LABORATORNÍ
LABORATORNÍ METODY
METODY A
A TESTY
TESTY
V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
MUDr.Petr
MUDr.Petr Kocna
Kocna CSc.
CSc.
http://www.lf1.
cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm
http://www.lf1.cuni.cz/~kocna/pkweb1.htm
VŠCHT
ář -- Praha,
13
VŠCHT semin
seminář
Praha, listopad
listopad 20
2013
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
2
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
DIAGNOSTICKÝ
DIAGNOSTICKÝ PROCES
PROCES
MORFOLOGIE
MORFOLOGIE
REÁLNÝ
REÁLNÝ STAV
STAV
FUNKČNÍ
FUNKČNÍ ODEZVA
ODEZVA
METODY
LABORATORNÍ
3
ZOBRAZOVACÍ
METODY
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
V
ÝCHOZÍ STAV
VÝCHOZÍ
STAV
STIMULACE
STIMULACE
80
70
60
50
40
FUNKČNÍ
FUNKČNÍ ODEZVA
ODEZVA
30
20
10
0
0
4
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200
ČASOVĚ
ČASOVĚ ZÁVISLÁ
ZÁVISLÁ ODPOVĚĎ
ODPOVĚĎ
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
5
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna P.
MALABSORBCE
MALABSORBCE
6
LABORATORN
LABORATORNÍÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA MALABSORBCE
MALABSORBCE
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE, MALDIGESCE, MALASIMILACE
¾ MALABSORPCE
STAV, KDY JEDNA, NEBO VÍCE ZÁKLADNÍCH ŽIVIN
NENÍ TRÁVENA A VSTŘEBÁVÁNA, NEBO NEDOSTATEČNĚ
¾ MALABSORPČNÍ SYNDROM (MS) ZAHRNUJE:
9 PORUCHU INTRALUMINÁLNÍHO TRÁVENÍ, DIGESCE
9 PORUCHU VSTŘEBÁVÁNÍ ŽIVIN, ABSORPCE
9 ABNORMÁLNÍ SEKRECE TRÁVICÍCH ŠŤAV
9 ZÁVAŽNÉ NARUŠENÍ MOTILITY TRÁVICÍ TRUBICE
9 NEDOSTATEČNÝ PŘÍJEM POTRAVY
¾ PRIMÁRNÍ MALABSORPČNÍ SYNDROM
PORUCHA NA ÚROVNI ENTEROCYTU
CÉLIAKIE, TROPICKÁ SPRUE, WHIPPLOVA CH.....
¾ SEKUNDÁRNÍ MALABSORPČNÍ SYNDROM
ONEMOCNĚNÍ PANKREATU, ŽLUČNÍKU, JATER
OBSTRUKČNÍ CHOROBY STŘEVA, INFEKCE....
7
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
ŽALUDEČNÍ, DUODENÁLNÍ, STŘEVNÍ SONDA
ŽALUDEČNÍ
ŽALUDEČNÍ SONDA
SONDA
TYP
TYP LEVIN
LEVIN
8
CROSBY
CROSBY
KAPSLE
KAPSLE
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
RTG KONTROLA ZAVEDENÍ SONDY
9
Kocna
Kocna P.
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
TENK
É STŘEVO
TENKÉ
DUODENUM
DUODENUM -- JEJUNUM
JEJUNUM -- ILEUM
ILEUM,, DÉLKA
DÉLKA 33 -- 44 METRY
METRY
POVRCH
POVRCH 55 xx ZVĚTŠUJÍ
ZVĚTŠUJÍ KLKY
KLKY (0,5
(0,5 -- 11 mm,
mm, 20
20 -- 40
40 klků
klků // mm
mm22))
MIKROKLKY
MIKROKLKY -- KARTÁČOVÝ
KARTÁČOVÝ LEM
LEM -- ZVĚTŠUJE
ZVĚTŠUJE POVRCH
POVRCH 30x
30x €
€ 100
100 m
m22
KLKY
KLKY
10
ENTEROCYTY
ENTEROCYTY
MIKROK
LKY
MIKROKLKY
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
11
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
VYŠETŘENÍ STOLICE
ANALÝZA
ANALÝZA STOLICE
STOLICE UMOŽŇUJE
UMOŽŇUJE DIAGNOSTICKÝ
DIAGNOSTICKÝ PROCES
PROCES ONEMOCNĚNÍ
ONEMOCNĚNÍ
ZAŽÍVACÍHO
ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ,
ÚSTROJÍ, JATER
JATER A
A PANKREATU.
PANKREATU. UJASNĚNÍ
UJASNĚNÍ PŘÍČÍN
PŘÍČÍN
VEDOUCÍCH
VEDOUCÍCH K
K SYMPTOMŮM
SYMPTOMŮM OVLIVŇUJÍCÍ
OVLIVŇUJÍCÍ ZAŽÍVACÍ
ZAŽÍVACÍ TRAKT
TRAKT VČETNĚ
VČETNĚ
PRŮJMU,
PRŮJMU, NAUSEY,
NAUSEY, ZVRACENÍ,
ZVRACENÍ, EDÉMU,
EDÉMU, BOLESTÍ,
BOLESTÍ, KŘEČÍ,
KŘEČÍ, HOREČKY,
HOREČKY,
ZTRÁTY
ZTRÁTY CHUTI
CHUTI APOD.
APOD.
¾
¾ DETEKCE
DETEKCE NĚKTERÝCH
NĚKTERÝCH ENZYMŮ
ENZYMŮ VE
VE STOLICI
STOLICI K
K URČENÍ
URČENÍ MÍRY
MÍRY
PANKREATICKÉ
PANKREATICKÉ FUNKCE.
FUNKCE.
¾
¾ DETEKCE
DETEKCE OKULTNÍHO
OKULTNÍHO KRVÁCENÍ
KRVÁCENÍ PRO
PRO SCREENING
SCREENING
KOLOREKTÁLNÍCH
KOLOREKTÁLNÍCH TUMORŮ
TUMORŮ
¾
¾ DETEKCE
DETEKCE PŘÍTOMNOSTI
PŘÍTOMNOSTI PARASITŮ,
PARASITŮ, NAPŘ.
