VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, S.R.O.
Adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor; Tel.: 602 833 271
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NA SLUŽBY A TECHNICKÝ DOZOR STAVBY NA AKCI
„Tábor - intenzifikace technologické linky
AČOV“
Zpracoval:
Ing. Petr Plichta, PROVOD s.r.o.
leden 2011
Schválil:
Ing. Milan Míka
ředitel
společnosti
1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Zadavatel
Obchodní firma
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o.
Sídlo
Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ/DIČ
260 69 539 / CZ2606939
Statutární zástupce
Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
Druh zadavatele
sektorový
Odkaz na kontaktní osobu zadavatele
Ing. Milan Míka
Jméno
Telefon
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o.
Kosova 2894
390 02 Tábor
387 761 560
e-mail
[email protected]
Kontaktní adresa
Informace o druhu veřejné zakázky
Služby a TDS na akci „Tábor - intenzifikace
technologické linky AČOV“
Název VZ:
Druh VZ dle předmětu:
VZ na služby
Předpokládaná hodnota VZ
3 500 000,- Kč bez DPH
Druh VZ dle výše její
předpokládané hodnoty:
ƒ
ƒ
podlimitní zakázka (nepřesahuje 10 020 000,- Kč)
zakázka s vyšší hodnotou 1. kategorie dle Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
ƒ
sektorový zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) Zákona č.
137/2006 Sb., v platném znění
jedná se o zadávací řízení dle § 19 odst.1 zákona
Druh zadavatele:
ƒ
Název:
Dohled nad stavebními pracemi
Administrativní služby
Kód CPV
71247000-1
75100000-7
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění administrace žádosti o dotaci podanou v rámci
OPŽP akce „Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV“ a zajištění Technického
dozoru stavby uvedené akce. Rozsah činností požadovaný zadavatelem je uveden v návrhu
Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Jedná se o výkon technického
dozoru stavby, zajištění administrace díla vůči podmínkám OPŽP včetně zpracování
závěrečného vyhodnocení akce a dohled nad zkušebním provozem včetně odběru vzorků na
přítoku a odtoku v četnosti 1x měsíčně.
Sledování plnění standardů.
Sledování plnění vodohospodářského rozhodnutí.
Jedná se o veřejnou zakázku, která bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie
(Operační program Životního prostředí – „Pro vodu, vzduch a přírodu“)
Předmětem akce je intenzifikace stávající ČOV. Projekt intenzifikace areálové čistírny odpadních vod
navrhuje využít objemy jednotlivých částí aktivace a podélných dosazovacích nádrží. Denitrifikační i
nitrifikační sekce budou objemově rozšířeny. Vystavěny budou v každé lince nádrže regenerace kalu,
do kterých bude zaústěn proud vratného kalu z příslušné dosazovací nádrže a řízeně připouštěna
kalová voda. Systém bude vybaven interní recirkulací aktivační směsi z konce nitrifikace do
denitrifikace. Vybudována bude dvojice kruhových dosazovacích nádrží o průměru 33 m a jímka
kalové vody, do které bude zaústěna kalová voda ze sítopásového lisu a kalová voda z uskladňovací
nádrže.
Realizace intenzifikace AČOV Tábor umožní převést odpadní vody z rozsáhlého povodí na AČOV
Tábor z ČOV Klokoty, kde dojde k výraznému uvolnění látkové a hydraulické kapacity.
Stávající technologické objekty ČOV budou za účelem dosažení plánovaných parametrů zčásti
rekonstruovány a doplněny o nové stavební objekty vodohospodářského nebo obecného charakteru.
Předpokládané investiční náklady akce „Tábor - intenzifikace technologické linky
AČOV“ jsou 140 mil. Kč (bez DPH) a jsou spolufinancovány ze zdrojů EU.
Na základě ustan. § 44 odst. 9 zákona v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty nebo vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
3.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu
plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude
uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnosty (DPH), samostatně DPH
a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na
krycím listu nabídky (příloha ZD č. 1)
3.2. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
3.3. Zadavatel požaduje zachování jednotné formy a struktury zpracování nabídkové ceny tak,
jak jsou připraveny v zadávací dokumentaci.
3.4. Nabídková cena bude stanovena pro navržené termíny plnění. Nabídková cena bude
stanovena jako »cena nejvýše přípustná«.
4. Platební podmínky a podmínky pro překročení výše nabídkové ceny
Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Způsob vystavení daňového dokladu:
Poskytovatel je oprávněn fakturovat za provedené služby vždy měsíčně, a to do 14 dnů
následujícího kalendářního měsíce za měsíc přecházející. Přílohou daňového dokladu
(faktury) bude soupis provedených služeb odsouhlasený objednatelem (zadavatelem).
Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) bude stanovena na min. 60 kalendářních dnů ode
dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny.
