Číslo jednací: 120 EX 1037/11-188
USNESENÍ
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Pardubicích, č.j. 16 EXE
338/2011-19, ze dne 14.02.2011, kterým byla nařízena exekuce na základě exekutorský zápis č.j. 025 EZ
713/10, který vydal Mgr. Veronika Jírová, koncipient JUDr. Jana Grosama dne 23.03.2010 a vykonatelným
dne 21.07.2010, exekutorský zápis č.j. 025 EZ 932/10, který vydal Mgr. Veronika Jírová, koncipient JUDr.
Jana Grosama dne 19.04.2010 a vykonatelným dne 21.07.2010,
proti povinnému:
1. František Zamastil, Šípkova 47, 53341, Lázně Bohdaneč, nar.19.08.1948,
zast. Mgr. Jan Nedoma, advokát, Nový Malín 426, 78803, Nový Malín,
2. Hana Zamastilová, Šípkova 47, 53341, Lázně Bohdaneč, nar.22.10.1949,
zast. Mgr. Jan Nedoma, advokát, Nový Malín 426, 78803, Nový Malín
na návrh oprávněného:
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078, Praha 4, IČ 49240901
pro 12 737 019,57 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
dražební rok nemovitých věcí nařízený na den 17.07.2013 usnesením č.j. 120 EX 1037/11-134 ze dne
16.05.2013 se odročuje na neurčito
Odůvodnění:
Dne 17.07.2013 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích o zahájení insolvenčního
řízení dlužníka: František Zamastil, a to zveřejněním vyhlášky, čímž nastaly účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
v platném znění, kdy výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka,
jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést. Soudní exekutor
proto rozhodl tak jak je uvedeno shora.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek
V Klatovech, dne 17.7.2013
otisk úředního razítka
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Download

Usnesení 2 - OKdrazby.cz