P O D Z I M
I
H E R B S T
I
A U T U M N
3
I
PuppJournal
w w w.pu pp. cz • w w w. s ummi tho te l s. co m
2 0 1 3
Content
Události I Ereignisse I Events
5-8
Rozhovor I Gespräch I Interview
10 - 11
Sága rodu Puppů I Die Saga der Familie Pupp I Saga of the Pupp Family 12 - 13
Nabídky I Angebote I Offers
14 - 17
Gastronomie I Gastronomy
18 - 22
Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky
23 - 25
Ozvěny slavných návštěv I Nachklänge der berühmten Besuche I Echoes of Famous Visits
26 - 27
Spa & Wellness
29 - 31
Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary
32 - 35
Programy I Programm I Programmes
36 - 39
Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations
40 - 41
Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
42
Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp
43
Pupp Journal - Podzim I Herbst I Autumn 2013
Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo © Vydavatelství Promenáda v.o.s.
Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Aleksandra Chytra, www.kvpoint.cz, archiv Karlovarského městského divadla,
archiv Karlovarského symfonického orchestru, archiv Dopravního podniku Karlovy Vary, Libor Huml, archivy KSO a KMD
Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová • Editor: Jitka Kulhánková
Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala • Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary • Vychází v nákladu 5000 ks
Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I 360 01 Karlovy Vary I Czech Republic
Tel. +420 353 109 111 I Fax: +420 353 224 032 I [email protected] • www.pupp.cz
supported by
Editorial
Vážení hosté, milí čtenáři,
s babím létem přichází barevný karlovarský podzim i s jeho nezbytnou nostalgií. Ale nejen romantikou živ
je člověk. V tomto čísle časopisu Pupp Journal Vás tedy pozveme nejen k zajímavým procházkám, výletům
do historie a k návštěvě koncertních sálů, do divadla či na výstavy, ale i k prostřenému stolu. Pozveme Vás
také do nového moderního balneoprovozu, kde můžete relaxovat v bazénu a využít řadu lázeňských procedur.
Prozradíme Vám, kde u nás jedí filmové hvězdy. Právě tam, kam se v Grandrestaurantu posadíte, možná seděl
o letošním mezinárodním filmovém festivalu John Travolta a pochutnával si na vyhlášené svíčkové. V minulých
letech seděly na stejných židlích a chodily po stejných kobercích jako Vy mnohé osobnosti filmového světa,
např. Helen Mirren, Robert de Niro, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Mia Farrow, Sharon Stoneová, Gina
Lollobrigida aj. Svíčkovou a další lahůdky puppovské kuchyně ochutnali také Daniel Craig coby James Bond
při natáčení filmu Casino Royale, nebo Queen Latifah, která zde prožívala své filmové Poslední prázdniny.
Partnerem v této svěží komedii jí byl i Gérard Depardieu, který v Karlových Varech ještě natáčel televizní film
o Honoré de Balzacovi. Jistě i Vy budete spokojeni s výsledky práce našich kuchařů, cukrářů a všeho personálu.
Přeji Vám nádherný pobyt, dobrou chuť a brzký návrat!
Geehrte Gäste, liebe Leser,
mit dem Altweibersommer kommt der bunte Karlsbader Herbst mit seiner unvermeidlichen Nostalgie. Man lebt jedoch nicht nur für die
Romantik. In dieser Ausgabe der Zeitschrift Pupp Journal laden wir Sie also nicht nur zu interessanten Spaziergängen, Ausflügen in die
Geschichte und zum Besuch der Konzertsäle, ins Theater oder in Ausstellungen ein, sondern auch zum gedeckten Tisch. Wir laden Sie
auch in den neuen modernen Balneobetrieb ein, wo man sich im Pool erholen kann und viele Kuranwendungen nutzen kann. Wir verraten
Ihnen, wo bei uns die Filmstars essen. Gerade dort, wohin Sie sich im Grandrestaurant setzen, saß vielleicht während des diesjährigen
Internationalen Filmfestivals John Travolta und ließ sich den berühmten Lendenbraten schmecken. In den vorigen Jahren saßen auf den
gleichen Stühlen und gingen auf den gleichen Teppichen wie Sie viele Persönlichkeiten der Filmwelt, z. B. Helen Mirren, Robert de Niro,
Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Mia Farrow, Sharon Stone, Gina Lollobrigida u.a. Den Lendenbraten sowie weitere Delikatessen der
Puppischen Küche kosteten auch Daniel Craig als James Bond während der Dreharbeiten am Film Casino Royale, oder Queen Latifah, die
hier im Film ihre Noch einmal Ferien (Last Holiday) erlebte. Der Partner in dieser lebhaften Komödie war ihr Gérard Depardieu, der in
Karlsbad noch den Fernsehfilm über Honoré de Balzac drehte. Auch Sie werden sicher mit den Ergebnissen der Arbeit unserer Köchen,
der Zuckerbäcker und des gesamten Personals zufrieden sein.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt, guten Appetit und eine baldige Rückkehr!
