SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č.1
Objednatel:
se sídlem:
IČ / DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zmocněný zástupce
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tábor
26069539 / CZ26069539
Raiffeisenbank a.s.
1142002604/5500
pro věci smluvní:
Ing. Milan Míka, ředitel společnosti
zmocněný zástupce pro věci technické:
Ing. Milan Míka, ředitel společnosti
Dozor investora
Michal Sviták, [email protected]
a
Zhotovitel:
se sídlem:
zápis v OR:
IČ / DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zmocněný zástupce
Zepris s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188
25117947/CZ25117947
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
1002002215/2700
ve věcech smluvních:
Bc. Tomáš Grabmuller, obchodně-technický ředitel
na základě plné moci
zmocněný zástupce ve věcech technických:
Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel – prokurista
uzavírají v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), níže
uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
1.
1.1
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele zemní práce dle
výkazu výměr při stavbě „Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice – Oprava
vodovodu DN 300 azbeztocement metodou Berstlining“.
2.
Předmět dodatku
Cena díla, doba plnění díla
2.1. Cena díla se mění takto:
Původní cena bez DPH:
3 220 680,-Kč
Vícepráce, předmět dodatku:
622 087,-Kč
Méněpráce, předmět dodatku:
876 364,-Kč
Cena celkem bez DPH:
2 966 403,-Kč
(slovy: dva miliony devětset)
DPH bude účtována dle platné legislativy.
1(2)
Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce
Název stavby:
Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice Oprava vodovodu DN 300 azbeztocement metodou
berstlining
Začátek výstavby:
Druh stavby:
Lokalita:
Konec výstavby:
Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice
Zpracováno dne:
JKSO:
Č
Doba výstavby:
Objekt
Kód
Zkrácený popis / Varianta
M,j, Množství
6
průchod starou AŠ před SM S.Ú. V zeleném + chodník zámková dlažba
132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3
m3
15,84
2*(3,6*1,1*2)
120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
m3
1,50
Jed.cena
Celkem
647,00
29 381,70
10 248,48
471,99
707,98
kabely NN a Telefonica
174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním
130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého -stará AŠ
m3
m3
15,84
1,06
120,50
7 630,00
1 908,64
8 057,28
m
m2
2,20
9,08
40,64
42,28
89,41
383,90
m3
2,82
647,00
1 821,95
m3
m2
m
2,82
1,76
2,20
120,50
225,70
250,19
339,81
397,23
550,42
m
1,50
250,19
375,29
m2
6,08
695,68
4 229,73
Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného
materiálu, ani uložení a poplatek za skládku.
113204111R00 Vytrhání obrub záhonových
113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
1,6*1,8 + 3,1*2
132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3
1,6*1,1*1,6
174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním
564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku ABO 4 - 5
50/5/25
916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku ABO 4 - 5
50/5/25
596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
Stránka 1 z 4
Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na
dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány
náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci,
ztratné se doporučuje ve výši 1%.
