1
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní název:
Katalogové číslo:
Stihl SUPERCLEAN
Číslo CAS:
Číslo ES : :
Registrační číslo REACH:
Nepoužívá se.
Nepoužívá se.
U směsí se neuvádí
1.2 Příslušná použití látky nebo směsi:
a nedoporučená použití
Rozpouštědlo pryskyřice a olejů
Nedoporučená použití nejsou specifikována
0782 420 1002
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Výrobce:
ANDREAS STIHL AG & Co.KG
Adresa:
Badstrasse 115, D-71336 Waiblingen, Německo
Telefon:
Tel: +49(0)7151-26-3237, Fax: +49(0)7151-26-8-3237
Dodavatel na trh v ČR:
Adresa:
Kontakt:
Adresa/mail osoby odpovědné za BL
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753, 664 42 Modřice
Tel: 547 423 111 Fax: 547 216 275
[email protected]
Toxikologické informační středisko v Praze
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 234 919 293
Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Výrobek je klasifikován v souladu s nař. EP a Rady (ES) č. 1272/2008 Sb. CLP postupem podle směrnice
pro nebezpečné přípravky (1999/45/ES) a zákona č. 350/2011 Sb. jako nebezpečný.
Klasifikace: R 12 extrémně hořlavý, nevystavujte tlaku!
2.2 Prvky označení
Výstražný symbol dle 350/2011 Sb.:
Dle ES 1272/2008 Sb.:
R věty: R 12 extrémně hořlavý
F + extrémně hořlavý
GHS02 - hořlavé látky
Hořlavý aerosol, kat. 1
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229: Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout
2
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
S – věty:
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 15 Chraňte před teplem
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S 23 Nevdechujte aerosoly
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přes 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů
2.3 Další nebezpečnost
Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 stupňů celsia.
Nádobku neprorážejte ani nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé
předměty.
Výsledky posouzení PBT a vPvB: Nelze použít
Oddíl 3. Složení / informace o složkách
3.1 Chemická charakteristika: směs obsahující níže uvedené nebezpečné složky
3.2 Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí
Název složky 1 :
Mazací oleje (ropné), C 15-30 , hydrogenovaný
neutrální olej; základový olej – nespecifikovaný
Koncentrace
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo REACH
Klasifikace podle
67/548/EHS,1999/45/ES
25 - 50 %
72623-86-0
276-737-9
649-482-00-X
01-2119474878-16-xxxx
Xn
R 65,66
Klasifikace podle 1272/2008/ES
Skin Irrit 2 dráždivost pro kůži kat.2
H312 zdraví
škodlivý při styku s kůží
GHS08
- látky
nebezpečné pro zdraví
Asp.tox. 1 – nebezpečná při vdechnutí , kat. 1
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit
smrt
Název složky
2
Uhlovodíky C11-C14, n.alkany,isoalkany,cykleny, <2 %
aromátů
3
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Koncentrace
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo REACH :
Klasifikace podle
67/548/EHS,1999/45/ES
Klasifikace podle 1272/2008/ES
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
25 - 50 %
neuvedeno
926 – 141 - 6
neuvedeno
01-2119456620-43-****
Xn
R 65,66
Xn
dráždivý
R 65, R 66
Skin Irrit 2 dráždivost pro kůži kat. 2
H312 zdraví škodlivý při styku s kůží
asp. Tox. 1, H 304
Název složky 3
Koncentrace
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo REACH
Klasifikace podle
67/548/EHS,1999/45/ES
Klasifikace podle 1272/2008/ES
propan
10-15 %
74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
01-2119486944-21
F+
R 12
Flam. Gas 1, hořlavý plyn kat. 1
H220 extrémně hořlavý plyn
H280 - stlačený plyn
Název složky 4
Koncentrace
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo REACH
Klasifikace podle
67/548/EHS,1999/45/ES
Klasifikace podle 1272/2008/ES
butan
10 – 15 %
106-97-8
203-448-7
neuvedeno
01-2119474691-32
F+
R 12
Flam. Gas 1, hořlavý plyn kat. 1
H220 extrémně hořlavý plyn
4
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
H280 - stlačený plyn
Název složky 5
Koncentrace
Číslo CAS
Číslo ES
Indexové číslo
Registrační číslo REACH
Klasifikace podle
67/548/EHS
Klasifikace podle 1272/2008/ES
izobutan
<5 %
75-28-5
200-857-2
neuvedeno
01-2119485395-27
F+
R 12
Flam. Gas 1, hořlavý plyn kat. 1
H220 extrémně hořlavý plyn
H280 - stlačený plyn
Alifatické uhlovodíky > 30%
Anionové tenzidy <5 %
Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc






4.1. Popis a pokyny první pomoci
Všeobecná upozornění: Látkou znečistěný oděv ihned odstranit.
