MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Č.J.: MCP6 008480/2013
SPIS. ZN.: SZ MCP6 080233/2012/OV/Ko
Značka: P-989/34/Neb
Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr
Kontaktní spojení: 220 189 871 / [email protected]
Referentské č.: 142/2012
V Praze dne: 12.2.2013
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až
91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou
dne 9.10.2012 podala
Zuzana Vincíková, nar. 13.6.1977, Řešovská 516/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:
Novostavba rodinného domu v ul. Za Pohádkou
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 989/34, 989/47, 989/51 v katastrálním území Nebušice.
Druh, účel a umístění stavby:
novostavba samostatně stojícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou s využitím stávajících
přípojek inženýrských sítí (elektřina, splašková kanalizace, vodovod, plyn), dům je nepodsklepený
se s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím s šikmou sedlovou střechou ve spodní části
s pultovými náběhy na obytné části, s přízemní garáží zastřešenou plochou střechou s max.dvěma
garážovými stáními v domě a jedním odstavným stáním na pozemku stavby
zpevněná plocha na příjezdu do garáže včetně jednoho odstavného stání na pozemku
oplocení pozemku s ocelovými sloupky a drátěnou ocelovou výplní včetně vjezdu, provedené
v souladu s požadavky vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., související opěrné stěny a vyrovnávací
schodiště výšky cca 1,6 m nad nižším přilehlým upraveným terénem
jímka pro likvidaci dešťových vod a ostatní technická infrastruktura v rámci pozemku žadatele
(veřejné části přípojek zůstávají původní v původních trasách vybudované a povolené současně
s přístupovou komunikací)
Umístění staveb na pozemku:
dle projektové dokumentace, která bude ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: [email protected] / www.praha6.cz / IČO: 00063703
Č.j. MCP6 008480/2013
str. 2
Rodinný dům
min. 7,4 m od jižní hranice pozemku stavby s pozemkem parc. č. 989/62 v k.ú. Nebušice
min. 3 m od východní hranice pozemku stavby s pozemky parc. č. 989/22, 989/22, 989/23 v k.ú.
Nebušice
min. 3 m od severní hranice pozemku stavby s pozemkem parc. č. 989/49 v k.ú. Nebušice
min. 6 m od západní hranice pozemku stavby s pozemkem parc. č. 989/35 v k.ú. Nebušice
Oplocení, opěrné stěny a související terénní úpravy, zpevněné plochy a vyrovnávací schodiště:
oplocení bude umístěno na hranici pozemku stavby
opěrná stěna při jižní hranici příjezdové cesty do garáže včetně vstupního vyrovnávacího
schodiště do domu
Určení prostorového řešení stavby:
±0,000=347,750 m.n.m. Bpv. = úroveň 1NP
max. výška hřebene stavby +8,200 m (vztaženo k ±0,000)
max. výška hlavní římsy stavby +3,500 m (vztaženo k ±0,000)
max. výška komína +9,600 m (vztaženo k ±0,000)
max. výška atiky ploché střechy garáže +2,000 (vztaženo k ±0,000)
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozemky parc. č. 989/34, 989/47, 989/51 v katastrálním území Nebušice.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Janem
Kovaříkem, ČKAIT 0010320, která obsahuje výkres situace stavby území v měřítku 1:250
a 1:000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb
a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a trasy přípojek
inženýrských. sítí
2. Celková zastavěná plocha stavby bude cca 214 m2. Celková zastavěnost pozemku rodinného domu
parc.č. 205/7 nepřekročí 28%.
3. Dům bude nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a bude mít jednu
bytovou jednotku.
4. Fasáda domu bude provedena v kombinaci režných obkladových pásků a dřevěného obkladu, střecha
bude se skládanou tmavě šedou krytinou.
5. Doprava v klidu bude řešena nad rámec OTPP dvěma garážovými stáními a jedním odstavným
stáním před garáží na pozemku žadatele.