NAPŘ. LAMBLIE
LAMBLIE
¾
¾ DETEKCE
DETEKCE A
A IDENTIFIKACE
IDENTIFIKACE NĚKTERÝCH
NĚKTERÝCH TYPŮ
TYPŮ BAKTERIÍ
BAKTERIÍ
¾
¾ DETEKCE
DETEKCE NENATRÁVENÝCH
NENATRÁVENÝCH ZBYTKŮ
ZBYTKŮ POTRAVY
POTRAVY PŘI
PŘI
MALABSORPČNÍM
MALABSORPČNÍM SYNDROMU
SYNDROMU
12
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ STOLICE
SVALOVÁ
SVALOVÁ
VLÁKNA
VLÁKNA
ŠKROBOVÁ
ŠKROBOVÁ
ZRNKA
ZRNKA
NATIVNÍ PREPARÁT
ZBYTKY POTRAVY
VLÁKNA CELULÓZY
BARVENÍ FRIEDIGER’S REAGENS
- SVALOVÁ VLÁKNA
VLÁKNA ČERVENĚ
- TUKOVÉ KAPÉNKY ŽLUTĚ
- ŠKROBOVÁ ZRNKA TMAVOMODŘE
13
TUKOVÉ
TUKOVÉ
KAPÉNKY
KAPÉNKY
Gastroenterologie
Gastroenterologie für
für die
die Praxis
Praxis
München
München,, 1975
1975
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ V
ZORKU STOLIC
E
VZORKU
STOLICE
Anti
Anti tTG
tTG IgA
IgA
Anti
Anti Gliadin
Gliadin scIgA
scIgA
Amyláza
Amyláza
ββ-Defensin
-Defensin 22
Lip
áza
Lipáza
αα11--antitrypsin
antitrypsin
EDN
.Deriv.Neurotoxin
EDN Eosi
Eosi.Deriv.Neurotoxin
Calprotectin
Calprotectin
Lactoferin
Lactoferin
Hemoglobin
Hemoglobin
14
Helicobacter
Helicobacter pylori
pylori Ag
Ag
PCR
PCR // DNA
DNA
Chymotrypsin
Chymotrypsin
Elastáza
Elastáza -- 11
Lysozyme
Lysozyme
Albumin
Albumin
Myeloperoxidáza
Myeloperoxidáza
PMN
áza
PMN Elast
Elastáza
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
VYŠETŘENÍ STOLIC
E - ODBĚR VZORKU
STOLICE
15
Kocna
Kocna P.
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
ODB
ĚR STOLICE + PROVEDENÍ TESTU HpSA
ODBĚR
PACIENT
PACIENT MÁ
MÁ ODEBRAT
ODEBRAT
STOLICI
-6mm
STOLICI V
V OBJEMU
OBJEMU 55-6mm
ZPRACOVÁNÍ
ZPRACOVÁNÍ TESTU
TESTU
V
V LABORATOŘI
LABORATOŘI
PRŮKAZ HELICOBACTER PYLORI HpSA TEST -- MERIDIAN
MERIDIAN
RAPID TEST, MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKA
16
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
CALPROTECIN VE STOLICI - RAPID TESTY
CalDetect
CalPro
CalFast
CerTest
CerTest -- CALPROTECTIN ++ LACTOFERRIN
LACTOFERRIN
17
Kocna
Kocna P.
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
KVANTITATIVNÍ ANALÝZA TUKŮ VE STOLICI
SBĚR STOLICE - 72 hod.
REFERENČNÍ
REFERENČNÍ METODA
METODA
EXOKRINNÍ
EXOKRINNÍ FUNKCE
FUNKCE PANKREATU
PANKREATU
FAT
FAT 72
72 hod.
hod.
S
-CCK TEST
S-CCK
TEST
18
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
H22 MICRO - ANALYZÁTOR
PARAMETRY
JEDNODUCHÁ
JEDNODUCHÁ OBSLUHA
OBSLUHA
BATERIOVÝ
BATERIOVÝ TYP
TYP
REAL
-TIME KINETICKÝ
REAL-TIME
KINETICKÝ SW
SW
ROZSAH
ROZSAH MĚŘENÍ
MĚŘENÍ 00 -- 500
500 ppm
ppm
CITLIVOST
CITLIVOST 11 ppm
ppm
APLIKACE
19
Kód VZP: 15140
2249
49 bodů
bodů
klinický
klinický kód,
kód, GE,
GE, odb
odb.. 105
105
LAKTÓZOVÁ
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
INTOLERANCE
MALABSORPCE
MALABSORPCE LAKTÓZY
LAKTÓZY
MALABSORPCE
MALABSORPCE SACHARÓZY
SACHARÓZY
MALABSORPCE
MALABSORPCE FRUKTÓZY
FRUKTÓZY
BAKTERIÁLNÍ
BAKTERIÁLNÍ PŘERŮSTÁNÍ
PŘERŮSTÁNÍ
MOTILITA
MOTILITA GIT,
GIT, TRANSIT
TRANSIT TIME
TIME
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
APLIKACE H22 - DECHOV
ÝCH TESTŮ
DECHOVÝCH
H2-ppm
TEST
TEST S
S FRUKTÓZOU
FRUKTÓZOU
FRUKTÓZOVÁ
FRUKTÓZOVÁ INTOLERANCE
INTOLERANCE
50
TEST
TEST S
S LAKTULÓZOU
LAKTULÓZOU
OCTT
OCTT
OROCAECAL
OROCAECAL TRANSIT
TRANSIT TIME
TIME
40
30
TEST
TEST S
S LAKTULÓZOU
LAKTULÓZOU
BAKTERIÁLNÍ
BAKTERIÁLNÍ
PŘERŮSTÁNÍ
PŘERŮSTÁNÍ TS
TS
cut
-off
cut-off
20
10
0
20
10
40
70 100 130 160 190 220 250 280
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
H22 - DECHOVÝ TEST LAKTÓZOVÉ INTOLERANCE
ppm) PO
KONCENTRACE H22 ((ppm)
PO PODÁNÍ 25g LAKTÓZY
ppm)
H
H22 ((ppm)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-15
00
15
15
30
30
45
45
60
60
75
75
90
90 105
105 120
120 135
135 150
150 165
165 180
180
ČAS
ČAS (min)
(min)
21
Hodnocení
Hodnocení dechových
dechových testů
testů po
po podání
podání různých
různých monosacharidů
monosacharidů aa disacharidů
disacharidů
Bc
Bc.. Jana
Jana Bartoňová
Bartoňová,, Praha
Praha 2004
2004
http://portal.lf1.
cuni.cz/formular/upload/internet/soubor_269.pdf
http://portal.lf1.cuni.cz/formular/upload/internet/soubor_269.pdf
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
H22 /CH44 BAKTERIÁLNÍ PRODUKCE
ANAEROBNÍ
ANAEROBNÍ HYDROLÝZA
HYDROLÝZA
A
A PRODUKCE
PRODUKCE
VODÍKU
VODÍKU A
A METANU
METANU
STŘEVNÍ
STŘEVNÍ MIKROFLÓROU
MIKROFLÓROU
22
Pimentel
Pimentel M.,Gunsalus
M.,Gunsalus RP.,Rao
RP.,Rao SSC.,Zhang
SSC.,Zhang H.:
H.: Methanogens
Methanogens
in
28–33
in Human
Human Health
Health and
and Disease.
