| CARLO GAVAZZI |
ELEKTRONICKÉ PRVKY
PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
2010/2011
ENIKA.
ENIK
A.CZ
CZ s.r.o
.rr o.
Nádr
Ná
draž
ažní
ní 609
509
50
9 01
1 Nov
ová Paka
ka
Cze h Re
Czec
Repu
public
c
Tel.l.:: +4
Te
+420
20 4
493
93 77 33 1
11
1
F x:+
Fa
+42
420
0 49
493
3 77 33 22
E-ma
Emailil:: en
enik
ika@
a en
a@
enik
ika.
a cz
h tp
ht
tp:/
://w
/www
ww.e
ww
.eni
en ka
ka.c
.czz
ELEKTRONICKÉ PRVKY
PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
A: S DODÁVKOU ENERGIE DO VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
•
EOS-Array + EOS-Box (měření a hlídání parametrů solárních článků, včetně průběžné kalkulace účinnos
a sběru dat)
•
ISMG (jednofázové solární invertory)
•
EM23 DIN, EM24 DIN, EM26-96 (třífázové elektroměry)
•
DPC 02, DFB 01, DUA 55 (monitorování parametrů sítě)
•
DSA-A, DSA-P, DSA-D, DSA-S (přepěťové ochrany AC, DC a datových linek)
•
DWS-V-DAC13, TEMPSOL, CELLSOL 200, DPY30 (příslušenství – senzory teploty, slunečního záření, rychlos
větru, informační panely)
B: PRO DOMÁCÍ SYSTÉMY MENŠÍCH VÝKONŮ
•
VMU-E, VMU-X (DC elektroměry)
•
ISMG (jednofázové solární invertory)
•
EM23 DIN, EM24 DIN, EM26-96 (třífázové elektroměry)
•
DPC 02, DFB 01, DUA 55 (monitorování parametrů sítě)
•
DSA-A, DSA-P, DSA-D, DSA-S (přepěťové ochrany AC, DC a datových linek)
•
DWS-V-DAC13, TEMPSOL, CELLSOL 200, DPY30 (příslušenství – senzory teploty, slunečního záření, rychlos
větru, informační panely)
C: PRO UZAVŘENÉ OSTROVNÍ SYSTÉMY
•
SBC, SBCLC, SUNBRIGHT (nabíječe akumulátorů)
•
PSI (střídače DC/AC)
•
DSA-D (přepěťové ochrany DC)
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
D: KOMPLET MALÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 3 a 6 KW
•
WT3, WT6 větrné turbíny s neodymovým generátorem
•
WTI invertory pro větrné generátory
•
WTB brzdící jednotka pro větrné turbíny
•
WTC kompletní rozvaděč pro větrné turbíny
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
1
INVERTOR
ISMG
RS485
DSA-S
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
(DATOVÁ LINKA)
DSA-S
RS485
EOS-Box
POMOCNÉ VÝSTUPY
EOS-ARRAY
Y
(WEB Server)
PŘEPĚŤOVÉ
OCHRANY DC
DSA-D
A)
Prvky pro fotovoltaické systémy
S DODÁVKOU ENERGIE
DO VEŘEJNÉ DISTRIBUČNÍ SÍTĚ
2
EN
ENI
ENIKA.CZ
NIIKA.
N
KA
A.C
A.CZ
CZ
Z s.r.o.,
ss.r
.rr..o
.r.o
.o.
o.., Nádr
o
N
Nádražní
ádr
ád
á
da
dr
ažn
žn
ní6
í6
í609,
609,50
09 50
09,
50
509
09
90
9
01
1NOVÁ
1N
NOVÁ
OV
OV
VÁ
Á PA
PAKA,Te
PAKA,
KA,
KA
K
A,, Telef
A
Telefon:
Te
lef
efon
ef
on:
o
n:: 49
n
4937
493
3 773
3773
73 311
73311
31
31
11
1, Fax:
ax:
ax
x: 49
4
493
937
3 773
3773
73322
3 322
32
3
22,E-ma
22
,,E
E-ma
-m
ma
m
ail:
ill: en
enika
ika
ik
[email protected]
[email protected]
@e
@
@enika
e ika
en
ika
ik
ika.cz
ka.cz
.cz,
.c
cz,,h
cz
h
http
ttp
tp://
tp
//ww
www
www
ww.en
enika
en
iikka
ka.cz
..c
cz
cz
MONITOROVACÍ RELÉ
ELEKTROM
ELEKTRO
MĚR
DPC 02, DFB 01, DUA 55
EM23 DIN, EM24 DIN
GSM MO
MODEM
ODEM
pl
ely,...
n
a
íp
ětru, info
sti v
r
m
ač
DPY 30
hlo
yc
n
CELLSOL 200
čn í h o
z
á
ř
lune
en
í
,
r
PŘÍ
SL
ŠE TEPMSOL, DWS-V-DAC13
s
y,
ot
U
TVÍ: Senzory
S
te
N
PŘ
ŘEPĚŤ
ŤOVÁ
OC
CHRAN
NA AC
DSA-P, DSA-A
EN
ENIKA.
ENI
NIKA
KA CZs.r
KA.
CZ
CZ
Zs.r
s.rr.o.
s.r
s.
.o
o..,
o
., N
Nádr
ád
ád
ádr
drražn
až
ažn
ž íí6
6
609,509
09
09,
0
9 509
5090
50
90
01
1N
1
NOVÁ
OV
O
V
VÁ PAKA,
PAKA
KA,
A Telef
Te
T lefon
le on: 493
lef
4 77
49
73 311, Fax: 49
93 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
3
ory
LU TEPMSOL, DWS-V-DAC13
t
lu
y, s
lot
nečního
CELLSOL 200
n
ač
ryc
í,
ti větru, in
f
o
rm
DPY 30
zá
ř
e
n
an
íp
ely,...
VÍ: Senz
ep
PŘ
ÍS
N ST
E
Š
hlos
RS485
DSA-S
PŘEPĚŤOVÉ OCH
HRANY
(DATOVÁ LINK
K A)
RS485
DSA-S
B)
Prvky
ky pro DOMÁCÍ
DOM
fotovoltaické
SYSTÉMY MENŠÍCH VÝKONŮ
SYS
4
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
PŘEPĚŤ
PĚŤOVÉ
É
OCH
CHR ANY DC
C
DSA-D
DC ELEKTROMĚR
VMU-E + VMU-X
GSM
M MODEM
INVERTOR
ISMG
MONITOROVACÍ RELÉ
DPC 02, DFB 01, DUA 55
ELE
EKT
TROMĚR
R
EM23 DIN, EM24 DIN
ELEKTROMĚR 4Q
EL
EM24 DIN
PŘEPĚŤOVÁ
OCHRANA AC
DSA-P, DSA-A
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311,
1, Fax:
Fa 493 773
73
3 322, E-m
E-mail:
E
[email protected], http://www.enika.cz
5
PŘEPĚŤOVÁ
OCHR ANA DC
DSA-D
NABÍJEČ AKUMULÁTORŮ
LÁTORŮ
SBC, SBCLC
STŘÍDAČ
TŘÍDAČ DC/AC
PSI
Akumulátor
6
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
DC SP
POTŘEBIČ
např. osvětlení
EN
ENI
E
ENIKA.CZ
NIIKA.
