Prohlášení dodavatele/distributora o SVHC*
EURO-Šarm spol. s r.o., Těšínská 222, 739 34 Šenov, IČO 63988186
v souladu s čl. 31 Nařízení 1907/2006/ES (REACH)
prohlašuje, že všechny dodávané výrobky, vyjma níže uvedených,
neobsahují látky uvedené na seznamu kandidátů ke dni 17.12.2014 v koncentracích nad
≥ 0,1 % hmotnostních.
Látky obsahující SVHC v množství větším než 0,1 % hmotnostních:
Název produktu
charakter
SVHC složka
CAS
EINECS
obsah
Curatech TN 247
Dichroman draselný
Dimethylformamid
Extir A 3000 AE
Extir A 5000 AE
Koplen F 0814
Koplen F 1020
Kyselina boritá
Lipaton SB 29Y41
Lipaton SB 33Y10
Lipaton SB 5813
Morfolin
N-methylpyrrolidon
Oxid chromový
Perboritan
sodný
tetrahydrát
SCONAPOR F 038
SCONAPOR F 138
SCONAPOR F 238
SCONAPOR F 338
SCONAPOR F 438
Slovafol 906
Slovafol 906
Slovafol 909
Slovafol 909
Slovamix TZ
Styropor F 215
Styropor F 315
Tetraboritan
sodný
(borax) 5H2O
Tetraboritan
sodný
(borax) 10H2O
Trichlorethylen
směs
látka
látka
směs
směs
směs
směs
látka
směs
směs
směs
látka**
látka
látka
látka
Tetraboritan disodný
Dichroman draselný***
N,N- dimethylformamid
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
Kyselina boritá
nonylfenol, rozvětvený, EO
nonylfenol, rozvětvený, EO
4-nonylfenol, rozvětvený, EO
2-methoxyethanol
1-Methyl-2-pyrrolidon
Oxid chromový***
Perboritan sodný (tetrahydrát)
1303-96-4
7778-50-9
68-12-2
3194-55-6
3194-55-6
3194-55-6
3194-55-6
10043-35-3
68412-54-4
68412-54-4
127087-87-0
109-86-4
872-50-4
1333-82-0
37244-98-7
215-540-4
231-906-6
200-679-5
221-695-9
221-695-9
221-695-9
221-695-9
233-139-2
<
>
>
≤
≤
≤
≤
>
≤
≤
≤
<
>
>
>
směs
směs
směs
směs
směs
látka**
látka
látka**
látka
směs
směs
směs
látka
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
4-nonylfenol, rozvětvený
4-nonylfenol, rozvětvený, EO
4-nonylfenol, rozvětvený
4-nonylfenol, rozvětvený, EO
4-nonylfenol, rozvětvený, EO
Hexabromcyklododekan***
Hexabromcyklododekan***
Tetraboritan disodný
3194-55-6
3194-55-6
3194-55-6
3194-55-6
3194-55-6
84852-15-3
127087-87-0
84852-15-3
127087-87-0
127087-87-0
3194-55-6
3194-55-6
12179-04-3
221-695-9
221-695-9
221-695-9
221-695-9
221-695-9
284-325-5
221-695-9
221-695-9
215-540-4
> 0,1%
> 0,1%
> 0,1%
> 0,1%
> 0,1%
≤ 1%
≤100%
≤ 0,1%
≤100%
35 %
≤ 1%
≤ 1%
> 99%
látka
Tetraboritan disodný
1303-96-4
215-540-4
> 99%
látka
Trichlorethylen***
79-01-6
201-167-4
> 99%
V Šenově dne: 20.1.2015
Zuzana Germanová
REACH kontaktní osoba
* Substances of Very High Concern / látky vzbuzující mimořádné obavy
** Látka obsahující SVHC jako nečistotu
*** Látky byly zařazeny do přílohy XIV nařízení REACH
EURO – Šarm spol. s r. o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Czech Republic
IČ: 63988186, DIČ: CZ63988186, bankovní spojení: KB Havířov, č. účtu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, e-mail: [email protected]; www.eurosarm.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, složka 38395
Společnost je držitelem certifikátu QMS dle ISO 9001
203-713-7
212-828-1
215-607-8
234-390-0
284-325-5
8,5 %
99%
99%
2,5%
2,5%
1%
1%
99%
3,4%
2%
2%
0,5%
99%
99%
96%
Download

Prohlášení o SVHC látkách