Olgu Sunumu | Case Report
doi:10.2399/tahd.11.036
Türk Aile Hek Derg 2011;15(1):36-38
www.turkailehekderg.org
Her iki koltukalt›nda ektopik meme dokusu
Bilateral axillary ectopic breast tissue
Olgu Sunumu
Nurhan Döner1, fiirin Yaflar2, Zehra Afliran Serdar3, Pembegül Günefl4
Özet
Summary
Ektopik meme dokusu bir geliflim anomalisi olup koltukalt›ndan kas›¤a kadar süt çizgisi boyunca herhangi bir noktada görülebilir. Ektopik meme dokusu s›kl›kla asemptomatik olmas›na karfl›n hastalarda kozmetik yak›nmaya sebep olabilmektedir. Bu dokuda selim ve
habis meme hastal›klar› geliflebilece¤i için çok dikkatli olunmal›d›r.
Burada 48 yafl›nda her iki koltukalt›nda ektopik meme dokusu bulunan kad›n hasta sunulmaktad›r. Koltukalt›nda kitle flikayeti olanlar›n ay›r›c› tan›s›nda ektopik meme dokusu ak›lda tutulmal›d›r.
Ectopic breast tissue is a developmental anomaly which may occur
anywhere along the milk line through the axilla to the inguinal region.
Although ectopic breast tissue is often asemptomatic , it may cause
cosmetic complaints. As benign and malignant breast diseases may
develop within this tissue, it is very necessary to be careful. Here, a 48year- old female patient with bilateral axillary ectopic breast tissue is
presented. Ectopic breast tissue should be considered in the differential diagnosis of patients with axillary mass.
Anahtar sözcükler: Koltukalt›, iki tarafl›, ektopik meme.
Key words: Axilla, bilateral, ectopic breast.
eliflimsel bir anomali olan ektopik meme dokusunun insidans› %0.6-6’d›r.[1] Ektopik meme dokusu areola, meme bafl› ve meme bezinin herhangi birini ya da bileflimlerini içerebilir.[2] Koltukalt›ndan kas›¤a kadar süt çizgisi boyunca herhangi bir noktayaa yerleflebilir.[1] Literatürde az say›da olguda ektopik
meme dokusunun boyun, kalça, üst kol ve vulvada yerleflti¤i bildirilmifltir.[1-3] Hormonal de¤iflimlerden etkilenen
bu dokuda özellikle gebelikte süt salg›s›na neden olabilir
ve doku giderek büyüyebilir.[2,3] Burada 48 yafl›nda bilateral aksillar yerleflimli ektopik meme dokusu tan›s› alan
olgu sunulmaktad›r.
G
Olgu Sunumu
K›rk sekiz yafl›nda kad›n hasta her iki koltukalt›nda
kitle flikayeti ile cildiye poliklini¤ine baflvurdu. On befl y›l
önce ceviz büyüklü¤ünde fark etti¤i kitlelerin zamanla
büyüdü¤ünü belirtti. A¤r›, ak›nt› ya da hareket k›s›tl›l›¤›
tarif etmeyen hastan›n baflvuru sebebi kozmetik kayg›yd›.
Özgeçmiflinde özellik yoktu. Soygeçmiflinde k›z kardeflinin de koltuklat›nda benzer flikayetleri oldu¤u ö¤renildi
(Resim 1). Hastan›n fizik muayenesi do¤ald›, koltukalt›nda lenfadenopati saptanmad›. Dermatolojik muayenede
her iki koltukalt›nda s›n›rlar› net olmayan, meme konturu
d›fl›nda, yumuflak k›vaml› kitleler tespit edildi (Resim 2).
Meme muayenesinde özellik yoktu.
Lipom ya da ektopik meme dokusu ön tan›s› kondu.
Kozmetik cerrahi öncesi habis bir hastal›¤›n yoklu¤undan
emin olmak için punch biyopsi al›nd›. Histopatolojik incelemede dermal ve epidermal de¤iflikliklerin efllik etmedi¤i
çift s›ra epitelle döfleli meme duktusu saptand› (Resim 3).
Atipi ve mitotik aktivite art›fl› yoktu, histopatolojik incele-
1)
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastal›klar Klini¤i, Dermatoloji Asistan›, ‹stanbul
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastal›klar Klini¤i, Dermatoloji Baflasistan›, ‹stanbul
3) Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Dermatoloji ve Zührevi Hastal›klar Klini¤i, Dermatoloji Uzman›, ‹stanbul
4) Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Patoloji Klini¤i, Patoloji Uzman›, ‹stanbul
2)
36
2011 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2011 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Publishing, Istanbul.
Resim 2. Hastam›zda her iki koltukalt›ndaki kitleler.
me sonucu meme dokusu ile uyumluydu. Koltukalt›n›n
mamografik incelemesinde, her iki tarafta, normal yerindeki meme dokusu ile ba¤lant›s› olmayan meme parankim
ekojenitesi görüldü (Resim 4). Koltukalt› MR bulgular›
mamografiyi destekler nitelikteydi. Fizik muayene, histopatoloji ve radyolojik inceleme sonuçlar› ile lezyonlar “iki
tarafl› ektopik meme dokusu” olarak de¤erlendirildi.
tal ba¤lant›lar› olmayan ektopik meme dokusu ifllev görmez.[1,2] Koltukalt›ndaki ektopik meme dokusu s›kl›kla iki
tarafl›d›r ve koltukalt› lenf nodunda da geliflebilmektedir.[1,2,4] Bu lezyonlar herhangi bir flikayet oluflturmayabilir ya da kifli, fliflkinlik hissi ve kitle nedeniyle hekime baflvurabilir.[2,3] Olgumuzda 15 y›ld›r var olan ve zamanla büyüyen kitlelerin hastay› estetik ve psikolojik yönden
olumsuz etkiledi¤i ö¤renildi.
Hastan›n kozmetik yak›nmas› nedeniyle her iki taraftaki ektopik meme dokusu plastik cerrahi taraf›ndan ç›kart›ld›. Ancak 2 y›l sonra tek tarafl› nüks izlendi. Hasta
koltukalt›na yönelik y›ll›k meme dokusu ve mamografi
izlemine al›nd›.
Ektopik meme bafl› ve polimasti do¤umda görülür.
Buna karfl›l›k ektopik meme dokusu hormonal uyar› sonucunda büyür ve daha geç dönemde ortaya ç›kar. Duk-
Histopatolojik olarak ektopik dokuda organize olmam›fl, deri ile ba¤lant›s›z salg› bezi adalar›ndan oluflan meme dokusu izlenmektedir.[1,2] Olgumuzun histopatolojik
incelemesinde de çift s›ra epitelle döfleli meme dokusu
saptand›. Bölgenin manyetik rezonans ve mamografi ile
incelenmesinde normal meme ile ba¤lant›s› olmayan koltukalt› yerleflimli meme parankimi bulundu.[1,2,5] Olgumuzun radyolojik inceleme bulgular› literatür bilgleri ile
uyumluydu.
Resim 3. Histopatolojik inceleme: Derialt› ya¤ dokusunda çift s›ra epitelle döfleli duktal yap›lar (HE x10).
Resim 4. Mammografi: Her iki koltukalt›nda, normal meme dokusu ile
ba¤lant›s› olmayan, meme parankim ekojenitesi veren yap›lar.
Tart›flma
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 15 | Say› 1 | 2011
Olgu Sunumu
Resim 1. Hastan›n k›z kardeflinde her iki koltukalt›ndaki kitleler.
37
Olgu Sunumu
Koltukalt›nda kitle ile baflvuranlar›n ay›r›c› tan›s›nda
lenfadenopati, metastaz, lipom, meme dokusunun koltukalt›na uzan›m›n›n yan› s›ra ektopik meme dokusu da düflünülmelidir. Ektopik meme dokusu kozmetik yönü yan›nda ciddi t›bbî komplikasyonlara da yol açabilir.[1,2,4,5] Bu
dokudan selim ve habis meme hastal›klar› geliflebilir.[1,2]
Habis dejenerasyon izlenen olgular›n %79’unda duktal
karsinoma geliflti¤i bildirilmifltir. Normal meme dokusundan ba¤›ms›z sadece ektopik dokuda geliflen habis dejenerasyonda prognoz çok daha kötüdür.[1,2,6] Olgumuzun muayenesinde koltukalt›nda lenfadenopati saptanamad›, meme incelemesi do¤ald› ve histopatolojik incelemede habaseti düflündürecek atipi ve mitotik aktivite art›fl› yoktu.
Ektopik meme dokusunun profilaktik cerrahi eksizyonu baz› yazarlar taraf›ndan önerilmektedir.[1,3] Ancak
cerrahi giriflimin morbiditesinin meme kanseri geliflimi
riskinden daha fazla oldu¤u bir çal›flma ile vurgulanmaktad›r.[6] Bu nedenle konservatif olarak emzirenlerde emzirmenin kesilmesi, kiflinin periyodik olarak meme ve
koltukalt› muayenesi ve mamografi ile izleme önerilmektedir.[2] Hastada oluflturdu¤u dismorfik görünümden do-
lay› cerrahi tercih edilebilir.[2,6] Hastam›zda kozmetik yak›nmalar› nedeniyle cerrahi eksizyon yap›lm›fl olmas›na
ra¤men 2 y›l sonra tek tarafl› nüks görüldü.
Bu olgu ile koltukalt›na yerleflen kitlelerin ay›r›c› tan›s›nda ektopik meme dokusunun da ak›lda tutulmas› gerekti¤i ve bu dokudan ileride meme kanseri geliflebilece¤inin vurgulanmas› amaçland›.
Kaynaklar
1.
Bakker JR, Sataloff DM. Haupt HM. Breast cancer presenting in aberrant
axillary breast tissue. Oncology 2002;9:169-76.
2.
Ghosn SH, Khatri KA, Bhawan J. Bilateral aberrant axillary breast tissue
mimicking lipomas: report of a case and review of the literature. J Cutan
Pathol 2007;1:9-13.
3.
Lesavoy MA, Gomez-Garcia A, Nejdl R, Yospur G, Syiau TJ, Chang P.
Axillary breast tissue: clinical presentation and surgical treatment. Ann
Plast Surg 1995;35:356-60.
4.
Kadowaki M, Nagashima T, Sakata H, ve ark. Ectopic breast tissue in
axillary lymph node. Breast Cancer 2007;14:425-8.
5.
Vignal P. Sonographic appearance of a carcinoma developed in ectopic
axillary breast tissue. J Clin Ultrasound 2005;33:468-70.
6.
Down S, Barr L, Baildam AD, Bundred N. Management of accessory
breast tissue in the axilla. Br J Surg 2003;90:1213-4.
Gelifl tarihi: 07.09.2010
Kabul tarihi: 24.01.2011
Çıkar çakıflması:
Çıkar çakıflması bildirilmemifltir.
‹letiflim adresi:
Dr. Nurhan Döner
Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Deri ve Zührevi Hastal›klar Klini¤i, T›bb›ye Cad. No:40
Üsküdar ‹stanbul
GSM: 0505 215 84 57
e-posta: [email protected]
38
Döner N ve ark. | Her iki koltukalt›nda ektopik meme dokusu
Download

PDF - Her iki koltukaltında ektopik meme dokusu