POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):
Název výukové aktivity:
Bouřící sopka
Vyučovací předmět:
Technický kroužek.
Anotace:
Úkolem žáků je sestrojit model sopky.
Klíčová slova:
Erupce, chemický vzorec, chemické slučování, bouřlivá reakce.
Cíle aktivity:
Názorně seznámit žáky s principem chemické reakce.
Cílové skupiny:
Žáci.
Minimální a maximální počet účastníků:
2 – 8.
Klíčové kompetence:
kompetence k řešení problému – rozpozná a pochopí problém, nachází shodné znaky problému, na
základě vlastního úsudku či zkušenosti promyslí způsob řešení problému;
kompetence k učení – operuje s obecně užívanými termíny tak, aby je efektivně využil v praktické
činnosti;
kompetence komunikativní – naslouchá argumentům druhých, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, vysvětluje svůj názor a vhodně argumentuje;
kompetence pracovní – používá bezpečně a účinně materiály a nástroje, pracuje podle daných
pravidel.
Časová náročnost aktivity:
60 minut.
Nároky na místo a prostor:
Učebna chemie.
Vybavení, pomůcky, materiál:
Plastelína, pevná podložka (talíř, tácek…), kádinka, lžička, tyčinka
ocet (8% roztok kyseliny octové CHH3COOH), jedlá soda (NaHCO3), červené barvivo
(potravinářské) - lze použít i fuchsin, inkoust apod., prostředek na mytí nádobí (jar apod.)
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Metody a formy práce:
Vysvětlování, pozorování, diskuse, demonstrace.
Popis a organizace výukové aktivity v jednotlivých krocích (návod pro realizátora):
1. Evokace
Žáci obdrží pracovní list s nákresem sopečné erupce. Za dopomoci učitele správně přiřadí pojmy do
schématu.
2. Zadání úkolu
Vytvořte model sopky.
3. Praktické aktivity
Žáci za pomoci učitele pracují podle pokynů:
Připravte si větší kus plastelíny a rozdělte ji na dvě přibližně stejné části.
Z první části vymodelujte „placku“, z druhé části sopečný kužel.
Obě části pevně spojte a položte na větší tácek (talíř).
V kádince rozmíchejte malou lžíci mycího prostředku s několika kapkami červeného
barviva.
Do směsi přidejte velkou lžíci jedlé sody.
Opatrně vlijte do sopečného kužele.
Přidejte několik ml octa.
Pozorujte reakci a popište, co se děje.
4. Vysvětlení
Reakcí hydrogenuhličitanu sodného NaHCHO3 s octem vzniká jako sůl octan sodný a plynný oxid
uhličitý. Vznikající plyn způsobuje vytvoření syčící pěny z přítomného mycího prostředku a tato
pěna díky CHO2 roste a nabývá na objemu. Barvivo zvyšuje efekt pokusu.
Doporučená literatura ke studiu:
http://uranit.wz.cz/view.php?page=chemiez
http://www.enviroexperiment.cz/chemie-stredni-skola/hratky-s-octem
Zdroje obrázků na pracovním listu Sopečná erupce:
http://www.gweb.cz/clanky/clanek-60/
Zpracovaly:
V Dobřanech dne 17. 11. 2013
Mgr. Štěpánka Simbartlová, Mgr. Věra Hříšná
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
PŘÍLOHY
Pracovní list – schéma sopečné erupce
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Fotodokumentace
Tento metodický list je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.3.00/35.0048 „Popularizace
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků (POPULÁR)“
Download

Bouřící sopka.pdf