SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PERIOPERAČNÍ PÉČE V GYNEKOLOGII A PORONIDCTVÍ
– teoretická část
CÍL SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví je
získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Porodní asistentka pro
perioperační péči, a to osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických
dovedností, návyků týmové spolupráce a schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti
stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků ve znění pozdějších předpisů.
VSTUPNÍ PODMÍNKY
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče
v gynekologii a porodnictví je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání porodní
asistentky dle § 58, odst. 1 zákona 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických
povolání, ve znění pozdějších předpisů.
PRŮBĚH SPECIALIZAČNÍHO STUDIA
Vzdělávací program obsahuje 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. Praktická
výuka tvoří alespoň 50% celkového počtu hodin, včetně odborné praxe na pracovištích
akreditovaného zdravotnického zařízení.
Vzdělávací program je rozvržen do modulové výuky jak teoretické tak praktické a
absolvent/ka je povinen/na absolvovat všechny moduly, které jsou ohodnoceny určitým
počtem kreditů. Ukončení výuky v jednotlivých modulech je realizováno závěrečným
hodnocením dosažených výsledků.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru Perioperační péče v oboru
gynekologii a porodnictví je:
 zařazení do oboru specializačního vzdělávání
 výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok
z období 6 let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo
minimálně 2 roky rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data
přihlášení se k atestační zkoušce
 absolvování teoretické výuky
 absolvování povinné odborné praxe, včetně odborné praxe na akreditovaných
pracovištích
 získání stanoveného počtu kreditů
 úspěšné složení atestační zkoušky
Účastník vzdělávání musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu
povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č.
96/2004 Sb.
UČEBNÍ PLÁN
Učební plán je realizován modulovou výukou:
- základní modul (ZM)
zaměření: Organizační a metodické vedení ošetřovatelské péče (40 hodin teorie)
- odborný modul 1 (OM1)
zaměření: Základy perioperační péče (120 hodin teorie, 80 hodin odborné praxe na
centrální sterilizaci /40hodin/ a na úseku anestezie /40hodin/)
- odborný modul 2 (OM2)
zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví (48 hodin
teorie, 152 hodin odborné praxe na gynekologicko-porodnickém operačním sále)
- odborný modul 3 (OM3)
zaměření: Odborná praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického
zařízení na gynekologicko – porodnických operačních sálech (120 hodin)
Teoretická část výuky bude zajišťována v prostorách Ústavu zdravotnických studií, UJEP,
Velká Hradební 13 v Ústí nad Labem.
Praktická část výuky je zajišťována, v případě OM1 a OM2, ve zdravotnickém zařízení dle
volby absolventa/ky, v případě OM3 je nutno odbornou praxi absolvovat pouze
v akreditovaných zdravotnických zařízení pro specializační vzdělávání Perioperační péče
v gynekologii a porodnictví.
Smluvní akreditovaná zdravotnická pracoviště pro specializační vzdělávání Perioperační
péče v gynekologii a porodnictví v Ústeckém kraji je Krajská zdravotní a.s.,tyto nemocnice:
- KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
- KZ a.s., Nemocnice Most, o.z
- KZ a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Další akreditovaná zdravotnická zařízení na: www.nconzo.cz, www.mzcr.cz
Odborná praxe na klinických pracovištích probíhá pod vedením přiděleného školitele, který je
zaměstnancem daného pracoviště, má specializovanou způsobilost v oboru a osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje
splněné výkony a provádí písemný záznam výsledného hodnocení odborné praxe
absolventa/ky. Od účastníka specializačního vzdělávání se předpokládá aktivní přístup
v plnění jednotlivých úkolů a využití všech možností, aby mohl praktické úkoly svědomitě
plnit.
PŘEDPOKLAD PRO VYKONÁNÍ ATESTAČNÍ ZKOUŠKY
-
-
absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe
splnění požadovaných odborných v akreditovaném zdravotnickém zařízení potvrzené
ve studijním průkazu výkonů daných vzdělávacím programem Perioperační péče
v gynekologii a porodnictví, potvrzeno přiděleným školitelem
získání odpovídajícího počtu kreditů
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent/ka specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče v gynekologii a
porodnictví bude připraven/na provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou,
vysoce specializovanou a specifickou ošetřovatelskou perioperační péči v oboru gynekologie
a porodnictví. Je oprávněn/a na základě vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou
legislativou, zabezpečovat činnosti v rozsahu své specializované způsobilosti, ke kterým je
připraven/na na základě tohoto vzdělávacího programu a platné legislativy.
FINANČNÍ ÚHRADA SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁNÍ
Finanční úhrada za teoretickou část vzdělávání:
Studium je zpoplatněno, každý teoretický modul si účastník bude hradit předem. Podmínky a
výše platby budou zveřejněny.
Finanční úhrada za odbornou praxi v akreditovaných zdravotnických zařízení:
dle podmínek jednotlivých pracovišť.
Finanční úhrada za umožnění závěrečné atestační zkoušky se řídí zákonem 225/2011 Sb.
o stanovení úhrady za zkoušky.
ÚČAST NA SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Specializační vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, účastník vzdělávání
však musí před podáním přihlášky k atestační zkoušce splnit počet kreditů stanovený
vzdělávacím programem a absolvování modulů, které jsou ve vzdělávacím programu
označeny jako povinné a prokázat výkon povolání v příslušném oboru specializačního
vzdělávání v délce minimálně 1 roku z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny
stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6 let v rozsahu
minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby. Toto je stanoveno v § 56 odst. 6 zákona
č. 96/2004 Sb.
ZAHÁJENÍ SPECIALIZAČNÍHO STUDIA
Specializační studium v oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví bude
v případě naplnění kapacity zahájeno v lednu 2012.
ODBORNÝ GARANT SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE
V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ:
Mgr. Ludmila Lamplotová
Kontakt: UJEP, Ústav zdravotnických studií, Velká Hradební č. 13, Ústí nad Labem
Telefon: 475284221
e-mail: [email protected]
Download

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví