2
0
1
3
Výroční
zpráva
Obsah
Slovo úvodem.....................................................................................................2
Základní charakteristika v historickém přehledu...................................................4
Vývoj vybraných ukazatelů...................................................................................5
Organizační struktura ke dni 31. 12. 2013...........................................................6
Vedení společnosti ke dni 31. 12. 2013...............................................................7
Zpráva vedení společnosti za rok 2013................................................................8
Postavení společnosti........................................................................................10
Lidské zdroje a komunikace...............................................................................12
Integrovaný systém řízení...................................................................................14
Výzkum a vývoj..................................................................................................15
Ochrana životního prostředí a bezpečnost.........................................................16
Vlastnická struktura skupiny BorsodChem ZRt. ke dni 31. 12. 2013..................18
Finanční část.....................................................................................................19
Výrok auditora...................................................................................................25
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.......................................27
Čestné prohlášení..............................................................................................28
Přílohy
Účetní závěrka společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., za rok 2013
Slovo
úvodem
Vážené dámy, vážení pánové,
v naší společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. máme za sebou náročný,
ale zároveň úspěšný rok 2013. Náročný proto, že celé její osazenstvo
muselo vynaložit mnoho úsilí, aby úspěšný byl. A úspěšný proto, že se
nám to společnými silami podařilo.
Na tomto místě textu obvykle následuje výčet opatření a manažerských
kroků v té či oné oblasti, která k tomuto výsledku přispěla, ale osobně
to teď nepokládám za bezpodmínečně nutné. A to zejména proto, že
řada věcí a aktivit, které byly dříve považovány za mimořádné, nebo
měly žádoucím způsobem korigující charakter, se v posledních několika letech stala samozřejmou součástí naší systematické práce a řízení,
a to vždy s ohledem na budoucno a stabilitu celé firmy. Jsem tomu
opravdu rád a nevidím lepší způsob jak přispět k celkovému úspěchu
celé mezinárodní skupiny Wanhua Industrial Group, jejíž jsme součástí.
2
V dosaženém hospodářském výsledku se tak výrazně odráží systematická práce vedení společnosti, pozitivní efekt optimálního nastavení
všech podnikových procesů a činností tak, abychom byli schopni
maximálně efektivně reagovat na všechny vnitřní i vnější změny nejen
z hlediska obchodně-finačního a výrobně-technického, ale i z pohledu
využití lidského potenciálu naší společnosti.
Stav a profesionální úroveň zaměstnanců lze považovat za stabilní, počet pracovních míst pak odpovídá potřebě nezbytného pokrytí všech
podnikových procesů a míře využití výrobních kapacit, které se stejně
jako v předchozím roce pohybovalo těsně pod úrovní jejich maxima.
Tomu také odpovídá výše prodejů hlavních výrobků společnosti
anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a speciálních aminů, která
v meziročním srovnání vzrostla nebo byla na velmi podobné úrovni jako
v roce 2012. Výrazný meziroční nárůst prodejů se podařil u objemově
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
druhého nejvýznamnějšího výrobku cyklohexylaminu, a to o více než
20 %. Žádoucí nárůst rovněž zaznamenal segment speciálních aminů,
a to takřka 7 %.
Management firmy pokračoval v naplňování střednědobé strategie společnosti. Finanční objem realizovaných investic činil celkem
118,1 mil. Kč, přičemž většina těchto prostředků směřovala především do pokračování programu zvýšení spolehlivosti a efektivnosti
výrobního a energetického zařízení a rovněž do projektů s příznivým
dopadem do oblasti životního prostředí a bezpečnosti, což rovněž
kopíruje dlouhodobý záměr společnosti. K tomuto trvalému zlepšování environmentálně bezpečnostního profilu společnosti přispěla nejen
systematická práce v oblasti snižování emisí (proti roku 2012 došlo
například ke snížení emisí skleníkových plynů o 30 %) a nakládání
s chemickými látkami, ale také transparentní politika komunikace
s nejširší veřejností.
Nosným prvkem této komunikace v celém roce 2013 bylo připomenutí 85. výročí zahájení výroby v našem průmyslovém areálu.
Vrcholem oslav tohoto významného jubilea se stal květnový koncert
Janáčkovy filharmonie Ostrava, se kterou nás pojí uzavřené partnerství. Jsem spolu s ostatními zaměstnanci hrdý na to, že jsme mohli
důstojně oslavit toto výročí, ale především na to, že jsme společnými silami v mnohém pozitivně poznamenali a ovlivnili bohatou
historii firmy.
Velmi dobrý hospodářský výsledek za rok 2013 potvrzuje kvalitu
a profesionalitu všech pracovníků BorsodChem MCHZ s.r.o., kteří
svým aktivním přístupem výrazně přispěli k jeho dosažení. Za to jim
patří mé poděkování, stejně jako dodavatelským firmám a partnerům, kteří s námi dlouhodobě na bázi korektních vztahů, spolupracují.
Ing. Přemysl Antecký, MBA
jednatel
3
Základní
charakteristika
v historickém přehledu
1928
zahájena výroba
Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v dnešní podobě
navazuje na tradiční chemické výroby, jejichž vznik
se datuje již do r. 1927. Záměrem bylo tehdy využít
blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení
předválečného československého hospodářství
čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy
podobně jako v okolní Evropě.
Výroba byla zahájena v r. 1928, kdy začala výroba čpavku a síranu
amonného. Výrobní program původně orientovaný na výrobu hnojiv byl
pak po druhé světové válce rozšiřován a modernizován. Byla zavedena
výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšířeno zpracování vodíku pro hydrogenace. Postupně pak byla rozvíjena
výroba cyklohexanonu jako základní suroviny pro výrobu silonu. Na výrobu hnojiv navázala rovněž výroba kyseliny šťavelové.
Dnešní nosné výrobky společnosti – anilin a cyklohexylamin – mají svůj
počátek v roce 1962, kdy bylo na tyto výroby postaveno poloprovozní
zařízení. V roce 1971 byl zahájen provoz v nové výrobně fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic.
Dosud nejvýznamnější investice společnosti – anilinový blok – byla
uvedena do provozu v roce 1985. Na anilinový blok navázala nová
výrobna cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová
výrobna speciálních aminů. Zásadní změnou prošla výroba vodíku,
kde místo nízkoteplotního dělení koksárenského plynu byla zahájena
výroba technologií parního reformingu zemního plynu. Postupně byla
zvyšována kapacita výroby anilinu až na 165 kt ročně, což bylo umožněno výstavbou další moderní jednotky parního reformingu, jednotky
adiabatické výroby nitrobenzenu a výstavbou dvou modernizovaných
hydrogenačních linek výroby anilinu. Souběžně byly v důsledku optimalizace výrobního portfolia postupně zastaveny výroby sorbitu, kyseliny sírové, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, argonu, hnojiv, dusičnanu
a dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové.