6. Garážová stání budou řešena v souladu s normou ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné
garáže. Dle výše uvedené normy bude řešeno i větrání garáží.
7. Oplocení a opěrné stěny budou provedeny v materiálech korespondujících se stavbou domu a
okolními stavbami, při ulici Za Pohádkou v kombinaci s průhledných výplní oplocení na patě nízké
opěrné stěny.
8. Šířka připojení na komunikaci v ul. Za Pohádkou bude 3,3 m. Vjezdová vrata podél komunikace
nesmí při otevírání zasahovat žádnou částí do prostoru přilehlé komunikace.
9. Žádná část stavby nesmí snížit volná rozhledová pole připojení na komunikaci, nesmí ohrozit
bezpečnost účastníků silničního provozu (viditelnost chodců) a nesmí zakrývat, nebo zhoršovat
viditelnost dopravních zařízení, dopravního značení, případně jejich součásti.
10. Venkovní parkovací místo (plocha před garáží) bude zajišťovat max. retenci dešťových vod, případně
jiný vhodný způsob jejich likvidace. Odvodnění sjezdu musí být provedeno tak, aby se zabránilo
stékání srážkových vod na komunikaci.
11. Zařízení staveniště a stavební zábor bude umístěn na vlastním pozemku žadatele.
12. Rozhledové poměry (tzv. rozhledové trojúhelníky), požadované oborovými předpisy (ČSN 73 6110,
§ 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) je třeba dodržet. Místo připojení a přilehlé okolí bude v případě
Č.j. MCP6 008480/2013
13.
14.
15.
16.
17.
18.
str. 3
potřeby upraveno v rozsahu a způsobem (úprava zeleně, případně terénu) zajišťující dodržení
předložených rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., ČSN 73
6110) v křižovatce.
Veškeré úpravy komunikací musí být navrženy a realizovány v souladu s platnou legislativou v době
realizace a navazujícími normami (zejména ČSN 736110-projektování místních komunikací a ČSN
736102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích)
Novostavba bude využívat stávající přípojky technické infrastruktury umístěné a povolené
v souvislosti se stavbou komunikace, a to vodovodu, kanalizace, elektro a plynu z ul. Za Pohádkou.
Trasa přípojek bude upravována pouze v rámci pozemku žadatele.
V ochranném pásmu sítí budou výkopové práce prováděny pouze ručně.
Při provádění úprav přípojek sítí bude zajištěna ochrana sítí dle ČSN 736133 Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
Při výstavbě je nutno splnit podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí
a správce komunikace z hlediska ochrany této komunikace.
Likvidace dešťových vod bude řešena akumulační nádrží s havarijním přepadem a vsakovacím
objektem na pozemku žadatele
III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Novostavba rodinného domu v ul. Za Pohádkou
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 989/34, 989/47, 989/51 v katastrálním území Nebušice.
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Kovařík,
ČKAIT 0010320 případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního
úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Žadatel před zahájením
stavebních prací sdělí stavebnímu úřadu jméno prováděcí firmy a kontakt na stavbyvedoucího.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
Závěrečnou kontrolní prohlídku 30 dnů před podáním žádosti o vydání souhlasu
s užíváním stavby
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem např. Junkers ZSBR o jmenovitém
příkonu 16,5 kW. Kotel splňuje parametry emisní třídy 5 podle tabulky č. 14 normy ČSN EN
297. Kotel bude odkouřen nad střechu. Dokumentace rovněž navrhuje instalaci krbu a
amerických kamen, které nebudou sloužit jako hlavní zdroje tepla pro dům, bude spalováno
pouze suché a čisté dřevo. Nesmí být spalováno dřevo ošetřené lakováním, napouštěním, či
jinými chemickými přípravky, jiné druhy paliv a jakýkoliv druh odpadu.
7. Požárně bezpečnostní řešení stavby bude provedeno v souladu s předloženou požární zprávou.
8. Nosné ocelové konstrukce budou vykazovat požární odolnost R30 (jedná se např. o ocelové
sloupky v garážu, což bude deklarováno při oznámění uzžívání stavby.
