Váž í,
Vážení,
dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám
nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013.
Po pìtiletém cyklu pravidelného školení øidièù se nabízí pøíležitost k rekapitulaci a hodnocení našeho tematického modulového principu. Troufám si tvrdit, že se v rozhodující míøe osvìdèil a budeme tímto zpùsobem nadále pokraèovat.
To ovšem neznamená, že bychom nehledali nová témata nebo zpùsoby školení øidièù. Dùkazem je zaøazení nového
modulu, speciálnì zamìøeného na praktické zvládnutí první pomoci pøi nehodách nebo mimoøádných událostech. Zajímavé je také téma o chování øidièe jako reprezentanta firmy se speciální variantou pro autobusové spoleènosti. Tradiènì
na vysoké úrovni provádíme školení ADR a naši absolventi jsou v drtivé vìtšinì dobøe pøipraveni k základní nebo
obnovovací zkoušce.
Pro rok 2013 jsme pøipravili v rámci programu Akademie silnièní dopravy novou koncepci školení, která je zamìøena
na pøípravu ke zkoušce odborné zpùsobilosti v souvislosti s podmínkami smìrnice 1071/2011 EU, resp. novelou zákona è. 111/1994 Sb. o silnièní dopravì. Soustøedili jsme se na podmínky, které musí splòovat oprávnìná osoba, odpovìdná za odbornou zpùsobilost dopravce. Nejde samozøejmì jen o pøípravu na zkušební test, ale o komplexní pøípravu
pro praxi odborných pracovníkù, èi jejich rekvalifikaci s možností získání mezinárodnì uznávaného certifikátu IRU.
Zvláštì pro tyto absolventy, ale i zkušené odborníky, pøipravujeme také speciální nadstavbové kurzy.
Nelze opomenout nabídku speciálních školení, zejména kurzy hospodárné jízdy EcoEffect pro firemní trenéry i samotné øidièe s osvìdèením IRU, èi školení bezpeèné a defenzívní jízdy. Jsme samozøejmì pøipraveni reagovat i na vaše
zcela individuální požadavky. Tìším se, že naše aktivity v roce 2013 povedou k dalšímu dobrému rozvoji vzájemné
spolupráce a budou ve vašem podnikání nezanedbatelným pøínosem.
Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA
vedoucí školicího støediska
Vladimír
Kydlíèek
Vl di
d í K
dlíè
dl k
1
OBSAH
Pro manažery a specialisty
Akademie silnièní dopravy ................................................................6
1. blok - Øízení a marketing ............................................................8
2. blok - Legislativa a sociální pøedpisy ...........................................9
3. blok - Právo a finanèní øízení .................................................... 10
4. blok - Provoz nákladní dopravy a celní režimy .......................... 11
5. blok - Legislativa a sociální pøedpisy autobusové dopravy ......... 12
Odborné semináøe
Autobusová doprava aktuálnì.......................................................... 16
Bezpeènostní poradce DGSA .......................................................... 17
Bezpeènostní poradce DGSA - obnovovací školení .......................... 18
Školení osob podílejících se na pøepravì ADR ................................. 19
Ceny v silnièní dopravì - analýza nákladù .......................................20
Dispeèer autobusové dopravy ......................................................... 21
Dispeèer nákladní dopravy ..............................................................22
Chování øidièe autobusu (psychologie øidièe) ...................................23
Kontroly v dopravní firmì ................................................................ 24
Metrologie v dopravní firmì ............................................................25
Obsluha digitálního tachografu........................................................ 26
Odpady a jejich pøeprava ................................................................28
Personální agenda dopravní firmy (zamìstnávání cizincù) ................29
Pohledávky .....................................................................................30
Poskytování cestovních náhrad ........................................................ 31
Pracovní režimy øidièù .................................................................... 32
Pracovní režimy a pracovní doba øidièù - povinnosti dopravce .........34
Pøeprava nadmìrných nákladù ......................................................... 35
Pøeprava potravin ............................................................................36
Pøeprava zvíøat ................................................................................ 37
Pøepravní operace - danì, cla, statistika ...........................................38
Øešení mimoøádných událostí .......................................................... 39
Servis a údržba vozidel ...................................................................40
Smluvní vztahy v silnièní dopravì .................................................... 41
TaGra pro uživatele .........................................................................42
TIR - tranzitní celní systém ..............................................................43
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle ...........................................44
Uložení nákladu z pohledu dopravce...............................................46
Školení pro øidièe
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí .................................................50
Pravidelné školení øidièù .................................................................54
Vstupní školení profesní zpùsobilosti øidièù .....................................62
Rozšíøená nabídka
Mimoøádná nabídka ........................................................................66
Školení na klíè ................................................................................68
Informace
Pøedstavujeme naše lektory .............................................................72
Kalendáø akcí ..................................................................................78
Program komplexního vzdìlávání ....................................................88
Ubytování a stravování ....................................................................89
Pøihlášky a objednávky....................................................................90
Kontakty ......................................................................................... 91
Plánovací kalendáø ..........................................................................92
3
PRO MANAŽERY
A ODBORNÍKY
Jedním z klíèù k prosperitì firmy jsou dobré odborné znalosti
pracovníkù na všech úrovních. Kvalifikovaní vedoucí pracovníci s umìním øídit kolektiv, jednat se zákazníky èi øešit provozní
problémy jsou základem úspìšné firmy. Program cyklu školení
Akademie silnièní dopravy byl pøímo koncipován pro potøeby
vzdìlávání pracovníkù dopravních firem.
Akademie silnièní dopravy
• Odborný pracovník silnièní nákladní dopravy
• Odborný pracovník silnièní osobní dopravy
Charakteristika kurzu
Cyklus kurzù je urèen pro experty dopravních firem všech úrovní, kteøí chtìjí rozvinout své øídicí schopnosti a odborné znalosti v oboru
silnièní nákladní nebo autobusové dopravy. Nabízí možnost získat aktuální znalosti a praktické dovednosti pro provoz dopravní firmy ve
vzájemných souvislostech. Kompletní kurz se skládá z deseti tematických lekcí organizovaných ve dvoudenních modulech. V pøípadì
absolvování všech lekcí je možno cyklus zakonèit zkouškou a po jejím úspìšném složení získat certifikát Unie mezinárodní silnièní
dopravy IRU. Souèasnì lze kurz využít jako efektivní pøípravu na zkoušku odborné zpùsobilosti oprávnìných osob podle smìrnice
è. 1071/2011/EU, resp. zákona è. 111/1994 Sb. Kurz je akreditován MŠMT jako rekvalifikaèní vzdìlávací program a lze jej tedy financovat
také z fondù vzdìlávacích projektù èi prostøedkù od Úøadu práce.
Na tento cyklus pak volnì navazují semináøe k prohloubení odborných a manažerských dovedností.
Osnova
První tøi tematické bloky (šest lekcí) jsou spoleèné pro nákladní i autobusovou dopravu, ètvrtý blok je rozdìlen výhradnì vždy pro
pøíslušný druh dopravy.
1. blok
Øízení firmy a lidských zdrojù
Marketing dopravní firmy
2. blok
Legislativa silnièní dopravy
Sociální pøedpisy v silnièní dopravì
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
4. blok
Nákladní doprava
Smluvní vztahy pøi pøepravì nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy pøepravy nákladu
Náklady a ceny silnièní nákladní dopravy
5. blok
Autobusová doprava
Pøedpisy pro pøepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy øidièù – pøeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
Rozsah
3x2 dny spoleènì nákladní a autobusová doprava
1x2 dny pouze nákladní doprava
1x2 dny pouze autobusová doprava
Termín zkoušek
18. 06.
22. 10.
Beroun
Beroun
Lektoøi
Ing. Jaromír Kahuda
Ing. Jiøí Novotný
Ing. Karel Hyndrák
Eduard Borufka, dipl. ek.
Mgr. Martin Laipold
Mgr. Zdenka Paòáková
Ing. Jan Medveï
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Ing. Ladislav Nìmec
Mgr. Ondøej Michalèík
Ing. Jiøí Žák
Cena
12 000 Kè
16 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
V mimoøádných pøípadech a volné kapacity je možné se
zúèastnit jednotlivých blokù za cenu 4 000 Kè/èlen resp.
5 000 Kè/neèlen
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a obèerstvení.
Pøípadné ubytování se hradí samostatnì a cena se odvíjí od místa konání.
7
1. blok Akademie silnièní dopravy
Charakteristika kurzu
Kurz kombinuje dvì základní manažerské disciplíny – øízení lidských zdrojù a marketing. S øízením lidí se zcela samozøejmì setkává každý vedoucí
pracovník. V dnešní dobì se na lidský potenciál firmy hledí jako na jeden
z nejdùležitìjších faktorù úspìšnosti firmy, protože každá firma si mùže klást
pouze tak vysoké cíle, na jaké staèí její lidé. V jedné èásti kurzu se nauèíte
základy této manažerské disciplíny, které vám pomohou posunout vaši firmu
opìt o krùèek vpøed. Náplní druhé èásti kurzu jsou základní principy moderního marketingu. Existují základní marketingová témata, jako je marketingový
mix, plán, segmentace, apod., která by mìl znát každý manažer. V obou pøípadech je výuka orientována na specifika dopravních firem.
Rozsah
Dva dny
Termín
05.–06. 03.
04.–05. 06.
Beroun
Brno
Lektoøi
Ing. Karel Hyndrák
Eduard Borufka, dipl. ekonom
Osnova
1. den –
Øízení lidských zdrojù
základní principy øízení firmy
podpora a rozvoj øídící zpùsobilosti vedoucích pracovníkù
efektivní hodnocení ke zvyšování výkonnosti
2. den – Marketing v dopravì
oblasti aplikace marketingu
marketingový plán
marketingové analýzy
marketingové strategie
marketingový mix
Cena
4 000 Kè
5 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Cena ubytování dle místa konání.
2. blok Akademie silnièní dopravy
Charakteristika kurzu
Provozování silnièní dopravy, zejména mezinárodní, znamená splnìní legislativních podmínek pøístupu na trh a k povolání. Pøedmìtem první èásti
kurzu je vysvìtlení odpovídajících aktuálnì platných naøízení a smìrnic EU,
zákona o silnièní dopravì a provádìcích pøedpisù s ohledem na získání koncese, Eurolicence a provozování silnièní dopravy mimo EU. Návaznì jsou
pak popsány pøepravní doklady.
Stìžejní oblastí povinností silnièního dopravce je plnìní požadavkù sociálních pøedpisù, tzn. dodržování limitù doby øízení a odpoèinku øidièù, vedení a vyhodnocování záznamù èinností øidièù, používání záznamového zaøízení (tachografu) a dodržování zákoníku práce. Kurz objasòuje požadavky
orgánù státního odborného dozoru a inspektorátu práce. S praktického hlediska jsou popsána nejèastìjší porušení stanovených pøedpisù.
Osnova
1. den – Legislativa silnièní dopravy
naøízení a smìrnice ES pro pøístup k povolání silnièního dopravce
zákon o silnièní dopravì
podmínky provozování mezinárodní silnièní dopravy
povinnosti silnièního dopravce a podnikatele v silnièní dopravì
2. den – Sociální pøedpisy
povinnosti dopravce v oblasti režimu práce øidièù
pùsobnosti naøízení 561/2006 EU a (EHS) 3821/85
limity doby øízení a odpoèinku
pracovní doba øidièù
kontroly øidièù a dopravcù, èasté chyby a porušení pøedpisù
Rozsah
Dva dny
Termín
09.-10. 04.
28.-29. 05.
08. 10.– 09. 10.
Beroun
Brno
Beroun
Lektoøi
Ing. Jan Medveï
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Ing. Jiøí Novotný
Cena
4 000 Kè
5 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Cena ubytování dle místa konání.
9
3. blok Akademie silnièní dopravy
Charakteristika kurzu
Každý øídicí pracovník v dopravní firmì, ať již na pozici støedního, èi vrcholového managementu, by mìl mít pøehled o základních právních normách,
upravujících oblast podnikání. První èást tohoto kurzu je proto vìnována
obecnému pøehledu o základních právních normách ÈR pro tuto oblast (Zákon o živnostenském podnikání, pracovní právo – Zákoník práce, obèanské
právo – Obèanský zákoník, obchodní právo – Obchodní zákoník, øešení
pohledávek v praxi, soudní øízení – Obèanský soudní øád).
Pro správná øídící rozhodnutí je nutné rozumìt zásadám finanèního øízení,
ekonomickým pojmùm a vztahùm, umìt shromáždit, analyzovat a interpretovat data. Vysvìtleny jsou pojmy finanèního øízení a ekonomických ukazatelù.
Osnova
Rozsah
Dva dny
Termín
23.–24. 04.
10.–11. 09.
Beroun
Brno
Lektoøi
Mgr. Zdenka Paòáková
Eduard Borufka, dipl. ekonom
1. den – Právo
Živnostenský zákon
Obchodní zákoník
Obèanský zákoník
Zákoník práce, pracovnì-právní vztahy
2. den – Finanèní øízení
základní principy podnikání, finanèní funkce v podniku
zásady pro vedení finanèního úèetnictví
rozvaha: kapitál a aktiva (majetek)
hospodáøský výsledek vs. cash-flow, výkaz zisku a ztrát
základy finanèní analýzy
financování podniku a øízení jeho platební schopnosti
Cena
4 000 Kè
5 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Cena ubytování dle místa konání.
4. blok Akademie silnièní dopravy (nákladní doprava)
Charakteristika kurzu
Tento blok je vìnován provozním podmínkám výhradnì silnièní nákladní dopravy. První den obsahuje dva samostatné semináøe: jeden vysvìtluje smluvní
vztahy pøi pøepravì nákladù a druhý celní záležitosti a procedury. Druhý den
obsahuje výklad podmínek zvláštních druhù pøeprav, legislativní omezení
provozu nìkterých druhù vozidel, specifické podmínky provozu nákladních
silnièních vozidel v návaznosti na dopravní a technické pøedpisy a základní
pojmy z oboru logistiky. Samostatná lekce je vìnována ekonomickým nákladùm, tvorbì cen v nákladní dopravì a možnostem snižování nákladù.
Osnova
1. den – Smluvní vztahy v dopravì
pøepravní a zasilatelské smlouvy
Úmluva CMR, nákladní list CMR
odpovìdnost za pøepravu, pojištìní, øešení sporù
1. den – Celní režimy
celní pøedpisy a režim celního dohledu
Úmluva TIR, karnety TIR
celní procedury
2. den – Zvláštní druhy dopravy
nadmìrné pøepravy
pøeprava nebezpeèných vìcí dle dohody ADR
pøepravy pod kontrolovanou nebo øízenou teplotou
specifika pøeprav potravin, krmiv, zvíøat, odpadù
omezení provozu nákladních vozidel (zákazy jízd)
2. den – Náklady a ceny v nákladní dopravì
cenová politika, poplatky a danì v ÈR a EU
analýza nákladù, nákladové indexy, optimalizace nákladù
Rozsah
Dva dny
Termín
11.–12. 06.
24.–25. 09.
Beroun
Brno
Lektoøi
Mgr. Martin Laipold
Ing. Jiøí Žák
Ing. Jaromír Kahuda
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Cena
4 000 Kè
5 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Cena ubytování dle místa konání.
11
5. blok Akademie silnièní dopravy (autobusová doprava)
Charakteristika kurzu
Tento kurz obsahuje výhradnì témata, související s provozováním autobusové dopravy. Je urèen pro pracovníky firem, které zajišťují linkovou i pøíležitostnou pøepravu osob. Pro veøejnou pøepravu jsou vysvìtleny pøepisy
o veøejných službách v pøepravì cestujících a navazující pøedpisy pro zajištìní dopravní obslužnosti v ÈR, pravidla kompenzací a povinnosti smluvního dopravce. V druhé èásti jsou vysvìtlovány pracovní režimy øidièù
autobusù v pravidelné i pøíležitostné pøepravì, specifika vedení záznamù
a sestavování turnusù.
Osnova
1. den – Pøedpisy
legislativní podmínky provozování autobusové dopravy
pøedpisy EU a ÈR o veøejných službách v pøepravì cestujících
zajišťování veøejné dopravy, kompenzace
povinnosti dopravce v linkové dopravì
2. den - Pracovní režimy øidièù v osobní dopravì, turnusy
pracovní režimy øidièù pøíležitostné autobusové dopravy
pracovní režimy øidièù autobusù na linkách do 50 km
vedení záznamù, nejèastìjší porušení
sestavování turnusù
Rozsah
Dva dny
Termín
14.–15. 05.
Beroun
Lektoøi
JUDr. Ondøej Michalèík
Ing. Jan Medveï
Ing. Jiøí Novotný
Cena
4 000 Kè
5 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Cena ubytování dle místa konání.
13
ODBORNÉ SEMINÁŘE
Silnièní doprava patøí k oborùm, kde neustále probíhá pomìrnì dynamický proces legislativních zmìn. Zvláštì provozování mezinárodní dopravy znamená obsáhnout pestrý a rozsáhlý rámec pøedpisù a standardù od techniky po právo, obchod èi danì. Ke každé
odborné oblasti, která se týká silnièní nákladní dopravy nebo dopravy osob nabízíme semináøe na vysoké expertní úrovni s aktuálními
legislativními novinkami.
Autobusová doprava aktuálnì
Charakteristika kurzu
Semináø je urèen pro vedoucí pracovníky spoleèností, provozujících autobusovou dopravu. Témata odpovídají aktuálním potøebám taktéž dopravních
podnikù mìst a firem, zajišťujících pøímìstskou linkovou dopravu. Semináø
je již tradiènì organizován ve spolupráci s partnerskými profesními sdruženími a Centrem dopravního výzkumu Brno. Program je rozložen do dvou
dnù s dostateèným èasovým prostorem pro podrobný výklad a konzultace.
Koncepce semináøe je tvoøena na základì získaných zkušeností z minulých
let a na základì aktuálních požadavkù autobusových dopravních firem. Základním pøedmìtem semináøe je legislativa a státní politika silnièní dopravy
s ohledem na autobusy a zajišťování veøejné dopravy. Témata zahrnují jak
specializované otázky oboru, tak i související oblasti státního odborného
dozoru nebo bezpeènosti práce.
Rozsah
Dva dny
Termín
16. 04.-17. 04.
15. 10.-16. 10.
Lektoøi
Specialisté k aktuálnì pøednášeným tématùm
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
aktuální podmínky podnikání v oblasti pøepravy osob
zmìny legislativy v oboru autobusové dopravy
aktuálnì platné podmínky pracovních režimù a pracovní doby øidièù
pùsobení státního odborného dozoru
oèekávaný vývoj pøedpisù a technologií v oboru autobusové dopravy
informaèní systémy pro autobusové dopravce
aktivity sdružení ÈESMAD BOHEMIA pro autobusové dopravce
Cena
3 750 Kè
4 800 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení,
ubytování a stravování.
