1/5 ZELUFLEX 4587
Bezpečnostní list
(podle zákona č. 371/2008 a Nařízení ES č. 1907/2006)
Datum vydání: duben 2012
Název výrobku: LEPIDLO ZELUFLEX 4587
Strana: 1 z 5
1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU
1.1 Identifikace látky nebo přípravku
Název: ZELUFLEX 4745
Další názvy látky/přípravku : --
1.2 Použití látky nebo přípravku
Čalounické lepidlo, určené k lepení materiálů v čalounické a automobilové výrobě a autoopravárenství.
Popis funkce látky nebo přípravku: rozpouštědlové lepidlo
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku
Jméno nebo obchodní jméno distributora: Ing. Václav Faltus
Místo podnikání nebo sídlo:
Karlovarská 50, 350 02 Cheb
Identifikační číslo:
18690023
Telefon/Fax:
354 422 775
e-mail:
[email protected]
Jméno nebo obchodní jméno výrobce: ZELU Chemie
Místo podnikání nebo sídlo:
Robert-Bosch-Str. 8, D-71711 Murr, BRD
Telefon/Fax:
0049/7144 82570, 0049/7144 8257 30
e-mail:
[email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 354 422 775 7,00-15,30
603 244 843, 603 244 858
Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 995 402
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Klasifikace podle zákona: F Vysoce hořlavý
Xi Dráždivý
N Škodlivý pro životní prostředí
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
R 11 – Vysoce hořlavý
R 36/38 – Dráždí oči kůži
R48/20 – nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobém vdechování
R63 – Možné nebezpečí poškození plodu matky
R 67 – Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/ přípravku:
R 51/53 – Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí
Další údaje:
R 11- Vysoce hořlavý. Unikající páry nebo rozlitá tekutina mohou vytvořit hořlavé
směsi při dosažení bodu vzplanutí nebo nad tímto bodem. Nebezpečí
elektrostatického náboje. Produkt se může elektrostaticky nabíjet, což může
vést k elektrickému výboji. Neskladovat v blízkosti otevřeného ohně, zdrojů
tepla nebo zápalných zdrojů.
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Chemická charakteristika výrobku: rozpouštědlové lepidlo na bázi polychloroprenu.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Uhlovodíky C6, C7, Ethylacetát, Butan
Identifikační čísla
Chemický název lát.
Koncentrace % Symbol nebezpečn.
1.CAS: není
ES: 927-510-4
Index.č. : není
Uhlovodíky, C7, n-alkany,
isoalkany, cyklické
5-10
F- vysocehořlavý
Xn- zdraví škodlivý
N-škodlivý pro
životní prostředí
2.CAS: není
ES: 931-254-9
Index.č.: není
Uhlovodíky, C6, isoalkany,
<
5 % n-hexanu
20 - 30
3.CAS: 141-78-6
ES: 205-500-4
Index.č.: 607-022-00-5
Ethylacetát
20 – 30
F-vysocehořlavý
Xn- zdraví škodlivý
N-škodlivý pro
životní prostředí
F-vysocehořlavý
Xi-dráždivý
R – věty
F, Xn N; R11,
R38, R51/53,
R65, R67
F, Xn, N; R11,
R38, R51/53,
R65, R 67
R11
R36,R66, R67
2/5 ZELUFLEX 4587
Bezpečnostní list
(podle zákona č. 371/2008 a Nařízení ES č. 1907/2006)
Datum vydání: duben 2012
Název výrobku: LEPIDLO ZELUFLEX 4587
4.CAS: 108-88-3
ES: 203-625-9
Index.č.: 601-021-00-3
4.
Toluen
Strana: 2 z 5
10-20
F-vysocehořlavý
Xn- zdraví škodlivý
F, Xn; Repr.
Cat. 3; R11,
R38, R48/20,
R63, R65, R67
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Při vdechnutí nebo požití je nutné vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.
Při zasažení očí:
Otevřené oči důkladně vyplachovat vodou, dokud nepomine podráždění / cca 10 až 15 minut/. Při
přetrvávajícím podráždění přivolat lékaře.
Při zasažení pokožky:
Zasažené části pokožky okamžitě umýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Silně kontaminovaný oděv
případně i obuv okamžitě vyměnit a před opětovným použitím vyčistit.
Při požití:
Nevyvolávat zvracení.Podejte pacientovi vodu, pokuď je při vědomí. Postiženého uvést do klidové polohy a
okamžitě přivolat lékaře.