Po roce 1990 prošla společnost mnohými organizačními změnami
a změnami ve vlastnické struktuře. Ke vzniku akciové společnosti
Moravské chemické závody v roce 1990 došlo transformací ze státního
podniku. Od 1. 1. 1999 do 26. 4. 2000 byly Moravské chemické závody
formou odštěpného závodu součástí společnosti Aliachem, a.s. Dnešní
společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla 27. 4. 2000 vyčleněním
převážné části odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem. Majoritním vlastníkem se stala společnost
BorsodChem Zrt., která v roce 2006 navýšila svůj obchodní podíl a stala
4
se 100% vlastníkem. V únoru 2011 získala celá skupina BorsodChem
nového strategického majitele - Wanhua Industrial Group.
Dnes je BorsodChem MCHZ, s.r.o., plně integrována v nadnárodním
uskupení. Firma vlastní technologie a know-how výroby klíčových
produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby
anilinu byla prodána do Japonska, kde úspěšně provozují dvě velkokapacitní jednotky. Více než desetina světové produkce anilinu je dnes
vyráběna podle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Společnost se v současné době zaměřuje na posílení surovinových
vazeb ve skupině BorsodChem v souladu se strategickým záměrem
investiční skupiny posílit svou pozici na trhu polyuretanů. Současně
udržuje a rozvíjí portfolio malotonážních produktů speciální aminové
chemie.
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Vývoj vybraných ukazatelů
Hospodářské výsledky
Tržby za prodej výrobků a služeb
Export v cenách EXW
Provozní hospodářský výsledek (EBIT)
Hospodářský výsledek před zdaněním
Celková aktiva
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v zůstatkové ceně
Odepsanost dlouhodobého hmotného majetku
Finanční prostředky vynaložené na investice
Objem přidané hodnoty na 1 zaměstnance
Objem tržeb za prodej výrobků a služeb na 1 zaměstnance
jednotka
2009
2010
2011
2012
2013
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
%
mil. Kč
tis. Kč
tis. Kč
2 723
2 430
69
40
2 812
2 034
60
81
1 329
7 299
4 560
4 154
171
54
2 942
1 897
63
89
1 759
12 736
4 621
4 212
107
47
3 045
1 874
64
118
1 382
13 016
5 203
4 772
147
114
3 086
1 913
64
138
1 327
14 865
5 431
4 986
187
132
3 205
1 875
65
118
1 621
15 473
jednotka
2009
2010
2011
2012
2013
%
%
%
%
2,53
8,12
2,84
3,12
0,60
2,04
3,76
7,27
3,74
7,49
0,59
2,26
2,29
5,80
3,19
4,54
0,60
2,43
2,77
5,91
7,28
6,56
0,43
1,90
3,39
6,58
8,01
7,85
0,45
2,34
Finanční analýza
EBIT/SALES
EBITDA/SALES
ROE
ROCE
DEBT/EQUITY
LIQUIDITY
5
Organizační struktura
ke dni 31. 12. 2013
Generální ředitel
Asistenční centrum
Lidské zdroje
a komunikace
Interní audit
Specialista
Výroba
Business
Unit Aminy
Technika
a procurement
Plánování a controlling
Dispečink
Výroba Aminy
Energetika
Informační
technologie a systémy
Anorganika
R&D Centrum
Kvalita, ekologie
a bezpečnost
Účetnictví
Organika
Prodej komodit
Investice
Údržba
Prodej specialit
Nákup
Back Office
Logistika
Finance
6
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Vedení společnosti
ke dni 31. 12. 2013
Ing. Přemysl Antecký, MBA
jednatel
Ing. Vladimír Karkoška, MBA
jednatel
Dozorčí rada
Hongjie Lu
předseda
István Zoltán Hegedüs
člen
Márton Döbröczöni
člen
7
celkové výkony
za rok 2013
5 507,2 mil. Kč
tj. o 220,5 mil. Kč více
než v roce 2012
Zpráva vedení
společnosti
za rok 2013
Výsledek hospodaření společnosti, jako významně exportně orientované firmy, před zdaněním za rok 2013 činil 131,6 mil. Kč a byl realizován
v období částečného oživení na mimoevropských trzích. Z počátku
roku však ještě přetrvávaly problémy s nedobrou politickou a finanční
situací některých států EU, jež se rovněž postupně přenáší i do podnikatelského prostředí. Hodnota provozního výsledku hospodaření
dosáhla výše 186,6 mil. Kč při celkových výkonech 5 507,2 mil. Kč,
což je o 220,5 mil. Kč více než v loňském roce. Provozní zisk byl oproti
loňskému roku rovněž vyšší, a to o 40,0 mil. Kč, v procentuálním vyjádření vyšší o 27,3%. Tržby za vlastní výrobky, zboží a služby dosáhly
částky 5 431 mil. Kč, což je o 228,4 mil. Kč více než loni. Za hlavní
faktory, které ovlivnily vysoký a meziročně rostoucí objem tržeb, můžeme považovat kromě zvýšeného objemu prodejů v hmotovém vyjádření
rovněž i trvale vysokou úroveň cen vstupních surovin a od nich z valné
části odvislý objem realizačních cen.
Po celý rok 2013 se výše prodejů, nejen hlavních výrobků společnosti
anilinu a cyklohexylaminu, pohybovala blízko úrovni maximálního možného využití výrobních kapacit. Prodej většiny výrobků, kromě anilinu
a kyseliny dusičné mateřské společnosti, v meziročním srovnání vzrostl
nebo byl na velmi podobné úrovni jako v loňském roce. U anilinu,
objemově nejvýznamnějšího produktu, činil tento meziroční pokles
7,2 tis. tun, což představuje pokles o 5,6%. Oproti předchozím letům
se změnil poměr dodávek anilinu do mateřské společnosti a externím
odběratelům. Dodávky do mateřské společnosti se meziročně zvýšily
o 2,0 tis. tun, činily tak 116,9 tis. tun, externím odběratelům tak z kapacitních důvodů bylo dodáno o 9,2 tis. tun méně. Výrazný meziroční
nárůst prodejů byl realizován u objemově druhého nejvýznamnějšího výrobku – cyklohexylaminu, a to 3,1 tis. tun tj. o 20,3%. Nárůst
objemu prodejů zaznamenal rovněž segment speciálních aminů, a to
meziročně o 6,9% na 4,7 tis. tun. Plánovaný meziroční pokles prodejů
o 1,9 tis. tun byl zaznamenán u kyseliny dusičné, dodávané převážně
do mateřské společnosti, a to z důvodu zprovoznění nových výrobních
kapacit. Na pozitivních výsledcích hospodaření se rovněž projevil stálý
tlak na snižování nákladů a snaha o hledání dalších úspor v oblasti
výrobních i administrativních nákladů společnosti, rovněž i hledání
nových, cenově výhodnějších dodavatelů surovin.
