Architektonicko - stavební část:
Architektonické a dispoziční řešení :
Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu
zoologické zahrady. Cílem je vytvořit nový, kompaktní a zajímavý prostor pro návštěvníky. Záměr
architektonické koncepce je plynule navázat objemem navrhovaných budov na nově vzniklý provozní objekt
hrochů a antilop.
Projekt řeší soubor dvou budov: restauraci s gastronomickým provozem a objekt hygienického a
provozního zázemí, jejich napojení na areálové i mimo-areálové rozvody sítí a dopravu.
Soubor budov restaurace je tvořen jednopodlažními objekty s intenzivní zelení na rovných střechách.
Půdorysné rozměry objektů jsou cca 22,5x9,5m restaurace a 7,0x13,0m provozní a hygienické
zázemí, ±0,0=210,85m n.m., atika +4,30=215,15m n.m.
V návaznosti na restauraci jsou navrženy nezbytné úpravy v jejím okolí – zásobovací dvůr napojený na
zásobovací dvůr sousedního pavilonu hrochů, terénní úpravy a opěrné zdi, nové návštěvnické cesty,
venkovní konzumační a volné zpevněné prostory, sadové úpravy.
Architektonické řešení je založené na potlačení obslužných prostorů, provozů a objektů a naopak
zdůraznění charakteru přilehlých expozic zoo, které jsou hlavním cílem prohlídky. Restaurace i budova
s hygienickým zázemím jsou koncipovány jako jednopodlažní nepodsklepené objekty s intenzivní zelení na
střechách. Jsou jakoby zapuštěné do zemního valu obíhajícího sousední pavilon hrochů a antilop. Z objektů
restaurace a WC se uplatňují pouze některé obvodové kamenné zdi a betonová markýza nad přístupovým
chodníkem a výdejním prostorem. Dominuje venkovní konzumační prostor v zeleni.
Objekt restaurace zahrnuje vnitřní výdej a konzumační prostor pro návštěvníky, který bude možno na
hlavní sezonu otevřít směrem na jih do venkovního odbytového prostoru prosklenou stěnou. Místnosti
provozního a hygienického zázemí vč. skladů, přípravny a výdeje jsou umístěny u prostoru zásobování a
nakládání s odpady orientovaným k obslužné komunikaci na severní straně. V zemním valu na západní
straně je zapuštěno nezbytné zádveří pro mimosezóní provoz.
Objekt WC je oddělen provozní exteriérovou chodbou, která propojuje venkovní konzumační prostor
a zásobování. WC je rozděleno na pánské a dámské vč. dvou místností pro osoby se sníženou schopností
pohybu vč. zázemí pro kojence. V severní části budovy u obslužné komunikace jsou dvě místnosti pro
uskladnění odpadu a místnost technologického zázemí objektu (kotelna). Na snížené střeše jsou umístěné
vzduchotechnické jednotky zakryté stěnou z tahokovu.
Řešení respektuje požadavek Zoo na zachování plynulého provozu na všech přilehlých areálových i
mimo-areálových komunikacích.
Zastavěná plocha navrhovaného souboru staveb
.......…...............................
321,5 m2
Z hlediska vnitřního technického vybavení bude stávající objekt vytápěn plynovou kotelnou,
vzduchotechnicky větrán a chlazen, vybaven elektroinstalací a zdravotně technickými rozvody kanalizace,
vody a plynu. Pro provozní část restaurace je navrženo speciální technické vybavení gastro-provozu.
Objekt je navržen jako železobetonový monolitický stěnový systém, v prostoru gastroprovozu
kombinovaný se sloupy. Stropní konstrukce jsou navrženy z hladkých bezhřibových desek, v prostoru nad
restaurací je navržena vylehčená deska. Ploché střechy jsou zakončeny monolitickými atikami. Založení
objektu je navrženo plošné na základových pasech. K vlastnímu objektu restaurace přiléhají tři opěrné stěny.
