KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Psychiatrická léčebna Dobřany
JKSO
Název objektu
DODATEK č.2
EČO
Název části
Místo
Objednatel
IČ
DIČ
STAVPRAN, spol.s r.o.
40523802
CZ40523802
Rozpočet číslo
Zpracoval
Dne
Baxová Š.
05.01.2012
Psychiatrická léčebna Dobřany
Projektant
Zhotovitel
Měrné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
Počet
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Rozpočtové náklady v
A
Základní rozp. náklady
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
Dodávky
4
Montáž
5 "M"
Dodávky
6
Montáž
7 ZRN (ř. 1-6)
20 HZS
3 183,06
B
Počet
Náklady / 1 m.j.
0,00
0
0,00
CZK
C
Doplňkové náklady
Náklady na umístění stavby
8 Práce přesčas
0,00
13 Zařízení staveniště
20 %
6 211,42
92 424,01
9 Bez pevné podl.
0,00
14 Mimostav. doprava
20 %
0,00
56 649,30
10 Kulturní památka
0,00
15 Územní vlivy
20 %
0,00
11
0,00
16 Provozní vlivy
20 %
0,00
0,00
17 Ostatní
20 %
0,00
0,00
18 NUS z rozpočtu
261 838,54
414 094,91
0,00
12 DN (ř. 8-11)
0,00
19 NUS (ř. 13-18)
21 Kompl. činnost
0,00
22 Ostatní náklady
Projektant
D
0,00
6 211,42
0,00
Celkové náklady
420 306,33
23 Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis
Razítko
Objednatel
24 10 %
0,00 DPH
0,00
25 20 %
420 306,33 DPH
84 061,30
26
Datum a podpis
Razítko
Zhotovitel
Datum a podpis
Razítko
E
Cena s DPH (ř. 23-25)
504 367,63
Přípočty a odpočty
27 Dodávky objednatele
0,00
28 Klouzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnění + -
0,00
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Psychiatrická léčebna Dobřany
DODATEK č.2
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
Psychiatrická léčebna Dobřany
STAVPRAN, spol.s r.o.
6.1.2012
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
D
HSV
Práce a dodávky HSV
D
1
Zemní práce
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
Cena celkem
9
Sazba
DPH
10
81 891,07
2 445,18
1
K
221 113107111
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm
m2
1,600
108,00
172,80
20,0
2
K
221 113107142
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm
m2
1,600
184,00
294,40
20,0
3
K
001 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
m3
2,560
468,00
1 198,08
20,0
4
K
001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3
0,512
42,50
21,76
20,0
5
K
001 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
m3
0,512
135,00
69,12
20,0
6
K
001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
m3
2,176
71,00
154,50
20,0
m3
0,512
522,00
267,26
20,0
t
0,512
522,00
267,26
20,0
7
K
001 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje
výkopu
8
M
MAT 583373020
štěrkopísek frakce 0-16
D
5
Komunikace
1 020,48
9
K
221 566901112
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem
m3
0,240
672,00
161,28
20,0
10
K
221 572341112
Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm
m2
1,600
537,00
859,20
20,0
D
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
36 909,87
11
K
011 612111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn
m2
61,900
221,00
13 679,90
20,0
12
K
011 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
m2
27,450
198,00
5 435,10
20,0
m2
41,140
85,30
3 509,24
20,0
13
K
011 612323131
Vápenocementová omítka štuková jednovrstvá hladkých vnitřních stěn nanášená
ručně
14
K
014 612409991
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
m
32,750
48,40
1 585,10
20,0
15
K
011 612474115
Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 5 mm ze suché směsi Ytong
m2
11,524
142,00
1 636,41
20,0
16
K
011 625681012
Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm
m
36,000
296,00
10 656,00
20,0
17
K
011 998011003
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
t
2,633
155,00
408,12
20,0
18
D
8
Trubní vedení
13 446,80
K
211 85212
Vodovodní přípojka
kpl
1,000
9 880,00
