MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Č.J.: MCP6 084254/2012
SPIS. ZN.: SZ MCP6 059618/2012/OV/Ko
Značka: D-295/Neb
Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr
Kontaktní spojení: 220 189 871 / [email protected]
Referentské č.: 99/2012
V Praze dne: 3.12.2012
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až
91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou
dne 23.7.2012 podal
Rastislav Veliký, Stará Spišská cesta 2145/5, 04001 Košice Slovensko, kterého zastupuje
ARCHBAU s.r.o., Ing. Arch. Tomáš Veselý, IČ 28082443, Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha
1 - Nové Město
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Novostavba rodinného domu na místě stávajícího rodinného domu č.p. 295 v ul. V Uličkách, Praha
- Nebušice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 205/7 dle Geometrického plánu č. 1253-54/2012 zpracovaného
na základě předloženého návrhu dělení pozemku schváleného vyjádřením Stavebního úřadu č.j. MCP6
022515/2012 ze dne 22.3. 2012 (původní parc. č. 204, 205 v k.ú. Nebušice), 1246/1 v katastrálním území
Nebušice.
Druh, účel a umístění stavby:
novostavba samostatně stojícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou s využitím stávajících
přípojek inženýrských sítí původního rodinného domu č.p. 295 v k.ú. Nebušice (elektřina, splašková
kanalizace, vodovod, plyn, telefon), RD je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími s plochou
střechou, dvěma garážovými stáními v domě a jedním odstavným stáním (odstranění domu bylo
povoleno sdělením č.j. MCP6 025808/2012 ze dne 26.3. 2012)
zpevněná plocha na příjezdu do garáží včetně jednoho odstavného stání
nový vjezd na pozemek
oplocení pozemku včetně opěrných stěn a místa pro popelnice
vsakovací jímka pro likvidaci dešťových vod a ostatní technická infrastruktura v rámci pozemku
žadatele (veřejné části přípojek zůstávají původní v původních trasách)
se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: [email protected] / www.praha6.cz / IČO: 00063703
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 2
Umístění staveb na pozemku:
dle ověřené projektové dokumentace
Rodinný dům
min. 3 m od jihozápadní hranice pozemku stavby s pozemkem parc. č. 205/8 (hranice pozemků
korespondují s návrhem dělení pozemku schváleného vyjádřením č.j. MCP6 022515/2012 ze dne
22.3. 2012)
min. 3 m od východní hranice pozemku stavby s pozemkem parc. č. 205/6 (hranice pozemků
korespondují s geometrickým plánem č. 1253-54/2012 zparaovaným v souladu s návrhem dělení a
scelováním pozemků schváleným vyjádřením Stavebního úřadu č.j. MCP6 022515/2012 ze dne
22.3. 2012)
min. 18 m od severní hranice pozemku stavby s pozemkem parc. č. 208/3 v k.ú. Nebušice
min. 7 m od východní hranice pozemku stavby s pozemkem parc. č. 210 v k.ú. Nebušice
max. půdorysná stopa stavby rodinného domu bude 19,2 m x 11,9 m
Oplocení, opěrné stěny a související terénní úpravy, zpevněné plochy a vyrovnávací schodiště:
oplocení bude umístěno na hranici pozemku stavby
opěrná stěna z gabionů max. výšky 1,8 m nad nižším přilehlým okolním upraveným terénem
s průhledným oplocením max. výšky 1,4 m nad vyšším přilehlým upraveným terénem při ulici
V Uličkách
na ostatních hranicích pozemku bude plná stěna z gabionů max. výšky 1,6 m nad vyšším
přilehlým upraveným terénem , část stěny mezi pozemkem stavby a pozemkem parc. .č 210
v k.ú. Nebušice bude max. 2 m vysoká
zpevněná plocha u vstupu a vjezdu, zahloubený vjezd a zpevněná plocha při vjezdu do garáže
terénní úpravy pozemku parc.č. 1246/1 v k.ú. Nebušice v nezbytně nutném rozsahu a chodník
při ulici V Uličkách
Vsakovací jímka dešťové kanalizace
v jihovýchodní části pozemku stavby při hranici pozemku stavby s ulicí V Uličkách
Určení prostorového řešení stavby:
±0,000=318,190 m.n.m. Bpv. = úroveň 1NP
max. výška atiky ploché střechy rodinného domu +7,400 (vztaženo k ±0,000)
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
pozemky parc.č. 205/7 dle Geometrického plánu č. 1253-54/2012 zpracovaného na základě předloženého
návrhu dělení pozemku schváleného vyjádřením Stavebního úřadu č.j. MCP6 022515/2012 ze dne 22.3.