Technická část :
HSV :
Zemní práce :
Příprava území (demolice zpevněných ploch, odstranění všech odpadních materiálů, stavební suti a
větších kamenů, skrývka ornice, kácení dřevin, odstranění dřevní hmoty a náletové a podrostové dřeviny vč.
kořenů a vyklizení místa stavby) je součástí samostatného objektu I.O.01. Hlavní figury výkopů tj.
především kóta lokální úrovně násypů na rostlý terén bude provedena na kotu 210,00m.n.m. Vzhledem k
výšce stávajícího terénu dojde k výkopu na hlavní figuru cca pod polovinou půdorysu objektu. Na takovéto
pláni budou provedeny výkopy rýh základových pasů a rýhy pro inženýrské sítě. Stěny výkopů svahovány
dle doporučení geologa. Hlavní figury násypů budou upraveny strojně, Dílčí figury základových pasů budou
vyhloubeny strojně na kotu o 100-150mm vyšší a zbytek bude dokopán ručně.
Objekt bude vytyčen dle projektové dokumentace. Dále se zřetelně vyznačí výškový bod, od kterého
se určí veškeré příslušné výšky.
Výkop je nutné dle potřeby zabezpečit proti pádu a během výkopových prací dbát BOZP.
Základové poměry :
Projektované objekty restauračního zařízení jsou situovány v prostoru mezi areály výběhů slonů a
stáje antilop, provedeny zde byly průzkumné vrty IJ-7 a HJ-8. Základové poměry zde odpovídají
předpokladům první průzkumné etapy, tj. pod málo mocnou vrstvou navážek (geotypy GT 1 a GT 2) a písků
s měnícím se podílem jílovitohlinité složky (geotyp GT 4) se v úrovni -2,6 až -3,0 m p. t. nachází povrch
rozvolněného skalního podkladu (geotyp GT 7). Mocnost partie velmi silně rozvolněné břidlice se zavířenými
valouny a šmouhami písku se v průměru pohybuje kolem 0,5 m a v jejím podloží se nachází zvětralá a
navětralá partie břidlice (geotypy GT 8 a GT 9).
V případě návrhu běžného plošného založení lze tak uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové
únosnosti Rdt = 250 kPa. V případě návrhu podsklepení objektů a úrovně základové spáry mělce pod povrch
břidlic skalního podkladu lze uvažovat s hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 0,40 MPa, při návrhu
ještě hlubšího založení pak s hodnotou Rdt = 0,60 MPa.
Pro jednotlivé geotypy můžeme očekávat tyto hodnoty geotechnických vlastností:
GT 4 písek:
S2-SP, ρ = 1850 kgm-3, ν = 0,28, Edef = 16-20 MPa, cef = 0 kPa, φef = 31-32°, m = 0,2.
GT 7 břidlice porušená: Cb, ρ = 2000 kgm-3, ν = 0,30, Edef = 30-50 MPa, cef = 10-20 kPa, φef = 32-34°, m
= 0,3.
Hydrogeologické poměry- Při hloubení průzkumných vrtů v místě stavby nedošlo k naražení hladiny
podzemní vody, jejíž úroveň se předpokládá dle průběhu zón oslabení horninového masivu v hloubce 10 –
15 m pod terénem.
Geologické a hydrologické poměry podrobně popsány v Inženýrsko-geologickém průzkumu
přiloženém v Dokladové části D.
Základy :
Založení objektu je řešeno jako plošné na základových pasech uložených do nezamrzne hloubky
nebo min. 300 mm do rostlého terénu, předpokládá se založení do zemin geotechnického typu GT 2. Dle
geologického průzkumu je tato zemina podmínečně vhodná, a proto před započetím stavebních prací bude
proveden doplňující inženýrsko geologický průzkum, zejména provedení penetračních zkoušek v ploše
objektu. Na základě doplňkového průzkumu bude rozhodnuto o případných sanačních pracích základové
spáry (přehutnění, výměna nevhodných zemin apod.) Sanační práce nejsou součástí dokumentace a budou
na základě doplňkového IGP detailně řešeny v dokumentaci pro realizaci stavby.
Základové pasy jsou navrženy jako slabě armované KARI sítí při obou površích a rohy pasů
provázat vyztuží L až na základový pas v ose C, který je navržen železobetonový s vázanou výztuží. Na
pasy a na zhutněnou štěrkovou vrstvu bude provedena betonová mazanina tl. 100mm přetažená přes pasy.
Na ni bude položena hlavní hydroizolace objektu a ochráněna betonovou vrstvou tl. 100mm. Na ni bude
provedena podlahová deska navržená v tl. 150mm. Beton základových konstrukcí je navržen C25/30-XC1.
