ZNALECKÝ POSUDEK
č. 81-2011
o ceně pozemku, k.ú. Lipník nad Bečvou, LV č. 1025
Objednatel posudku:
Soudní exekutor
JUDr. Jiří Petruň
Exekutorský úřad Šumperk
K. H. Máchy 1294/2
787 01 Šumperk
Účel posudku:
pro exekuční řízení č.j. 065 EX 00331/03-033
Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č.
257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č.
3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni
21.9.2011 posudek vypracovala:
Ing. Helena Volfová
Finská 18
787 01 Šumperk
Posudek obsahuje včetně titulního listu 6 stran textu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.
V Šumperku 22.9.2011
-2-
A. Nález
1. Znalecký úkol
1) ocenit nemovitosti (spoluvlastnický podíl k nemovitostem) zapsané na LV č. 1025, okres Přerov,
obec Lipník nad Bečvou a k.ú. Lipník nad Bečvou, které jsou ve vlastnictví povinného LILI spol. s
r.o., se sídlem Kyselovice č.p. 56, 768 11 Chropyně, IČ: 64510671 a stanovit (tržní) obvyklou cenu
jednotlivých nemovitostí se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.
2) ocenit jednotlivá práva s nemovitostí spojená.
3) ocenit jednotlivé závady s nemovitostí spojené.
Vše pro účely exekučního řízení dle usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad
Šumperk, č.j. 065 EX 00331/03-033 ze dne 30.7.2011.
2. Informace o nemovitosti
Název nemovitosti: Pozemek
Adresa nemovitosti: 751 31 Lipník nad Bečvou
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Obec:
Lipník nad Bečvou
Katastrální území: Lipník nad Bečvou
Počet obyvatel:
8 356
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414 = 89,5374 Kč/m2
kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000)
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 89,54 Kč/m2
3. Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 21.9.2011 za přítomnosti .
4. Podklady pro vypracování posudku
- Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 1025, k.ú. Lipník nad Bečvou, vyhotovený dne 31.8.2011 dálkovým
přístupem
- Usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk o ustanovení znalce ze
dne 30.7.2011
- Informace z internetového prohlížeče web. stránka http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ze dne 22.9.2011
včetně katastrální mapy
- Informace z internetového prohlížeče http://www.sreality.cz/ o cenách podobných nemovitostí pro
určení ceny porovnávací metodou
5. Vlastnické a evidenční údaje
-
Kopuletý Rudolf, Nádražní 825/22, 751 31 Lipník nad Bečvou, r.č. 530501/361
Kršáková Jaroslava, Nádražní 825/22, 751 31 Lipník nad Bečvou, r.č. 695426/5307
LILI spol. s r.o., Kyselovice 56, 768 11 Chropyně, IČ: 64510671
Vokřál Ladislav, Nová Kolonie 348/39, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, r.č. 411222/445
1/4
1/4
1/4
1/4
6. Dokumentace a skutečnost
Výkresová dokumentace nemovitosti nebyla předložena.
7. Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění je podíl 1/4 stavebního pozemku p.č. St. 935/1 o výměře 715 m2, který se nachází v
Lipníku nad Bečvou, okr. Přerov, na ulici Nádražní.
Na pozemku se nachází stavba, která je zapsána na LV č. 3327 a jedná se o bytový dům č.p. 825. Dům
má 2 NP, je podsklepený, zděný, se sedlvou střechou, bez podkroví. V domě jsou 4 bytové jednotky.
-3Zastavěná plocha domu je 15,21 x 11,35 + 3,30 x 0,95 m = 175,77 m2.
Vedle domu je průjezd do dvora, ve dvoře je kovový přístřešek a garáže, které jsou na jiném pozemku.
Na pozemku váznou věcná břemena:
- věcné břemeno cesty - vjezdem hosp. stavení na zahradu p.č. 3431/21
- věcné břemeno užívání - dvora s vjezdem.
8. Obsah posudku
1. Administrativní cena:
a) Pozemek
b) Věcná břemena
2. Odhad obvyklé ceny
B. Posudek – administrativní cena
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve
znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
a) Pozemky
a1) Pozemek - § 27 - § 32
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2:
Název
Parcelní číslo
Výměra
Jedn. cena
2
[m ]
[Kč/m2]
715,00
89,54
Zastavěná plocha a nádvoří
St. 935/1
Součet
Úprava ceny – příloha č. 21:
1.3. pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností
Úprava ceny celkem
Mezisoučet
2.11. pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu
Úprava ceny celkem
Mezisoučet
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 - dle obce a účelu užití):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle hlavní stavby):
Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2 - celkem
Úprava ceny vlastnickým podílem:
Cena
[Kč]
64 021,10
64 021,10
25 %
25 % +
10 %
10 % +
*
*
*
Pozemek - zjištěná cena
16 005,28
80 026,38
8 002,64
88 029,02
1,0670
2,1540
202 318,68
202 318,68 Kč
1/4
=
b) Věcná břemena
b1) Věcné břemeno
- věcné břemeno cesty - vjezdem hosp. stavení na zahradu p.č. 3431/21
- věcné břemeno užívání - dvora s vjezdem
Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle § 18 zákona č. 151/97 Sb.:
Druh věcného břemene: Ocenění paušální částkou.