N
KA.
KA
A.CZ
C ss.r
s.
s.r.o.,
r.o.
.o
o., N
o.
Nádražní
ádr
ád
á
dr
dra
ažní 6
ažní
až
ažn
609,
09
09,
9, 50
9,
5090
509
90
01
1N
1
N
NOVÁ
OV
OVÁ
O
VÁ
V
Á PA
P
PAKA,
AK
KA,
KA
A
A,, Te
T
Telef
Telefon:
elef
leffo
on:
on
n:: 4
n
49
493
93
37
773
773
73311
3 311
3
311,
11
1
1, F
Fax:
ax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
7
VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ.
Rádi bychom Vám představili soubor nejnovějších informací o technických prvcích, použitelných v systémech fotovoltaických a větrných elektráren. Jedná se zejména o zařízení umožňující průběžnou kontrolu a dálkový dohled nad
provozovaným fotovoltaickým systémem, tak prvky pro jeho bezpečný provoz a ochranu.
V následujícím seznamu je uveden výčet nabízených prvků podle použi, se stručným popisem funkce.
EOSARRAY + EOSBOX
EOS-Array je modulární stavebnicový systém pro měření DC parametrů jednotlivých skupin fotovoltaických panelů,
sběr dat a jejich vyhodnocení podle přání uživatele. EOS-Box je průmyslový počítač, určený pro další zpracovaní naměřených dat jednotlivými systémy EOS-Array a umožňující vzdálenou správu elektrárny přes internet.
ISMG
Jednofázové invertory pro solární elektrárny. Vzájemným propojením tří invertorů je možné sestavit třífázový systém. Další typy, než jsou uvedené v přiložených materiálech, se již připravují (včetně třífázových modelů).
EM23 DIN, EM24 DIN, EM2696
Střídavé třífázové elektroměry s měřením dalších pomocných parametrů sítě, vhodné pro fotovoltaické aplikace, s
volitelnými signalizačními a komunikačními možnostmi. Pomocí pulzního výstupu lze přivést informaci o vyrobené
energii zpět do systému EOS-Array a tak sledovat i celkovou účinnost elektrárny. Kromě základních provedení pro
podružné měření je možné objednat i verzi pro fakturační měření.
VMUE, VMUX
Modulární přístroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby (výroby) stejnosměrné energie (kWh) a dalších veličin
(V, A, W). Vlastní přístroj je staven ze dvou modulů k montáži na DIN lištu, které jsou vzájemně propojeny bočním
konektorem do jednoho celku.
DPC 02, DFB 01, DUA 55
Monitorovací relé pro sledování hladin napě, tolerance frekvence sítě, pořadí fází a výpadku fáze v třífázové rozvodné soustavě. DPC02 je verze s analogovým nastavováním pro třífázový systém (s možnos hlídání 1F zdroje)
nebo lze použít jednofázové typy se sledováním dílčích parametrů.
DSA-A, DSA-P, DSA-D, DSA-S
Přepěťové ochrany pro DC a AC výkonové rozvody solárních elektráren. Přepěťové ochrany pro komunikační datové linky.
PŘÍSLUŠENSTVÍ DWSVDAC13, TEMPSOL, CELLSOLL 200, DPY30
Pro zpřesnění parametrů měřených pomocí EOS-Array je vhodné osadit senzory teploty panelů a okolí, senzory dopadajícího záření a snímače rychlos větru. Data z elektroměru EM24 lze průběžně zobrazovat na velkoplošných digitálních panelech, propojených sériovou linkou RS485 na vzdálenost až 1200 m.
SBC, SBCLC, SUNBRIGHT
Pro izolované ostrovní fotovoltaické systémy jsou k dispozici procesorové nabíječe akumulátorů 12, 24 a 48 V DC s
maximálním nabíjecím proudem 6, 10, 20 nebo 30 A. Nabíjení je plně automacké podle nejvhodnějšího z osmi naprogramovaných režimů. U modelů SBCLC je integrováno i řízení zátěže pro režim osvětlení nebo obecný spotřebič.
Zde je možné volit automacké odpojení osvětlení v určitém čase po západu slunce a před jeho východem.
PSI
Střídače pro převod energie z akumulátorů 12, 24 nebo 48 V DC na 230 V AC (50 Hz) s čistou sinusovkou o výkonu
150 až 3000 W.
WT3, WT6
Kompletní sestavy pro stavbu větrné elektrárny o výkonu 3 a 6kW, obsahují bezpřevodový neodymový generátor,
osazený třílistou vrtulí (možnost volby délky listu podle rychlos větru), brzdící box pro ochranu generátoru při silném větru, invertor, případně invertor kombinovaný s nabíječem akumulátorů a střídač pro přeměnu uložené energie v akumulátorech na síťové napě.
Sorment tohoto oboru je velmi dynamický a stále se vyvíjejí nové modely a provedení jednotlivých prvků. V případě potřeby konzultace, upřesnění a doplnění některých informací,, nebo vypracování
yp
cenové nabídky kontaktujte
naše pracovníky divize automazace na níže uvedených možnosteech.
8
ing. Radovan ŠMIDRKAL
+420 493 77 33 40
r.
[email protected]
Dobroslav LÁNSKÝ
+420 493 77 33 91
[email protected]
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon:
on: 493
37
37
773
73 311, Fax: 493 773
3 32
322,
22,, E-mail:
22
E-mail:
E-ma
il: [email protected],
enika
en
[email protected]
@enik
ik
http://www.enika.cz
EOS-ARRAY
MODULÁRNÍ SYSTÉM
PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE
EOS-Array je sestava modulů, které vykonávají kompletní kontrolu fotovoltaické elektrárny. Jedná se o lokální monitorovací systém, zajišťující měření elektrických parametrů fotovoltaických panelů, dopadajícího záření, teploty
panelů a okolí a rychlos větru. Měřené parametry je možné uchovávat (datalogger), nebo dále zpracovávat pomocí
nadřazeného systému.
•
Volitelná sestava: až 16 modulů do maximální šířky 280 mm.
•
Volně dostupný so
ware EOS-ArraySo
pro snadnou konfiguraci.
•
Kombinace modulů v jedné sestavě: 1× VMU-P, max. 15× VMU-S, max. 7× VMU-O.