Pod podlahovou deskou a základovými pasy budou provedeny podkladní betony z C12/15 v tl.
100mm ochraňující základovou spáru před klimatickými vlivy.
Základová spára nesmí promrznout ani přezimovat!! Zásypy a vyrovnávací vrstvy provedeny ze
štěrkovýpískového podsyp min. tl. 300mm hutněného po tl. 150mm na Id>0,67.
Projektant požaduje převzít základovou spáru geologem! V případě, že při přejímce základové spáry
budou zastiženy lokálně nevhodné zeminy, bude upraven rozsah případně změna základových konstrukcí.
Před betonáží základových pasů nutno osadit průchodky dle projektů ZTI, plynu, elektro a dostatečně
utěsnit. V místě revizních šachet kanalizace je nutné osadit těsné chráničky pro tlakovou vodu.
Do základové spáry obvodových pasů nutno uložit zemnící pásek hromosvodu a vyvést zemnící
vodiče nad terén s dostatečnou délkovou rezervou pro napojení ve zkušební svorce (viz. část elektro).
Základové konstrukce budou od stávajích základových konstrukcí oddilatovány vložením desky z XPS.
Podrobnosti viz. část Statika.
Svislé konstrukce :
Hlavní svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové obvodové stěny tl. 250mm a vnitřní stěny
tl.200mm. V části gastroprovozu restaurace jsou svislé konstrukce doplněny čtveřicí žb sloupů profilu
600x200mm. Veškeré svislé konstrukce budou z betonu C25/30-XC1.
Vnitřní nenosné stěny v hygienickém zázemí i v objektu restaurace budou vyzdívané z cihelných
bloků –příčkovek na MVC 25 a to v tl. 125mm. Instalační příčky a předstěny budou vyzděny z
porobetonových tvárnic na cementovou maltu v tl. 150mm.
V rámci základů budou revizní šachty kanalizace vyzděny z beronových tvárnic pro ztracené
bednění tl. 150mm. Stejně bude řešená podezdívka v místě hlubších základů pro založení kamenného
obkladu.
Překlady nad otvory v obvodových konstrukcích budou žel. bet. monolitické, které jsou součástí
svislých nosných konstrukcí. Uvnitř dispozice budou dveřní otvory překlenuty překlady systémovými s
přesahem 125-150 mm na každou stranu, alternativně válcovaný profil Uč. 80 na plocho.
Prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu
sítě a konstrukce. Důležité je řádné systémové napojení na hydroizolace a v případě prostupu skrze požární
stěnu těsnit specielními atestovanými PO tmely.
Markýza před restaurací bude podepřena ocelovými sloupky uzavřeného profilu TRH 120x4.
Sloupky budou do základových konstrukcí kotveny přes patní desku chemickými kotvami, pod patní deskou
bude provedeno podlití v tl. 30mm zálivkovou maltou. V hlavě budou opatřeny skrytou ocelovou hlavicí, ke
které bude přivařena výztuž desky. Sloupky jsou navrženy z oceli S235 JRG2.
Povrchová úprava bude provedena antikorozními metalickými nátěry finální barvy tmavě šedé
v souladu s ČSN EN ISO 12944 a ČSN ISO 8502-1
Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 a OZ 02, které tvoří ohraničení pro modelaci
zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi, oddilatované od
objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné zeminy (nejspíše z místního výkopku) a ornice v tl. 250500mm. Zeminy budou v místě svahu „baleny“ dle projektu I.O.02.
Opěrná stěna OZ 01 je navržená proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce
1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m. Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m.
Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou
výztuží z oceli 10 505 (R). Tvar opěrných stěn je patrný z výkresové dokumentace.
Vodorovné konstrukce :
Stropní konstrukce na objektu hygienického zázemí je řešena jako monolitická deska tl. 200mm
pnutá v obou směrech a uložená na obvodové a vnitřní železobetonové stěny.
Nad technologickými místnostmi je deska tl. 250 mm překonzolovaná za objekt.
