Kitin ve glikojen, hayvansal polisakkaritlerdir.
Karbonhidratlar hücrede enerji verici olarak ilk sırada kullanılır.
Yağlar, enerji verici olarak karbonhidratlardan sonra ikinci
sırada kullanılırlar.
Yağlar, hücre zarının yapısına katılmazlar.
Taşıdığı yağ asidinde çiftli bağ taşıyan, oda sıcaklığında sıvı
halde bulunan yağlara doymuş yağlar denir.
Yağlar, yağda çözünen vitaminler olan A ve D vitaminlerinin
vücuda alınmasını kolaylaştırırlar.
Proteinler, yüksek sıcaklıkta denatüre olurlar.
Proteinlerin yapısında C, H, O ve N elementleri bulunur.
Proteinlerin enerji verimi yağlardan fazladır.
Protein sentezi, DNA’nın denetiminde ribozom organelinde
gerçekleşir.
Doğada bulunan 20 çeşit aminoasidin tamamını, insanlar vücutlarında sentezleyebilirler.
Enzimler, aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırır.
Enzimlerin üzerine etki ettikleri maddelere substrat denir.
Bir enzim birden çok substrata etki edebilir.
Enzimlerin yüksek sıcaklıktan etkilenmelerinin nedeni protein yapılı olmalarıdır.
Hücrelerde tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi bulunur.
Bir enzimin ürünü, başka bir enzimin substratı olabilir.
Tüm enzimler, tersinir (çift yönlü) çalışabilir.
Bileşik enzimlerin yardımcı kısımları vitamin yapılı ise koenzim adını alır.
Sıcaklığın sürekli artışı, enzimlerin çalışmasını hızlandırır.
Enzimler en az %15 sulu ortamlarda çalışır.
Substrat düzeyinde fosforilasyon, bütün canlı hücrelerde
görülür.
Bitki hücreleri oksidatif fosforilasyon yapamaz.
Bakteri hücrelerinde defosforilasyon olayına rastlanmaz.
Substrat düzeyinde fosforilasyon, ökaryot hücrelerin sadece
mitokondrisinde gerçekleşir.
ATP glikozit ve ester bağları taşıyan bir moleküldür.
Canlının temel yapı ve işlev birimi hücredir.
Bir molekül içindeki atomları birbirine bağlayan bağlara
kimyasal bağlar denir.
İnsan günlük 1,5 - 2,5 litre su almalıdır.
Tohumlarda su oranı %15 in altındadır.
D
Y
D
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
D
Y
Y
D
D
D
Y
D
Y
D
D
Y
D
D
D
Y
D
Y
D
D
Y
Y
Y
D
D
D
D
D
Su, vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur.
Su içinde çözündüğünde OH- iyonu veren bileşikler bazik
özellik gösterir
Asitler turnusol kâğıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür.
H+ iyonu derişimi arttıkça asitlik derecesi artar.
Mineraller bazı enzimlerin yapılarına katılarak koenzim görevi yapar.
Bazı böbrek hastalıklarında, yüksek tansiyonu olan insanlarda tuzun çok alınması gerekir.
Vücutta en bol bulunan mineral klorürdür.
Vücutta bulunan kalsiyumun büyük bir kısmı fosforla birlikte kemiğin ve dişin yapısına katılır.
Vücutta kalsiyum yeterli düzeyde olsa bile D vitamini yetersiz olursa kalsiyum bağırsaklarda emilemez.
D vitamini eksikliğinde guatr hastalığı görülür.
Fosfor; nükleik asit, yağ, protein ve karbon hidrat gibi moleküllerin yapısına katılır.
Fe eksikliğinde, hemoglobin yapılmaz ve kansızlık (anemi)
görülür.
İyot eksikliği küçük çocuklarda raşitizm hastalığına yol açar.
İnsan vücudunda besinlerin açlık durumunda kullanım sırası; proteinler - yağlar - karbonhidrat şeklindedir.
Karbonhidratlar; DNA, RNA ve ATP nin yapısına katılır.
Monosakkaritler daha küçük birimlere sindirilmezler.
Monosakkaritler suda çözünmezler.
Büyük moleküllerin su katılarak yapı birimleri ne ayrılmasına hidroliz denir.