Při vdechnutí:
Zajistit transport postiženého z ohroženého prostoru za dodržení vhodných opatření pro zajištění dýchání. Při
nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Postiženého uvést do klidu a okamžitě
zajistit další lékařské ošetření.
5.
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Vhodné hasící prostředky :
CO2, hasící prášek nebo rozprašovaný proud vody. Při větším požáru hasit rozprašovaným proudem vody
nebo alkoholuvzdornou pěnou. Vyteklou tekutinu pokud možno pokrýt pěnou.
Nevhodná hasiva:
Zvláštní nebezpečí:
Při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý a toxické plyny.
Další údaje:
Výpary jsou těžší než vzduch a rozšiřují se při zemi. Zapálení je možné i na velkou vzdálenost.
6.
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Preventivní opatření na ochranu osob:
Zajistit dostatečné větrání, odstranit zápalné zdroje. Při vzniku par nebo aerosolů použít ochranu dýchání.
Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo vodstva. Při vniknutí do kanalizace nebo vodstva informovat příslušné
orgány.
Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Kapalinu stáhnout pomocí absorbčního materiálu, který na sebe váže tekutiny ( písek, křemičitá drť, látky
vážící na sebe kyseliny, univerzální savý materiál, piliny apod. )
Znečištěnou kapalinu a absorpční materiály znečištěné kapalinou sesbírat do uzavíratelných nádob.
Kontaminovaný materiál a nádoby zlikvidovat jako nebezpečný odpad (kategorie odpadu N - nebezpečný)
ve smyslu Zákona o odpadech – viz bod 13.1.
Další údaje:
Výpary jsou těžší než vzduch a rozšiřují se při zemi. Zapálení je možné i na velkou vzdálenost.
7.
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Nebezpečí elektrostatického náboje: při skladování a použití zamezit vzniku elektrostatického náboje
7.1. Zacházení:
zajistit dobré odsávání nebo větrání pracoviště. Nemanipulovat s produktem v blízkosti otevřeného
plamene, zdrojů tepla nebo zápalných zdrojů. Vyprázdněné obaly mohou obsahovat zbytky produktu,
proto musí zůstat otevřené na bezpečném místě , aby došlo k vytěkání rozpouštědel, obsažených ve
zbytkovém produktu.
7.2. Skladování:
3/5 ZELUFLEX 4587
Bezpečnostní list
(podle zákona č. 371/2008 a Nařízení ES č. 1907/2006)
Datum vydání: duben 2012
Název výrobku: LEPIDLO ZELUFLEX 4587
Strana: 3 z 5
Produkt skladovat v uzavřených nádobách při teplotě min. 15°C v suchu na dobře větratelném místě,
neskladovat v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a zápalných zdrojů.
Vyprázdněné obaly mohou obsahovat zbytkové produkty včetně organických rozpouštědel a
až do úplného odvětrání a vytěkání rozpouštědel zůstávají nebezpečně kontaminovány a je
třeba s nimi manipulovat a skladovat je jako obaly znečištěné chemickým přípravkem s
vlastnostmi uvedenými v odstavci 2.
7.3. Specifická použití:
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1. Limitní hodnoty expozice
CAS-č.
108-88-3
Označení látky
Toluen
141-78-6
Ethyl Acetát
uhlovodíky C6
uhlovodíky C7
Druh
PEL
NPK-K
PEL
NPK-K
PEL
PEL
Hodnota
190
760
1500
3000
1200
1400
Jednotka
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
8.2. Omezování expozice:
8.2.1. Omezování expozice pracovníků:
Doporučuje se lokální odsávací zařízení, aby bylo možno odsávat emise vznikající při procesu přímo od
zdroje. V uzavřených prostorách je nutné celkové odsávání prostor. Větrací zařízení musí být chráněno proti
explozi. Pracoviště technicky zajistit proti vzniku elektrostatických výbojů.
Výběr a užití prostředků osobní ochrany závisí na charakteru pracoviště a na způsobu manipulace s produktem. Produkty je třeba uchovávat v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv. Před přestávkami a
po ukončení práce je třeba umýt ruce. Nevdechovat výpary nebo aerosol. Při práci nejíst a nepít.
a) Ochrana dýchacích orgánů:
Při dobrém odvětrání není nutná, jinak použít filtrační materiál typ A.
b) Ochrana rukou:
Ochranné rukavice odolné chemikáliím.
c) Ochrana očí:
Těsně přiléhající ochranné brýle.
d) Ochrana kůže:
Pracovní ochranný oděv, který chránící tělo, ruce a nohy.