Nabídková cena je uvedena jako cena nejvýše přípustná a aktuální pro realizaci v daném
místě a čase. Tato cena bude překročitelná pouze z důvodu změny DPH nebo z důvodů na
straně zadavatele, a to zejména z důvodů zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení
požadovaných standardů, nebo dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů
s dopadem na nabídkovou cenu. Případné práce či dodávky, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci a jsou z pohledu uchazeče nutné pro splnění předmětu smlouvy, uchazeč ve své
nabídce uvede a bude je jednoznačně věcně a cenově specifikovat. Tyto další náklady
nebudou zahrnuty do nabídkové ceny a budou uvedeny na samostatném listu.
5. Kvalifikace uchazečů
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
- profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona a
- technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.
5.1.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona:
Splňuje dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53
zákona předložením čestného prohlášení v souladu s § 62 odst. 2 zákona. Česné
prohlášení musí být podepsáno všemi členy statutárního orgánu.
5.1.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku
rozumí oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opravňujícího dodavatele (uchazeče)
realizovat předmět veřejné zakázky.
c) Prokázání odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů činných ve
výstavbě pro odbor vodohospodářské stavby, ve znění pozdějších předpisů. Pro realizaci
této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením
osvědčení o autorizace osoby, která vykonává funkci autorizovaného technika činného pro
vodohospodářské stavby, která bude výslovně dodavatelem pověřená a plně odpovědná za
realizace zakázky. Zadavatel požaduje prokázat pracovně právní vztah této osoby
k zadavateli a to formou čestného prohlášení nebo jiným dokladem (viz § 51 odst. 4
zákona).
d) Uchazeč musí disponovat vlastní laboratoří akreditovanou ČIA nebo posouzenou ASLAB.
Nebo mít uzavřenou smlouvu o spolupráci s laboratoří, která splňuje výše uvedené
podmínky.
Uchazeč prokáže splnění tohoto požadavku – čestným prohlášením (akreditací laboratoře).
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
5.1.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona prokazuje
uchazeč:
a) pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát v originále nebo v úředně ověřené kopii, ze které
bude patrné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem podnikatelskou
činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění min. ve výši 20.000.000,- Kč.
b) čestné prohlášení o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obrat dosažený dodavatelem
s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období, z něhož
bude patrné, že dosáhl obratu v každém samostatném účetním roce nejméně 18.000.000,- Kč
bez DPH.
5.1.4. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona:
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
předložit tyto doklady:
Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona
Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
1. Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli
2. Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. Čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodu
spočívajících na její straně.
Zadavatel požaduje doložit alespoň tři osvědčení o poskytnuté službě obdobného
charakteru, z nichž:
a) alespoň jedna reprezentuje ČOV o velikostní kategorii nad 100 000 EO,
b) další alespoň jednu ČOV velikostní kategorie nad 80 000 EO
c) a alespoň jednu ČOV velikostní kategorie nad 40 000 EO.
Všechny služby s finančním limitem ve výši min. 100 mil. Kč investičních nákladů.
Dle § 56 odst. 2 písm. e) zákona
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných
služeb.
Uchazeč v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci včetně profesních
životopisů osob bezprostředně se podílející na plnění veřejné zakázky, vlastnoručně
podepsané a to u profese - Vedoucí technického dozoru – vysokoškolské vzdělání, délka
praxe min. 5 let, s uvedením alespoň 2 zakázek obdobného charakteru (ČOV) s finančním
limitem min. 100 mil. Kč bez DPH a s doložením dokladu o autorizaci v rozsahu
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby;
Doklady o dosaženém vzdělání, osvědčení o autorizaci a profesní životopis doloží uchazeč
v prosté kopii.
6. Obchodní podmínky
6.1. Uchazeč předloží zadavateli doplnění vzor smlouvy, který tvoří přílohu zadávací
dokumentace. Uchazeč ve smlouvě doplní pouze údaje, které jsou určené k doplnění (zejména
identifikace uchazeče a výše nabídkové ceny).
6.2. Smlouva musí být ze strany uchazeče o veřejnou zakázku podepsána statutárním
orgánem nebo osobou k tou statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání
jménem uchazeče o veřejnou zakázku; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v
takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o veřejnou zakázku. Předložení
nepodepsané smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením
řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná.
6.3. Uchazeč o VZ provede služby s využitím osob odpovědných za provádění a řízení
prací vlastních i subdodavatelů. Uchazeč v nabídce uvede název, sídlo a telefon svých
rozhodujících subdodavatelů včetně uvedení prací, které budou vykonávat a objemu finanční
částky jejich subdodávky z nabídkové ceny. Uchazeč předloží reference o činnosti
rozhodujících subdodavatelů. Pro realizaci si zadavatel vyhrazuje právo subdodavatele
odmítnout, pokud má pochybnosti o jejich vhodnosti, a to buď při uzavírání
subdodavatelských smluv, nebo v případě sporů o kvalitu jejich prací i během realizace.