PRVKY SYSTÉMU
VMUM MASTER – HLAVNÍ JEDNOTKA
VMUS STRING – MĚŘÍCÍ JEDNOTKA SKUPINY PANELŮ
VMUP – MĚŘÍCÍ JEDNOTKA POMOCNÝCH VELIČIN
VMUO – JEDNOTKA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
EOSARRAYSOFT – PROGRAM PRO PRÁCI S MODULY EOS-ARRAY
VMU-M (MASTER)
HLAVNÍ JEDNOTKA
•
Hlavní komunikační prvek sestavy.
•
RS485 (Modbus) port.
•
Lokální sběrnice pro dalších 15 volitelných měřících a pomocných modulů VMU-S, VMU-P a VMU-O.
•
Dva teplotní vstupy ( Pt100 nebo Pt1000), nebo dva digitální vstupy.
•
Jeden virtuální nebo reálný alarmový výstup.
•
4 MB interní paměť.
•
Označení uložených dat časovou značkou.
•
LCD displej, 6 znaků.
•
Napájení 12-28 V DC, spotřeba ≤ 1 W.
•
Kry (přední část) IP40.
Centrální jednotkou sestavy modulů je modul VMU-M, který zajišťuje komunikaci s ostatními moduly pomocí lokální sběrnice, přiřazuje jednotlivým modulům automacky správnou lokální adresu a shromažďuje naměřené údaje
ze všech VMU-S a VMU-P modulů. VMU-M může ovládat prostřednictvím modulů VMU-O dva reléové výstupy, kterými lze spouštět alarmy a (nebo) spínat externí zátěž (například osvětlení). Teplotní vstupy je možné programově
nastavit jako dva digitální vstupy.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
9
LED DIODA:
Na předním panelu je umístěna dvoubarevná LED dioda, která signalizuje činnost modulu:
•
Zelená, trvalý svit: modul je napájen, neprobíhá komunikace.
•
Zelená, přerušovaný svit: probíhá komunikace RS485.
•
Červená: detekován alarmový stav.
•
Střídání červená / zelená (cca. po 1 s): alarmový stav a současná komunikace.
TLAČÍTKO NA PANELU:
Slouží k přepínání zobrazení na displeji a k základnímu programování. Plný přístup ke všem programovatelným parametrům je prostřednictvím programu EOS-ArraySo
.
DIGITÁLNÍ VSTUPY:
První vstup je určen pro detekci stavu (ON/OFF), kterým je možné například monitorovat hlášení stavu ochranných
prvků. Druhý vstup je určen pro pulzy přicházející z elektroměru.
TEPLOTNÍ VSTUPY:
Možnost připojení Pt100 nebo Pt1000 dvouvodičovým, nebo třívodičovým způsobem. Kompenzace přívodních vodičů do 10 Ω. Měření v jednotkách °C nebo °F. Rozsah měření –50 až +200 °C.
KOMUNIKAČNÍ VÝSTUP RS485
Dvouvodičová sběrnice MODBUS/JBUS (RTU), max. délka 1000 m, 247 volitelných adres, 9600-115200 bps.
OCHRANA HESLEM:
Číselný 4-místný kód pro oprávnění ke vstupu do programovacího režimu.
RESET:
Pomocí tlačítka na panelu VMU-M po navolení příslušného VMU-S modulu.
ALARMY:
Jeden nastavitelný na každou jednotlivou proměnnou, s možnos volby překročení, nebo podkročení nastavené
hodnoty. Nastavitelná hystereze, čas prodlevy a typ sepnu kontaktu. Reakční čas ≤ 700 ms.
ČASOVÉ FUNKCE:
Univerzální hodiny a kalendář. Funkce letního času. Zálohování baterií (10 let).
DATA LOGGER:
Uložená data nelze prohlížet na displeji, ale pouze pomocí programu EOS-ArraySo
, kde je i možnost stažení a uložení načtených dat. Záznam dat je možné pozastavit. Zaznamenat je možné všechny událos shromážděné z připojených modulů VMU-S, VMU-O a VMU-P. Zapisované proměnné: V, A, W, Wh, teplota panelů, okolní teplota,
intenzita záření, rychlost větru, účinnost skupiny panelů, účinnost DC/AC transformace. Zapisované událos: stavy
digitálních vstupů a výstupů na VMU-O a VMU-M (jen první vstup) modulech a alarmy. Volitelný interval ukládání:
1-5-10-15-30-60 minut. Při naplnění pamě se nejstarší záznamy přepisují.
KONTROLA SKUPIN PANELŮ:
Možné jsou dva způsoby, a to porovnávací nebo průměrový režim.
Porovnávací režim je možné použít, pokud jsou osazeny alespoň dva VMU-S moduly (panely jsou zapojeny alespoň
do dvou skupin). Skupina panelů s vyšší hodnotou výkonu je pak použita jako referenční. Alarm pak může být nastaven na procentuální hodnotu tohoto referenčního výkonu.
Průměrový režim vyhodnocuje výkon každé skupiny panelů individuálně, kdy se naměřené hodnoty průměrují
v modulu VMU-M a tato hodnota se pak stává referenční hodnotou, která dynamicky ovlivňuje uživatelem povolené procentuální okno. Nestandardní situace je detekována, když je okamžitý měřený výkon skupiny panelů mimo
nastavené okno alarmu.
MĚŘENÍ ÚČINNOSTI SKUPINY PANELŮ:
Metoda „0“: Modul VMU-P není použit a proto jednotlivé skupiny panelů používají pro kalkulaci účinnos referenční
hodnotu.
10
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
Metoda „1“: Modul VMU-P je použit a je měřena teplota panelů a hodnota záření, takže referenční hodnota pro
stanovení účinnos je průběžně vypočítávána.
Metoda „2“: Modul VMU-P je použit a je měřena teplota okolí a hodnota záření, takže referenční hodnota pro stanovení účinnos je průběžně vypočítávána.
MĚŘENÍ ÚČINNOSTI DC/AC TRANSFORMACE:
Měření účinnos je založeno na porovnání množství vyrobené elektrické energie s množstvím elektrické energie
dodané do rozvodné sítě. Hodnota dodané energie do sítě je měřena elektroměrem (např. EM21-72, EM24-DIN,
EM26-96) a jeho pulzní výstup je připojen na druhý digitální vstup VMU-M.
OCHRANA PROTI KRÁDEŽI:
V případě náhlého výpadku některé skupiny panelů, systém vyšle varovnou zprávu přes VMU-M modul.
DETEKCE PŘETAVENÍ POJISTKY, PŘERUŠENÍ PŘÍVODU K PANELŮM, CHYBNÉ PŘIPOJENÍ PANELŮ:
Při těchto situacích dojde k odeslání varování přes VMU-M modul.