9 880,00
20,0
19
K
271 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg
kus
1,000
651,00
651,00
20,0
20
M
MAT 553402750
poklopy ocelové 6 600 x 600 mm
kus
1,000
2 915,80
2 915,80
20,0
D
9
Ostatní konstrukce a práce-bourání
21 855,91
21
K
003 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2
m2
152,200
75,20
11 445,44
20,0
22
K
PK
Krytky na konzoly topení
kpl
1,000
6 200,00
6 200,00
20,0
K
013 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2
m2
51,917
81,10
4 210,47
20,0
23
D
960
96
Bourání konstrukcí
24
K
013 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2
25
K
013 979011111
26
K
013 979081111
27
K
28
6 212,83
m2
51,800
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží
t
6,178
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
t
6,178
013 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
t
6,178
62,70
K
013 979098231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
t
6,178
270,00
D
PSV
Práce a dodávky PSV
D
39,10
2 025,38
20,0
74,10
457,79
20,0
271,00
1 674,24
20,0
387,36
20,0
1 668,06
20,0
332 203,84
731
Ústřední vytápění - kotelny
29
K
PK
731100
Podpěrné nohy pod litinové radiátory
kpl
1,000
29 280,00
29 280,00
20,0
30
K
PK
731110
Změna ÚT v podkroví
kpl
1,000
227 801,40
227 801,40
20,0
K
PK
731111
Odpočet původního rozpočtu ÚT v podkroví
kpl
-1,000
190 726,97
-190 726,97
20,0
763
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
31
D
66 354,43
118 065,05
32
K
763 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2
152,200
602,41
91 686,50
20,0
33
K
763 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2
19,950
602,41
12 018,04
20,0
34
K
763 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2
16,850
652,00
10 986,20
20,0
35
K
763 998763101
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m
t
2,463
1 370,00
3 374,31
20,0
D
765
Konstrukce pokrývačské
37 570,00
36
K
765 765321230
Krytina vláknocementová BETTERNIT montáž doplňků střechy
ks
260,000
19,50
5 070,00
20,0
37
M
MAT 591611480
hlavice odvětrací Oriko
kus
60,000
430,00
25 800,00
20,0
38
M
MAT 591611580
hák protisněhový 400 mm barevný,pro VC krytin
kus
200,000
33,50
6 700,00
20,0
D
767
39
K
D
767 767584342
771
Konstrukce zámečnické
Montáž podhledů kazetových AKUMIN plochy do 20 m2
13 716,00
m2
19,050
720,00
Podlahy z dlaždic
13 716,00
20,0
84 530,87
40
K
771 771273113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm
m
46,500
229,00
10 648,50
20,0
41
M
MAT 597611611
dlaždice keramické schodovky 30 x 30 x 0,8 cm II. j.
m2
15,345
878,40
13 479,05
20,0
42
K
771 771273232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm
m
46,500
122,00
5 673,00
20,0
43
M
MAT 597611610
dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm II. j.
m2
15,345
280,00
4 296,60
20,0
44
K
771 771411830
Demontáž soklíků pórovinových kladených do malty schodišťových
m
32,750
43,60
1 427,90
20,0
45
K
771 771473123
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových šikmých v do 120 mm
m
66,160
225,00
14 886,00
20,0
46
M
MAT 597613120
sokl - podlahy 30 x 10 x 0,8 cm I. j.
kus
242,344
26,30
6 373,65
20,0
47
K
771 771573113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených, dod.dlažba česká 30x30x1
m2
26,500
528,00
13 992,00
20,0
48
K
771 7715731131
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených, dod.dlažba česká 30x30x1
protizkluzná
49
K
771 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
D
781
m2
25,300
528,00
13 358,40
20,0
t
1,047
378,00
395,77
20,0
Dokončovací práce - obklady keramické
50
K
781 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem
vč.dodávky obkladu
51
K
781 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m
Celkem
11 967,49
m2
24,467
488,00
t
0,073
378,00
11 939,90
20,0
27,59
20,0
414 094,91
Download

KRYCÍ LIST ROZPOČTU