Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Akademie managementu a komunikace
PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Co můžete očekávat od lektora:
- přednášky a jejich elektronickou podobu v následujících
tématech:
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
2.
Řízení znalostí a kvality
3.
Vzdělávací potřeby a cíle – plánování vzdělávání
4.
Aktuální trendy a nové technologie
5.
Příležitosti a hrozby (případové studie řízení vzdělávání)
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Co můžete očekávat od lektora:
- studijní oporu v elektronických podkladech (elektronické
prezentace a elektronické přednášky), kvízech (testy na
porozumění obsahu přednášky, nepovinné, ale v rámci učení
zásadní)
- konzultace podle domluvy
WWW stránky kurzu:
http://mediaanthropology.webnode.cz/kurzy/vzdelavani-v-oblasti-rlz/
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Co bude vyučující očekávat od vás:
1. Souvis zaměstnání a vzdělávaní (na základě vašeho
zaměstnání uvažujte o propojení vzdělávání s ní - např., kde a
jakým způsobem si myslíte, že byste se nejlíp vzdělával - v
souvislosti se zaměstnáním například tak, že vám zaměstnavatel
nabízí hrazení některých kurzů v rámci benefitů)
2. Určení vzdělávací oblasti (na základě zkušenosti nebo
představivosti vyberte oblast, ve které by se měly LZ vzdělávat)
3. Určení vzdělávacích potřeb a cílů (na základě zkušenosti nebo
představivosti určete ve vybrané oblasti konkrétní vzdělávací
potřeby a cíle)
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Co bude vyučující očekávat od vás:
4. Plánování aktivit (naplánujte vybrané vzdělávací aktivity
konkrétním zaměstnancům v konkrétním čase)
5. Využití inovace (v rámci inovace vymyslete jednu techniku
nebo metodu, kterou aktuálně nemůžete z nějakého důvodu
použít, ale zlepšila by naplánované vzdělávaní)
WWW stránky kurzu:
http://mediaanthropology.webnode.cz/kurzy/vzdelavani-v-oblasti-rlz/
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Odborná literatura:
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad prof.
Ing. Josef Koubek, CSc.] 10 vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80247-1407-3
BARTÁK, J. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa Publishing, 2007. 164 s. ISBN 978-8086851-68-6
BARTOŇKOVÁ, H. Firemní vzdělávání (strategický přístup ke vzdělávání pracovníků)
1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2914-5
BRDEK, M. Evropská vzdělávací politika: programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004.
167 s. ISBN 80-863-9596-0
Centrum pro studium vysokého školství: Hodnocení kvality vysokých škol jako světový
problém. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1997. 186 s. ISBN
80-238-0656-4
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1667-4
HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-2471458-2
1/3
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Odborná literatura:
JŮVA,V. sen.a jun. Úvod do pedagogiky. Brno, Paido 1997.
KOSMÁLY, P. – JEŽOVÍT, R. Rozvoj a vzdělávání provozních zaměstnanců v
retailovém segmentu v ČR. In Creative and Knowledge Society. Bratislava – Varšava:
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Versita Warsaw, ročník 1, číslo 3, s. 23 – 43.
ISSN 1338-4465 (print), 1338-5283 (online), dostupné elektronicky na:
http://versita.metapress.com/content/r692627lx2h54247/fulltext.pdf
KRATOCHVÍLOVÁ, E. a kol. Úvod do pedagogiky. Trnava, TU 2007.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Národní program rozvoje vzdělávání v
České republice – Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. 98 s.
ISBN 80-211-0372-8
MÜNSTEROVÁ, E. Úloha studentů při vytváření a hodnocení kvality vysokých škol. In
Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách. Brno: VUT, 2001. 95 s. ISBN
80-214-2228-9
2/3
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Odborná literatura:
NOVOTNÝ, P. (ed.) Pracoviště jako prostor k učení. Brno: Masarykova univerzita,
2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5 sborník je dostupný i elektronicky na adrese
http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/asemeducationandresearchhubforlifelo
nglearning/workplacelearningcdversion/subsites_asem_20090707134235_codeproceedings.pdf
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.
TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1 vyd. Praha: Grada Publishing 2004.
ISBN 80-247-0405-6
TURECKIOVÁ, M. Nositelé řízení a rozvoje lidí ve firmách. [online], 2002, dostupné
elektronicky na:
http://www.extima.org./conference/systemic/textbook/2002/tureckiova.htm
VETEŠKA, J. – TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada Publishing,
2008. ISBN 978-80-247-1770-8
3/3
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Požadavky na kontrolní práce (vybrat si jeden z úkolů)
1. odevzdat nebo zaslat elektronicky příspěvek do časopisu nebo
vědeckého periodika (žánr recenze, sloupek, článek, studie,
rozhovor – rozhoduje kvalita, nikoli rozsah); účelem je naučit se
přemýšlet a formulovat své myšlenky i odborně, a to v rámci
předmětu a témat vzdělávání v oborech řízení lidských zdrojů
2. odevzdat nebo zaslat elektronickou seminární práci, ve které
student zpracuje 5 otázek ke kurzu, kterým neporozměl. Účelem je
naučit se samostatní práci s učebním materiálem a formulaci
zpětné vazby na vzdělávání. A to i z důvodu praktické části kurzu zjišťování vzdělávacích potřeb
1/3
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Požadavky na kontrolní práce (vybrat si jeden z úkolů)
3. odevzdat nebo zaslat elektronickou seminární práci s rozborem
konkrétní vzdělávací strategie, vzdělávacích potřeb nebo aktivit.
Účelem práce je naučit se formulovat vlastní myšlenky do podoby
odborného textu a naučit se analyzovat vzdělávací potřeby, příp.
plánovat vzdělávací aktivity.
Kritéria klasifikace:
• dodržení termínu odevzdání (dodržel – nedodržel)
• dodržení zvoleného tématu (dodržel – nedodržel)
• poměr kvalita a rozsah příspěvku (výborný – dobrý – dostatečný –
nedostatečný)
2/3
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Požadavky na kontrolní práce (vybrat si jeden z úkolů)
Zkouška formou písemného testu, otázky (5-7 otázek) budou se seznamu
kvízových otázek k přednášené látce, který budou mít studenti k dispozici v
elektronické podobě na vyzkoušení – stejně tak i různé verze závěrečného
testu si studenti budou moct nacvičit v elektronické podobě.
celkové hodnocení: podmínkou účasti na zkoušce je odevzdání a přijetí
písemné práce, student musí na zkoušce získat alespoň polovinu z možných
bodů; výsledná známka klasifikuje celkový prospěch studenta
3/3
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Požadavky na kontrolní práce (vybrat si jeden z úkolů)
Zkouška formou písemného testu, otázky (5-7 otázek) budou se seznamu
kvízových otázek k přednášené látce, který budou mít studenti k dispozici v
elektronické podobě na vyzkoušení – stejně tak i různé verze závěrečného
testu si studenti budou moct nacvičit v elektronické podobě.
celkové hodnocení: podmínkou účasti na zkoušce je odevzdání a přijetí
písemné práce, student musí na zkoušce získat alespoň polovinu z možných
bodů; výsledná známka klasifikuje celkový prospěch studenta
3/3
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Rozsah elektronického kurzu:
210 min. přednášek+50 min. vlastní práce +100 min. kvízy=360 minut /6 h
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
10+20+20 minut přednášek, 10 minut vlastní práce, 20 minut kviz
2. Řízení znalostí a kvality
10+15+15 minut přednášek, 10 minut vlastní práce, 20 minut kviz
3. Vzdělávací potřeby a cíle – plánování vzdělávání
10+20 minut přednášek, 10 minut vlastní práce, 20 minut kviz
4. Aktuální trendy a nové technologie
20+20 minut přednášek, 10 minut vlastní práce, 20 minut kviz
5. Příležitosti a hrozby (případové studie řízení vzdělávání)
10+20+20 minut přednášek, 10 minut vlastní práce, 20 minut kviz
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
2. Řízení znalostí a kvality
3. Vzdělávací potřeby a cíle – plánování vzdělávání
4. Aktuální trendy a nové technologie
5. Příležitosti a hrozby (případové studie řízení vzdělávání)
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Pedagogika je věda o edukaci, tedy o výchově a vzdělávání. Pedagogika má svůj
předmět bádání, význam a úkoly, obsahovou strukturu , účel a poslání, výzkum
a jeho metody. Zahrnuje teorii i praxi, a zaobírá se jak plným rozvojem lidské
bytosti, tak získáváním dovedností. Předmětem pedagogiky je výchova a člověk
v situaci výchovy.