2012 (původní parc. č. 204, 205 v k.ú. Nebušice), 1246/1 v katastrálním území Nebušice.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. arch. Janem
Bouchalem, ČKA 03 471, která obsahuje výkres situace stavby území v měřítku 1:250
se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a trasy přípojek inž. sítí
Rodinný dům:
2. Celková zastavěná plocha stavby bude cca 227 m2. Celková zastavěnost oddělené části pozemku
parc.č. 205/7 nepřekročí 22%.
3. Dům bude podsklepen se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou.
4. Fasáda domu bude provedena bílou omítkou s antracitovými doplňky. Doprava v klidu bude řešena
nad rámec OTPP dvěma garážovými stáními a jedním odstavným stáním před garáží na pozemku
žadatele.
5. Garážová stání budou řešena v souladu s normou ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné
garáže. Dle výše uvedené normy bude řešeno i větrání garáží.
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 3
Vjezd na pozemek, zpevněné plochy, opěrné stěny a oplocení:
6. Oplocení a opěrné stěny budou provedeny z gabionů, případně s kamenným obkladem, při ulici
V Uličkách v kombinaci s drátěným oplocením na patě opěrné stěny.
7. Šířka připojení na komunikaci v ul. V Uličkách bude 4,5 m. Vjezdová vrata podél komunikace nesmí
při otevírání zasahovat žádnou částí do prostoru přilehlé komunikace.
8. Rozhledové poměry (tzv. rozhledové trojúhelníky), požadované oborovými předpisy (ČSN 73 6110,
§ 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) je třeba dodržet. Místo připojení a přilehlé okolí bude v případě
potřeby upraveno v rozsahu a způsobem (úprava zeleně, případně terénu) zajišťující dodržení
předložených rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., ČSN 73
6110) v křižovatce.
9. Napojení vjezdu na MK V Uličkách musí umožňovat bezpečný pohyb osob se zdravotním
postižením, ve znění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb a jejich příloh v platném znění (zejména snížený obrubník
s výškou menší, než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším, než 1:2,5
(40%) musí být opatřen varovným pásem a musí být dodrženy povolené sklony budovaného sjezdu.
10. Poloměr směrového oblouku (šířka připojení) musí umožňovat vjezd i výjezd z pozemku jedním
plynulým obloukem bez nutnosti zasažení do protisměrného jízdního pásu. Rozhledové poměry musí
vyhovovat požadavků normy ČSN 73 6110 - projektování místních komunikací., zejména čl. 12.8
(upozorňujeme na změnu normy Z1 z 02/2010). V takto stanovených rozhledových trojúhelnících
nesmí být ani vegetace nebo svodidlo převyšující požadavek normy ČSN 73 61110(nad 70 cm).
Zeleň v rozhledových trojúhelnících bude žadatelem průběžně upravována, a to po celou dobu
připojení.
11. Odvodnění sjezdu musí být provedeno tak, aby se zabránilo stékání srážkových vod na komunikaci.
12. Veškeré úpravy komunikací musí být navrženy a realizovány v souladu s platnou legislativou v době
realizace a navazujícími normami (zejména ČSN 736110-projektování místních komunikací a ČSN
736102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích)
13. Nezastavěná a nezpevněná plocha pozemku bude doplněna okrasnými keři a stromy.
Přípojky a sítě
14. Novostavba bude využívat stávající přípojky vodovodu, kanalizace, elektro, plynu a telefonu z ul.
V Uličkách. Trasa přípojek bude upravována pouze v rámci pozemku žadatele.
15. V ochranném pásmu sítí budou výkopové práce prováděny pouze ručně.
16. Při provádění úprav přípojek sítí bude zajištěna ochrana sítí dle ČSN 736133 Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
17. Při výstavbě je nutno splnit podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí
a správce komunikace z hlediska ochrany této komunikace.