Bezpeènostní poradce DGSA pro pøepravy ADR
Charakteristika kurzu
Školení je urèeno k získání Osvìdèení o odborné zpùsobilosti bezpeènostního poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí silnièní dopravou. Povinnost
jmenovat bezpeènostního poradce ukládá zákon è. 111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podniku, zabývajícímu se nejen dopravou ADR, ale
i pøíjmem nebo odesíláním nebezpeèných vìcí. K získání osvìdèení musí
uchazeè absolvovat školení a složit zkoušku. Osvìdèení je platné pìt let.
ÈESMAD BOHEMIA provádí školení pro všechny specializace. Úèastníci si
mohou po dohodì zakoupit platné znìní Dohody ADR.
POZOR! Podmínkou pro pøipuštìní ke zkoušce (organizuje CDV Brno) je
úplné støední vzdìlání (maturita), èistý výpis z trestního rejstøíku a osvìdèení o absolvování tohoto školení.
Rozsah
Šest dní (rozdìleno do dvou èástí po tøech dnech)
Termín
26. 03.–28. 03., 02. 04.–04. 04.
17. 09.–19. 09., 24. 09.–26. 09.
26. 11.–28. 11., 03. 12.–05. 12.
Beroun
Brno
Beroun
Lektoøi
Ing. Jaromír Kahuda
Ing. Pavel Petrunèík
Ing. Vladimír Lison
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
obecný úvod - základní informace
ADR - Pøíloha A, Pøíloha B
legislativa ES pro pøepravu nebezpeèných vìcí
zákon è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì, provádìcí vyhláška 478/2000 Sb.
metody a postupy pøi výkonu funkce bezpeènostního poradce
zpracování vzorových pøípadových studií
vzorové otázky-otevøený konec, otázky s volbou ze tøí odpovìdí
Cena
12 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
nebo Klubu DGSA
13 000 Kè
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Cena ubytování dle místa konání.
17
Bezpeènostní poradce DGSA pro pøepravy ADR
Charakteristika kurzu
- obnovovací školení
Rozsah
Jedná se o školení k pøípravì na zkoušky pro prodloužení platnosti osvìdèení o odborné zpùsobilosti bezpeènostního poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí v silnièní dopravì dle Dohody ADR.
Tøi dny
Standardnì je školení organizováno pro tøídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 a 9. Pro specializace tøíd 1 a 7 je možné na základì požadavku
sjednat individuální pøípravu. Vzhledem k relativnì nízké úspìšnosti uchazeèù u obnovovací zkoušky doporuèujeme po pìti letech výkonu funkce
absolvovat toto tøídenní školení nejen jako pøípravu ke zkoušce, ale také
k osvìžení znalostí a doplnìní nových informací.
02.–04. 04.
24.–26. 09.
03.–05. 12.
Termín
Beroun
Brno
Beroun
Lektoøi
Ing. Jaromír Kahuda
Ing. Pavel Petrunèík
Ing. Vladimír Lison
Osnova
• souhrnné opakování pøíloh A a B ADR ve verzi 2013
• informace o ostatních právních normách, týkajících se pøepravy nebezpeèných vìcí (zákon è. 111/1994 Sb., o silnièní dopravì v platném znìní,
vyhláška MD è. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silnièní dopravì
v platném znìní, zákon o odpadech v platném znìní)
• shrnutí ADR s použitím pøípadových studií pro vzorek typických látek
• zpracovávání vzorových testù
Cena
7 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
nebo Klubu DGSA
8 000 Kè
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení,
ubytování a stravování.
Školení osob podílejících se na pøepravì nebezpeèných vìcí dle ADR
Charakteristika kurzu
Školení je poøádáno v návaznosti na pøíslušná ustanovení Dohody ADR.
Je povinné pro odpovídající zamìstnance silnièních dopravcù, odesilatelù,
personál provádìjící nakládku a vykládku nebezpeèných vìcí a personál
zasilatelských organizací. Je rovnìž povinné pro øidièe provádìjící pøepravu v tzv. vyòatém, omezeném a „podlimitním“ množství. Školení obsahuje požadavky dohody ADR na všeobecné bezpeènostní školení, specifické
školení a bezpeènostní školení. Vstupem v platnosti nového znìní Dohody
ADR by se mìli pracovníci na všech pozicích, kteøí pøicházejí do styku s nebezpeènými vìcmi, seznámit s ustanoveními, které se týkají jejich pracovních povinností. Proškoleným osobám vystavujeme trojjazyèné potvrzení
o absolvování školení.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
školení se zpravidla koná v rámci druhého dne
školení ADR pro øidièe
Lektoøi
Lektoøi schválení MD ÈR
Osnova
• vybrané èásti Dohody ADR
• všeobecné bezpeènostní školení – napø. požadavky pøedepsané pro pøepravu nebezpeèných vìcí
• specifické školení – napø. úkoly a odpovìdnost, týkající se silnièní dopravy nebezpeèných vìcí
• bezpeènostní školení – napø. rizika a nebezpeèí, vyplývající z pøepravy
nebezpeèných vìcí, rizika zranìní, podmínky nakládky a vykládky
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
19
Ceny v silnièní dopravì - analýza nákladù
Charakteristika kurzu
Liberalizovaný dopravní trh Evropské unie odstranil v silnièní dopravì vìtšinu množstevních omezení a administrativních opatøení. Spoleènì se svìtovou globalizací a hrozící krizí má tento fakt zároveò vliv na konkurenci
v silnièní dopravì. Nadále bude silnièní doprava obor s vysokou konkurencí,
což je ještì násobeno rozkolísanými cenami nafty, pohybujícím se kurzem
èeské koruny vùèi mìnì EURO a vývojem na dopravních trzích. Náklady
dopravní firmy a její cenová politika jsou významným èinitelem pro fungování v tìchto podmínkách. Semináø, který vám nabízíme, je zamìøen na
legislativní podmínky cen v silnièní dopravì, chování subjektù dopravního
trhu, analýzu èinitelù ovlivòujících náklady dopravní firmy a možnosti jejich
optimalizace.
Rozsah
9.00–13.00 hod.
Termín
07. 03.
13. 03.
14. 03.
11. 09.
17. 10.
ÈB Èeské Budìjovice
Liberec
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
Lektoøi
Ing. Jaromír Kahuda
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
cenová legislativa
danì a poplatky v jednotlivých státech
cenová politika EU a ÈR
vývojové tendence nákladù dopravní firmy, nákladové indexy
kalkulace a optimalizace nákladù v dopravní firmì
øešení vlivù pohonných hmot a mýtného
cenová politika dopravní firmy
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Dispeèer autobusové dopravy
Charakteristika kurzu
Pozice dispeèera je výchozím èlánkem provozování autobusové pøepravy.
Semináø obsahuje výklad legislativního minima pro dispeèery a ostatní management firmy, provozující pravidelnou a nepravidelnou autobusovou dopravu. Úèastníci jsou seznámeni se základními pøedpisy EU i ÈR pro silnièní
dopravu osob, èinnost dopravní firmy a práci øidièù. Mezi rozhodující oblasti
patøí doby øízení, bezpeènostní pøestávky a doby odpoèinku øidièù, vztah dopravce a cestující, použití pøedepsaných dokladù. Všechny informace jsou
v aktuálním znìní po provedených novelizacích. Cílem semináøe je vysvìtlit
základní povinnosti, vyplývající z jednotlivých pøedpisù, ve vzájemných souvislostech a s ohledem na každodenní praxi plánování a organizování linkové
i nepravidelné autobusové dopravy.
Osnova
• pracovní režimy øidièù autobusù v linkové a mìstské autobusové dopravì, sestavování turnusù
• pracovní režimy øidièù autobusù v nepravidelné dopravì
• ostatní doklady v linkové i nepravidelné autobusové dopravì
• pøedpisy EU a ÈR pro oblast pøepravy osob
• dohoda INTERBUS a její pøílohy
• povinnosti dopravce, vztah cestující - dopravce v pøepravì osob
Rozsah
09.00–15.00 hod.
Termín
16. 01.
21. 02.
12. 03.
26. 03.
11. 04.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Èeské B.
ÈB Èeské B.
ÈB Ostrava
24. 04.
14. 05.
27. 06.
03. 07.
30. 10.
Liberec
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
Liberec
Lektoøi
Ing. Jaromír Kahuda
Ing. Vladimír Lison
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Ing. Jan Medveï
Ing. Jiøí Novotný
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
21
Dispeèer nákladní dopravy
Charakteristika kurzu
Pozice dispeèera je výchozím èlánkem plánování a provádìní pøepravy.
Semináø obsahuje výklad legislativního minima pro dispeèery silnièní nákladní dopravy. Úèastníci jsou seznámeni se základními platnými pøedpisy
EU i ÈR a povinnostmi dopravce. Vysvìtleny jsou zejména doby øízení, bezpeènostní pøestávky a doby odpoèinku øidièù, odpovìdnost za pøepravované zboží, použití pøedepsaných dokladù, technické podmínky provozu
silnièních vozidel, požadavky na zabezpeèení nákladu, základní podmínky
pøepravy nebezpeèných vìcí a zvláštní druhy pøepravy (nadmìrné pøepravy,
pøepravy pod kontrolovanou teplotou, pøepravy odpadu apod.). Výklad je
veden s dùrazem na efektivní využití kapacity vozidel a øidièù bez porušování uvedených pøedpisù. Cílem semináøe je vysvìtlit základní povinnosti
ve vzájemných souvislostech a s ohledem na každodenní praxi plánování
a organizování vnitrostátní i mezinárodní silnièní dopravy.
Osnova
•
•
•
•
•
zákon o silnièní dopravì a jeho provádìcí pøedpisy
legislativa mezinárodní dopravy
pracovní režimy øidièù, tachografy
doklady k nákladu, odpovìdnost za pøepravu, CMR
specifické požadavky na pøepravu (nadmìrné pøepravy, pøepravy nebezpeèných vìcí, pøepravy odpadu, pøepravy pod kontrolovanou teplotou)
Rozsah
09.00–15.00 hod.
Termín
15. 01.
20. 02.
09. 04.
*
13. 04.
18. 04.
25. 04.
21. 05.
*
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Èeské B.
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
29. 05.
21. 08.
*
03. 09.
19. 09.
08. 10.
27. 11.
Liberec
ÈB Ústí n.L
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
Liberec
*) rozšíøená dvoudenní varianta – obsah semináøe je probírán podrobnìji
a uvedená osnova je rozdìlena do dvou dnù.
Lektoøi
Ing. Jaromír Kahuda,
Ing. Jan Medveï
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Ing. Vladimír Lison
Ing. Jiøí Novotný
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
2 000* pro èlena Sdružení ÈB
3 000* pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Chování øidièe autobusu (psychologie øidièe)
Charakteristika kurzu
.
Øidièi autobusù, kteøí jsou v denním styku s cestujícími – zákazníky jsou
také pøímými prodejci dopravní služby a reprezentanty firmy. Jejich chování
významnì ovlivòuje spokojenost cestujících. Øidiè musí umìt jednat s cestujícími, umìt øešit komunikaci s nimi a mezi nimi a eliminovat pøípadné
konfliktní situace. Semináø seznamuje s principy chování øidièe v rámci dodržování pøepravního øádu. Obsahuje výklad základních psychologických
pøedpokladù, které ovlivòují chování øidièe.
Semináø je urèen jak øidièùm tak dispeèerùm a vedoucím pracovníkùm, pro
øidièe je pøipravena speciální varianta využitelná jako kurz pravidelného
školení odborné zpùsobilosti.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
12. 03.
ÈB Ostrava
Lektoøi
Bc. Ivana Ohrazdová
Mgr. et Mgr. Michaela Lavièková
PhD. Yveta Mikulièová
Ing. Magdalena Chytrová
Osnova
B
•
•
•
•
•
•
dodržování pøepravního øádu
vztahy mezi dopravcem a cestujícím
chování øidièe jako reprezentanta firmy
sebepoznání, sebeprezentace
projevy chování, øešení krizových situací
stres, odolnost proti stresu, relaxace
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
23
Kontroly v dopravní firmì
Charakteristika kurzu
Semináø je urèen pøedevším pro management dopravních firem. Obsahovì
je zamìøen na výkon státního odborného dozoru, tedy toho, jak dopravci,
odesílatelé nebo pøíjemci dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené
zákonem è. 111/1994 Sb. a zda provozují dopravu podle udìleného povolení. Tyto kontroly jsou provádìné dopravními úøady v provozovnách dopravcù a v prostorách souvisejících s vykonávanou èinností dopravce. Dále se
semináø zabývá kontrolami, provádìnými Státním úøadem inspekce práce
a oblastními inspektoráty práce v oblasti bezpeènosti práce, ochrany pracovních vztahù a pracovních podmínek, zejména evidence pracovní doby.
Vysvìtleny nejèastìjší chyby a nedostatky.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
13. 02.
14. 02.
21. 03.
15. 05.
21. 05.
Liberec
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
23. 05.
14. 08.
24. 10.
06. 11.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
Liberec
Lektoøi
Osnova
•
•
•
•
•
•
povinnosti dopravce stanovené zákonem o silnièní dopravì
požadavky dopravního úøadu pøi kontrole
právní pøedpisy stanovující pracovní dobu a dobu odpoèinku
právní pøedpisy k zajištìní bezpeènosti práce
požadavky inspekèních orgánù pøi kontrole
dùsledky kontroly, nejèastìjší porušení pøedpisù
Ing. Jaromír Kahuda
Miloslav Válek
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Ing. Vladimír Lison
pøípadnì kontroloøi dopravního úøadu a Inspektorátu práce
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Metrologie v dopravní firmì
Charakteristika kurzu
Semináø je urèen technickým referentùm dopravních firem, vedoucím technických oddìlení a pracovníkùm zodpovìdným za pøístrojové vybavení
technické základny dopravní firmy a jejích vozidel. Obsahuje vysvìtlení
podmínek používání stanovených mìøidel, úèelu certifikace a kalibrace mìøidel. Používání mìøidel v praxi, zásady údržby a oprav pøístrojù. Záznam
a zpracování hodnot. Semináø je zamìøen zejména na teplomìry u dopravy
a skladování zboží pod øízenou teplotou, tachografy, rychlomìry, váhy a zaøízení kontroly hmotnosti.
Rozsah
09.00–15.00 hod.
Termín
14. 02.
06. 03.
25. 04.
04. 09.
09. 12.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
Lektoøi
Jan Støelec
experti Èeského kalibraèního sdružení
-
Osnova
• legislativní rámec pro stanovená mìøidla, zákon o metrologii a státním
zkušebnictví
• povinná a nepovinná kalibrace
• provozní podmínky používání mìøidel a pøístrojù, opravy, instalace
• sbìr a vyhodnocování dat
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
25
Obsluha digitálního tachografu
Charakteristika kurzu
Digitálním tachografem musí být vybavena vozidla stanovené kategorie poprvé uvedená do provozu od 1. 5. 2006. Digitální tachograf klade vyšší
nároky na øidièe, kteøí musí umìt s tachografem zacházet, jinak je chybná manipulace zaznamenána a pøi kontrole vyhodnocena jako porušení
pøedpisù. Školení je zamìøeno na øidièe. Mají možnost vidìt ovládání DT
u všech používaných znaèek do vozidel instalovaných tachografù. Pøímo na
pøístrojích jsou pøedvedeny nejèastìjší situace, ve kterých bude øidiè muset
s DT manipulovat. Øidièi se tak nauèí zacházet s pøístrojem, bez ohledu na
výrobce. Mohou si také sami vyzkoušet konkrétní situace, pøedevším manuální zadávání aktivit, se kterými se bìžnì pøi výkonu své práce setkávají
a nauèí se øešit vyskytující se chyby pøi ovládání pøístroje. Jsou vysvìtleny
také základní povinnosti dopravce. Semináø je souèasnì koncipován v souladu s podmínkami pro pravidelné školení odborné zpùsobilosti øidièù.
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
konstrukce a funkce digitálního tachografu
karty systému DT, karta øidièe, používání karty, zadávání aktivit
piktogramy, zobrazení údajù na displeji, události, závady
výstupy dat: export souborù, tisky
poruchy a závady, postup pøi poruše pøístroje nebo karty
kontroly, postup pøi kontrole
praktické použití pøístroje v konkrétních situacích
Rozsah
09.00–16.00 hod.
Lektoøi
Ing. Jaromír Kahuda
Ing. Jiøí Novotný
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Ing. Vojtìch Máša
Jiøí Hurník
Ing. Zdenìk Gerstner
Ing. Jan Medveï
Ing. Vladimír Lison
Ing. Lukáš Fojtík
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Termín
18. 01.
19. 01.
02. 02.
04. 02.
11. 02.
15. 03.
16. 03.
25. 03.
02. 04.
06. 04.
04. 05.
04. 05.
18. 05.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Králové
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
27. 05.
12. 06.
15. 06.
15. 06.
21. 06.
28. 06.
03. 08.
03. 08.
26. 08.
26. 08.
02. 09.
14. 09.
21. 09.
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Hradec Králové
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
07. 10.
18. 10.
02. 11.
09. 11.
18. 11.
23. 11.
11. 12.
14. 12.
23. 12.
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
27
Odpady a jejich pøeprava
Charakteristika kurzu
Pøeprava odpadù silnièní dopravou je souèástí nakládání s odpady. Podmínky pøepravy odpadù po silnici stanovuje evropská legislativa, zákon o odpadech, jeho provádìcí vyhlášky a pokud jsou odpady rovnìž látkami èi
pøedmìty ADR, tak i Dohoda ADR. Pøeprava odpadù podléhá nároèným
kontrolám v zahranièí i v Èeské republice. Kontroly zjišťují závažné závady,
které jsou sankcionovány. Semináø je urèen jak pro silnièní dopravce, tak
pro ostatní, kteøí nakládají s odpady.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
06. 06. ÈB Brno
13. 11. ÈB Hradec Králové
Lektoøi
Ing. Jan Mièan
Ing. Vladana Gotvaldová
Ing. Jaromír Kahuda
Miloslav Válek
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
zákon o odpadech a provádìcí vyhlášky
zákon o chemických látkách a pøípravcích (REACH)
povinnosti pøi nakládání s odpady (tøídìní, oznaèování, shromažïování, atd.)
povinnosti pøi nakládání s vybranými odpady a vybranými výrobky
pøeprava odpadù v ÈR, oznaèování vozidel
mezinárodní pøeprava odpadù
novelizované pøílohy A a B ADR 2013
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Personální agenda dopravní firmy (zamìstnávání cizincù)
Charakteristika kurzu
Semináø je urèen pracovníkùm managementu dopravních a spedièních firem, personálním referentùm a vedoucím silnièní dopravy. Zabývá se otázkami uzavøení pracovního pomìru s obèany èlenských a neèlenských státù
EU, zejména v pøípadì pozice øidièe mezinárodní silnièní dopravy. Vysvìtlení problematiky pracovního trhu v ÈR v oboru silnièní dopravy, náležitosti
legálního pracovního pomìru a pracovního povolení, související daòové
a další otázky.
Rozsah
09.00–15.00 hod.
Termín
14. 02.
15. 07.
14. 08.