V restaurační části je rovněž hladká obousměrně pnutá deska tl. 200 mm nad gastroprovozem a
technologickou místností, v části nad vnitřní konzumací je vylehčená deska celkové tl. 425mm. Deska bude
vylehčena modulárními prvky z recyklovaného plastu pokládaných na předem připravené celoplošné
bednění. Odlehčovací prvky vytvoří rastr žeber 120mm v rozteči 0,64 m.
Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl.
150mm. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1.
Prostup komínu a prostupy odětrání kanalizace a trubek s topným médiem pro VZT jednotky jsou na
střeše vedeny prostupy ve střešní desce a opatřeny nadstřešním zdivem nebo hydroizolační manžetou.
Ve veřejných prostorách objektu hygienického zázemí, budou provedeny pevné hladké sádrokartonové
podhledy vhodné do vlhkého prostředí na nosný rošt z hliníkových C profilů. Světlá výška pod podhledem
+2,8 m a 2,6m. V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý
širokopásmový podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt
z hliníkových T profilů. V provozní části restauračního objektu (gastroprovoz a zázemí zaměstnanců) bude
rozebíratelný minerální kazetový podhled na nosný rošt z hliníkových C profilů. Podhled musí být atestovaný
pro užití v gastronomických provozech. Do podhledů budou v místě armatur a VZ jednotek osazeny revizní
dvířka.
Obvodové atiky jsou navrženy v tloušťce shodné se stěnami, světlíky jsou lemovány atikami tl.
150mm,pásový v tl. železobetonového žebra. Konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30-XC1.
Z čela restaurační části, a částečně mezi objekty je navržena markýza tepelně oddělana pomocí
prvků přerušujících tepelný most – iso nosníky. Horní hrana markýzy je spádovaná a zakončená okapní
hranou pro odtok vody a uložena na ocelové sloupky, viz. výkresová dokumentace. Konstrukce markýz je
navržena z betonu C25/30-XC4, XF1. Markýza na objektu WC v místě VZT jednotek je tepelně oizolována.
Součástí objektu restaurace jsou přiléhající opěrné zdi OZ 01 až OZ 03, které tvoří ohraničení pro
modelaci zásypů objektu. Opěrné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové úhlové zdi,
oddilatované od objektu restaurace. Zásyp bude proveden z vhodné. Opěrná stěna OZ 01 je navržená
proměnné výšky s tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena o celkové šířce 1,6m nebo 1,2m a o výšce 0,5m.
Opěrná stěna OZ 02 je proměnné výšky, OZ 03 konstantní výšky tloušťkou stěny 0,3m. Pata je navržena tl.
0,5m je pod patou opěrek bude provedena vrstva podkladního betonu C12/15 v min. tl. 100mm ochraňující
základovou spáru před klimatickými vlivy. Doporučujeme navíc provést drenáž za opěrnými stěnami a ve
stěně odvodňovací trubky (DN30-50) 200 mm nad UT. Opěrná zeď včetně základu je navržena z betonu
C25/30-XC4,XF1 a vyztužena KARI sítěmi a vázanou výztuží z oceli 10 505 (R). Tvar opěrných stěn je
patrný z výkresové dokumentace.
Zpevněné plochy :
Terénní valy zpevněný balenou zeminou dle I.O.02 bude opatřen teráskami, které budou provedny z prken a
do země kotveny ocelovými tyčemi.
Ostatní zpevněné venkovní plochy (chodníky, plocha venkovní konzumace, pojízdné komunikace, chodník
mezi objekty, okapní chodníček) jsou předmětem části IO 02 Komunikace.
Úpravy povrchů :
Povrchy vnitřní: - veškeré nové zděné konstrukce dvouvrstvá štuková omítka + keramický obklad,
epoxidový nátěr nebo omyvatelný nátěr klasického typu. Na betonové stěny a stropy bude aplikována
vyrovnávací cementová stěrka. Finální povrchová úprava bude omyvatelný nátěr klasického typu případně
omyvatelný epoxidový nátěr. Alternativně použity specielní stěrky na bázi cementu.V prostorách přípravny a
konzumace jídel bude s atestem pro restaurační provoz.
Na omítky budou použity podomítkové hliníkové lišty (hrany, přechody, dilatace). Sádrokartonové
konstrukce budou opatřeny disperzním nátěrem. Veškeré svislé i vodorovné styky zdiva, sádrokartonu,
betonu, tepelné izolace a drenážky pro instalace budou bandážovány!!!