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Při plnění povinností k omezování expozice životního prostředí je třeba postupovat v souladu s právními
předpisy na ochranu životního prostředí, např. zákona č.86/2002 o ochraně ovzduší a jeho změn.
9.
9.1.
9.2.
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Obecné informace
Skupenství (při 20 C):
kapalné
Barva:
bezbarvá nebo červená
Zápach:
mírný
Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH (při °C):
neaplikovatelné
Teplota (rozmezí teplot) tání ( °C):
nepoužitelná
Teplota (rozmezí teplot) varu ( °C)
cca 560C
Bod vzplanutí:
-26 °C
Teplota vznícení:
vyšší než 200°C
Hořlavost:
hořlavé, třída nebezpečnosti 1
Samozápalnost:
není
Výbušné vlastnosti: horní mez (% obj.):
12,8% objem hmotn. dle ČSN 65 0322
dolní mez: (% obj.):
1,1% objem hmotn. dle ČSN 65 0322
4/5 ZELUFLEX 4587
Bezpečnostní list
(podle zákona č. 371/2008 a Nařízení ES č. 1907/2006)
Datum vydání: duben 2012
Strana: 4 z 5
Název výrobku: LEPIDLO ZELUFLEX 4587
9.3.
Oxidační vlastnosti:
Tenze par ( při °C):
Relativní hustota (při °C):
Rozpustnost ( při °C):
ve vodě:
v tucích(včetně specifikace oleje)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita
Hustota par
Rychlost odpařování
Další informace
10.
STÁLOST a REAKTIVITA
10.1.
10.2.
10.3.
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
za normálních podmínek stabilní
Podmínky, kterým je třeba zabránit: vyvarovat se otevřenému ohni, teplu, jiskrám
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
Nebezpečné produkty rozkladu:
oxid uhelnatý a neznámé organické sloučeniny při
neúplném spalování
11.
-----23 kPa (200C)
0,86 g/ml (200C) dle DIN 51757
nerozpustné
----------cca 2400 mPa*s (200C)
-----neuvedeny
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1. Popis příznaků expozice
Vdechováním - koncentrace par přesahující doporučené expoziční doby na pracovišti mohou způsobit
bolesti hlavy a závratě
Stykem s kůží - při kontaktu s pokožkou dráždí kůži a sliznici
Stykem s očima - při zasažení očí má dráždivý účinek
11.2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní účinky
Senzibilizace
Toxicita po opakovaných dávkách
Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci)
12.
EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
Ekotoxicita
Mobilita
Perzistence a rozložitelnost
Bioakumulační potenciál
Výsledky posouzení PBT
Jiné nepříznivé účinky
13.
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1. Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
Kód dle katalogu odpadů název odpadu
08 04 09
Odpadní lepidla a těsnící materiály
obsahující organická rozpouštědla
kategorie odpadu dle katalogu
odpadů
N - nebezpečný
N – nebezpečný
Nutno likvidovat jako nebezpečný odpad, např. spalováním.