Kladný hospodářský výsledek za rok 2013 měl za následek zvýšení
vlastního kapitálu proti loňskému roku o 82,2 mil. Kč. Hodnota dlouho8
dobého majetku oproti loňskému roku poklesla o 38,0 mil. Kč., čímž
byl potvrzen v loni přerušený trend zaznamenaný v minulých letech,
a to postupné zvyšování odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku, a tím i snižování jeho hodnoty. Na snížení hodnoty majetku se však
rovněž podílí i jednorázový odpis poškozeného trubkového svazku
výrobny vodíku po jeho nahrazení novým. K tomuto majetku však byla
již dříve vytvořena opravná položka, jež byla po úspěšném zprovoznění
jednotky rozpuštěna.
Společnost použila pro financování vyšší stav cizích zdrojů proti
minulému roku o 38,0 mil. Kč, na nárůstu se hlavně podílelo korunové
vyjádření v EUR poskytnuté půjčky mateřskou společností po ČNB
vynuceném oslabení české měny. Nárůst dlouhodobých závazků
o 75,4 mil. Kč je kromě vyššího odloženého daňového závazku způsoben již zmíněným přeceněním cizoměnové půjčky po intervenci ČNB
na finančních trzích. Naopak nižší jsou krátkodobé závazky, především
z obchodních vztahů. Stav rezerv zaznamenal nárůst o 10,3 mil. Kč
proti stavu minulého roku. Úměrný nárůstu závazků byl i nárůst stavu
zásob o 96,6 mil. Kč, hlavně v položce výrobků, kdy se převážně jedná
o zboží na cestě vyexpedované ze skladů, ale ještě před koncem roku
nedošlé k zákazníkům či uložené v konsignačním skladu u zákazníka
mimo areál společnosti. Došlo rovněž k významnému poklesu stavu
pohledávek z obchodních vztahů, a to meziročně o 131,8 mil. Kč, což
se odrazilo v nárůstu hotovosti na bankovních účtech.
V lednu 2011 v souvislosti se vstupem nového majitele BorsodChem
group bylo provedeno přefinancování celé skupiny BorsodChem,
úvěr byl poskytnut Bank of China. BorsodChem MCHZ, s.r.o., přijal
půjčku od mateřské společnosti, a to za stejných podmínek, jaké byly
nastaveny Bank of China pro BorsodChem Zrt. V červenci loňského
roku došlo k částečnému splacení části této půjčky ve výši 6 mil. EUR,
což se společně s nižší hladinou úrokových sazeb projevilo v poklesu
úrokových nákladů, meziročně ve výši 7,3 mil. Kč. Celkově byla finanční situace v průběhu celého roku stabilizovaná, nedocházelo k žádným
problémům s financováním provozních potřeb společnosti a s platbami
dodavatelům.
Finanční výsledek hospodaření byl výrazně horší ve srovnání s tím
z roku 2012, a to o 22,1 mil. Kč. Negativně byl ovlivněn vývojem
směnných kurzů české měny, která byla po celý rok na slabších úrov-
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
ních oproti předchozímu roku, tento trend se zvýšil v posledních dvou
měsících v souvislosti s intervencí ČNB na měnovém trhu s makroekonomickým cílem oslabení měny a zabránění deflace.
Vstupem nového strategického vlastníka, společnosti Wanhua Industrial Group, který vyvrcholil koncem ledna 2011 tím, že se Wanhua
Industrial Group stal jediným 100% vlastníkem skupiny BorsodChem
Zrt. Wanhua Industrial Group stabilizoval finanční situaci BorsodChem
group v provozní oblasti a rovněž poskytl prostředky na dokončení
všech mateřskou společností rozestavěných investičních akcí majících
za cíl zvýšení výrobních kapacit a lepší ekonomické parametry výrobních jednotek.
Výdaje za investice realizované v roce 2013 činily 118,1 mil. Kč.
Do těchto investičních výdajů byly zahrnuty i ty, vynaložené v souvislosti s registrací REACH. Na celkovém objemu výdajů se nejvýznamněji
podílely pokračující akce z předchozího roku Výměna trubkového
svazku na jednotce výroby vodíku, snížení emisí N2O na jednotkách
výroben kyseliny dusičné a optimalizace technologie pro zachycování
emisí benzenu.
Počínaje rokem 2013 byla naše společnost zařazena do třetí fáze
obchodování s emisními povolenkami. Ministerstvem životního prostředí byl schválen monitorovací plán a následně na základě hodnot
předchozích let i příděl bezplatných povolenek. Realizací investičních
akcí zaměřených na redukce emisí N2O naše společnost disponuje
dostatečným množstvím těchto povolenek bez nutnosti dodatečného
dokupování před odevzdáním.
Výhled na rok 2014
Plán pro rok 2014 vychází z obdobného prodejního portfolia společnosti jako v letech minulých, předpokládá se realizace prodejů
koncentrované kyseliny dusičné v první polovině roku, většinu však
plánujeme vyrábět pouze pro vlastní spotřebu. Očekáváme stejně jako
v roce 2013 maximální využití výrobních kapacit anilinu, objemy výroby
ostatních hlavních výrobků na podobných úrovních. Prodeje anilinu
jsou naplánovány na maximální možné úrovni využití výrobních kapacit,
prodeje ostatních výrobků očekáváme na podobné či mírně vyšší
úrovni, než byly v roce 2013. Předpokládaný objem tržeb za vlastní
výrobky a služby činí 5 742 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek
před započtením odpisů plánujeme na úrovni 274 mil. Kč.
V souladu s investiční koncepcí holdingu je plánovaný objem investic
77 mil. Kč. V této hodnotě jsou zahrnuty akce započaté v minulých
obdobích, ale rovněž nové zaměřené na snížení spotřeby zemního plynu při výrobě vodíku a zvýšení kapacit ve výrobně speciálních aminů.
Od roku 2013 je naše společnost zahrnuta do systému měření a vykazování emisí, realizací akcí na snížení emisí v loňském roce očekáváme, i přes postupně se snižující příděl, dostatek zdarma přidělených
emisních povolenek i v roce 2014.
9
Postavení společnosti
Společnost BorsodChem MCHZ, s.ro. vyrábí a prodává především chemické výrobky organického charakteru, ale v menším množství i anorganického charakteru. Řadí
se mezi významné světové výrobce aminů, a to zejména anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a řady speciálních aminů. Portfolio anorganických výrobků, dodávaných na trh je tvořeno vodíkem a koncentrovanou kyselinou dusičnou. Doplňkovým
produktem společnosti je dietyloxalát.
Objem tržeb za prodané výrobky v roce 2013 dosáhl výše 5 325 mil.
Kč v kontraktačních cenách, přičemž hodnota dodávek pro export z tržeb za prodané výrobky a služby činila 5 184 mil. Kč. Výrobní kapacity
byly naplněny na maximum, vzhledem k roku 2012 byly tržby vyšší
v roce 2013 o 2%.
Na tržbách se významnou měrou podílí základní produkt společnosti
- anilin, který představuje 3/4 tržeb. Podstatná část výrobní kapacity
anilinu byla v roce 2013 určena k dodávkám pro navazující výrobu MDI
v mateřské společnosti v Maďarsku.
Portfolio zákazníků anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu i speciálních aminů je tvořeno převážně tradičními odběrateli
s potenciálem dalšího růstu, ale i nově získanými zákazníky, převážně
z evropského a severoamerického kontinentu.