21. 11.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
Lektoøi
Mgr. Matìj Danìk
Osnova
•
•
•
•
podmínky pracovní smlouvy s obèany EU a neèlenských státù
formy pracovnìprávního vztahu
rizika zamìstnávání cizincù
doložení zdravotní a odborné zpùsobilosti øidièù z èlenských státù EU
a neèlenských státù
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
29
Pohledávky
Charakteristika kurzu
Rozsah
Pøi provozování silnièní dopravy je leckdy tìžší se domoci platby za vykonanou službu, než samotnou službu realizovat. Pohledávky za vìøiteli po lhùtì splatnosti jsou pak významným faktorem, který ovlivòuje ekonomickou
výkonnost dopravní firmy. Zvláštì v dobì, kdy se mnoho dopravních firem
ekonomicky pohybuje na hranici rentability, mùže pohledávkami narušené
cash-flow vést až k finanènímu kolapsu firmy. Ne všichni neplatící zákazníci jsou podvodníci a proto je potøeba volit vhodné postupy pøi domáhání
se oprávnìných nárokù na finanèní vyrovnání. Tématem k zamyšlení jsou
též zpùsoby omezení rizik vzniku problematických pohledávek. Semináø se
vìnuje také postavení vìøitelù, komunikaci s dlužníkem, typùm vhodných
a nevhodných postupù.
09.00–13.00 hod.
Osnova
Mgr. Zdenka Paòáková
• charakteristika pohledávek, jejich vznik a zánik
- vymezení pohledávek v obèanském a obchodním zákoníku
- zmìna obsahu, zánik a promlèení pohledávek
• formy zajištìní pohledávek
- zálohy, smluvní pokuty
- právní úprava zástavního práva, rejstøík zástav
- ruèení, bankovní záruka, uznání závazku, smlouva o pøevzetí dluhu
• pohledávky
- postoupení pohledávky
- postoupení pohledávky v souvislosti s prodejem a nájmem podniku
- mimosoudní vymáhání pohledávek
- soudní øízení, výkon rozhodnutí
- vymáhání pohledávek podle exekuèního øádu, insolventní øízení
• vzory písemností a úkonù
Cena
Termín
23. 01. Liberec
28. 02. ÈB Brno
17. 07. ÈB Ústí n. L.
Lektoøi
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Poskytování cestovních náhrad
Charakteristika kurzu
V silnièní dopravì, pøedevším v mezinárodní, je téma poskytování cestovních náhrad („diet“) významnou položkou v ekonomice dopravní firmy. Pro
øidièe vedle mzdy pøedstavují vyplácené cestovní náhrady nezanedbatelný
pøíjem a dopravní firmy se snaží využívat zákonných prostøedkù pøi vyplácení cestovních náhrad k „optimalizaci“ odmìòování svých øidièù. K takovému postupu je však potøeba dobøe znát pøíslušné pøedpisy, aby se pøedešlo pøípadnému konfliktu se znìním zákona, neboť „manévrovací prostor“,
daný zákonem je pøísnì vymezen. V prùbìhu semináøe bude podán výklad
k úpravì cestovních náhrad v Zákoníku práce a poukázáno na nejèastìji se
vyskytující chyby a omyly pøi aplikaci této úpravy. Odborníky na toto téma
budou zodpovìzeny pøipomínky a vysvìtleny nejasnosti.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
17. 01.
10. 04.
15. 05.
11. 07.
16. 10.
12. 11.
ÈB Brno
Liberec
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Ústí nad Labem
ÈB Èeské Bud.
Lektoøi
JUDr. Helena Úlehlová
Osnova
• pøedpisy, které tvoøí podmínky cestovních náhrad po 1. lednu 2007 s aktuálními úpravami od 1. ledna 2012
• charakteristika úpravy cestovních náhrad ve vztahu k Zákoníku práce
• výklad obecných ustanovení o náhradách poskytovaných zamìstnanci
v souvislosti s výkonem práce
• východiska úpravy cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv.
rozpoètovou sféru
• podrobnìjší výklad úpravy jednotlivých institutù
• vztah úpravy cestovních náhrad k daòovým pøedpisùm
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
31
Pracovní režimy øidièù
Charakteristika kurzu
Pracovní režimy øidièù (doby øízení, pøestávky, odpoèinky) mají výrazný
vliv na rovné konkurenèní podmínky a efektivnost pøepravy. Dodržování
je intenzivnì kontrolováno. Dobrá znalost stanovených limitù zabrání zbyteènému snižování výkonù vozidel a øidièù. Na semináøi, který je urèen jak
administrativním pracovníkùm, tak i øidièùm, je definována odpovìdnost
dopravce a možnosti prevence rizik. Jsou vymezeny konkrétní intervaly
doby øízení a odpoèinku a vysvìtleny zvláštní situace, napø. osádka dvou
øidièù, odpoèinek na trajektu, situace v pøípadì stanovené výjimky, prokazování neèinnosti apod. Vysvìtleny jsou specifické požadavky na evidenci
pracovní doby. Souèástí semináøe jsou základní pravidla používání analogového a digitálního tachografu a èipové karty øidièe a nakládání se záznamy.
Rozsah
09.00–16.00 hod.
Lektoøi
Osnova
Ing. Jaromír Kahuda
Ing. Jiøí Novotný
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Ing. Jan Medveï
Ing. Vladimír Lison
•
•
•
•
Cena
Obsah semináøe je vhodnì koncipován také pro kurz pravidelného školení
øidièù.
naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 561/2006
naøízení Rady EHS 3821/85 o záznamových zaøízeních
pøedpisy v ÈR, prokazování neèinnosti øidièe
AETR-Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silnièní
dopravì
• naøízení vlády ÈR 589/2006 Sb. o odchylkách pracovní doby øidièù
• smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES a vyhl. 522/2006 Sb.
• základy používání digitálního tachografu, ukládání a zpracování záznamù
1 000 Kè
1 500 Kè
Ing. Vojtìch Máša
Ing. Lukáš Fojtík
Jiøí Hurník
Ing. Zdenìk Gerstner
Ing. Rostislav Šibor
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Termín
02. 01.
02. 01.
04. 01.
05. 01.
07. 01.
19. 01.
24. 01.
26. 01.
26. 01.
02. 02.
18. 02.
23. 02.
02. 03.
04. 03.
11. 03.
25. 03.
19. 04.
20. 04.
22. 04.
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Králové
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
04. 05.
18. 05.
25. 05.
25. 05.
01. 06.
01. 06.
03. 06.
22. 06.
15. 07.
19. 07.
19. 07.
20. 07.
22. 07.
05. 08.
24. 08.
31. 08.
31. 08.
21. 09.
28. 09.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Ostrava
07. 10.
12. 10.
26. 10.
28. 10.
02. 11.
04. 11.
09. 11.
15. 11.
23. 11.
30. 11.
09. 12.
14. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Králové
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
33
Pracovní režimy a pracovní doba øidièù
Charakteristika kurzu
- povinnosti dopravce
Rozsah
Semináø je urèen pracovníkùm managementu dopravních firem, zejména
dispeèerùm a vedoucím dopravy, pøípadnì i úøedníkùm z oblasti státního
odborného dozoru, kontrolním orgánùm (policii, celníkùm), pedagogùm
odborných škol, adeptùm zkoušky odborné zpùsobilosti dopravce a dalším.
Pøedmìtem je podrobný výklad pùsobnosti sociálních pøedpisù, limity doby
øízení a odpoèinku, používání tachografu se zdùraznìním nových funkcí,
pracovní doba øidièù a její evidence, požadavky kontrolních orgánù, nejèastìjší porušení, preventivní opatøení proti pøestupkùm a efektivní využívání
pracovní kapacity øidièù.
09.00–15.00 hod.
Osnova
Ing. Jaromír Kahuda
Ing. Jan Medveï
Ing. Jiøí Novotný
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Termín
09. 01.
26. 03.
17. 04.
04. 06.
13. 06.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Brno
10. 07.
02. 10.
15. 10.
19. 11.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB È. Bud.
Lektoøi
• sociální pøedpisy (Naøízení 561/2006 EU, Naøízení (EHS) 3821/85,
Smìrnice 22/2006 ES, aktuálnì platné pøedpisy v ÈR (zejména zákon
è. 111/1994, Sb., vyhláška è. 478/2000 Sb., vyhláška è. 522/2006 Sb.,
naøízení vlády è. 589/2006 Sb.)
• limity doby øízení a odpoèinku, evidence a kontrola záznamù èinností
øidièù
• limity a evidence pracovní doby øidièù v návaznosti na zákoník práce
• požadavky SOD, kontroly v dopravní firmì
• používání tachografu, funkce nové generace digitálních tachografù
• nejèastìjší porušení, výklad konkrétních pøípadù
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Pøeprava nadmìrných nákladù
Charakteristika kurzu
Pøeprava nadmìrných nákladù pøedstavuje specifický druh silnièní nákladní
dopravy. Vyžaduje znalosti pøíslušných právních pøedpisù, aby nedocházelo k porušení bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu a k poškozování
silnièní sítì, vèetnì mostù. Semináø je urèen administrativním pracovníkùm
i technikùm, neboť o nadmìrnou pøepravu se mùže jednat i v pøípadì pøepravy na vozidle se standardními rozmìry a pøeènívajícím nákladem. Semináø poskytuje všechny potøebné legislativní i praktické informace: limitní
parametry, kdy se vlastnì jedná o nadmìrnou pøepravu, jak a kde získat
potøebná povolení, znaèení vozidel, zajištìní požadovaných technických
podmínek a pøípadnì doprovodu. Odborníci na pøepravu nadmìrných nákladù v ÈR vás na našem semináøi seznámí jak se samotnou administrativní
procedurou, tak i s praktickým prùbìhem pøepravy.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
21. 03.
09. 04.
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
Lektoøi
Ing. Zdenka Kováøová
Osnova
•
•
•
•
•
legislativa pro pøepravu nadmìrných nákladù nebo vozidel
pøíslušnost státní správy a správcù komunikací
správní poplatky, žádost o povolení a její náležitosti
podmínky pøepravy, technický doprovod, doprovod policie
konkrétní pøíklady nadmìrných pøeprav
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
35
Pøeprava potravin
Charakteristika kurzu
Pøeprava potravin pøedstavuje pro dopravce znaèná rizika z hlediska odpovìdnosti za stav zásilky, neboť vìtšina potravin podléhá zkáze. Pøeprava
témìø všech potravin podléhá legislativním pøedpisùm, nejedná se pouze
o pøepravy chlazených nebo hluboko zmrazených potravin, jak je èasto mylnì prezentováno. Legislativa stanovuje povinné doklady a závazné postupy
u dopravcù (stanovení kritických bodù, sanitaèní øády, GMP a další). Pøepravy
potravin jsou èasto provádìny bez znalosti platné legislativy, na základì zkušeností, a dopravci se èasto dostanou do situace, kdy jsou od nich vyžadovány náhrady za škodu na pøepravovaném zboží. Pøitom pøi znalosti legislativy
by vùbec k takovým pøípadùm nemuselo docházet. Semináø vám poskytne
aktuální a komplexní informace o pøepravì potravin z hlediska platné legislativy, dobré praxe, smluvních vztahù i odpovìdnosti dopravce.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
16. 04.
ÈB Èeské Budìjovice
Lektoøi
Miloslav Válek
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
rizika pøi pøepravì potravin
legislativa OSN/Codex Alimentarius
Dohoda ATP – podmínky pøepravy potravin
legislativa ES, pøedevším v oblasti hygieny
postupy samokontroly a prevence – systém kritických bodù (HACCP)
pøíruèky pro správnou praxi pøi pøepravì (GMP, GHP)
zákon è. 110/1977 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Pøeprava zvíøat
Charakteristika kurzu
Protokol o ochranì zvíøat a jejich dobrých životních podmínkách pøipojený ke smlouvì o ES vyžaduje, aby ES a èlenské státy pøi stanovování a provádìní politiky v zemìdìlství a dopravì braly plnì v úvahu požadavky na
dobré životní podmínky zvíøat. V rámci smìrnice Rady 91/628/EHS ze dne
19. 11. 1991 o ochranì zvíøat bìhem pøepravy pøijala Rada pravidla v oblasti
pøepravy zvíøat s cílem odstranit technické pøekážky obchodu s živými zvíøaty a umožnit øádné fungování dotyèných organizací trhù a zároveò zajistit
dostateènou úroveò ochrany dotyèných zvíøat. Naøízení Rady (ES) è. 1/2005
ze dne 22. 12. 2004 o ochranì zvíøat bìhem pøepravy a souvisejících èinností
a o zmìnì smìrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a naøízení (ES) è. 1255/97 jsou stanoveny závazné podmínky pro pøepravu zvíøat. V lednu roku 2007 probìhla
první fáze zpøísnìní již stanovených podmínek pro pøepravy živých zvíøat, ke
druhé úpravì došlo v lednu 2009 - Navigaèní systémy a sbìr dat.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
23. 05.
ÈB Brno
Lektoøi
Miloslav Válek
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
•
•
platná legislativa a obecné podmínky pro pøepravu zvíøat
pøepravní doklady
povinnosti pøi plánování pøepravy zvíøat
povinnosti dopravcù
kontroly a schválení dopravních prostøedkù
povolení
technická pravidla
kniha jízd, formuláøe k pøepravì
navigaèní systémy v pøepravì zvíøat na dlouhotrvajících cestách
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
37
Pøepravní operace - danì, cla, statistika
Charakteristika kurzu
Tento semináø se týká celních pøedpisù a daní v rámci provádìní dopravních
služeb. Je urèen pøedevším pro støední management dopravních firem. Každý
mezinárodní dopravce v této oblasti provádí dennì øadu operací a vyplòování
výkazù. Jedná se o složitou, navzájem provázanou problematiku, která není
dosud všem dopravcùm známá ve všech aspektech s potøebným detailem,
hloubkou a v odpovídajících souvislostech. Pøípadná pochybení v tìchto oblastech mají velmi nepøíjemné dùsledky a vìtšinou následují tvrdé sankce
ze strany státních orgánù, nebo pøinejmenším administrativnì nároèné øešení
vzniklé situace. Náš semináø vám nabízí komplexní informace, vèetnì zodpovìzení praktických dotazù pro pøepravní operace v rámci EU i mimo ni.
Úèastníci mají možnost se podrobnì seznámit s požadovanými administrativními úkony a pøedejít tak uvedeným komplikacím.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
28. 03.
ÈB Brno
Lektoøi
Ing. Jiøí Žák
Osnova
• vstup a výstup zboží pøes vnìjší hranice EU – se zamìøením na silnièní
dopravu
• Intrastat, základy vykazování
• celní režimy, zjednodušené postupy a operace pod celním dohledem
• spoleèný celní sazebník a TARIC – úvod, význam pro celní a daòový dohled
• spotøební danì, vybrané výrobky a nakládání s nimi se zamìøením na
jejich pøepravu
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Øešení mimoøádných událostí
Charakteristika kurzu
V souèasném intenzívním silnièním provozu je øidiè vystaven riziku nebezpeèných situací a èasto musí mimoøádné a krizové situace sám øešit. Semináø
popisuje možná bezpeènostní rizika pøi provozu vozidel a dùsledky dopravních nehod. Popsána jsou pravidla správného postupu pøi øešení následkù
nehod, základy první pomoci, postup pøi likvidaci požáru, souèinnost se
záchranným systémem. Zvláštní opatøení pøi pøepravì nebezpeèných vìcí
nebo odpadù. Souèástí semináøe je preventivní zdravotnická pøíprava.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
26. 07.
ÈB Praha
Lektoøi
Bc. Milan Èerný
Osnova
•
•
•
•
•
mimoøádné události a nehody v silnièním provozu
dùsledky dopravních nehod, krizové situace
èinnost záchranného systému
postup pøi poskytování první pomoci
zdravotnická pøíprava
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
39
Servis a údržba vozidel
Charakteristika kurzu
Servis a údržba užitkových vozidel je diskutované téma zejména v souvislosti se snižováním provozních nákladù. Pravidelné servisní prohlídky,
kvalitní náhradní díly, odborný servis – tyto aspekty výraznì ovlivòují spolehlivý a hospodárný provoz vozidel. Velmi dùležitý z hlediska bezpeènosti
silnièního provozu je technický stav a optimální sladìní brzdných úèinkù
tažného a pøípojného vozidla. Jedním z diskutovaných tematických celkù
je i hodnocení hospodárného zpùsobu jízdy s využitím údajù z øídících
jednotek, vèetnì pøípadné signalizace závad a prùbìhu brzdìní. Pozornost
bude vìnována také blokové výjimce, øešení reklamací a pojistných událostí, které souvisí s provozem vozidla. Semináø je urèen pro management
dopravních spoleèností s cílem poskytnout informace pro praxi pøi údržbì
vozového parku. Úèastníci obdrží shrnující školicí publikaci.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
30. 05.
05. 06.
22. 10.
04. 12.
10. 12.
ÈB Brno
Liberec
ÈB Èeské Budìjovice
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
Lektoøi
Ing. Andrej Haring
Osnova
• životnost vozidla, náklady na servis a údržbu v prùbìhu provozu vozidla
• prohlídky vozidel, plánování oprav, servisní úkony
• problematika pneumatických brzdových soustav - rozdìlení, základní
popis a funkce
• servis brzdových soustav, nejèastìjší závady, preventivní opatøení
• diagnostika a analýza výsledkù
• bloková výjimka
• øešení reklamací a pojistných událostí v souvislosti s provozem vozidel
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Charakteristika kurzu
Semináø je orientován na dispeèery a disponenty. Vysvìtluje druhy smluvních vztahù v dopravì. Rozlišuje zasílatelské smlouvy a smlouvy o pøepravì
vìci z pohledu práva. Jsou rozebírány problémy praxe v rozlišování smluvních vztahù. Smlouva o pøepravì vìci – zpùsob uzavøení, povinné náležitosti, možná a obvyklá ujednání. Úmluva CMR - nákladní list CMR, jeho
vyplnìní a význam, jednotlivé položky dokladu, odpovìdnost dopravce,
náhradové limity plnìní dopravce, lhùty pro uplatnìní nárokù nebo pro
zachování existence nárokù. Rozlišování pojištìní odpovìdnosti dopravce
a zásilky. Jsou uvádìny konkrétní vzorové pøíklady z praxe.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
13. 02.
12. 03.
03. 04.
04. 04.
23. 05.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Plzeò
10. 09.
03. 10.
09. 10.
15. 10.
12. 11.
ÈB Praha
ÈB Brno
Liberec
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
Lektoøi
Mgr. Martin Laipold
Mgr. Miloš Zezula
Osnova
•
•
•
•
•
•
smluvní typy v obchodním zákoníku, rozdíly v zasílatelské smlouvì
objednávka pøepravy, smlouva o pøepravì, rozhodèí doložka aj.