RS485
Network
Pt100
Pt100
IN1
15A/800V DC
15A/800V DC
StringDC
input
15A/800V
StringDC
input
16A/800V
String input
String input
IN
IN
IN2
Display
VMU-M
VMU-S
VMU-S
VMU-S
VMU-S
String
String
String
String On
On
On
On
Out
Out
Pulse
VMU-O
Pt100
Pt100
120mV
VMU-P
I/O
Diag.
On
On
1212-28VDC
Power
Supply
VMU-S (STRING)
MĚŘÍCÍ JEDNOTKA SKUPINY PANELŮ
•
Měřící modul elektrických parametrů skupiny fotovoltaických panelů.
•
Přímé měření napě do 800 V a proudu do 16 A.
•
Měření vyrobené energie kWh.
•
Formát okamžitých hodnot 4DGT, formát hodnoty energie 6DGT.
•
Okamžité hodnoty: V, A, W (perioda vzorkování 2 s).
•
Přesnost: třída 1 (kWh), ±0,5 % z hodnoty (A/V).
•
Integrovaný držák pojistky 10,3 × 32 mm.
•
Napájení přes VMU-M modul, spotřeba ≤ 0,7 W.
•
Hlášení alarmových stavů a ochrana pro krádeži přes VMU-M modul.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
11
•
Detekce přerušené pojistky.
•
Kry (přední část) IP40.
Měřící jednotka skupiny solárních panelů s vestavěným držákem pojistky (neobsahuje pojistku), pro měření elektrických parametrů sestavy panelů (napě, proud, výkon, energie). Jednotlivé měřící vstupy jsou provedeny tak, aby
bylo co nejjednodušší propojení jednotlivých sekcí sestavy. Naměřené hodnoty a hlášení jsou předávány pomocí
interní sériové sběrnice dalším modulům a výsledně jsou zpracovány VMU-M modulem.
LED DIODA:
Na předním panelu je umístěna vícebarevná LED dioda, která signalizuje činnost modulu. Trvalý svit značí, že modul
je napájen a není akvní žádný alarm.
•
Zelená: měřený proud je do 1 A.
•
Žlutá: měřený proud je od 1,1 do 3 A.
•
Světle oranžová: měřený proud je od 3,1 do 6 A.
•
Oranžová: měřený proud je od 6,1 do 8 A.
•
Tmavě oranžová: měřený proud je od 8,1 do 10 A.
•
Červená: měřený proud je nad 10 A.
•
Bílá: modul je připraven pro čtení a zobrazení dat VMU-M modulem.
Střídání dvou barev v intervalu cca 1 s znamená:
•
Modrá – některá barva uvedená výše (od žluté po červenou): alarmový stav dané skupiny.
•
Modrá – zelená: panely odpojeny, nebo přerušená pojistka.
•
Modrá – fialová: opačná polarita panelů.
•
Bílá – některá barva uvedená výše: modul je připraven pro čtení a zobrazení dat VMU-M modulem a současně je indikován status modulu podle barev uvedených výše.
VMU-P
MĚŘÍCÍ JEDNOTKA POMOCNÝCH VELIČIN
Měřící modul pomocných parametrů: teplota fotovoltaických panelů, teplota okolního vzduchu, intenzita slunečního záření, rychlost větru.
•
Dva vstupy pro měření teploty, Pt100 nebo Pt1000.
•
Jeden vstup 120 mV pro senzor záření.
•
Jeden pulzní vstup pro senzor rychlos větru.
•
Formát měřených hodnot 4DGT.
•
Rozlišení: 0,1 °C, 1 W/m2, 0,1 m/s.
•
Napájení přes VMU-M modul, spotřeba ≤ 0,7 W.
•
Komunikace přes vnitřní sběrnici s VMU-M modulem.
•
Kry (přední část) IP40.
Měření parametrů okolního prostředí pomocí přídavných senzorů
pro následné vyhodnocování reálné účinnos fotovoltaických panelů.
LED DIODA:
Na předním panelu je umístěna vícebarevná LED dioda, která signalizuje činnost modulu.
12
•
Zelená: napájení je připojeno.
•
Bílá: modul je napájen a připraven předávat data.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
MĚŘENÍ TEPLOTY:
Možnost připojení Pt100 nebo Pt1000 dvouvodičovým, nebo třívodičovým způsobem. Kompenzace přívodních vodičů do 10 Ω. Měření v jednotkách °C nebo °F.
MĚŘENÍ INTENZITY ZÁŘENÍ:
Možnost připojení senzoru s rozsahem 0-120 mV dvouvodičovým způsobem. Dvoustupňové nastavení stupnice pro
přizpůsobení senzoru: nastavení vstupního rozsahu 0- 999,9 mV DC + programovatelný rozsah 0-9,999 kW/m2.
MĚŘENÍ RYCHLOSTI VĚTRU:
Možnost připojení pulzního senzoru s rozsahem 0-1000 Hz se střídou 50 %. Dvoustupňové nastavení stupnice pro
přizpůsobení senzoru: nastavení vstupního rozsahu 0- 999,9 Hz + programovatelný rozsah 0,1-299,9 m/s.
VMU-O
JEDNOTKA VSTUPŮ A VÝSTUPŮ
•
Modul vstupů a výstupů, ovládaných přes VMU-M modul.
•
Dva reléové výstupy, dva digitální vstupy.
•
Napájení přes VMU-M modul, spotřeba ≤ 0,7 W.
•
Komunikace přes vnitřní sběrnici s VMU-M modulem.
•
Kry (přední část) IP40.
LED DIODA:
Na předním panelu je umístěna vícebarevná LED dioda, která signalizuje činnost modulu.
•
Zelená: napájení je připojeno.
•
Bílá: modul je napájen a připraven předávat data.
•
Červená: alespoň jeden digitální vstup je akvní.
•
Modrá: alespoň jeden digitální výstup je akvní.
•
Střídání barev cca po 1 s – modul zpracovává více režimů (viz barvy uvedené výše).
EOS-ARRAYSOFT
PROGRAM PRO PRÁCI S MODULY EOSARRAY
•
Vícejazyčný bezplatný program pro nastavení parametrů a načítání měřených hodnot.
•
Spustelný pod OS Windows 98 / 98SE / 2000 / NT / XP / Vista.
•
Možnost připojení jedné nebo více sestav modulů EOS-Array přes rozhraní RS485 modulů VMU-M.
•
Ukládání dat: předformátovaná tabulka XLS (EXCEL databáze).
•
Přenos dat: ruční nebo automacké v nastavitelných intervalech.
•
Formát dat: parametry jednotlivých skupin panelů a pomocné veličiny systému.