182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině
2*(3,6*1,1)
180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině
7
Křižovatka Průmyslová x Rudé armády
970241150R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm
14,3*2
113107121RAB Odstranění betonového krytu tl. 30 cm do 200 m2
včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km
m2
7,92
15,24
120,70
m2
7,92
19,05
m
28,60
202,82
150,88
446 712,10
5 800,65
m2
34,42
1 094,74
37 680,95
m2
16,92
17,50
78,51
547,37
42 974,02
m2
m3
15,51
54,00
9,00
78,51
45,66
60,21
298,45
4 727,24
13 625,88
t
11,78
10,33
23,55
28,2636
444,50
12 563,17
t
42,40
177,80
7 537,90
t
24,7824
444,50
11 015,78
m
47,20
34,54
1 630,48
m3
111,88
26,67
75,60
647,00
72 386,36
překop komunikace
14,3*1,3
12,7*1,5
113107221RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm
chodník
113107123R00
162701105R00
979990113R00
199000005R00
979990113R00
460030102R00
132201201R00
12,7*1,3
27*1,7
6*1,5
Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy
78,51*0,15 - asfalt
37,64*0,3 - beton
78,51*0,3 -štěrk
Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt
11,78*2,4
Poplatek za skládku zemina a kamení
23,55*1,8
Poplatek za skládku suti - beton
11,29*2,4
Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých
12,7+27+6,5
Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3
12,7*1,5*(2-0,6)
27*2*(2-0,6)
Stránka 2 z 4
Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce
2,7*2*(2-0,6)
167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
162301102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
m3
m3
7,56
111,88
111,88
72,51
90,93
8 112,20
10 173,47
m3
m
127,00
47,20
120,52
438,65
15 305,91
20 704,28
564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
m2
11,73
225,70
2 647,46
564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
12,7*1,5
27,0*2,0
6,5*1,5
979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
m2
83,34
19,05
54,00
10,00
38,41
225,70
18 809,84
159,36
6 121,02
t
m2
38,41
248,50
78,51
108,57
552,88
26 979,65
43 406,61
m2
78,51
552,88
43 406,61
kus
1,00
9 257,99
9 257,99
kus
m2
1,00
4,00
1 772,91
257,16
1 772,91
1 028,63
kus
kus
kus
kus
1,00
1,00
1,00
1,00
10 795,00
1 414,10
272,00
4 030,00
10 795,00
1 414,10
272,00
4 030,00
odvoz na mezideponii a zpět
174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním
917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
t
doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km )
107,34*0,2*1,8
979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Ložná vrstva
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Obrusná vrstva
894411010RBB Vpusť uliční z dílců D 600, s odkalištěm, hl.1,8 m
napojení DN 200, mříž litina 300x500 25t
895941311R00 Zřízení vpusti uliční z dílců
113106003RAC Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2
bez nakládání a odvozu na skládku
Položka obsahuje: - rozebrání betonové dlažby - odstranění štěrkodrtě
tl. 10 cm Položka neobsahuje nakládání, odvoz na skládku a poplatek
za skládku.
894411121RT2
59224102
59224174.A
55340325
Zřízení šachet z dílců
Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm
Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120
Poklop D400 litinový bez odvětrání tl. Vložka
Stránka 3 z 4
Příloha č.1 k Dodatku č.1 - Změna rozsahu - vícepráce
979990201R00 Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky
6 m potrubí AC DN 300 (54 kg/m)
12
Přípravné a přidružené práce
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné
6 - 5*2*2
7 - 10x2x2
8 - 8x2x2
9- 8x2x2
11 - 8x2x2
Odstranění pažení stěn rýh- příložné
14.
41.
DIO DIR, zláštní užívání komunikace
Montáž propojů v mont.jámách
t
m2
m2
kpl
ks
2,41
5 200,00
12 532,00
156,00
20,00
40,00
32,00
32,00
32,00
156,00
82,55
21 793,20
12 877,80
57,15
8 915,40
1,00
6,00
13 200,00
18 500,00
Cena Celkem bez 21%DPH
Stránka 4 z 4
13 200,00
111 000,00
622 087,00 Kč
Méněpráce stavby, zjištěné po zahájení
stavba: Sezimovo Ústí, Průmyslová ul. - oprava vodovodu DN300 azbestocement metodou Berstlining
zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.
období: 04-05/2013
číslo
položky
3
4
5
popis položky
potrubí HDPE 100 RC d315 SDR17 s ochrannou vrstvou a
spirálovitě integrovaným vodičem
LT tvarovky ( T-kus 300/80, Š80, WAGA DN80, WAGA DN250,
FFR 250/200, ZS pro Š80 )
PE tvarovky ( 8x elektrospojka d315, 5x lemový nákružek
vč.toč.příruby, oblouk d315 90°)
jedn.
mn.
