ÉRY VÝVOJE ZEMĚ
Obr.1
KENOZOIKUM –
TŘETIHORY
A
ČTVRTOHORY
Obr.2
KENOZOIKUM –
toto období je často nazýváno jako
novověk Země
Dělí se na 2 období
TŘETIHORY
PALEOGÉN
NEOGÉN
frohlich.eu
ČTVRTOHORY
PLEISTOCÉN
HOLOCÉN
TŘETIHORY
Doba trvání : asi 63 mil. let,
od 65 mil. do 1,8 mil. let
T
Ř
E
T
I
H
O
R
Y
paleocén
(63 - 58 mil.let)
starší
PALEOGÉN
eocén
(58 - 36 mil.let)
oligocén
(36 - 25 mil.let)
mladší
NEOGÉN
miocén
(25 - 13 mil.let
pliocén
(13 – 1,8 mil.let)
Obr.4
Obr.3
Obr.6
Horotvorná činnost:
Mýtický vrchol, strecha sveta.
bouřlivá sopečná činnost,
Everest - 8848 metrov na hranici
Nepálu a –
Číny,
v Himalájích.
pokračuje alpínsko-himalájské vrásnění
vznikala
dnes nejvyšší horská pásma Alpy, Himaláje, Karpaty,
Kavkaz, Pyreneje, Andy. PANGEA
Zvětšila se plocha souše, Pangea se rozpadla na
severní a jižní část, rozdělení pevnin podobné dnešku.
Obr.7
Před 225 mil.roky
Před 135 mil. roků, v juře
Třetihory-dnes
Horniny: písčité, jílovité a vápencové usazeniny
Obr.8
Podnebí:ŽIVOČICHOVÉ TŘETIHOR
na celém světě bylo teplé až horké a silně deštivé.
Vytvořily
se rozsáhlé
oblasti bažinatých
lesů
a
Rozvoj savců
– hmyzožravci,
hlodavci,
Phenacodus
tropických deštných pralesů. Přibližně uprostřed
šelmy
(šavlozubí
tygři),
lichokopytníci
třetihor se na jižním pólu vytvořila velká ledová
(nosorožci,
tapíři,
koně),
sudokopytníci
čepička. Následkem
toho
poklesla
hladina moří a
podnebí
se ochladilo.
Tropické lesy
zmizely a v
(turovití,
velbloudi),
chobotnatci
rozsáhlém mírném pásu se vytvořily lesy jehličnatých
(mastodonti),
primáti,
lidoopi,
koncem
a opadavých listnatých dřevin.
třetihor předchůdci člověka.
Obr.5
Obr.9
Když ze světa zmizeli téměř všichni dinosauři, malá zvířátka, která
krmila svá mláďata mlékem a do té doby spíše žila nočním životem, se
rychle rozšířila po celém světě.
Moeritherium - prapředek slonů
Thylacosmilus
Smilodon
Phiomia
H
i
P
P
a
r
i
o
n
Eusmilus
Největším
býložravým
vačnatcem všech dob
byl Diprotodon,
jehož délka byla více
než 4 metry.
Žil v Austrálii, kde byl
zřejmě vázaný na
zalesněnější
prostředí.
Obr.10
Obr.11
Basilosaurus - 20-25 m, jeho jméno znamená král ještěrů, ale ve skutečnosti to byl kytovec.
ROSTLINSTVO TŘETIHOR
Převládají rostliny krytosemenné – šácholan, vavřín, dub,
javor, vrba, bříza, olše, skořicovníky, duby, palmy, platany,
fíkovníky, ve vlhkých oblastech - bahenní tisovce, v suchých
oblastech - sekvoje
Z třetihorních rostlin v zamokřených oblastech vznikala
ložiska hnědého uhlí nebo lignitu.
ČTVRTOHORY
Doba trvání : asi 2 mil. let,
od 1,8 mil. let do současnosti
Č
T
V
R
T
O
H
O
R
Y
starší
PLEISTOCÉN
mladší
HOLOCÉN
ÉRA
VÝVOJE
ČLOVĚKA
PODNEBÍ
Obr.12:http://abc.blesk.cz/clanek/casopis-abc/3918/doba-ledova-ve-skutecnosti.html
Na celé Zemi se citelně ochladilo. První náznaky těchto změn se projevily už koncem
třetihor, to je přibližně před dvěma miliony let. Začalo to nenápadně - zprvu jen nepříliš
výrazným kolísáním teplot a častými dešti. Postupně ale teplota klesala, dešťové srážky
nahradilo sněžení. A ledovce, které se až do té doby držely jen na horských vrcholech,
začaly sestupovat do nížin. Toto ochlazení nemělo jen místní charakter, postihlo celý svět.