Veškeré nátěry vč. požadované penetrace dle výrobce.
Povrchy vnější: - zateplená fasáda bude opatřena kamennou přizdívkou tl. 150mm nebo stěrkovou
omítkou jako systémová součást kontakního zateplovacího systému.
KAMENNÝ OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE
- materiál pískovec
- šířka obkladu 150mm
- převažující pohledový rozměr kamene300x150
- převažující šířka spáry 5-20mm
- kotvená nerez kotvami k žb stěně (7kotvy na m2)
- nad otvory vynesená konzolovou kotvou
- zděné na MC5,0
- bez výplně pohledových spár
- ostění a nadpraží lemováno oplechováním (viz. klempířské a zámečnické a výrobky)
Obklad v místě HUP bude zesílen pro plné zpuštění skříně HUP.
Nadpraží prosklené stěny a výdejových oken vč. parapetu bude obloženo plechem jako podklad pro
reklamu. Součástí oplechování bude příprava pro osazení svítidel pro osvětlení reklamy. Obklad bude
proveden z ocelového pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Stejný
obklad bude proveden na severní fasádě v místě mezipolí okem.
Obklad bude proveden na rošt z ocelových pozinkovaných bodových a liniových prvků (konzol a plechových
profilů) . Tl. plechů konzol 2mm, tl. plechů lišt 1,25mm. Rošt musí zajistit zamezení tepelných mostů.
Kladečský plán vč. návrhu způsobu kotvení provede dodavatel systému.
Ostění dveřích a okenních otvorů v místě kamenného obkladu bude obloženo ocelovým
pozinkovaným plechem s organickým povlakem tl. 2mm v barvě tmavě šedé. Atyky budou též oplechovány
a to vč. vrstvy kamenného obkladu. Vyspádování směrem na střechu.
Součástí dodávky je vlastní obkladový materiál vč. všech kotvívích prvů , montážního plánu, dimenzí a
výrobní dokumentace.
Podlahy :
- viz. Skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci + legendy místností
V prostoru konzumace návštěvníků bude na betonové mazanině vyztužené KARI sítí 6/100/100
tl.60mm a nivelační stěrce, finální podlaha z lité protiskluzné epoxidové stěrky protiskluzné tl. 2-3mm
pevnosti min.40MP. Podlaha obsahuje podlahové vytápění .Ostatní prostory provozního a hygienického
zázemí budou mít finální vrstvu podlahy z keramické dlažby s protiskluznou úpravou s atestem pro
restaurační provozy. Skladba v prostorách s mokrým provozem bude obsahovat stěrku. Stěrka bude
vytažena min. 150m na stěny. V přípravně a umývárně zaměstnanců a na stěně za umyvadly bude stěrka
vytažena do výše obkladu. Mírné spádování do vnitřních vpustí. Bližší specifikace pro podlahy v
gastroprovozu viz SO 01.4. V objektu restaurace je navrženo v celé podlahové ploše, kromě dvou skladů v
zázemí, podlahové vytápění.
Dilatace podlah musí být provedeny nejvýše v přípustných rozměrech daných technologickými
postupy dané skladby.
Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 269/2009.
Dodavatel ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem.
Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např. z epoxidové
penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním vlivům,
trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou pohledový
beton.
Výplně otvorů :
Vnější vstupní dveře - jednokřídlové – ocelové zateplené do ocelové dvoudílné tepelněizolační
zárubně, požadované tepelně technické parametry U = 1,7 W/m2K. Dveře v obvodové stěně do chodby mezi
objekty musí mít požární odolnost EI15-C DP1, barva zvenčí- tmavě šedá.
Vnější dělící dveře kývavé nezateplené ocelové opláštěné tahokovem a bez zárubně kotvené přes tepelný
izolant a kamenný obklad do žb. stěny.