Dear guests and dear readers,
The colourful Karlovy Vary autumn and its indispensable nostalgia come together with the Indian summer. However, man does not live only
by romance. That is why we would like to invite you not only to interesting walks, trips into history and visits to concert halls, to the cinema,
theatre or to exhibitions but also to a set up table in this edition of the Pupp Journal magazine. We will invite you to a new spa department
where you can relax in the relax pool and enjoy a number of spa treatments. We will tell you where in our hotel film stars eat. Just where you
will sit down in the Grandrestaurant, John Travolta might have sat at this year´s international film festival and might have enjoyed renowned
roast sirloin in cream sauce. Many a personality from the world of film sat on the same chair and walked on the same carpets - e.g. Helen
Mirren, Robert de Niro, Robert Redford, Leonardo DiCaprio, Mia Farrow, Sharon Stone, Gina Lollobrigida and others. Daniel Craig as
James Bond tasted roast sirloin in cream sauce and other delicacies of Pupp cuisine when he was shooting the film Casino Royale here, or
Queen Latifah who spent her Last Holiday here. Her partner in this comedy was Gérard Depardieu who also made a TV film about Honoré
de Balsac in Karlovy Vary. I am sure you will be satisfied with the results of work of our cooks, confectioners and the all staff as well.
I wish you a wonderful stay, bon appétit and hope to see you again soon.
Za celý tým Grandhotelu Pupp
Für das gesamte Grandhotel Pupp Team
On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp
Andrea Pfeffer-Ferklová
4
4
General Manager of the Grandhotel Pupp
Events
Karlovarský karneval po šesté
Jeden z největších karnevalových průvodů ve střední Evropě má již
v Karlových Varech svou tradici. Desítky profesionálních účinkujících, stovky masek, loutek, žonglérů, kejklířů a exotických tanečnic
společně s několika tisíci obyvatel a návštěvníků oživily ulice a prostranství. Unikátní průvod, v němž bylo možno obdivovat na dvě
desítky alegorických atrakcí, měřil téměř půl kilometru. Procházel
centrem lázní až ke Grandhotelu Pupp. Pak na prostranství před
hotelem Thermal proběhlo vyhlášení krále a královny karnevalu.
Pro letošní rok se jimi staly masky Slunce a Měsíce s družinou.
Součástí programu byl Mattoni hudební festival s kapelami a zpěváky různých žánrů. Karnevalu předcházela noční romantická
plavba lodiček po Teplé. Plavbu absolvovalo na tři stovky odvážlivců. Příští rok můžete být mezi spokojenými účastníky i Vy. Všechny
děti v karnevalovém průvodu každoročně dostávají před
Grandhotelem Pupp zákusky nebo koláče. Letos jim pohostinný
personál hotelu rozdával sladké muffiny.
Das Karlsbader Karneval zum sechsten Mal
Einer der größten Karnevalumzüge in Mitteleuropa ist in Karlsbad
bereits zu einer Tradition geworden. Dutzende professionelle
Teilnehmer, Hunderte Masken, Marionetten, Jongleure, Gaukler
und exotische Tänzerinnen belebten zusammen mit einigen
Tausenden Einwohnern und Besuchern die Straßen und Plätze der
Stadt. Der einmalige Umzug, in dem man an die zwanzig Wagen
bewundern konnte, war fast einen halben Kilometer lang. Er ging
durch das Zentrum der Kurstadt bis zum Grandhotel Pupp.