Polisakkaritler çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile
oluşmuş büyük moleküllü karbonhidratlardır.
Besinlerde nişastanın varlığı lügol ve iyot çözeltisi ile anlaşılır.
Glikojen glikozun hayvanlardaki depo şeklidir.
Glikojen en çok karaciğer ve kaslarda depolanır.
Bitki hücrelerinde hücre çeperinin temel maddesi selülozdur.
Otla beslenen hayvanların sindirim sisteminde yaşayan bazı
bakteriler selülozu sindirebilecek enzim üretirler.
Kitin omurgalı hayvanlarda iç iskeletin yapısına katılır.
Yağlar; eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler.
Yağların yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden başka fosfor ve azot da bulunabilir.
Glikolipitler, lipoproteinler ve Steroidler vitamin ve hormon
olarak da görev alabilirler.
Yağların hücrede yanması sonucu bol su açığa çıkarılır. Bundan dolayı kış uykusuna yatan canlılar ve çölde yaşayan canlılar besinlerini yağ olarak depolar.
Bir yağ asidinin karbon zincirinde, karbon atomları arasında
çift bağ var ise doymuş yağ asidi denir.
Doymuş yağlar oda sıcaklığında sıvıdır.
Oleik asit, linoleik asit doymuş yağ asitleridir.
Bitkilerden alınan yağ asitlerine temel (esansiyel) yağ asitleri adı verilir.
Kolesterol hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını artırır. Sinirlerde yalıtıcı olarak işlev görür. Eşey hormonları ve
steroitlerin yapısına katılır.
D
D
Y
D
Y
Y
Y
D
D
Y
Y
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
D
D
D
D
D
Y
D
D
D
D
Y
Y
Y
D
D
1- Bir otçul canlının hücrelerinde aşağıdaki organik molekül
çiftlerinden hangileri bulunabilir?
A) Glikojen - Yağ
B) Sakkaroz - Yağ C) Nişasta – Protein
D) Selüloz - Protein
E) Nişasta - Maltoz
2- Aşağıdaki özelliklerden hangileri tüm canlılar için ortaktır?
I. Büyüme
II. Boşaltım
III. Mitokondri bulundurma
IV. Solunum
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve IV
D) I, II ve III
3- Canlıların hayatsal faaliyetleri için aşağıda verilenlerden
hangilerini yapmaları zorunlu değildir?
I. Solunum
II. Üreme
III. Beslenme
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve II
E) II ve III
4- Aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle organik bileşiktir?
B) Vitamin
C) Mineral
A) Su
D) Tuz
E) Asitler
5- Organik bileşikler aşağıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir?
I. Canlı hücrelerin yapısına katılır.
II. Metabolik faaliyetlerde düzenleyicidir.
III. Enerji verir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
6- Aşağıdaki organik moleküllerden hangileri sadece üreticiler tarafından sentezlenir?
I. Glikoz
II. Su
III. Vitamin
C) I ve III
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7- Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak bir
özelliktir?
A) ATP üretme B) Oksijen kullanma
C) Fotosentez
D) Rejenerasyonla üreme
E) Eşeyli üreme
8- Aşağıdakilerden hangisi, A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerinden biridir?
A) Suda erime
B) Göz retinasının normal yapısının korunmasında rol oynama
C) Güneş ışınları yardımıyla deride oluşma
D) Karaciğerde depolanma
E) Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme
9- İnsanda beslenme yoluyla vücuda alınan glikozların fazlası
ile ilgili,
I. İdrarla dışarı atılmaz.
II. Glikojene dönüştürülerek karaciğerde depolanır.
III. Yağa dönüştürülebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve II
10- Organik besinlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
tüm organik besinler için ortak bir özelliktir?
A) Suda çözünme
B) Vücutta düzenleyici olarak görev yapma
C) Enerji verici olarak kullanılma
D) Yapısında C, H ve O bulundurma
E) Çok sayıda monomer yapının birleşmesinden oluşma
11- D vitamini kemikte aşağıdaki maddelerden hangilerinin
birikimini sağlayarak kemik dokunun büyümesini kolaylaştırır?