- normativní charakter – normy, vzory,
doporučení, cíle, jak realizovat edukaci
- explorativní charakter – poznatky
získané z výzkumu se využijí pro novou
metodiku vyučování
- explanativní charakter – vyhledání,
popis a vysvětlení různých jevů edukační
reality
obrázky: http://2.bp.blogspot.com/MsUe52AHD7g/UKK4d4ddZqI/AAAAAAAALuA/wIBJrihchMQ/
s1600/education21.jpeg;
http://3.bp.blogspot.com/_82LSUTbpTpw/SwL86S71LwI/AAA
AAAAAAUM/0FpiFRVgCm0/s1600/Pedagogy.gif;
http://www.rug.nl/gmw/images/gmw_tuin_460.jpg
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Termín pochází z antického Řecka, kde byl slovem paidagógos označován
otrok, který pečoval o syna svého pána, doprovázel jej na cvičení a do
školy. Tento výraz se přesunul do antické latiny, paedagogus → učitel,
vychovatel.
pais=dítě, aigen=vésti
- základy systematické vědy o výchově mládeže i dospělých v
pedagogických spisech Jan Amos Komenského, jako vědní obor v 19. stol.
- je úzce spojena s ostatními vědními obory
Pedagogika: věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v
nejrůznějších sférách života a společnosti. V zahraničí se ve významu
„pedagogika“ často užívá termín „pedagogická věda“.
Pedagogika: Obor vzdělávání na pedagogických fakultách a jiných
fakultách připravujících učitele, respektive předmět v rámci tohoto studia
PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. Pedagogický slovník
Pedagogika: věda o permanentní výchově, o celoživotní výchově dětí,
mládeže i dospělých...
JŮVA, V. Úvod do pedagogiky
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Význam studia pedagogických teorií
Teoretický: odhaluje zákonitosti výchovy a její úlohu v životě jedince a
společnosti, zabývá se výchovou v jednotlivých věkových obdobích a v
různých zařízeních
Praktický: poskytuje podněty pro edukační aktivity výchovným a
školským pracovníkům, rodičům i pracovníkům souvisejících profesí;
teoretické závěry jsou aplikovány v oblastech školství, mimoškolního
vzdělávání, ekonomického rozhodování, sociální politiky, pomáhajících
profesí a oblastech samotné vědy.
Úkoly pedagogiky:
Analytický: zkoumá aktuální výchovnou realitu
Verifikační: ověřuje, zda dosud platí určité poznatky
Prognostický: formuluje perspektivní výchovné cíle
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Význam studia pedagogických teorií
Vzdělávání je sociální instituce, o kterou se sociologové velmi zajímají. is a
Zahrnuje to jak základní vzdělání a dovednosti, jako jsou psaní, čtení a
aritmetika, jako i vzdělání v jiných oblastech, např. v morálce, hodnotách a
etice. Vzdělávání připravuje mladé lidi na vstup do společnosti a proto je
jistou formou socializace. Sociologové poznávají, jak tato forma socializace
ovlivňuje jiné sociální struktury nebo zážitky a je nimi ovlivňována.
Sociologie vzdělávání je oblast, ve které se zaměřuje na dvě úrovně analýzy.
Na makro-úrovni sociologové zjišťují jak různé sociální síly, jako např.
politika, ekonomika, kultura, atd. vytváří změny ve školství. Jinými slovy, jaký
vliv mají jiné sociální instituce na vzdělávací systém. Na mikro-úrovni
sociologové zjišťují jak různé změny ve školní praxi vedou k odlišnostem v
jednotlivých úrovních studentských výstupů. To znamená, pokud mají školy
různé vzdělávací metody nebo různé přístupy, jak to ovlivňuje jednotlivé
studenty a jaké jsou jednotlivé výstupy?
zdroj: Crossman, Ashley. Sociology of Education. Studying The Relationship Between Education And Society.
[online] http://sociology.about.com/od/Disciplines/a/Sociology-Of-Education.htm
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Systém pedagogických věd – Základní disciplíny
OBECNÁ PEDAGOGIKA – systematizace výchovných problémů a poznatků,
formulování cílů výchovy, základních pedagogických kategorií a tvorba systému
pedagogických pojmů, obecně platných pedagogických norem
DĚJINY PEDAGOGIKY – historický vývoj výchovy, vývoj pedagogických idejí,
principů, typů škol; dějiny výchovy, národní dějiny výchovy a dějiny školství
DIDAKTIKA – teorie vzdělávání a vyučování, problémy efektivity vyučovacího
procesu; obecná didaktika (obecné cíle, obsah, metody, organizační formy) a
speciální didaktiky (daný obor; předmětové didaktiky)
FILOSOFIE VÝCHOVY – výchova ve vztahu k podstatě člověka a společnosti,
etické otázky výchovy, svět hodnot, komplexní nazírání na svět výchovy,
metodologické otázky zkoumání výchovných jevů
TEORIE VÝCHOVY – filosofická disciplína, empiricky založená teorie,
- složky výchovy: jazykové, vědecké, pracovní a technické, mravní, estetické a
tělesné; zkoumá a objasňuje cílevědomé ovlivňování potřeb, zájmů
METODOLOGIE PEDAGOGIKY – teorie metod pedagogického zkoumání nebo
výchovně-vzdělávacího procesu zdroj: PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Systém pedagogických věd – Speciální metodologie a didaktika
1) SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – výchova a vzdělávání jedinců postižených
různými tělesnými, duševními, smyslovými vadami a poruchami chování;
dílčí subdisciplíny: etopedie , psychopedie, somatopedie, oftalmopedie,
logopedie, surdopedie, specifické vývojové poruchy učení: dyslexie, dysgrafie,
dysortografie, dyskalkulie, dysmuzie, dyspinxie, dyspraxie
2) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA – výchova jako společensko-historický jev,
zkoumá využití volného času, sociální postavení, kulturní vzdělávací práci
3) PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA – zjišťování, charakterizování a hodnocení
úrovně rozvoje určitého žáka (žáků); diagnóza je prováděna hodnocením
(evaluace) za pomocí měření školního výkonu (didaktické testy)
4) PEDAGOGICKÁ PROGNOSTIKA – prognózuje vývoj školství a vzdělávání,
hledá optimální řešení; vytváří modely a strategie budoucího rozvoje
5) TEORIE ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ (školní management) – plánovací,
organizační a kontrolní činnost institucí tvořících vzdělávací systém
zdroj: PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Systém pedagogických věd – Pedagogika v jiných disciplínách
a. Didaktika předmětu – Matematika, Jazyk, atd.
b. Didaktika jako specializace – vyučování matematiky, jazyka, atd.
c. Metodologie – Hudební výchova, Základy matematiky, atd.
d. Příslušný výzkum v:
Biologii – člověk jako žijící organizmus = školní hygiena
Psychologii – lidské vědomí = pedopsychologie, učební psychologie,
psychologie osobnosti, atd.