9. Při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16 zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech a zejména ustanovení §12 odst. 3 a 4 tohoto zákona.
10. Dočasné zábory komunikace projedná investor 4 týdny před započetím výše uvedené akce
s příslušným silničním správním úřadem (dále jen SSÚ).
11. Případná dopravní omezení budou projednána v dostatečném předstihu s Policií ČR a příslušným
SSÚ.
Č.j. MCP6 008480/2013
str. 4
12. Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavební
činností.
13. V případě narušení povrchů komunikací (chodník, vozovka) budou neprodleně uvedeny do stavu
dle požadavků jejich vlastníka, resp. majetkového správce.
14. Při provádění stavebních prací nesmí být v chráněném venkovním prostoru sousedních staveb
překročen hygienický limit akustického tlaku A LAeq,s 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hod.
15. Ochrana proti hluku (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) bude řešena v souladu s ČSN 73
0532. Do stavby budou zabudována okna s izolačními trojskly a odpovídající minimálně třídě
TZI 3 s Rw, min=37 dB. Všechny obytné místnosti budou větrány okny, místnosti koupelen, WC
a místnosti bez oken budou větrány nuceně pomocí ventilátoru s vyústěním na střechu objektu.
Místnost s plynovým kotlem bude odvětrána přirozeně a bude mít zajištěn přívod spalovacího
vzduchu pro kotel.
16. Stavba musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží v souladu s požadavky
normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží bude provedena s ohledem na nízký
radonový index pozemku a hladinu podzemní vody.
17. Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF v územním a stavebním
řízení
18. Před zahájením stavebních prací projedná investor, resp. dodavatel (stavební podnikatel)
s předepsaným odborem přepravní trasy staveništní dopravy.
19. Uvedení komunikace do stavu dle požadavků vlastníka/majetkového správce budou projednány
před zahájením stavebních prací.
20. Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce
a dbát o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006
Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006
Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
21. Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování
okolí nadměrným hlukem a prachem. Při provádění stavebních prací podle projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku
ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
nařízení vlády ČR č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších změn a doplňků.
22. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
23. Po dokončení stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu v souvislosti s ust. § 119 a § 120
stavebního zákona záměr užívat stavbu nejméně 30 dnů předem včetně doložení provedení a
vyhodnocení zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy. Oznámení o užívání stavby je nutné
ohlásit dle prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb. Na formuláři (příloha č. 4) včetně příloh.
S užíváním stavby pro účel, k němuž byl vydán souhlas s ohlášením, může být započato, pokud
do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání
stavby nezakáže.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :
Zuzana Vincíková, nar. 13.6.1977, Řešovská 516/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Městská část Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Michal Hypšman, Za Pohádkou 877, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Jarmila Hypšmanová, Za Pohádkou 877, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Jana Kašparová, Dubová 54, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
JUDr. Jana Dudková, K Vizerce 131, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Ing. Petr Hlávka, Dubová 623, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Mgr. Květa Hlávková, Dubová 623, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
MUDr. Vlastimil Raiman, nar. 22.5.1953, Druhého Odboje 403, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Č.j. MCP6 008480/2013
str. 5
Odůvodnění:
Dne 9.10.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 3.1.2013 o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným
usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně
schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 30/86 dne 22.10.2009 formou opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009, neboť
plocha, ve které se stavba rodinného domu umisťuje, je určena pro funkční využití OB-B čistě obytné
s mírou využití B, kde lze umisťovat stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Parcela o celkové
ploše cca 779 m2 bude zastavěna rodinným domem o zastavěné ploše cca 214 m2 a zpevněnými plochami
o výměře cca 43 m2. Pro uvedený objekt je předepsán koeficient zeleně KZ=0,65 a koeficient hrubých
podlažních ploch KPP=0,3. Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží je dle výkresové dokumentace se
započtením podkroví 50% cca 227,6 m2, koeficient KPP má pak hodnotu 0,29 a koeficient zeleně má
hodnotu cca 0,67, což odpovídá požadavkům metodického pokynu k územnímu plánu pro míru využití
území B.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Vzrostlá zeleň se na
pozemku nenachází. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, její architektonické
řešení i stavebně technické provedení nebude v místě cizorodým prvkem a lze jej z hlediska stavebního
úřadu akceptovat.
