Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00 Praha 4, Schulhoffova 844
Třída: M4.A
Školní rok: 2013/2014
Management cestovního ruchu:
Maturitní témata z ekonomiky cestovního ruchu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Základní ekonomické pojmy – ekonomie, ekonomika, potřeby, statky, služby. Historie cestovního ruchu.
Tržní mechanismus – základní složky cestovního ruchu.
Podnikatel, podnikání. Předpoklady cestovního ruchu, rajonizace.
Podnikání podle živnostenského zákona. Význam a funkce cestovních kanceláří.
Veřejná obchodní společnost, akciová společnost. Tvorba zájezdu a jeho druhy.
Komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. Průvodcovské služby.
Družstvo, státní podnik, spojování podnikatelů bez vzniku PO. Činnosti průvodce v mimořádných situacích.
Majetková struktura podniku. Pracovní agenda průvodce.
Kapitálová struktura podniku. Služby letecké dopravy.
Výnosy, náklady hospodářský výsledek. Služby železniční dopravy.
Zásobovací a odbytová činnost podniku. Služby silniční dopravy.
Personální činnost podniku. Služby ostatní dopravy.
Odměňování za práci. Lázeňské služby.
Vztahy mezi odběrateli a dodavateli. Pojištění v cestovním ruchu.
Daňová soustava – přímé daně. Směnárenské služby.
Daňová soustava – nepřímé daně. Služby pasových a celních orgánů.
Finanční trh – peněžní trh. Služby volného času.
Finanční trh – kapitálový trh. Informační technologie v cestovním ruchu, turistická informační centra.
Centrální banka. Aktuální trendy v turistice.
Obchodní banky. Kongresové služby.
Pojišťovnictví. Propagace v cestovním ruchu.
Hospodářská politika. Služby venkovského cestovního ruchu.
Národní hospodářství. Zdravotní opatření v CR, atraktivita cílových míst.
Evropská unie. Stravovací služby.
Vztah ekonomiky k ŽP. Ubytovací služby
Management obchodu:
Maturitní témata z ekonomiky a obchodní logistiky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Základní pojmy z ekonomiky obchodu a služeb. Podstata logistiky.
Tržní mechanismus. Doprava v logistice.
Podnikání, podnikatel. Logistický výrobek, sortiment, komplexní výrobek.
Podnikání podle Zákona o živnostenském podnikání. Zaměstnanci v logistice.
Veřejná obchodní společnost a akciová společnost. Podstata skladování v logistice, typy skladů, skladová evidence.
Komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. Zásoby – základní pojmy.
Státní podniky, družstvo. Metody řízení zásob.
Majetková struktura podniku. Náklady firmy a logistické náklady.
Kapitálová struktura podniku. Logistický informační systém.
Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podniku. Kontrolní mechanismy skladového hospodářství.
Zásobovací činnost podniku. Zákaznický servis.
Personální činnost podniku. Skladové sítě.
Odměňování za práci. Podstata skladové evidence a kontrola zásob.
Vztahy mezi dodavateli a odběrateli. Velkoobchod.
Přímé daně. Obchodní operace v prodejně – příprava zboží k prodeji, prodej.
Nepřímé daně. Obchodní operace v prodejně – nákup, příjem, skladování zboží.
Peněžní trh. Cesty zboží ke spotřebiteli.
Kapitálový trh. Maloobchod a nejběžnější typy maloobchodních jednotek.
Centrální banka. Formy prodeje zboží.
Obchodní banky. Organizace práce v prodejně.
Pojišťovnictví. Zaměstnanci prodejny.
Hospodářská politika státu. Zařízení maloobchodních prodejen ve vztahu k maloobchodním operacím a k dispozičnímu
řešení prodejny.
23. Národní hospodářství. Prodejna – vnější a vnitřní úprava, dispoziční řešení prodejen.
24. Evropská unie. Obchod, obchodní provoz a základní pojmy s obchodem spojené.
25. Vztah ekonomiky k životnímu prostředí. Ochrana spotřebitele.
Management cestovního ruchu:
Management obchodu:
Maturitní témata z managementu, marketingu a práva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Marketing – základní pojmy; základní podnikatelské koncepce. Právo a jeho tvorba v ČR.
Marketingový informační systém. Základní právní pojmy – právní řád, právní osobnost, právní odpovědnost.
Marketingový informační systém (metoda šetření, dotazník). Ústavní právo.
Analýza marketingového okolí. Právní instituce.
Proces rozhodování kupujícího. Věcná práva k věcem vlastním.
Situační analýzy. Duševní vlastnictví – autorská a průmyslová práva.
Výběr a vlastnosti médií. Dědické právo.
Marketingový mix – výrobek. Věcná práva k věcem cizím.
Marketingový mix – výrobek (výrobková politika, vývoj a zavádění nových výrobků). Smluvní typy v občanském zákoníku.
Marketingový mix – cena. Pracovní poměr - druhy, způsoby vzniku a skončení.
Marketingový mix – distribuce. Pracovní doba a doba odpočinku, dovolená na zotavenou.
Marketingový mix – propagace. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu.
Marketing služeb – marketingový mix, vlastnosti služeb. Rodinné právo.
