Číslo jednací: 120 EX 12101/14-289
v. s. oprávněný: 1210114
č.j. oprávněný:
USNESENÍ
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodní soud pro Prahu 1, č.j. 48 EXE
911/2014- 27, ze dne 05.05.2014, kterým byla nařízena exekuce na základě notářský zápis č.j. NZ
1213/2014, N 878/2014, který vydal Mgr. František Novotný, notářský kandidát JUDr. Bohdana Hall dne
28.03.2014 a vykonatelným dne 02.04.2014, notářský zápis č.j. NZ 1223/2014, N 878/2014, který vydal
Mgr. František Novotný, notářský kandidát JUDr. Bohdana Hall dne 31.03.2014 a vykonatelným dne
02.04.2014,
proti povinnému:
manželka povinného:
na návrh oprávněného:
ROMAN JEČNÝ, VODIČKOVA 681/18, 11000, PRAHA, nar.10.12.1968,
zast. JUDr. Adam Rakovský, advokát, Václavská 316/12, 12000, Praha 2
DANA JEČNÁ, Ing., HOLČOVICKÁ 2924/2, 14100, PRAHA, nar.15.01.1969
eD´ system Czech, a.s., Novoveská 1262/95, 70900, Ostrava - Mariánské Hory
a Hulváky, IČ 47974516, zast. Mgr. Jakub Vyroubal, advokát AK Enenkl
Vyroubal Brudný v.o.s., Škroupova 1114/4, 70200, Ostrava
pro 2 279 984,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
I.
Dražební rok nemovitých věcí:
SJM
nařízený na den 17.12.2014 usnesením č.j. 120 EX 12101/14-174 ze dne 1.10.2014 se odročuje na
neurčito.
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,
[email protected]
tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy
www.euk.cz
fax: 376310086
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
www.drazby-exekutori.cz v 11:00-11:30 hod.
Odůvodnění:
Povinný podal návrh na zastavení exekuce, který bude posouzen. Z tohoto důvodu je třeba vyčkat,
dokud nebude o návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodnuto.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Dle ustanovení § 3062 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předkupní právo podílového
spoluvlastníka k nemovitým věcem zaniká k 31.12.2014. Podílový spoluvlastník tedy od
1.1.2015 nemůže uplatnit předkupní právo k nemovitým věcem.
V Klatovech, dne 16.12.2014
Otisk úředního razítka
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Bohuslava Matějková
Doručuje se:
- oprávněný,
- další oprávnění,
- povinný
- manžel povinného, jde-li o nemovitou věc ve společném jmění manželů,
- osobám, o nichž je známo, že mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě,
- osobám, jejichž nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo právo odpovídající věcnému břemeni zaniklo,
- přihlášeným věřitelům,
- finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný své
bydliště (sídlo),
Digitálně podepsal
JUDr. Dalimil a pojistné na
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Mika
DN: C=CZ,O=Exekutorský úřad
veřejné zdravotní pojištění,
Klatovy\,JUDr. Dalimil Mika\,soudní
exekutor [IČ
- katastrálnímu úřadu,
71238573],OU=1,CN=JUDr. Dalimil
Mika,SERIALNUMBER=P148543
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc,
SN: 1575955
Datum: 17.12.2014 06:22
→ má-li některý z účastníků řízení právního zástupce, pak doručovat zástupci.
JUDr.
Dalimil Mika
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,
[email protected]
tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy
www.euk.cz
fax: 376310086
Download

U S N E S E N Í