Danach fand auf den Platz vor dem Hotel Thermal die Verkündung
des Königs und der Königin des Karnevals statt. In diesem Jahr
wurden es die Masken der Sonne und des Mondes mit Gefolge. Am
Programm stand auch das Mattoni Musikfestival mit Bands und
Sängern mehrerer Genres. Am Vorabend des Karnevals gab es eine
romantische Fahrt auf der Tepl. An der Fahrt nahmen an die dreihundert furchtlose Schifffahrer teil. Das nächste Jahr können unter
www.pupp.cz
den zufriedenen Teilnehmer auch Sie sein. Alle Kinder im
Karnevalumzug bekommen jedes Jahr vor dem Grandhotel Pupp
Desserts oder Kuchen. In diesem Jahr bekamen sie von dem gastfreundlichen Hotelpersonal süße Muffins.
The Karlovy Carnival for the Sixth Time
One of the biggest carnival processions in central Europe has already its tradition in Karlovy Vary. Tens of professional performers,
hundreds of masks, marionettes, jugglers, conjurers and exotic
dancers together with several thousands of inhabitants and visitors
brought life to streets and open space. The unique procession, in
which you could admire almost twenty floats, was almost half a kilometre long. It walked through the spa centre as far as the
Grandhotel Pupp. The king and the queen of the carnival were
announced in front of the Thermal Hotel. This year the masks of
the Sun and the Moon with their suites became the winners. A part
of the programme was the Mattoni Music Festival with bands and
singers of different genres. The carnival had been preceded by
a romantic night boat voyage on the Teplá River. About three hundred dare people took part in it. Next year you can be one of the
satisfied participants too. Every year all children in the carnival
procession get desserts or cakes in front of the Grandhotel Pupp.
This year the hospitable hotel staff gave them sweet muffins.
5
Events
Filmový svět v Grandhotelu Pupp
Jako každý rok vedly kroky milovníků filmu začátkem července do
Karlových Varů, kde probíhal již 48. ročník mezinárodního filmového festivalu. Jeho součástí je vždy i Grandhotel Pupp. I zde se
roztočil kolotoč filmů, rozhovorů, autogramiád, recepcí, party,
koktejlů. Významné osobnosti se ubytovaly v nejslavnějších apartmá. Nejzručnější kuchaři a cukráři vytvářeli lahůdky pro festivalové labužníky, nejhbitější číšníci zvládali obsluhu i těch nejnáročnějších hostů. Atmosféru dotvářel potlesk, záplava květin, úsměvy,
blesky fotoaparátů. Vrcholnou společenskou a gastronomickou
událostí byla Opening party a Closing party. Tam, kde dnes bydlíte,
sedíte, procházíte se, trávili své dny významní režiséři, producenti,
žurnalisté a slavné filmové hvězdy (Johnn Travolta, Oliver Stone,
Murray Abraham, Agneszka Holland aj.).
Die Filmwelt im Grandhotel Pupp
Wie jedes Jahr führten Anfang Juli die Schritte der Filmliebhaber nach
Karlsbad, wo schon der 48. Jahrgang des Internationalen Filmfestivals
stattfand. Sein Bestandteil ist natürlich auch das Grandhotel Pupp.
Man zeigte hier Filme, hier fanden Interviews, Autogrammschreiben,
Banketts, Partys und Cocktails statt. Die bedeutenden Persönlichkeiten
wurden in den berühmtesten Appartements untergebracht. Die besten
Köche und Zuckerbäcker bereiteten Leckerbissen für die Festival­
gourmets vor, die flottesten Kellner stellten auch die anspruchsvollsten
6
Gäste zufrieden. Die Atmosphäre war toll, Applaus, eine Menge von
Blumen, frohe Gesichter, die Blitze der Fotokameras. Ein gesellschaftlicher und gastronomischer Höhepunkt war die Opening Party und
Closing Party. Dort, wo sie heute wohnen, sitzen, spazieren, verbrachten ihre Tage die bedeutenden Regisseure, Produzenten, Journalisten
und berühmte Filmstars (Johnn Travolta, Oliver Stone, Murray
Abraham, Agneszka Holland usw.).