V případě speciálních aminů představuje více než polovinu tržeb prodej polyuretanových katalyzátorů, které jsou určeny pro zpracovatelský segment PU
pěn, stejně jako metyl-difenyl-isokyanát (MDI) vyráběný mateřskou společností.
Podíl výrobků na tržbách v roce 2013
Prodej pro zahraniční odběratele
Téměř veškerá produkce BorsodChem MCHZ, s.r.o. je stabilně určena
pro export. Podíl tržeb z exportu dosahuje 97 % z celkových tržeb
za prodej vlastních výrobků a služeb. Cílem exportu anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu a speciálních aminů jsou
převážně evropské trhy, přičemž ale podíl exportu mimo Evropu trvale
stoupá. Velmi významný tržní podíl společnost vybojovala na dvou
zámořských trzích – v USA a Asii – a to zejména s produkty cyklohexylaminem a dicyklohexylaminem.
Prodej pro tuzemské odběratele
Celkově pouze 3 % z celkových tržeb z prodeje výrobků a služeb jsou
realizována na tuzemském trhu. Spotřeba výrobků společnosti v ČR
je v porovnání s exportními trhy velmi malá. Příčinou je lokalizace
spotřebitelské základny – tj. výroben polyuretanových hmot, gumárenských chemikálií, chemikálií na úpravu vody a cyklamátů mimo Českou
republiku.
Tržby za export podle zemí za rok 2013
6,5 % 4,4 % 2,2 %
14,4 %
2,1 %
1,9 %
1,5 %
6,3 %
1,4 %
3,4 %
1,1 %
1,4 %
1,1 %
0,6 %
0,7 %
0,5 %
0,6 %
2,4 %
73,4 %
cyklohexylamin (14,4 %)
speciální aminy (6,3 %)
dicyklohexylamin (3,4 %)
dietyloxalát (1,4 %)
10
74,1 %
kyselina dusičná (0,6 %)
ostatní (0,5 %)
anilin (73,4 %)
USA (6,5 %)
Indonésie (4,4 %)
Španělsko (2,2 %)
Německo (2,1 %)
Švýcarsko (1,9 %)
Belgie (1,5 %)
Itálie (1,4 %)
Holandsko (1,1 %)
Indie (1,1 %)
Francie (0,7 %)
Kanada (0,6 %)
Ostatní (2,4 %)
Maďarsko (74,1 %)
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Charakteristika základních výrobků
Anilin je výrobek generující největší podíl na tržbách společnosti. Jeho
použití je široké, slouží jako základ pro výrobu MDI, tj. výchozího polotovaru ve výrobě polyuretanových hmot, které mají převážné užití v automobilovém a stavebním průmyslu, v průmyslu textilním, obuvnickém, nábytkářském atd. Anilin je s úspěchem používán rovněž jako poloprodukt
pro výrobu gumárenských chemikálií, konkrétně se jedná o urychlovače
vulkanizace a antidegradanty. Okrajově je anilin aplikován při výrobě
barviv, farmaceutických přípravků a dalších chemických výrobků.
Cyklohexylamin, který je v BorsodChem MCHZ, s.r.o., vyráběn z anilinu,
je v Evropě a v USA používán hlavně k výrobě gumárenských chemikálií
jako urychlovač vulkanizace a dále je používán jako jedna z chemikálií pro
úpravu napájecí vody parních kotlů. Převládající aplikací cyklohexylaminu
v jihovýchodní Asii je výroba umělých sladidel (cyklamátů).
Výroba různých druhů speciálních chemikálií (např. inhibitorů koroze),
také gumárenského urychlovače a uplatnění v segmentu maziv a olejů
jsou hlavními aplikacemi dicyklohexylaminu.
Speciální aminy (dimetylcyklohexylamin, pentametyldietylentriamin,
dimetylbenzylamin a metyldicyklohexylamin) jsou využívány jako součást katalytických systémů při výrobě tuhých a polotuhých polyuretanových hmot. Další vyráběné speciální aminy se používají např. pro
výrobu jader (slévárenská metoda Cold Box), pro výrobu agrochemikálií, farmaceutických meziproduktů nebo při výrobě organických barviv.
Kyselina dusičná koncentrovaná byla dodávána výhradně pro mateřskou společnost v Maďarsku a je používána jako výchozí surovina pro
výrobu TDI.
Dietyloxalát je téměř výhradně dodáván pro výrobu agrochemických
produktů.
11
Lidské zdroje
a komunikace
Rok 2013 lze v oblasti lidských zdrojů z hlediska počtu zaměstnanců a udržení jejich
profesionální úrovně považovat za stabilní. Počet pracovních pozic odpovídal potřebě
nezbytného pokrytí všech podnikových procesů a míře využití výrobních kapacit.
Pozornost byla zaměřena zejména na cílené zkvalitňování a optimalizaci struktury ve vybraných úsecích, personální zabezpečení aktuálních i budoucích potřeb firmy při zajišťování plynulého obsazování
pracovních pozic. I v tomto roce byl realizován program „Pool“ určený
především pro mladé absolventy nebo uchazeče s krátkou praxí, kteří
se na převzetí výkonných pozic připravují v delším časovém horizontu.
Pracovní pozice v poolu byly obsazovány s ohledem na efektivnější řešení budoucích potřeb zejména v souvislosti s generačními obměnami
a v návaznosti na konkrétní plánované personální obměny s ohledem
na potřebnou délku a rozsah přípravy.
Dlouhodobou prioritou stále zůstává vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.
Cílem je získat a především udržet dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, jinými slovy mít správné lidi na správných
místech. Z tohoto důvodu nemůžeme pouze spoléhat na udržování
kvalifikace, ale musíme nabídnout svým zaměstnancům i možnost
odborného a osobnostního rozvoje.
V tomto roce se nám podařilo vytvořit podmínky pro uplatnění nového
nástroje řízení lidských zdrojů, který nám umožňuje efektivnější řešení
budoucích potřeb, a to „Program zvyšování flexibility zaměstnanců“.
Do tohoto programu jsou a budou zařazováni zaměstnanci, u nichž je
možné předpokládat schopnost přesahu a budoucího postupu nebo
minimálně schopnost širšího záběru v horizontální rovině. Program
je koncipován jako otevřený systém, do kterého budou průběžně
vstupovat i noví zaměstnanci a má dvě části. V první části je nastaven
plán zaškolování pro vytipované zaměstnance, druhá část obsahuje
plán zaškolení v oblasti podpory sdílení dat. Vybraní zaměstnanci
mají stanovené individuální plány s cíli, které musí během zaškolování
zvládnout.
