*MURSX005MI8H*
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor životního prostředí
Palackého nám.13, 665 01 Rosice
Pracoviště odboru: Žerotínovo náměstí 1
•
VÁŠ DOPIS ZN.:
•
ZE DNE:
ČJ.:
SP.ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

MR-S 2858/11-OZP
MR-S 2827/11-OZP/5
Ing. Miroslav Malimánek
546 492 144
546 492 119
[email protected]

dle rozdělovníku

DATUM:
09.03.2011
•
•
Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí jako věcně a územně příslušný správní orgán
dle ust. §§ 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 2
zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností a § 57 a 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a o změně a doplnění
některých zákonů (dále jen zákon)
sděluje
tímto v souladu s ustanovením § 154 a souvisejících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen SŘ), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve věci: Konání chovatelské přehlídky trofejí
zvěře ulovené za myslivecký rok 2010-2011 v honitbách v působnosti ORP Rosice, že
zdejší správní úřad na úseku myslivosti na základě nabídky HS Rosice pověřil v souladu
s ustanovením § 6 odst. 1 zákona HS Rosice, se sídlem Brněnská 393, 665 01 Rosice,
uspořádáním hodnotitelské přehlídky mysliveckých trofejí ulovených v mysliveckém roku 20102011, takto:
1. termín a místo konání chovatelské přehlídky:
Termín: 15. až 16. dubna 2011
čas: 15.04 2011 – 10,00 – 16,00 hod.
16.04.2010 – 10,00 – 15,00 hod.
Místo: Zastávka u Brna, společenský sál „Dělnický dům“.
2. termín a místo konání hodnocení trofejí:
Termín: 12.a 14. dubna 2011
- převzetí trofejí k hodnocení – 11.04.2011 v době od 12,30 do 17.00 hod.
Místo: Městský úřad Rosice, Žerotínovo nám. 1, Rosice, kancelář č.111
Způsob:
- pro seznamy trofejí platí stejné tiskopisy, jako minulý rok, pozornost je třeba věnovat
celkovým počtů, součtům a dále vyplnění kolonky pro holou zároveň s průběhem doby lovu.
Případné úhyny v části tiskopisu v tab. s časovým průběhem lovu vyznačte se symbolem +
(např. 5+1 = 5 uloveno + 1 úhyn = celkem 6 ks)
- trofeje, hlavně srnčí, vložte z důvodu lepší manipulace a jejich ochrany proti poškození nejlépe
do papírových (kartonových) hlubokých přepravek nebo krabic bez přečnívání mimo obal.
Č.j.: MR-C 2858/11-OZP
strana 2 (celkem 2)
3. zpětné převzetí trofejí:
Termín: 16. dubna 2011 v době od 15,00 do 15,30 hod.
Místo: Zastávka u Brna, společenský sál „Dělnický dům“.
Za podmínek:
1. při vývozu trofeje do zahraničí předloží uživatel honitby kopii hodnotitelské tabulky
vyhotovené uživatelem honitby a fotodokumentaci trofeje (§ 6 odst. 3 zákona).
Kontakt na HS Rosice:
Vladimír Petržela, Brněnská 393, 665 01 Rosice, tel.: +420 602 734 102
Otisk úředního razítka
Ing. Miroslav Malimánek
zástupce vedoucího OŽP
Obdrží:
- MS Ostrovačice, Osvobození 100, 664 81 Ostrovačice
- MS Stráž Veverské Knínice, Veverské Knínice 57, 664 81 Ostrovačice
- MS Javůrek, Ing. Vašek Josef, Dvořákova 8, 602 00 Brno
- MS Přibyslavice-Radoškov, Radoškov 19, 664 83 Domašov
- MS Říčany, Ing. Malý Miroslav, Polní 387, 664 82 Říčany
- MS Domašov – Říčky, Říčky 22, 664 83
- Sláma Milan, Růžová 246, 595 01 Velká Bíteš
- HS Rosice, Brněnská 393, 665 01 Rosice
- MS Zbraslav, Smutný Bohumil, Stanoviště 52, 664 84 Zastávka u Brna
- HS Újezd u Rosic, Kopuletý Miroslav, Újezd u Rosic 13, 664 84 Zastávka u Brna
- MS Háje, Sova Josef, Havířská 656, 664 11 Zbýšov u Brna
- HS Příbram na Moravě, Patočka Josef, Příbram 1, 664 84 Zastávka u Brna
- Madrev, s.r.o., Hlína 18, 664 91 Ivančice
- MS Příbram-Habřina, Nekuda Vojtěch, Cukrovarská 476, 664 84 Zastávka u Brna
- MS Okrouhlík-Bobrava, Višňová 442, 664 84 Zastávka u Brna
- MS ZDEMILA HUNTERS, Hájíček 111, Babice u Rosic, 664 84 Zastávka u Brna
- MOHALLS a.s., Heršpická 11, 639 00 Brno
Město Rosice a obce ORP - úřední deska
Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice , Tel: 546 492 144 Fax: 546 492 119
[email protected], www.rosice.cz
Č.j.: MR-C 2858/11-OZP
strana 2 (celkem 2)
Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice , Tel: 546 492 144 Fax: 546 492 119
[email protected], www.rosice.cz
Download

2827-11-Mm-05-sdělení k chovatelské přehlídce 2010-2011