18. Likvidace dešťových vod bude řešena vsakovacím objektem na pozemku žadatele
Ostatní
19. Zařízení staveniště bude umístěno na vlastním pozemku stavby.
III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Novostavba rodinného domu na místě stávajícího rodinného domu č.p. 295 v ul. V Uličkách, Praha
- Nebušice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 205/7 dle Geometrického plánu č. 1253-54/2012 zpracovaného
na základě předloženého návrhu dělení pozemku schváleného vyjádřením Stavebního úřadu č.j. MCP6
022515/2012 ze dne 22.3. 2012 (původní parc. č. 204, 205 v k.ú. Nebušice), 1246/1 v katastrálním území
Nebušice.
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 4
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Jan
Bouchal, ČKA 03 471 případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Žadatel před zahájením
stavebních prací sdělí stavebnímu úřadu jméno prováděcí firmy a kontakt na stavbyvedoucího.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
5. Závěrečnou kontrolní prohlídku 30 dnů před podáním žádosti o vydání souhlasu s užíváním
stavby
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Objekt bude vytápěn plynovým kotlem např. Vailant ECO TEC plus páté třídy NOx, který
splňuje limity na ochranu ovzduší v dané lokalitě Odtah spalin bude vyveden nad střechu
objektu. V objektu bude též postaven krb. Spaliny z krbu budou vyvedeny samostatným
komínovým průduchem nad střechu objektu. Krb nebude sloužit jako primární zdroj tepla a bude
využíván pouze příležitostně a musí být spalováno pouze čisté palivové dřevo, nikoliv dřevo
opatřené nátěry, či jinak chemicky upravované.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16 zákona č.
185/2001 Sb. o odpadech a zejména ustanovení §12 odst. 3 a 4 tohoto zákona.
9. Požárně bezpečnostní řešení stavby bude provedeno v souladu s předloženou požární zprávou.
10. Při provádění stavebních prací nesmí být v chráněném venkovním prostoru sousedních staveb
překročen hygienický limit akustického tlaku A LAeq,s 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hod.
11. Ochrana proti hluku (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) bude řešena v souladu s ČSN 73
0532. Do stavby budou zabudována hliníková okna s izolačními trojskly s Rw=51 dB, součástí
oken bude mikroventilace. Všechny obytné místnosti budou větrány okny, místnosti koupelen,
WC a místnosti bez oken budou větrány nuceně pomocí ventilátoru o výkonu 180 m3/hod
s vyústěním na střechu objektu. Místnost s plynovým kotlem bude odvětrána přirozeně a bude
mít zajištěn přívod spalovacího vzduchu pro kotel.
12. Stavba musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží v souladu s požadavky
normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží bude provedena s ohledem na
vysoký radonový index pozemku a hladinu podzemní vody.
13. Dopravní omezení a zábory budou projednány v dostatečném předstihu s Policií ČR
a příslušným SSÚ.
14. Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčený stavební
činností.
15. Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF v územním a stavebním
řízení
16. Před zahájením stavebních prací projedná investor, resp. dodavatel (stavební podnikatel)
s předepsaným odborem přepravní trasy staveništní dopravy.
17. Uvedení komunikace do stavu dle požadavků vlastníka/majetkového správce budou projednány
před zahájením stavebních prací.
18. Stavba nesmí v žádném případě poškodit přilehlou komunikaci v ul V Hlinništi, která je
momentálně v záruční lhůtě. Komunikace musí být při případném záboru vhodně ochráněna.
19. Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce
a dbát o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006
Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006
Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
20. Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování
okolí nadměrným hlukem a prachem. Při provádění stavebních prací podle projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku
ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 5
nařízení vlády ČR č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších změn a doplňků.
21. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
22. Po dokončení stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu v souvislosti s ust. § 119 a § 120
stavebního zákona záměr užívat stavbu nejméně 30 dnů předem včetně doložení provedení a
vyhodnocení zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy. Oznámení o užívání stavby je nutné
ohlásit dle prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb. Na formuláři (příloha č. 4) včetně příloh.
S užíváním stavby pro účel, k němuž byl vydán souhlas s ohlášením, může být započato, pokud
do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání
stavby nezakáže.
V.
Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:
1. ÚRM hl. m. Prahy zatupující hl. m. Prahu ve svém vyjádření č.j. 5386/12 ze dne 1.6. 2012
nesouhlasí s umístěním stavby s plochou střechou v ploše historického jádra centra obce
Nebušice se stanovenou prostorovou regulací. – námitce se nevyhovuje
2. Ing. arch. Jiří Mojžíš a Ing. Natálie Mojžíšová podmiňují svůj souhlas se stavbou výškou oplocení
2 m při hranici s jejich pozemkem – požadavku se vyhovuje v bodě I.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Rastislav Veliký, Stará Spišská cesta 2145/5, 04001 Košice, Slovensko,
Michaela Sivoková, nar. 15.9.1983, Na vyhlídce 827/52b, 190 00 Praha 9-Prosek,
Tomáš Sivok, nar. 28.7.1983, Na vyhlídce 827/52b, 190 00 Praha 9-Prosek ,
Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město,
128 00 Praha 28
Městská část Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
Odůvodnění:
Dne 23.7.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 21.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleným
usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně
schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 30/86 dne 22.10.2009 formou opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009, neboť
plocha, ve které se stavba rodinného domu umisťuje, je určena pro funkční využití OB a OB-A, kde lze
umisťovat stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Parcela o ploše cca 1038 m2 bude zastavěna
rodinným domem o ploše cca 227 m2. Na části pozemku stavby je stanovena míra využití území A. Pro
uvedený objekt je předepsán koeficient zeleně KZ=0,8 a koeficient hrubých podlažních ploch KPP=0,2.
Vzhledem k tomu, že dům je z větší části umístěn ve funkční ploše OB bez stanovení míry využití území,
budou předepsané koeficienty s jistotou splněny.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Vzrostlá zeleň se na
pozemku již nenachází. Rozhodnutí o kácení dřevin vydala MČ Nebušice. Parcela o ploše cca 1038 m2
bude zastavěna rodinným domem o ploše cca 227 m2. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 6
povolení stavby, její architektonické řešení i stavebně technické provedení nebude v místě až tak cizím
prvkem a lze jej v lokalitě připustit.
Stručná charakteristika stavby:
Novostavba izolovaného rodinného domu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími
s plochou střechou, jednou bytovou jednotkou a dvěma garážovými stáními v suterénu na místě
již odstraněného rodinného domu č.p. 295 v k.ú. Nebušice, související oplocení, zpevněné plochy, terénní
úpravy a technická infrastruktura s využitím stávajících přípojek inženýrských sítí
Generální projektant:
Ing. arch. Jan Bouchal, autorizovaný architekt (A1), ČKA 03471
Zahájení výstavby:
2013
Ukončení výstavby:
dva roky od na bytí právní moci SP
Stanoviska sdělili:
- Městská část Praha - Nebušice, Úřad městské části, Č.j. 868/12 ze dne 25.6. 2012, č.j. 792/VV/12
ze dne 21.5. 2012, č.j. 186/12/VV ze dne 6.2. 2012
- Útvar rozvoje hl. m. Prahy č.j. 5386/12 ze dne 1.6. 2012
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy v koordinovaném závazném stanovisku č.j. HSAA-65463/2012 ze dne 5.6.2012
- Hygienická stanice hlavního města Prahy, č.j. HSHMP 23354/2012 ze dne 12.6. 2012
- Městská část Praha 6, Úřad městské části ODŽP č.j. MCP6 044708/2012 ze dne 28.6. 2012
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP0934435/2012/1/OZP/Vl ze dne 2.8. 2012
Dále byla žádost doložena :
- Plnou mocí ze dne 15.2. 2012
- Průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným Ing. Pavlem Šejnou, ČKAIT 0700203
- Projektovou dokumentací stavby zpracovanou Ing. arch. Janem Bouchalem, ČKA 03471
- Požárně bezpečnostním řešením stavby zpracovaným Ing. Pavlem Šejnou, ČKAIT 0700203
- Radonovým průzkumem pozemku se stanoveným vysokým radonovým indexem pozemku
- Statickým výpočtem suterénního zdiva a opěrných stěn zpracovaným Ing. Jiřím Chroustovkým,
ČKAIT 0100333
- Rozhodnutí o připojení na komunikaci č.j. MCP6 041425/2012 ze dne 10.7. 2012
- Geometrickým plánem č. 1253/54/2012
- Souhlasem spolumajitelů pozemku (Tomáše Sivoka, Michaely Sivokové) se stavbou ze dne 12.7.