12
Vzdělávací aktivity v roce 2013 byly zaměřeny především na zajištění
odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon povolání dle platných
právních předpisů, prohlubování kvalifikace, jazykovou přípravu klíčových zaměstnanců a inovační vzdělávání prostřednictvím odborných
kurzů, školení a seminářů. Vybraní zaměstnanci byli zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci projektu Svazu chemického průmyslu „Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR“, který je
spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
K udržení požadované kvalifikační úrovně a odbornosti nám pomáhá
také trvalá spolupráce se školami všech stupňů, především formou
souvislých odborných praxí a exkurzí. Dalším přínosem této dlouhodobé spolupráce je výrazný podíl na vytvoření pozitivního vnímání chemie,
která může být zároveň šetrná k životnímu prostředí.
Celkovou vysokou úroveň společnosti odráží také její sociální politika
ve vztahu k zaměstnancům. Péče o zaměstnance je vyjádřena nejen
důsledným naplňováním obsahu kolektivní smlouvy, ale také motivačními akcemi vedení společnosti, které jdou dokonce nad její rámec.
I nadále však charakter většiny poskytovaných benefitů spočíval
a bude spočívat především v nadrámcovém plnění Zákoníku práce,
směrujících do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče
o zdraví zaměstnanců.
V průběhu roku byla společností organizována pravidelná setkání
vedení společnosti s odbory, kde byli zástupci odborů informováni
o dění ve společnosti. V posledním čtvrtletí roku probíhalo kolektivní
vyjednávání, které bylo zakončeno dohodou obou stran a uzavřením
Kolektivní smlouvy na rok 2014. Vzájemné korektní vztahy podporují
udržení sociálního smíru ve společnosti.
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Mezi aktivity lidských zdrojů patří také pole interní a externí komunikace. Tento útvar plní roli garanta při přípravě materiálů podnikové identity
a jednotného vizuálního stylu a zároveň má velmi důležitou úlohu při
řešení krizových situací. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni o připravovaných či právě probíhajících změnách, o hospodářských výsledcích a o budoucích záměrech a plánech společnosti. Jako
každoročně, i v roce 2013 byly publikovány Zpráva o vlivu na životní
prostředí a Výroční zpráva.
na úvod vyslechli gratulační zdravici a poděkování předsedy představenstva a generálního ředitele skupiny Wanhua – BorsodChem Group
Jasona Dinga v podobě osobního dopisu určenému generálnímu
řediteli Ing. Přemyslu Anteckému. Důstojná oslava tak byla především
výrazem poděkování všem, kteří se na úspěších naší firmy podíleli
a podílejí. Jsme přesvědčeni, že tato akce nejen potěšila všechny
zúčastněné, ale také významně přispěla k udržení dobrého jména naší
společnosti a jeho pozitivnímu vnímání širší veřejností.
Naší trvalou snahou je akcent na budování a udržování pozitivního image naší společnosti a také na naplňování konkrétních forem
spolupráce s jednotlivými externími subjekty. Na základě dlouhodobě
korektně budovaných vztahů spolupracujeme se sousedícími městskými obvody, a to zejména podporou jejich kulturní a sociální činnosti.
Pravidelně proběhla setkání vedení společnosti se zástupci samosprávy nejbližších městských obvodů, na kterém byli účastníci informováni
o vývoji ve společnosti a seznámeni s připravovanými záměry v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu našich zařízení.
I nadále naše společnost podporuje činnost Střední průmyslové školy
chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu.
Dlouhodobě se rovněž finančně podílíme na sponzorování Slezských
dnů preventivní medicíny pořádaných Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a krajského odborného soustředění mladých talentovaných zájemců o chemii. Svým dílem také sponzorujeme realizaci
oblíbené akce „Chemie na Hradě“ ve spolupráci s vysokými školami
v regionu. I v roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s Janáčkovou
filharmonií Ostrava, jejímž hlavním partnerem jsme se stali v roce 2012.
31. května 2013 oslavila naše společnost 85. výročí zahájení výroby. Vrcholem oslav byl slavnostní koncert s Janáčkovou filharmonií
Ostrava. Významní hosté z řad našich zahraničních vlastníků, obchodních partnerů a reprezentantů institucí, spolu s našimi zaměstnanci si
Všechny tyto aktivity, jež jsou součástí dlouhodobé komunikační politiky, dokládají fakt, že si plně uvědomujeme svou roli nejen jako výrobní
chemické společnosti, ale také jako významné odpovědné firmy působící v moravskoslezském regionu.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců
(osoby)
Podíl přidané hodnoty na 1 zaměstnance
(tis. Kč)
1 759
516
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
1 621
1 800
1 600
407
373
1 400
358
355
350
351
1 382
1 327
1 327
1 329
1 200
1 000
800
550
600
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vývoj průměrného měsíčního výdělku
(tis. Kč)
400
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Struktura nákladů na vzdělávání v roce 2013
30,5
13 %
30,5
30,0
31 %
29,3
29,5
28,8
29,0
28,9
28,2
22 %
28,5
28,0
27,5
27,0
27,1
26,3
34 %
26,5
26,0
25,5
25,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jazyková příprava – 31 %
Odborné vzdělávací akce – 34 %
Školení vyplývající z legislativy – 22 %
Vzdělávání klíčových zaměstnanců – 13 %
13
Integrovaný
systém řízení
Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2013 nadále udržovala a rozvíjela
integrovaný systém řízení, který zahrnuje společně systém řízení kvality, environmentální systém a bezpečnostní systém.
Systém řízení kvality a environmentální systém řízení jsou certifikovány
společností Lloyd‘s Register Quality Assurance (LRQA) podle systémových norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.
Bezpečnostní systém je prověřován Státním úřadem inspekce práce
podle systémové normy ČSN OHSAS 18001:2008.
V roce 2013 provedla certifikační organizace LRQA dva dozorové
audity, při kterých byl certifikát integrovaného systému řízení úspěšně
obhájen.
Environmentální systém a bezpečnostní systém pokrývají celou
společnost, systém řízení kvality pak v rámci integrovaného certifikátu pokrývá činnosti související s produkty anilin, cyklohexylamin,
dicyklohexylamin, speciální aminy, nitrobenzen, koncentrovaná kyselina
dusičná, dietyloxalát a činnosti související s řízením návrhu a vývoje
chemických produktů.
Současná certifikovaná oblast systému řízení kvality zahrnuje přibližně
99,5 % produkce firmy z hlediska tržeb.
Osvědčení o akreditaci
Certifikát integrovaného
systému řízení
14
Osvědčení Oprávněný
hospodářský subjekt
V laboratoři útvaru kvality, ekologie a bezpečnosti byl v roce 2013
udržován akreditovaný systém kvality podle systémové normy ČSN EN
ISO/IEC 17025:2005. V minulém roce toto pracoviště absolvovalo pravidelnou dozorovou návštěvu Českého institutu pro akreditaci, při které
bylo osvědčení o akreditaci úspěšně obhájeno. Akreditace se vztahuje
na oblast analytických metod v oboru zkoušení vod, zemin, ovzduší
a pracovního prostředí včetně samostatného odběru vzorků.