vdechnutí: Přístup čerstvého vzduchu.
zasažení pokožky: Okamžitě smýt velkým množstvím vody.
zasažení očí: Důkladně propláchnout velkým množstvím vody, konzultovat lékaře.
požití: Ústa vypláchnout a dostatečně zapít vodou. Nevyvolávat zvracení. Okamžitě
vyhledat lékaře.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Bolest hlavy, únava, závrať, nevolnost
4.3 Pokyn týkající se lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou žádné zvláštní pokyny, stanoví lékař
Oddíl 5. Opatření pro hašení požáru






5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky: Pěna, kysličník uhličitý, prášek, mlha
Nevhodné hasicí prostředky z důvodu bezpečnosti: proud vody
5.2 Zvláštní nebezpečnosti vyplývající z látky nebo směsi
nejsou
5.3 Pokyny pro hasiče
5
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
Nevdechovat , použít dýchací přístroj a ochranný oděv
Oddíl 6. Opatření v případě náhodného úniku
 6.1.Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Chránit před ohněm, zajistit větrání, používat ochranné prostředky a oděv
 6.2 Opatření k ochraně životního prostředí:
Nesmí proniknout do půdy, kanalizace, povrchové vody ani podzemní vody.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a při čištění : Nevystavovat vysokým teplotám, při úniku
zachytit savým materiálem. Zbytky odstranit omytím vodou
6.4 Odkazy na jiné oddíly: osobní ochranné prostředky viz kap. 8
Oddíl 7. Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:
7.1.1 Konkrétní doporučení:
Používat jen v dobře větraných prostorách. Nevdechovat výpary.
7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci
Při práci s přípravkem se mohou uvolňovat těkavé látky.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí
Neponechávat v blízkosti zdrojů ohně. Nekouřit. Skladovat odděleně od potravin. Nádoby skladovat na
dobře větratelném místě. Doporučená skladovací teplota: 20°C.
Skladovat v chladnu, zahřátí vede k zvýšení tlaku a nebezpečí poškození obalu.
7.3 Konečné specifikace
Směs nemá jiné použití než uvedené v bodě 1.2
Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry dle nař.vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Látka
PROPAN
BUTAN
CAS-č
74-98-6
106-97-8
PEL
1800 mg/m³
1800 mg/m³
NPK-P
4000 mg/m³
4000 mg/m³
Použity limity pro směs propan-butan
8.2 Omezování expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistěte dostatečné větrání, při práci nekuřte, nejezte, nepijte. Po ukončení práce je nutno umýt ruce.
Zabraňte kontaktu se sliznicemi a s očima. Llimit (PEL) pro propan – butan (1:1) = 1800 mg/m3, Nejvyšší
přípustná koncentrace (NPK-P) = 4000 mg/m3
8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Osobní ochranné pomůcky: Rukavice z latexu. Ochranné brýle. Před pauzami a po konci pracovní doby
umýt ruce.
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Dodržujte pokyny dle kap.7
Oddíl 9.