2012
- Souhlasem budoucího majitele sousedního pozemku 205/8 Karola Kisela se stavbou
- Souhlasem majitelů sousedního pozemku parc.č. 210 v k.ú. Nebušice Ing. arch. Jiřího Mojžíše
a Ing. Natálie Mojžíšové s podmínkou výšky plotu 2 m ze dne 20.6. 2012
- Souhlasem majitelů sousedního pozemku parc. č. 203/1 v k.ú. Nebušice se stavbou (Františka
Chundely, Jiřího Chundely, Hany Srpové) ze dne 13.6. 2012
- Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Č.j. 68399/12 ze dne 19.4. 2012
- Vyjádřením Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 20.4.2012
- Vyjádřením NET4GAS, s.r.o., NZ: 3358/12/OVP/N ze dne 3.5.2012
- Vyjádřením UPC Česká republika, s.r.o. č.j. 1368/12 ze dne 3.5.2012
- Vyjádřením GTS Czech s.r.o. NZ: 331202744 ze dne 11.5.2012
- Pasport vodárenských zařízení č. 3-0382-17 ze dne 21.5. 2012
- Vyjádřením Letiště Praha, a.s. NZ: DRS/3519/2012/RSM/RIO/KPC/KR ze dne 30.5. 2012
- Průběhem sítí PREdistribuce a.s. č.j. 569/2012 ze dne 21.5. 2012
Č.j. MCP6 084254/2012
-
str. 7
Průběhem sítí ELTODO-CITELUM ze dne 9.5. 2012
Průběhem sítí PPD a.s. ze dne 9.5. 2012
Vyjádřením VÚSS č.j. ÚP-187/15-2012 ze dne 7.5. 2012
Průběhem sítí ELTODO-CITELUM ze dne 9.5. 2012
Vyjádřením DP hl. m. Prahy NZ: 240200/858/12/Čp ze dne 14.5. 2012 s NZ:
100130/21Z724/853 ze dne 28.5. 2012
Vyjádřením Planet A a.s. ze dne 15.5. 2012
Vyjádřením T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 15.5. 2012
Vyjádřením TSK 7100 č. 23/5/2012-940
Vyjádřením PPD a.s. NZ: 1786/Voz/OSDS/2012 ze dne 1.6. 2012
Technickými podmínkami připojení k distribuční soustavě PPD a.s. č. 0005668526 ze dne 16.5.
2012
Vyjádření PREdistribuce, a.s. NZ: 21300/300006015 ze dne 25.5. 2012
Smlouvou o připojení s PREdistribuce, a.s. č. 6435717 ze dne 28.5. 2012
Vyjádření PVK a.s. ze dne 30.5. 2012
Městská část Praha - Nebušice vyjádřila se záměrem stavebníka souhlas ve svém stanovisku Č.j.
868/12 ze dne 25.6. 2012.
ÚRM hl. m. Prahy se záměrem ve svém stanovisku č.j. URM 5386/12 ze dne 1.6. 2012 nesouhlasí
z důvodu nesplnění požadavku na tvar zastřešení s poukazem na polohu v centrální části obce.
Dle stanoviska OŽP MHMP č.j. S-MHMP-0934435/2012/1/OZP/Vl ze dne 2.8. 2012 stavbou
nemůže být snížen, či změněn krajinný ráz.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci územního řízení – další dotčené osoby – informace veřejnou vyhláškou
Městská část Praha 6, úřední deska, Městská část Praha - Nebušice-úřední deska,
Účastníci stavebního řízení:
Mgr. Otakar Bělohradský, Doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, Natálie Mojžíšová, František Chundela, Jiří
Chundela, Hana Srpová, Karol Kisel, Lucie Kiselová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
1. ÚRM hl. m. Prahy ve svém vyjádření č.j. 5386/12 ze dne 1.6. 2012 nesouhlasí s s umístěním stavby
s plochou střechou v ploše historického jádra centra obce Nebušice se stanovenou prostorovou
regulací - Objekt je umisťován sice v historickém jádru obce vymezeným územním plánem hl. m.
Prahy v platném znění, ovšem na jeho okraji a v sousedství nové i plánované zástavby rodinných
domů, kde se objekty s plochou střechou již uplatňují. V územní se stanovenou prostorovou
regulací jsou již v současné době umístěny plochostřeché objekty, ať již objekt samoobsluhy č.p.
491 přímo v centru obce naproti kostelu, který není zrovna zářivým příkladem vhodně umístěného
objektu v kontextu s okolní zástavbou, tak i novostavby rodinných domů z poslední dekády, které
Stavební úřad považuje za architektonicky přípustné, například dům č.p. 868 v ul. Augustova.