•
Formát alarmů: hodnota parametru a text.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
13
Základní typy elektroměrů, analyzátorů sí
a mulfunkčních měřidel
EM10DIN
JEDNOFÁZOVÝ ELEKTROMĚR S PŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činná energie (kWh), měření proudu: přímé od 20 mA do 32 A
displej: LCD (5+1 dig., výška 7 mm)
montáž: na DIN lištu (1 modul), krytí: IP40 (přední panel)
výstup: pulzní (1000 pulzů/kWh)
indikace: LED, napájení: přímo z měřeného napětí
zabezpečení nastavení: nenastavuje se, certifikace: CE, MID Annex „B“, Annex MI-003, ověření pro fakturaci
EM11DIN
JEDNOFÁZOVÝ ELEKTROMĚR S PŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činná energie (kWh), jalová energie (kvarh), činný výkon (kW), průměrný čin. výkon
v časovém úseku (kWdmd), maximální čin. výkon v čas. úseku (kWdmd max), jalový výkon (kvar), napětí (V),
proud (A), frekvence (Hz), účiník (PF-cos ϕ)
měření proudu: přímé od 20 mA do 32 A
displej: LCD (5+1 dig., výška 7 mm)
montáž: na DIN lištu (1 modul), krytí: IP40 (přední panel)
výstup: volitelně – pulzní výstup (nastavitelný 1-1000 pulzů/kWh), nebo alarm
(překročení, podkročení kW, kWdmd, kvar, PF, A, V, Hz s volitelnou hysterezí)
indikace: LED (1000 pulzů/kWh), napájení: přímo z měřeného napětí
zabezpečení nastavení: heslo 4 znaky, certifikace: CE, MID Annex „B“, Annex MI-003
EM23DIN
TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR S PŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činná energie (kWh), jalová energie (kvarh), činný výkon (kW),
jalový výkon (kvar), pořadí fází, proudy jednotlivých fází (A)
měření proudu: přímé od 40 mA do 65 A
displej: LCD (7dig. + 3dig., výška 9 mm, symbol změny pořadí fází),
automatický návrat na zobrazení kWh
ovládání: třísměrný joystick
montáž: na DIN lištu (4 moduly), krytí: IP50 (přední panel)
výstup: pulzní (100 pulzů/kWh)
indikace: LED (1000 pulzů/kWh), napájení: přímo z měřeného napětí
zabezpečení nastavení: nenastavuje se, certifikace: CE, MID Annex „B“, Annex MI-003, ověření pro fakturaci
14
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
EM24DIN
TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR S PŘÍMÝM I NEPŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činná energie (kWh), jalová energie (kvarh), činný výkon (kW), průměrný čin. výkon v časovém úseku (kWdmd)
max. čin. výkon v čas. úseku (kWdmd max), jalový výkon (kvar), měření času, pořadí fází, účiník (PF-cos ϕ), frekvence (Hz), zdánlivý
výkon (kVA), průměrný zd. výkon v časovém úseku (kVAdmd), max. zd. výkon v čas. úseku (kVAdmd max), měření pro tři nezávislé uživatele a čtyři tarify; jednotlivé fáze: napětí (VL-N/VL-L), proud (A), činný, jalový a zdánlivý výkon (W, var, VA), účiník (PF-cos ϕ)
měření proudu: přímé od 40 mA do 65 A, možnost verze s nepřímým měřením (AV5 viz kat. list)
vstupy: tři digitální pulzní vstupy (m3 plyn, m3 studená a teplá voda, kWh topné médium),
displej: LCD-STN (8dig. + 2×4dig., výška 7 mm, pomocné symboly), trvalé zobrazení veličin
na displeji pro každou polohu přepínače (výběr z 31 možností),
ovládání: čtyřsměrný joystick a čtyřpolohový přepínač, osm předvolených typických nastavení
montáž: na DIN lištu (4 moduly), krytí: IP50 (přední panel),
výstupy: volitelně až dva pulzní, až dvě alarmová hlášení, nebo RS485 MODBUS/DUPLINE
indikace: LED (1-1000 pulzů/kWh), napájení: přímo z měřeného napětí,
zabezpečení nastavení: heslo 4 znaky,
certifikace: CE, MID Annex „B“, Annex MI-003, Annex „F“, ověření pro fakturaci
EM21 72D
TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR S NEPŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činná energie (kWh), jalová energie (kvarh), činný výkon (kW), jalový výkon (kvar), frekvence (Hz), účiník (PFcos ϕ), pořadí fází jednotlivé fáze: napětí (VL-N/VL-L), proud (A), účiník (PF-cos ϕ)
měření proudu: nepřímo pomocí proudových transformátorů (5 A)
displej: LCD odnímatelný (7dig. + 3dig., výška 7 mm, symbol pořadí fází),
ovládání: dvě tlačítka,
montáž: univerzální, na DIN lištu (4 moduly) nebo do panelu 72×72 (lze kdykoliv změnit
přemístěním panelu na opačnou stranu přístroje),
krytí: IP50 (přední panel),
výstupy: pulzní (0,01 – 9,99 pulzů/kWh), volitelně RS485 MODBUS/JBUS (RTU),
indikace: LED (1-1000 pulzů/kWh),
napájení: přímo z měřeného napětí,
zabezpečení nastavení: zámek na zadní straně panelu a heslo 3 znaky,
certifikace: CE, MID Annex „B“, Annex MI-003, Annex „F“, ověření pro fakturaci
WM14 96 a WM14 DIN (Basic)
TŘÍFÁZOVÝ ELEKTROMĚR S NEPŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činná a jalová energie (kWh, kvarh), činný výkon (kW), průměrný čin. výkon v časovém úseku (kWdmd), max. čin.
