ZNALECKÝ POSUDEK
č. 173-2012
o ceně rodinného domu č.p. 73/46, k.ú. Lověšice u Přerova
vč. příslušenství a pozemku
Objednatel znaleckého posudku:
Exekutorský úřad Šumperk
Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň
K. H. Máchy 1294/2
78701 Šumperk
Účel znaleckého posudku:
pro exekuční řízení č.j. 065 EX 02266/11-020
Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č.
257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č.
456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni 13.11.2012
znalecký posudek vypracovala:
Ing. Helena Volfová
Finská 2729/18
787 01 Šumperk
telefon: 737 436 787
e-mail: [email protected]
Znalecký posudek obsahuje 9 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 3
vyhotoveních.
V Šumperku, 22.11.2012
A. Nález
1. Znalecký úkol
1) ocenit nemovitost (spoluvlastnický podíl k nemovitostem) zapsané na LV č. 27, okres Přerov, obec
Přerov a k.ú. Lověšice u Přerova, které jsou ve vlastnictví povinného Vladimír Dočkal, bytem
Mírová č.p. 73/46, 750 02 Přerov III-Lověšice, r.č. 740813/5691 a stanovit tržní (obvyklou) cenu
jednotlivých nemovitostí se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.
2) ocenit jednotlivá práva s nemovitostí spojená.
3) ocenit jednotlivé závady s nemovitostí spojené.
Vše pro účely exekučního řízení dle usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský
úřad Šumperk, č.j. 065 EX 02266/11-020 ze dne 3.8.2012.
2. Základní informace
Název předmětu ocenění:
Adresa předmětu ocenění:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Počet obyvatel:
Rodinný dům s příslušenstvím a pozemek
Mírová 73/46
750 02 Přerov III-Lověšice
Olomoucký
Přerov
Přerov
Lověšice u Přerova
45 778
3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 13.11.2012 za přítomnosti paní Dočkalové.
4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
- Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 27, k.ú. Lověšice u Přerova, vyhotovený dne 2.8. 2012 dálkovým
přístupem
- Usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně, Exekutorský úřad Šumperk o ustanovení znalce ze
dne 3.8.2012
- Informace z internetového prohlížeče web. stránka http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ze dne 12.11.2012
- Informace z internetového prohlížeče http://www.sreality.cz/ o cenách podobných nemovitostí pro
určení ceny porovnávací metodou přímou
- Výsledky místního šetření ze dne 13.11.2012 zjištěné znalcem
5. Vlastnické a evidenční údaje
Dočkal Vladimír, Mírová 73/46, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov 2, r.č. 740813/5691
6. Dokumentace a skutečnost
Výkresová dokumentace nemovitosti nebyla předložena, bylo provedeno místní ohledání a zaměření.
7. Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 73 v Přerově, okr. Přerov, k.ú. Lověšice u Přerova, včetně
příslušenství a pozemku p.č. St. 96.
Lověšice se nachází cca 2 km jižně od Přerova. Rodinný dům se nachází ve střední části obce, na ulici
Mírová, v obytné zástavbě.
-2-
B. Znalecký posudek – odhad obvyklé (tržní) ceny
Jedná se o tržní ocenění staveb a pozemků metodou porovnávací přímou, přičemž se obecná cena oceňované
nemovitosti porovnává s cenami obdobných nemovitostí nabízených realitními kancelářemi, nebo na
internetovém serveru s realitami v daném místě a čase.
V současné době nejsou na trhu objekty, které by dostatečně přesně kopírovaly oceňovanou nemovitost. Pro
určení obvyklé (tržní) ceny jsou použity tržní ceny nemovitostí, které se v současné době prodávají v okolí
oceňovaných nemovitostí a jsou upraveny pro podmínky a stav oceňovaných nemovitostí.
B. 1 Rodinný dům č.p. 73 + pozemky
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 73 s příslušenstvím a pozemky zapsané na LV č. 27 v Přerově –
Lověšice.