Prosklené jižní stěny restaurace - Je navržený systém shrnovacích a posuvných hliníkových tepelně
izolovaných dveří do venkovního prostředí, kterými lze zcela otevřít prosklené stěny restaurace o rozměrech
10000x2500mm. Modulový rozměr pro dělení jednotlivých křídel je 1000mm. Křídla těchto dveří se budou
skládat směrem dovnitř a bude je možné posunout do stran pomocí jakostních kladek pohybujících se po
ocelových kolejnicích kotvených do ž.b. konstrukce na chemické kotvy. Práh (konstrukce spodního pojezdu)
shrnovací stěny bude max. 20mm vysoký (bezbariérovost). Stěny budou s izolačními dvojskly- energetický
požadavek Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá. Součástí prosklené fasády jsou též dvoukřídlé
mimosezóní vstupní dveře ve stejném charakteru jako dveře shrnovací.
Vnitřní dveře – dvoukřídlé prosklené do zádveří – provedeny ve stejném charakteru a jako součást
proskleného pláště.
Vnitřní dveře jednokřídlé – plechové nebo dřevěné křídlo do ocelové obložkové nebo klasické
hranaté zárubně.
Vnitřní dveře doplňují dveře sprchové a posuvné dvoukřídlé dveře do úklidu.
Výsuvná okna v pásu (5 oken) hliníková s izolačními dvojskly, o celkovém rozměru 10000x1900mm,
otevíravá, sklopná, požadavek energetický Uf=1,4 W/(m2K), Uw=1,1W/(m2K). Barva šedá.
Pevné exteriérové okno bude tepelněizolační z hliníkových profilů o rozměru 4900x1600.
Ostatní okna budou z plastových profilů s 5ti komorami se součinitelem prostupu tepla - Uw=1,2 W/(m2K).
Barva tmavě šedá.
Světlíky bodové – plastové systémové světlíky kupolové půdorysných rozměrů á700x700mm
s plastovou tepelně izolační manžetou, celková výška 500mm, požadované tepelně technické parametry U =
1,5 W/m2K
Parapetní desky jsou navrženy v postformingovém provedení tl. 38mm (vysokotlaký laminát tl. 06mm) v
dekoru dle výběru investora.
Výplně otvorů jsou navrženy k osazení do připravených stavebních otvorů, dodavatel musí zajistit
jejich kotvení ke stavebním konstrukcím, tepelnou izolaci a hydroizolaci spár. Před vlastní výrobou či
objednání jednotlivých prvků nutné doměřit skutečné stavební otvory. Dodavatel zajistí statické výpočty skel,
rámů a prosklených stěn a předá návrh kotvení. Tepelná izolace musí být dodržena v celé konstrukci výplní
vč. rámu a napojení. Větrání a odvodnění drážek a komor musí být provedeno tak, aby vznikající vlhkost
byla odváděna ven. Těsnící konstrukce musí splňovat požadavky na namáhání pro konstrukce výplní a
umožňovat výměnu.
Volba profilů, příslušenství a kování u oken musí být provedeno dle platných podkladů výrobců soustav.
Doplňkové konstrukce :
Zelená střecha – Intenzivní nebo extenzivní zeleň na střechách je popsána a dodávána projektem
sadových úprav IO 05. Vrstvy substrátu jsou dodávkou stavební části:
Budou použity speciální substráty - substrát pro jednoduchou intenzivní střechu tl. souvrství do 250
mm (s vegetací traviny, trvalky, keře) a substrát pro intenzivní zelenou střechu tl. souvrství do 400 mm (s
vegetací trvalky, traviny, keře). Není možné použít ornici ani běžný zahradnický substrát.
Na střešní vpusti budou umístěny ochranné koše sloužící jako revizní šachty s roštěm 300x300mm. Součástí
budou nástavce pro dosažení správné výšky. Dále bude kolem všech nadstřešních konstrukcí a v místě
střešních vpustí umístěn štěrkový pás z praného kameniva frakce 32-64 do filtrační textilie.
Před vstupy budou umístěny čisticí rohože.
Na revizních šachtách budou osazeny zapuštěné poklopy s výplní dle podlahové krytiny v místnosti.
Na veřejném WC budou osazeny dělící montované sanitární zástěny vč. pisoárových příček.
WC pro invalidy bude osazeno prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. Vč. přebalovacích pultů.
Odtah spalin pro připojení spotřebičů musí být prohlédnut odpovědnou osobou a vydána revizní správa
předaná montážní organizaci. Napojení spotřebiče na odtah spalin musí být provedeno v souladu s platnými
ČSN 734201,ČSN 734210.