Disease. Am
Am JJ Gastroenterol
Gastroenterol Suppl
Suppl (2012)
(2012) 1:
1:28–33
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
H22 /CH44 /C
O22 - LACTOTEST 202
/CO
KOMBINACE
KOMBINACE STANOVEN
STANOVENÍÍ
VODÍKU
VODÍKU aa METANU
METANU
ELIMINACE
ELIMINACE FAL.NEGATIVITY
FAL.NEGATIVITY
MODUL
ÁRNÍ KONCEPCE
MODULÁRNÍ
KONCEPCE
SENZORY:
SENZORY: H
H22 /CH
/CH44 /CO
/CO22
-- VLIV
VLIV ANTIBIOTIK
ANTIBIOTIK
-- NÍZKÁ
NÍZKÁ PRODUKCE
PRODUKCE VODÍKU
VODÍKU
M.
M. Di
Di Stefano
Stefano,, G.R.
G.R. Corazza
Corazza
Role
Role of
of hydrogen
hydrogen and
and methane
methane breath
breath testing
testing in
in gastrointestinal
gastrointestinal diseases
diseases
Digestive
–43
Digestive and
and Liver
Liver Disease
Disease Supplements
Supplements 2009/3,
2009/3, 40
40–43
23
Satish
:
Satish S.C.
S.C. Rao
Rao -- Ability
Ability of
of the
the Normal
Normal Human
Human Small
Small Intestine
Intestine to
to Absorb
Absorb Fructose
Fructose:
Evaluation
Evaluation by
by Breath
Breath Testing
Testing
Clinical
-963
Clinical Gastroenterology
Gastroenterology and
and Hepatology
Hepatology 2007/5,
2007/5, 959
959-963
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
H22 /CH44 /C
O22 - LACTOTEST 202
/CO
KALIBRACE
ŘÍ SENSORŮ
KALIBRACE TTŘÍ
SENSORŮ
HYDROGEN
HYDROGEN
METAN
METAN
OXID
OXID UHLIČITÝ
UHLIČITÝ
REKALKULACE
REKALKULACE
KONCENTRACE
KONCENTRACE H
H22
PODLE
PODLE CO
CO22
24
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Zkušenosti laboratoře
ÚKBLD 1.LF UK a VFN
2001 - 2012
IR analytické systémy
Isomax 4000
HeliFAN plus
25
K
ocna P.
Kocna
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13
13C DECHOVÉ TESTY - PDB STANDARD
Standardem PDB je primární referenční materiál
13C,
pro měření přirozených změn obsahu izotopu uhlíku 13
stanoveného v uhličitanu vápenatém ze schránek
křídových belemnitů rodu Belemnitella americana
z geologické formace Pee Dee v Jižní Karolíně (USA)
PDB
Pee Dee Belemnitae
13C = 1.11237 %
Mezinárodní standard 13
26
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
13
13C DECHOVÉ TESTY - PDB STANDARD
PDB - Pee Dee Belemnitella americana
27
Kocna
Kocna P.
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13C V PŘÍRODĚ
VÝSKYT IZOTOPU 13
13C
‰
‰ δδ 13
CPDB
PDB
++ 10
10
13C
%
% 13
C
1,120
1,120
1,110
1,110
1,100
1,100
1,090
1,090
Uhli
čitany
Uhličitany
PeeDee
PeeDee Belemnite
Belemnite
C4
C4 rostliny
rostliny
1,080
1,080
-- 20
20
-- 40
40
1,060
1,060
28
-- 10
10
Jap
Jap.. -- Dech
Dech CO
CO22
EU
EU -- Dech
Dech CO
CO22
-- 30
30
1,070
1,070
1,050
1,050
Atmosférický
Atmosférický CO
CO22
US
US -- Dech
Dech CO
CO22
C3
C3 rostliny
rostliny
00
Fosilní
Fosilní zdroje
zdroje
-- 50
50
13C
13C abundances
abundances of
of nutrients
nutrients and
and the
the effect
effect of
of variations
variations
in
in 13C
13C isotopic
isotopic abundances
abundances of
of test
test meals
meals formulated
formulated for
for 13CO2
13CO2 breath
breath tests
tests..
Schoeller
.: Am
Schoeller DA.
DA. et
et al
al.:
Am JJ Clin
Clin Nutr
Nutr.. 1980;
1980; 33(11):
33(11): 2375
2375 -- 2385
2385
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
NABÍDKA SUBSTRÁTŮ PRO DECHOVÉ TESTY
13
13C
C -- methacetin
methacetin
13
13C
C -- galaktóza
galaktóza
13
13C
C -- acetát
acetát
13
13C
C -- oktanoát
oktanoát
13
13C
C -- bikarbonát
bikarbonát
13
13C
C -- aminopyrin
aminopyrin
13
13C
C -- kofein
kofein
13
13C
C -- glukóza
glukóza
13
13C
C -- fenylalanin
fenylalanin
13
13C
C -- laktóza
laktóza
13
13C
C -- xylóza
xylóza
13
13C
C -- glykocholát
glykocholát
29
13
13C
C -- urea
urea
13
13C
C -- mixed
mixed triglycerid
triglycerid
13
13C
C -- triolein
triolein
13
13C
C -- škrob
škrob
13
13C
C -- palmitát
palmitát
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
13C
PRINCIP 13
C-- MTG DECHOVÉHO TESTU
perorální
perorální
podání
podání
stanovení
stanovení
13C/
12C
poměru
poměru 13
C/12
C
13
13C
-substrát
C-substrát
produkce
produkce CO
CO22
13
13CO
CO22
enzymatická
enzymatická
hydrolytická
hydrolytická
funkce
funkce GIT
GIT
eliminace
eliminace
13
13C
C
13
13C
C
kumulativní
kumulativní
výdej
výdej CO
CO22
absorpce
absorpce
30
cPDR
cPDR
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13C PRO DECHOVÉ TESTY
PŘIROZENÉ SUBSTRÁTY 13
13
13C
-škrob
C-škrob
kukuřice
kukuřice
13
13C
-laktóza
C-laktóza
C
4 rostliny
C4
rostliny
krystalizace
krystalizace
laktózy
laktózy
mléko
13C
-enriched lactose
10.885) for
13C-enriched
lactose,, derived
derived from
from milk
milk of
of cows
cows fed
fed with
with silo
silo corn
corn (d=
(d= --10.885)
for 55 weeks
weeks..
Because
Because itit is
is known
known that
that itit takes
takes 14
14 days
days for
for cows
cows milk
milk to
to be
be in
in equilibrium
equilibrium with
with aa diet,
diet,
milk
-week period
milk of
of seven
seven cows
cows was
was collected
collected during
during the
the last
last 33 weeks
weeks of
of this
this 55-week
period and
and pooled
pooled..
Lactose
Lactose was
was obtained
obtained by
by crystallization
crystallization techniques
techniques..