The World of Film in the Grandhotel Pupp
Like every year, the steps of friends of film were directed towards
Karlovy Vary in early July where the 48th year of the international
film festival took place. And, of course, the Grandhotel Pupp was
a part of it. The merry-go-round of films, interviews, autograph
parties, banquets, parties and cocktails started here too. Prominent
personalities stayed in the most famous suites. The most skilful
cooks and confectioners prepared delicacies for festival gourmets
and the most agile waiters managed to serve even the most exacting
guests. Applause, floods of flowers, smiles and flashes of cameras
put the finishing touches to the atmosphere. A top social and gastronomic event was the Opening and the Closing Party. Famous
directors, producers, journalists and film stars spent their days
where you are staying, sitting or walking today (Johnn Travolta,
Oliver Stone, Murray Abraham, Agneszka Holland etc.).
Events
•O
liver Stone, americký režisér, scénárista a producent, trojnásobný držitel Oscara,
také získal Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
•O
liver Stone, ein US-amerikanischer Regisseur, Szenarist und Produzent, dreifacher Oscar-Preisträger. Er erhielt ebenfalls den Preis für den außergewöhnlichen
künstlerischen Beitrag zur Weltkinematografie.
• Oliver Stone, an American director, screenwriter and producer and the holder
of three Oscars, also received the Award for Outstanding Artistic Contribution to
World Cinema.
• John Ttavolta s personálem Grandhotelu Pupp
• John Ttavolta mit dem Personal des Grandhotels Pupp
• John Travolta with the staff of the Grandhotel Pupp
• John Travolta, hollywoodská superstar. V Karlových Varech získal Cenu
za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
• John Travolta, a Hollywood superstar. He got an Award for Outstanding Artistic
Contribution to World Cinema in Karlovy Vary.
• John Travolta, ein Hollywood-Superstar. In Karlsbad bekam er den Preis
für den außergewöhnlichen künstlerischen Beitrag zur Weltkinematografie.
www.pupp.cz
7
Events
A New Tourist Information Centre
A new information centre was opened in an attractive place in the spa
centre. You will find it in one of the historical shops between the Market
Colonnade and the Mill Colonnade. The workers of the information
centre will answer all questions about what you find interesting and will
give you advice on where and when to go. They will give you information
about programmes, trips and transport and will send you tickets for
cultural events. The information monthly Promenáda, a tourist guide
and regional literature are available here. You can buy here small
souvenirs too. The information centre is open from 8 a.m. to 6 p.m. on
working days and from 9 a.m. to 5 p.m. on Saturdays and Sundays.
Apart from Mayor Petr Kulhánek and the director of the Information
Centre, the general manager of the Grandhotel Pupp, which prepared
delicious refreshment for the first visitors, took part in the opening
ceremony.
Nové turistické infocentrum
Na atraktivním místě bylo v centru lázní
otevřeno nové infocentrum. Najdete jej
v jednom z historických krámků mezi Trž­
ní a Mlýnskou kolonádou. Pracovníci měst­
ského informačního střediska Vám odpoví
na vše, co Vás zajímá, poradí, kudy kam. Podají Vám informace
o programech, výletech, dopravě, prodají vstupenky na kulturní
pořady. Získáte zde mapy a informační brožurky. Je zde k dispozici
informační měsíčník Promenáda a turistické průvodce i regionální
literatura. Můžete zde nakoupit i drobné suvenýry. Infocentrum je
otevřeno ve všední dny od 8 do 18 hod., v sobotu a v neděli od 9 do
17 hod.
Slavnostního zahájení se zúčastnila kromě primátora Petra Kulhánka
a ředitelky Infocentra i generální ředitelka Grandhotelu Pupp, který
připravil prvním návštěvníkům lahodné občerstvení.