úmluva CMR – pùsobnost a rozsah použití
nákladní list CMR - obsah, odpovìdnost za údaje v listu CMR
prùbìh pøepravy (dodání, pøekážky v dodání, pøedání zásilky pøíjemci)
vymezení odpovìdnosti dopravce, dodací lhùta a její pøekroèení, ztráta
zboží, poškození, výhrady, reklamace, postihy
• lhùty pro nároky z pøepravy – promlèení, prekluze, soudní spory
• pojištìní odpovìdnosti dopravce a pojištìní zásilky pøi pøepravì
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
41
TaGra pro uživatele
Charakteristika kurzu
Semináø je urèen pøedevším pracovníkùm povìøeným obsluhou programu TaGra, který slouží ke zpracování a vyhodnocování údajù z digitálních
i analogových tachografù. Úèastníci získají informace pro ovládání programu a nauèí se využívat všechny možnosti, které TaGra nabízí. Tyto znalosti
jsou dùležité pro využití programu v rámci èinnosti dopravní firmy a také pro
bezproblémovou pøípravu pro pøípadnou kontrolu ze strany orgánù státního
odborného dozoru. Funkce programu splòují legislativní požadavky a definované výstupy slouží pro efektivní využití kapacity vozidel a øidièù. Nìkteré
zákonem požadované doklady jsou v programu zahrnuty. Semináø pøipraví
posluchaèe na øešení nejèastìjších problémù pøi používání programu.
Rozsah
09.00–13.00 hod.
Termín
13. 03.
19. 03.
20. 03.
16. 05.
06. 06.
18. 06.
19. 06.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
26. 06.
17. 09.
18. 09.
09. 10.
07. 11.
19. 11.
18. 12.
Liberec
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
Liberec
Lektoøi
Osnova
• vstupy dat: skenování, úprava a ukládání kotouèkù; stahování dat z karet
øidièù, ukládání dat stažených z digitálních tachografù, vkládání dokladù
• vedení evidencí firem, vozidel a øidièù
• výstupy dat: vyhodnocování dat, pøíprava dat pro kontrolní orgány, pøíprava a tisk jednotlivých výkazù, plánování pracovních režimù øidièù
• nejèastìjší chyby
• øešení konkrétních situací dle dotazù uživatelù
Miroslav Branný
Miroslav Kubec
Jiøí Hurník
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
TIR – tranzitní celní systém
Charakteristika kurzu
Zboží pøepravované na podkladì karnetu TIR podle ustanovení Úmluvy TIR
nepodléhá u pohranièních celnic placení, nebo skládání dovozních nebo
vývozních cel a poplatkù a u pohranièních celnic má být podrobeno jen
namátkové kontrole. Úèelem systému TIR je zaruèit pøepravu zboží s minimálními potížemi pøi tranzitu a zároveò s maximálními zárukami pro celní
správy ve všech tranzitních zemích. I z tohoto dùvodu je podle revidované Úmluvy TIR z roku 1975 jednou z podmínek pro vstup dopravní firmy
do systému TIR absolvování speciálního, periodicky opakovaného školení.
Školení je zakonèeno závìreèným testem, po jehož úspìšném absolvování je úèastníkùm vydáno pøíslušné osvìdèení. Toto osvìdèení je podmínkou pro vstup firmy do systému TIR a její setrvání v systému TIR. Úèastníci
vstupního školení obdrží studijní materiál korespondující s osnovou školení.
Rozsah
vstupní školení cca 6 hod.,
opakovací školení cca 4 hod.
Termín
16. 01.
07. 02.
14. 03.
09. 05.
16. 05.
05. 06.
20. 06.
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
12. 09.
12. 09.
16. 10.
23. 10.
14. 11.
21. 11.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Brno
Lektoøi
Osnova
• Úmluva TIR - základní principy provádìní Úmluvy TIR
• závazné prohlášení dopravce pro pøijetí do celního systému TIR a udìlení
oprávnìní k užívání bìžných karnetù TIR
• Manuál TIR pro držitele
• základní celní pøedpisy a podmínky celního dohledu u tranzitu
Ing. Jiøí Žák
Mgr. Miloš Zezula
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
43
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Charakteristika kurzu
Jedná se o jednu z nejdùležitìjších a zároveò problematických oblastí v provozování silnièní nákladní dopravy, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní.
Školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA proto zpracovalo materiály, které vychází z norem ÈSN EN 12 195, které jsou technickou vyhláškou stanoveny
jako závazné a dále z pøedpisù a praxe ve státech, kde jsou v této oblasti
znaèné zkušenosti. Semináø je provádìn názornou formou, vèetnì øešení
typických pøípadù. Úèastníci semináøe, urèeného pro øidièe i dispeèery,
obdrží školicí publikaci. Semináø poskytuje komplexní pøehled informací
od legislativních požadavkù a fyzikálních zákonitostí po praktické aplikace.
Obsah semináø je koncipován také jako kurz odborné zpùsobilosti øidièù.
Osnova
•
•
•
•
•
•
•
odpovìdnost za uložení a zajištìní nákladu na vozidle, zákony a pøedpisy
zatížení a namáhání nákladu
nákladní dopravní prostøedky
nakládání – zpùsoby, pøedpisy, doklady vozidla, rozmístìní
zajišťovací prostøedky
metody a principy – tvarové a silové zajištìní, výpoèet poètu úvazù
øešení typických pøípadù zajištìní nákladu
Rozsah
09.00–16.00 hod.
Lektoøi
Ing. Zdenìk Gerstner
Ing. Lukáš Fojtík
Ing. Jaroslav Krejcar
Ing. Vladimír Lison
Ing. Vojtìch Máša
Miloslav Válek
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
Termín
04. 01.
18. 01.
25. 01.
28. 01.
16. 02.
16. 02.
23. 02.
25. 02.
02. 03.
09. 03.
05. 04.
06. 04.
29. 04.
18. 05.
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
18. 05.
20. 05.
10. 06.
15. 06.
29. 06.
29. 06.
06. 07.
17. 08.
02. 09.
09. 09.
09. 09.
14. 09.
23. 09.
28. 09.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Králové
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Hradec Králové
ÈB Ústí n. L.
04. 10.
16. 11.
16. 11.
25. 11.
30. 11.
02. 12.
13. 12.
14. 12.
16. 12.
Tábor
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Èeské Bud.
45
Uložení nákladu z pohledu dopravce
Charakteristika kurzu
Semináø je urèen pracovníkùm managementu dopravních a spedièních firem, zejména dispeèerùm, disponentùm a vedoucím dopravy, pedagogùm
odborných škol, úøedníkùm dopravních úøadù, pracovníkùm kontrolních orgánù, provozovatelùm logistických služeb a dalším zájemcùm. Pøedmìtem
je výklad pùsobnosti pøedpisù v ÈR, EU a speciálnì v Nìmecku. Standardy pro upevòovací prostøedky, nástavby vozidel a výpoèet poètu úvazù.
Technická a provozní pravidla bezpeèného uložení a zabezpeèení nákladu,
odpovìdnost dopravce a øidièe. Význam vytvoøení a používání nakládací
smìrnice, dodržování limitních hmotností. Požadavky kontrolních orgánù.
Vhodný výbìr upínací techniky.
Rozsah
09.00–15.00 hod.
Termín
06. 02.
11. 04.
16. 04.
14. 05.
22. 05.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
11. 06.
07. 08.
10. 10.
29. 10.
13. 11.
È. Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
Lektoøi
Osnova
• legislativní rámec zajištìní nákladu (Pravidla silnièního provozu, technické pøedpisy, Pokyny EHK/IMO/ILO, ÈSN-EN 12 195, ÈSN EN 12 640,
související standardy)
• odpovìdnost za zajištìní nákladu a dodržení limitù hmotnosti
• fyzikální východiska pøi pøepravì bøemen a nákladù v silnièní dopravì
• postupy pro správné a bezpeèné zajištìní nákladu
• požadavky silnièní kontroly
Ing. Vladimír Lison
Ing. Jaroslav Krejcar
Miloslav Válek
Ing. Zdenek Gerstner
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení
47
ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE
Profesionální øidièi jsou povinni udržovat si svou profesní zpùsobilost zákonem pøedepsaným zpùsobem. Kromì odborné zpùsobilosti
musí mít øidiè požadovanou kvalifikaci i pro nìkteré specializované
druhy pøepravy, pøedevším v pøípadì nebezpeèných vìcí dle dohody
ADR. Naším zámìrem je naplnit tuto legislativní povinnost obsahem, užiteèným pro každodenní praxi øidièù. Nejen povinná školení
pak mohou pøispìt k vìtší bezpeènosti, úsporám nákladù a efektivnìjšímu využití lidských i technických kapacit.
ADR – pøeprava nebezpeèných vìcí
Charakteristika kurzu
Dohoda ADR stanovuje povinnost, že øidièi vozidel, pøepravující nebezpeèné vìci, musí mít platné osvìdèení o absolvování školení a složení zkoušky.
To je jedna stránka vìci. Na druhé stranì vám doporuèujeme vybírat školicí
organizaci tak, aby si po skonèení školení váš øidiè neodnášel pouze potøebné osvìdèení, ale i nezbytné znalosti, protože pøípadná rizika vyplývající
ze zanedbání povinností ze strany øidièe (havárie, pokuty) mohou nìkolikanásobnì pøevýšit cenu samotného školení. Sdružení ÈESMAD BOHEMIA
je schváleno MD ÈR k provádìní tìchto školení. Úèastníci našich školení
obdrží kvalitní uèební materiály, které využívají pøi provádìní pøepravy.
Osnova
• základní kurz
- všeobecné požadavky vztahující se na pøepravu nebezpeèných vìcí
- hlavní druhy nebezpeèí
- informace o ochranì životního prostøedí bìhem pøepravy odpadù
- preventivní a bezpeènostní opatøení pøimìøená rùzným druhùm nebezpeèí
- co dìlat v pøípadì nehody (první pomoc, bezpeènost silnièního provozu, základní znalosti o používání ochranných prostøedkù)
- oznaèování bezpeènostními znaèkami a další zpùsoby signalizace nebezpeèí
- co øidiè bìhem pøepravy smí a co nesmí dìlat
- úèel a funkce technických zaøízení na vozidlech
- zákazy spoleèné nakládky do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru
- bezpeènostní opatøení pøi nakládce a vykládce nebezpeèných vìcí
- všeobecné informace týkající se právní odpovìdnosti
- informace o provozu kombinované dopravy
- manipulace a uložení kusù ve vozidle
• obnovovací kurz
- úèelem tohoto kurzu je aktualizovat znalosti
nabyté v základním kurzu a zároveò musí zahrnovat problematiku posledního rozvoje techniky, vývoje právních pøedpisù a nebezpeèných
vìcí
• kurz pro pøepravu v cisternách
- chování vozidel pøi jízdì po silnici vèetnì pohybù nákladu
- zvláštní požadavky týkající se vozidel
- všeobecné teoretické znalosti rùzných systémù
nakládky a vykládky vozidel
- specifická dodateèná ustanovení vztahující se
na používání tìchto vozidel
• kurz pro pøepravu výbušných látek tø. 1 a radioaktivních látek tø. 7
- specializaèní kurz zamìøený na odlišnosti pøepravy uvedených skupin nebezpeèných vìcí.
Cena
Rozsah
Základní kurz
tøi dny (vìtšinou pá., so., ne.) – základní kurz,
dva dny (vìtšinou so., ne.) – obnovovací kurz
3 200 Kè
3 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Obnovovací kurz
2 000 Kè
2 300 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Lektoøi
1 500 Kè
700 Kè
2 600 Kè
kurz pro pøepravu v cisternách
rozšíøení o vybranou tøídu
speciální kurz pro pøepravu
látek 1. nebo 7. tøídy
Ing. Jaromír Kahuda
Dr. Jiøí Došek
Ing. Pavel Krämer
Ing. Pavel Petrunèík
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, uèební materiály a obèerstvení.
51
Termín
04. 01.–06. 01.
04. 01.–06. 01.
04. 01.–06. 01.
04. 01.–06. 01.
11. 01.–13. 01.
11. 01.–13. 01.
11. 01.–13. 01.
18. 01.–20. 01.
18. 01.–20. 01.
18. 01.–20. 01.
25. 01.–27. 01.
25. 01.–27. 01.
25. 01.–27. 01.
01. 02.–03. 02.
01. 02.–03. 02.
01. 02.–03. 02.
08. 02.–10. 02.
08. 02.–10. 02.
08. 02.–10. 02.
15. 02.–17. 02.
15. 02.–17. 02.
15. 02.–17. 02.
22. 02.–24. 02.
22. 02.–24. 02.
22. 02.–24. 02.
01. 03.–03. 03.
01. 03.–03. 03.
ÈB Praha
Šumperk
Liberec
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Sokolov
Olomouc
ÈB Praha
Chomutov
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
Pardubice
ÈB Brno
Libice
Valašské Meziøíèí
01. 03.–03. 03.
08. 03.–10. 03.
08. 03.–10. 03.
08. 03.–10. 03.
08. 03.–10. 03.
15. 03.–17. 03.
15. 03.–17. 03.
15. 03.–17. 03.
22. 03.–24. 03.
22. 03.–24. 03.
22. 03.–24. 03.
29. 03.–31. 03.
29. 03.–31. 03.
05. 04.–07. 04.
05. 04.–07. 04.
05. 04.–07. 04.
05. 04.–07. 04.
12. 04.–14. 04.
12. 04.–14. 04.
12. 04.–14. 04.
19. 04.–21. 04.
19. 04.–21. 04.
19. 04.–21. 04.
26. 04.–28. 04.
26. 04.–28. 04.
26. 04.–28. 04.
03. 05.–05. 05.
Liberec
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
Šumperk
Karlovy Vary
ÈB Praha
Olomouc
Chomutov
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Èeské Bud.
Olomouc
03. 05.–05. 05.
03. 05.–07. 05.
10. 05.–12. 05.
10. 05.–12. 05.
10. 05.–12. 05.
17. 05.–19. 05.
17. 05.–19. 05.
17. 05.–19. 05.
24. 05.–26. 05.
24. 05.–26. 05.
24. 05.–26. 05.
31. 05.–02. 06.
31. 05.–02. 06.
31. 05.–02. 06.
07. 06.–09. 06.
07. 06.–09. 06.
07. 06.–09. 06.
14. 06.–16. 06.
14. 06.–16. 06.
14. 06.–16. 06.
21. 06.–23. 06.
21. 06.–23. 06.
21. 06.–23. 06.
28. 06.–30. 06.
28. 06.–30. 06.
05. 07.–07. 07.
05. 07.–07. 07.
Liberec
ÈB Praha
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Sokolov
Valašské Meziøíèí
ÈB Praha
Chomutov
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Hradec Králové
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
Olomouc
Karlovy Vary
ÈB Praha
Šumperk
05. 07.–07. 07.
12. 07.–14. 07.
12. 07.–14. 07.
12. 07.–14. 07.
19. 07.–21. 07.
19. 07.–21. 07.
19. 07.–21. 07.
26. 07.–26. 07.
26. 07.–28. 07.
02. 08.–04. 08.
02. 08.–04. 08.
02. 08.–04. 08.
09. 08.–11. 08.
09. 08.–11. 08.
09. 08.–11. 08.
16. 08.–18. 08.
16. 08.–18. 08.
16. 08.–18. 08.
23. 08.–25. 08.
30. 08.–01. 09.
30. 08.–01. 09.
30. 08.–01. 09.
06. 09.–08. 09.
06. 09.–08. 09.
06. 09.–08. 09.
13. 09.–15. 09.
13. 09.–15. 09.
Liberec
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
Olomouc
Chomutov
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
Valašské Meziøíèí
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
Olomouc
Liberec
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
13. 09.–15. 09.
20. 09.–22. 09.
20. 09.–22. 09.
20. 09.–22. 09.
20. 09.–22. 09.
27. 09.–29. 09.
27. 09.–29. 09.
27. 09.–29. 09.
04. 10.–06. 10.
04. 10.–06. 10.
04. 10.–06. 10.
11. 10.–13. 10.
11. 10.–13. 10.
11. 10.–13. 10.
18. 10.–20. 10.
18. 10.–20. 10.
18. 10.–20. 10.
25. 10.–27. 10.
25. 10.–27. 10.
25. 10.–27. 10.
01. 11.–03. 11.
01. 11.–03. 11.
01. 11.–03. 11.
08. 11.–10. 11.
08. 11.–10. 11.
08. 11.–10. 11.
08. 11.–10. 11.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Králové
ÈB Ústí n. L.
Sokolov
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
Šumperk
Chomutov
ÈB Hradec Králové
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Karlovy Vary
ÈB Praha
Valašské Meziøíèí
Liberec
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
15. 11.–17. 11.
15. 11.–17. 11.
15. 11.–17. 11.
22. 11.–24. 11.
22. 11.–24. 11.
22. 11.–24. 11.
29. 11.–01. 12.
29. 11.–01. 12.
29. 11.–01. 12.
06. 12.–08. 12.
06. 12.–08. 12.
06. 12.–08. 12.
13. 12.–15. 12.
13. 12.–15. 12.
13. 12.–15. 12.
20. 12.–22. 12.
20. 12.–22. 12.
20. 12.22. 12.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
Libice
Olomouc
Chomutov
ÈB Brno
ÈB Hradec Králové
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Sokolov
53
Pravidelné školení øidièù
Charakteristika kurzu
Školení je urèeno pro všechny øidièe, kteøí již vlastní prùkaz profesní zpùsobilosti. Ti musí v prùbìhu platnosti prùkazu, tedy do konce pátého roku
od vydání prùkazu, absolvovat 35 hodin zdokonalovacího školení v pravidelných roèních kurzech v rozsahu sedmi hodin. Po absolvování každého
roèního školení je øidièi úèast zaznamenána do formuláøe „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“. Potvrzená úèast na školení je podmínkou
vydání nového prùkazu. Školení již není jen opakováním dopravních pøedpisù, ale mùže být cílenì zamìøeno na potøeby firmy, pøípadnì konkrétních
øidièù. Za tímto úèelem akreditované školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA
nabízí toto školení formou specializovaných tematických modulù, které
pøednáší odborníci dané oblasti. Jednotlivá témata rozvíjejí pøedmìty ze
vstupního školení a jsou maximálnì zamìøena na uplatnìní v každodenní
praxi øidièe.
Ke každému tématu obdrží úèastník odbornou brožurku a desky „Øidièova knihovna“, do kterých si mùže zakládat jednotlivé publikace a vytvoøit
si tak postupnì vlastní øidièovu pøíruèku.
www.ridicovaknihovna.cz
Osnova
V rámci pravidelných školení øidièù nabízíme
následující témata:
1. Hospodárná a ekologická jízda
Zásady hospodárné jízdy, faktory ovlivòující spotøebu paliva, pøizpùsobení hnacího øetìzce profilu
trasy a zatížení vozidla, odborná obsluha a údržba
vozidla.
2. Bezpeèná a defenzivní a jízda
Pøíèiny a dùsledky nehodovosti, preventivní a represivní opatøení, technický vývoj vozidel a jejich
bezpeènostních systémù, stav pozemních komunikací, rozvoj schopností a dovedností øidièe pro zvýšení bezpeènosti.
3. Pracovní režimy øidièù
Limity doby øízení a odpoèinku, funkce a používání tachografu, náhradní záznamy èinnosti øidièe,
zvláštní pøípady (napø. osádka dvou øidièù, odpoèinek na trajektu, režim výjimek), zpùsoby kontroly.
