Exekutorský úřad Praha 2
JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor
Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: [email protected], call centrum: 725 777 991-8
_________________________________________________________________________________
_________
č.j. 132 EX 881/14-72
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaného Okresním soudem Plzeň - město dne 03.04.2014
č.j. 77 EXE 886/2014-79, na základě pravomocného a vykonatelného notářského zápisu JUDr. Roman
Hochman, notář v Praze ze dne 05.03.2013 č.j. NZ 109/2013, N 120/2013
proti povinné(mu):
1/ Josef Mareš
bytem Karla Vokáče 2619/25, Plzeň - Jižní Předměstí, PSČ: 301 00, IČ: 01251872, RČ:
731007/2033;
2/ Ivana Marešová
bytem Karla Vokáče 2619/25, Plzeň - Jižní Předměstí, PSČ: 301 00, RČ: 745610/2071
na návrh oprávněné(ho):
Artesa, spořitelní družstvo
se sídlem Škrétova 490/12, Praha-Vinohrady, PSČ: 120 00, IČ: 25778722,
práv. zast. advokátem Mgr. David Kubeš, advokát, ev.č. 11256 David Kubeš, se sídlem
náměstí Republiky 1079/1, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 24740551
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 19.536.305,41 Kč a její
příslušenství, tj. úroky z prodlení ve výši 8% ročně z částky 19.536.305,41 Kč ode dne 26.02.2014 do zaplacení,
smluvní pokuta ve výši 432.682,83 Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce,
rozhodl takto:
Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou ze dne 05.08.2014 č.j. 132 EX 881/14-63 na den 05.09.2014
od 10:00, jehož předmětem je nemovitá věc
Příslušenství: vzrostlé porosty, věci spojené se zemí pevným základem (kašna, závora).
se odročuje na 06.11.2014 od 10:00:00 hod na dražebním portálu.
Odůvodnění:
Důvodem pro odročení je snaha dosáhnout co nejefektivnějšího výsledku dražebního jednání. Tím je co největší
výtěžek z plánované dražby. Pro jeho dosažení je nutná řádná a déletrvající inzerce, neboť tímto postupem bude
umožněno všem potencionálním zájemcům se o plánované dražbě včas dozvědět, dražené věci si prohlédnout a
dražby se zúčastnit. Na základě těchto skutečností rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno výše.
Doručit:
1.
2.
3.
Oprávněný: DD (DS)
Povinný: VR
Dalším osobám: DD
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Toto usnesení nabývá právní moci doručením.
V Praze dne 29.08.2014
JUDr. Jan Fendrych, v.r.
soudní exekutor
Za správnost:
Mgr. Jana Copková
otisk úředního razítka
Download

USNESENÍ