Sociologii – struktura lidské společnosti a lidských vztahů
Filosofii – poslání člověka v přírodě (filosofie vzdělávání)
Logice – důležitý prvek v organizování školních osnov a při psaní učebnic a
odborných textů, je pilířem pedagogické terminologie
Estetice – krása v přírodě, estetická teorie a tělesná výchova
Etice – nauka o morálce a správném zacházení
Axiologii – vytváření a aplikace hodnot
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Systém pedagogických věd – Interdisciplinární přístup
Pedagogika jako oblast společného zájmu
Psychologie vzdělávání
Sociologie vzdělávání
Antropologie vzdělávání
Futurologie vzdělávání (filosofické a esoterické predikce budoucího vývoje)
Vzdělávání a profesní příprava: Profesní příprava (vocational education and
training – VET) je forma vzdělávání, která připravuje lidi na zvláštní pozice,
pracovní úkoly a profese na různých úrovních od obchodníka, řemeslníka,
provozního zaměstnance, technika nebo jinou pracovní pozici. Řemesla
obvykle předpokládají manuální nebo praktické zručnosti, tradičně neakademicky, a souvisí se zvláštní obchodní oblastí, profesí nebo odborností.
Školní vzdělávání: institucionalizované vzdělávání a učení (se) vzhledem na
školní osnovy (kurikulum), které se vytváří s ohledem na předem určené
funkce a význam škol v systému.
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_education, překlad PJK
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Systém pedagogických věd – Školní systém
institucionalizované vzdělávání a učení (se) vzhledem na předem dané
osnovy, kurikulární zaměření
Školní systém:
rozsah: předškolní pedagogika, školní pedagogika, vysokoškolská
pedagogika, andragogika, gerontagogika
Předškolní výchova – školka
Základní vzdělání – základní školy
Povinné vzdělání – střední školy a odborná příprava
Autodidaktika, rodinné a praktické vzdělávání, anarchistické svobodné
školy, alternativní vzdělávání
Profesní a vyšší odborné vzdělávání, Speciální pedagogika, atd.
Vyšší vzdělávání – vysoké školy a univerzity
Vzdělávání dospělých (celoživotní vzdělávání, celoživotní učení)
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Education
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Systém pedagogických věd – Otázky
1. Definujte pedagogiku a uveďte dělení pedagogických věd.
2. Uveďte význam studia pedagogických disciplín nebo úkoly
pedagogiky.
3. Vysvětlete sociologický pohled na vzdělávání.
4. Vysvětlete pojmy: profesní vzdělávání, další vzdělávání,
školní soustava vzdělávání.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století
Pedagogický reformizmus: kritické nové vzdělávací koncepty založených
na pedocentrismu, individuálních vzdělávacích cílech, psychologii, integraci
a globalizaci
• Ellen Key (1849-1926) – švédská feministická vědkyně
• Maria Montessori (1870-1952) – předškolní výchova
• Édouard Claparède (1873-1940)
Experimentální pedagogika: exaktní měření
• Alfred Binet (1857-1911) – IQ testy
Behaviorální pedagogika:
• Edward Lee Thorndike (1874-1949)
• Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
zdroje: KRATOCHVÍLOVÁ, E. a kol. Úvod do pedagogiky. Trnava, TU 2007. s. 37.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_Key;
http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori;
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Thorndike; http://en.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století
Pedagogický esencializmus: základ, esence jsou systém a obsah, kritika
pedagogického reformizmu a behaviorizmu
Pedagogická rekonstrukce: vzdělávání jako transformace
Psychologická pedagogika, psychoanalytická psychologie,
pedagogická psychologie, individuální psychologická pedagogika:
• Sigmund Freud (1856-1939)
• Alfred Adler (1870 -1937)
Sociologie vzdělávání
• Emile Durkheim (1858-1917)
Paul Barth (1858-1922) Paul Natorp (1854-1924)
zdroje:
KRATOCHVÍLOVÁ, E. a kol. Úvod do pedagogiky. Trnava, TU 2007. s. 37-38.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud; http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler;
http://en.wikipedia.org/wiki/Emile_Durkheim; http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Natorp
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století
Kulturní pedagogika (německá spirituální pedagogika): hemeneutika
jako interpretace něčeho jedinečného, psychologie prožívání přímé
zkušenosti jako zážitku z dřívějších
• Wilhelm Dilthey (1833 -1911)
• Eduard Spranger (1882-1963)
• Theodor Litt (1880-1963)
• Wolfgang Klafki (*1927)
Existenciální pedagogika:
základní hodnota je lidskost,
vzdělávání jako sebe-růst
a seberozvoj jedince do vysoké úrovně kultury a sociální komunikace
Otto Friedrich Bolnow (1903-1991) and Wolfgang Brezinka (*1928)
zdroje: KRATOCHVÍLOVÁ, E. a kol. Úvod do pedagogiky. Trnava, TU 2007. s. 38.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey; http://www.unimarburg.de/aktuelles/news/2010a/1001i/view
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Křesťanská „neo-tomická“ humanistická pedagogika
(po Tomáši Akvinském)
• Jacques Maritain (1882-1973)
Sovětská pedagogika: marxismus-leninismus,
komunismus, jednotný školní systém, vzdělání slouží výchově občana
• Pavel Petrovič Blonskij (1884-1941) – behaviorální pedagogika
• Anton Semjonovič Makarenko (1888-1939)
• Vasilij Alexandrovič Suchomilskij (1918-1970)
• Sergej Leonidovič Rubinštejn (1889-1960)
Teorie aktivity je sjednocující pojem pro
sociálně-vědní teorie a výzkum s kořeny v sovětské
psychologii a pracích, kterou publikovali Alexei Leont'ev, Lev Semyonovich
Vygotsky a Sergei Rubinstein.
zdroje: KRATOCHVÍLOVÁ, E. a kol. Úvod do pedagogiky. Trnava, TU 2007. s. 38.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain; http://en.wikipedia.org/wiki/Anton_Makarenko;
http://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_Petrovich_Blonsky;
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Kognitivní přístup
• Jean Piaget (1896-1980)
- Vývojová stádia, vývojová psychologie,
- vliv strukturalizmu a konstruktivistická teorie znalosti,
- stádia kognitivního vývoje:
Senzomotorické stádium: od narození do 2 let života
Předoperační stádium: od 2 do 7 let (egocentrické myšlení)
Stadium konkrétních operací: od 7 do 11-12 let (logika, klasifikace)
Stadium formálních operací: 12 let ... (konstrukce idejí, abstraktní myšlení).