Stavba se nachází mimo ochranné hlukové pásmo letiště Praha-Ruzyně, vyhlášené územním rozhodnutím
MHMP NZ: 127080/98/OÚR/SZ/Fo ze dne 3.7. 1998. Požadavky HSHMP na vzduchovou neprůzvučnost
pláště budovy a oken jsou požadovány z důvodu možného budoucího rozvoje letiště Praha-Ruzyně.
Stručná charakteristika stavby:
Novostavba izolovaného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím s šikmou
střechou nad hlavní hmotnou, nad garáží se střechou plochou, jednou bytovou jednotkou a dvěma
garážovými stáními, související oplocení, zpevněné plochy, terénní úpravy, opěrné stěny a technická
infrastruktura s využitím stávajících přípojek inženýrských sítí
Generální projektant:
Ing. Jan Kovařík, ČKAIT 0010320
Zahájení výstavby:
Ukončení výstavby:
2013
dva roky od nabytí právní moci SP
Stanoviska sdělili:
- Městská část Praha - Nebušice, Úřad městské části, Č.j. 1386/12 ze dne 24.9. 2012
- Úřad pro civilní letectví č.j. 7395-12-701 ze dne 12.6. 2012
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy v koordinovaném závazném stanovisku č.j. HSAA12469-3/2012 ze dne 26.10.2012
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, č.j. HSHMP 43996/2012 ze dne 1.10. 2012
- ODŽP ÚMČ Praha 6, č.j. MCP6 075507/2012 ze dne 5.11. 2012
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, SZn.: S-MHMP1224784/2012/1/OZP/Vl ze dne 5.11. 2012
Dále byla žádost doložena :
- Průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným DEKPROJEKTEM s.r.o
Č.j. MCP6 008480/2013
-
str. 6
Stavební částí projektové dokumentace stavby zpracovanou Ing. Janem Kovaříkem , ČKAIT
0010320
Projektem zdravotních instalací zpracovaným Ing. Zdeňkou Čechovou, ČKAIT 0009599
Projektem vytápění zpracovaným Ing. Petrou Brzákovou, ČKAIT 0007796
Projektem elektroinstalací zpracovaným Ing. Pavlem Kultem, ČKAIT 0003053
Požárně bezpečnostním řešením stavby zpracovaným Ing. Martou Bláhovou, ČKAIT 0010029
Radonovým průzkumem pozemku se stanoveným nízkým radonovým indexem pozemku
Statickým zpracovaným Ing. Petrem Žalským Ph. D., ČKAIT 009648
Vyjádření, že rozhodnutí o připojení na komunikaci není potřeba vydané ODŽP ÚMČ Praha 6 č.j.
MCP6 075505/2012 ze dne 15.10. 2012
Souhlasem s připojením na komunikaci majitele pozemku této komunikace MUDr. Vlastimila
Raimana ze dne 7.11. 2012
Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Č.j. 136745/12 ze dne 9.8. 2012
Vyjádřením NET4GAS, s.r.o., NZ: 5822/12/OVP/N ze dne 14.8.2012
Vyjádřením GTS Czech s.r.o. NZ: 331205350 ze dne 26.9.2012
Vyjádřením Letiště Praha, a.s. NZ: DRS/2012/RSM/RIO/KPC/KR ze dne 19.10. 2012
Vyjádřením ELTODO-CITELUM ze dne 26.9. 2012
Vyjádřením PPD a.s., NZ: 3113/Voz/OSDS/2012 ze dne 10.10. 2012
Vyjádřením MV ČR ze dne 19.9. 2012
Vyjádřením DP hl. m. Prahy NZ: 100130/37Z1326/1586 ze dne 24.9. 2012
Vyjádření PREdistribuce, a.s. NZ: 3000008356 ze dne 10.10. 2012
Vyjádření PVK a.s., NZ: PVK38266/12/OTPČ ze dne 24.9. 2012
Městská část Praha - Nebušice vyjádřila se záměrem stavebníka souhlas ve svém stanovisku Č.j.
