RADA PRO KVALITU
Total Quality Management (TQM team)
Vedení Mělnická zdravotní a.s. určilo týmový výkonný orgán - tým TQM (total quality
management) pro zavádění, udržování a trvalé zdokonalování programu kontinuálního
zvyšování kvality a bezpečí. Jeho vedením je pověřen manažer kvality – PhDr. Helena
Bařinková, DiS.
Osoby, zastoupené v týmu kvality, jsou k tomuto účelu řádně školeny, v případě
zdravotnických pracovníků s certifikací auditora. Do týmu kvality jsou jmenováni vedením
nemocnice s pověřením provádět interní auditní činnost ve zdravotnickém zařízení ve
vytýčené oblasti.
Supervizor týmu (VAMED Mediterra)
 Filip Charvát, BS MFin - předseda představenstva, jednatel VAMED Mediterra
 Mgr. Zuzana Jardekyová – manažer kvality VAMED Mediterra
Členové týmu kvality Mělnická zdravotní a.s.:
1) Organizace a řízení TQM:

PhDr. Helena Bařinková, DiS. – manažer kvality – vedoucí interní auditor,
vedoucí týmu TQM

Ing. Jan Hřivnacký - analytik, projektové řízení

Marie Řípová – asistentka ExCom
2) Lékařská sekce:

MUDr. Aleš Bařinka – lékařský ředitel, vedoucí člen lékařského týmu TQM

MUDr. Andrej Bajo – garant interních oborů, člen týmu TQM

MUDr. Petr Vožeh – garant operačních oborů, člen týmu TQM

MUDr. Zuzana Tömolová-Krátká – garant gyn.-por.části, člen týmu TQM

MUDr. Jan Brázda - garant intenzívní medicíny, člen týmu TQM

MUDr. Eva Sklenářová – garant komplementu, člen týmu TQM
3) Nelékařská sekce:

Bc. Kateřina Látalová, MBA – ŘOP, vedoucí člen nelékařského týmu TQM

Jindra Ryndaková – manažerka chirurgických oborů

Kamila Dvořáková – manažerka interních oborů

Vladislav Tichá – manažerka následné péče

Zora Jahelková – manažerka komplementu

Jana Festová - člen týmu ošetřovatelství za oblast gyn.-por.
4) Technicko-bezpečnostní oblast:

Ing. Robert Doksanský – technický ředitel, vedoucí člen THS týmu

Ing. Tomáš Kubal – biomedicínský inženýr

Milan Filip – facility manažer

Lucie Podaná – vedoucí provozu

Pyrokon Praha s.r.o. – Ing.Tomáš Fojtek (OBP,PO)

Martin Škrabálek – vedoucí IT oddělení
5) Personální oblast:

Bc.Lucie Čosová (ved.personálního oddělení)
SPECIFICKÉ SUB-TÝMY KVALITY
a) Tým nozokomiálních nákaz:

prof.MUDr.Margaréta Šulcová, CSc. – ústavní epidemiolog

Zdena Müllerová - epidemiologická sestra

lokální manažeři jednotlivých oborů:
 INF: MUDr.Jitka Zítová
 INT: MUDr. Andrej Bajo
 GYN-POR: MUDr. Eva Řezáčová
 NEON: MUDr. Viktoria Sujová Chimonidesová
 NEU: MUDr.Vlasta Berková
 ORL : MUDr. Jana Stramská
 CHIR: MUDr. Jan Roháč
 ARO: MUDr. Jan Leicht
 RHB: MUDr. Jana Hájková
 ORTO: MUDr. Zdeněk Mikšík
b) Tým pro kontrolu infekcí (TKI)
 MUDr. Markéta Dyrhonová, primář infekčního oddělení, vedoucí TKI
 primáři jednotlivých odborností
c)







Tým chronických ran
MUDr. Václava Valentová – chirurg specialista v ošetřování chronických ran
MUDr. Martin Haška – chirurg
Vladislava Tichá – certifikovaná sestra v oš. chron ran., oblast následné péče
Šárka Dudková – certifikovaná sestra v oš. chron ran., interní obory
Lenka Drbohlabová – certifikovaná sestra v oš. chron ran., rehabilitační péče
Mgr.Katarína Bawaiová – certifikovaná sestra v oš. chron ran, chirurgické obory
Karolína Bělohradská - plánov.certifikace v oš. chron ran, obory intenzivní péče
d)





Nutriční tým
MUDr. Petr Vožeh - specialista na nutriční výživu (chirurgické obory)
MUDr. Jan Brázda - specialista na nutriční výživu (intenzivní obory)
MUDr. Andrej Bajo - specialista na nutriční výživu (interní obory)
Jana Jansová – vedoucí nutriční terapeutka
Daniela Osnerová, DiS. – nutriční terapeut
ke dni 1.9.2014: PhDr. Helena Bařinková, DiS.
Schválil: Executive Committee NM
Download

RADA PRO KVALITU Total Quality Management (TQM team)