C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
YAPISAL TEKN‹K HARÇLAR
Betec® 200
Çimentolu esasl›,
presleme/enjeksiyon malzemesi
Ürün Tan›m›
BETEC 200, çimento esasl›, çekmeye karfl› dayan›kl›
bir presleme ve enjeksiyon malzemesidir. Mükemmel
ak›flkanl› sayesinde hem dökülerek hem de enjekte
edilerek kullan›labilir. BETEC 200 enjeksiyon malzemesi
hacimde kontrol edilebilir bir art›fl gösterir. Ürün klorür
içermemekte olup, inflaat sektörüne yönelik önemli
yönetmelikler alt›nda edinilen deneyimler baz›nda
korozyona neden olmad›¤› tespit edilmifltir. Yüksek
erken dayan›m›, beton/çelik malzemeler ile malzemenin
preslendi¤i veya enjekte edildi¤i boflluklar›n h›zl› bir
flekilde ba¤lanmas›n› sa¤lar.
Uygulama Alanlar›
BETEC 200, boflluklar›n doldurulmas› amac›na yönelik
olarak bir presleme ve enjeksiyon harc› olarak kullan›l›r.
Ana uygulama alanlar› flunlard›r:
•
•
•
•
•
•
•
Temel/kaya ankrajlar›n›n preslenmesi
Taban plakalar›/boru kapaklar›n›n preslenmesi
Öngerme kesintilerinin preslenmesi
Donat›/çelik bileflik üniteler için enjeksiyon malzemesi
Geçme derzler için enjeksiyon malzemesi
Temel stabilizasyon önlemleri için enjeksiyon harc›
Yal›yar korumalar› için enjeksiyon harc›
158
Kullan›m Özellikleri
BETEC 200, uygun bir beton mikserinde gerekli
miktarda su ile kar›flt›r›l›r. Alternatif olarak, tek veya
çift ç›rp›c›larla birlikte matkaplar da kullan›labilir. Ancak
ç›rp›c›n›n toz halinde malzemeye tamamen dald›r›lmas›
önemlidir (örne¤in, en iyi kar›flt›rma sonucu, 20 kg'l›k
toz için 20 kg kapasiteli bir kap kullan›ld›¤›nda elde
edilir). Topaks›z ve homojen bir kar›fl›m, gerekli miktarda
suyun 4/5'inin miksere kat›lmas›yla elde edilir. Kalan
su, gerekli miktarda tozun eklenmesinin ve iki dakika
kadar kar›flt›rma iflleminin ard›ndan eklenmelidir.
Kar›flt›rma süresi miksere ba¤l›d›r. Bununla birlikte
kar›flt›rma ifllemi en az 4 dakika devam etmelidir. Sonuçta
homojen, kuru k›vaml›/koyu plastik bir malzeme elde
edilir. Bu flekilde kar›flt›r›lan BETEC 200, ilgili bofllu¤a
hemen uygulan›r. Alternatif olarak presleme/enjeksiyon
malzemesi yeterli ve normal bir spiral konveyör
kullan›larak mekanik olarak da uygulanabilir.
Temelin Haz›rlanmas›
Mineral beton temelin, dolgu beton ortaya ç›kana kadar
ba¤ dayan›m›n› zay›flatabilecek tüm kir, ya¤ ve tüm
katman partiküllerinden temizlenmesi gerekir. Haz›rlanan
temelin ba¤ tabakas› için yeteri kadar kaygan olmamas›
ve k›lcal boflluklar›n aç›k olmas› gerekir. Malzemeyi
beton yüzey hafif nemliyken presleyerek veya enjekte
ederek uygulay›n. Beton temele uygulanan ön sulama
ifllemi nedeniyle kalm›fl olabilecek su birikintilerini
giderin. Beton temelin yüzeyinde don bulunmamal›d›r.
Uygulama Sonras› ‹fllem
Serbest preslenmifl ve enjeksiyonlanm›fl yüzeylerin
uygulama sonras› ifllemi, di¤er tüm hidrolik olarak
prizlenen çimento harçlar›nda oldu¤u gibi, jüt çuvallar
ve jüt çuvallar›n üzerine serilen plastik folyolarla
gerçeklefltirilir. Bu ifllemin en az 5 gün sürmesi gerekir.
