č.j.: 125 EX 26/07-121
VYROZUMĚNÍ O ODROČENÍ DRAŽBY
Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad Český Krumlov, pověřený
provedením exekuce usnesením ze dne 05.01.2007, č.j.: 10 Nc 2206/2007-8,
které vydal exekuční soud: Okresní soud v Jindřichově Hradci, kterým byla
nařízena exekuce podle exekučního titulu:
JUDr. Ivan Kočer, notář České
Budějovice č.j.: NZ 580/2006 ze dne 23.11.2006, ve věci oprávněného:
PRINCIPLE CO., se sídlem Independence Avenue, Victoria Mahe, Capital City,
Seychely , práv. zast. advokátem JUDr. Stanislav Vachta LL.M., advokát, se
sídlem Krajinská 251/16, České Budějovice - Vráto, PSČ: 370 01, IČ:
71464735 proti povinnému: 1/ Josef Schöberl, bytem Vlčice 45, Střížovice,
dat. nar.: 23.08.1974; 2/ Jana Schöberlová, bytem Vlčice 45, Střížovice,
dat. nar.: 27.07.1975 k vymožení povinnosti: zaplacení peněžité pohledávky
oprávněného 0,- Kč s příslušenstvím a k úhradě nákladů exekuce, rozhodl
tak, že dražební jednání nařízené dražební vyhláškou č.j.: 125 EX 26/07-111
ve spojení s opravným usnesením č.j.: 125 EX 26/07-117 na den 15.01.2015
v 16:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Český Krumlov za účelem dražby
nemovitých věcí:
se odročuje na den
25.02.2014 v 13.00 hod.
Důvodem odročení dražby je je skutečnost, že dražební dyhláška ze dne
08.12.2014, č.j.: 125 EX 26/07-111 nenabyde ke dni konání dražby právní
moci.
V Českém Krumlově dne 14.01.2015
Kateřina Mrhalová
pověřená soudním exeutorem
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

161 KB