4. Digitální tachograf
Konstrukce a funkce digitálního tachografu, povinnosti držitele karty øidièe, manuální zadávání èinností, zobrazení dat na displeji a výtisky, export dat,
ovládání pøístroje v konkrétních situacích.
5. Uložení a upevnìní nákladu
Požadavky pøedpisù a odpovìdnost øidièe za uložení a zabezpeèení nákladu, síly pùsobící na náklad, principy zajištìní nákladu,
jednoduché výpoèty poètu úvazù, upínací a zajišťovací prostøedky, pøíklady upevnìní rùzných druhù nákladù.
6. Dopravní pøedpisy aktuálnì
Pravidla provozu na pozemních komunikacích v ÈR, aktuální
zmìny a novinky zákona a provádìcích pøedpisù, výklad znìní
pøedpisù s ohledem na profesionální øidièe, chování øidièe v konkrétních situacích.
7. Mezinárodní dopravní pøedpisy
Pravidla provozu na pozemních komunikacích v mezinárodním
mìøítku, doklady a zpùsobilost øidièe v rùzných zemích, shodná
ustanovení silnièního provozu, odlišnosti v jednotlivých zemích,
technická zpùsobilost vozidel, dohled a kontroly øidièe a vozidla.
8. Dopravní nehody
Dopravní nehoda – situace z pohledu zákona, povinnosti úèastníkù dopravní nehody, oznaèení místa a dokumentace nehody,
postup pøi øešení následkù nehody zvláštì v pøípadì zranìní
osob, prevence.
9. Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Doklady , které musí mít u sebe øidiè vozidla, registrovaného
v ÈR: doklady øidièe, doklady k vozidlu, doklady k nákladu, zahranièní povolení, resp. Europovolení, zvláštní doklady.
10. Únava, stres a životospráva
Význam dobrá zdravotní kondice øidièe, projevy a dùsledky únavy, stres a z nìho plynoucí rizika, negativní vliv návykových látek, návrh životosprávy øidièe, vzor vhodného jídelníèku.
11. Pracovní režimy øidièù – pøeprava osob
Pracovní režimy øidièù silnièních motorových vozidel pro pøepravu osob – linková osobní doprava, pøíležitostná (nepravidelná)
osobní doprava a mìstská autobusová doprava.
12. Silnièní kontroly
Kontrolní orgány a jejich pravomoci. Pøedmìt silnièní kontroly a zákonné požadavky na øidièe. Požadované doklady øidièe
v osobní i nákladní dopravì, kontrola dokladù k vozidlu a k nákladu., kontrola pøeprav dle ADR. Požadavky na odbornou
a zdravotní zpùsobilost øidièe. Dechová zkouška na alkohol. Mìøení rychlosti, kontrolní vážení. Prùbìh kontroly a sankce.
13. Øidiè, reprezentant firmy – pøeprava osob
Chování øidièe autobusu v pravidelné i nepravidelné pøepravì, dodržování pøepravního øádu, øidiè jako zástupce firmy, komunikace
s cestujícími, øešení konfliktù, základy psychologie jednání øidièe.
14. První pomoc
Univerzální postupy pøi øešení krizových zdravotních situací
a život ohrožujících stavù s aplikací praktického nácviku. Ani
nejdokonalejší text nenahradí vlastní pokusy a zážitky. Uèíme
pøekonat prvotní paniku, rychle a správnì se rozhodnout a rutinnì postupovat pøi poskytování první pomoci.
55
Rozsah
Termín
09.00–16.00 hod. (min. sedm vyuèovacích hodin)
Region Praha, Nad Sokolovnou 117/1
07. 01.
Pracovní režimy øidièù
25. 01.
Uložení a upevnìní nákladu
04. 02.
Mezinárodní dopravní pøedpisy
16. 02.
Uložení a upevnìní nákladu
22. 02.
Silnièní kontroly
04. 03.
Pracovní režimy øidièù
16. 03.
Dopravní nehody
22. 03.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
02. 04.
Digitální tachografy
20. 04.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
26. 04.
První pomoc
06. 05.
Bezpeèná a defenzivní jízda
18. 05.
Uložení a upevnìní nákladu
24. 05.
Mezinárodní dopravní pøedpisy
03. 06.
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
15. 06.
Digitální tachografy
21. 06.
Hospodárná a ekologická jízda
01. 07.
Silnièní kontroly
20. 07.
První pomoc
05. 08.
Pracovní režimy øidièù
17. 08.
Dopravní nehody
23. 08.
Hospodárná a ekologická jízda
02. 09.
Digitální tachografy
14. 09.
Uložení a upevnìní nákladu
27. 09.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
07. 10.
Pracovní režimy øidièù
19. 10.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
25. 10.
Silnièní kontroly
Lektoøi
Lektoøi akreditovaní pro tato školení Magistrátem
hlavního mìsta Prahy
Cena
1 000 Kè
1 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena je bez DPH, zahrnuje výuku, odbornou brožurku + desky
Øidièova knihovna a obèerstvení
04. 11.
16. 11.
22. 11.
02. 12.
14. 12.
20. 12.
První pomoc
Uložení a upevnìní nákladu
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Mezinárodní dopravní pøedpisy
Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Kralupy nad Vltavou
Praha
Hoøovice
Libice nad
Cidlinou
Benešov
Pøíbram
06. 07.
15. 07.
17. 08.
26. 08.
02. 09.
21. 09.
07. 10.
19. 10.
02. 11.
25. 11.
02. 12.
14. 12.
Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Silnièní kontroly
Digitální tachografy
Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Digitální tachografy
Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu
Bezpeèná a defenzivní jízda
Pracovní režimy øidièù
Nové Mìsto
na Moravì
Blansko
Velké Meziøíèí
Tøebíè
Region Brno, Podhájí 1a
07. 01.
Bezpeèná a defenzivní jízda
19. 01.
Digitální tachografy
28. 01.
Uložení a upevnìní nákladu
02. 02.
Silnièní kontroly
18. 02.
Pracovní režimy øidièù
02. 03.
Uložení a upevnìní nákladu
11. 03.
Pracovní režimy øidièù
25. 03.
Digitální tachografy
06. 04.
Digitální tachografy
29. 04.
Uložení a upevnìní nákladu
18. 05.
Pracovní režimy øidièù
27. 05.
Digitální tachografy
03. 06.
Pracovní režimy øidièù
15. 06.
Silnièní kontroly
Prostìjov
Velká Bíteš
Moravské Buïejovice
Brno
Vyškov
Kyjov
Kromìøíž
Zlín
Otrokovice
Uherský Brod
Mutìnice
Znojmo
Region Ostrava, Kafkova 8
02. 01.
Pracovní režimy øidièù
04. 01.
Pracovní režimy øidièù
05. 01.
Pracovní režimy øidièù
12. 01.
Silnièní kontroly
26. 01.
Pracovní režimy øidièù
11. 02.
Digitální tachografy
23. 02.
Pracovní režimy øidièù
09. 03.
Uložení a upevnìní nákladu
25. 03.
Pracovní režimy øidièù
57
06. 04.
22. 04.
04. 05.
25. 05.
10. 06.
22. 06.
06. 07.
22. 07.
03. 08.
24. 08.
09. 09.
28. 09.
12. 10.
28. 10.
09. 11.
23. 11.
02. 12.
21. 12.
Region Hradec Králové, Koutníkova 272
04. 01.
Uložení a upevnìní nákladu
21. 01.
Silnièní kontroly
04. 02.
Digitální tachografy
25. 02.
Dopravní nehody
04. 03.
Bezpeèná a defenzivní jízda
18. 03.
Hospodárná a ekologická jízda
02. 04.
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
19. 04.
Pracovní režimy øidièù
03. 05.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
20. 05.
Uložení a upevnìní nákladu
10. 06.
Silnièní kontroly
28. 06.
Digitální tachografy
19. 07.
Pracovní režimy øidièù
05. 08.
Bezpeèná a defenzivní jízda
23. 08.
Hospodárná a ekologická jízda
06. 09.
Silnièní kontroly
23. 09.
Uložení a upevnìní nákladu
04. 10.
Únava, stres, životospráva
21. 10.
Dopravní nehody
04. 11.
Pracovní režimy øidièù
29. 11.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
Semily
09. 12.
Pracovní režimy øidièù
Turnov
20. 12.
Silnièní kontroly
Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Zábøeh
Rýmaøov
Ostrava
Tøanovice
Olomouc
Trutnov
Hlušice
Frýdek-Mýstek
Nový Bydžov
Chlumec nad Cidlinou
Èáslav
Chtìboø
Vsetín
Dobruška
Rychnov n. Knìžnou
Hradec
Králové
Holice
Vysoké Mýto
Dolní Újezd
ìžnou
Region Ústí nad Labem, U Trati 3448/10
12. 01.
Bezpeèná a defenzivní jízda
19. 01.
Pracovní režimy øidièù
26. 01.
Hospodárná a ekologická jízda
02. 02.
Digitální tachografy
09. 02.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
16. 02.
Uložení a upevnìní nákladu
23. 02.
Únava, stres, životospráva
02. 03.
Pracovní režimy øidièù
09. 03.
Dopravní nehody
16. 03.
Digitální tachografy
30. 03.
Silnièní kontroly
06. 04.
Uložení a upevnìní nákladu
13. 04.
Bezpeèná a defenzivní jízda
20. 04.
Pracovní režimy øidièù
27. 04.
Hospodárná a ekologická jízda
04. 05.
Digitální tachografy
11. 05.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
18. 05.
Uložení a upevnìní nákladu
25. 05.
První pomoc
01. 06.
Pracovní režimy øidièù
08. 06.
Dopravní nehody
12. 06.
Digitální tachografy
15. 06.
Digitální tachografy
22. 06.
Silnièní kontroly
29. 06.
Uložení a upevnìní nákladu
13. 07.
Bezpeèná a defenzivní jízda
20. 07.
Pracovní režimy øidièù
27. 07.
Hospodárná a ekologická jízda
03. 08.
Digitální tachografy
10. 08.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
17. 08.
Uložení a upevnìní nákladu
24. 08.
Únava, stres, životospráva
Èeská Lípa
Louny
Èeská Lípa
Èeská Lípa
Louny
31. 08.
07. 09.
14. 09.
21. 09.
28. 09.
05. 10.
12. 10.
19. 10.
02. 11.
09. 11.
16. 11.
23. 11.
30. 11.
07. 12.
11. 12.
14. 12.
21. 12.
Pracovní režimy øidièù
Dopravní nehody
Digitální tachografy
Silnièní kontroly
Uložení a upevnìní nákladu
Bezpeèná a defenzivní jízda
Pracovní režimy øidièù
Hospodárná a ekologická jízda
Digitální tachografy
Dopravní pøedpisy aktuálnì
Uložení a upevnìní nákladu
První pomoc
Pracovní režimy øidièù
Dopravní nehody
Digitální tachografy
Digitální tachografy
Silnièní kontroly
Varnsdorf
Dìèín
Teplice
Bílina
Chomutov
Tušimice
Liberec
Èeská Lípa
Jablonec
Ústí nad Labem
Litomìøice
Mladá Boleslav
Roudnice nad
Labem
Louny
Region Èeské Budìjovice, Pekárenská 255/77
03. 01.
Mezinárodní dopravní pøedpisy
05. 01.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
12. 01.
Dopravní nehody
18. 01.
Digitální tachografy
19. 01.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
26. 01.
Pracovní režimy øidièù
Tábor
59
02. 02.
16. 02.
25. 02.
09. 03.
15. 03.
25. 03.
06. 04.
20. 04.
29. 04.
04. 05.
13. 05.
18. 05.
27. 05.
01. 06.
15. 06.
24. 06.
12. 07.
20. 07.
10. 08.
19. 08.
09. 09.
21. 09.
04. 10.
12. 10.
19. 10.
29. 10.
09. 11.
18. 11.
29. 11.
07. 12.
16. 12.
23. 12.
Pracovní režimy øidièù
Dopravní pøedpisy aktuálnì
Uložení a upevnìní nákladu
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Dopravní pøedpisy aktuálnì
Bezpeèná a defenzivní jízda
Silnièní kontroly
Hospodárná a ekologická jízda
Mezinárodní dopravní pøedpisy
Pracovní režimy øidièù
Únava, stres, životospráva
Digitální tachografy
Dopravní nehody
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu
Dopravní pøedpisy aktuálnì
Bezpeèná a defenzivní jízda
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Mezinárodní dopravní pøedpisy
Hospodárná a ekologická jízda
Silnièní kontroly
Digitální tachografy
Uložení a upevnìní nákladu
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Dopravní pøedpisy aktuálnì
První pomoc
Pracovní režimy øidièù
Digitální tachografy
Únava, stres, životospráva
Dopravní nehody
Uložení a upevnìní nákladu
Dopravní pøedpisy aktuálnì
Tábor
Vimperk
Prachatice
Èeské Budìjovice
Prachatice
Tábor
Strakonice
Prachatice
Tábor
Strakonice
Region Plzeò, Domažlická 174/1061
02. 01.
Pracovní režimy øidièù
02. 01.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
02. 01.
Uložení a upevnìní nákladu
03. 01.
Hospodárná a ekologická jízda
07. 01.
Dopravní pøedpisy aktuálnì
18. 01.
Uložení a upevnìní nákladu
24. 01.
Pracovní režimy øidièù
04. 02.
Hospodárná a ekologická jízda
15. 02.
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
23. 02.
Uložení a upevnìní nákladu
04. 03.
Øidiè, reprezentant firmy - pøeprava osob
15. 03.
Digitální tachografy
23. 03.
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
05. 04.
Uložení a upevnìní nákladu
15. 04.
Únava, stres, životospráva
27. 04.
Bezpeèná a defenzivní jízda
06. 05.
První pomoc
17. 05.
Bezpeèná a defenzivní jízda
25. 05.
Pracovní režimy øidièù
10. 06.
Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Cheb
Sokolov
21. 06.
29. 06.
08. 07.
19. 07.
27. 07.
12. 08.
26. 08.
31. 08.
09. 09.
20. 09.
28. 09.
07. 10.
18. 10.
26. 10.
04. 11.
15. 11.
23. 11.
30. 11.
02. 12.
13. 12.
14. 12.
21. 12.
23. 12.
27. 12.
Digitální tachografy
Uložení a upevnìní nákladu
Mezinárodní dopravní pøedpisy
Pracovní režimy øidièù
Bezpeèná a defenzivní jízda
Dopravní nehody
Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu
Dopravní pøedpisy aktuálnì
Bezpeèná a defenzivní jízda
Hospodárná a ekologická jízda
Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Mezinárodní dopravní pøedpisy
Pracovní režimy øidièù
Digitální tachografy
Uložení a upevnìní nákladu
Bezpeèná a defenzivní jízda
Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Digitální tachografy
Mezinárodní dopravní pøedpisy
Karlovy Vary
Kralovice
Mariánské Láznì
Èernošín
Tachov
Plzeò
Chrastavice
Klatovy
61
Vstupní školení profesní zpùsobilosti øidièù
Charakteristika kurzu
Školení pro získání dokladu profesní zpùsobilosti
Školení je urèeno zájemcùm o získání prùkazu profesní zpùsobilosti øidièe. Od 1. 4. 2008 platí nové podmínky získávání a zdokonalování odborné
zpùsobilosti øidièù. Øidièi, kteøí dosud nevlastní prùkaz profesní zpùsobilosti
a nevztahuje se na nì nìkterá z výjimek ze zákona, musí absolvovat vstupní
školení a složit zkoušku. Vstupní školení pro øidièe, držitele øidièského oprávnìní C i D, má základní rozsah 140 hodin. Z toho je 130 hodin teoretická výuka zákonem stanovených odborných pøedmìtù a 10 hodin praktický výcvik
na vozidle. Na základì úèasti na školení øidiè obdrží doklad o absolvování
vstupního školení a mùže se pøihlásit ke zkoušce. Školicí støedisko ÈESMAD
BOHEMIA je akreditovaným støediskem pro uvedené školení. Pøi výuce je
kladen dùraz na kvalitní pøípravu posluchaèù ke zkoušce a praktické využití
získaných znalostí.
Øidièi, kteøí dosud nebyli držiteli prùkazu profesní zpùsobilosti, avšak øidièské oprávnìní skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo udìleno pøed 10. záøím 2009, a skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo
D+E, pøed 10. záøím 2008, se musí zúèastnit školení v rozsahu pouze 35 hodin bez výcviku a zkoušky.
Stejné podmínky platí pro øidièe, kteøí jsou již držiteli dokladu profesní zpùsobilosti, ale nesplní podmínky pro prodloužení platnosti na dalších pìt let
(napø. nestihnou absolvovat pìt pøedepsaných kurzù do data platnosti profesní zpùsobilosti).
Osnova
• zásady bezpeèné, defenzivní, ekologické a ekonomické jízdy
• vnitrostátní a mezinárodní pøedpisy vztahující se
k silnièní dopravì
• bezpeènost silnièního provozu a ochrana životního prostøedí
• úvod do logistiky, vývojové trendy v silnièní dopravì
• hospodáøské prostøedí a organizace dopravního trhu
• sociálnì – právní prostøedí v silnièní dopravì
• zdravotní rizika, øešení mimoøádných událostí
v silnièní dopravì
• výcvik na vozidle (pouze vstupní školení)
Rozsah
140 hodin – základní vstupní školení profesní zpùsobilosti
35 hodin – školení pro získání dokladu profesní zpùsobilosti
Termín
bude vypsán pøi naplnìní kurzu nejménì deseti úèastníky, kurz 35 hod.
mùže být absolvován v rámci termínù pravidelných školení
Lektoøi
lektoøi akreditovaní pro toto školení Magistrátem hlavního mìsta Prahy
Cena
Cena vstupního školení
33 000 Kè
42 000 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
Cena mùže být upravena podle poètu úèastníkù
Cena školení 35 hod.
5 000 Kè
7 500 Kè
pro èlena Sdružení ÈB
pro neèlena Sdružení ÈB
O kurzech a cenách se informujte se na tel. è.: +420 241 040 108
63
ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA
Podle situace, která mùže v oboru silnièní dopravy nastat nezávisle na plánu školení v tomto katalogu, jsme pøipraveni pro vás
operativnì pøipravit semináøe na aktuální témata.
Mùže to být napø. zavedení nových systémù elektronického
mýta, zásadní zmìny v technických podmínkách provozu vozidel, nové technologie apod. Pøedpokládáme i možnost zorganizovat takové školení formou zahranièního semináøe.
65
Mimoøádná nabídka
Kromì školení a semináøù, které jsou již uvedeny v katalogu s konkrétními daty, je školicí støedisko ÈESMAD BOHEMIA pøipraveno uspoøádat školení podle vývoje legislativy nebo situace v silnièní dopravì nebo podle aktuálních požadavkù zákazníkù:
Rozvoj odborných a manažerských dovedností
Pøedevším pro absolventy cyklu školení Akademie silnièní dopravy, jsou urèeny „nadstavbové“ kurzy. Jejich úèelem je další rozvoj
manažerských dovedností a v odborné oblasti prohloubení a rozšíøení znalostí v oblasti legislativy silnièní dopravy, ale i financí, daní,
atd. Nezanedbatelným pøínosem je možnost získání nových zkušeností a seznámit se s aktuálními novinkami v oboru.
