Projekt „Zdraví bez hranic“
Dolní Rakousko – Jižní Morava - Vysočina
Soňa Měrtlová
Téma 1
Lidské zdroje ve zdravotnictví
Garant: Kraj Vysočina
Téma 2
Spolupráce mezi nemocnicemi
Garant: Dolní Rakousko
Téma 3
Demografie a epidemiologie
Garant: Jihomoravský kraj
3.3.2014
Soňa Měrtlová
2
1
Téma 1
Lidské zdroje ve zdravotnictví
Garant: Kraj Vysočina






Analýza situace včetně právních rámcových podmínek
Odvození doporučení pro jednání
Vyhotovení zprávy o situaci
Analýza pracovního trhu ve zdravotnictví
1. zasedání
1 až 2 přeshraniční setkání za půl roku
3.3.2014
3
Pracovněprávní analýza
I. 1. Základní charakteristika (české i rakouské právo)
-
Prameny práva mají v obou zemích obdobný charakter
V ČR hraje dominantní roli zákoník práce
V Rakousku právní úprava více roztříštěná; určující jsou zemské předpisy
Dostupnost pramenů práva a právních předpisů v Rakousku lepší než V ČR (díky
právnímu informačnímu systému RIS)
3.3.2014
Soňa Měrtlová
4
2
I. 2. 2. Pracovní poměr a jiné pracovně právní vztahy
- Právní úprava vzniku a skončení pracovního poměru v ČR a Rakousku
obdobná
- Celostátní rakouská úprava méně formální a striktní; dolnorakouská
úprava pro oblast zdravotnictví podmínky zpřísňuje
- V ČR pracovněprávní úprava lékařů a nelékařů v zásadě stejná
- V Rakousku existují rozdíly zohledňující specifika povolání lékaře a
nelékaře
3.3.2014
5
I. 2. 3. Další otázky vyplývající z pracovněprávních vztahů
- Právní úprava odměňování v ČR i Rakousku vychází ze stejných zásad
- Ovlivněno právem EU
Soňa Měrtlová
3
II.
-
Srovnání kvalifikačních předpokladů k výkonu
zdravotnického povolání
Právní úprava výrazně ovlivněna právem EU
Z převážné části harmonizovány
ČR tzv. zákony o způsobilosti z r. 2004
Rakousko samostatné předpisy pro jednotlivá povolání
II. 2. Podmínky k výkonu zdravotnických povolání
-
Soňa Měrtlová
Podmínky pro výkon zdravotnického povolání nastaveny obdobně v ČR i
Rakousku
Odlišnosti dle jednotlivých povolání- lékařské profese – vyšší nároky
4
II. 3. Odborná způsobilost a vzdělávání zdravotnických
pracovníků
-
Vzdělávání a podmínky získání odborné způsobilosti obdobné v ČR i
Rakousku vlivem harmonizace práva EU
II. 4. Uznávání kvalifikací získaných v cizině
-
Soňa Měrtlová
Harmonizace právní úpravy právem EU – podmínky uznání kvalifikací
nastaveny v zásadě stejně
5
Analýza nabídky a poptávky na vnějším a vnitřním trhu
práce zaměřené na lékaře a všeobecné sestry
-
-
Identifikovány obecně scházející zdravotnické pozice – scházejí lékaři –
specialisté
Nejvíce poptávané lékařské pozice – JM kraj i Kraj Vysočina – geriatr,
klinický biochemik a urolog
Nejvíce poptávané nelékařské pozice – radiologický asistent
Nejméně poptávané pozice – lékařské - pediatr, gynekolog, chirurg a
internista; nelékařské – všeobecná sestra, sanitář
Příčiny nedostatku specializovaných lékařů – vzdělávací systém
Identifikace zájmu (motivace) a důvodech lékařů a
všeobecných sester pracovat ve zdravotnictví doma i v
zahraničí
-
Finanční faktor – rozhodující ne však jediný
Zájem o obor
Zájem o práci s lidmi, resp. touha lidem pomáhat
Jistota na trhu práce, jistota stálého finančního ohodnocení, lepší
uplatnění na trhu práce
-
Zvyšující se počet migrujících lékařů – klesající bariery a svobodný
pohyb osob v rámci EU
Dobré jazykové schopnosti
Klesající nedůvěra ke kvalitám vzdělání lékařů z ČR
-
Soňa Měrtlová
6
-
Přetíženost zdravotníků systémem ve zdravotnických zařízeních
Vysoká míra administrativy
Úbytek času pro přímý kontakt s pacientem
Důvody k zaměstnávání zahraničních lékařů:
- Nedostatek lékařů
- V Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina nejčastěji zaměstnáváni lékaři
slovenské národnosti
- Rakousko – otevřeni zaměstnávání cizinců, zaměstnance ale cíleně
nevyhledávají
Analýza katalogů prací s ohledem na příslušné legislativy
-
Soňa Měrtlová
Právní úprava obou zemí ovlivněna právem EU, převážně
harmonizovány – předpoklady k výkonu povolání prakticky totožné
Na lékařské profese kladeny vyšší nároky (odborná způsobilost,
zdravotní způsobilost, bezúhonnost)
V Rakousku zvláštní odborná příprava ve všeobecném lékařství