81
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
HeliView - IRMS ANALYZÁTOR
DECHOVÝCH TESTŮ
13C
NA BÁZI UHLÍKU 13
Kód VZP: 81701
501
501 bodů
bodů
analytika, odb
odb.. 801, IRMS
32
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13CO - SEPARACE VZORKU
IRMS ANALYZÁTOR 13
22
SEPARACE VODY
NAFION
INJEKTOR
He
He
REF.INJEKTOR
VENTIL
MS
VACUTAINER
REFERENČNÍ
CO22
AUTOSAMPLER
33
SEPARACE
GC
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13CO - DETEKCE
IRMS ANALYZÁTOR 13
22
MAGNETICKÉ
POLE
VÝSTUP
Z GC
IONIZACE
PLYNU
II R
RM
MS
S
ISOTOPE
ISOTOPE -- RATIO
RATIO
MASS
MASS SPECTROMETRY
SPECTROMETRY
34
SEPARACE
PODLE
HMOTNOSTI
TRIPLE
TRIPLE
FARADAY
COLLECTOR
DETEKCE
DETEKCE
12C16
16O
44
44 -- 12
22
13C16
16O
45 - 13
22
12C16
16O18
18O
46 - 12
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13CO - NDIRS DETEKCE
ANALYZÁTOR 13
22
13
13C16
16O
22
1
2299.795
2299.795 cm
cm--1
12
12C16
16O
22
1
2299.642
2299.642 cm
cm--1
13
13C16
16O18
18O
35
ABSORB
ČNÍ MAXIMA ISOTOPŮ: 4348,5 nm - 4348,2 nm
ABSORBČNÍ
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13CO - NDIRS DETEKCE
ANALYZÁTOR 13
22
VZOREK
VZOREK
13
13CO
22
ZDROJ IR
λλ == 22 -- 88 μμm
m
REF.PLYN
REF.PLYN
12
12CO
22
N
onDispersive
NonDispersive
Isotope
-selective
Isotope-selective
IInfraRed
nfraRed S
pectroscopy
Spectroscopy
36
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13CO - NDIRS DETEKCE
ANALYZÁTOR 13
22
OptoAkustický detektor
Lehrer
Lehrer & Luft typ
typ
Lehrer
Lehrer E
E and
and Luft
Luft K
KF
F 1938
1938
German
German Patent
Patent No
No 730478
730478
- absorpce IR
- zzměna
měna tlaku
tlaku
-- deformace membrány
membrány
-- akustický
akustický signál
signál
37
An
An analytical
analytical model
model of
of the
the pneumatic
pneumatic non
non dispersive
dispersive infrared
infrared detector
detector
Daniel
973; 6:
Daniel PP Lucero:
Lucero: Journal
Journal of
of Physics
Physics E:
E: Scientific
Scientific Instruments,
Instruments, 11973;
6: 281
281 -- 286
286
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
ANALÝZA VYDECHOVANÉHO VZDUCHU
NÁDECH
CO
CO22 == 0,04
0,04 %
%
VÝDECH
CO
2,5 -- 3,5
3,5 %
%
CO22 ÷÷ 2,5
CO
5,20 %
%
CO22 == 5,20
NÁDECH - VÝDECH (BEZ ZADRŽENÍ DECHU)
NÍZKÁ KONC.CO2
NÁDECH - ZADRŽENÍ DECHU - KRÁTKÝ VÝDECH
NÍZKÁ KONC.CO2
NÁDECH - ZADRŽENÍ DECHU NA 10 sec - DLOUHÝ VÝDECH KONC.CO2 JE OK
38
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
39
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
PR
ŮKAZ INFEKCE HELICOBACTER PYLORI
PRŮKAZ
PR
ŮKAZEM BAKTERIE/ANTIGENU Hp
PRŮKAZEM
NIKOLIV DETEKCE PROTILÁTEK K Hp
40
K
ocna P.
Kocna
P.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
13C - MOČOVINOU (UREOU)
DECHOVÝ TEST s 13
13C
SUBSTRÁT: 13
-MOČOVINA
C-MOČOVINA
DÁVKA:
DÁVKA: 50
50 - 100 mg
DOBA TESTU: 30 minut
DECHOV
Ý
DECHOVÝ
TEST
TEST
globální
globální test
test -- žaludku
žaludku
Hp - UREÁZA
13C
13C
NH22-13
O-NH22 + H22O = 2 NH33 + 13
O22
CO-NH
CO
RYCHLÝ
RYCHLÝ
UREÁZOVÝ
UREÁZOVÝ
lokální
TEST
lokální test
test -- biopsie
biopsie
TEST
41
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13C - MOČOVINOU (UREOU)
DECHOVÝ TEST s 13
Kód VZP: 15143
11661
661 bodů
klinická část, GE,
GE, odb
odb.. 105
Pylobactell a Infai
UBT
UBT -- Hp
Hp soupravy
jsou registrovány v ČR -- SUKL
SUKL
42
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13C EUBT
ENDOSKOPICKÝ DECHOVÝ TEST - 13
13C
25
-urea
25 mg
mg 13
C-urea
aplikace
aplikace spray
spray sondou
sondou
55 minutový
minutový test
test
43
Five
-urea
Five minute
minute endoscopic
endoscopic urea
urea breath
breath test
test with
with 25
25 mg
mg of
of (13)C
(13)C-urea
in
in the
the management
management of
of Helicobacter
Helicobacter pylori
pylori infection.
infection.
Isomoto
093-1100
Isomoto H
H et
et al.:
al.: Eur
Eur JJ Gastroenterol
Gastroenterol Hepatol.
Hepatol. 2002
2002 Oct;14(10):1
Oct;14(10):1093-1100
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
HELICOBACTER PYLORI - DAKO TEST HpS
tAR
HpStAR
Kód
Kód VZP: 91483
odb
61 bodů
odb.. 813, 7761
bodů
ODBĚROVÁ
ODBĚROVÁ
NÁDOBKA
NÁDOBKA
mAb - TEST
MEMBRÁNA
FILTR
44
PRŮKAZ HELICOBACTER
PYLORI
HpStAR
HpStAR TEST
TEST -- DAKO
RAPID TEST
MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKA
INKUBAČNÍ
NÁDOBKA
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
POROVNÁNÍ Hp RAPID TESTŮ
helicoCare negativní
Hp StAR negativní
negativní
45
helicoCare pozitivní
Hp StAR negativní
negativní
helicoCare pozitivní
Hp StAR pozitivní
pozitivní
Je
řábek, J.:
Jeřábek,
J.: Stanoven
Stanoveníí antigenu
antigenu Helicobacter
Helicobacter pylori
pylori ve
ve stolici
stolici rapid
rapid testem.
testem.
Diplo
mová práce
Diplomová
práce 1.LF
1.LF UK
UK Praha
Praha 2007
2007
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
H
ELICOBACTER PYLORI INFEKCE
HELICOBACTER
H.