Zásadní je v této věci rovněž zajištění splnění všech výše uvedených podmínek.
Změna sudbodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím
písemném souhlasu zadavatele a zhotovitel je oprávněn změnit tyto subdodavatele pouze ze
závažných důvodů.
Uchazeč (dodavatel) může zadat subdodavatelům práce maximálně v objemu do 30%
nabídkové ceny.
6.4. Uchazeč o VZ musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této
zadávací dokumentaci rovněž ustanovení zákona, obchodního zákoníku a dalších právních
předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
6.5. Smluvní termíny realizace veřejné zakázky jsou pro uchazeče závazné. Zadavatel si
vyhrazuje právo termíny prodloužit, případně práce přerušit.
6.6. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek výběrového řízení v jeho průběhu,
nejpozději však 10 pracovních dnů před otevíráním obálek s nabídkami.
6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit před rozhodnutím o výběru
nejvhodnější nabídky (i v případě, že nabídková cena přesáhne předpokládanou finanční
hodnotu).
6.8. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
6.9. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit případně odstoupit od Smlouvy, v
případě, že mu nebude poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí - Operační
program Životní prostředí.
7. Dodací podmínky
Místo plnění zakázky: k.ú. Tábor, areál stávající ČOV na levém břehu řeky Lužnice
Předpokládaný termín zahájení plnění
červen 2011
Předpokládaný termín ukončení plnění nejpozději do
září 2013
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín
zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu.
8. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém
jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude zajištěna (zapečetěna) proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou
moc, či jiný platný pověřovací dokument.
Nabídky se odevzdávají v uzavřené obálce opatřené zpáteční adresou zájemce a označené
nápisem
SLUŽBY A TECHNICKÝ DOZOR STAVBY NA AKCI „Tábor - intenzifikace
technologické linky AČOV“ – Neotvírat
na adrese zadavatele. Uchazeč může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídky
na adresu zadavatele vždy v pracovních dnech od 09:00 hod. do 15:00 lhůty pro podání
nabídky na adresu pověřené osoby vždy v pracovních dnech od 09:00 hod. do 15:00.
V poslední den lhůty tj. 16.5.2011 budou nabídky přijímány do 12:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.5. 2011 v 10:00 hodin v zasedací
místnosti zadavatele – č. dveří 315 patro 3.
Dokumenty v nabídce budou sestaveny v následujícím pořadí:
1. Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použij přílohu č. 1 –
Krycí list nabídky. Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
2. Obsah nabídky – s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů
3. Doklady, jimiž uchazeč o VZ prokazuje splnění kvalifikace
a) základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona o VZ
b) profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona o VZ
c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 zákona o VZ
d) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona o VZ
4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.
5. Dílčí hodnotící kritéria viz příloha č. 5 této ZD
9. Kritéria hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Dílčí hodnotící kritéria stanovil
zadavatel takto:
A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
B. Termín předání závěrečného vyhodnocení akce
- váha 80%
- váha 20%
Uchazeč ve své nabídce uvede termín předání závěrečného vyhodnocení akce v počtu dní
Počátek je ode dne předání hotové stavby. Minimálním počtem je 10 kalendářních dní,
maximální počet dní stanovuje zadavatel na 60 kalendářních dní od předání hotové stavby.
Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, pomocí bodovací
stupnice. Matematicky vyjádřitelné údaje budou hodnoceny v sestupném pořadí podle
absolutní výše. Pro zadavatele nejvýhodnějšímu údaji bude přiřazeno 100 bodů. Další
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne násobkem 100
a poměru hodnoty nejhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Získané body v příslušném dílčím kritériu budou vynásobeny (dle uvedeného vzorce)
stupněm významu (váhou). Součet takto upraveného počtu bodů za všechna dílčí kritéria určí
pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získá
nejvyšší počet bodů. Pro hodnocení nabídek je stanovena bodovací stupnice 1 – 100 bodů.
Výpočtové vzorce:
počet bodů kritéria = 100 x (hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota posuzované nabídky)
u kritérií hodnocení, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena v Kč
bez DPH a Termín předání ZVA ve dnech);
Celkové hodnocení:
a) bodová hodnocení dílčích kriterií jsou vynásobena vahou daného kritéria;
b) všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny;
c) nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů, je nejúspěšnější nabídkou. V případě
rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí
v kritériu s nejvyšším stupněm významu – tzn. ve výši nabídkové ceny.
10. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
11. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor Smlouvy o dílo
Součástí zadávací dokumentace je CD s přílohami 1 a 2
Download

„Tábor - intenzifikace technologické linky AČOV“