13.2. Způsoby zneškodňování obalů:
kovový obal úplně vyprázdněný a odvětraný
Kód dle katalogu odpadů
název odpadu
kategorie odpadu dle katalogu
odpadů
15 01 04
kovové obaly
O – obyčejný
Možno likvidovat recyklací jako železný odpad za splnění níže uvedených podmínek:
Dle „Osvědčení o nebezpečných vlastnostech odpadu č.5/2007 “ ze dne 22.4.2007,
zpracovaného pověřenou osobou „EkoInvest Sokolov s.r.o., Ing.Zdeněk Mašek“ a vydaného
pro Kovové obaly znečištěné zbytky lepidel, katalogové číslo odpadu 15 01 04, není tento
5/5 ZELUFLEX 4587
Bezpečnostní list
(podle zákona č. 371/2008 a Nařízení ES č. 1907/2006)
Datum vydání: duben 2012
Název výrobku: LEPIDLO ZELUFLEX 4587
Strana: 5 z 5
odpad odpadem kategorie nebezpečný a je možno s ním nakládat jako s odpadem kategorie
O – obyčejný, tzn. likvidaci jako běžný kovový šrot při dodržení následujících podmínek:
odpad vznikl vyprázdněním kovového obalu obvyklým způsobem, tj. byl vyprázdněn celý tekutý
obsah. Doporučuje se poslední zbytky lepidla vyprázdnit přelitím do nového otevřeného obalu
s lepidlem,
- kovový obal musí být opatřen originální etiketou, ze které je zřejmá identifikace původního obsahu,
tj. lepidlaZELUFLEX 4587. Při jakékoliv pochybnosti o původním obsahu obalu je nutné s tímto obalem
nakládat jako s nebezpečným odpadem,
takto vyprázdněný kovový obal musí zůstat otevřený a zbavený uzávěrů tak, aby vytěkáním
organických rozpouštědel zbytky lepidla vyschly a zůstal pouze inertní zbytek, který již nemá
nebezpečné vlastnosti,
u takto vyprázdněného a odvětraného kovového obalu byly vyloučeny nebezpečné vlastnosti –
vysoká hořlavost a tím se stal obal netečným materiálem s doporučením pro další nakládání materiálově využít jako kovový šrot,
musí být provedena kontrola všech kovových obalů, které mají být materiálově využity jako kovový
odpad. U těchto vyprázdněných a odvětraných obalů s ulpělými zbytky vyschlého lepidla nesmí být
zjištěn charakteristický pach organických rozpouštědel a lepivost povrchu ulpělých zbytků lepidla,
v opačném případě musí být s obalem nakládáno jako s odpadem kategorie N – nebezpečný.
kovový obal s tekutými zbytky lepidla nebo jinak znečištěný
15 01 10
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
N – nebezpečný
Nutno likvidovat jako nebezpečný odpad, např. spalováním
Pokud nebude kovový obal zaviněním spotřebitele vyprázdněn tak, aby mohl být ve smyslu
výše uvedeného osvědčení zařazen jako obyčejný odpad – nedostatečným vyprázdněním,
neúměrným znečištěním nebo znečištěním jinými produkty než byl původně naplněn, musí
být zlikvidován spotřebitelem jako nebezpečný odpad, např. ve spalovně odpadů.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
14.1. Při přepravě nebo manipulaci s plnými obaly dbát na pečlivé uzavření obalů s přípravkem tak,
aby během manipulace nebo přepravy nedošlo k rozlití lepidla. Dodržovat podmínku bezpečné
vzdálenosti od otevřeného ohně, zdrojů tepla a zápalných zdrojů.
14.2. Pozemní přeprava ( ADR/RID )
Číslo UN: 1133
Třída nebezpečnosti: 3
Číslice/Písmeno: 5 b Obalová skupina: PG II
Pojmenování přepravovaných látek : LEPIDLA
Výstražná tabule: oranžová bez označení látky
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
Informace, týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být uvedeny
na etiketě:
Symbol nebezpečí: F – vysoce hořlavé
Xi – dráždivý
N - škodlivý pro životní prostředí
Komponenty určující nebezpečnost, které musí být uvedeny na etiketě : uhlovodíky C6 a C7, toluen, ethyl
acetát
16. DALŠÍ INFORMACE
R-věty ( úplné znění ) : R 11
- Vysoce hořlavý
R 36/38 – Dráždí oči a kůži
R48/20 – nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobém vdechování
R63 – Možné nebezpečí poškození plodu matky
R 67
- Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
R 51/53 – Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
S – věty (úplné znění ): S 16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S 23 – Nevdechujte páry, aerosoly
S 24 – Zamezte styku s kůží
S 26 – V případě zasažení očí důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc
S 29 – Nevylévejte do kanalizace
S 33 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S 35 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
6/5 ZELUFLEX 4587
S36/37 – Používejte ochranný oděv a rukavice
S 51 - Používejte pouze v dobře větraných
prostorách
Tyto údaje popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktu a zakládají se na nejlepším současném stavu
vědomostí a současné legislativy, především přílohy II, Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (REACH). Nemají však význam ujištění o vlastnostech produktu ve
smyslu předpisů o ručení a zárukách a jsou nezávazné. Údaje pro vyhotovení bezpečnostního listu byly čerpány z
dokumentu EG-Sicherheitsdatenblatt, ZELUFLEX 4745, Stand 05/07 Druckdatum 14.3.2008, zpracovaného
výrobcem lepidla ZELU Chemie, Murr.
Download

Bezpečnostní list Zeluflex 4587 HORÁČEK