C) Kalsiyum - Fosfor
B) Azot - Demir
A) İyot – klor
D) Sodyum - Potasyum
E) Potasyum - Kalsiyum
12- Aşağıdaki vitaminlerden hangi ikisi, insan vücudunda yaşayan bazı bakteriler tarafından üretilebilirler?
B) B12 ve K
C) D ve E
A) A ve K
E) D ve C
D) B12 ve C
13-Vitaminler ile ilgili olarak;
I. Vitaminler enerji verici olarak kullanılır.
II. B ve C vitaminleri insan vücudunda depolanabilir.
III. Sindirime uğramadan doğrudan hücre zarından geçebilir.
özelliklerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
14- Uzun göç yolları kullanan kuşlar büyük miktarda yağ depolar. Kuşların yağ depolamalarının temel nedeni,
I. Vücut genişliğini artırarak ısı kaybını artırmak
II. Enerji elde etmek
III. Metabolik su açığa çıkarmak
yukarıda verilenlerden hangileridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
15- Protein ve vitamin molekülleri için;
I. Organik yapıda olma
II. Enerji verici olarak kullanılma
III. Enzimlerin yapısına katılma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
16- Aşağıda verilen moleküllerden hangileri tüm canlı hücreler tarafından üretilebilir?
I. Glikoz
II. Esansiyel aminoasit
III. Enzim
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
17- Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit örneği değildir?
B) Laktoz
C) Glikoz
A) Riboz
D) Fruktoz
E) Deoksiriboz
18- Aşağıdakilerden hangilerinin yapısında glikozit bağına
rastlanır?
I. Galaktoz
II. Maltoz
III. Selüloz
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
19- Aşağıdakilerden hangisinin hidrolizi sonucu aynı monomerler oluşmaz?
B) Sükroz
C) Nişasta
A) Maltoz
D) Selüloz
E) Glikojen
20- Aşağıda verilen karbonhidrat çeşidi - sentezlendiği canlı
eşleştirmelerinden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Glikojen - İnsan B) Nişasta - Patates C) Kitin - Çekirge
E) Glikoz - Fare
D) Selüloz - Domates
21- Aşağıdakilerden hangileri protein içeren besinlerdir?
I. Yumurta
II. Nohut
III. Balık
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
22- Karbonhidrat, protein ve yağların, hücrede enerji verici
olarak kullanılma sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Karbonhidrat, protein, yağ B) Karbonhidrat, yağ, protein
C) Yağ, karbonhidrat, protein D) Yağ, protein, karbonhidrat
E) Protein, yağ, karbonhidrat
23-Aşağıdakilerden hangisinin yapısında proteine rastlanmaz?
C) DNA
A) Antikor
B) Enzim
D) Hormon
E) Hücre zarı
24-Bir hayvan hücresinde, aşağıdaki moleküllerden hangisi
sentezlenemez?
I. Glikoz
II. Temel aminoasit
III. Steroid
B) I ve II
C) I ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
25- Aşağıda verilen organik molekül çiftlerinden hangisi,
aynı canlı tarafından sentezlenemez?
Glikojen
A) Polipeptit
B) Fruktoz
Yağ
Sükroz
C) Temel yağ asidi
D) Laktoz
Temel aminoasit
Glikojen
E) Kitin
26- Aşağıdaki moleküllerden hangisi farklı tür canlılarda
farklı yapıda olabilir?
C) Protein
A) Glikoz
B) Sükroz
D) Gliserol
E) Fruktoz
27- Aşağıdaki moleküllerden hangisinin hidrolizi sonucu aminoasit oluşmaz?
A) Et
B) Fasulye
C) Balık
E) Nişasta
D) Yumurta
28- Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangileri, bir hücrede
enerji verici olarak kullanılmaz?
I. A
II. B
III. C
IV. D
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
D) II, III ve IV
29- Hücre zarının yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisine rastlanmaz?
C) K vitamini
A) Glikoprotein
B) Glikolipit
D) Yağ
E) Protein
30-Aşağıda verilen vitamin çeşitleri ve eksikliklerinde gözlenen hastalıklar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) A vitamini - gece körlüğü
B) K vitamini - kanın geç pıhtılaşması
C) B vitamini - beriberi
D) D vitamini - raşitizm
E) E vitamini - osteomalazi
31- Provitamin halinde alındıktan sonra insan vücudunda
üretilebilen vitamin çeşitleri, aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) A, D
B) B, D, E
C) A, B, C
D) C, K
E) C, E, K
32- Aşağıdakilerden hangisinde yağda çözünen vitaminler
bir arada verilmiştir?