V ČR jeden ze základních oborů specializačního vzdělávání
Shledány rozdíly v některých profesích – porodní asistentka,
biomedicínské obory, radiologické profese, dietolog, logoped
7
Struktura pracovních pozic ve zdravotnických zařízeních
-
rakouské zdravotnictví pověst jednoho z nejlépe fungujících
zdravotnických systémů
rakouský systém popisován jako výhodný pro pojištěnce i
zaměstnavatele, spoluúčast pojištěnce chápána jako nízká
rakouský systém – vysoká míra solidarity
Identifikace konkrétních osvědčených metod práce se
zaměstnanci na jednotlivých pracovních pozicích
-
-
Soňa Měrtlová
Pravidelné hodnocení pracovníků – důležité pro zaměstnavatele i
zaměstnance; poskytuje zpětnou vazbu o výkonu, potenciálu,
spokojenosti, chování, rozvojových potřebách zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody – benefity (unišeky, penzijní připojištění,
zvýhodněné mobilní telefonování)
Organizace a procesy práce – respondenti z ČR hodnotí pozitivněji než z
Rakouska
Pracovní klima - respondenti z ČR hodnotí pozitivněji než z Rakouska
Stabilizační program
Důraz na vzdělávání
8
Personální analýza, analýza počtu pacientů na
lékaře/všeobecné sestry, analýza skutečné zátěže
přesčasovými hodinami, výsledky plynoucí z analýzy
focus group, analýza stavu zaměstnanosti, analýzy platů
-Kraj Vysočina – v rámci lékařských profesí evidováno nejvíce profesí
internista, chirurg, anesteziolog, dětský lékař, neurolog
-Jihomoravský kraj – nejvíce lékařských profesí chirurg, internista,
anesteziolog
-Kraj Vysočina – ve všech zařízeních nejvíce zastoupeny sestry bez
specializace a sestry pro péči ve vybraných klinických oborech
-Jihomoravský kraj – v rámci zařízeních nejvíce sestry bez specializace a
sestra pro intenzivní péči
-
-
-
-
-
Soňa Měrtlová
Lékařské profese – v rámci platových tříd se kumulují zejména ve 14.
platové třídě, shodně kraj Jihomoravský a Kraj Vysočina; nejméně
úvazků vypláceno v 11. platové třídě
Nejvyšší počet úvazků všeobecných sester a porodních asistentek v 10.
platové třídě, nejmenší ve 12. platové třídě – shodně oba české kraje
Nejvyšší počet pacientů na jednoho lékaře Kraj Vysočina – oddělení
dlouhodobě nemocných, nejmenší počet ARO
Nejvyšší počet pacientů na jednoho lékaře kraj Jihomoravský – oddělení
dlouhodobě nemocných (Nemocnice Ivančice), nejnižší počet ARO
(Nemocnice Hodonín)
Nejvyšší počet pacientů na jednu zdravotní sestru Kraj Vysočina –
oddělení dlouhodobě nemocných (Nemocnice Jihlava, nejnižší počet
ARO (nemocnice Nové Město na Moravě)
Nejvyšší počet pacientů na jednu zdravotní sestru kraj Jihomoravský –
Nemocnice Tišnov, nejnižší počet ARO (nemocnice Hodonín, Nemocnice
Vyškov) a oddělení dlouhodobě nemocných (Nemocnice Vyškov)
9
-
Přesčasová práce řešena pomocí dohod o provedení práce a dohod o
pracovní činnosti
Celkový plat zdravotnického personálu tvořen několika složkami – tarifní
plat, paušální platby (příplatky za vedení, riziko, osobní ohodnocení),
přesčasy, příplatky (platby za pracovní pohotovost, za práci o víkendech
a svátcích, noční práci), náhrady platu (dovolené) a odměny
-
Ve většině zkoumaných zařízení se nevytvářejí samostatné karierní
plány. Formují se vzdělávací plány – souvisí s karierním postupem
-
Rozložení zdravotnických profesí dle pohlaví – většinové obsazení
ženami
-
Věkové celkové rozložení – převládající věková kategorie napříč
profesemi 31 – 40 let
Postoje/spokojenost lékařského a nelékařského
zdravotnického personálu v jednotlivých zdravotnických
zařízeních
-
Soňa Měrtlová
Nejdůležitější oblast spojenosti – pracovní klima, dále vedení a motivace
Nejméně důležitá oblast – kultura jejich zdravotnického zařízení
Informovanost a komunikace v rámci své práce jsou považovány za
důležité
Rakousko – hodnocení spojenosti pracovního klimatu, vedení, organizací
a procesů, informovanosti a komunikací, kultury zařízení pozitivnější než
v ČR
10
Děkuji za pozornost.
Kontakt:
Ing. Soňa Měrtlová
Vedoucí odboru zdravotnictví
Krajský úřad Kraje Vysočina
[email protected]
Soňa Měrtlová
11
Download

Lidské zdroje ve zdravotnictví - zdravi