Pylori + hostitel
H.Pylori
HCl
HCl
GASTRIN
GASTRIN ↑↑
DUODENÁLNÍ
DUODENÁLNÍ
VŘED
VŘED
GASTRIN
GASTRIN ↑↑
BEZ
BEZ
ONEMOCNĚNÍ
ONEMOCNĚNÍ
ATROFIE
ATROFIE
KARCINOM
KARCINOM
KMEN
Y BAKTERIE
KMENY
BAKTERIE -- GENETICKÁ
GENETICKÁ DISPOZICE
DISPOZICE -- VNĚJŠÍ
VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ
PROSTŘEDÍ -- DIETA
DIETA
46
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
Podez
ření na
ídu, Hp
Podezření
na gastrit
gastritídu,
Hp infekci,
infekci, CA
CA žaludku
žaludku
detekce
detekce Hp
Hp
PGI/PGII,
PGI/PGII, G-17b
G-17b
negativní Hp,
normální PGI/PGII
normální G-17b
pozitivní Hp,
normální PGI/PGII
normální G-17b
Hp
Hp gastritída
gastritída
Normální
Normální
žaludeční
žaludeční
sliznice
sliznice
47
Rizko
Rizko žaludečního
žaludečního
nebo
nebo duodenálního
duodenálního
vředu
vředu
Hp +/-,
nízké PGI/PGII
zvýšené G-17b
pozitivní Hp,
nízké PGI/PGII
nízké G-17b
Atrofická
Atrofická gastritída
gastritída
Rizko
Rizko karcinomu
karcinomu
žaludku
žaludku
Eradikace
Eradikace Hp
Hp infekce
infekce ++ gastroskopie
gastroskopie
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
48
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
REGULACE PANKREATICKÉ SEKRECE
TVORBA
TVORBA ŽLUČE
ŽLUČE
0.7 l/den
SEKRETIN
CCK
-PZ
CCK-PZ
ENZYMY
ENZYMY
PANKREATICKÁ
PANKREATICKÁ
ŠŤÁVA
ŠŤÁVA
HCO
HCO33--,, VODA
VODA
2.0 l/den
49
SPECIFICKÁ
SPECIFICKÁ STIMULACE
STIMULACE HORMONY
HORMONY
‰
‰ SEKRETIN
SEKRETIN
‰
‰ CHOLECYSTOKININ,
CHOLECYSTOKININ, == PANKREOZYMIN
PANKREOZYMIN
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
CHRONICKÁ
CHRONICKÁ PANKREATITIDA
PANKREATITIDA
ZOBRAZOVACÍ
ZOBRAZOVACÍ METODY
METODY
50
ERCP
ERCP KLASIFIKACE
KLASIFIKACE
PANKREATITID
PANKREATITID
ERCP
ERCP
PAPILA
PAPILA MINOR
MINOR
D.WIRSUNGI
D.WIRSUNGI
D.SANTORINI
D.SANTORINI
ERCP
ERCP
ŠŇŮRA
ŠŇŮRA PEREL
PEREL
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
MRCP
MRCP
VÝPOČET
VÝPOČET OBJEMU
OBJEMU SEKRECE
SEKRECE
FUNKČNÍ
FUNKČNÍ TEST
TEST
PANKREATICKÉ
PANKREATICKÉ FUNKCE
FUNKCE
51
Quantitative
Quantitative MRCP
MRCP assessment
assessment of
of pancreatic
pancreatic exocrine
exocrine reserve
reserve and
and its
its
correlation
-1 in
correlation with
with faecal
faecal elastase
elastase-1
in patients
patients with
with chronic
chronic pancreatitis
pancreatitis
Manfredi
-011-0774-6
Manfredi R.
R. el
el al.
al. Radiol
Radiol med.
med. -- DOI
DOI 10.1007/s11547
10.1007/s11547-011-0774-6
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
TESTY EXOKRINNÍ FUNKCE PANKRAETU
NEPŘÍMÁ
NEPŘÍMÁ
STIMULACE
STIMULACE
ŽÁDNÁ
ŽÁDNÁ
STIMULACE
STIMULACE
PERORÁLNÍ
PERORÁLNÍ PODÁNÍ
PODÁNÍ
SUBSTITUČNÍ
STIMULAČNÍ
SUBSTITUČNÍ
STIMULAČNÍ
SUBSTRÁT
SUBSTRÁT
TERAPIE
POKRM
TERAPIE
POKRM
KUKUŘIČNÝ
KUKUŘIČNÝ
CHLÉB
CHLÉB
20g
20g RAMA
RAMA
ANALÝZA
ANALÝZA
C-MARKERU
13
13C-MARKERU
ELASTÁZA
ELASTÁZA
VE
VE STOLICI
STOLICI
SEKREČNÍ
SEKREČNÍ KAPACITA
KAPACITA
GRADING
GRADING CHP
CHP
52
PANKREATICKÁ
PANKREATICKÁ
LIPÁZA
LIPÁZA
DIGESTIVNÍ
DIGESTIVNÍ FUNKCE
FUNKCE
TRÁVENÍ
TRÁVENÍ (TUKŮ)
(TUKŮ)
250mg
250mg
C-MTG
13
13C-MTG
SUBSTITUČNÍ
SUBSTITUČNÍ
LIPÁZA
LIPÁZA
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13
13C - DECHOVÉ TESTY FUNKCE PANKREATU
VOLBA SUBSTRÁTU
13C -- TRIOLEIN
¾ 13
TRIOLEIN
13C -- HIOLEIN
¾ 13
HIOLEIN
STEATORHEA > 11 - 14 g/d
en
g/den
INTRALUMIN
ÁLNÍ LIPOL
ÝZA
INTRALUMINÁLNÍ
LIPOLÝZA
13C -- MIXED
¾ 13
MIXED
TRIGLYCERIDE
SPECIFICITA
KREATICKÉ LIPÁZE
SPECIFICITA K
K PAN
PANKREATICKÉ
LIPÁZE
VÝDEJ LIP
ÁZY < 90 kU
/hod
LIPÁZY
kU/hod
13C -- CHOLESTERYL
¾ 13
CHOLESTERYL
OCTANOATE
PANKREAT. CHOLESTEROL ESTER
ÁZA
ESTERÁZA
STEATORHEA >> 11
en
11 g/d
g/den
13C -- TRIPALMITIN
¾ 13
13C -- TRIOCTANOIN
¾ 13
MALABSORP
CE TUKŮ
MALABSORPCE
13C -- STARCH
¾ 13
13C - BzTyrAla
¾ 13
53
TKÁŇOVÉ POŠKOZENÍ
ÓZA > 30%
POŠKOZENÍ,, FIBR
FIBRÓZA
SEKRECE AMYL
ÁZY < 10%
AMYLÁZY
KORELACE s PABA testem
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13C-MTG
METABOLICKÉ PROCESY 13
13
13CO V DECHU
22
PAN
KREATICKÁ LIPÁZA
PANKREATICKÁ
O
1,3
1,3 DI
DI -- STEAROYL
STEAROYL
CH22 - O - C - (CH22)16
16 - CH33
O
13C)
2 - (13
C) -- OCTANOYL
OCTANOYL
13C - (CH ) - CH
CH - O - 13
22 66
33
O
CH22 - O - C - (CH22)16
16 - CH33
JATERNÍ β - OXIDA
CE
OXIDACE
54
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
13
13C-MTG - DECHOVÝ TEST & FELA VE STOLICI
cPDR
cPDR MTG
MTG (%)
(%)
80,0
80,0
CUT
-OFF FELA
g/g
CUT-OFF
FELA:: 200
200 μμg/g
100
g/g
100 μμg/g
NORM
ÁLNÍ
NORMÁLNÍ
70,0
70,0
60,0
60,0
CHP
-A
CHP-A
CHP
-B
CHP-B
CHP
-C
CHP-C
CHP
-D
CHP-D
NON
-CHP
NON-CHP
50,0
50,0
40,0
40,0
CUT
-OFF MTG
CUT-OFF
MTG:: 30
30 %
%
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
55
0,0
0,0
-50
-50
13C
22
6 DECHOV
ÝCH TESTŮ
-MTG
226
DECHOVÝCH
TESTŮ 13
C-MTG
1155
55 CHP
-CHP)
CHP -- 71
71 KONTROL
KONTROL (NON
(NON-CHP)
SHODA
.2 %
181/226)
SHODA MTG
MTG &
& FELA
FELA -- 80
80.2
% ((181/226)
PATOLOGICKÝ
PATOLOGICKÝ
50
50
150
150
250
250
350
350
450
450
550
550
650
650
750
750
850
850
950
950
FELA
g/g
FELA μμg/g
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
56
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
CO JE CÉLIAKIE ?