Dopad na počítačové vědy a vědy o umělé inteligenci: „Seymour Papert použil
Piagetovu práci při vytváření Logo programming language. Alan Kay použil
Piagetovy teorie jako základ pro Dynabook programming system concept,...
k vyvinutí Alto prototypu, který jako první objevil základy grafického
uživatelského rozhraní (GUI) a ovlivnil vytvoření uživatelských rozhraní
v 80. letech 20. století a později.“
zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget ;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jean_Piaget_in_Ann_Arbor.png
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Kognitivní přístup
• geštalt (gestalt) psychologie (od roku 1900)
- schémata, které si učící se vytváří v reakci na prostředí
- 2 předpoklady: Paměť – organizovaný systém zpracování informací;
Primární znalosti (prior knowledge) – tvoří epistemické kompetence
- schéma jako základní jednotka porozumění vzdělávacímu obsahu (Piaget)
- vývojové procesy podle Piageta: adaptace na prostředí: po vyvolání interakce
(disonance) nastává začleňování nových informací do stávajících konceptů
(asimilace), pak může proběhnout proces změn stávajích schémat
(akomodace). Učení pomocí opakovaných akcí využívá proces zrcadlové
abstrakce (reflecting abstraction); schopnost identifikovat vlastnosti objektů
podle toho, jaké účinky na ně mají různé akce, využívá proces empirická
abstrakce (empirical abstraction). Jsou to dvojí procesy vytváření nového
kognitivního stádia (cognitive stage). Následuje rozpoznávání složitějších
objektů a vytváření složitějších úkonů. Pokud znalosti získané v jednom
stádiu vedou prudce a rapidně k novému, vyššímu stádiu pochopení, říkáme,
že proběhl „gestalt“.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Kognitivní zátěž (cognitive load): John Sweller
- pracovní paměť umí procesovat 7 +/- 2 schémat
- na řešení problému potřebuje učící se množství kognitivní
procesní kapacity, má omezenou „pracovní paměť“, ale neomezenou
dlouhodobou paměť (schémata se do ní ukládají a z ní vyvolávají)
- teorie z oboru instrukčního dizajnu (instructional design), kde je informací
to, co svojí strukturou dovoluje učícímu se vyvíjet schémata automaticky a
rychle (tyto informace jsou uchovávány v dlouhodobé paměti jako návyky)
1.
2.
3.
vnitřní zátěž (intrinsic c. load): inherentní komplexnost, náročnost úkolu
učící se nekontroluje, „porcování“ obsahu do věcných problémů
vnější zátěž (extraneous c. load): další a nadbytečné informace v průběhu
výkladu, rozptyluje od učení, následek vysoké vnitřní zátěže,
podstatná zátěž (germane c. load): vědomá aktivita, úkolově řízena ,
vytváření schémat, přijatelná zátěž: vysoká vnitřní, nízká vnější, vysoká
podstatná
zdroje: http://education.arts.unsw.edu.au/media/Profile/cache/R148174-sweller.jpg ;
http://www.instructionaldesign.org/theories/cognitive-load.html
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
John Dewey (1859-1952), americký filosof, psycholog
a reformátor vzdělávání je nazýván instrumentalistou,
experimentalistou, empirikem, funkcionalistou a naturalistou.
Pojem „transakční“ vystihuje jeho pohled a je to termín,
který Dewey zdůrazňuje ve svých pozdních letech
na charakterizování svých teorií o vzdělání a zážitku.
Dewey tvrdí, že vzdělávání a učení jsou sociální a interaktivní procesy a proto
je škola sama osobě sociální institucí, prostřednictvím které se může a musí
dít také reforma společnosti (progresivní sila společnosti). Věřil, že studenti
žijí v prostředí, kde zažívají učební osnovy, pracují s nimi a všichni studenti
měli mít možnost podílet se na vlastním učení (smysluplná aktivita v
sociálním kontextu). Dewey zastáncem praktického učení (řešením
problémů) nebo zážitkové pedagogiky.
„...pokud poznání pochází z dojmů způsobenými přírodními objekty, pak je
nemožné obstarat poznání bez použití objektů, které působí na mysl...“
zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey ; http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Dewey a
Dewey, J. Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New York: WLC Books,
1916 (2009), s. 217-218. Překlad PJK
1.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Konstruktivizmus
• Jerome Seymour Bruner (1915)
- koncepce založená na stávajícím vzdělání (current knowledge)
- spirálovité kurikulum: komplexní ideje jsou představovány
přístupným způsobem (single manner) tak, aby došlo k objevovacímu učení
(discovery learning), princip lešení (instructional scaffolding)
• Lev Semjonovič Vygotskij (1896-1934)
Лев Семёнович
- konstrukce v prostředí (rozum a společnost) Вы́ готский
- zóny proximální komunikace pomáhají osvojit si vzdělávací obsah,
společenské učení – kognitivní vývoj
• Robert Mills Gagné (1916-2002)
- 5 kategorií učení: intelektuální dovednosti,
kognitivní strategie,
verbální informace, motorické dovednosti,
postoje.
- 8 typů učení, 9 kroků plánování návodu
zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner; http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_scaffolding ;
http://edtech2.boisestate.edu/flemmerl/EDTECH575/jeromebruner.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky
http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2010_Zavrel/INDEX.HTM ; http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Gagné ;
http://wikigrup1final.wikispaces.com/file/detail/robert_gagne.jpg
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století
Yves Bertrand rozděluje pedagogické teorie podle reflexe 4 pólů
vzdělávání a výchovy (studenty, obsahem, společností a sociálními
interakcemi):
1. Spirituálně orientované teorie
2. Personalistické a humanistické teorie
3. Kognitivně-psychologické teorie
4. Technologické teorie
5. Sociokognitivní teorie
6. Sociální teorie
7. Akademické teorie
zdroje:
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha, Portál 1998.
http://4.bp.blogspot.com/_1WUmivmUkGg/Sn4kCUz6WKI/AAAAAAAADTA/qwUhi132Hto/s400/ele
arningpedagogy.jpg
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století: Zánik mládeže = zánik pedagogiky?
Mýtus mládeže (Myth of Youth: Marie Jahoda, Warren Neil)
• různé skupiny, protiklad jednotnosti – rozptýlení (zájmů, a pod.)
• mládež jako subkultura?
P. Ondrejkovič: Moderní sociální pedagogika a sociologie vzdělávání
zahrnují koncept selhání/zániku mládeže (v sociologickém smyslu).
Industrializace nás dovedla k zániku tradičních mechanismů, jako jsou
výchova, vzdělávání nebo mládež.
Ondrejkovič, Peter. (ed.) Sociálna patológia ako predmet pozornosti sociálnej práce pedagogiky a
vychovávateľstva. PF UK, Bratislava. 1999. s. 25-26
Anthony Giddens
Giddens, A. Konsequenzen der Modeme. Frankfurt am Main 1995.
Giddens, A. Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung,
Frankfurt am Main, New York, 1995.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století – Kurikula a osnovy kritické pedagogiky:
• Problémově nebo úkolově zaměřené
Kulturně relevantní a inkluzivní
Flexibilní obsah a prostupné hranice (trans-disciplinarita)
Ve centru se studentem (studenti produkují vzdělání)
Učení (se) v rámci i mimo školy
Umožňuje objevování a zkoumání neznámého
Umožňuje výzkum morálních a etických otázek v rámci socio-kulturní
kritiky
Černá pedagogika: výchova je způsob manipulace a totality, vzdělání a
výchova slouží SuperEGU a zneužívání dítěte.
Katharina Rutschky Schwarze Pädagogik (1977), „Jedovatá pedagogika“ je
pojem s negativním významem a odsuzuje nehumánní zacházení (např.
tělesné tresty)
•
•
•
•
•
•
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století – Transformativní pedagogika:
– podobná kritické pedagogice (Giroux, 1997, Giroux et al., 1999) a radikální
pedagogice (Gore,1993; McWilliams, 1997; Parkes, 2000ab), má kořeny v
neo-marxistické teorii Frankfurtské školy. Dílo Paola Freire, známe jako
pedagogika utiskovaných (pedagogy of the oppressed, 1970) je
nejznámějším příkladem použití kritické teorie.