Práce PSV :
Izolace proti vodě:
Z hlediska hydrofyzikálního namáhání lze konstatovat,že i po provedeném inženýrsko-geologickém
průzkumu nebyla v dané lokalitě podzemní voda zastižena.
Z hlediska hydrofyzikálního námáhání stavby půjde pouze o krátkodobé nadržení povrchových vod
eliminované navrženou plošnou drenáží ze štěrkových hutněných násypů . Při realizaci stavby bude stav
spodní vody aktualizován. Hydroizolace spodní stavby je navržena na namáhání tlakovou vodou,byť
předpokládáme její krátkodobé působení !
Jedná se o hydroizolace vodorovné a svislé tj. podlah a stěn, hydroizolace plochých střech a
stěrkové hydroizolace podlah a stěn mokrých provozů.
Hlavní izolace je z dvojice modifikovaných živičných pásů. Na podkladní konstrukce budou
natavovány pásy ve dvou vrstvách. Hydroizolace bude chráněná geotextílií a nopovou folií z PE,dle
konkrétní polohy. Podrobnosti viz. skladby konstrukcí ve výkresové dokumentaci.Hydroizolace bude
vytažena přes zpětný spoj min. 300mm nad nejvyšší přilehlý terén a příslušně ochráněna extrudovaným
polystyrenem a nopovou folií.
Všechny místnosti s mokrým provozem budou mít ve skladbě podlahy hydroizolaci včetně nátěrové
hydroizolace stěn.
Tepelná izolace v podlahách je ochráněna proti vlhkosti z betonové směsi PE folií.
Ve skladbě zelené střechy je použita nopová folie a živičná hydroizolace s atestem na prorůstání kořínků.
Veškeré prostupy inženýrských sítí řádně napojit na hydroizolační systém dle typologických detailů
dodavatele izolací.
Tento výše popsaný hlavní hydroizolační systém bude ještě doplněn minerálními stěrkami na
cementové bázi aplikovanými v místech pracovních spar na styku základ-stěna apod.-prováděné dle
doporučení výrobce.
Markýza: Na železobetonové markýze bude proveden hydroizolační nátěrový systém na beton např.
z epoxidové penetrace + 2x PU elastický matný nátěr. Nátěr či stěrka musí být trvale odolná povětrnostním
vlivům, trhlinkám konstrukce a UV záření. Z estetického hlediska musí povrch imitovat barvou i strukturou
pohledový beton.
Případné prostupy veškerých inženýrských sítí skrze stavební konstrukce budou řádně utěsněny dle druhu
sítě a konstrukce.
Hydroizolace budou realizovány odbornou zkušenou firmou dle technologického postupu výrobce !!
Izolace tepelné :
V podlaze -
desky polystyren EPS-200-S tl.100 mm. +
systémové desky EPS s prolisy pro podlahové vytápění tl.30 mm
Střecha polystyrénové klíny EPS 200-S ve spádu min 1,8% lepené bodově asfalt. lepidlem a
mechanicky kotvené, tl.100-220 mm nebo 150-190mm +
desky XPS na zámky tl. 80 mm
Obvodový plášť - desky z XPS (ve styku se zeminou a min. 300mm nad přilehlý terén a EPS polystyrenu
tl.120 mm (na zámky, bodově lepené) V místě požárbě nebezpečného prostoru ze sousedního požárního
úseku bude tepelný izolant změněn na minerální rohož – desku vhodnou pro kontaktní zateplovací systémy.
Vnitřní stěny – V kotelně a skladu obalů bude na stěnu sousedící s vytápěným prostorem WC nalepena
tepelná izolace z EPS v tl. 60mm.
zámky.
Chladící a mrazící sklady budou obloženy typovými chladírenskými polyuretanovými panely na
Okenní a dveřní výplně budou doplněny ve styku s konstrukcemi, v místě ostění, parapetů a nadpraží XPS a
montážní pěnou.
Provedení izolací musí být takové, aby zamezilo vzniku tepelných mostů.
Tepelné izolace musejí být aplikovány na suché povrchy, u větších mocností ve dvou vrstvách s vystřídáním
spár.
Izolace akustické
V konzumační části restauračního objektu bude proveden rastrový akustický pohltivý širokopásmový
podhled s hodnotou váženého činitele zvukové pohltivosti alespoň αw=0,9 na nosný rošt z hliníkových T
profilů.