Bu ifllem hemen, ancak en geç harç yüzeyi sertleflmeye
bafllar bafllamaz uygulanmal›d›r. Geleneksel uygulama
sonras› ifllem yöntemlerine alternatif olarak,
buharlaflmaya karfl› bir koruma malzemesi de
kullan›labilir.
C
Özel Bilgi
BETEC 200 enjeksiyon malzemesi, Kuzey Rhine
Westfalia'da yerleflik Materialprüfungsamt'›n
flartnameleri ve standartlar›na uygun olarak test
edilmifltir. BETEC 200 ayr›ca Kuzey Rhine Westfalia'da
yerleflik Materialprüfungsamt taraf›ndan, ankraj gerilmifl
testlerine uygun olarak da test edilmifltir. EG Güvenlik
Bilgi Formuna uyulmal›d›r.
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Ambalaj fiekli
25 kg'l›k ambalajlarda
Depolama
Kuru, dona maruz kalmayacak yerlerde, aç›lmam›fl
paketlerinde saklanmal›d›r. Son kullanma tarihi üretim
tarihinden itibaren 12 ayd›r.
Betec 200
Tane boyutu
mm
kg/dm3
Taze karıfltırılmıfl harç yo¤unlu¤u
< 0,5
2,05
Genleflme de¤eri
%
yaklafl›k 0,7
Priz süresi (20°C'de)
(sıcaklı¤a ba¤lı olarak)
dk
yaklafl›k 60
Priz sıcaklı¤ı
(prekast elemanın sıcaklı¤ı)
+5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kıfl
inflaat önlemleri alınmalıdır (DIN 1045)
min/maks. °C
Maksimum su miktarı
lt/25kg
kg/m3
Hesaplanan miktar
1 gün sonra
N/mm2
Basınç dayanımı*
6,0
1.600
yumuflak ak›flkan
Kıvam
E¤ilme/gerilme dayanımı*
+5/+30
9,0
7 gün
11,5
28 gün
12,0
90 gün
12,0
1 gün sonra
57,0
7 gün
80,0
28 gün
94,0
90 gün
105,0
N/mm2
* Numunelerin depolanması, DIN EN 196, T.1'e uygun olarak.
* Dayanım de¤erleri, üretim tesisimizin ortalama denetim sonuçlarıdır.
www.graceconstruction.com
Grace Yap Kimyasallar San. Ve Tic. A.fi.
‹stanbul Tuzla Kimya San. Org.San. Böl., Melek Aras Bulvar, No:10, 34956, Tuzla, Istanbul, Turkiye
Tel: +90 216 593 09 70
ADVA, Daraccel, Darafill, Daracem, Darapel, Daraset, Daratard, Daraweld, Darex, Eclipse, Mortard, Optec, Pieri, Quantec, Strux, Tricosal, Synchro, V-Mar ve
WRDA, W. R. Grace & Co.-Conn. firmas›n›n tescilli markalar›d›r.
Verilen bilgiler gerçek ve do¤ru oldu¤una inan›lan veri ve bilgiler baz›nda olup, kullan›c›n›n görüflüne, incelemesine ve kontrolüne sunulmufltur. Kullanma koflullar›
kontrolümüz d›fl›nda oldu¤undan, ortaya ç›kacak sonuçlar› garanti etmemekteyiz. Lütfen tüm beyanlar›, tavsiyeleri veya önerileri sat›fl flartlar›m›zla ve taraf›m›zca
tedarik edilen tüm mallar için geçerli olan s›n›rlay›c› garantiler ve çarelerle birlikte okuyunuz. Herhangi bir üçüncü tarafa ait kanuni yükümlülük veya haklar› ihlal
edebilecek hiçbir beyan, tavsiye veya öneri kas›tl› olarak verilmemifltir.
Bu ürünler patentli veya patent baflvurusu yap›lm›fl olabilir.
2011
Download

betec 200