Transformativní pedagogika uvažuje o vzájemně se rozvíjejících sociálních a
technologických procesech z pohledu systému a evoluční perspektivy,
umožňujíc vytváření znalostí a zdrojů rozvojem komunity, spolupráce a
propojování Předmětem transformativních pedagogik jsou inovativní
metodologie a formy (konceptuální artefakty), které slouží přechodu mezi
hranicemi instrukce a řízení využitelných transformací na tří úrovních:
individuální, skupinové a institucionální.
podle: http://edutechwiki.unige.ch/en/Transformative_pedagogy, překlad PJK
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století – Systémová pedagogika
Jednotky, které nazval Lev Vygotskij zónami proximity jsou příkladem
systémového uvažování. Skupinová dynamika je metoda, kde systémové
uvažování pomáhá porozumět sociálním interakcím zkoumáním rozdílů.
Charakteristiky systému podle Batesona:
Systém pracuje s rozdíly definovanými jako odchylky od hranice, za kterou se
už tvoří informace;
Systém se skládá z „uzavřených smyček“ nebo obvodů, podél kterých fungují
rozdíly nebo transformace;
Události v systému jsou spíš napájeny v rámci systému než vlivem spouštěče
(když se dotknete šneka, děsí vás to spíše díky vlastní energii než energii z
vašeho kontaktu);
Systémy vykazují rekurzivitu nebo kruhovou příčinnost, co znamená, že
systém využívá výsledky svých vlastních operací jako základ dalších operací.
zdroj: Bateson, G. (ed.) A sacred unity: Further steps to an ecology of mind. Rodney Donaldson. San
Francisco: Harper Collins. 1991. s. 212.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Koncepce vzdělávání ve 20. století – Otázky
1.
Uveďte zástupce pedagogického reformismu.
2.
Uveďte zástupce sociologického přístupu ke vzdělávání.
3.
Uveďte zástupce humanistické pedagogiky.
4.
Uveďte zástupce sovětské pedagogiky.
5.
Uveďte rozdíl mezi anti-autoritativní pedagogikou a anti-pedagogikou.
6.
Vysvětlete termín černá pedagogika.
7.
Vysvětlete termín kritická pedagogika.
8.
Vysvětlete termín systémová pedagogika.
9.
Vysvětlete termín epistemické kompetence.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Cíle, funkce a složky výchovy a vzdělávání
Cílem vzdělávání je vzdělání, znalost, vzdělaný jedinec
Cílem výchovy je vychovaný a slušný jedinec (socializace, prevence)
Výchova a vzdělávání = dvě strany stejné mince (osobní růst a rozvoj)
Formální vzdělávání –
institucionální, vzdělávací cíle,
certifikace, kvalita, atd.
Neformální vzdělávání – podporuje
základní vzdělání, kurzy, profesní
nebo oborové vzdělávání, atd.
Další vzdělávání – samovzdělávání
zdroj: http://www.jmlalonde.com/wpcontent/uploads/2012/10/coin-550x412.jpg
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1.
Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Etapy a fáze výchovného procesu - různé podle autorů
- vzdělání (racio)+ výchova (morálka a hodnoty)
1. Heteronomní
2. Autonomní
3. Sociální konformita
zdroj: BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava :
Amosium servis, 1992.
1.
2.
3.
4.
5.
Počáteční (vstupní) diagnóza: prostředí a stávající úroveň
Pedagogická analýza: analýza a využití obsahu
Pedagogická projekce: cíle a obsah, metody, formy, prostředky
Regulace učení žáka: kooperace, porozumění
Výsledná (výstupní) diagnóza: hodnotí cíle, zpětnou vazbu
zdroj: SVOBODOVÁ, Jarmila. – ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno :
MDS, 2007.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Etapy a fáze výchovného procesu
1. Počáteční pedagogická diagnóza
2. Pedagogické projektování a motivace
3. Regulace – fáze přípravy na aktivní osvojování učiva, seznamování se
s učivem, upevňování učiva
4. Výsledná, výstupní diagnóza
zdroj: VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky. Jinočany, HaH 2000.
1.
2.
3.
4.
Motivace
Fixace (uložení)
Expozice (vyjádření)
Verifikace (ověření)
zdroj: MOJŽÍŠEK, Lubomír – EDELSBERGER, Ludvík. Teoretické otázky pedagogické
diagnostiky. Praha, Academia 1987.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Zásady, metody a prostředky výchovy, činitelé výchovy
- metody, formy a konkrétní materiální zdroje
- učení: individuální, skupinové, masové, apod. (vliv pedagogicky
vytvořeného prostředí)
- masová komunikace a média
- práce
- hry a zábava
- umění
- sport
- skupina nebo tým
- materiální (hmotné) X nemateriální (nehmotné)
- Zdroje výchovy: vzdělávací autority (lidé, instituce, formy organizace),
obsah (kurikulum, programy), metody a prostředky, vzdělávací prostředí
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Formy vzdělávání
Struktura, způsob, externí uspořádání fenoménů a procesů uvnitř vzdělávání
formy vzdělávání: heteronomní vzdělávání a auto edukace
1. Školní (kurikulární) vzdělávání
- vzdělání ve škole, vzdělávání podle státních osnov nebo kurikula, mimoškolní
aktivity, vliv školního prostředí, institucionální vzdělávání, specializované a
profesionální instituce, role integrace a systemizace
2. Mimoškolní vzdělávání
- vzdělání získané mimo školy, síť sociálních, kulturních organizací, médií;
funkce: poradní, propagační, vzdělávací, atd.
3. Rodinné vzdělávání
- rodina vzdělává své členy názory, obsahem rodinného života, estetikou,
kulturní a tělesnou výchovou, rozvojem morálních a pracovních návyků, atd.
4. Sebe-vzdělávání
- sebe-vzdělávání v užším smyslu (formování postojů a zájmů) a učení (se)
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Pedagogické metody
- Způsob, jakým se dosahuje určitých cílů; vzdělávací metody, ale také
metody empirického výzkumu, exaktní a rozvinuté
1. Výchovné metody – vzdělávací a výchovné cíle, vytváření postojů,
potřeb a zájmů
2. Vzdělávací metody – učitel rozvijí znalost a dovednosti a kultivuje
návyky u studentů/žáků
3. Vědecké metody – obohacují pedagogiku novým poznáním
Metody přímého pedagogického působení (explanace, evaluace)
Metody nepřímého pedagogického působení (např. vliv učitele)
Rozdělení podle stádií vzdělávacího procesu:
a) motivace
c) fuze
b) expozice
d) diagnóza
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Pedagogické metody
a) intelektuální (popis vs. argumentace)
b) emocionální (vyvolání vs. potlačení)
c) návykové a vytvářející dovednosti (vytvářející, přetvářející, potlačující)
Podle zdroje vědomostí – způsobu předání:
a) slovní zprostředkování
b) přímý zážitek
Podle způsobu vyučování:
a) komparativní
b) analytické a syntetické
c) induktivní a deduktivní
d) genetické a ideologické
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Pedagogické metody – Komplexní metody:
a) vliv osobnosti (autority)
b) vliv komunity (kolektivu)
c) vliv životního rytmu (režim)
Reflektované (přenesené) metody:
a) částečné (verbální, hudební, umělecké, pohybové)
b) kombinované (rozhlas, divadlo, televize, film)
Idea celoživotního vzdělávání (učení se): je „pokračující, dobrovolná, a
sebe-motivovaná“ snaha o poznání buď z osobních, nebo profesionálních
důvodů. Přístup, který definuje celoživotní učení, je heutagogie.
zdroje: Learning for Life: White Paper on Adult Education. [online] Dublin: Stationery Office.
