Specializační studium – obor Organizace a řízení ve zdravotnictví,
teoretická část
CÍL:
Specializační vzdělávání /dále jen SV/ v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví má za cíl
připravit nelékařské zdravotnické pracovníky k výkonu manažerských rolí a funkcí a posílit jejich
schopnosti k efektivnímu rozvoji profesního oboru, k rozvoji osobnosti, osvojení si potřebných
teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti
samostatného rozhodování v oblasti řízení ošetřovatelské péče na všech stupních řízení
zdravotnických zařízení.
Tento specializační program je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají ukončenou
kvalifikaci v oboru Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapeut, Ergoterapeut, Rehabilitační
pracovník, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotně-sociální pracovník, Optometrista,
Asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví, Ortoptik-protetik, Nutriční terapeut, Zubní technik,
Dentální hygienistka, Zdravotnický záchranář a další dle zákona 96/2004 Sb. zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních, §5-28.
PODMÍNKY K PŘIJETÍ:
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví
je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle
zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“), v § 5 - § 28.
FINANCOVÁNÍ STUDIA:
Finanční úhrada za teoretickou část vzdělávání:
Studium je zpoplatněno, každý teoretický modul si účastník bude hradit předem. Podmínky a výše
platby budou zveřejněny.
Finanční úhrada za odbornou praxi v akreditovaných zdravotnických zařízení:
dle podmínek jednotlivých pracovišť.
Finanční úhrada za umožnění závěrečné atestační zkoušky se řídí zákonem 225/2011 Sb. o
stanovení úhrady za zkoušky.
VLASTNÍ STUDIUM
Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání však
musí před podáním přihlášky k atestační zkoušce splnit počet kreditů stanovený vzdělávacím
programem a absolvování modulů, které jsou ve vzdělávacím programu označeny jako povinné a
prokázat výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání v délce minimálně 1 roku z
období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby 6) nebo
minimálně 2 let z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní
doby. Toto je stanoveno v § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb.
DÉLKA STUDIA
Vzdělávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky.
Praktická výuka tvoří alespoň 50 % celkového počtu hodin, včetně odborné praxe na pracovištích
akreditovaného zdravotnického zařízení v rozsahu stanoveném tímto vzdělávacím programem.
UČEBNÍ PLÁN
Vzdělávací program zahrnuje CELKEM 7 MODULŮ, z toho 6 ODBORNÝCH MODULŮ,
které obsahují 40 hodin teorie a 40 hodin odborné praxe na vlastním pracovišti, se stanoveným
počtem kreditů, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených
výsledků vzdělávání, a 1 ODBORNÉHO MODULU Odborná praxe na akreditovaném
pracovišti v délce 40 hodin.
Odborná praxe na vybraném pracovišti probíhá pod vedením přiděleného školitele, který je
zaměstnancem daného pracoviště, má specializovanou způsobilost v oboru a osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje splněné výkony
a provádí písemný záznam výsledného hodnocení odborné praxe absolventa/ky. Od účastníka
specializačního vzdělávání se předpokládá aktivní přístup v plnění jednotlivých úkolů a využití
všech možností, aby mohl praktické úkoly svědomitě plnit.
Nedílnou součástí studia je vedení studijního průkazu a záznamu o provedených výkonech v rámci
celé absolvované odborné praxe.
PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI:
 úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání a uznání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání bez odborného dohledu,
 výkon povolání nelékařského zdravotnického pracovníka minimálně 1 rok z období 6 ti let v
rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu
minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační
zkoušce,
 zařazení do oboru specializačního vzdělávání,
 absolvování teoretické výuky,
 absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem,
 získání stanoveného počtu kreditů určených vzdělávacím programem,
 úspěšné složení atestační zkoušky.
Vlastní atestační zkouška probíhá dle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
PROFIL ABSOLVENTA:
Úspěšným ukončením specializačního vzdělávání se získává specializovaná způsobilost v oboru
specializačního vzdělávání a absolvent se stává Specialistou v oboru organizace a řízení ve
zdravotnictví a bude připraven vykonávat činnosti koncepčního charakteru související s řízením a
organizací zdravotní péče.
Bude oprávněn na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou
zabezpečovat v rozsahu své specializované způsobilosti stanovené činnosti, ke kterým je připraven
na základě absolvování tohoto vzdělávacího programu a platné legislativy.
GARANT SV OBORU ORGANIZACE A VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ:
Mgr. Hana Plachá
Kontakt:
UJEP, Ústav zdravotnických studií
Velká Hradební č. 13
Ústí nad Labem 400 01
Telefon: 475 284 219
e-mail: [email protected]
Download

Organizace a řízení ve zdravotnictví