Člen skupiny |Member of
Datum poslední aktualizace: 12.11.2014
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ
Název:
BENZÍN TECHNICKÝ 80/110 (DUNASOL)
Ostatní názvy:
Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu
ES číslo:
926-605-8
Charakteristika:
Čirá nebo nažloutlá kapalina benzínového zápachu
Specifikace jakosti, parametry:
Parametr
MJ
Hustota při 15 °C
Počátek destilace
Konec destilace
Celkový obsah aromátů
n-hexan
Obsah benzenu
Barva (Saybolt)
Obsah síry
Index lomu při 20 °C
Číslo odpaření E=1
Anilinový bod
Kauri – butanolové číslo
Obsah mědi, Copper Strip, 3h,
50oC, Metoda B
Pokyny pro skladování:
Hodnota
3
g/cm
°C
°C
% hm
% hm
% hm
mg/kg
°C
cm3
0,7000 – 0,7250
min. 80
max. 110
max. 0,1
max. 5
max. 0,01
min. 30
max. 1
1,3900 – 1,4000
2,5 – 3,6
55,0 – 65,0
31 – 35
negativní
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě. Uchovávejte v
těsně uzavřených obalech. Skladujte z dosahu zdrojů zapálení a přímého
slunečního záření. Hořlavina I. třídy nebezpečnosti.
Doba expirace:
24 měsíců
Balení:
cisterny, kontejnery 1000 l, sudy 200 l
REACH:
Látka byla registrována, registrační číslo: 01-2119486291-36-XXXX
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, datová schránka: 9herxwv, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001 a EMS dle ISO 14001
Download

BENZÍN TECHNICKÝ 80/110 (DUNASOL)