Ein neues Infozentrum
Im Kurzentrum wurde an einer attraktiven Stelle ein neues Info­
zentrum eröffnet. Man findet es in einem der historischen Geschäfte
zwischen der Markt- und Mühl­brunnkolonnade. Die Ange­­stellten des
Infozentrums der Stadt beantworten Ihnen alles, was Sie interessiert,
Sie beraten Sie, wo der Weg lang geht. Sie geben Ihnen Informationen
über das Programm, die Ausflüge, die Verkehrsverbindungen, sie
verkaufen Ihnen Ein­tritts­karten für die Kulturveranstaltungen. Man
erhält hier Karten und In­for­ma­tions­broschüren. Es gibt hier die
Informations­monats­zeitschrift Promenáda, Reiseführer sowie die
regionale Literatur. Man kann hier auch ein kleines Souvenir kaufen.
Das Infozentrum ist an Werktagen von 8 bis18 Uhr geöffnet, am
Wochenende von 9 bis 17 Uhr.
An der feierlichen Eröffnung nahmen außer des Oberbürgermeisters
Petr Kulhánek und der Direktorin des Infozentrums auch die
Generaldirektorin vom Grandhotel Pupp teil. Das Grandhotel Pupp
bereitete den ersten Besuchern eine leckere Erfrischung vor.
8
Zlatá hokejka ve Slavnostním sále
Domovským sálem pro vyhlášení nejlepšího českého hokejisty
v anketě odborníků Zlatá hokejka je již po několik let Slavnostní
sál Grandhotelu Pupp. Do Karlových Varů se každý rok sjíždějí na
velkolepý večer nejlepší hokejoví hráči. V letošním, již 45. ročníku této
prestižní ankety získal nejvyšší ocenění David Krejčí (v současnosti
Boston Bruins, NHL). Nejslavnější hokejista v českých dějinách,
Jaromír Jágr, který je držitelem již deseti těchto trofejí, obsadil 2. místo.
Der Goldene Eishockeyschläger im Festsaal
Der heimische Saal für die Verkündung des besten tschechischen
Eishockeyspielers in der Umfrage der Fachleute der Goldene
Eishockeyschläger ist bereits einige Jahre lang der Festsaal vom
Grandhotel Pupp. Zu diesem großartigen Abend kommen jedes
Jahr nach Karlsbad die besten Eishockeyspieler. Im diesjährigen,
dem bereits 45. Jahrgang dieser Prestigeumfrage gewann David
Krejčí (zurzeit bei den Boston Bruins, NHL). Der berühmteste
Eishockeyspieler in der tschechischen Geschichte, Jaromír Jágr, der
bereits zehnmal gewann, belegte den 2. Platz.
The Golden Ice Hockey Stick
in the Festive Hall
The Festive Hall of the Grandhotel Pupp
has been the hall where the best Czech ice
hockey player, the winner of the Golden Ice
Hockey Stick survey of professionals, has
been announced for several years. The best ice
hockey players meet in Karlovy Vary on this
exceptional evening every year. This year´s
winner of the 45th year of the prestigious survey
was David Krejčí (at present the Boston Bruins,
NHL). The most famous ice hockey player in
Czech history, Jaromír Jágr, who already has ten
of these trophies, was the second.
MEETINGS & CONFERENCES
SPA & WELLNESS
A unique combination in a unique place
Carlsbad Convention Bureau,o.p.s.
Your neutral partner
- central information and contact place for congress
and incentive tourism in Karlovy Vary Region.
Husovo náměstí 270/2, 360 01 Karlovy Vary • mobil 777 486 093 • e-mail: [email protected]
www.carlsbad-convention.cz
Interview
ROZHOVOR
S F&B
MANAŽEREM
Richard Lhoták pracuje v Grandhotelu Pupp jako vedoucí gastro úseku
od roku 2008. Od roku 1999 pracoval na pozici Restaurant manager
Grandrestaurantu, nočního restaurantu Becher´s Bar a střediska
Becher´s Bar Rendez-vous. V srpnu 2013 byl jmenován vedoucím
provozu Grandhotelu Pupp.