jednotková
cena (Kč)
celková cena (Kč)
m
320
2 085,00 Kč
667 200,00 Kč
kpl
1
36 283,00 Kč
36 283,00 Kč
kpl
1
30 155,00 Kč
30 155,00 Kč
7
sanace metodou Berstlining AC DN300/ PE d315
m
305
358,00 Kč
109 190,00 Kč
7
8
sanace metodou Berstlining AC DN300/ PE d315
montáž propojů v mont.jámách
m
ks
42
1
358,00 Kč
18 500,00 Kč
15 036,00 Kč
18 500,00 Kč
Cena Celkem bez 21% DPH
876 364,00 Kč
úsek malý kolektor - jáma E
úsek jáma B - druhé 15° koleno, směr SPAR
napojení do stáv.AŠ, jáma E
Zjišťovací protokol - zemní práce
Název stavby:
Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice Oprava vodovodu DN 300 azbeztocement metodou
berstlining
Začátek výstavby:
Druh stavby:
Lokalita:
Sezimovo Ústí II, Průmyslová ulice
Konec výstavby:
Zpracováno dne:
JKSO:
Č
Doba výstavby:
Objekt
Kód
Zkrácený popis / Varianta
M,j,
1
jáma A - SPAR - začátek úseku -betonová komunikace
970241150R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm
m
6,2+7,0
113107121RAB Odstranění betonového krytu tl. 30 cm do 200 m2
m2
včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km
2,8*6,2 + (1,2*6,9)/2
Množství
Jed.cena
Celkem
13,20
202,82
125 065,94
2 677,22
21,50
1 094,00
23 521,00
m
m
m2
5,00
4,50
4,50
34,54
40,64
257,16
172,70
182,88
1 157,22
m2
17,36
60,21
1 045,25
m3
35,51
647,00
22 974,97
m3
35,51
90,93
3 228,92
m3
m3
35,51
35,51
72,51
120,52
2 574,83
4 279,67
m2
m2
m
18,36
18,36
3,00
225,70
225,70
438,65
4 143,85
4 143,85
1 315,95
Včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km
460030102R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých
113204111R00 Vytrhání obrub záhonových
113106003RAC Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2
bez nakládání a odvozu na skládku
113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm
2,8*6,2
132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3
2,8*6,2*(2,3-0,6)
162301102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
odvoz na mezideponii a zpět
167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním
29,51-1,5
564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku ABO 4 - 5
m
4,50
250,19
1 125,86
m2
m2
m3
4,50
17,36
11,05
695,68
1 560,00
298,45
3 130,56
27 081,60
3 297,28
t
12,50
159,36
1 991,87
t
t
87,50
12,4992
108,57
444,50
9 499,88
5 555,89
t
11,05
177,80
m2
32,00
547,37
1 964,69
166 775,58
17 515,84
m2
m3
32,00
32,00
14,40
60,21
298,45
1 926,72
4 297,68
t
4,80
9,60
11,52
444,50
5 120,64
t
17,28
177,80
3 072,38
m
16,00
34,54
552,70
m3
38,40
33,60
4,80
38,40
38,40
647,00
24 844,86
72,51
90,93
2 784,38
3 491,79
50/5/25
460030061RT3 Kladení dlažby do lože z písku
581112001RA0 Kryt komunikace z betonu tl, 20 cm
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
přebytek na skládku
výkopek 1,5+(17,36*0,4)
betonová suť 17,36 *0,15
979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km )
17,36*0,4*1,8
979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
979990113R00 Poplatek za skládku suti - beton
17,36*0,3*2,4
199000005R00 Poplatek za skládku zemina a kamení
2
Křižovatka Průmyslová x Rudé armády, jáma B + C
113107221RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm
chodník
16*2
113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy
32*0,10 - asfalt
32*0,3 -štěrk
979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt
4,8*2,4
199000005R00 Poplatek za skládku zemina a kamení
9,6*1,8
460030102R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých
16m
132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3
14*1,5*(2-0,4)
2*1,5*(2-0,4)
167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
162301102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
odvoz na mezideponii a zpět
m3
m3
130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého -stará AŠ
3*2*0,3+2(1,5*2*0,3)+3*2*0,3
174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním
917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
m3
5,40
7 630,00
41 202,00
m3
m
38,40
16,00
120,50
438,65
4 627,20
7 018,40
564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
m2
10,00
225,70
2 257,00
564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
14*1,5
2*1,5