Společnost je od roku 2011 držitelem prestižního osvědčení „Oprávněný hospodářský subjekt“ v jeho nejvyšší verzi – Zjednodušené celní
postupy/Bezpečnost a zabezpečení. Osvědčení poskytuje řadu výhod
plynoucích zejména ze zjednodušení a urychlení postupů celního řízení,
méně fyzických kontrol zboží a přednostní celní odbavení. Toto osvědčení je udělováno spolehlivým, finančně stabilním společnostem, které
dlouhodobě dodržují celní požadavky, prokazují platební schopnost,
mají uspokojivý a transparentní účetní i logistický systém a dodržují
bezpečnostní normy.
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Výzkum a vývoj
Výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny především na oblast speciální aminové chemie. RaD centrum se zabývá řešením technologických
problémů ve výrobě simulací a analýzou technologických procesů
v laboratoři, ale i podporou zavádění nových výrobků a vývojem nových
technologických postupů. Laboratoře jsou vybaveny testovacími
vsádkovými i kontinuálním reaktorem a destilačními kolonami, pro vývoj
nových technologií jsou využívány i obdobné aparáty ve čtvrtprovozním
měřítku. K dispozici je rovněž moderní analytická technika.
speciální projekty, jako je vývoj nových katalytických systémů a složitějších technologií výroby speciálních aminů. A také v rámci kooperace
s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a firmou
Chemoprojekt Praha je v areálu BC MCHZ provozován testovací
reaktor pro vývoj katalyzátorů na zneškodnění oxidů dusíku vznikajících
při výrobě kyseliny dusičné. BorsodChem MCHZ poskytuje pro provoz
tohoto reaktoru potřebné energie a reakční média.
RaD centrum využívá vědeckého potenciálu akademického sektoru.
Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze řeší
15
Ochrana
životního prostředí
a bezpečnost
Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., klade při všech provozovaných činnostech
důraz na ochranu životního prostření, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Za dosahované výsledky v uvedených oblastech je společnost již
od roku 1998 držitelem osvědčení „Responsible Care – Odpovědné
podnikání v chemii“. Jeho poslední obhajoba proběhla v září 2012,
platnost osvědčení je do října 2016.
Všechny výrobní technologie společnosti jsou srovnatelné s nejlepšími
dostupnými technikami (BAT) a jsou pro ně vydána platná integrovaná
povolení. Stanovené emisní limity pro vypouštěné znečištění do ovzduší a do povrchových vod jsou dodržovány.
Dlouhodobá snaha o zajištění rovnováhy v oblasti ekonomické, environmentální a sociální byla v roce 2006 vyhodnocena představenstvem Svazu chemického průmyslu ČR a BorsodChem MCHZ, s.r.o.,
získal jako první v České republice „Cenu udržitelného rozvoje“.
V souladu s evropskou legislativou v oblasti chemických látek - Nařízení REACH - bylo v letech 2010-2013 zaregistrováno u Evropské
agentury pro chemické látky v Helsinkách šestnáct produktů společnosti. Nedílnou součástí registrace látek byly Zprávy o chemické bezpečnosti, které stanoví bezpečné podmínky při výrobě a následném
použití produktů jako látek podle REACH.
Na základě splnění požadavků na systém řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) včetně systémových prvků
týkajících se ochrany životního prostředí, požární ochrany a prevence
závažných havárií společnost opakovaně v roce 2011 získala osvědčení programu „Bezpečný podnik“, platnost osvědčení je do května
2014.
V oblasti implementace Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) splnila společnost všechny legislativní požadavky a vytvořila
podmínky k úspěšnému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů ve třetím obchodovacím období v letech 2013 – 2020.
Emise vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší
na jednotku relevantní výroby (kg/t výroby)
kg/t
1,64
2,0
1,5
0,61
0,56
1,0
0,095
0,26
0,111
0,015
0,5
0
1995
0,48
2000
0,014
2005
0,005
2010
oxidy dusíku
organické látky
2013
Znečištění odpadních vod vypouštěnýchdo řeky Odry na jednotku relevantní výroby (kg/t výroby)
kg/t
1
0,82
0,8
0,502
0,373
0,6
0,4
0,173
0,365
0,269
0,219
0,103 0,088
0,115
0,147
0,056
0,064
0,2
0
16
1995
2000
2005
2010
0,065
0,008
2013
CHSK
BSK
NH4+
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Osvědčení Cena
udržitelného rozvoje
Osvědčení
Responsible Care
Certifikát Bezpečný podnik
Produkce odpadů na jednotku relevantní výroby
(kg odpadu/t relevantní výroby)
kg/t
14,58
Odběry a vypouštění vod z/do řeky Odry
na jednotku relevantní výroby (m3/t výroby)
m3/t
16
25
12
22,48
21,24
14,76
20
7,10
11,85
15
8
4,10
9,14
7,36
3,61
3,40
8,49
6,67
10
5,87
4,16
4
5
0
1995
2000
2005
2010
2013
0
1995
odběr
2000
2005
2010
2013
vypouštění
Ukazatele pracovní úrazovosti
16
16
700
543
12
12
8
355
6,11
6,29
6
29
6,08
83
3,20
4
0
1,05
1995
1,17
2000
1,02
2005
2
0,56
2010
1
1,65
0,28
očet pracovních
p
úrazů
frekvence úrazů: počet nově vzniklých PÚ
na 1 mil. odpracovaných hodin
četnost pracovních
úrazů: počet nově
vzniklých PÚ na 100
zaměstnanců
počet zameškaných
dnů
2013
V souladu s požadavkem „neustálého zlepšování“ systémů řízení bylo
v roce 2013 na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci, vynaloženo celkem cca
72,1 % z celkových investičních nákladů společnosti.
V průběhu roku byla do trvalého provozu uvedena modernizace biologické čistírny odpadních vod obsahující mimo biologického stupně
čištění i nitrifikaci, denitrifikaci a ozonizaci, což se významně projevilo
na snížení úrovně znečištění vypouštěných odpadních vod.
Byla realizována preventivní opatření směřující ke snížení znečištění odpadních vod a emisí skleníkových plynů, snížení surovinové a energetické
náročnosti a zvýšení procesní bezpečnosti provozovaných technologií.
Bylo dokončeno umístění sekundárního katalyzátoru ve výrobnách kyselin dusičných, které umožní snížení emisí skleníkového plynu – oxidu
dusného přibližně o 85 %
17
Vlastnická struktura skupiny
BorsodChem ZRt.
ke dni 31. 12. 2013
First Chemical
Holding
Vagyonkezelő Kft.
BorsodChem ZRt
Petrochemia
Blachownia S.A.
(Poland)
100 %
BC-MCHZ s.r.o.
(Czech Republic)
100 %
BC-Ablakprofil Kft.
„under liquidation“
(Hungary)
100 %
BC-KC Formalin Kft.
(Hungary)
66,67 %
BorsodChem
Italia S.r.l
(Italy)
100 %
BorsodChem MDI
Production Ltd.
100 %
BC-Energiakereskedő Kft.
(Hungary)
100 %
BC Erőmű Kft
(Hungary)
26 %
BorsodChem (Yantai) Company Ltd.