Vzhledem k tomu, že Stavební úřad musí v obdobných případech posuzování akceptovatelnosti
záměru postupovat obdobně, je dle posouzení Stavebního úřadu záměr žadatele v územní
i s ohledem na jeho umístění vůči centrální části obce akceptovatený. – námitce se nevyhovuje
2. Ing. arch. Jiří Mojžíš a Ing. Natálie Mojžíšová podmiňují svůj souhlas se stavbou výškou oplocení 2
m při hranici s jejich pozemkem – požadavku se vyhovuje v bodě I.
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 8
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost v průběhu řízení neuplatnila žádné připomínky
Upozornění pro stavebníka:
•
Stavební práce mohou být zahájeny teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
•
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy toto
povolení nabylo právní moci.
•
Před zahájením stavby bude dle ust. § 152, odst.3, písm. b) stavebního zákona umístěn na viditelném
místě u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolení stavby, který tam bude ponechán až
do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Tento štítek obdržíte na stavebním
úřadě současně s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí a ověřenou dokumentací.
•
V průběhu stavby musí být zajištěno dodržování zák.č.133/1985 Sb. o požární ochraně.
•
Během stavby splníte podmínky a požadavky odborných posudků a vyjádření organizací, které byly
při stavebním řízení předloženy.
•
•
•
•
•
Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát
o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb., zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí
nadměrným hlukem a prachem. Při provádění stavebních prací podle projektové dokumentace ověřené
ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve
smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády ČR
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn
a doplňků.
Zhotovitel (dodavatel stavby) musí podle § 156 stavebního zákona, pro stavbu použít jen takové
výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu
s požadavky plynoucími z § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při nakládání se stavebním
odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.
města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). K žádosti
o
vydání kolaudačního souhlasu (nejpozději při vypsaném místním šetření) bude doložen doklad
o
uložení odpadu ze stavební činnosti (jehož využití nebylo dále možné).
Během provádění stavby budou důsledně dodržovány podmínky vyhl.č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a
doplňků, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
•
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
•
Před ukončení prací podejte dle ust. § 120 stavebního zákona a § 11 vyhl.č. 526/2006 Sb. oznámení
o užívání stavby.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 9
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby
stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám
stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Za správnost :
Otisk úředního razítka
Ing. Petr Malotin v. r.
vedoucí odboru výstavby
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
1. Rastislav Veliký, Stará Spišská cesta č.p. 2145/5, 04001 Košice, Slovensko
2. ARCHBAU s.r.o., IDDS: htkm4gs
účastníci řízení (dodejky):
3. Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu
4. Městská část Praha-Nebušice, IDDS: 27qb3d8
účastníci územního a stavebního řízení:
5. Michaela Sivoková, Na vyhlídce č.p. 827/52b, 190 00 Praha 9-Prosek
6. Tomáš Sivok, Na vyhlídce č.p. 827/52b, 190 00 Praha 9-Prosek
15. Karol Kisel, Šlikova č.p. 190/7, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
16. Lucie Kiselová, Šlikova č.p. 190/7, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Č.j. MCP6 084254/2012
str. 10
ostatní účastníci územního řízení-informace veřejnou vyhláškou:
7. Městská část Praha 6, úřední deska, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52 Praha 6-Bubeneč
8. Městská část Praha - Nebušice-úřední deska, IDDS: 27qb3d8
účastnící stavebního řízení:
9. Mgr. Otakar Bělohradský, Antala Staška č.p. 2059/80b, 142 00 Praha 4-Krč
10. Doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, nám. Padlých č.p. 19, Praha 6-Nebušice, 164 00 Praha 619
11. Natálie Mojžíšová, náměstí Padlých č.p. 19, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
12. Framtišek Chundela, náměstí Padlých č.p. 18, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
13. Jiří Chundela, náměstí Padlých č.p. 18, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
14. Hana Srpová, náměstí Padlých č.p. 18, Praha-Nebušice, 164 00 Praha 619
dotčené orgány:
17. Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j
18. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
19. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
20. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
na vědomí:
21. Ing. Hobstová
22. Ing. arch. Krásná, evidence ÚR
23. ÚRM HMP, evidence UR, paní Faktorová, IDDS: c2zmahu
Download

ROZHODNUTÍ