Department of Education and Science, 2000. Dostupné na:
http://eric.ed.gov/PDFS/ED471201.pdf a http://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Otázky – základní funkce, metody, formy a etapy
1. Funkce a cíle výchovy a vzdělávání.
2. Etapy výchovného/vzdělávacího procesu (1 autor).
3. Zdroje pro výchovu a vzdělávání - uveďte alespoň 3.
4. Formy vzdělávání/výchovy.
5. Pedagogické metody – vysvětlete 1 rozdělení.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Proces učení je procesem, při kterém získáváme a rozvíjíme znalosti,
dovednosti, změny v chování, sociální a emoční kompetence a změny
postojů
Barták, J. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa Publishing, 2007. s. 12.
Proces učení zahrnuje komunikaci a přenos kultury – zvyků, postojů,
hodnot atd. Učení – vzdělávání nebo konkrétní vyučování zaměstnanců
– je dnes chápáno jako hlavní nástroj rozvoje zaměstnanců i celé
organizace. Koncept workspace learning = učení na pracovišti, učení
pro pracoviště a učení prostřednictvím pracoviště.
Jde na něm o „interakci jedinec – pracoviště, kde jedinec je chápán skrze
identitu učícího se pracovníka libovolné profese a prostředí pracoviště
představuje komplex podmínek a okolností pro učení se a výkon práce,
podmínek materiálních, sociálních i kulturních“
Novotný, P. et al Pracoviště jako prostor k učení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 5.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Komunikát
Autor
(komunikátor)
zakódování
dekódování
interpretace
Příjemce
(komunikant)
dekódování
interpretace
zakódování
KOMUNIKACE je proces výměny
informací prostřednictvím řeči, signálů,
písma nebo chování. V komunikačním
procesu, vysílač (kódovatel) kóduje
zprávu (poselství) a pak ji použitím
média/kanálu pošle příjemci
(dekódoval), který informaci dekóduje,
a zpracuje (interpretace) a reaguje
zpětnou vazbou. Komunikace pak
pokračuje...
zdroj: https://www.msu.edu/~larsena3/wra110/InterpersonalCommunicationBasicElements.png
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE: paralingvální a extralingvální
paralingvální: suprasegmentální a prozodické jevy (pauzy, rytmus...)
extralingvální: mimika, gestika, haptika, posturika, proxemika, kolorika,
olfaktorika...
příklad obsahové analýzy televizního programu: GAJDOŠOVÁ, Veronika. Verbální, paralingvální a extralingvální
prostředky persvaze a získávání užívané v pořadu 168 hodin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
Filozofická fakulta, 2011. (bakalářská práce) Dostupné z: http://theses.cz/id/77e8rq/
VERBÁLNÍ (SLOVNÍ) KOMUNIKACE: fonetika (foném), morfologie (morfém),
syntax (věta)=> gramatika, lexikologie (lexém), stylistika (stylem), lexikální
sémantika (sémiotika: sémantika a pragmatika), sémantická syntax
(hloubková) – formální (povrchová), větnočlenská (skladební) – závislostní
koncepce (větné vzorce), korpusová lingvistika, generativní gramatika,
etnolingvistika a komponentová analýza lexikálního významu
- jiné symbolické systémy než přirozený jazyk: Brailovo písmo, Morseova
abeceda, znaková řeč, pantomima, logika, počítačové jazyky, atd.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Informace, která se k příjemci dostává komunikačním kanálem, se
vysvětluje jako odstranění neurčitosti (entropie). Takto vysvětlili
systémové pojetí komunikace vědci Claude Shannon, Warren Weaver:
„the value of a specific bit of information depends on the probability that it will occur“
(„hodnota specifického kousku informace závisí na pravděpodobnosti, s jakou se objeví“)
zdroj: Kaminski, S. Communication models. [online] 2006. Článek dostupný z:
<http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/Communication Models.htm>
Redundance (nadbytečnost) stupeň ne-unikátnosti informace pro
systém. Perfektní redundance je totální repetice (strojová
komunikace). Shannon a Weaver popsali také kapacitu kanálu: je to
maximální množství informací, co kanál unese:
„The battle against uncertainty depends upon the number of alternative possibilities the
message eliminates.“ („Bitva proti neurčitosti závisí na počtu alternativních možností,
které zpráva vyloučí“) zdroj: Kaminski, S. Communication models. [online] 2006. Článek dostupný z:
<http://www.shkaminski.com/Classes/Handouts/Communication Models.htm>
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Didaktická koncepce z roku 1955: Taxonomie výchovných
cílů od amerického kognitivního vědce Benjamina Blooma a
jeho kolegů. Tento didaktický koncept zná a používá celý svět
již 50 let. V roce 2001 revidovaná taxonomie, která je
dvoudimenzionální: k znalostní dimenzi se váže substantivní
tvar a k dimenzi kognitivní verbální tvar, tedy příklad
vzdělávacího cíle: „analyzovat koncept, aplikovat proceduru,
aktivovat sebeučení“, atd.
Kohoutek, R. Vyučovací a učební styly i strategie. [online] 2010, dostupné z
<http://rudolfkohoutek.blog.cz/1003/vyucovaci-a-ucebni-styly-a-strategie-z-hlediska-pedagogickepsychologie>
Vávra, J. Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál, Základní vzdělávání, VÚP Praha, 2011.
Vávra, J. Revidovaná Bloomova taxonomie v českém vzdělávání. MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2011.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Bloomova Taxonomie výchovných cílů
dimenze
kogn. procesů
znalostní
dimenze
znalost faktů
konceptuální
procedurální
metakognitivní
zapamatovat
rozumět
aplikovat
analyzovat
hodnotit
tvořit
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Komunikační model Romana Jakobsona a funkce komunikace, jak je
popsal, byly již tradičně vyučovány a učeny, přijímány a naučeny a dále
transferovány. Proto je i jeho komunikační model stále aktuální.
kontext
CONTEXT
mluvčí
SENDER
sdělení
MESSAGE
kanál
CHANNEL
kód
CODE
Na každou z těchto složek je navázána jedna
z jazykových funkcí. Funkce emotivní (expresivní)
odráží vnitřní prožitky a pocity mluvčího,
funkce konativní vyjadřuje ovlivňování
adresát
RECEIVER recipienta (adresát), funkce referenční
zahrnuje vztah k tématu promluvy (kontext),
funkce poetická odráží estetiku vyjadřování (sdělení),
funkce fatická sleduje navázání a udržení kontaktu v
mezilidské interakci (kanál) a funkce metajazyková
vyjadřuje vztah k prostředkům přirozeného jazyka
(kód).
Jakobson, R. Linguistics and Poetics. In Style in Language, Cambridge, M.I.T. Press, 1960. s. 350–377.
Hébert, L. The Functions of Language. [online] In Hébert, Louis. (ed.) Signo. Rimouski, Quebec., 2011.
Článek dostupný na: <http://www.signosemio.com/jakobson/functions-of-language.asp>
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Mediální komunikace – systém? čeho?
David Berlo: Mediální komunikace jako přenos zásilky
- americký teoretik komunikace (narozen 1929), 1971-1973 vedl
katedru komunikace na Michiganské univerzitě, 1960 propracoval
Lasswellův model trojrozměrným rozšířením o psychologické, kulturní
a lingvistické úrovně – 5 komunikačních návyků (communication
skills): mluvení, psaní (kódování), poslech, čtení a myšlení – uvažování.
zdroj: http://www.library.ilstu.edu/assets/img/presidents/berlo.jpg
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
David Berlo: Mediální komunikace jako přenos zásilky
Berlův komunikační model S – M – C – R (source – message – code –
receiver) byl poprvé uveřejněn v díle The Process of Communication.