Prostupy musejí být utěsněny minerální rohoží. Rozvody potrubí, které vedou v místnostech
s hlukovou expozicí budou akusticky oizolováno. Prosklené plochy a ostatní výplně otvorů (okna, dveře,
skleněné stěny) budou splňovat akustické hodnoty. Akustické izolace jednotlivých technologií jsou
specifikovány v jednotlivých částech projektu.
Konstrukce klempířské :
Klempířské prvky jako parapety, lemování, okapničky, svody apod. budou z ocelového
pozinkovaného plechu s organickým povlakem tl. 0,8, 1,2 a 2,0mm v barvě tmavě šedé.
Budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.
Kovové a zámečnické konstrukce :
Zámečnické konstrukce budou provedeny v rozsahu a specifikace podle příslušných tabulek a řešení
ve statické části.
Podlahy z keramické dlažby :
Jedná se o protiskluznou dlažbu na podlaze v gastroprovozu a hygienického i provozního zázemí
včetně soklu s fabionem-viz. Skladby konstrukcí a legendy jednotlivých místností. Spádováno do vnitřních
vpustí.
Povrchy podlah musí splňovat požadavky na protiskluznost dle příslušných ČSN a vyhl. 26/1999. Dodavatel
ručí za dodržení předepsaných technologických postupů a norem.
Obklady keramické :
Všechny vnitřní stěny dle tabulky místností (viz výkresová část) obloženy keramickým obkladem do
2000mm - barevný a kvalitativní výběr dle požadavků architekta a uživatele. Bude upřesněno před vlastní
realizací. Viz legendy místností. Střední cenová hladina.
Nátěry :
Kovové konstrukce :
Protikorozní ochrana ocelových prvků objektu restaurace bude provedena ochranným nátěrovým
systémem v souladu s ČSN EN ISO 12944. Je uvažováno se stupněm korozní agresivity atmosféry C3
(střední) a s životností nátěru vysokou (H – více než 15 let). Doporučujeme použít duplexní systémy - např.
žárový zinek v minimální tloušťce 80 µm, na který bude aplikován dvouvrstvý nátěrový systém 120 µm
(50+70 µm), např. polyuretanový (vhodný pro žárové zinkování). Uzavřené profily budou mít otvory pro výtok
zinkové lázně uzavřeny vyplněním trvale pružným tmelem. Vrstvy nátěru budou provedeny dílensky, po
montáži bude aplikován vrchní sjednocovací nátěr. Barevné řešení bude upřesněno GP na základě
vzorkování a barevného libreta. Jednotlivé vrstvy nátěru budou barevně odlišeny. Zabetonované, či zazděné
části mohou být ponechány bez nátěru. Nátěr na ocelové konstrukce bude otěruvzdorný, stejnobarevný a
kvalita nátěru bude rovinná bez kapek či stékající barvy. Nátěry budou prováděny na očištěný a odmaštěný
povrch, zbavený mechanických nečistot. Před nátěry bude konstrukce upravena dle ČSN ISO 8502-1.
Veškeré spojovací prostředky (svorníky, podložky, spojovací úhelníky, kotevní prvky) budou pozinkovány. Pro
ocelové sloupy markýzy není dle specifikace PBŘ požadována jakákoli požární odolnost a jsou navrženy
bez protipožární ochrany.
chráněné - 2x základ + 2x vrchní nátěr
nechráněné - žárové pozinkování Zn 80µm, 2x základ + 2x vrchní nátěr elková tl. min. 320µm
veškeré zabudované kovové profily budou natřeny syntetickým antikorozním nátěrem
pozinkované prvky a jejich PKO viz. výše.
Sádrokartony :
základní nátěry
vrchní nátěr klasického typu
Malby :
Použity otěruvzdorné a omyvatelné silikátové malby renomovaných výrobců – odstíny dle návrhu architekta
interieru .
Poznámka :
Dokumentace neslouží k realizaci stavby !
V průběhu stavby budou splněny požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání
území a požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v rozsahu a
podrobnostech odpovídající stupni projektové dokumentace.
Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v České republice.
Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č.
251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.
Vypracoval :
Ing. arch. R. Kupka
Download

01 tz.pdf - Zoo Praha