1386/12 ze dne 24.9. 2012.
Dle stanoviska OŽP MHMP č.j. S-MHMP-1224784/2012/1/OZP/Vl ze dne 5.11. 2012 stavbou
nemůže být snížen, či změněn krajinný ráz.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci územního řízení – další dotčené osoby – informace veřejnou vyhláškou
Městská část Praha 6, úřední deska, Městská část Praha - Nebušice-úřední deska,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
- Účastníci řízení v průběhu řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost v průběhu řízení neuplatnila žádné připomínky
Upozornění pro stavebníka:
•
Stavební práce mohou být zahájeny teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
•
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy toto
povolení nabylo právní moci.
•
Před zahájením stavby bude dle ust. § 152, odst.3, písm. b) stavebního zákona umístěn na viditelném
místě u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolení stavby, který tam bude ponechán až
do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Tento štítek obdržíte na stavebním
úřadě současně s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí a ověřenou dokumentací.
Č.j. MCP6 008480/2013
str. 7
•
V průběhu stavby musí být zajištěno dodržování zák.č.133/1985 Sb. o požární ochraně.
•
Během stavby splníte podmínky a požadavky odborných posudků a vyjádření organizací, které byly
při stavebním řízení předloženy.
•
•
•
•
•
Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát
o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb., zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí
nadměrným hlukem a prachem. Při provádění stavebních prací podle projektové dokumentace ověřené
ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve
smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády ČR
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn
a doplňků.
Zhotovitel (dodavatel stavby) musí podle § 156 stavebního zákona, pro stavbu použít jen takové
výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu
s požadavky plynoucími z § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při nakládání se stavebním
odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.
města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). K žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu (nejpozději při vypsaném místním šetření) bude doložen doklad o uložení
odpadu ze stavební činnosti (jehož využití nebylo dále možné).
Během provádění stavby budou důsledně dodržovány podmínky vyhl.č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a
doplňků, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
•
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
•
Před ukončení prací podejte dle ust. § 120 stavebního zákona a § 11 vyhl.č. 526/2006 Sb. oznámení
o užívání stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám
stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Č.j. MCP6 008480/2013
str. 8
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Za správnost:
Otisk úředního razítka
Ing. Petr Malotin
vedoucí odboru výstavby
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
1. Zuzana Vincíková, Brandejsova č.p. 308, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
účastníci řízení (dodejky):
2. Městská část Praha-Nebušice, IDDS: 27qb3d8
3. Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu
účastníci stavebního řízení:
4. Michal Hypšman, Za Pohádkou č.p. 877, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
5. Jarmila Hypšmanová, Za Pohádkou č.p. 877, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
6. Jana Kašparová, Dubová č.p. 54, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
7. JUDr. Jana Dudková, K Vizerce č.p. 131, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
8. Ing. Petr Hlávka, Dubová č.p. 623, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
9. Mgr. Květa Hlávková, Dubová č.p. 623, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
10. MUDr. Vlastimil Raiman, Druhého Odboje č.p. 403, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
ostatní účastníci řízení-informace veřejnou vyhláškou:
11. Městská část Praha 6, úřední deska, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52 Praha 6-Bubeneč
12. Městská část Praha - Nebušice-úřední deska, IDDS: 27qb3d8
dotčené orgány:
13. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
14. Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j
15. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
16. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
17. Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
na vědomí:
18. Ing. Hobstová
19. Frayerová
20. Ing. Malotin
21. Ing. arch. Krásná, evidence ÚR
Download

Zde - Nebušice