Politológia a politická analýza
Syllabus kurzu
Prednáška: streda 11.30 – 13.00
Seminár: streda 9.45 – 11.15 – Lucia Klapáčová
13.30 – 15.00 - Andrea Figulová
15.15 – 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG)
Prednášajúci
Andrea Figulová ([email protected])
Lucia Klapáčová ([email protected])
Teodor Gyelnik ([email protected])
Charakteristika a ciele kurzu
Kurz poskytuje študentom rozšírenie vedomostí o odbore politológia a ich
aplikáciu na prax prostredníctvom rozvoja schopností politickej analýzy. Počas kurzu
sa zoznámia so základnými prístupmi k štúdiu politickej vedy a získajú teoretické
a praktické znalosti
z oblasti teórie politiky, politického systému a vzťahu
jednotlivých zložiek v ňom.
Študenti sa naučia kriticky analyzovať a prakticky využívať základné pojmy
a koncepcie potrebné pre ďalšie štúdium politológie. Rozvinú si vlastné
kognitívne a komunikačné zručnosti prostredníctvom samostatného štúdia,
diskusií a prípravy prezentácií počas kurzu.
Kritériá hodnotenia
Účasť na hodinách – prednáška/seminár. Na základe ustanovení
Študijného poriadku FSEV UK sú povolené dve ospravedlnené absencie –
10 bodov
Príprava „komentára“ na seminár podľa dohodnutej témy a času (ústna
prezentácia
vo forme 3 minút o danej téme) – 20 bodov
Aktivita na seminároch – odpovede na otázky a diskusia na tému daného
povinného
čítania – 15 bodov (povinné čítania dodané študentom týždeň
vopred)
Analýza knihy (2000 – 2500 slov)- vopred schválená kniha vedúcim
seminára, termín odovzdania: 20.12.2012 emailom
Záverečný test – 35 bodov
1
Témy kurzu: Povinné čítania budú dodané via email alebo nechané u tajomníčok
dotknutých ústavov
Téma č.1 – Úvodná hodina (19.9.2012)
Téma č.2 - Politológia ako spoločenská veda (26.9.2012)
Čo je to politológia? Čo je to politika?
Politika/politológia/tradícia/...
Seminár: Andrew Heywood, A.(2007), Politics, Palgrave s. 3 – 23
Téma č. 3 – Základné ideológie (3.10.2012)
Čo je politická ideológia? Koniec ideológiam?
Liberalizmus/konzervatizmus/socializmus/...
Seminár: Samuel Huntington, (1993). The Clash of Civilizations? In Foreign Affairs
http://www.polsci.wvu.edu/faculty/hauser/PS103/Readings/HuntingtonClashOfCivil
izationsForAffSummer93.pdf
Téma č. 4 – Politické systémy, vlády a režimy (10.10.2010) – Lucia Klapáčová
Aký je rozdiel medzi režimom a politickým systémom? Podľa čoho ich
klasifikujeme?
Seminár: David Easton, (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems in
World Politics, vol. 9, no 3, pg. 383 – 400
2
Téma č.5 - Demokracia a totalita (17.10.2012)
Ako je vnímaný pojem demokracia? Aké modely demokratického vládnutia poznáme?
Zaručuje demokracia vládu ľudu?
Seminár:
• Chantal Mouffe, (2000). The Democratic Paradox. London: Verso – pg. 36 – 59,
80 - 108
• Slavoj Žižek, (2009). From Democracy to Divine Violence in Democracy in What
State. New York: Columbia University Press – pg. 100-120
• Edward Said, (2003). Orientalism. London: Pinguin Books – pg. 23 – 50
Téma č. 6 – Štát, moc, vláda, zahraničná politika (31.10.2012)
Čo je štát? Aký je rozdiel medzi štátom a vládou?
Seminár: Jurgen, Habermas, (2003). Beyond the nation state in Democracy in the
European Union, London: Routledge pg. 29-42
Téma č. 7 – Národ a nacionalizmus (7.11.2012)
Čo je národ? Aké druhy nacionalizmu poznáme? Čo je národný štát?
Seminár: Miroslav Hroch, (2003). Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Sociologické
nakladatelství st. 239-270
Téma č. 8 – Politické strany a hnutia a voľby (14.11.2012) – Lucia Klapáčová
Ako definujeme a delíme politické strany? Aké stranícke systémy poznáme? Aká je
úloha politických strán?
Seminár : Politické strany střední a západní Evropy na začátku 21.století: podobnosti
a odchylky. In: Kopeček, Hloušek eds: Politické strany, Gradaa 2012 .
