Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr.Ing. Josef Cingroš
se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno
tel. +420 543 255 504, 506, www.exekutor-brno.cz, e-mail: [email protected], DS: fv5g79t
bankovní spojení: 2104432288/2700, variabilní symbol: 311110
č.j. 009 EX 3111/10-218
v. s. oprávněný:
č.j. oprávněný:
USNESENÍ
Mgr.Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 619
00 Brno, který vede exekuční řízení na základě usnesení Okresní soud ve Znojmě, č.j. 16 EXE 7701/2010 12, ze dne 17.01.2011, které bylo vydáno na základě návrhu oprávněného a Notářský zápis č.j. N 172/2009,
Nz 162/2009, který vydal JUDr. Šárka Novotná dne 30.04.2009 a který se stal pravomocným dne 26.04.2009
a vykonatelným dne 30.04.2009, Notářský zápis č.j. NZ 420/2010, který vydal Mgr. Radim Neubauer,
jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky dne 14.07.2010 a vykonatelným dne 14.07.2010 k uspokojení pohledávky
oprávněného:
Doc. Ing. Roman Vávra Ph.D. , K Vizerce 285, 16000, Praha 6, r.č.720331/0851, zast.
Miroslav Švenda, Mgr., Na Příkopě 859/22, 11000, Praha-Nové Město
proti povinnému:
PETR LOBPREIS, U POŠTY 306, 67125, HODONICE, nar.18.01.1947, zast. Vladimír
Muzikář, JUDr., Havlíčkova 13, 60200, Brno - město
Za účasti manželky povinného : Gražyna Lobpreisová, U POŠTY 306, Hodonice, r.č. 586219/1478
ve výši 12 000 000,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
I. Soudní exekutor opravuje usnesení soudního Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorského úřadu Brnoměsto č.j. 009 EX 3111/10-206 ze dne 21.11.2014 tak, že ve výroku se místo nesprávně uvedeného data
konání dražebního jednání „21.01.2014“ správně uvádí „21.01.2015“.
II. Soudní exekutor opravuje usnesení soudního Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorského úřadu Brnoměsto č.j. 009 EX 3111/10-206 ze dne 21.11.2014 tak, že v odůvodnění se v prvním odstavci místo
nesprávně uvedeného „kat. území Hevlín na listu vlastnictví č. 406“ správně uvádí „kat. území Hodonice
na listu vlastnictví č. 406“.
III. Soudní exekutor opravuje usnesení soudního Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Exekutorského úřadu Brnoměsto č.j. 009 EX 3111/10-206 ze dne 21.11.2014 tak, že v odůvodnění se v prvním odstavci místo
nesprávně uvedeného „p.č. 179/16 ostatní plocha a nádvoří“ správně uvádí „p.č. 179/16 zastavěná
plocha a nádvoří“.
Odůvodnění
Při vyhotovení usnesení došlo k chybě v psaní, kdy ve výroku usnesení č.j. 009 EX 3111/10-206 ze dne
21.11.2014 bylo uvedeno datum konání dražby na 21.01.2014 namísto 21.01.2015. Dále došlo k chybě
v psaní v odůvodnění usnesení č.j. 009 EX 3111/10-206 ze dne 21.11.2014, kdy bylo označeno kat. území
Stránka 1 z 2
uvedených nemovitostí jako Hevlín namísto Hodonice. Chybou v psaní došlo k uvedení označení pozemku
jako ostatní plocha namísto zastavěná plocha a nádvoří.
Soudní exekutor s ohledem na výše uvedené skutečnosti shledal důvody pro postup ve smyslu ustanovení
§ 164 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 e.ř. a tuto jinou zřejmou nesprávnost odstranil opravným
usnesením.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není ve smyslu ust. § 52 odst. 1 e.ř. ve vazbě na ust. 202 odst. 1 písm. a)
o.s.ř. odvolání přípustné.
V Brně dne 28.11.2014
__________________________
Mgr.Ing. Josef Cingroš
soudní exekutor
Stránka 2 z 2
Download

USNESENÍ