979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
m2
225,70
5 416,80
t
24,00
21,00
3,00
7,90
159,36
1 258,94
t
m2
5,10
2,80
55,30
32,00
108,57
552,88
6 003,92
17 692,16
m2
32,00
552,88
17 692,16
m
9,50
202,82
153 091,02
1 926,79
m2
25,90
547,37
14 176,88
m2
5,00
1 094,74
5 473,70
m2
m3
25,90
5,39
9,50
3,89
1,50
4,11
9,324
60,21
298,45
1 559,44
1 607,15
444,50
4 144,52
včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km )
14*0,2*1,8
2*0,2*1,8
979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Ložná vrstva
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Obrusná vrstva
3
Jáma - Silon -hlavní brána, jáma D
970241150R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm
2+3+2,5
113107221RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm
9,2*2+3*2,5
113107121RAB Odstranění betonového krytu tl. 30 cm do 200 m2
včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km
2,5*1+(2,5*2)/2
Včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km
113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy
25,9*0,15 -asfalt
5*0,3 - beton
25,9*0,3 -štěrk
979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt
t
25,9*0,15*2,4
199000005R00 Poplatek za skládku zemina a kamení
4,11*1,8
979990113R00 Poplatek za skládku suti - beton
5*2,4
132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3
9,2*2*(2,6-0,45)
2,5*3*(2,6-0,45)
162301102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
t
7,40
177,80
1 315,36
t
3,6
444,50
1 600,20
647,00
36 028,28
m3
55,69
39,56
16,13
55,69
90,93
5 063,55
m3
m3
m2
m2
t
55,69
55,69
25,90
5,00
11,12
72,51
120,52
225,70
225,70
159,36
4 037,72
6 711,16
5 845,63
1 128,50
1 772,72
t
m2
9,32
1,80
77,87
25,90
108,57
552,88
8 454,13
14 319,59
m2
25,90
552,88
14 319,59
m
13,20
34,54
455,93
m
13,20
438,65
5 790,18
kpl
1,00
17 360,00
17 360,00
m
4,00
202,82
66 810,86
811,28
m2
12,40
547,37
6 787,39
m2
8,68
60,21
522,62
m3
odvoz na mezideponii a zpět
167101102R00
174100010RA0
564761111R00
564861111R00
979082318R00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
doprava štěrků a štěrkodrtí z lomu Slapy ( vzdálenost 13 km )
25,9*0,2*1,8
5*0,2*1,8
979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Ložná vrstva
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Obrusná vrstva
460030102R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých
4+9,2
917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
Zazdívání prostupů
4x prostup šachta
4
Jáma koncová - E
970241150R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm
2+2
113107221RAB Odstranění krytu z asfaltbetonu a betonu tl. Do 15 cm
6,2*2
113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm
1,4*6,2
162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
vybourané sutě na skládku a přebytek zeminy
12,4*0,15 -asfalt
8,68*0,3 -štěrk
979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt
1,68*2,4
199000005R00 Poplatek za skládku zemina a kamení
2,60*1,8
132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor,3 do 100 m3
1,4*6,2*(2-0,45)+2,2*4,7*2
162301102R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
m3
4,46
298,45
1 332,28
t
1,86
2,60
4,464
444,50
1 984,25
t
4,69
177,80
833,38
647,00
24 023,17
m3
37,13
37,13
37,13
90,93
3 376,23
m3
m3
m2
t
37,13
37,13
8,68
4,68
72,51
120,52
225,70
159,36
2 692,30
4 474,91
1 959,08
745,80
t
m2
4,68
32,76
12,40
108,57
552,88
3 556,75
6 855,71
m2
12,40
552,88
6 855,71
m2
135,20
15,00
48,00
40,00
32,20
135,20
1,00
82,55
53 456,44
11 160,76
m3
odvoz na mezideponii a zpět
167101102R00
174100010RA0
564761111R00
979082318R00
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
odvoz na mezideponii a zpět
2,6*1,8
979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Ložná vrstva
577112124RT3 Beton asf, ACO 11+ (ABS I), modifik, nad 3 m, 5 cm
Obrusná vrstva
5
Přípravné a přidružené práce
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné
1 - box 3*2,5*2
2 - 10*2*2+2*2*2
3 - 10.2.2
4- 7*2,3*2
Odstranění pažení stěn rýh- příložné
Uvedení pozemků do původního stavu
m2
kpl
57,15
34 569,00
7 726,68
34 569,00
565 200,00
Download

Oprava vodovodu DN300 SÚ Průmyslová Dodatek č.1.pdf