Znalec:
Antonín Havlíček
Kuřimské Jestřabí 32
594 55
Adresát:
Mgr. Jarmila Leinová
Renneská 40
B r n o
ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ
č.1627-10/14
o stanovení obvyklé ceny motorových vozidel Škoda Fabia a Peugeot Boxer
(v majetku firmy ROTTER s.r.o.).
Počet listů: 8
Počet předaných vyhotovení: 2
Odborné vyjádření je vypracováno s využitím metodiky
doporučené Znaleckým standardem č.I/2005.
1
0.
ÚVOD
0.1 Žadatel o odborné vyjádření
Vyjádření vyžádáno
: Mgr. Jarmila Leinová, Renneská 40, Brno
Datum vyžádání vyjádření
: 11.08.2014
Termín vypracování vyjádření
: dle dohody
0.2
Účel vyžádání odborného vyjádření
Stanovení ceny obvyklé vozidel při ocenění podniku.
0.3
Datum, ke kterému má být cena vozidla stanovena
15.07.2014
0.4
Podklady pro vypracování odborného vyjádření
TP vozidel, série, číslo
: UB, 890223 - Fabia (fotokopie)
: UE, 551381 – P Boxer (fotokopie)
Internet, archív znalce, foto a údaje poskytnuté zadavatelem
Vozidla hodnotím v jednom odborném vyjádření:
A)
Škoda Fabia
– RZ 3J2 7039
B)
Peugeot Boxer
- RZ 3J8 7035
2
A)
NÁLEZ
I.
1.1 Identifikace vozidla
Značka,typ vozidla
Druh vozidla
TP č., série
V.č. karoserie
Typ motoru
Obsah a druh motoru
Barva vozidla
RZ
Dat.prvního uvedení do prov.
Provozovatel vozidla
Počet předchozích držitelů
Stav počítače ujetých km
Počet km dle sdělení držitele
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ŠKODA Fabia 1,2 5JABBZGX01
osobní automobil hatchback
890223, UB
TMBBH25J573006609
(dle TP)
BZG
1.198 ccm, zážehový
šedá tmavá metalíza
3J2 7039
29.11.2007
ROTTER, s.r.o., Vír 1
IČ 46965211
: jeden
: 92.925 km (údaj z předložené knihy jízd)
: nesdělil
1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla
a/ dle záznamu v TP
b/ dle dokladů o opravě
c/ dle sdělení držitele
: bez záznamu
: nepředloženo
: nesdělil
1.3 Výbava vozidla
Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro daný typ vozidla.
1.4 Prohlídka vozidla a zkušební jízda
Technický stav vozidla nebyl znalcem zjištěn, poskytnuta částečná fotodokumentace.
Vozidlo neodzkoušeno.
3
1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla
Vzhledem k bodu 1.4 hodnotím vozidlo jako celek, úměrně opotřebeno.
T.S. k ZA je úměrný.
II. P O S U D E K
2.1.1 Výpočet základní amortizace
Doba provozu vozidla
viz. TP
DP = v 8 roce
ZAD = 65,0 %
Počet ujetých km
stav – kniha jízd
PKM = 92.925 km
ZAP = 56,46 %
ZA = 60,73 %
2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla
Na vozidle nebylo dokladováno provedení opravy v rozsahu CO, THSN = 100 %.
Pro výpočet THVR hodnotím vozidlo jako celek (znal.standard).
skupina
THSN
%
ZA
%
T.S.
%
THS
%
PDS
%
PTHS
%
__________________________________________________________________
Vozidlo jako celek.
100
60,73
0
39,27
100
39,27
THVR = 39,27 %
2.2 Výchozí cena vozidla
CN = 302.900,- Kč -
- cena dle ceníku nových vozidel – (vč.DPH)
4
2.3 Výpočet časové ceny vozidla
Výchozí cena
Redukovaná cena vozidla
THVR
THVR x CR
Časová cena vozidla
Kč
Kč
%
Kč
Kč
CN
CR
CČV
302.900,302.900,39,27
118.949,118.949,-
2.4 Výpočet obvyklé ceny vozidla
Koeficient prodejnosti stanovuji
-
KP = 0,75
Stanovuji na základě popsaného stavu vozidla, typu, využívání (služební vozidlo),
počtu ujetých km, stavu na trhu s ojetými vozidly shodného typu a tím možné
prodejnosti v daném regionu.