Lektoøi: odborníci pøíslušných oborù
Vzorové pøípadové studie
Zejména pro zájemce o zkoušku odborné zpùsobilosti odpovìdné osoby dopravce je urèen pracovní semináø s výkladem pøípadové
studie a vysvìtlením jejího zpracování dle požadavku zkoušky.
Lektoøi: interní lektoøi ÈESMAD BOHEMIA
Øízení rizik v dopravní firmì
Semináø systémy øízení rizik a možnostmi jejich aktivního využívání. Seznamuje úèastníky s možnostmi, jak reagovat na prudký nárùst
cen komodit (zvláštì pohonných hmot), zmìny kurzù mìn nebo úrokových sazeb. Význam krizového øízení a preventivních opatøení.
Lektor: Ing. Radomír Danìk
Business plán – zpracování podnikatelského zámìru
Obchodní plán je základním dokumentem pro podnikatele i pro potencionálního investora. Zpracování podnikatelského plánu ve
standardizované formì požaduje v souèasné dobì každá banka. Semináø obsahuje výklad jednotlivých krokù vytvoøení podnikatelského plánu a postup jeho vytvoøení, aby byl využitelný pro partnery i pro vlastní rozvoj firmy.
Lektor: Ing. Jiøí Stejskal
Obchodní vztahy - INCOTERMS 2010
Doprava, zejména silnièní, je významným prvkem obchodních vztahù a podmínek.
Podle potøeb dopravních firem, které se zabývají i obchodní èinností nebo rozšiøují pøedmìt podnikání je pøipraven semináø, jehož
obsah lze pøizpùsobit aktuálním potøebám.
Lektoøi: specialisté na obchodní èinnost
Vedení obchodního jednání
Kurz obchodních a komunikaèních dovedností se zamìøuje na sjednávání kontraktù a podmínek pøepravy. Obsahuje základy psychologie obchodního jednání, výklad pravidel obchodního styku, komunikaèních dovedností a budování vztahu se zákazníkem.
Lektoøi: odborníci v oboru sociální komunikace
Technické podmínky provozu silnièních vozidel
Semináø reaguje na zmìny technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a podmínky jejich registrace, zmìny zákona o pozemních komunikacích a vývoj požadavkù na technickou zpùsobilost silnièních vozidel. Je zamìøen na limitní rozmìry a hmotnosti, modulární pøepravy, emisní limity, technické kontroly a vážení vozidel, požadavky na povinnou výbavu vozidel.
Lektoøi: Mgr. Vladimír Kydlíèek, experti Ministerstva dopravy
Silnièní doprava jako souèást logistických systémù
Semináø vysvìtluje základní logistické pojmy. Popisuje systémy logistických procesù, jednotlivé èásti logistického øetìzce a technologické prostøedky, pøedevším pøepravní jednotky dùležité pro silnièní dopravu. Skladování, kombinovaná doprava silnice –
železnice, pozice silnièní dopravy v pøepravním øetìzci a logistickém procesu.
Lektoøi: Mgr. Vladimír Kydlíèek, experti spoleènosti Reliant
Speciální pøepravy
Podle vývoje pøedpisù, situace na trhu a požadavkù silnièních dopravcù jsme pøipraveni uspoøádat semináøe, zamìøené na konkrétní zvláštní druhy dopravy, pøedevším pøepravy pod kontrolovanou teplotou, pøepravy krmiv apod.
Lektoøi: Ing. Jaromír Kahuda, Miloslav Válek
Zákoník práce v dopravní firmì
Základem podnikání je také získání uceleného pøehledu z oblasti pracovnìprávních pøedpisù a znalost, jak uvést do souladu péèi
o zamìstnance s jejich nároky a potøebami firmy. Semináø se vìnuje postavením zákoníku práce v právním øádu ÈR, výkladu novely zákoníku práce platné od 1.1. 2012 vèetnì souvisejících legislativních aktualit se zamìøením na konkrétní problémy vznikající
v praxi, zejména u dopravní firmy.
Lektor: Mgr. Zdenka Paòáková
67
Školení na klíè
Kromì odborných semináøù a modulù školení profesní zpùsobilosti øidièù lze podle vašich požadavkù uspoøádat i speciální kurzy
a výcvik.
Ke všem uvedeným tématùm je možno sjednat individuální podmínky výhradnì pro vaši firmu z hlediska obsahu a místa konání, pøíp.
i dalších podmínek. Pøípadnì zajistíme odborníky na vámi požadované téma a školení vám pøipravíme skuteènì „na klíè“.
ECOeffect (výcvik hospodárné a bezpeèné jízdy pro trenéry a øidièe)
Systém ECOeffect je jedineèným nástrojem pro školení hospodárné a bezpeèné jízdy.
Pøi poøízení technického vybavení není tøeba posílat øidièe na školení, ale je možné si nechat vyškolit vlastní instruktory, kteøí vycvièí ostatní øidièe ve vaší firmì. Systém je nezávislý na znaèce a typu vozidla. Souèástí 3-denního kurzu je také instruktáž instalace
systému ve vozidle a školení didaktických dovedností instruktora. S ohledem na obsah a intenzitu školení je možná úèast nejvýše tøí
úèastníkù v jednom kurzu.
V pøípadì zájmu je možné pøímo školení vašich øidièù, kdy certifikovaný instruktor instaluje systém na vašem vozidle a jednotliví øidièi mohou absolvovat jednodenní kurz. Pro dosažení dobrého výsledku a efektivního využití programu školení je doporuèena úèast
nejvýše tøí øidièù v jednom denním kurzu.
Kromì prokazatelných hodnost úspory paliva je nezanedbatelné také osvojení zásad efektivní a bezpeèné jízdy. Provozovatel vozidla
díky systému ECOeffect významnì uspoøí náklady a získá nezanedbatelnou konkureèní výhodu.
Systém ECOeffect je produkt certifikovaný Unií mezinárodní silnièní dopravy IRU a sdružení ÈESMAD BOHEMIA je autorizovaným
zástupcem v ÈR. V roce 2013 lze ještì využít zvýhodnìné nabídky v rámci mezinárodního projektu, jehož souèástí je i speciální
ukázková akce „DemoTour“ systému ECOeffect.
Pro podrobnìjší informace neváhejte oslovit pøímo pracovníky školicího støediska:
Zdenek Pikous, mob. 731 131 374, [email protected]
Vladimír Kydlíèek, mob. 731 131 367, [email protected]
Certifikovaní lektoøi školení ECOeffect:
Ing. Jiøí Èumpelík, Radim Tomášek, Jaroslav Musil, Martin Jaroš, Pavel Èerný
Školení øidièù cisternových vozidel
Kurz se skládá z teoretické pøípravy vèetnì instruktážního filmu a následného praktického výcviku. Ve spolupráci se
spoleèností Willig probíhá výcvik s cisternovým návìsem s boèními stabilizátory. Jedná se o mimoøádnou možnost
ovìøení zvládání krizových situací. Kurz je urèen pøedevším øidièùm, kteøí jsou zvyklí na bìžné valníkové soupravy
a pøecházejí na cisternové nástavby.
Lektoøi: Instruktoøi školicího centra
Škola smyku a bezpeèné jízdy
Kurz je urèen všem øidièùm, kteøí mají zájem se bezpeènì zdokonalit ve zvládání pøedevším krizových situací pøi øízení
osobního nebo nákladního vozidla. V rámci jednodenního kurzu probíhá dvouhodinová teoretická pøíprava a dále praktický výcvik na speciální ploše. Podle zákonné úpravy lze toto školení uplatnit pøi požadavku na odpoèet trestných bodù.
Lektoøi: Ing. Václav Betka a další instruktoøi školicího centra
O semináøích, pøipravovaných aktuálnì v prùbìhu
roku a o možných zmìnách uvedených termínù, vás
informujeme na našich internetových stránkách:
www.skoleni.prodopravce.cz
69
INFORMACE
Pro úplnost patøí do našeho katalogu také pøehled odborníkù,
kteøí se vìnují lektorské èinnosti v rámci nabídky školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA, pøehled akreditovaných uèeben pro
školení odborné zpùsobilosti øidièù, pøehled všech školicích akcí
seøazený podle data konání a také ne ménì významná informace
o programu komplexního vzdìlání. S využitím plánovacího kalendáøe si mùžete zaèít rezervovat termíny.
71
PØEDSTAVUJEME NAŠE LEKTORY
Výuku na našich školeních, kurzech a semináøích zajišťují pøední akreditovaní odborníci z akademické obce, státní správy a z praxe. Jsou uznávanými odborníky na danou problematiku s rozsáhlou publikaèní a pøednáškovou praxí. Pøedstavujeme vám v krátkých charakteristikách nìkteré z øady našeho lektorského sboru Školicího a poradenského støediska.
Ing. Václav Betka
Je absolventem strojní fakulty VA v Brnì. V letech 1987-2003 pùsobil v oblasti zajišťování provozu dopravy ve státní správì, od roku
1995 byl zároveò vedoucím školicího støediska se zamìøením na školení øidièù složek integrovaného záchranného systému. Od roku
1995 je držitelem profesního osvìdèení (uèitelské oprávnìní). V letech 2000-2008 byl povìøeným zkušebním komisaøem ministerstva dopravy a od roku 1998 je zároveò soudním znalcem v oboru motorových vozidel. Od poèátku zavedení institutu odpoètu
pùsobí jako lektor akreditovaného støediska bezpeèné jízdy.
Eduard Borufka, dipl.ekonom
Je diplomovaným ekonomem s rozsáhlou ekonomickou praxí v oboru andragogiky. Jeho odborné zkušenosti jsou založeny na praxi
v manažerských pozicích èeských i zahranièních firem. Pùsobí jako nezávislý konzultant, lektor a trenér ve vzdìlávacích a poradenských spoleènostech v oboru komunikaèních dovedností, vedení a øízení týmu, obchodních a prezenèních dovedností, marketingu.
Ing. Jiøí Èumpelík
V roce 2001 ukonèil vysokoškolské vzdìlání na ÈZU TF Praha, Technické fakultì v magisterském studijním programu Technika
a technologie v dopravì a spojích ve studijním oboru Silnièní a mìstská automobilová doprava. Absolvent kurzù Driver Training
(2002 Mnichov, zamìøení bezpeèná a hospodárná jízda, 2007 zamìøení na hospodárnou jízdu s nákladními vozidly), 12denní kurz
vzdìlávání trenérù dospìlých. Provádí technické školení prodejcù a øidièù nákladních vozidel, vedení projektu ECODrive.
Ing. Lukáš Fojtík
Po ukonèení studií na VŠB - TU Ostrava fakulta strojní zaèal pùsobit jako bezpeènostní poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí
vèetnì radioaktivních látek a výbušnin. V souèasnosti zastává funkci vedoucího regionálního pracovištì Ostrava. Pøedmìtem jeho
lektorské èinnosti jsou tyto oblasti: uložení a upevnìní nákladu, obsluha digitálního tachografu a pracovní režimy øidièù.
Ing. Zdenìk Gerstner
Vystudoval VUT v Brnì, má praxi v dopravní firmì pøed revolucí i po revoluci, pracoval v DP mìsta Brna, od roku 1994 je zamìstnancem ÈESMAD BOHEMIA, pìt let strávil jako dopravní atašé na ZÚ v Moskvì. Má praxi jako øidiè v osobní dopravì i MKD.
V souèasné dobì pracuje, jako vedoucí regionálního pracovištì v Ústí nad Labem.
Ing. Andrej Haring
Absolvent vysoké školy strojní v Bratislavì, specializace na brzdové systémy užitkových vozidel. Pùsobil jako odborný technický poradce pøi návrzích brzdových soustav užitkových vozidel výrobcù v ÈR a SR. V souèasnosti se zabývá poradenskou a školící èinností
pro servisy, dopravní spoleènosti, znalce v oboru doprava cestní a dopravní experty, pùsobí také v oblasti servisu užitkových vozidel
a v prodeji pøípojné techniky. Pùsobí jako soudní znalec v oboru Doprava cestní se zamìøením na dopravní nehody, technický stav
vozidel, oceòování vozidel a také stav a oceòování oboru v autoopravárenství.
Jiøí Hurník
Absolvent SPŠ strojní a SPŠ dopravní se zamìøením na konstrukci a diagnostiku silnièních vozidel. Bezpeènostní poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí vèetnì výbušnin, poradenská èinnost v oblasti stahování dat z digitálních tachografù. Od roku 2000 je
zamìstnancem ÈESMAD BOHEMIA. Pøedmìtem jeho lektorské èinnosti jsou tyto oblasti: obsluha digitálního tachografu, pracovní
režimy øidièù, Tagra pro uživatele.
Ing. Karel Hyndrák
Vystudoval ÈVUT Praha, pùsobil jako poradce pro zahranièní investory a v programu zahranièní pomoci Phare se podílel na
rozvoji podpory malého a støedního podnikání, posléze jako øeditel investièního programu pøeshranièní spolupráce. Z dalších
pùsobení uvádíme – vedoucí marketingu spoleènosti dovážející automobily, øeditel vydavatelství. Nyní pùsobí jako nezávislý
marketingový poradce.
Ing. Jaromír Kahuda
Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilinì s dlouholetou praxí v oblasti silnièní dopravy (napø. øeditel Krajského dopravního støediska
v Èeských Budìjovicích). Je pøedním odborníkem v oblasti pøepravy nebezpeèných vìcí, pracovních režimù v dopravì, pøepravy
potravin, legislativy ÈR a EU.
73
JUDr. Zdenìk Kopecký
Odborník a vysokoškolský pedagog orientovaný na bezpeènost silnièního provozu, specializace: dopravní právo a dopravnì bezpeènostní èinnost Policie Èeské republiky. Autor øady vìdeckých a odborných publikací, monografií, uèebnic, studií a èlánkù.
Mgr. Karel Kováø
absolvent Univerzity Palackého, bezpeènostní poradce pro pøepravy ADR, pracuje v oblasti dopravy od roku 1984, aktivnì se podílí
na silnièních kontrolách užitkových vozidel.
Ing. Pavel Krämer
Problematikou pøepravy nebezpeèných vìcí se zabývá profesionálnì od roku 1961, Dohodou ADR od roku 1994. Má rozsáhlé
zkušenosti s lektorskou èinností v rámci školení podnikatelù a øidièù, je autorem skript pro školení ADR.
Ing. Jaroslav Krejcar, Ph.D.
Vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilinì a doktorantskou práci obhájil na Univerzitì Pardubice. Ve firmì Excolo se vìnuje
zpracovávání projektù, odbornému dozoru a lektorské èinnosti, m.j. v oblasti uložení a upevnìní nákladu na vozidle. Od roku 1999
pùsobí jako soudní znalec se specializací nakládání, balení, pøepravní ložení a zajištìní zboží.
Mgr. Vladimír Kydlíèek
Vystudoval provoz automobilové dopravy a informaèní systémy. V Ústavu pro výzkum motorových vozidel pùsobil v oblasti technických pøedpisù a informací oboru silnièních vozidel. V souèasné dobì pracuje jako vedoucí Školicího støediska Sdružení ÈESMAD
BOHEMIA a pøednáší technické a sociální pøedpisy a logistické systémy.
Mgr. Martin Laipold
Od roku 1996 se specializuje na problematiku dopravního práva se zamìøením na mezinárodní silnièní dopravu nákladù. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Napsal také jeden z komentáøù k Úmluvì CMR. V souèasnosti je jednatelem spoleènosti
Regula – JUDr. Václav Roubal, spol. s r.o., která poskytuje poradenství v oblasti mezinárodní silnièní dopravy. Jako lektor pøednáší
problematiku dopravního práva i pro další spoleènosti.
Ing. Vladimír Lison
Absolvent ÈZU TF Praha obor Silnièní a mìstská automobilová doprava. Vykonával funkci externího bezpeènostního poradce pro
pøepravu nebezpeèných vìcí ADR. V souèasné dobì pracuje jako lektor školení øidièù ADR, uložení a upevnìní nákladu, pracovních režimù a obsluhy digitálního tachografu.
Ing. Vojtìch Máša
Absolvent Masarykovy univerzity Právnické fakulty v Brnì, studijní obor Místní správa. Absolvent Vysokého uèení technického
v Brnì, studijního programu Soudní inženýrství - Expertní inženýrství v dopravì na Ústavu soudního inženýrství. V souèasné dobì
pracuje, jako vedoucí regionálního pracovištì ÈESMAD BOHEMIA v Brnì. Již více než deset let se vìnuje oblasti legislativy v silnièní dopravì. Tøetí funkèní období pùsobí jako pøísedící u Mìstského soudu v Brnì.
Ing. Jan Medveï
Absolvent VŠE v Praze, obor zahranièní obchod. Držitel „Certificate in Market Economy Logistics“ z Princeton Univ. a VŠE, „Certificate Course in General Transportation“ z JICA Japan a Certificate of Professional Competence z NEA Holland. V letech 1990–2002
zamìstnanec Ministerstva dopravy se zamìøením na vztahy v mezinárodní silnièní dopravì a dvoustranné dohody, zástupce ÈR
v CEMTu a EHK OSN. Od roku 2002 vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahù ÈESMAD BOHEMIA. Spoluautor knih
„Dvoustranné dohody v mezinárodní silnièní dopravì“ a „Dvoustranné mezistátní dohody v silnièní dopravì a její regulace“. Lektor
knih JUDr. Novák – „Mezinárodní kamionová doprava“ a „Mezinárodní kamionová doprava plus“.
JUDr. Ondøej Michalèík
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 pùsobí na Ministerstvu dopravy v oblasti osobní dopravy. Od roku 2008 je øeditelem odboru veøejné dopravy. Pùsobí i jako lektor ve vzdìlávacích programech pro pracovníky ve
veøejné správì.
Ing. Jiøí Novotný
Absolvent ÈVUT Praha a øady specializovaných odborných kurzù. V oblasti dopravy pracuje od roku 1973, v oblasti kontroly silnièní
dopravy spolupracuje i s orgány sousedních státù. Publikuje v odborném tisku.
75
Mgr. Zdenka Paòáková
Absolventka Masarykovy univerzity, právnické fakulty. Pracuje jako právní poradce v oblasti firemního práva a personalistiky.
PhDr. Kamil Pavlíèek, CSc.
Odborník a vysokoškolský pedagog s orientací na bezpeènost a prevenci silnièního provozu, specializace: dopravnì bezpeènostní
prevence, výchova a zdokonalování odborné zpùsobilosti øidièù, dopravnì bezpeènostní èinnost policie, právní úprava silnièního
provozu státù Evropské unie. Autor øady vìdeckých publikací, monografií, uèebnic a odborných èlánkù.
Ing. Zdenìk Pikous, MBA
Absolvent elektrotechnické fakulty ÈVUT Praha a studia MBA v TC Business School. V oboru silnièní dopravy pùsobí od roku
1993, od roku 2001 na pozici vedoucího Školicího a poradenského støediska ÈESMAD BOHEMIA. Specializuje se na pøepravy
nebezpeèných vìcí po silnici. Je èlenem expertní skupiny IRU pro pøepravy ADR a viceprezidentem evropské asociace školicích
støedisek EuroTra.