B) A, D, E, K
C) B, C
A) A, B, C, D
D) D, E, K
E) B, C, D, K
33- Aşağıdakilerden hangileri vitamin eksikliğinden kaynaklanan hastalıklardan biri değildir?
I. Renk körlüğü
II. Raşitizm
III. Gece körlüğü
IV. Beriberi
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
34- “Bütün organik bileşikler enerji verir.” diyen bir araştırmacı, moleküllerinden hangilerini henüz incelenmemiştir?
I. protein
II. karbonhidrat
III. vitamin
B)
Yalnız
III
C) I ve III
A) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
35- Aşağıda verilen organik moleküller ve bağ çeşitleriyle ile
ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein — Peptit
B) Sükroz — Glikozit
D) E vitamini —Ester
C) Trigliserit — Ester
E) Nişasta —Glikozit
36- Alınan antibiyotikler ya da başka etkenlerden dolayı, bağırsakta yaşayan bakteriler zarar gördüğünde, aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğine rastlanabilir?
A) A vitamini
B) C vitamini
C) E vitamini
E) K vitamini
D) D vitamini
37- Bir nükleik asidin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Karbonhidrat
B) Fosfor
C) Azot
D) Protein
E) Organik baz
38- Enzimler, aşağıdaki olaylarından hangilerini gerçekleştirir?
I. aktifleşme enerjisini oluşturma,
II. biyokimyasal tepkimeleri başlatma,
III. tepkimeden değişmeden çıkma
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
39- Aşağıdaki olaylardan hangilerinde enzimler görev alır?
I. Protein sentezi
II. Nişastanın hidrolizi
III. DNA nın kendini eşlemesi
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
40- ATP molekülünün yapısı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerinden
hangileri doğrudur?
I. 1 adenin bazı içerir.
II. 2 riboz şekeri içerir.
III. 3 fosfor atomu içerir
C) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
41- Aşağıdaki moleküllerden hangisi, hücrede ATP üretimi
için kullanılamaz?
A) Glikoz
B) Aminoasit
C) Gliserol
D) Sofra tuzu
E) Yağ asidi
42- ATP nin yapısında, aşağıdaki atomlardan hangisi bulunmaz?
A) Kükürt
B) Fosfor
C) Oksijen
D) Azot
E) Hidrojen
43- Bir hücre, aşağıdaki moleküllerinden hangilerini dışarıdan alamaz?
I. enzim
II. glikoz
III. ATP
C) I ve III
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
44- ATP, bir hücrede aşağıdaki olayların hangisinde kullanılmaz?
A) Aktif taşıma B) Protein sindirimi C) Sükroz sentezi
D) Kasların çalışması
E) DNA dan RNA sentezlenmesi
45- Basit bir enzimin yapısında, aşağıdaki oluşumlarından
hangileri bulunmaz?
I. aminoasit
II. peptit bağı
III. vitamin
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
46- Aşağıdaki nükleotid çiftlerinden hangisi bir nükleik asit
çeşidinde bir arada bulunmaz?
C) Timin - Urasil
A) Adenin - Timin B) Urasil - Guanin
D) Guanin - Adenin
E) Sitozin - Guanin
47- Aşağıdaki moleküllerden hangisi, DNA ve RNA moleküllerinde ortaktır?
A) Timin
B) Riboz
C) Deoksiriboz
D) Sitozin
E) Urasil
48- Aşağıdaki nükleotid gruplarından hangisi hiç bir hücrede
ve herhangi bir nükleik asit molekülünün yapısında bulunmaz?
B) GUT
C) USU
A) AAA
D) AUS
E) GSA
49- Bir RNA molekülünün yapısına aşağıdaki moleküllerden
hangisi kesinlikle daha fazla sayıda katılır?
B) Riboz
C) Adenin
A) Urasil
D) Guanin
E) Sitozin
Download

2014-2015 9.Sınıf 1.Dönem 2.Soru Örnekleri