Popis nemovitosti: Zděný rodinný dům, jednopodlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím. Dům je řadový,
prostřední. Střecha je sedlová, okna a dveře jsou původní dřevěná. Stáří domu nebylo doloženo, odhadem cca 80
let. V současné době byla zahájena rekonstrukce – v podkroví jsou upraveny 4 pokoje, přízemí s chodbou a
schodištěm jsou v původním a špatném technickém stavu. Fasáda je ve špatném stavu a v zadní části chybí.
Topení je v současné době řešeno plynovými přímotopy, voda je ze studny, kanalizace do žumpy a dům je
napojen na plyn a elektřinu.
Dispozice domu:
1. NP – chodba, schodiště, kuchyň, pokoj, koupelna, vstup na zahradu
Podkroví – 4 pokoje, sušárna
Pozemky ve funkčním celku:
p.č. St. 96 – 155 m2
Výměry budovy:
Nebylo možné provést přesné měření nemovitosti.
Zastavěná plocha:
cca 95,0 m2
Užitná plocha:
cca 120,0 m2
Pozemky:
155 m2
– zastavěná plocha a nádvoří
Výpočet ocenění
V současné době jsou v nabídce nemovitosti uvedené v následující tabulce.
Užitná
plocha
Cena z nabídky
RK
Upravená cena
Cena / m2
UP
Adresa
Popis
Přerov
Lověšice
RD, zděný, patrový, byt 5+kk, po částečné
rekonstrukci, pozemek 240 m2
150 m2
1,090.000 Kč
981.000 Kč
6.540 Kč
Přerov
Žeravice
RD, smíšená stavba, patrový, byt 4+1, po
celkové rekonstrukci, pozemek 563 m2
190 m2
1,695.000 Kč
1,525.500 Kč
8.029 Kč
Přerov
Město
RD, zděný, patrový, byt 3+1, sklep, po
částečné rekonstrukci, pozemek 439 m2
138 m2
2,300.000 Kč
2,070.000 Kč
15.000 Kč
Přerov
Lověšice
RD, zděný, patrový, byt 4+1, po částečné
rekonstrukci, pozemek 551 m2
257 m2
1,950.000 Kč
1,755.000 Kč
6.829 Kč
Přerov
Město
RD, zděný, patrový, sklep, terasa, po
rekonstrukci
110 m2
1,990.000 Kč
1,791.000 Kč
16.282 Kč
Vyhodnocení srovnávací metody:
6 540,00 – 16 282,00 Kč/m2
Rozpětí redukovaných cen:
Po porovnání s podobnými nemovitostmi v současné době na trhu a po zvážení stavu nemovitosti, lokality a
ostatních podmínek včetně současné prodejnosti podobných nemovitostí jsem odhadla následující obvyklou tržní
cenu.
Stanovená cena za 1 m2 v oceňované nemovitosti:
Výpočet obvyklé ceny oceňované nemovitosti:
2
5 700,00 Kč x 120 m =
Obvyklá (tržní) cena nemovitosti po zaokrouhlení:
-3-
5 700,00 Kč/m2
684 000,00 Kč
684 000,00 Kč
C. Rekapitulace
Výsledné ceny:
Obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV č. 27, okres Přerov, obec Přerov a k.ú. Lověšice u
Přerova, které jsou ve vlastnictví povinného Vladimír Dočkal, bytem Mírová č.p. 73/46, 750 02
Přerov III-Lověšice, r.č. 740813/5691
- rodinný dům č.p. 73, pozemky
=
684 000,- Kč
- cena jednotlivých práv s nemovitostí spojených
=
0,- Kč
- cena jednotlivých závad s nemovitostí spojených
=
0,- Kč
Výsledná obvyklá cena nemovitosti celkem
684 000,- Kč
Výsledná obvyklá cena nemovitosti po zaokrouhlení činí
684 000,- Kč
slovy: Šestsetosmdesátčtyřitisíc Kč
V Šumperku, 22.11.2012
Ing. Helena Volfová
Finská 2729/18
787 01 Šumperk
telefon: 737 436 787
e-mail: [email protected]
D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze
dne 17.3.2009 č.j. Spr 753/09 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 173-2012 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 173-2012.
-4-
E. Katastrální mapa a mapy okolí
-5-
F. Fotodokumentace
-6-
-7-
-8-
-9-
Download

Znalecký posudek 1 - Exekutorský úřad Šumperk