¾ CELOŽIVOTNÍ
CELOŽIVOTNÍ ONEMOCNĚNÍ,
ONEMOCNĚNÍ, PERMANENTNÍ STŘEVNÍ
INTOLERANCE LEPKU OBILOVIN
¾ GENETICKÝM FAKTOREM JE HLA-B8, HLA-DR3
HLA-DR3 aa HLADQ2
HLADQ2
¾ SPOUŠTĚCÍM FAKTOREM
FAKTOREM JSOU
JSOU GLIADINOVÉ
GLIADINOVÉ PEPTIDY
PEPTIDY
¾ IMUNOLOGICKÁ ODPOVĚĎ, AUTOIMUNITNÍ
AUTOIMUNITNÍ CHARAKTER
ONEMOCNĚNÍ
¾ POŠKOZENÍ SLIZNICE TENKÉHO STŘEVA
¾ PROJEVY MALABSORPČNÍHO SYNDROMU
¾ ODPOVĚĎ NA BEZLEPKOVOU
BEZLEPKOVOU DIETU
57
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
podle
: Mowat
podle:
Mowat AT,
AT, Lancet
Lancet 2003,
2003, 361:
361: 1290
1290
GLIADIN
MESENCHYMÁLNÍ
BUŇKY
33-mer PEPTID
TKÁŇOVÁ
TRANSGLUTAMINÁZA
M.BUNĚK
tTG
DEAMIDACE
PŠENICE
ŽALUDEČNÍ, PANKREATICKÉ
PEPTIDÁZY, PROLYL-ENDOPEPTIDÁZY
CÉLIAKIE
ATROFIE KLKŮ
CD4+ T-BUŇKA
TH2-BUŇKA
B-BUŇKA
58
PROTILÁTKY
TH1-BUŇKA
IL 4,5,10
ZÁNĚTLIVÁ ODPOVĚĎ
IL2, γIFN, TNF
CÉLIAKIE
HYPERPLASIE KRYPT
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
ALGORITMUS LAB.METODIK P
ŘI P
ODEZŘENÍ NA CS
PŘI
PODEZŘENÍ
negativní protilátky
normální IgA
deficit IgA
IgA atTG / IgA EmA
a celkové IgA
pozitivní
protilátky
Nízká pravděpodobnost
celiakie
vysoké klinické
podezření
negativní
histologie
HLA typizace,
opakovat biopsii
IgG atTG , IgG EmA
nebo IgG AGA
pozitivní
protilátky
Biopsie TS,
histologie
Vysoká pravděpodobnost
celiakie
histologický obraz celiakie
Předběžná diagnóza celiakie
Bezlepková dieta
klinická a histologická normalizace
Definitivní diagnóza celiakie
59
C.
C. Briani
Briani et
et al.
al. // Autoimmunity
Autoimmunity Reviews
Reviews 2008;
2008; 7,
7, 644
644 –– 650
650
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
ALGORITMUS LAB.METODIK P
ŘI ZVÝŠENÉM GENETICKÉM RIZIKU
PŘI
negativ
ní HLA
negativní
HLA DQ2 and/or DQ8
Není riziko CS
negativ
ní protilátky
negativní
po
zitivní HLA
pozitivní
IgA atTG2 & total IgA
Vyloučit IgA deficienci
Nízký příjem glutenu
anti TG2
< 3x norm
y
normy
anti TG2
> 3x norm
y
normy
Marsh 0 or 1
Normální dieta
Falešně pozitivní test
Potenciální CS
60
IgA EmA
Střevní biopsie
Marsh
2 or 3
EmA po
zitivní
pozitivní
Definitivní diagnóza celiakie
EmA
negativ
ní
negativní
Tranzientně falešná pozit.
anti TG2
Normální dieta
Další serologické testy
European
European Society
Society for
for Pediatric
Pediatric Gastroenterology,
Gastroenterology,
Hepatology,
Hepatology, and
and Nutrition
Nutrition Guidelines
Guidelines for
for the
the Diagnosis
Diagnosis of
of
Coeliac
–160
Coeliac Disease.
Disease. Husby
Husby S.
S. at
at al.
al. JPGN
JPGN 2012;
2012; 54:
54: 136
136–160
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA - KLASIFIKACE
Marsh 0
61
Marsh
Marsh 11
Marsh 2
Marsh
Marsh 3a
3a Marsh
Marsh 3b
3b
Marsh
Marsh 3c
Clinical
Clinical practice
practice -- Coeliac
Coeliac disease.
disease. Kneepkens
Kneepkens C.
C. M.,
M., von
von Blomberg
Blomberg B.
B. M.
M.
Eur
Eur JJ Pediatr.