3
Téma č. 9 – Záujmové skupiny (21.11.2012)
Aké formy majú záujmové skupiny? Aké sú hlavné teórie politiky skupín? Ako si
uplatňujú svoj vplyv?
Seminár: čítanie: Tradícia spolkovej činnosti na Slovensku. In: Čítanka pre
pokročilé neziskové organizácie, Centrum prevencie a riešenia konfliktov (PDCS),
Kolektív autorov, 2000.
Téma č. 10 - Ekonómia verzus politika(28.11.2012)
Ako a nakoľko podmieňuje ekonomika politiku? Hlavné ekonomické systémy
dneška? Trieda a rasa a gender.
Seminár:
•
David Harvey, (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford
University Press. pg. 5-39
•
Joseph Stiglitz, (2010). Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of World
Economy. New York: W. W. Norton & Company – Chapter 1: The Making of
a Crises
Ekonomie krásná. In: Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla, 65.pole, 2009.
•
Téma č.11 – Systém a analýza medzinárodných vzťahov(5.12.2012)
Ako súvisí politický systém a medzinárodné vzťahy? Vývoj systému MV?
Seminár:
•
•
•
Drulák Peter( 2003), Teorie mezinárodních vztahú, s.12 -52 ,Praha Portál alebo
Pavol Barša a Ondřej Cisář, (2008). Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z
teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portal – ale strany tam zatial nemozem dat,
lebo som v bratislave a knihu mam doma
Odvaha nevědět: Teorie mezinárodních vztahú versus budoucnost. In: Booth,
Smith eds.: Současné teorie mezinárodních vztahú, Polity Press, 1995.
4
Téma č.12 - Analýza stredoeurópskeho kontextu(12.12.2012)
Dnešná situácia v strednej a východnej Európe? Jej história?
Seminár:
•
•
•
Pavol Lukáč, (2005). Milan Hodža v zápase o budúcnosť strednej Europy
v rokoch 1939 – 1944. Bratislava: Slovenska Akademia Vied
Attila Ágh: Sen o strední Evrope, p. 11-15
Walter Persché: Šest doporučení malým národum, p. 114-116.
5
Odporúčaná literatúra:
Aron, Raymond (1993). Demokracie a totalitarismus. Vyd. 2. Brno: Atlantis. 218 s.
ISBN: 8071080640.
Bibó, István (1996). Biedavýchodoeurópskych malých štátov.Bratislava:Kalligram
Cabada, Ladislav; Kubát, Michal a kol. (2007). Úvod do studia politické vědy. Vyd. 2.
Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk. 455 s. ISBN 978-80-7380-076-5.
Dahl, Robert A. (2001). O demokracii: průvodce pro občany. Vyd. 1. Praha: Portál.
191 s. ISBN: 80-7178-422-2
Dahl, Robert (1995) demokracie a její kritici.Praha:Victoria Publishing
Drulák, Peter(2003)Teorie mezinárodních vztahú.Praha: Portál
Heywood, Andrew (2008). Politické ideologie. Vyd. 4. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk. 362 s. ISBN: 978-80-7380-137-3.
Lukáč,
Pavol
(2004)
Európe.Bratislava:Kalligram.
dejiny
a zahraničná
politika
v Strednej
Miller, David (ed.) (2000). Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Vyd. 2.
Brno: Barrister & Principal. 581 s. ISBN: 80-85947-56-0
Novák, Miroslav (1997). Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího
studia Vyd. 1. Praha: SLON. 275 s. ISBN: 80-85850-22-2.
Novák, Miroslav (2005). Mezi primátem politiky a ekonomickým rozvojem: Aronova
sociologická koncepce industriálních společností". Sociologický časopis,roč. 41, č.
5/2005, s.801-821, ISSN: 0038-0288.
Říchová, Blanka (2000). Přehled moderních politologických teorií: Empirickoanalytický přístup v současné politické vědě. Praha: Portál. 304 s. ISBN 80-7178-461alebo o Říchová, Blanka (2006). Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 2.
Praha: Portál. 303 s. ISBN: 80-7367-177-8)
Říchová, Blanka (2002). Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza
politických systémů. Praha: Portál. 207 s. ISBN 80-7178-628-4.
Sartori, Giovanni (1993). Teória demokracie. Vyd. 1. Bratislava: Archa. 512 s. ISBN:
80-7115-049-5.
6
Sartori, Giovanni (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur,
podnětů a výsledků. Vyd. 1. Praha: SLON. 238 s. ISBN: 80-85850-94-X.
Sartori, Giovanni (2005). Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. Vyd. 1.
Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). 466 s. ISBN 80-7325-062-4.
Max, Weber. Politika ako povolanie
7
Download

Politológia a politická analýza Syllabus kurzu