Na straně zdroje i příjemce zdůrazňuje lidské psychologicko-kulturní
aspekty: jazykové komunikační návyky (communication skills):
mluvení, psaní, poslouchání, čtení a myšlení – uvažování. Zdroj i
příjemce jsou dále ovlivněni aktuálním poznáním a postoji (k sobě, k
adresátovi, k předmětu komunikace) a jejich fungováním v kultuře
(sociokulturním kontextu). Tento komunikační model se zakládá na
vztahu zdroje a příjemce.
Metafora kanálu: z jednoho břehu řeky (kanálu) se zásilka dopravuje na ten
opačný. Potřebujeme tedy nějaký technický prostředek na transport –
například člun. Jenže zásilka se nepřenáší po proudu řeky – nýbrž z jedné
strany na druhou. Musí být nějakým způsobem naložena (kódována) a poté
vyložena (interpretována, dekódována).
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Walter Lippmann, americký žurnalista, filozof a mediální kritik
(1889–1974), v 1. světové válce poradce prezidenta W. Wilsona,
pomáhal s formulací jeho 14ti bodů, v roku 1947
poprvé použil termín „studená válka“. Jeho kritika
masové komunikace: lidé včetně žurnalistů mají
tendenci uvěřit „obrazům ve svých hlavách“. Při vnímání
mediálních obsahů vzniká projekce prostřednictvím
navozených stereotypů a pseudoprostředí (pseudoenvironment):
„We do not first see, and then define, we define first and then see“.
(„Nepozorujeme a nedefinujeme, nejdříve definujeme a pak pozorujeme.“)
Demokracii – jeden z nejvlivnějších stereotypů.
Tisk přirovnal k paprsku reflektoru, který se neustále
pohybuje a ve tmě zviditelňuje vždy jinou událost.
zdroje: http://www.turbophoto.com/Free-Stock-Images/Images/Light Beam.jpg ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmannn
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Walter Lippmann považoval masovou komunikaci za neschopnou
vzdělávat publikum, s čím nesouhlasil John Dewey, který zdůraznil
potřebu didaktické koncepce vybudované na teorii
zkušenosti. Dewey věřil, že publikum (masové: složené
z mnoha publik) je schopné zformovat Velkou komunitu
(Great Community), která se dokáže vzdělat a řešit
veřejné problémy. Souhlasil však s Lippmannem, že
moderní svět se stal příliš komplexním na to, aby jej
každý občan uchopil v celé míře. Marhall McLuhan
používá termín globální vesnice (Global Village) nebo
globální divadlo.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Sociologický výzkum komunikace
• Gustave LeBon, Psychologie davu (1895)
• 1923: Max Weber, Sociologie tisku
• 1923: Edward Bernays, otec Public Relations
• 1922: Walter Lippmann, Stereotypy a pseudoprostředí
• 1939: Herbert Blummer, rozdíl mezi masou a davem
Herbert Blumer v knize Pojetí a metoda symbolického interakcionizmu:
• studium publika přímo v kontextu bezprostředního kontaktu s médii
• příjem se chápe na pozadí individuálního i skupinového vývoje
• užívání i účinky se uvažují v kontextu dalších vlivů
• interpretace významu prováděná publikem podmiňuje a mění účinky médií
• užívání médií ve vztahu s užíváním jiných komunikačních technologií
zdroj obrázku: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gustave_Le_Bon
1/2
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Z obsahů mediální komunikace nelze určit jejich skutečné účinky,
vědci je dokazují výzkumnými metodami kvalitativními nebo
kvantitativními, obsahovou analýzou, sběrem materiálu,
dotazníky, rozhovory, experimenty a uvažuje se mnoho faktorů:
věrohodnost média a představa publika o ní, sociální kontext,
názoroví vůdci, intence – záměr sdělení, zkušenosti, vzdělání, atd.
Od lineárního přenosového modelu komunikace (transport
sdělení, asymetrie: podavatel formuluje sdělení a předává jej
příjemcům) se toto kulturní pojetí komunikace odlišuje
(kulturální model, symbolické prostředí – symbolosféra,
interpretace je stejně důležitá jako záměr podavatele, zdůrazňuje
se interakce a konkrétní situace, očekávání a kontext).
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Další komunikační teorie: 1927, Hypodermic Needle (podkožní
jehla) – Harold Lasswell, americký sociolog, politolog a mediální
teoretik (1902–1978), propagandu považoval za
nástroj demokracie, za nástroj řízení mínění
vládou, za nástroj k získání podpory mas; přispěl
do základů politické psychologie (opis politického
člověka), jeho komunikační model vychází z
mediálního determinizmu.
zdroj obrázku:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Další komunikační teorie: 1949, The Mathematical Theory of
Communication, Claude Shannon (1916–2001) je označován za „otce
informační teorie“, jako 21-letý napsal práci, v které dokázal, že
elektronická aplikace Boolovské algebry by mohla řešit jakýkoli logický,
numerický vztah; zkonstruoval množství přístrojů, od
kryptografických a komunikačních po zábavné: např.
přístroj, který řešil Rubikovu kostku, a také
spolukonstruoval první přenosný počítač.
Warren Weaver (1894–1978) patřil k průkopníkům
strojové komunikace, využití digitálních počítačů k
jazykovému překladu, propracoval a zpopularizoval
Shannonovu esej o matematické teorii komunikace
zdroje obrázků:
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon ;
http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Weaver
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Další komunikační teorie: 1963, Tlak a spontánní zpětná vazba,
Gerhard Maletzke (1922-2010) německý teoretik a psycholog v
knize Psychologie der Massenkommunikation (1963) uveřejnil i
svůj model komunikace – byl obrazně přirovnán k plánu
berlínského metra...
zdroje: http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Maletzke ; http://www.infoamerica.org/teoria/maletzke1.htm
http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/3070110403001.png
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Podstatou komunikace je tedy jazyk nebo kód a zpráva, sdělení,
poselství nebo informace. Lidské jazyky nazýváme přirozenými
jazyky, jiné pak např. symbolické nebo komunikační systémy, atd.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Firemní komunikace: externí a interní komunikace
Externí: Direct mail, WWW stránky, dopisy, prospekty, telegramy,
faxy, pohledy, kontakty, inzerce, brožury, prohlášení, memoranda,
sociální marketing, virální marketing, guerillový marketing, atd.
Komunikační událost
U
Interní: zaměstnanci, studenti, členové rodiny, atd.
Poznámky, reporty, bulletiny, popisy práce, manuály, e-mail, atd.
Komunikační situace: situace promluvy (dialogu), obsahující komplex
vztahů, funkcí a jednotlivých složek (mluvčího, recipienta, kontextu, sdělení,
kontaktu a kódu, jazyka).
zdroj: http://www.gsgpraha.cz/~sloukova/slovnicek/k.html#118
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Neverbální komunikace:
• vzhled řečníka, oblečení, účes,
kosmetika...
• prostředí – velikost místnosti,
světelnost, dekorace, zařízení
• řeč těla – výrazy, gesta, postoje
• zvuk – tón, rychlost, důraz,
hlasitost
zdroje obrázků:
http://videos.videopress.com/zP6EXHQe/jane_wells_appea
rance_is_everything_scruberthumbnail_2.jpg a
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02210/noise_
2210282b.jpg
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
Soudobé komunikační technologie a jejich vliv na člověka, současný
stav společnosti a civilizace z hlediska výchovy
- digitální, vizuální a audio technologie: slouží automatizaci
- internet: odstraňuje hranice, urychluje učení (čas pro sebe-vzdělávání,
různé zdroje, e-univerzita, web stránky, blogy)
- software: větší dostupnost vědeckých metod, usnadňuje operace
Znalostní společnost?