50 579,67 Kč
-4Hodnota věcného břemene se stanovuje dle § 18 odstavce 5 zákona č. 151/1997 Sb
na jednotnou částku 10 000 Kč.
10 000,- Kč
Úprava ceny vlastnickým podílem:
*
1/4
Ocenění věcného břemene činí:
2 500,- Kč
C. Posudek – obvyklá (tržní) cena nemovitostí
Jedná se o tržní ocenění staveb a pozemků metodou porovnávací přímou, přičemž se obecná cena
oceňované nemovitosti porovnává s cenami obdobných nemovitostí nabízených realitními kancelářemi,
nebo na internetovém serveru s realitami v daném místě a čase.
V současné době nejsou na trhu objekty, které by dostatečně přesně kopírovaly oceňovanou nemovitost.
Pro určení obvyklé (tržní) ceny jsou použity tržní ceny nemovitostí, které se v současné době prodávají
v okolí oceňovaných nemovitostí a jsou upraveny pro podmínky a stav oceňovaných nemovitostí.
Předmětem ocenění je podíl na pozemku, který je zapsaný na LV č. 1025, k.ú. Lipník nad Bečvou. Popis
nemovitostí – viz výše.
V současné době jsou v nabídce byty uvedené v následující tabulce.
Nemovitost, adresa
Popis
Pozemek pro bydlení,
Lipník nad Bečvou
stavební p., rovinatý, přípojky
IS
Pozemek pro bydlení,
Trnávka
stavební p., přípojky IS,
betonová základová deska
Pozemek pro komerční
výstavbu, Lipník nad
Bečvou
Pozemek pro bydlení,
Jezernice
Plocha
pozemku
Cena
z nabídky RK
Upravená cena
Cena / m2
PP
1.978 m2
460.000 Kč
414.000 Kč
209 Kč
987 m2
320.000 Kč
288.000 Kč
292 Kč
dobrá dostupnost po rychlostní
komunikaci, lze rozdělit na
menší parcely
7.288 m2
6,049.040 Kč
5,444.136 Kč
747 Kč
stavební p., přípojky IS,
4.904 m2
1,716.400 Kč
1,544.760 Kč
315 Kč
Vyhodnocení srovnávací metody:
Rozpětí redukovaných cen:
209,00 – 747,00 Kč/m2
Po porovnání s podobnými nemovitostmi v současné době na trhu a po zvážení stavu nemovitosti,
lokality a ostatních podmínek včetně současné prodejnosti podobných nemovitostí jsem odhadla
následující obvyklou tržní cenu.
Stanovená cena za 1 m2 v oceňované nemovitosti:
Výpočet obvyklé ceny oceňované nemovitosti:
Úprava ceny vlastnickým podílem:
Obvyklá (tržní) cena nemovitosti celkem:
2
257,00 Kč x 715 m =
257,00 Kč/m2
183 755,00 Kč
*
1/4
45 938,75 Kč
Obvyklá (tržní) cena nemovitosti po zaokrouhlení:
46 000,- Kč
Ocenění věcného břemene činí (výpočet viz výše):
- 2 500,- Kč
-5-
D. Rekapitulace cen nemovitosti
Výsledné ceny:
1. Administrativní cena:
a) Pozemek
b) Věcné břemeno
=
=
50 579,67 Kč
- 2 500,- Kč
Výsledná cena nemovitosti činí celkem
48 079,67 Kč
Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46 činí
48 080,- Kč
slovy: Čtyřicetosmtisícosmdesát Kč
2. Obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV č. 1025, okres Přerov, obec Lipník nad Bečvou a k.ú.
Lipník nad Bečvou, které jsou ve vlastnictví povinného LILI spol. s r.o., se sídlem Kyselovice č.p.
56, 768 11 Chropyně, IČ: 64510671
- pozemek
=
46 000,- Kč
- cena jednotlivých práv s nemovitostí spojených
=
- 2 500,- Kč
- cena jednotlivých závad s nemovitostí spojených
=
0,- Kč
Výsledná obvyklá cena nemovitosti po zaokrouhlení činí
43 500,- Kč
slovy: Čtyřicettřitisícpětset Kč
V Šumperku, 22.9.2011
Ing. Helena Volfová
Finská 18
787 01 Šumperk
E. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne
17.3.2009 č.j. Spr 753/09 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 81-2011 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 81-2011.
-6-
F. Fotodokumentace a mapy
Download

Znalecký posudek 1 - Exekutorský úřad Šumperk