Vystudoval Vysokou školu hotelovou v Praze, obor hotelový management
- lázeňství a cestovní ruch. Je absolventem prestižní Somme­lierské
akademie ve Valticích a mnoha odborných kurzů o gastronomických
produktech, ale i vzdělávacích kurzů v oblasti perso­nalistiky a stra­
tegického managementu. Jeho krédem je: Abychom poznali budoucnost,
musíme pochopit minulost. Jako koníčky má aktivní sport, rekonstrukce
a stavební práce i sledování společenského a politického dění. Má sbírku
mechanických hodinek a retro přístrojů. Jsou dny, kdy s manželkou
opouští civilizaci a vyhledává liduprázdné kouty Šumavy.
Jak se vám žije v Karlových Varech?
Narodil jsem se v Karlových Varech a vždy se k tomu hlásím.
Jedinečná atmosféra údolí říčky Teplé s okolními lesy, majestátní
historické budovy a návštěvy slavných osobností vytvářejí auru
vyjímečnosti tohoto města. Líbí se mi i modernizace okrajových
částí se zachováním historického původního jádra města.
Máte ve městě své oblíbené místo?
Oblíbeným místem a zároveň mým teritoriem od dětských let byla část
Karlových Varů nazvaná Vyhlídka. Pohled z Vyhlídky na historickou
lázeňskou část je úchvatný. Nalevo impozantní Grandhotel Pupp,
dále Městské divadlo, budova Vřídla a Mlýnské kolonáda. I dnes si
procházím místa, kde s nostalgií vzpomínám na klukovská léta.
Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp ?
Grandhotel Pupp se stal součástí mého života. Byl na dohled z mého
dětského pokoje. Někdy mám pocit, že práce v tomto hotelu je pro
mě již předem určenou cestou, kterou musím absolvovat, abych
došel životního uspokojení. Maminka vždy tvrdila, že v Grand­
hotelu Pupp pracují jen ti nejlepší v oboru. Určitě by měla nyní
radost. Zanechat malou stopu působení ve více jak třísetleté historii
10
hotelu je pro mě ctí. Historie, slavní hosté a události, které se zde
odehrávaly, jsou závazkem. Hlavně na lidech záleží, jaká je úroveň
hotelových služeb - a mě obklopuje opravdu vynikající tým.
Co byste vzkázal našim čtenářům?
Grandhotel Pupp stojí zato navštívit. Rozmanitostí poskytovaných
služeb uspokojí každého náročného hosta. Café Pupp nabízí sor­
timent zákusků dle původních receptur rodiny Puppů, Malá Dvo­
rana, srdce hotelu, nabízí noblesní atmosféru při klidném posezení.
Vybraná jídla a nabídka světových vín Vás čeká při návštěvě
Grandrestaurantu. Centrem kulturních a společenských akcí se stává
Slavnostní sál, který pojme až 800 lidí. V neposlední řadě Vás zvu do
nočního zábavního restaurantu Becher´s Bar s širokým sortimentem
světově známých míchaných koktejlů, kubánských doutníků
a taneční hudby. Každý host by měl při návštěvě našeho Grandhotelu
Pupp nabýt pocitu, že se stává součástí pokračování tradice a odkazu
zakladatelů hotelu. Jsou jimi pohostinnost a kvalita služeb.
EIN GESPRÄCH MIT DEM CATERINGSMANAGER
Richard Lhoták arbeitet im Grandhotel Pupp seit 2008 als Leiter
des Verpflegungssektors. Seit dem Jahre 1999 war er am Posten des
Restaurantmanagers des Grandrestaurants, des Nachtrestaurants
Becher´s Bar und des Betriebes Becher´s Bar Rendez-vous. Er wurde
zum Betriebsmanager des Grandhotels Pupp im August 2013 ernannt.
Er absolvierte die Hotelhochschule in Prag, das Fach Hotelmanagement
– Kurwesen und Fremdenverkehr. Er besuchte die anerkannte
Sommelier-Akademie in Valtice (Feldsberg) und viele Fachkurse über
die gastronomischen Produkte, dazu auch Bildungskurse im Bereich
des Personal- und Strategiemanagements. Sein Kredo lautet: Um die
Zukunft kennenzulernen, muss man die Vergangenheit begreifen. Zu
seinen Hobbys gehören der aktive Sport, die Rekonstruktion und die
Bauarbeiten sowie das Verfolgen des gesellschaftlichen und des po­
litischen Geschehens. Er hat eine Sammlung von mechanischen Uhren
und Retrogeräten. Es gibt Tage, an denen er mit seiner Ehefrau die
Zivilisation verlässt und menschenleere Orte im Böhmerwald sucht.