- EU vyžaduje od členských států, aby se staly znalostními ekonomikami
Univerzity, otevřené a volné vzdělávání vs. (sebe)učící se organizace?
Státy nejsou dobrými manažery a veřejné nebo státní univerzity hledají
podporu a členy v rámci virtuální univerzity/kurzů nebo nabízením volně
přístupných kurzů a certifikátů, organizace dobíhají sebe-učením.
Speciální pedagogika – problémy učení se (multisenzorická stimulace) –
mediální pedagogika, epistemické kompetence (jak symboly a koncepty
ovlivňují proces/zprostředkování vzdělání/znalostí)
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Přístup ke komunikaci jako k zpracování informací (information
processing): 1950 – 1960, první počítače umožňují psychologům
srovnávat způsob, jakým ukládá a zpracovává informace počítač na
rozdíl od člověka (mysl, paměť, myšlení).
Selektivní pozornost: šum a další rušení komunikace již nebyly otázkou
techniky (Shannon, Weaver), ale percepce (vnímání) a recepce
(příjmu), rozdělení pozornosti, přepínání pozornosti
Kapacita pozornosti: omezená na jistý počet věcí a zpracuje omezené
množství informací
Instrukční dizajn: paměť se nemá přetěžovat, má dokončit úkol než
začne další; pokud jsou paměť a mysl přetíženy, učení se nemůže
uskutečnit
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Andragogika – teorie vzdělávání dospělých
1833 – německý vydavatel Alexander Kapp poprvé použil termín
andragogika, v USA se za „otce andragogiky“ označuje
Malcolm Knowles (1913-1997), který předpokládal
- autonomii a orientaci na sebe u vzdělávaného
- učitele jako facilitátora, možnost volby ve vzděl. procesu
6 principů: 1. potřeba nebo nutnost vědět (vůle učit se)
2. sebe koncept u vzdělávaného, 3. zkušenosti, 4. Připravenost k učení,
5. orientace na učení (problémově orientované spíše než obsahově),
6. Motivace (vnitřní)
zdroje http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kapp ; http://www.outcomy.com/mod/page/view.php?id=48
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Vzdělávací přístupy:
• vzájemná výuka (peer instruction): Erik Mazur (1990), Joe Redish
(u zkoušek využíváme krátkodobé paměti a proto zapomínáme,
profesor se naučil koncept a látku již dříve a opakováním i
vysvětlováním si ji zautomatizoval do „výkladu“; učíme se tedy i
nesprávnou odpovědí a správnou odpověď pak určíme na základě
pochopení kontextu)
• převrácená výuka (flip instruction): obrácené třídy: učitel je doma
a studenti si dělají úkoly, ve třídě se pak probírají řešené problémy
(pozitivem je aktivní zapojení, aplikace učebního obsahu,
posuzování obsahu, učení se od druhých, učitel je instruktorem,
průvodčím)
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Vzdělávací přístupy:
• zpětný dizajn (backwards design): začíná se vzdělávacími výstupy
(autoři Wiggins, McTighe), 3 stádia procesu:
1. identifikujte, co chcete, aby se studenti naučili – cíle a provedení
2. definujte důkazy požadovaného výstupu
3. naplánujte lekci tak, aby student byl schopen produkovat tyto důkazy
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Vzdělávací přístupy:
• Učení jako rozvoj kompetencí: poprvé Dieter Mertens v díle Teze o
vzdělávání pro moderní společnost (1974) – prvky vzdělávání
nadřazené jiným vzdělávacím cílům, které jsou klíčové. Pomáhají
vyrovnávat se se skutečností, usnadňují rozvoj dalšího poznání a
zvládání nároků práce. Jsou nezbytné pro výkon konkrétního
povolání. V německém systému odborného vzdělávání se označují
Schlüsselqualifikationen, kdežto v anglosaské oblasti jsou spíš široce
využitelné a mající široký transfer; vážící se nejen k výkonu profese,
ale i k mimopracovnímu životu. Zahrnují celkovou adaptabilitu
člověka a jeho schopnost být zaměstnán a jsou označovány celou
řadou termínů: Core Skills, Key Skills, Cross-curricullar Skills, apod.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Vzdělávací přístupy:
• Učení v organizaci, učící se organizace: definice Michael Armstrong
v knize Řízení lidských zdrojů: „jak se lidé v organizacích učí”
Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada
Publishing. 2007.s. 446–447.
• „podnikové učení se“ – je učení se v prostředí organizaci, na rozdíl od
firemního vzdělávání jako souboru personálně řídících aktivit, nebo
systému řízení znalostí. Učení se vysvětluje jako schopnost lidí poznávat a
zlepšovat (své) dovednosti a kompetence v nejrůznějších prostředích.
Vzdělávání je naproti tomu cílevědomá aktivita konstruovaná s ohledem na
prostředí a učící se účastníky. Prostředí poskytující vhodné a dobré
podmínky k učení se zaměstnanců, dostatečně korigující své vlastní chování
a neustále zlepšující metody rozvoje, se nazývá učící se organizace.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
Vzdělávací přístupy:
• Učení probíhající v organizaci se dá popsat i jako třífázový proces
skládající se ze získávání, rozšiřování a sdíleného zavádění znalostí
Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada
Publishing, 2007. s. 448.
K učení probíhajícímu v organizaci může dojít, pokud jsou splněny podmínky,
že organizace dosahuje toho, co zamýšlela, a pokud je identifikován a upraven
nesoulad mezi záměry a výsledky...
Nejdřív tzv. učení adaptivní (nebo jednosmyčkové) probíhající v
rovině stanovení cílů a jejich monitorování, případně uzavřením
smyčky jejich přehodnocením. Jde o jakousi kodifikaci postupů, cílů,
politiky – o stanovení závazných proměnných.
1/2
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
• Naproti tomu generativní nebo tvůrčí učení pokračuje tam, kde v první
smyčce dochází k monitorování a vyhodnocení – tu v závislosti na potřebách
a okolnostech dochází k vytvoření nové smyčky, která předefinuje základní
proměnné. Dvousmyčkové učení se ptá, proč vznikl problém a řeší jeho
příčiny, oproti jednosmyčkovému učení, které se zabývá příznaky problému a
je vhodné ke každodennímu použití.
• Propojení strategie vzdělávání a podnikové strategie; učení se organizace na
základě příležitostí a rizik; učení se učení jednotlivcem, kolektivem i celou
organizací; spíš podpůrní než kontrolní funkce informačních technologií a
techniky; dobře definované procesy vytváření, osvojování, předávání a
využívání znalostí a řízení jednotlivých složek systému s ohledem na celek. V
podmínkách učící se organizace většinou v dalším stupni dochází ke
konstrukci systému řízení znalostí.
Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. s. 448.
Metodika vzdělávání v oblasti
řízení lidských zdrojů
1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika
• Učení lze definovat jako zvyšování, zlepšování schopností
člověka konat, získávání nových znalostí, dovedností a
schopností, přírůstek znalostí nebo dovedností, podnikání
účinných kroků, odhalování a napravování chyb, nebo je to
komplex znalostí, dovedností, chápání, přesvědčení, hodnot,
postojů a zvyků.
Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy. [Překlad Josef Koubek] Praha: Grada
Publishing, 2007. s. 453-454.
Download

metodika vzdelavani v oblasti RLZ-prvni tema.pdf