výkon v čas. úseku (kWdmd max), jalový výkon (kvar), zdánlivý výkon (kVA), průměrný zd. výkon v časovém úseku (kVAdmd), měření
času, frekvence (Hz), účiník (PF-cos ϕ), maximální proud (Amax), maximum proudu v časovém úseku (Admd max); jednotlivé fáze: napětí (VL-N, VL-L), proud (A), proud nulového vodiče (An), činný výkon (kW), jalový výkon (kvar), zdánlivý výkon (kVA), účiník (PF-cos
ϕ), průměrný proud v časovém úseku (Admd)
měření proudu: nepřímo pomocí proudových transformátorů (5 A)
displej: LED (3x3dig. , výška 9 mm, +indikátory), ovládání: tři tlačítka,
montáž: na DIN lištu/panel 96×96 mm,
krytí: IP40 (přední panel verze DIN), IP65 (verze do panelu),
výstupy: volitelně dva pulzní (0,01-999 pulzů/kWh, kvarh, kW, kvar),
nebo RS485 MODBUS/JBUS,
indikace: nastavitelný alarm LED na panelu,
napájení: volitelné 24 Vac, 48 Vac, 115 Vac, 230 Vac, 18-60 Vdc,
zabezpečení nastavení: heslo 3 znaky, certifikace: CE
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
15
WM10 DIN
TŘÍFÁZOVÝ MULTIFUNKČNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ S PŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činný výkon (kW), jalový výkon (kvar), účiník (PF-cos ϕ), napětí (VL-N, VL-L), frekvence (Hz), pořadí fází jednotlivé fáze: činný výkon (kW), jalový výkon (kvar), proud (A), napětí (VL-N, VL-L)
měření proudu: přímé od 40 mA do 65 A
displej: LCD (7dig. + 3dig., výška 9 mm, symbol změny pořadí fází),
automatický návrat na zobrazení činného výkonu (kW),
ovládání: třísměrný joystick,
montáž: na DIN lištu (4 moduly),
krytí: IP50 (přední panel),
výstup: ne,
indikace: ne,
napájení: přímo z měřeného napětí,
zabezpečení nastavení: nenastavuje se,
certifikace: CE
WM12 96 a WM 12 DIN
TŘÍFÁZOVÝ MULTIFUNKČNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ S NEPŘÍMÝM MĚŘENÍM
měřené veličiny: činný výkon (kW), průměrný čin. výkon v čas. úseku (kWdmd), maximum čin. výkonu v čas. úseku (kWdmd max),
jalový výkon (kvar), zdánlivý výkon (kVA), průměrný zd. výkon v čas. úseku (kVAdmd), účiník (PF-cos ϕ), frekvence (Hz), napětí (VLL), maximální proud (Amax); jednotlivé fáze: napětí (VL-N, VL-L), proud (A), proud nulového vodiče (An), činný výkon (kW), jalový
výkon (kvar), zdánlivý výkon (kVA), účiník (PF-cos ϕ)
měření proudu: nepřímo pomocí proudových transformátorů (5 A)
displej: LED (3×3dig., výška 9 mm, + indikátory),
ovládání: tři tlačítka,
montáž: na DIN lištu/panel 96×96 mm,
krytí: IP40 (přední panel verze DIN), IP65 (verze do panelu),
výstup: na přání RS485 MODBUS/JBUS,
indikace: nastavitelný alarm LED na panelu,
napájení: volitelné 24 Vac, 48 Vac, 115 Vac, 230 Vac, 18-60 Vdc,
zabezpečení nastavení: heslo 3 znaky,
certifikace: CE, UL, CSA
16
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
Měřící proudové transformátory
CTD-1X (2X, 3X, 4X)
NAVLÉKACÍ PROVEDENÍ S JÁDREM V CELKU
•
normalizovaný výstup 5 A
•
rozsah měření 40 až 1600 A
•
montáž na kabel nebo na sběrnici
•
fixační šrouby na zajištění pozice
•
základna s držákem na DIN lištu, nebo panel
•
dvojité připojovací svorky
•
kryty svorek se zajištěním
CTD-5S (6S, 8S, 8V/H, 9S, 9V/H, 10S, 10V/H)
PROVEDENÍ S DĚLENÝM JÁDREM PRO SNADNOU INSTALACI
•
rozsah měření 100 až 4000 A
(ostatní vlastnos jako navlékací provedení)
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
17
VMU-E A VMU-X
MODULÁRNÍ DC ANALYZÁTOR
Modulární přístroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby (výroby) stejnosměrné energie (kWh) a dalších veličin
(V, A, W). Vlastní přístroj je staven ze dvou modulů k montáži na DIN lištu, které jsou vzájemně propojeny bočním
konektorem do jednoho celku. Stavy jednotlivých režimů jsou zvýrazněny vícebarevnou diodou. Přepínání zobrazení na displeji a nastavovaní se provádí tlačítkem na panelu přístroje.
•
Modul VMU-E obsahuje vlastní měřicí přístroj, modul VMU-X obsahuje napájecí zdroj a komunikační port
RS485, nebo volitelný pulzní výstup / alarm.
•
Přímé měření proudu do 20 A, nebo pomocí externího bočníku až do 1000 A. Přímé měřeníí napě do 400 V.
•
Rozměry: 1 + 1 DIN modul. LCD displej, 6 znaků.
•
Napájení 38 až 265 V AC, spotřeba 1,5 W (oba moduly).
•
Elektrická pevnost 4 kV AC/1 min.
•
Pracovní teplota okolí –25 až +55 °C. Kry (přední část) IP40.
EOS-BOX
KONTROLNÍ JEDNOTKA PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE
Vestavný počítač s funkcí web-serveru na bázi OS Windows XP, který je schopen zpracovat informace o jednotlivých
sekcích fotovoltaické elektrárny, včetně uchování a vyhodnocení dat. Provádí výpočty účinnos ve třech stupních
(string, BOS a celkem). Výstupy jsou zpracované přehledně do grafů, nebo do tabulek. Hlídání definovaných alarmových stavů s automackým odesíláním e-mailů, nebo SMS zpráv. Export dat v XLS.
•
Sledování hodnot V, A, kW, kWh na straně DC i AC (prostřednictvím invertoru a elektroměru). Intenzita
dopadajícího záření, teplota solárních článků, teplota vzduchu a rychlost větru.
•
Konstrukce bez použi chladících venlátorů.
•
Uchování dat déle než 15 let v 8 GB DOM pamě.
•
Čtyři porty RS485, jeden Ethernet port.
•
Napájení 100 až 240 V AC.
•
Kry IP20.
ISMG
INVERTOR PRO SOLÁRNÍ APLIKACE
Jednotka jednofázového invertoru zajišťuje přímou přeměnu stejnosměrné energie ze solárních článků na energii
využitelnou pro napájení typizovaných spotřebičů, případně exportovatelnou do veřejné distribuční sítě. Integrované ochranné a monitorovací prvky zajišťují vysokou bezpečnost provozu, kompabilitu s normami a nejvyšší možnou účinnost. Technologie Smart MPPT umožňuje zvýšení výtěžnos energie až o 20 % při nestabilních světelných
podmínkách.
18
•
Vstupní napě 100 až 450 V DC.
•
Konstrukce bez transformátoru (elektronické galvanické oddělení).
•
Vícenásobný MPP tracker (dvojitý, trojitý).
•
Integrovaný bezpečnostní a filtrační systém splňující příslušné EMC normy.
•
Port RS232/485 pro lokální, nebo dálkové řízení a monitorování.
•
Displej LCD 2×16, kontrolní LED signálky.
•
Režimy pro automacké přifázování k veřejné sí.
•
Kry IP65 (možnost instalace ve vnitřním i vnějším prostředí).
