Maturitní temata - EKP4 – Obchodní provoz a cestovní ruch
Školní rok 2014/2015
1. Úloha obchodu ve společnosti - vznik obchodu, jeho význam, členění, funkce
velkoobchodu a maloobchodu, zásady obchodní činnosti
2. Cestovní ruch a jeho historie – základní pojmy, charakteristika CR, účastníci CR a
jejich typologie, faktory ovlivňující CR, význam CR, historie CR v jednotlivých
historických etapách, Thomas Cook, Karl Baedecker, změny v CR
3. Prodejna – vymezení pojmu, cíle, úkoly a druhy prodejen, zařízení prodejen, vnější
označení, vnitřní prostory a dispoziční řešení prodejny
4. Formy a druhy cestovního ruchu – základní a speciální formy, jejich popis a příklady,
druhy CR – domácí, zahraniční, aktivní, pasivní, volný, vázaný atd.
5. Organizace práce v prodejně – formy a techniky prodeje zboží a služeb, nabídka zboží
(osobní, optická, doplňková), předvedení zboží, placení za zboží v tuzemsku a při
obchodování se zahraničím
6. Cestovní ruch – předpoklady, organizace a rajonizace – přírodní, kulturní a
materiální předpoklady, památková péče, světový seznam kulturního a přírodního
dědictví UNESCO, mezinárodní organizace CR, Czechtourism, kompetence
ministerstev, činnost obcí a měst, profesní a zájmové organizace CR, rajonizace –
úkoly, členění oblastí, kategorie, chráněná území
7. Právní stránka obchodní činnosti – občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o
ochraně spotřebitele, zákon o ČOI, instituce chránící spotřebitele
8. Vodní a letecká přeprava osob – specifika a předpoklady, výhody a nevýhody,
materiálně technické zabezpečení, služby, letové řády, mezinárodní organizace,
rezervace letenek, charterové lety, nízkonákladové společnosti, práva a povinnosti
cestujících
9. Obchodní logistika – systém obchodní logistiky, volba dodavatelů, účastníci
distribučního řetězce, zásady skladování zboží, metody řízení zásob, normování zásob
10. Železniční a silniční přeprava – výhody a nevýhody, materiálně technická základna,
jízdní řády, tarify, slevy, přeprava zavazadel, mezinárodní doprava, provozovatelé,
práva a povinnosti cestujících
11. Inventarizace v prodejně – pojem a druhy inventarizace, postup při provádění
inventarizace, inventarizační rozdíly – jejich zjištění a vyrovnání
12. Vízová politika a cestovní doklady – vízum, druhy víz, mezinárodní dohody, doby
pobytu, ztráty cestovních dokladů, Schengenský prostor, vydání a platnost dokladů,
ochranné prvky, přestupky podle zákona o cestovních dokladech a cestování do
zahraničí
13. Zásady při provozu veřejného stravování – legislativa týkající se veřejného
stravování, hygienické požadavky, technika provozu – dispoziční řešení, skladování,
příprava a výdej pokrmů, požadavky na pracovníky
14. Celní politika a směnárenské služby – clo a jeho funkce, druhy cel, celní předpisy,
celní sazebník, dovoz a vývoz zboží, celní kontrola a dohled, předmět směnárenské
činnosti, valuty a devizy, zahraniční platební dokumenty, směnárenská místa,
kurzovní lístek, nákup a prodej cizí měny, platební prostředky v ČR, pomoc konzulátů
15. Marketing – pojem, význam marketingu pro firmu, marketingové koncepce,
marketingový informační systém, metody marketingového průzkumu trhu
16. Trh cestovního ruchu a cestovní kanceláře – funkce CK, překlenovací, kontaktní,
informační, kontrolní a realizační charakter, základní a specializované CK, cestovní
agentury, doby provozu, formy vlastnictví, podmínky pro založení CK, cestovní
smlouva, poptávka a nabídka v CR a faktory je ovlivňující
17. Marketingový mix – „první a druhé P marketingového mixu“. „První P“ - produkt –
životní cyklus produktu, význam značky. „Druhé P“ – cena – typy cen, cenové
strategie
18. Služby cestovního ruchu a průvodcovské služby – klasifikace a charakteristika dle
různých kritérií, uspokojování potřeb účastníků CR, zvláštnosti služeb a jejich
komplexnost, osobnost průvodce, pracovní agenda, povinnosti průvodce během
zájezdu, specifické povinnosti vzhledem k dopravnímu prostředku, mimořádné
události, itinerář, ekcerpční lístek
19. Marketingový mix – „třetí a čtvrté P“ marketingového mixu “. „Třetí P“ – distribuce
– odbytová politika firmy. „Čtvrté P“ – propagace – úloha a druhy propagace,
podpora prodeje
20. Ubytovací a stravovací služby – typy ubytovacích zařízení a jejich kategorie,
organizační struktura hotelu, technika služeb, služby placené a neplacené, hotelová
evidence, úkoly recepce, způsoby zúčtování, funkce stravovacího zařízení, formy
stravování, kategorizace, technika stravovacích služeb, způsob nabídky a obsluhy,
jídelní lístek, menu, cateringové služby
21. Odpovědnost za škody - druhy škod, odpovědnost organizací a zaměstnanců za
škody, povinnosti pracovníků a organizací při předcházení škodám
22. Zájezdová činnost, pojištění v cestovním ruchu – definice zájezdu, typy zájezdů
podle různých hledisek, etapy organizačně technického zabezpečení zájezdu, rizika
zájezdu, pojišťovnické subjekty, druhy pojištění, základní pojmy – pojistitel, pojištěný,
pojistná částka, pojistné, pojistná událost, náhrada a hlavní rizika v pojišťovnictví
23. Význam, formy a příprava zahraničního obchodu – nezbytnost ZO v současném
světě, struktura ZO, zahraniční bilance státu, příprava ZO – náležitosti a vznik kupní
smlouvy
24. Lázeňské služby v ČR a Libereckém kraji, další atraktivity Libereckého kraje –
charakteristika lázeňských služeb, lázeňská místa v ČR a Libereckém kraji podle
indikací, kategorie podle forem úhrady, popis léčebny, služby, lázeňský host, pacient,
organizace péče, kulturní a přírodní památky Libereckého kraje, akce, regionální
produkty
25. Doprava a pojištění v mezinárodním obchodě – zvláštnosti jednotlivých druhů
dopravy, dopravní dokumentace. Druhy rizik v ZO, předmět pojištění, způsoby
prokazování škod
Vypracovaly: ing. Jana Ramešová a Mgr. Jana Oulehlová
Download

ke stažení