JUDr. Václav Roubal
Od roku 1968 právník v oboru silnièní mezinárodní dopravy, specializace mezinárodní dvoustranné i mnohostranné smlouvy
v dopravì. Publikaèní èinnost v odborných èasopisech, autor monotématických publikací v dané oblasti (CMR, AETR, Mezivládní
dohody v silnièní dopravì), odborné èlánky v oboru judikatury v silnièní dopravì. Majitel poradenské a škodnì regulaèní kanceláøe
v oboru mezinárodní silnièní dopravy a regulace škod.
Miloslav Válek
Absolvent SPŠ strojní a SPŠ dopravní se zamìøením na konstrukci a diagnostiku silnièních vozidel. Odborník na systémy managementu kvality, ochrany životního prostøedí a bezpeènosti. Držitel osvìdèení o odborné zpùsobilosti k zajišťování úkolù v prevenci
rizik v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Bezpeènostní poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí. Dlouhodobì se
zabývá také problematikou pøeprav potravin a krmiv.
Mgr. Václav Valenta, Ph.D.
Odborník a vysokoškolský pedagog s dlouholetou orientací na bezpeènost silnièního provozu. Absolvent doktorského studia na
ÈVUT. Specializace: dopravní nehodovost a nové metody šetøení silnièních dopravních nehod, dopravnì bezpeènostní èinnost
policie, právní úprava silnièního provozu. Autor èetných odborných publikací a èlánkù.
Mgr. Miloš Zezula
Pøední odborník na celní problematiku, v souèasné dobì majitel soukromé firmy v oboru zahranièní obchod a clo (celní deklarace,
provozování veøejného celního skladu).
Ing. Jiøí Žák
Absolvoval Slezskou univerzitu, fakultu obchodnì-podnikatelskou. Je pracovníkem Celního øeditelství Ostrava, právního oddìlení.
Odborník na celní øízení, mezinárodní tranzitní systémy a ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Pùsobí jako lektor v oblasti celnictví v øadì dalších organizací.
77
Kalendáø akcí 2013
Od
Do
Název školení
Lokalita
Od
02. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
03. 01.
03. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
05. 01.
05. 01.
05. 01.
07. 01.
07. 01.
07. 01.
07. 01.
09. 01.
11. 01.
11. 01.
11. 01.
12. 01.
12. 01.
12. 01.
15. 01.
16. 01.
16. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
02. 01.
03. 01.
03. 01.
06. 01.
06. 01.
06. 01.
06. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
04. 01.
05. 01.
05. 01.
05. 01.
07. 01.
07. 01.
07. 01.
07. 01.
09. 01.
13. 01.
13. 01.
13. 01.
12. 01.
12. 01.
12. 01.
16. 01.
16. 01.
16. 01.
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Pracovní režimy øidièù
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Dispeèer nákladní dopravy
TIR tranzitní celní systém
Dispeèer autobusové dopravy
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
Sokolov
Cheb
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
Šumperk
Liberec
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
Tábor
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Praha
Liberec
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
17. 01.
18. 01.
18. 01.
18. 01.
18. 01.
18. 01.
18. 01.
18. 01.
19. 01.
19. 01.
19. 01.
19. 01.
19. 01.
21. 01.
23. 01.
24. 01.
24. 01.
25. 01.
25. 01.
25. 01.
25. 01.
25. 01.
26. 01.
26. 01.
26. 01.
26. 01.
26. 01.
28. 01.
28. 01.
01. 02.
01. 02.
01. 02.
02. 02.
O
Do
17. 01.
20. 01.
20. 01.
20. 01.
18. 01.
18. 01.
18. 01.
18. 01.
19. 01.
19. 01.
19. 01.
19. 01.
19. 01.
21. 01.
23. 01.
24. 01.
24. 01.
27. 01.
27. 01.
27. 01.
25. 01.
25. 01.
26. 01.
26. 01.
26. 01.
26. 01.
26. 01.
28. 01.
28. 01.
03. 02.
03. 02.
03. 02.
02. 02.
Název školení
Poskytování cestovních náhrad
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Pohledávky
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Lokalita
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Hradec Kr.
Liberec
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Sokolov
ÈB Praha
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Brno
Olomouc
ÈB Praha
Chomutov
ÈB Èeské Bud.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Od
Do
Název školení
Lokalita
Od
Do
Název školení
Lokalita
02. 02.
02. 02.
02. 02.
02. 02.
04. 02.
04. 02.
04. 02.
04. 02.
06. 02.
07. 02.
08. 02.
08. 02.
08. 02.
09. 02.
11. 02.
11. 02.
13. 02.
13. 02.
14. 02.
14. 02.
02. 02.
02. 02.
02. 02.
02. 02.
04. 02.
04. 02.
04. 02.
04. 02.
06. 02.
07. 02.
10. 02.
10. 02.
10. 02.
09. 02.
11. 02.
11. 02.
13. 02.
13. 02.
14. 02.
14. 02.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Hradec Kr.
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
Liberec
ÈB Plzeò
ÈB Brno
14. 02.
15. 02.
15. 02.
15. 02.
15. 02.
16. 02.
16. 02.
16. 02.
16. 02.
16. 02.
18. 02.
18. 02.
20. 02.
21. 02.
22. 02.
14. 02.
17. 02.
17. 02.
17. 02.
15. 02.
16. 02.
16. 02.
16. 02.
16. 02.
16. 02.
18. 02.
18. 02.
20. 02.
21. 02.
24. 02.
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Obsluha digitálního tachografu
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
TIR tranzitní celní systém
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Kontroly v dopravní firmì
Metrologie v dopravní firmì
Personální agenda dopr. firmy (zamìstnávání cizincù)
Kontroly v dopravní firmì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Dispeèer nákladní dopravy
Dispeèer autobusové dopravy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
22. 02.
22. 02.
22. 02.
23. 02.
23. 02.
23. 02.
23. 02.
23. 02.
25. 02.
25. 02.
25. 02.
28. 02.
01. 03.
01. 03.
01. 03.
02. 03.
02. 03.
02. 03.
02. 03.
04. 03.
04. 03.
04. 03.
04. 03.
05. 03.
06. 03.
07. 03.
08. 03.
08. 03.
08. 03.
08. 03.
09. 03.
09. 03.
09. 03.
09. 03.
24. 02.
24. 02.
22. 02.
23. 02.
23. 02.
23. 02.
23. 02.
23. 02.
25. 02.
25. 02.
25. 02.
28. 02.
03. 03.
03. 03.
03. 03.
02. 03.
02. 03.
02. 03.
02. 03.
04. 03.
04. 03.
04. 03.
04. 03.
06. 03.
06. 03.
07. 03.
10. 03.
10. 03.
10. 03.
10. 03.
09. 03.
09. 03.
09. 03.
09. 03.
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Únava, stres, životospráva
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Pohledávky
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Øidiè, reprezentant firmy - pøepr. os.
Pracovní režimy øidièù
LIDÉ - 1. blok Akademie silnièní dopravy
Metrologie v dopravní firmì
Ceny v silnièní dopravì, analýza nákladù
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Pardubice
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
Èeská Lípa
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
Libice
Val. Meziøíèí
Liberec
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Praha
Beroun
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
Louny
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
79
Od
Od
Do
Název školení
Lokalita
11. 03.
11. 03.
12. 03.
12. 03.
12. 03.
13. 03.
13. 03.
14. 03.
14. 03.
15. 03.
15. 03.
15. 03.
15. 03.
15. 03.
16. 03.
16. 03.
16. 03.
18. 03.
19. 03.
20. 03.
21. 03.
21. 03.
22. 03.
22. 03.
22. 03.
22. 03.
23. 03.
25. 03.
25. 03.
25. 03.
25. 03.
25. 03.
26. 03.
26. 03.
11. 03.
11. 03.
12. 03.
12. 03.
12. 03.
13. 03.
13. 03.
14. 03.
14. 03.
17. 03.
17. 03.
17. 03.
15. 03.
15. 03.
16. 03.
16. 03.
16. 03.
18. 03.
19. 03.
20. 03.
21. 03.
21. 03.
24. 03.
24. 03.
24. 03.
22. 03.
23. 03.
25. 03.
25. 03.
25. 03.
25. 03.
25. 03.
28. 03.
26. 03.
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Chování øidièe autobusu (psychologie øidièe)
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Dispeèer autobusové dopravy
Ceny v silnièní dopravì, analýza nákladù
Tagra pro uživatele
TIR tranzitní celní systém
Ceny v silnièní dopravì, analýza nákladù
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Tagra pro uživatele
Tagra pro uživatele
Pøeprava nadmìrných nákladù
Kontroly v dopravní firmì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR (1. èást)
Dispeèer autobusové dopravy
ÈB Brno
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Praha
ÈB Èeské Bud.
Liberec
ÈB Hradec Kr.
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Brno
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
Prachatice
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Brno
Beroun
ÈB Èeské Bud.
26. 03.
28. 03.
29. 03.
29. 03.
30. 03.
02. 04.
02. 04.
02. 04.
02. 04.
02. 04.
03. 04.
04. 04.
05. 04.
05. 04.
05. 04.
05. 04.
05. 04.
05. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
09. 04.
09. 04.
09. 04.
10. 04.
11. 04.
11. 04.
12. 04.
12. 04.
12. 04.
13. 04.
13. 04.
15. 04.
Do
26. 03.
28. 03.
31. 03.
31. 03.
30. 03.
04. 04.
04. 04.
02. 04.
02. 04.
02. 04.
03. 04.
04. 04.
07. 04.
07. 04.
07. 04.
07. 04.
05. 04.
05. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
06. 04.
10. 04.
09. 04.
09. 04.
10. 04.
11. 04.
11. 04.
14. 04.
14. 04.
14. 04.
13. 04.
14. 04.
15. 04.
Název školení
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
Pøepravní operace - danì, cla, statistika
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR (2. èást)
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR - obn. šk.
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Obsluha digitálního tachografu
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Obsluha digitálního tachografu
Pøedpisy - 2. blok Akademie silnièní dopravy
Pøeprava nadmìrných nákladù
Dispeèer nákladní dopravy
Poskytování cestovních náhrad
Dispeèer autobusové dopravy
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Dispeèer nákladní dopravy
Šk. øidièù - Únava, stres, životospráva
Lokalita
ÈB Praha
ÈB Brno
Šumperk
Karlovy Vary
Èeská Lípa
Beroun
Beroun
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
Olomouc
Chomutov
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
Beroun
ÈB Hradec Kr.
ÈB Praha
Liberec
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
Od
Do
Název školení
Lokalita
Od
Do
Název školení
Lokalita
16. 04.
16. 04.
16. 04.
17. 04.
18. 04.
19. 04.
19. 04.
19. 04.
19. 04.
19. 04.
20. 04.
20. 04.
20. 04.
20. 04.
22. 04.
22. 04.
23. 04.
24. 04.
25. 04.
25. 04.
26. 04.
26. 04.
26. 04.
26. 04.
27. 04.
27. 04.
29. 04.
29. 04.
29. 04.
03. 05.
03. 05.
03. 05.
03. 05.
04. 05.
04. 05.
04. 05.
17. 04.
16. 04.
16. 04.
17. 04.
18. 04.
21. 04.
21. 04.
21. 04.
19. 04.
19. 04.
20. 04.
20. 04.
20. 04.
20. 04.
22. 04.
22. 04.
24. 04.
24. 04.
25. 04.
25. 04.
28. 04.
28. 04.
28. 04.
26. 04.
27. 04.
27. 04.
29. 04.
29. 04.
29. 04.
05. 05.
05. 05.
07. 05.
03. 05.
04. 05.
04. 05.
04. 05.
Autobusová doprava aktuálnì
Pøeprava potravin
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
Dispeèer nákladní dopravy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Finance - 3. blok Akademie silnièní dopravy
Dispeèer autobusové dopravy
Metrologie v dopravní firmì
Dispeèer nákladní dopravy
A DR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - První pomoc
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Digitální tachografy
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
Beroun
Liberec
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
Tábor
ÈB Brno
Olomouc
Liberec
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
04. 05.
04. 05.
04. 05.
06. 05.
06. 05.
09. 05.
10. 05.
10. 05.
10. 05.
11. 05.
13. 05.
14. 05.
14. 05.
14. 05.
15. 05.
15. 05.
16. 05.
16. 05.
17. 05.
17. 05.
17. 05.
17. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
20. 05.
20. 05.
21. 05.
21. 05.
04. 05.
04. 05.
04. 05.
06. 05.
06. 05.
09. 05.
12. 05.
12. 05.
12. 05.
11. 05.
13. 05.
15. 05.
14. 05.
14. 05.
15. 05.
15. 05.
16. 05.
16. 05.
19. 05.
19. 05.
19. 05.
17. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
18. 05.
20. 05.
20. 05.
21. 05.
21. 05.
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - První pomoc
TIR tranzitní celní systém
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Únava, stres, životospráva
Provoz (autob. dopr. ) - 5. blok Akad. sil. dopr.
Dispeèer autobusové dopravy
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
Poskytování cestovních náhrad
Kontroly v dopravní firmì
TIR tranzitní celní systém
Tagra pro uživatele
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Dispeèer nákladní dopravy
Kontroly v dopravní firmì
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Brno
Louny
ÈB Èeské Bud.
Beroun
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
81
Od
Od
Do
Název školení
Lokalita
22. 05.
23. 05.
23. 05.
23. 05.
24. 05.
24. 05.
24. 05.
24. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
27. 05.
27. 05.
27. 05.
28. 05.
29. 05.
30. 05.
31. 05.
31. 05.
31. 05.
01. 06.
01. 06.
01. 06.
01. 06.
03. 06.
03. 06.
03. 06.
04. 06.
04. 06.
05. 06.
05. 06.
06. 06.
22. 05.
23. 05.
23. 05.
23. 05.
26. 05.
26. 05.
26. 05.
24. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
25. 05.
27. 05.
27. 05.
27. 05.
29. 05.
29. 05.
30. 05.
02. 06.
02. 06.
02. 06.
01. 06.
01. 06.
01. 06.
01. 06.
03. 06.
03. 06.
03. 06.
05. 06.
04. 06.
05. 06.
05. 06.
06. 06.
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Pøeprava zvíøat
Kontroly v dopravní firmì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - První pomoc
Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Obsluha digitálního tachografu
PØEDPISY - 2. blok Akademie silnièní dopr.
Dispeèer nákladní dopravy
Servis a údržba vozidel
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Pracovní režimy øidièù
LIDÉ - 1. blok Akademie silnièní dopravy
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
TIR tranzitní celní systém
Servis a údržba vozidel
Odpady a jejich pøeprava
Liberec
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Sokolov
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
Brno
Liberec
ÈB Brno
Val. Meziøíèí
ÈB Praha
Chomutov
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Brno
Brno
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
Liberec
ÈB Brno
06. 06.
07. 06.
07. 06.
07. 06.
08. 06.
10. 06.
10. 06.
10. 06.
10. 06.
11. 06.
11. 06.
12. 06.
12. 06.
13. 06.
14. 06.
14. 06.
14. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
18. 06.
18. 06.
19. 06.
20. 06.
21. 06.
21. 06.
21. 06.
21. 06.
21. 06.
21. 06.
22. 06.
22. 06.
Do
06. 06.
09. 06.
09. 06.
09. 06.
08. 06.
10. 06.
10. 06.
10. 06.
10. 06.
12. 06.
11. 06.
12. 06.
12. 06.
13. 06.
16. 06.
16. 06.
16. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
15. 06.
18. 06.
18. 06.
19. 06.
20. 06.
23. 06.
23. 06.
23. 06.
21. 06.
21. 06.
21. 06.
22. 06.
22. 06.
Název školení
Tagra pro uživatele
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Provoz (nákl. dopr. ) - 4. blok Akad. sil. dopr.
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Obsluha digitálního tachografu
Obsluha digitálního tachografu
Zkouška, certifikace - Akademie silnièní dopr.
Tagra pro uživatele
Tagra pro uživatele
TIR tranzitní celní systém
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Lokalita
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
Beroun
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
Beroun
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Brno
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
O
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Od
Do
Název školení
Lokalita
Od
Do
Název školení
Lokalita
22. 06.
24. 06.
26. 06.
27. 06.
28. 06.
28. 06.
28. 06.
28. 06.
29. 06.
29. 06.
29. 06.
29. 06.
01. 07.
03. 07.
05. 07.
05. 07.
05. 07.
06. 07.
06. 07.
06. 07.
08. 07.
10. 07.
11. 07.
12. 07.
12. 07.
12. 07.
12. 07.
13. 07.
15. 07.
15. 07.
15. 07.
17. 07.
19. 07.
19. 07.
19. 07.
19. 07.
22. 06.
24. 06.
26. 06.
27. 06.
30. 06.
30. 06.
28. 06.
28. 06.
29. 06.
29. 06.
29. 06.
29. 06.
01. 07.
03. 07.
07. 07.
07. 07.
07. 07.
06. 07.
06. 07.
06. 07.
08. 07.
10. 07.
11. 07.
14. 07.
14. 07.
14. 07.
12. 07.
13. 07.
15. 07.
15. 07.
15. 07.
17. 07.
21. 07.
21. 07.
21. 07.
19. 07.
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Tagra pro uživatele
Dispeèer autobusové dopravy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Dispeèer autobusové dopravy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
Poskytování cestovních náhrad
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Pers. agenda dopr. fy (zamìstnávání cizincù)
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Pohledávky
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
ÈB Ostrava
Strakonice
Liberec
ÈB Brno
Olomouc
Karlovy Vary
ÈB Hradec Kr.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
Šumperk
Liberec
ÈB Brno
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Plzeò
Liberec
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Kr.
19. 07.
19. 07.
19. 07.
20. 07.
20. 07.
20. 07.
20. 07.
22. 07.
22. 07.
26. 07.
26. 07.
26. 07.
27. 07.
27. 07.
02. 08.
02. 08.
02. 08.
03. 08.
03. 08.
03. 08.
03. 08.
05. 08.
05. 08.
05. 08.
07. 08.
09. 08.
09. 08.
09. 08.
10. 08.
10. 08.
12. 08.
14. 08.
14. 08.
16. 08.
19. 07.
19. 07.
19. 07.
20. 07.
20. 07.
20. 07.
20. 07.
22. 07.
22. 07.
26. 07.
28. 07.
26. 07.
27. 07.
27. 07.
04. 08.
04. 08.
04. 08.
03. 08.
03. 08.
03. 08.
03. 08.
05. 08.
05. 08.
05. 08.
07. 08.
11. 08.
11. 08.
11. 08.
10. 08.
10. 08.
12. 08.
14. 08.
14. 08.
18. 08.
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Šk. øidièù - První pomoc
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Øešení mimoøádných událostí
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Pers. agenda dopr. fy (zamìstnávání cizincù)
Kontroly v dopravní firmì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ÈB Plzeò
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
Olomouc
Chomutov
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Praha
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
83
Od
Od
16. 08.
16. 08.
17. 08.
17. 08.
17. 08.