Fyzikální a chemické vlastnosti
 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled:
aerosol
Barva:
žlutá
Zápach/vůně:
charakteristický
6
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Bod vzplanutí:
Hustota při 20°C:
Mísitelnost s vodou při 20 °C:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
89 °C
0.82 – 0,83 g/cm³
není
Hodnota pH:
Louhování při 20 °C:
Metoda: DIN EN ISO 2431/ 4 mm
10 - 15 sec
Oddíl 10 . Stálost a reaktivita
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Reaktivita :
Neuvádí se.
Chemická stabilita:
Při předepsaném způsobu skladování stabilní.
Možnost nebezpečných reakcí: Neuvádí se.
Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zabránit kontaktu s ohněm
Neslučitelné materiály: Neuvádí se.
Nebezpečné produkty rozkladu:
Nejsou žádné známé.
Oddíl 11. Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita přípravku: neuvedeno
Akutní toxicita složek přípravku
Ropné destiláty, hydrogenačně rafinované, lehké, parafinické
LD50 orálně potkan >5000 mg/kg
LD50 pokožkou (králík) >2000 mg/kg
LC50 inhalačně potkan >5 000mg/l/4 hod
Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cykleny, <2% aromáty
LD50 orálně potkan > 5000 mg/kg (OECD 401)
LD50 dermálně králík >5000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalačně potkan >5000 mg/m3/ 8 hod (OECD 403)
Butan 106-97-8
LC 50/ 4h 658 mg/kg potkan
11.2. Známé dlouhodobé i okamžité účinky a rovněž chronické účinky plynoucí z krátkodobé i
dlouhodobé expozice: Nepříznivé účinky na zdraví, zpùsobené expozicí : Po delší expozici mohou být
bolesti hlavy, malátnost..
Směs: akutní toxicita , dráždivost, žíravost, senzibilizace, toxicita – opakovaná expozice,
karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci pro směs nestanovena
Oddíl 12.
Ekologické informace
12.1 Toxicita pro vodní organismy:
Mazací oleje
EC 50/48 h >100 mg/l (dafnie)
LC 50/72 h >100 mg/l (řasy)
Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cykleny, <2% aromáty
ELO 48 h 1000 mg/l (Daphnia magna)
ELO 72 h 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LLO 96 h 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
12.2 Perzistence a rozložitelnost.
Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cykleny, <2% aromáty
Biodegradace 69% (-) (28d)
7
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
oleje
> 53% (-) (28d)
12.3 Bioakumulační potenciál
Údaje pro směs nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v půdě
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: nejsou
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Nejsou známy
Oddíl 13.
Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Podle zákona č. 185/2001 Sb. Obaly nebo výrobky vytřídit jako nebezpečný odpad
13.2 Způsoby zneškodnění kontaminovaného obalu:
Zařadit jako nebezpečný odpad katalogové číslo 150110 N nebo 150111 N, předat ke zněškodnění
oprávněné osobě
13.3 Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů
Oddíl 14 . Informace pro přepravu
14.1 Číslo UN : 1950
ADR, IMG,IATA UN
1950
14.2. Pozemní přeprava / LKW / mezinárodní / poznámka
ADR
1950 nádoba pod tlakem
IMDG
aerosol
IATA
aerosol, hořlavina
14.3 Třída nebezpečnosti :
ADR
2 5F Nádoby se stlačeným plynem
Označení nebezpečnosti č.: 2.1
Přepravní kategorie: 2
Lodní doprava / poznámka
IMDG/GGVSee-třída: 2.1
Znečišťující látka
aerosoly
IMDG-PACK.GROUP: UN-č.: 1950
Letecká doprava / poznámka
ICAO/IATA-DGR: 2.1
UN-č.: 1950
ICAO-PACK.Group:
aerosoly, hořlavina
14.4 Obalová skupina: nerelevantní
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: nerelevantní
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: viz oddíl 6-8, pozor plyn
14.7 Hromadná přeprava podle příl.II MARPOL 73/78 a IBC:
8
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
Omezené množství (LQ) 1L
Přepravní kategorie 2
Kód pro omezení přepravy tunely: D
Oddíl 15 . Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy
týkající se látky nebo směsi
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a
balení a označování nebezpečných chemických směsí
ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich
skladování
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, které stanoví podmínky pro zdraví při práci, včetně
limitů PEL a NPK (viz čl. 8).