100 %
Polimer Szolgáltató
Kft. (Hungary)
100 %
18
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Finanční část
všechny údaje jsou v tis. Kč
19
1. Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013
v tis. Kč
Brutto
Korekce
31.12.2013
31.12.2012
Netto
Netto
6 745 877
-3 540 544
3 205 333
3 085 824
5 395 789
-3 520 899
1 874 890
1 912 913
67 728
-49 137
18 591
19 263
Software
44 224
-42 769
1 455
2 243
B.I.6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
22 852
-6 368
16 484
15 258
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
511
1 553
AKTIVA CELKEM
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.3.
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
511
141
5 328 061
-3 471 762
141
209
1 856 299
1 893 650
B.II.1.
Pozemky
101 796
-2 967
98 829
101 796
B.II.2.
Stavby
2 033 533
-1 223 866
809 667
842 114
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
3 321 278
-2 362 214
959 064
939 925
505
455
-21 666
925
493
865
32 590
-152 507
138 951
-13 556
-23 723
1 168 487
B.II.6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
505
22 591
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
865
C.
Oběžná aktiva
1 342 537
-19 645
1 322 892
C.I.
Zásoby
449 459
-12 837
436 622
340 033
C.I.1.
Materiál
189 162
-12 749
176 413
133 954
C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary
68 844
63 383
C.I.3.
Výrobky
-88
190 808
129 711
C.I.5.
Zboží
C.I.6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
68 844
190 896
12 985
557
557
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
400
400
1 200
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
400
400
1 200
C.III.
Krátkodobé pohledávky
575 427
-6 808
568 619
728 003
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
481 498
-6 338
475 160
606 971
C.III.6.
Stát - daňové pohledávky
91 881
116 984
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.III.9.
Jiné pohledávky
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1.
Peníze
C.IV.2.
Účty v bankách
D. I.
D.I.1.
91 881
220
192
1 358
3 856
317 251
317 251
99 251
247
247
220
317 004
317 004
99 031
Časové rozlišení
7 551
7 551
4 424
Náklady příštích období
7 551
7 551
4 424
PASIVA CELKEM
3 205 333
3 085 824
A.
Vlastní kapitál
1 643 884
1 561 698
A.I.
Základní kapitál
865 100
865 100
A.I.1.
Základní kapitál
865 100
865 100
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
55 176
50 718
A.III.1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
55 067
50 626
A.III.2.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1.
A.V.
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
20
220
1 828
-470
109
92
615 719
557 067
Nerozdělený zisk minulých let
615 719
557 067
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
107 889
88 813
1 530 468
1 492 468
58 354
48 082
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.I.4.
Ostatní rezervy
27
27
58 327
48 055
B.II.
B.II.2.
Dlouhodobé závazky
904 298
830 671
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
732 974
671 904
B.II.10.
Odložený daňový závazek
171 324
158 767
B.III.
Krátkodobé závazky
567 816
613 715
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
530 757
579 175
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
8 622
8 586
B.III.6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
5 210
5 116
13 329
1 985
B.III.7.
Stát - daňové závazky a dotace
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.10.
Dohadné účty pasivní
B.III.11.
Jiné závazky
C. I.
Časové rozlišení
502
2 972
8 268
15 037
1 128
844
30 981
31 658
C.I.1.
Výdaje příštích období
4 382
3 980
C.I.2.
Výnosy příštích období
26 599
27 678
2. Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31. 12. 2013
v tis. Kč
Období do 31. 12. 2013
Období do 31. 12. 2012
I.
Tržby za prodej zboží
45 138
18 381
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
37 512
15 460
+
Obchodní marže
7 626
2 921
II.
Výkony
5 507 211
5 286 679
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
5 431 011
5 202 622
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
66 558
81 659
II.3.
Aktivace
9 642
2 398
B.
Výkonová spotřeba
4 945 844
4 825 096
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
4 559 812
4 481 341
B.2.
Služby
386 032
343 755
+
Přidaná hodnota
568 993
464 504
C.
Osobní náklady
207 689
193 522
C.1.
Mzdové náklady
150 613
140 521
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
229
118
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
53 317
49 761
C.4.
Sociální náklady
3 530
3 122
D.
Daně a poplatky
10 821
9 482
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
175 544
165 685
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
5 331
10 183
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
636
145
III.2.
Tržby z prodeje materiálu
4 695
10 038
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
4 647
9 854
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2.
Prodaný materiál
G.
45
283
4 602
9 571
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích
období
-4 349
-73 704
IV.
Ostatní provozní výnosy
61 095
24 698
H.
Ostatní provozní náklady
54 433
47 936
*
Provozní výsledek hospodaření
186 634
146 610
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
396
197
24 821
32 117
21
v tis. Kč
Období do 31. 12. 2013
Období do 31. 12. 2012
XI.
Ostatní finanční výnosy
108 025
123 381
O.
Ostatní finanční náklady
138 619
124 357
*
Finanční výsledek hospodaření
-55 019
-32 896
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
23 726
24 901
Q 1.
- splatná
11 169
Q 2.
- odložená
12 557
24 901
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
107 889
88 813
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
107 889
88 813
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
131 615
113 714
3. Vývoj stavu dlouhodobého majetku
Stav
k 1.1.2013
Přírůstky
Úbytky /
převody
Stav
k 31.12.2013
Pořizovací cena v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
- stavby
- pozemky
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku
2 024 967
10 746
-2 180
2 033 533
129 621
-46 936
3 321 278
22 591
101 796
3 238 593
101 796
455
50
22 159
142 453
-142 021
505
32 590
1 320
-33 045
- 152 507
865
-152 507
Dlouhodobý nehmotný majetek
- software
- jiný dlouhodobý nehmotný majetek
- ocenitelná práva
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem pořizovací cena
44 275
969
-1 020
235
44 224
235
18 161
4 456
1 553
5 073
-6 115
22 617
511
209
2 865
-2 933
141
5 332 486
297 553
-234 250
5 395 789
Oprávky v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
- budovy a stavby
- 1 163 924
-44 171
2 180
-1 205 915
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- 2 281 930
-126 431
46 937
-2 361 424
- dlouhodobý hmotný majetek opravná položka
-35 667
-2 967
16 926
-21 708