17. 08.
19. 08.
21. 08.
23. 08.
23. 08.
23. 08.
24. 08.
24. 08.
24. 08.
26. 08.
26. 08.
26. 08.
26. 08.
30. 08.
30. 08.
30. 08.
31. 08.
31. 08.
31. 08.
31. 08.
02. 09.
02. 09.
02. 09.
02. 09.
03. 09.
04. 09.
06. 09.
06. 09.
Do
18. 08.
18. 08.
17. 08.
17. 08.
17. 08.
17. 08.
19. 08.
21. 08.
25. 08.
23. 08.
23. 08.
24. 08.
24. 08.
24. 08.
26. 08.
26. 08.
26. 08.
26. 08.
01. 09.
01. 09.
01. 09.
31. 08.
31. 08.
31. 08.
31. 08.
02. 09.
02. 09.
02. 09.
02. 09.
04. 09.
04. 09.
08. 09.
08. 09.
Název školení
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Dispeèer nákladní dopravy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Únava, stres, životospráva
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Obsluha digitálního tachografu
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Obsluha digitálního tachografu
Dispeèer nákladní dopravy
Metrologie v dopravní firmì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Lokalita
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
Prachatice
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Plzeò
Val. Meziøíèí
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
Olomouc
06. 09.
06. 09.
07. 09.
09. 09.
09. 09.
09. 09.
09. 09.
09. 09.
10. 09.
10. 09.
11. 09.
12. 09.
12. 09.
13. 09.
13. 09.
13. 09.
14. 09.
14. 09.
14. 09.
14. 09.
17. 09.
17. 09.
18. 09.
19. 09.
20. 09.
20. 09.
20. 09.
20. 09.
20. 09.
21. 09.
21. 09.
21. 09.
21. 09.
21. 09.
23. 09.
23. 09.
Do
08. 09.
06. 09.
07. 09.
09. 09.
09. 09.
09. 09.
09. 09.
09. 09.
11. 09.
10. 09.
11. 09.
12. 09.
12. 09.
15. 09.
15. 09.
15. 09.
14. 09.
14. 09.
14. 09.
14. 09.
19. 09.
17. 09.
18. 09.
19. 09.
22. 09.
22. 09.
22. 09.
22. 09.
20. 09.
21. 09.
21. 09.
21. 09.
21. 09.
21. 09.
23. 09.
23. 09.
Název školení
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Finance - 3. blok Akademie silnièní dopravy
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Ceny v silnièní dopravì, analýza nákladù
TIR tranzitní celní systém
TIR tranzitní celní systém
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Obsluha digitálního tachografu
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR (1. èást)
Tagra pro uživatele
Tagra pro uživatele
Dispeèer nákladní dopravy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Lokalita
Liberec
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
Brno
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
Brno
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Hradec Kr.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Hradec Kr.
O
Od
24. 09.
24. 09.
24. 09.
27. 09.
27. 09.
27. 09.
27. 09.
28. 09.
28. 09.
28. 09.
28. 09.
28. 09.
02. 10.
03. 10.
04. 10.
04. 10.
04. 10.
04. 10.
04. 10.
04. 10.
05. 10.
07. 10.
07. 10.
07. 10.
07. 10.
07. 10.
08. 10.
08. 10.
09. 10.
09. 10.
10. 10.
11. 10.
11. 10.
11. 10.
12. 10.
12. 10.
Do
25. 09.
26. 09.
26. 09.
29. 09.
29. 09.
29. 09.
27. 09.
28. 09.
28. 09.
28. 09.
28. 09.
28. 09.
02. 10.
03. 10.
06. 10.
06. 10.
06. 10.
04. 10.
04. 10.
04. 10.
05. 10.
07. 10.
07. 10.
07. 10.
07. 10.
07. 10.
09. 10.
08. 10.
09. 10.
09. 10.
10. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
12. 10.
12. 10.
Název školení
Provoz (nákl. doprava) - 4. blok Akad. sil. dopr.
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR (2. èást)
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR - obn. šk.
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Únava, stres, životospráva
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Pøedpisy - 2. blok Akademie silnièní dopravy
Dispeèer nákladní dopravy
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Tagra pro uživatele
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákladu
Lokalita
Brno
Brno
Brno
Sokolov
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Praha
Šumperk
Chomutov
Tábor
ÈB Hradec Kr.
Tábor
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Brno
Beroun
ÈB Praha
Liberec
ÈB Hradec Kr.
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
Od
12. 10.
12. 10.
15. 10.
15. 10.
15. 10.
16. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
18. 10.
18. 10.
18. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
21. 10.
22. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
26. 10.
26. 10.
28. 10.
28. 10.
29. 10.
29. 10.
30. 10.
Do
12. 10.
12. 10.
16. 10.
15. 10.
15. 10.
16. 10.
16. 10.
17. 10.
20. 10.
20. 10.
20. 10.
18. 10.
18. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
21. 10.
22. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
27. 10.
27. 10.
27. 10.
25. 10.
26. 10.
26. 10.
28. 10.
28. 10.
29. 10.
29. 10.
30. 10.
Název školení
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Autobusová doprava aktuálnì
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
TIR tranzitní celní systém
Poskytování cestovních náhrad
Ceny v silnièní dopravì, analýza nákladù
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Hospodárná a ekologická jízda
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Zkouška, certifikace - Akademie silnièní dopr.
Servis a údržba vozidel
TIR tranzitní celní systém
Kontroly v dopravní firmì
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - První pomoc
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
Dispeèer autobusové dopravy
Lokalita
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
Beroun
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Karlovy Vary
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
Liberec
85
Od
Od
01. 11.
01. 11.
01. 11.
02. 11.
02. 11.
02. 11.
02. 11.
04. 11.
04. 11.
04. 11.
04. 11.
06. 11.
07. 11.
08. 11.
08. 11.
08. 11.
08. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.
Do
03. 11.
03. 11.
03. 11.
02. 11.
02. 11.
02. 11.
02. 11.
04. 11.
04. 11.
04. 11.
04. 11.
06. 11.
07. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
09. 11.
12. 11.
12. 11.
13. 11.
13. 11.
14. 11.
17. 11.
17. 11.
17. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.
Název školení
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Šk. øidièù - První pomoc
Pracovní režimy øidièù
Kontroly v dopravní firmì
Tagra pro uživatele
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Smluvní vztahy v silnièní dopravì
Poskytování cestovních náhrad
Odpady a jejich pøeprava
Uložení a zajištìní nákladu z pohledu dopr.
TIR tranzitní celní systém
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Lokalita
ÈB Praha
Val. Meziøíèí
Liberec
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
Liberec
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Hradec Kr.
Liberec
ÈB Praha
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Praha
16. 11.
16. 11.
16. 11.
18. 11.
18. 11.
19. 11.
19. 11.
21. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.
22. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
25. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.
30. 11.
30. 11.
02. 12.
02. 12.
02. 12.
02. 12.
Do
16. 11.
16. 11.
16. 11.
18. 11.
18. 11.
19. 11.
19. 11.
21. 11.
21. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
22. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
25. 11.
25. 11.
28. 11.
27. 11.
01. 12.
01. 12.
01. 12.
29. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.
30. 11.
30. 11.
02. 12.
02. 12.
02. 12.
02. 12.
Název školení
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
Tagra pro uživatele
Prac. režimy a prac. doba øidièù - povin. dopr.
TIR tranzitní celní systém
Pers. agenda dopr. fy (zamìstnávání cizincù)
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Doklady øidièe, vozidla a nákl.
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - První pomoc
Pracovní režimy øidièù
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR (1. èást)
Dispeèer nákladní dopravy
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Šk. øidièù - Únava, stres, životospráva
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Bezpeèná a defenzivní jízda
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Lokalita
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Ostrava
ÈB Èeské Bud.
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Brno
Pardubice
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Brno
Beroun
Liberec
Libice
Olomouc
Chomutov
ÈB Hradec Kr.
Strakonice
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Plzeò
ÈB Ostrava
ÈB Praha
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Od
Do
Název školení
Lokalita
Od
02. 12.
03. 12.
03. 12.
04. 12.
06. 12.
06. 12.
06. 12.
07. 12.
07. 12.
09. 12.
09. 12.
09. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
16. 12.
16. 12.
18. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
02. 12.
05. 12.
05. 12.
04. 12.
08. 12.
08. 12.
08. 12.
07. 12.
07. 12.
09. 12.
09. 12.
09. 12.
10. 12.
11. 12.
11. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
16. 12.
16. 12.
18. 12.
22. 12.
22. 12.
22. 12.
20. 12.
20. 12.
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR - obnov. šk.
Bezpeè. poradce pro pøepravy ADR (2. èást)
Servis a údržba vozidel
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Šk. øidièù - Dopravní nehody
Metrologie v dopravní firmì
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Servis a údržba vozidel
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Obsluha digitálního tachografu
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Uložení a upevnìní nákladu
Uložení a upevnìní nákladu na vozidle
Tagra pro uživatele
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
ADR - pøeprava nebezpeèných vìcí
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
ÈB Ostrava
Beroun
Beroun
ÈB Ústí n. L.
ÈB Brno
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
ÈB Hradec Kr.
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Ústí n. L.
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Ústí n. L.
ÈB Praha
ÈB Plzeò
ÈB Brno
ÈB Praha
ÈB Ústí n. L.
ÈB Èeské Bud.
ÈB Èeské Bud.
Liberec
ÈB Brno
ÈB Èeské Bud.
Sokolov
ÈB Praha
ÈB Hradec Kr.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
23. 12.
23. 12.
23. 12.
27. 12.
Do
20. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
23. 12.
23. 12.
23. 12.
27. 12.
Název školení
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Silnièní kontroly
Pracovní režimy øidièù
Pracovní režimy øidièù
Šk. øidièù - Digitální tachografy
Šk. øidièù - Dopravní pøedpisy aktuálnì
Obsluha digitálního tachografu
Šk. øidièù - Mezinárodní dopravní pøedpisy
Lokalita
ÈB Praha
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Ústí n. L.
ÈB Ostrava
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
ÈB Èeské Bud.
ÈB Plzeò
ÈB Plzeò
Zmìna termínù vyhrazena.
87
Program komplexního vzdìlávání
V pøípadì, že vás naše nabídka vzdìlávání zaujala a chcete se vìnovat vzdìlávání pracovníkù ve vaší firmì systematicky, máme
pro vás pøipravenu službu:
Program komplexního vzdìlávání, který vám nabízíme, je vlastnì komplexní dodavatelské zajištìní veškerých odborných vzdìlávacích služeb. Komplexní proto, že vzdìlávání vašich zamìstnancù nejen zajistíme, ale i naplánujeme (ve spolupráci s vámi), zpravidla
na kalendáøní rok a zajistíme jeho realizaci.
Znamená to, že nejprve ve vaší firmì zdarma provedeme zjišťovací audit vzdìlávacích potøeb. To je nutný krok proto, abychom spoleènì odkryli slabá místa a mohli vám navrhnout optimální zpùsob vzdìlávání vašich pracovníkù na všech úrovních.
Následnì zpracovaný vzdìlávací program pak bude díky výsledkùm z provedeného auditu cílenì zamìøen na potøebná témata
a finanèní prostøedky investované do vzdìlávání budou efektivnì využity. Tato forma spolupráce navíc umožòuje „ušít“ program
vzdìlávání pøímo na míru vaší firmy a pøizpùsobit i osnovy jednotlivých školení podle vašeho pøání.
Samotná školení pak vaši pracovníci mohou absolvovat pøímo podle nabídky v tomto katalogu, nebo pøi vìtším poètu úèastníkù
provedeme školení pøímo u vás ve firmì.
Pokud zvažujete uvedenou nabídku Komplexního programu vzdìlávání,
obraťte se prosím buï pøímo na Školicí a poradenské støedisko,
Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4,
tel.: 241 040 108,
e-mail: [email protected]
nebo na naše nejbližší regionální pracovištì.
Ubytování, stravování
V prùbìhu vícedenních kurzù, školení a semináøù vám mùžeme rezervovat ubytování a zajistit stravování v návaznosti na úèast na
tìchto akcích. Pokud není v informaci o akci uvedeno jinak, hradí se poplatky za ubytování a stravování samostatnì v recepci ubytovacího zaøízení.
Jedná se o hotely nebo penziony na úrovni nejménì tøí hvìzdièek.
Jako pøíklad míst konání našich vícedenních školení uvádíme:
Hotel Na Ostrovì - Na Ostrovì 816, 266 01 Beroun, www.naostrove.cz
Hotel Žebìtinský dvùr - Køivánkovo nám.. 641/33a, 641 00 Brno.Žebìtín, www.zebetinsky-dvur.cz
Ceny
osoba ve dvoulùžkovém pokoji se snídaní ……………….…… 800-1 200 Kè
hlavní jídlo ………………………………………………………… 100-200 Kè
Na pøání je za pøíplatek možno objednat ubytování i v jednolùžkových pokojích, resp. pro jednu osobu. V pøípadì požadavku vyhovíme dle možností i vašemu speciálnímu pøání, napø. na vegetariánské stravování apod.
Informace o ubytování jsou uvedeny vždy v organizaèních pokynech konkrétních vícedenních školení.
Obèerstvení bìhem jednodenních semináøù je zahrnuto v cenì semináøe.
89
Pøihlášky a objednávky platební podmínky
Jak se pøihlásit?
Zapsání do vámi zvoleného kurzu probìhne pouze po obdržení vaší písemné objednávky nebo øádnì vyplnìné pøihlášky. Tu je možné
získat na regionálních pracovištích èi poštou ve formì letáku, nebo rovnìž na konci tohoto katalogu. Objednávka mùže být samozøejmì zaslána poštou, faxem nebo e-mailem. Pøihlášky a objednávky zasílejte na adresu pøíslušného regionálního pracovištì (kontaktní adresy jsou uvedeny na následující stranì) èi na adresu školicího støediska: ÈESMAD BOHEMIA Školicí a poradenské støedisko,
Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 – Podolí, Tel.: 241 040 108, fax: 241 040 180, e-mail: [email protected]
Další možností jak se pøihlásit, je vyplnìní on-line formuláøe pøímo na našich www stránkách na adrese www.prodopravce.cz. Zpùsob platby
(fakturou èi v hotovosti) uveïte do poznámky. Vaše pøihláška pak bude doruèena automaticky k organizátorovi akce. V momentì obdržení
pøihlášky vás zaregistrujeme a registraci potvrdíme. V pøípadì, že jste zvolili platbu pøevodem, vám zašleme zálohovou fakturu. Vzhledem
k tomu, že termíny nìkterých školení v dobì vydání tohoto katalogu plánujeme s témìø roèním pøedstihem, doporuèujeme vám pøed podáním
pøihlášky ještì ovìøit platnost termínu buï telefonicky na pøíslušném regionálním pracovišti nebo na www.prodopravce.cz.
Platební podmínky
Na pøihlášce nezapomeòte uvést zpùsob platby. Platba je možná v hotovosti (na nìkterém našem pracovišti, nebo v místì konání školení
pøi prezenci), nebo bankovním pøevodem (v takovém pøípadì vám zašleme zálohovou fakturu).
Pøi neúèasti pøihlášené osoby (nebo jeho náhradníka) propadá úèastnický poplatek za školení ve prospìch organizátora školení.
Úèastnický poplatek (nebo jeho èást) je vrácen pouze na základì písemného storna závazné pøihlášky doruèeného na regionální pracovištì, které školení poøádá nebo na výše uvedenou adresu Školicího a poradenského støediska. Storno poplatky jsou následující:
Storno pøihlášky doruèeno do 10 dnù pøed konáním školení
Storno pøihlášky doruèeno do pìti dnù pøed konáním školení
Storno pøihlášky doruèeno ménì než pìt dnù pøed konáním školení
- 0 % ceny
- 50 % ceny
- 100 % ceny
Úèastnický poplatek je vrácen bankovním pøevodem (dle bankovního spojení uvedeného v pøihlášce nebo v jejím stornu), a to do 10 pracovních dnù od obdržení storna pøihlášky nebo vyplacen v hotovosti na regionálním pracovišti.
POZOR!
Ceny školení jsou uvádìny bez DPH. Nezasílejte proto, prosím, peníze pøevodem bez toho, že byste od nás obdrželi zálohovou fakturu
na èástku s DPH. Takové platby není v našich silách identifikovat!
Kontakty na regionální pracovištì
Praha
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4 - Podolí
tel: 241 040 127, fax: 241 040 188
e-mail: [email protected]
Ústí nad Labem
U Trati 3448/10
400 01 Ústní nad Labem
tel: 475 209 102, fax: 475 214 446
e-mail: [email protected]
Brno
Podhájí 1a
621 00 Brno - Øeèkovice
tel: 549 274 350, fax: 541 227 005
e-mail: [email protected]
Èeské Budìjovice
Pekárenská 255/77, areál ÈSAD Jihotrans
370 04 Èeské Budìjovice
tel: 387 425 949, fax: 387 426 867
e-mail: [email protected]
Ostrava
Kafkova 8
702 00 Ostrava
tel: 596 618 930, fax: 596 618 929
e-mail: [email protected]
Plzeò
Domažlická 174/1061
314 55 Plzeò
tel: 377 388 489, fax: 377 388 491
e-mail: [email protected]
Hradec Králové
Koutníkova 272
501 01 Hradec Králové
tel: 495 537 221, fax: 495 521 027
e-mail: [email protected]
91
razítko a podpis
Po obdržení závazné přihlášky vám potvrdíme její přijetí
V hotovosti
na regionálním pracovišti nebo
v místì konání pøi prezenci
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
Ubytování
stravování
Bankovním pøevodem
Datum narození úèastníka:
Kód banky:
(Po pøijetí závazné pøihlášky vám zašleme fakturu)
Storno podmínky jsou uvedeny na str. 86
Forma úhrady:
(zaškrtnìte)
4.
3.
2.
1.
Jméno úèastníka:
Bankovní spojení:
Fax:
DIÈ:
e-mail:
Tel.:
Èlenské è.:
Místo:
IÈO:
PSÈ:
Adresa firmy:
Název firmy:
Termín:
Název školení:
ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ
ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS
ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY
MEMBER OF INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION
razítko a podpis
Po obdržení závazné přihlášky vám potvrdíme její přijetí
V hotovosti
na regionálním pracovišti nebo
v místì konání pøi prezenci
ANO NE
ANO NE
ANO NE
ANO NE
Ubytování
stravování
Bankovním pøevodem
Datum narození úèastníka:
Kód banky:
(Po pøijetí závazné pøihlášky vám zašleme fakturu)
Storno podmínky jsou uvedeny na str. 86
Forma úhrady:
(zaškrtnìte)
4.
3.
2.
1.
Jméno úèastníka:
Bankovní spojení:
Fax:
DIÈ:
e-mail:
Tel.:
Èlenské è.:
Místo:
IÈO:
PSÈ:
Adresa firmy:
Název firmy:
Termín:
Název školení:
ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ
ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS
ÈLEN MEZINÁRODNÍ UNIE SILNIÈNÍ DOPRAVY
MEMBER OF INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION
Download

Pracovní režimy řidičů - Školení v dopravě