Ledovcové příkrovy rostly a v poměrně krátké době pokryly rozsáhlé plochy kontinentů.
Celá třetina tehdejší souše zmizela pod ledem.
Začaly doby ledové. Pokles teploty nebyl trvalý, ale měl výkyvy. Období největšího chladu,
vlastní doby ledové se střídaly s teplejšími dobami meziledovými.
Přesto i během teplejších mezidobí bylo velmi chladno - ve střední Evropě byla průměrná
teplota o 3 až 4 °C nižší než dnes.
A v oněch chladnějších mezidobích se průměrná teplota držela stále pod bodem mrazu.
ŽIVOČICHOVÉ STARŠÍCH ČTVRTOHOR
Rozvoj savců - mamuti, nosorožci, koně, jeleni, sobi,
losi, medvědi, hyeny, lišky, vlci.
VIDEO
Mamut-Titán
doby ledové
VIDEO – cesta do
pravěku - setkání
s mamutem
Obr.13
Obr.14
Tehdejší krajina: v okolí ledovců bažinatá tundra
Šavlozubé kočkovité šelmy - Machairodus
Žili zde:
SRSTNATÝ
JeskynníNOSOROŽEC
medvědi
Jeskynní lvi
Madrid - vyhynulý medvěd jeskynní se neživil
výhradně rostlinnou potravou, jak se dosud
vědecká obec domnívala, nýbrž byl
všežravec. Na jeho jídelníčku byly i mršiny, a
to včetně z jedinců jeho vlastního druhu.
Jelen Megaceros
giganteus
Pokračuje vývoj
primátů
a
člověka.
s rozpětím lopat paroží až 3m
Obr.15 Obr.19
Obr.16
Obr.18
Obr.17
ROSTLINSTVO STARŠÍCH ČTVRTOHOR
Doba ledová:
mechy, lišejníky, zakrslé břízky, vrby, dryádka osmiplátečná, stepní tráva,
byliny a další chladnomilné rostliny.
Doba meziledová:
katran tatarský, kavyl vláskovitý, hlaváček jarní, dub šípák
Obr.26
Glaciální relikty:
jsou to rostliny, které jsou pozůstatkem z dob ledových (např. vrba
bylinná, ostružník moruška);přežily v Krkonoších, tam kde jsou klimatické
podmínky podobné vzdálenému severu
ZÁPIS DO SEŠITU
NAJDEŠ ZDE
Obr. 27
OPAKOVÁNÍ UČIVA
PRACUJ S PRACOVNÍMI LISTY
PL č. 12 –
závěrečné
opakování
PL č. 11
PL č. 13 –
interaktivní
tabule
cz.123rf.com
Použité zdroje:
Obr.1: necyklopedie.wikia.com
Obr.2: http://www.gify.nou.cz/lid_praclovek.htm
Obr.3:zs5vajgar.wu.cz
Obr.4, obr. 11:valentinska.cz
Obr.5, obrázky str.7,8, 11:vsechnapriroda.blog.cz
Tabulka Geologický čas: Časová mistr-bucket.sdeluje.cz
Obr.6:jetotak.sk
Obr.7:kreacionismus.cz
Obr.8:dinosaurss.blog.cz
Obr.9, 10:svetpraveku.wz.cz
Obr.12:http://abc.blesk.cz/clanek/casopis-abc/3918/doba-ledova-ve-skutecnosti.html
Obr.13:historieodpraveku.blog.cz
Obr. 14:zahadnitvorove.blog.cz
Obr.15:zs1.kraslice.indos.cz
Obr.16: blogorgonopsid.blog.cz
Obr.17: avph.com.br
Obr.18: nivnicky-skalicky.cz
Obr.19: ceskenoviny.cz
Obr.20: valentinska.cz/
Obr.21:leccos.com
Obr.22:zstrebivlice.blog.cz
Obr.23:vsekolemmne.blog.cz
Obr.24, 25: valentinska.cz/
Obr.25:hledani.gnosis9.net
Obr.26:fotoblog.in
Obr.27:- e-anglictina.blogspot.com
Animace:marketa.122.sblog.cz
Activstudio3 společnosti Promethean
Text:
www.vsechnapriroda.blog.cz
www.cs.wikipedia.org
http://www.gweb.cz/clanky/clanek-32/
Download

třetihory a čtvrtohory