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).
Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 907/2006 (CLP)
Směrnice 67/548/EHS (DSD) – Směrnice o nebezpečných látkách
Směrnice 1999/45/ES (DPD) – Směrnice o nebezpečných přípravcích
Omezení pro použití hořlavých látek v aerosolových rozprašovačích podle ustanovení Nařízení (ES) č.
1907/2006 (REACH), příloha XVII, bod 40.
15.2 Posouzení chemické nebezpečnosti:
nebylo provedeno
Oddíl 16. Další informace
16.1 Seznam R-vět a S-vět podle zákona č. 350/2011 Sb.
Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty):
R12 Extrémně hořlavý
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 15 Chraňte před teplem
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S 23 Nevdechujte aerosoly
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
16.2 Seznam H-vět a P-vět podle Přílohy III Nařízení (ES) č. 1272/2008
Standardní věty o nebezpečnosti H-věty:
H 220 Extrémně hořlavý plyn
H222 Extrémně hořlavý aerosol H 280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H229: Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout
H 304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) podle Přílohy IV Nařízení (ES) č. 1272/2008
Prevence:
9
Bezpečnostní list
podle Nařízení EP a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)
Datum vydání: 2.10.2014
Název výrobku:
Verze: 3.0
Stihl SUPERCLEAN
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
Skladování:
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přes 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů
Údaje o změnách a revizích
Č. revize Verze BL
Datum
0
1
2
3
0
1.0
2.0
3.0
15.1.2008
15.4.2010
25.10.2012
2.10.2014
Provedené změny
Nový bezpečnostní list pro výrobek.
Aktualizace dle BL výrobce
Aktualizace dle BL výrobce
Přepracování bezpečnostního listu do formy odpovídající
aktuálnímu znění nařízení REACH, úprava obsahu – týká se
všech částí. Klasifikace směsi nezměněna.
Legenda ke zkratkám uvedeným v bezpečnostním listu:
Xn
zdraví škodlivý
F+
extrémně hořlavý
PEL –
nejvyšší přípustný expoziční limit
NPK –P
nejvyšší přípustní koncentrace v pracovním prostředí
vPvB
Látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní
PBT
Látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
RID
železniční přeprava
ICAO l
letecká přeprava
IATA
Mezinárodní asociace letecké přepravy
ADR
Silniční přeprava
LC
letální koncentrace
LC 50
letální koncentrace, 50 %
EC 50
polovina maximální účinné koncentrace
LD 50 l
letální dávka, 50 %
GHS
globální harmonizovaný systém klasifikace a označení chemikálií
CAS
přidělené číslo látky
Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č.. 350/2011 Sb. a Nařízení ES 1907/2006.
Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního
prostředí. Údaje jsou uváděny v dobré víře a zakládají se na stavu našich znalostí o příslušném výrobku k
uvedenému datu. Tyto podrobnosti se vztahují na produkt takový, jak je dodán, a nemusí platit už při jeho
dalším smíchání s jinými látkami. V případě použití látky nebo směsi jiným způsobem než doporučeným v
tomto bezpečnostním listě, dodavatel neodpovídá za případnou škodu.
Bezpečnostní list nezbavuje v žádném případě uživatele povinnosti znát a dodržovat zákonná ustanovení
upravující jeho činnost. Jen sám uživatel odpovídá za realizaci opatření, vztahujících se ke způsobu,
jakým výrobek používá.
Konec bezpečnostního listu
Download

STIHL Superclean (PDF, 605.7 KB)