•
Pracovní teplota okolí –20 až +75 °C.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
DPC 02
MONITOROVACÍ MULTIFUNKČNÍ RELÉ PRO TŘÍFÁZOVOU SÍŤ
Relé pro sledování 3F, nebo 3F+N sítě, umožňuje sledovat a hlásit: pořadí fází, výpadek fáze, přepě a podpě (s individuálním nastavením hlídaných úrovní), překročení a pokles frekvence s vestavěnou funkcí časového zpoždění. Napájecí napě je v rozsahu od 208 do 690 V AC (pokryto dílčími rozsahy čtyř nabízených modelů). Hlavní oblast použi je
pro lokální zdroje elektrické energie, jako jsou motorgenerátory, vodní nebo větrné turbíny a fotovoltaické systémy.
•
Možnost vyhodnocení zda všechna sledovaná napě fáze-fáze,
nebo fáze-nulový vodič jsou mezi nastavenými limity.
•
Vyhodnocení, zda je frekvence sítě mezi nastavenými mezemi.
•
Napěťové meze jsou nastavitelné odděleně.
•
Nastavitelná zpoždění zvlášť pro sledování napě a frekvence (0,1 – 30 s).
•
Výstup: 2×8 A (přepínací kontakt) pro indikaci všech odchylek,
nebo odděleně napě/frekvence.
•
Montáž na DIN lištu.
•
LED indikace napájení, alarmu a sepnu relé.
DFB 01
MONITOROVACÍ FREKVENČNÍ RELÉ PRO JEDNOFÁZOVOU SÍŤ
Precizní monitorovací relé umožňuje detekovat, zda je frekvence sítě v nastavených mezích. Doplňkové funkce umožňují přidržet relé v sepnutém stavu (po detekci vybočení) i po návratu frekvence do normálu, nebo dočasné vyřazení
funkce hlídání (např. pro potřeby údržby). Alarm může být vyhlášen, nebo zrušen s nastavitelným zpožděním.
•
Detekce nad / pod frekvence.
•
Horní a dolní mez je nastavitelná odděleně.
•
Rozsahy: 24 až 240 V AC/50-60 Hz. Volitelné pásmo 2 Hz/10 Hz.
•
Nastavitelné zpoždění (0,1 až 30 s).
•
Výstup: 8 A (kontakt).
•
Montáž na DIN lištu.
•
LED indikace napájení, alarmu a sepnu relé.
DUA 55
MONITOROVACÍ NAPĚŤOVÉ RELÉ PRO JEDNOFÁZOVOU SÍŤ
Jednofázové monitorovací relé umožňuje detekovat, zda je napě sítě v nastaveném tolerančním
okně. Volitelná je velikost nominálního napě a tolerance ±10 nebo ±15 %, výstupní reléový kontakt
lze zažit proudem 5 A. Pouzdro je určeno pro montáž na DIN lištu (1 modul). LED indikace na panelu
detekuje napájení relé a sepnu výstupního relé.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
19
DSA-A, DSA-P, DSA-D
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO AC A DC ROZVODY
Přepěťové ochrany typ 2 (třída C), dle EN61643-11 (VDE 0675, část 6-11) vhodné pro ochranu nízkonapěťových systémů před atmosférickými výboji a přechodovými jevy. Použi je vhodné v průmyslových i obytných budovách bez
instalovaného bleskosvodu, zejména pro ochranu DC a AC (1F a 3F) prvků fotovoltaické elektrárny.
•
Použi pro TN-S a TT systém.
•
Výměnné vložky s ochrannými prvky – snadná opravitelnost.
•
Opcká indikace správné funkce.
•
Výstupní kontakt pro dálkové monitorování správné funkce.
•
Montáž na DIN lištu.
DSA-S
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
Přepěťové ochrany pro ochranu dvouvodičových datových, řídících a komunikačních linek. Použi je vhodné pro
invertory, elektroměry, převodníky dat a řídící jednotky ve fotovoltaických systémech a to v domovních i průmyslových objektech.
•
Univerzální přepěťová ochrana pro dvouvodičové linky.
•
Základní, střední a jemná ochrana.
•
Vysoká přenosová frekvence.
•
Bezšroubové spoje.
•
Montáž na DIN lištu.
TEMPSOL
TEPLOTNÍ SENZOR
Senzor pro měření teploty Pt100 / Pt1000 je opatřen hliníkovým pouzdrem a pro snadnou montáž, samolepící vrstvou. Tato konstrukce je vhodná pro měření teploty povrchů, např. solárních panelů.
20
•
Rozsah měření: –30 až +150 °C.
•
Přesnost: 0 °C ±0,3 °C
•
Přívodní kabel dvouvodičový, teflon, délka 2 m.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
CELLSOL 200
SENZOR DOPADAJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Křemíkový senzor pro měření intenzity slunečního záření. Kalibrační hodnota je uvedena na štku každého senzoru.
Senzor je konstruován zejména pro kontrolu účinnos fotovoltaických panelů.
•
Rozsah měření: 0 až 1500 W/m2.
•
Výstupní signál cca 75 mV/1000 W/m2.
•
Konstrukce: monokrystalická buňka.
DWS-V-DAC13
OPTOELEKTRICKÝ ANEMOMETR
Měřič rychlos větru vhodný pro širokou škálu aplikací, jako jsou větrné turbíny, věžové stavby, meteorologická
stanoviště, ekologické stavby, jeřáby. Je vybaven pulzním výstupem typu NPN a PNP a ochranou pro námraze (vyhřívání). Konstrukce chrání ložiska a elektronické čás před znečištěním a vlhkos. Rotor je z nerezavějící oceli, tělo
senzoru z černého PVC.
•
Princip snímání: optoelektronický
•
Měřící rozsah: 2 až 30 m/s
•
Napájení: 10 až 28 V DC
•
Ochrana před přepólováním
•
Kry: IP54
DPY30
ZOBRAZOVACÍ PANEL PRO ZDROJE OBNOVITELNÉ ENERGIE
Digitální panel pro zobrazení údajů o provozu zdroje obnovitelné energie, na kterém
je možné současně zobrazit tři údaje (5+6+6 znaků). Design a rozměry je možné upravit podle přání zákazníka. Displej je přímo připojitelný sériovou linkou RS485 k elektroměru EM24DIN. Jas displeje se automacky upravuje podle intenzity okolního
osvětlení. Čitelnost údajů je zaručena na vzdálenost větší než 30 m.
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
21
SBC
NABÍJEČ AKUMULÁTORŮ ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ
Nabíječ akumulátorů řízený mikroprocesorem umožňující zcela automacký provoz ostrovního energeckého systému, nebo levné dobíjení záložních akumulátorů. Metoda nabíjení je šetrná k připojeným akumulátorům, čímž
prodlužuje jejich životnost.
•
Verze pro 12 a 24 V DC.
•
Proudový rozsah: 6, 10, 20 a 30 A.