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – opravná položka
- 21 666
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku
128 784
10 167
- 42 032
-1 757
-21 666
138 951
Dlouhodobý nehmotný majetek
- software
- jiný dlouhodobý nehmotný majetek
- ocenitelná práva
-42 769
-235
- 2 903
-3 230
Celkem oprávky
- 3 419 573
-168 389
Zůstatková cena celkem
- 1 912 913
22
1 020
- 235
-6 133
67 063
-3 520 899
1 874 890
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
4. Vývoj hlavních investic
v tis. Kč
Stav k 31.12.2013
Trubkový svazek
71 275
Dmychadlo K1401 F
12 828
5. Pohledávky z obchodního styku
v tis. Kč
Stav k 31.12.2013
brutto
ve lhůtě splatnosti
po lhůtě splatnosti celkem
Stav k 31.12.2012
korekce
brutto
459 824
21 674
korekce
520 229
-6 338
93 602
-6 860
z toho:
Do 90 dnů
15 336
86 742
91 -180 dnů
181-365 dnů
nad 365 dnů
pohledávky celkem
6 338
-6 338
6 860
-6 860
481 498
-6 338
613 831
-6 860
6. Závazky z obchodního styku
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2012
ve lhůtě splatnosti
v tis. Kč
530 757
579 175
po lhůtě splatnosti
0
0
Závazky celkem
530 757
579 175
7. Vývoj stavu zaměstnanců
Ukazatel
2013
2012
351
350
Průměrný evidenční počet pracovníků
- přepočtené stavy
osoby
- fyzické stavy
osoby
352
352
Fyzické stavy ke konci roku
osoby
352
354
8. Objem tržeb
Tržby hotových výrobků v tis. Kč
Anilin
- tuzemsko
- zahraničí
Cyklohexylamin
- tuzemsko
Období do 31.12.2013
Období do 31.12.2012
3 908 360
3 872 768
88 471
67 665
3 819 889
3 805 103
763 972
594 118
3 763
2 232
- zahraničí
760 209
591 886
Speciální aminy
334 780
297 520
- tuzemsko
11 717
15 252
- zahraničí
323 063
282 268
Ostatní
318 099
333 152
23
Tržby hotových výrobků v tis. Kč
Období do 31.12.2013
Období do 31.12.2012
37 337
37 149
- tuzemsko
- zahraničí
280 762
296 003
CELKEM
5 325 211
5 097 558
9. Splatná daň z příjmů za období do 31.12.2013
Zisk před zdaněním v tis. Kč
131 615
Připočitatelné položky (+)
19 217
Odpočitatelné položky (-)
89 718
Základ daně (daňová ztráta)
61 114
Odečet daňové ztráty (-) podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
-793
Odečet darů podle § 20 odst.8 zákona o daních z příjmů
-737
Upravený základ daně z příjmů
Sazba daně
Daň
Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
Celková daň
59 584
19%
11 321
-152
11 169
10. Návrh na rozdělení zisku za období do 31.12.2013
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním v tis. Kč
Daň z příjmu za rok 2013 splatná
Daň z příjmu za rok 2013 odložená
Výsledek hospodaření k rozdělení
Alokace rezervního fondu do nerozděleného zisku
131 615
11 169
12 557
107 889
55 067
Nerozdělený zisk minulých let
615 719
Zůstatek nerozděleného zisku po alokaci rezervního fondu
778 675
24
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Výrok auditora
25
26
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
Zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou
1. Úvodní část:
Ovládající osoba: BorsodChem Zrt., Kazincbarcika Bólyai tér 1,
H-3702, P.O.B. 208,
Maďarská republika
Ovládaná osoba:BorsodChem MCHZ, s.r.o.,
Ostrava – Mariánské Hory,
Chemická 1/2039,
IČO 26019388
Podíl ovládající osoby na ovládané:100 % na základním kapitálu
ovládané osoby
2. Vztahy mezi ovládající
a ovládanou osobou dle ust. § 66a
odst. 9 obchodního zákoníku:
ovládanou osobou ovládající, uzavřeny následující smlouvy, z nichž
ovládaná osoba, tj. BorsodChem MCHZ, s.r.o. v pozici kupujícího
kupovala zboží nebo služby od propojené osoby v níže uvedené
specifikaci:
a)od společnosti Petrochemia Blachownia S.A. nákup benzenu
a kyseliny sírové
b) od společnosti BC-KC Formalin Kft. nákup formalinu
Konstatuje se, že sjednané ceny u těchto obchodních případů vždy
vychází z cen obvyklých, za jaké se zboží prodává zahraničním třetím
osobám.
4. Závěr
V účetním období r. 2013 byly mezi shora uvedenými osobami na základě kupních smluv realizovány vzájemné obchody:
Po zhodnocení vztahů shora vymezených lze konstatovat, že mezi
ovládanou, ovládající, jakož i propojenými osobami nebyly uzavřeny
smlouvy či provedena opatření, z nichž by osobě ovládané, podávající tuto zprávu, vznikla újma. Z tohoto důvodu se jeví nadbytečným
ve zprávě pojednání o úhradě újmy, resp. o uzavření smlouvy, na základě které by újma měla být uspokojena.
a)ovládající osobě prodej anilinu a kyseliny dusičné koncentrované
za ceny obvyklé, za něž se produkt prodává zahraničním osobám
Společnost se rozhodla neuvést hodnoty plnění v rámci uvedených
smluv s odkazem na obchodní tajemství.
b)ovládané osobě prodej amoniaku, hydroxidu sodného a kyseliny
dusičné, taktéž za ceny obvyklé
Tato zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory, ul. Chemická 1/2039.
Mimo to byly ovládající osobě vyúčtovány náklady za služby v celkové
výši 662 tis. Kč a ovládané osobě byly vyúčtovány náklady za služby
v celkové výši 6 tis. Kč.
Ovládaná osoba v účetním období nepřijala ani neuskutečnila žádné
jiné právní úkony v zájmu nebo na popud propojených osob.
Dlouhodobá půjčka poskytnutá ovládané osobě vykazuje
k 31.12.2013 zůstatek 732 974 tis. Kč se splatností 31.1.2016
a k této půjčce byl vyúčtován úrok v celkové výši 24 819 tis. Kč.
Ovládající osobě byl v účetním období roku 2013 vyplacen podíl
na zisku roku 2012 na základě rozhodnutí valné hromady v částce
25 720 tis. Kč.
Ovládaná osoba v účetním období nepřijala ani neuskutečnila žádná
ostatní faktická opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.
V Ostravě dne 25. 2. 2014
V hodnoceném období nebyly vyjma citovaných učiněny žádné další
právní úkony mezi ovládající a ovládanou osobou ani poskytnuto další
plnění či protiplnění, jiná opatření, výhody anebo nevýhody, jež by
ve svých důsledcích znamenaly vznik újmy pro ovládanou osobu.
3. Vztahy mezi propojenými
osobami:
Ing. Přemysl Antecký, MBA
jednatel
V účetním období roku 2013 byly mezi propojenými osobami, tj. mezi
osobou ovládanou (BorsodChem MCHZ, s.r.o.) a další osobou
27
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti.
Osoba odpovědná za výroční zprávu.
Ing. Přemysl Antecký, MBA
jednatel
28
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
29
Vydal:
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Member of Wanhua – BorsodChem Group
Chemická 1/2039
709 03 Ostrava – Mariánské Hory
Česká republika
Realizace a design:
Agentura API s.r.o.
Rok vydání:
2014
30
V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 B o r s o d C h e m M C H Z , s . r. o .
31
BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Member of Wanhua – BorsodChem Group
Chemická 1/2039
709 03 Ostrava – Mariánské Hory
Česká republika
IČ: 26019388
Zápis v obchodním rejstříku ze dne 15. 12. 1999,
odd. C, vložka 22763, Krajský soud v Ostravě.
www.borsodchem-cz.com
Download

Výroční zpráVa - BorsodChem