Management – I. etapa vývoje managementu. Systém práva v Evropské unii.
Management – II. – IV. etapa vývoje managementu. Živnostenské právo.
Management a manager. Daňové právo.
Manažerská funkce – plánování. Právní formy obchodních společností.
Manažerská funkce – organizování. Závazkové právo – obsah, vznik, zajištění a zánik závazků.
Personální management – plánování, získávání a výběr pracovníků. Právní úprava kupní smlouvy v občanském zákoníku.
Hodnocení pracovníků, odměňování, vzdělávání pracovníků. Právní úprava smlouvy o dílo v občanském zákoníku.
Personální management – personální agendy, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání. Právní úprava smluv o přepravě a
smluv v peněžnictví.
Vedení pracovníků. Právní úprava smlouvy o skladování, smlouvy o úschově a smluv příkazního typu.
Manažerská funkce – kontrola. Cenné papíry – třídění, směnky, šeky.
Komunikace v podniku. Trestní právo hmotné.
Manažerské rozhodování. Trestní právo procesní.
Management sportu:
Maturitní témata z ekonomických předmětů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Základní ekonomické pojmy. Marketing – základní pojmy.
Tržní mechanismus. Marketingový informační systém – pojem, experiment.
Hospodářský proces, výrobní faktory. Marketingový informační systém – metoda šetření a dotazník.
Podnikání, podnikatel. Analýza marketingového okolí.
Podnikání dle Zákona o živnostenském podnikání. Proces rozhodování kupujícího.
Veřejná obchodní společnost a akciová společnost. Situační analýzy.
Komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. Výběr a vlastnosti médií.
Majetková struktura podniku. Marketingový mix – výrobek.
Kapitálová struktura podniku. Marketingový mix – výrobková politika a zavádění nových výrobků.
Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Marketingový mix – cena.
Zásobovací a odbytová činnost podniku. Marketingový mix – propagace.
Personální činnost podniku. Marketingový mix – distribuce.
Odměňování za práci. Marketing služeb.
Vztahy mezi odběrateli a dodavateli. Management - I. etapa vývoje managementu.
Investiční činnost podniku a zajišťování informací v podniku. Management – II. - IV. etapa vývoje managementu.
Hlavní činnost podniku. Management a manažer.
Okolí podniku, vztahy podniku k bance, státu, obci. Manažerská funkce – plánování.
Finanční trh. Manažerská funkce - organizování.
Bankovnictví. Personální management – plánování, získávání, výběr a rozmísťování pracovníků.
Pojišťovnictví. Personální management – hodnocení, odměňování a vzdělávání
Přímé daně. Personální management – personální agenda, péče o pracovníky
Nepřímé daně. Vedení pracovníků.
Národní hospodářství. Manažerská funkce – kontrola.
Hospodářská politika státu. Manažerská funkce – komunikace v podniku.
Evropská Unie. Manažerská funkce – rozhodování.
Maturitní témata z odborné sportovní přípravy – zaměření všeobecná sportovní příprava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Sport a trénink na počátku 21. století. Tělesná kultura v ČR a její změny až do současnosti.
Struktura sportovního výkonu. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí.
Teoretická interpretace sportovního tréninku. Antické olympijské hry.
Zatížení. Langův švédský systém.
Intenzita zatížení (energetické zabezpečení sportovního výkonu). Tělovýchovné spolky1918-1939.
Zotavení a regenerace. Humanismus a tělesná výchova.
Efekt sportovního tréninku: trénovanost, sportovní forma, přepětí, přetrénování. Tělesná výchova žen.
Složky sportovního tréninku. Tělesná kultura středověku.
Kondiční příprava. Tělesná kultura nejstarších civilizací.
Technická příprava. Pravidla lyžování, soutěže-sportovci.
Taktická příprava. Tělesná výchova v ČR po 2. světové válce.
Pohybové schopnosti, pohybové dovednosti. Motorické učení – všechny fáze a činitelé MU.
Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku. Tělesná cvičení v počátcích lidské civilizace.
Tréninkové cykly. Tělesná výchova Antického Řecka a Říma.
Stimulace silových schopností. Jahn Eiselen v německém tělovýchovném systému.
Stimulace rychlostních schopností. Tělesná kultura v českých zemích v letech 1774-1862.
Stimulace vytrvalostních schopností. Tělesná výchova v ČR v letech 1918-1939.
Stimulace koordinačních schopností. Psychologické dovednosti sportovce.
Pohyblivost a její ovlivňování. Stres, stres ve sportu.
Charakteristika trenérství a tréninku. Osobnost sportovce-struktura osobnosti.
Základy výběru talentů. Pravidla ledního hokeje, krasobruslení, rychlobruslení, disciplíny (sportovci). Senzomotorické učení.
Časový sled emocí ve sportu (Předstartovní, soutěžní a pozávodní stavy).
Energetické zabezpečení sportovního výkonu. Pravidla fotbalu, volejbalu, basketbalu, vybíjené.
Regulace psychických stavů. Pravidla plavání, skoků do vody – soutěže, organizace soutěží (sportovci).
Aktivační teorie emocí. Pravidla atletiky, soutěže, disciplíny (sportovci).
Download

temata M4A-PP - Střední škola managementu a služeb sro