•
8 automackých nabíjecích programů.
•
Indikace pomocí LED.
•
Sledování teploty v okolí baterie a přizpůsobení nabíjecího režimu.
SBCLC
NABÍJEČ AKUMULÁTORŮ ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ S MOŽNOSTÍ
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
Nabíječ akumulátorů řízený mikroprocesorem umožňující zcela automacký provoz ostrovního energeckého systému, nebo levné dobíjení záložních akumulátorů. Metoda nabíjení je šetrná k připojeným akumulátorům, čímž prodlužuje jejich životnost. Navíc je schopen podle nastavení uživatele spínat např. osvětlení na naplánované intervaly
po setmění a před rozedněním.
•
Verze pro 12, 24 a 48 V DC.
•
Proudový rozsah: 10, 20 a 30 A.
•
8 automackých nabíjecích programů.
•
Indikace pomocí LED.
•
Časové řízení zátěže/osvětlení.
PSI
STŘÍDAČ S ČISTĚ SINUSOVÝM VÝSTUPEM
Střídač pro přeměnu stejnosměrné energie (např. z akumulátorů) na střídavou (typizované napájení 230 V AC/50 Hz).
Obsahuje nízkofrekvenční transformátor (toroid) pro zabezpečení izolačních vlastnos mezi vstupem a výstupem.
22
•
Vstupní napě: 12, 24 nebo 48 V DC.
•
150 až 3000 W.
•
Výstup 115/230 V AC.
•
Zkreslení výstupu < 2 % (150 a 300 W < 4 %)
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
SCHÉMA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Basic connection diagrams
větrná turbína
zátěž
veřejná síť
jijisč
invertor
elektroměr
odpojovač sítě
Brzdící obvody
pro větrnou
turbínu.
D)
Komplet malé větrné elektrárny
3 a 6 kW
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
23
SCHÉMA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
PŘIPOJENÉ DO VEŘEJNÉ SÍTĚ
větrná turbína
např. WT3
Zobrazovací
displej (např.
DPY)
brzdící odpor
automacká brzda
Zpracování dat
ruční brzda
a datalogger
jednofázový
invertor (např.
WTI3)
odpojovač sítě
elektroměr
např.
p EM24DIN
24
veřejná síť
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
SCHÉMA OSTROVNÍHO SYSTÉMU
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
větrná turbína
např. WT3
brzdící odpor
automacká
brzda
ruční brzda
invertor s
nabíječem
střídač
akumulátor
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
25
SCHÉMA OSTROVNÍHO HYBRIDNÍHO SYSTÉMU
větrná turbína
např. WT3
solární panel
brzdící odpor
automacká
brzda
ruční brzda
vstup pro solární
panelyy
p
kombinovaný invertor
s nabíječem
výstup 230 VAC
akumulátor
26
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
Základní prvky pro větrné elektrárny
WT3, WT6
VĚTRNÉ TURBÍNY S NEODYMOVÝM GENERÁTOREM
•
Sestava větrné turbíny a generátoru k montáži na stožár o jmenovitém výkonu 3 a 6 kW.
•
Volitelná délka listů rotoru vyrobených z uhlíkových vláken. Pro jmenovitý výkon 3kW je možné osadit listy
o průměru 2,6 m pro rychlost větru 12 m/s, nebo o průměru 3,4 m pro rychlost větru 10 m/s.
•
Verze s výkonem 6 kW má průměr rotoru 5,1 m a elektricky nastavitelný úhel listů.
•
Vzhledem k osazení neodymovým, 18- pólovým generátorem, je rotor napojen přmo na generátor (bez
převodovky) a m je zaručena vysoká účinnost a spolehlivost.
•
Speciální upevnění směrovky zabezpečuje automackou ochranu
před mechanickým poškozením turbíny
při příliš silném větru společně s elektromagneckou brzdou.
•
Rozsah pracovních otáček : 145 - 780 ot/min.
•
Hlučnost: 60 dB (IEC 61400-11)
•
Pracovní teplota okolí -10 až +40 °C
•
Kry: IP54
WTI
INVERTORY PRO VĚTRNÉ GENERÁTORY
•
Široký rozsah vstupního napě z generátoru.
•
Dynamické přizpůsobení MPP zaručuje maximální efekvitu a přizpůsobení vstupu invertoru k okamžitému
výkonu, který je právě dodáván generátorem.
•
RS232 port pro lokální i vzdálené sledování činnos invertoru.
•
Signalizace stavů a případných chybových hlášení na vestavěném LCD displeji.
•
Akvní ochrana v případě ostrovního provozu a monitorování sítě
zaručuje vysoký stupeň bezpečnos při montáži i provozu.
•
Integrovaná ochrana a monitoring sítě
podle národních norem (VDE 0126-1-1).
•
Vysoká účinnost až 95 %
•
Pracovní teplota okolí -20 až +40 °C
•
Kry: IP45
•
Výkonová řada od 3 kW.
•
Možnost verzí s vestavěným nabíječem akumulátorů.
•
Možnost kombinací více vstupů (vítr + solar, vítr + voda).
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
27
WTB
BRZDÍCÍ JEDNOTKA PRO VĚTRNÉ TURBÍNY
•
Kompletní jednotka zabezpečující brzdění větrné turbíny na požadavek obsluhy, nebo automacky ve spolu
práci s invertorem.
•
Základní, nebo rozšířené provedení s elektroměrem EM24 vybaveným komunikačním portem a přepěťovou
ochranou.
•
Pracovní teplota okolí -10 až +50 °C
•
Kry: IP65.
WTC
KOMPLETNÍ ROZVADĚČ PRO VĚTRNÉ TURBÍNY
28
•
Obsahuje invertor, brzdící jednotku, ochrany a pomocné obvody v jednom celku, pro snadné a rychlé
zprovoznění větrné elektrárny.
•
Na přání je možné doinstalovat zákaznické doplňky, jako je např. měření vyrobené elektrické energie,
signalizace stavů a podobně.
•
Pracovní teplota okolí -10 až +50 °C
•
Kry: IP65
ENIKA.CZ s.r.o., Nádražní 609, 509 01 NOVÁ PAKA, Telefon: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
| CARLO GAVAZZI |
EK1003(elektronické prvky pro fotovoltaické systémy)A4
ELEKTRONICKÉ PRVKY
PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
ENIKA.CZ s.r.o.
Nádražní 609
509 01 Nová Paka
Czech Republic
Tel.: +420 493 77 33 11
Fax:+420 493 77 33 22
E-mail: [email protected]
http://www.enika.cz
ENIKA.SK s.r.o.
Slovakia
Tel.: +421 2 5557 4515
Fax:+421 2 5557 4516
E-mail: [email protected]
http://www.enika.sk
Download

elektronické prvky pro obnovitelné zdroje energie