Pediatr. 2012;
2012; 171(7)
171(7) :: 1011
1011 -- 1021
1021
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
SOUČASNÝ
SOUČASNÝ PROTOKOL
PROTOKOL
STANOVENÍ
STANOVENÍ PROTILÁTEK
PROTILÁTEK
(EVIDENCE
(EVIDENCE -- BASED)
BASED)
IgA
IgA atTG
atTG
++ IgA
IgA
K
ocna P.
Kocna
P.
PERSPEKTIVNÍ
PERSPEKTIVNÍ PROTOKOL
PROTOKOL
STANOVENÍ
STANOVENÍ PROTILÁTEK
PROTILÁTEK
(PRACOVNÍ
(PRACOVNÍ HYPOTÉZA)
HYPOTÉZA)
IgA
IgA atTG
atTG
++ IgA
IgA EmA
EmA
ZVÝŠENÍ
ZVÝŠENÍ SPECIFICITY
SPECIFICITY IgA
IgA atTG
atTG
++ IgG
IgG atTG
atTG
DETEKCE
DETEKCE CELIAKIE
CELIAKIE PŘI
PŘI IgA
IgA DEFICITU
DEFICITU
++ IgA
IgA AGA
AGA
++ IgG
IgG DGP
DGP
ZVÝŠENÍ
ZVÝŠENÍ SPECIFICITY
SPECIFICITY IgA
IgA atTG
atTG
DETEKCE
DETEKCE CELIAKIE
CELIAKIE PŘI
PŘI IgA
IgA DEFICITU
DEFICITU
DETEKCE
DETEKCE CELIAKIE
CELIAKIE PRO
PRO DĚTI
DĚTI DO
DO 22 LET
LET
DETEKCE
DETEKCE CELIAKIE
CELIAKIE PRO
PRO DĚTI
DĚTI DO
DO 22 LET
LET
62
Old
Old and
and new
new serological
serological tests
tests for
for celiac
celiac disease
disease screening
screening..
Volta
Volta U.,
U., Fabbri
Fabbri A.,
A., Parisi
Parisi C.
C. et
et al
al.. Expert
Expert Rev
Rev.. Gastroenterol
Gastroenterol.. Hepatol
Hepatol.. 2010,
2010, 4(1)
4(1)
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
ANTIENDOMYSIÁLNÍ PROTILÁTKY - EmA
EmA
EmA IF
IF -- opičí
opičí jícen
jícen
AGA
-16, AGG
-1, atTG
-1.5
AGA-16,
AGG-1,
atTG-1.5
pacient
pacient D.K.
D.K. 10/2004
10/2004
EmA
EmA IF
IF -- opičí
opičí jícen
jícen
pozitivní
pozitivní kontrola
kontrola
63
EmA
EmA IF
IF -- opičí
opičí jícen
jícen
AGA
-238, AGG
-220, atTG
-233
AGA-238,
AGG-220,
atTG-233
CSF
CSF,, pacient
pacient M.P.
M.P. 02/2002
02/2002
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
GLIADINY - SEPARACE PROTEINŮ
α
-gliadin
α-gliadin
ŠKROBOVÁ - GELOVÁ
ELE
KTROFORÉZA
ELEKTROFORÉZA
((SGE)
SGE)
SEPARACE
SEPARACE JEDNOTLIVÝCH
JEDNOTLIVÝCH
PROTEINŮ
Ů
PROTEINŮ -- GLIADIN
GLIADINŮ
KLASIFIKACE
KLASIFIKACE GLIADINŮ
GLIADINŮ
NA ČTYŘI SKUPINY
α−β−γ−ω
ω
64
γ
β
α
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
65
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
STŘEVNÍ DISACHARIDÁZA - LAKTÁZA
DISACHARID - LAKTÓZA
JE HYDROLYZOVÁN
STŘEVNÍ DISACHARIDÁZOU
LAKT
ÁZA
LAKTÁZA
CH22OH
AKTIVITA
AKTIVITA ENZYMU
ENZYMU
V
V KARTÁČOVÉM
KARTÁČOVÉM LEMU
LEMU
ENTEROCYTU
ENTEROCYTU
HO
H
H
OH
H
CH22OH
O
H
H
11
H
OH
ββ-D-galactose
-D-galactose
66
O
44
H
OH
H
O H
H
OH
OH
α
-D-glucose
α-D-glucose
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
DIAGNOSTIKA LAKTÁZOVÉ INTOLERANCE
HISTOCHEMICKÝ PRŮKAZ
AKTIVITY LAKTÁZY
V KARTÁČOVÉM LEMU ENTEROCYTU
IMUNOHISTOCHEMICKÁ DETEKCE
MODERNÍ RAPID TEST
DETEKCE AKTIVITY LAKTÁZY
CHROMOGENNÍ METODOU
67
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
MALABSORPCE
-MALDIGESCE-MALASIMILACE
MALABSORPCE-MALDIGESCE-MALASIMILACE
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA, STOLICE, DECHOVÉ TESTY
HELICOBACTER PYLORI - ŽALUDEK
PANKREATICKÁ INSUFICIENCE
CELIAKIE - GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
TLUSTÉ STŘEVO - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
68
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
INCIDENCE A MORTALITA
NA KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČR
80
na 100.000
70
INCIDENCE
INCIDENCE
60
50
40
30
MORTALITA
MORTALITA
20
10
0
69
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Epidemiologie
Epidemiologie nádorů
nádorů České
České republiky
republiky
http://www.svod.
cz/
http://www.svod.cz/
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
norm
ální
normální
sliznice
sliznice
adenom
adenom
55 leté
leté přežití
přežití (%)
(%)
KRCA
ádium:
KRCA st
stádium:
Kocna
Kocna P.
P.
progresiv
ní lo
kalizovaný KRCA
fatické KRCA
progresivní
lokalizovaný
KRCA lym
lymfatické
KRCA jaterní
jaterní
adenom
KRCA
metast
ázy
meta
stázy
adenom
KRCA
metastázy
metastázy
10 - 15 let
let
Dukes
-II
Dukes II-II
Dukes
Dukes III
III
Dukes
Dukes IV
IV
Proteomics
: overview
Proteomics of
of colorectal
colorectal cancer
cancer:
overview of
of discovery
discovery studies
studies and
and identification
identification of
of
commonly
-associated proteins
commonly identified
identified cancer
cancer-associated
proteins and
and candidate
candidate CRC
CRC serum
serum markers
markers..
Jimenez
-1895
Jimenez CR,
CR, Knol
Knol JC,
JC, Meijer
Meijer GA,
GA, Fijneman
Fijneman RJ.
RJ. -- JJ Proteomics
Proteomics.. 2010;73:1873
2010;73:1873-1895
70
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
TESTY OKULN
ÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI - FOBT/TOKS
OKULNÍHO
J Med Screen. 2002;9(3):99-103. Basic variables at different
positivity thresholds of a quantitative immunochemical test
for faecal occult blood. Castiglione G, Grazzini G, Miccinesi
G, Rubeca T, Sani C, Turco P, Zappa M.