Interview
Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad?
Ich bin in Karlsbad geboren und ich bekenne mich dazu immer. Die
einmalige Atmosphäre des Flusstales der Tepl mit den umliegenden
Wäldern, die majestätischen historischen Gebäude und die Besuche
der berühmten Persönlichkeiten bilden die Aura der Einmaligkeit
dieser Stadt. Mir gefällt auch die Modernisierung der Viertel am
Stad­t­rand, wobei der ursprüngliche historische Stadtkern erhalten
bleibt.
Haben Sie in der Stadt Ihren Lieblingsort?
Der Lieblingsort und zugleich seit meiner Kindheit mein
Territorium war der Teil von Karlsbad, der Vyhlídka (die Aussicht)
genannt wird. Die Aussicht von hier aus auf das historische
Kurviertel ist hinreißend. Links das imposante Grandhotel
Pupp, weiter das Stadttheater, das Gebäude des Sprudels und die
Mühlbrunnkolonnade. Auch heute spaziere ich an Orten, wo ich
mich mit Nostalgie an die Jahre, als ich noch ein Junge war.
Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp?
Das Grandhotel Pupp wurde ein Bestandteil meines Lebens. Ich sah
es aus meinem Kinderzimmer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass
die Arbeit in diesem Hotel für mich ein im Voraus bestimmter Weg
ist, den ich gehen muss, um meinem Leben einen Sinn zu geben.
Meine Mama behauptete immer, dass im Grandhotel Pupp nur die
Besten im Fach arbeiten. Sie wäre jetzt sicher froh. Es ist mir eine
Ehre in der mehr als dreihundertjährigen Geschichte des Hotels,
eine kleine Spur meines Wirkens zu hinterlassen. Die Geschichte,
die berühmten Gäste und die Ereignisse, die sich hier abspielten,
sind eine Verpflichtung. Hauptsächlich hängt es von den Leuten ab,
wie das Niveau der Hoteldienstleistungen ist – und ich bin wirklich
von einem ausgezeichneten Team umgeben.
Was würden Sie unseren Lesern ausrichten?
Das Grandhotel Pupp lohnt sich zu besuchen. Mit der Vielfalt der
angebotenen Dienstleistungen stellt es jeden anspruchsvollen Gast
zufrieden. Das Café Pupp bietet ein Angebot an Desserts nach der
ursprünglichen Rezeptur der Familie Pupp. Malá Dvorana, das Herz
des Hotels, hat eine noble Atmosphäre, wo man in Ruhe sitzen kann.
Falls Sie das Grandrestaurant besuchen, erwarten Sie exzellente
Speisen und ein Angebot an Weinen aus der ganzen Welt. Das
Zentrum der kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen
ist der Festsaal, in dem bis zu 800 Leute Platz finden. Nicht zuletzt
lade ich Sie in die Nachtbar Becher´s Bar ein. Hier kann man eine
große Auswahl an weltberühmten Cocktails, kubanische Zigarren
und Tanzmusik genießen. Jeder Gast sollte beim Besuch des
Grandhotels Pupp das Gefühl bekommen, dass er ein Bestandteil der
fortsetzenden Tradition und des Vermächtnisses der Hotelgründer
ist: die Gastfreundlichkeit und die Qualität der Dienstleistungen.
AN INTERVIEW WITH THE F&B MANAGER
Richard Lhoták has been working in the Grandhotel Pupp as the head of
the Food & Beverage section since 2008. He also worked as the restaurant
manager of the Grandrestaurant, the night restaurant Becher´s Bar and
the centre Becher´s Bar Rendez-vous from 1999. He was appointed
Operations Manager of the Grandhotel Pupp in August 2013.
www.pupp.cz
He studied hotel management – balneology and tourism - at the Insti­
tute of Hotel Management in Prague. He also graduated from the
prestigious Sommelier Academy in Valtice and took lots of courses
on gastronomic products as well as courses on human resources
management and strategic management. His credo is: We have to
understand the past to get to know the future. His hobbies are active
sport, renovation and construction works and social and political life.