Obvyklá cena vozidla
COB = CČV x KP = 89.212,- Kč
Po zaokrouhlení činí
COB = 89.000,- Kč
Slovy:
(vč.DPH)
osmdesátdevěttisíc korun.
nebo
(COB = 73.600,- Kč
-
bez DPH)
Takto stanovená cena nemusí být zcela cenou prodejní, ale může sloužit jako podklad
pro cenu dohodou.
5
B)
I. N Á L E Z
1.1 Identifikace vozidla
Značka,typ vozidla
Druh vozidla
TP č., série
V.č. karoserie
Typ motoru
Obsah a druh motoru
Barva vozidla
RZ
Dat.prvního uvedení do prov.
Vlastník vozidla
Počet předchozích držitelů
Stav počítače ujetých km
Počet km dle sdělení držitele
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PEUGEOT Boxer 2,2 YCBMFC/EX
nákladní skříňový automobil
551381, UE
VF3YCBMFC12041515 (dle TP)
4HU
2.198 ccm, vznětový
bílá
3J8 7035
16.09.2011
ROTTER, s.r.o., Vír 1
IČ 46965211
: prvonabyvatel
: 85.200 km (údaj poskytnutý zadavatelem)
: nesdělil
1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla
a/ dle záznamu v TP
b/ dle dokladů o opravě
c/ dle sdělení držitele
: bez záznamu
: nepředloženo
: nesdělil
1.3 Výbava vozidla
Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro daný typ vozidla.
1.4 Prohlídka vozidla a zkušební jízda
Technický stav vozidla nebyl znalcem zjištěn, poskytnuta částečná fotodokumentace
a ústní údaje (vozidlo dlouhodobě odstaveno).
Vozidlo neodzkoušeno.
6
1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla
Vzhledem k bodu 1.4 hodnotím vozidlo jako celek, srážka – 5%.
T.S. k ZA je horší o 5 %.
II. P O S U D E K
2.1.1 Výpočet základní amortizace
Doba provozu vozidla
viz. TP
DP = ve 4 roce
ZAD = 50,0 %
Počet ujetých km
stav – údaj zadavatele
PKM = 85.200 km
ZAP = 52,6 %
ZA = 51,3 %
2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla
Na vozidle nebylo dokladováno provedení opravy v rozsahu CO, THSN = 100 %.
Pro výpočet THVR hodnotím vozidlo jako celek (znal.standard).
skupina
THSN
%
ZA
%
T.S.
%
THS
%
PDS
%
PTHS
%
__________________________________________________________________
Vozidlo jako celek.
100
48,7
-5
46,26
100
46,26
THVR = 46,26 %
2.2 Výchozí cena vozidla
CN = 426.900,- Kč -
- cena dle prodejce fa KOPECKÝ s.r.o., Bystřice nad
Pernštejnem – (bez DPH)
7
2.3 Výpočet časové ceny vozidla
Výchozí cena
Redukovaná cena vozidla
THVR
THVR x CR
Časová cena vozidla
Kč
Kč
%
Kč
Kč
CN
CR
CČV
426.900,426.900,46,26
197.484,197.484,-
2.4 Výpočet obvyklé ceny vozidla
Koeficient prodejnosti stanovuji
-
KP = 0,9
Stanovuji na základě popsaného stavu vozidla, typu, využívání (služební vozidlo),
počtu ujetých km, stavu na trhu s ojetými vozidly shodného typu a tím možné
prodejnosti v daném regionu.
Obvyklá cena vozidla
COB = CČV x KP = 177.736,- Kč
Po zaokrouhlení činí
COB = 178.000,- Kč
Slovy:
(bez DPH)
jednostosedmdesátosm tisíc korun.
Takto stanovená cena nemusí být zcela cenou prodejní, ale může sloužit jako podklad
pro cenu dohodou.
Znalecká doložka.
Odborné vyjádření jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy
krajského soudu v Brně ze dne 31.1.1994, č.j.Spr. 10/94 a ze dne 29.10.1998, č.j.Spr.
1762/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací motor.
vozidla, stroje a strojní zařízení, kancelářská technika, zařízení kanceláří, spotřební
zboží, nářadí a nástroje a strojírenství, odvětví všeobecné se specializací
autoopravárenství a technický stav motorových vozidel.
Znalecký úkon je zapsán pod poř.číslem 1627-10/14 znaleckého.deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu
č.10/14.
Brno, 18.08.2014
Podpis znalce:
8
Download

1627-odborne vyjadreni-mgr.Leinova