2005
1990
1975
71
qi
-FOBT - 33.generace
.generace
qi-FOBT
ii-FOBT
-FOBT -- 22.generace
.generace
g
-FOBT - 11.generace
.generace
g-FOBT
Schweiz Med Wochenschr. 1976 Feb 28;106(9):297
The hemoccult test in the screening for colonic carcinoma
Deyhle P, Nüesch HJ, Kobler E, Jenny S, Säuberli H.
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
SENZITIVITA TEST
Ů - FOBT/TOKS
TESTŮ
senzitivita
specificita
28,7%
56,8%
83,4%
g-FOBT
g-FOBT
i-FOBT
i-FOBT
qi-FOBT
qi-FOBT
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Haemoccult
OC Sensor 100 ng/ml
ImmoCare, HemeSelect, Hemolex, Actim FB, Hexagon OBTI
72
Ferkl
LČ 1992
; Benešová
LČ 1993
Ferkl M.,
M., Kocna
Kocna P.
P. et
et al.
al. Č
ČLČ
1992;
Benešová A.,
A., Frič
Frič P.
P. et
et al.
al. Č
ČLČ
1993
Dvorak
- Facharzt,
; Kohout
Dvorak M.,
M., Kocna
Kocna P.
P. et
et al
al.. Z.
Z.Facharzt, 2003
2003;
Kohout P.,
P., Granatova
Granatova J.
J. et
et al
al.. GUT
GUT 2009
2009
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
Kocna
Kocna P.
P.
ii-FOBT
-FOBT LABORATORNÍ & POCT ANALYZÁTORY
OC
-DIANA Eiken
OC-DIANA
Eiken
SmartPlus
ser
SmartPlus Euroly
Eurolyser
Senti
Senti FIT
FIT Sentinel
Sentinel
73
SENTi
-FIT Sentinel
SENTi-FIT
Sentinel
QuikRead
QuikRead Orion
Orion
HM
-Jack Kyowa
HM-Jack
Kyowa
Kroma
Kroma iT
iT Linear
Linear
ii-Chroma
-Chroma Boditech
Boditech
NS
-Plus Alfresa
NS-Plus
Alfresa Pharma
Pharma
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
ng
/ml
ng Hb
Hb/ml
1600
1600
iFOBT
iFOBT -- OC
OC Micro
Micro -- Eiken
Eiken
ccut-off
ut-off 75
/ml
75 ng
ng/ml
Kocna
Kocna P.
P.
697
/ml
697 -- 1477
1477 ng
ng/ml
mean
/ml
mean 1087
1087 ng
ng/ml
1400
1400
1200
1200
1000
1000
315
/ml
315 -- 654
654 ng
ng/ml
mean
/ml
mean 485
485 ng
ng/ml
800
800
600
600
140
/ml
140 -- 263
263 ng
ng/ml
mean
/ml
mean 202
202 ng
ng/ml
400
400
200
200
25
/ml
25 -- 45
45 ng
ng/ml
mean
/ml
mean 35
35 ng
ng/ml
00
NORMAL
NORMAL
74
ADENOM
ADENOM
ADV.ADENOM
ADV.ADENOM
CANCER
CANCER
Levi
Hazazi R.,
Vilkin A.,
Waked A.,
Maoz E.,
Birkenfeld S.,
Leshno M.,Niv
Levi Z.,Rozen
Z.,Rozen P.,
P.,Hazazi
R.,Vilkin
A.,Waked
A.,Maoz
E.,Birkenfeld
S.,Leshno
M.,Niv Y.
Y.
Ann
-255
Ann Intern
Intern Med.
Med. 2007;146:244
2007;146:244-255
A
A Quantitative
Quantitative Immunochemical
Immunochemical Fecal
Fecal Occult
Occult Blood
Blood Test
Test for
for Colorectal
Colorectal Neoplasia
Neoplasia
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
ODBĚROVÝ SYSTÉM - OC SENSOR μ
HLINÍKOVÝ
HLINÍKOVÝ UZÁVĚR
UZÁVĚR
PRO
PRO PERFORACI
PERFORACI
NÁSTŘIKOVOU
NÁSTŘIKOVOU JEHLOU
JEHLOU
FILTRAČNÍ
FILTRAČNÍ
VLOŽKA
VLOŽKA
SEPTUM
SEPTUM DEFINUJÍCÍ
DEFINUJÍCÍ
MNOŽSTVÍ
MNOŽSTVÍ STOLICE
STOLICE
KARTÁČEK
KARTÁČEK
PRO
PRO ODBĚR
ODBĚR STOLICE
STOLICE
IDENTIFIKAČNÍ
IDENTIFIKAČNÍ
ČÁROVÝ
ČÁROVÝ KÓD
KÓD VZORKU
VZORKU
75
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
ODBĚROVÝ SYSTÉM - OC SENSOR μ
VLO
ŽENÍ
VLOŽENÍ
VZORKU
VZORKU STOLICE
STOLICE
76
PERFORACE
PERFORACE
HLIN
ÍKOVÉ FÓLIE
HLINÍKOVÉ
FÓLIE
ELIMINACE
ELIMINACE
NADBYTKU
NADBYTKU STOLICE
STOLICE
TRANSFER
TRANSFER 10
10 mg
mg
TRANSFER
TRANSFER EXTRAKTU
EXTRAKTU
PŘES
PŘES FILTR
FILTR DO
DO
VZORKOVACÍ
VZORKOVACÍ JAMKY
JAMKY
NÁSTŘIK
NÁSTŘIK 25
25 μμll
PRO
PRO ANALÝZU
ANALÝZU
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
http://www1.lf1.
cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm
http://
gelab.zde.cz
http://gelab.zde.cz
77
Medline
-line
Medline on
on-line
nejnov
ější publikace
nejnovější
publikace
P
římý link
Přímý
link na
na MZČR
MZČR
Národní
Národní číselník
číselník
LABORATORNÍ
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA V
V GASTROENTEROLOGII
GASTROENTEROLOGII
K
ocna P.
Kocna
P.
ON - LINE ZDROJE NA INTERNETU
http://www
1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab/glency1.htm
http://
gelab.zde.cz
http://gelab.zde.cz
http://www
1.lf1.cuni.cz/~kocna/ginet/index.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ginet/index.htm
http://
gweb.zde.cz
http://gweb.zde.cz
http://www
1.lf1.cuni.cz/~kocna/ge_atlas/ge_frames.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ge_atlas/ge_frames.htm
http://
geatlas.zde.cz
http://geatlas.zde.cz
http://www
1.lf1.cuni.cz/ukb/lectures.htm
http://www1.lf1.cuni.cz/ukb/lectures.htm
78
Download

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V GASTROENTEROLOGII Kocna P