He owns a collection of mechanical watches and retro apparatuses.
There are days when he leaves civilization together with his wife to
exchange it for lonely places in the Šumava Mountains.
How do you like living in Karlovy Vary?
I was born in Karlovy Vary and I have always been proud of it.
The unique atmosphere of the valley of the Teplá River together
with surrounding woods, magnificent historic buildings and visits
of famous personalities create an aura of uniqueness of this town.
I also like the modernisation of the outskirts and, at the same time,
the preservation of the original historical centre of the town.
Do you have your favourite places in the town?
My favourite place and at the same time my territory has been
a part of Karlovy Vary called Vyhlídka since I was a child. The view
of the historical spa part from Vyhlídka is amazing. The impressive
Grandhotel Pupp is on the left, further the Municipal Theatre, the
building of the Sprudel and the Mill Colonnade. I walk through some
places even today and remember my boy´ s years with nostalgia.
What is your relationship to the Grandhotel Pupp?
The Grandhotel Pupp has become a part of my life. It was within
sight from my bedroom when I was a child. I sometimes have
a feeling that the work in this hotel was predestinated to me so that
I could find my life satisfaction. My mother always claimed that
only the best in the branch could work in the Grandhotel Pupp. She
would definitely be happy now. It is an honour for me to leave just
a small trace in the more than three hundred-year-old history of
the hotel. History, famous guests and events which took place here
are a commitment. It is mainly people the standard of hotel services
depends on – and I am surrounded by a really excellent team.
What message do you have for our readers?
The Grandhotel Pupp is worth visiting. The variety of provided
services will satisfy each demanding guest. The Café Pupp
offers a wide assortment of desserts made according to the
original recipes of the Pupp family. The Small Hall, the heart of
the hotel, offers a noble and peaceful atmosphere. Select meals
and world-famous wines will wait for you when you visit the
Grandrestaurant. The Festive Hall, which can hold up to 800
people, is the centre of cultural and social events. And last
but not least I would like to invite you to the night restaurant
Becher´s Bar with a wide offer of world-famous cocktails, Cuban
cigars and dance music. Every guest coming to Grandhotel Pupp
should get a feeling that he has become a part of the continuation
of the tradition and legacy of hotel founders: hospitality and
quality services.
11
Heinrich
Saga of the Pupp Family
TŘETÍ generace Puppů
Litinový Cafésalon Pupp a Český sál v roce 1876 • Der gusseiserne Café Salon und der Böhmische Saal im Jahre 1876
The cast iron Cafésalon Pupp and the Czech Hall in 1876
V druhé polovině 19. století se svět zásadně změnil. Noví návštěvníci,
bankéři, továrníci, obchodníci byli zcela jiní, než klientela, na
kterou si město zvyklo. Nebyli sentimentální, neohlíželi se dozadu,
nýbrž hleděli vpřed. V těch letech vládne na karlovarské radnici
mimořádně prozíravý starosta Eduard Knoll. Ví, co doba žádá, a dá
strhnout staré městské domy: bohatí domácí místo nich počínají
stavět paláce. A právě napodobeniny renesance, baroka, klasicismu,
francouzských zámků a německých pohádkových hradů se pak
staly nejvlastnějším, stylem karlovarských lázní.
Přichází třetí generace Puppů, děti druhorozeného a věčně pro­
hrávajícího Johanna. Jeho první žena Katharina ze starého
karlovarského rodu Heilingötterů mu jich povila pět. Když zemřela,
Johann se oženil znovu a měl děti další. Je-li pravda, že některé
vlastnosti se dědí ob generaci, pak podnikavost, houževnatost
i odvahu prvního Puppa zdědil jeden z jeho vnuků, syn Johanna
a Kathariny, Heinrich Josef Wilhelm. Věděl, že právě on by se mohl
stát dědicem Českého sálu, kdyby byla naplněna dědova závěť.
Nestalo se tak. Vyučil se cínařem. A tak Heinrich, nejhouževnatější
z Puppů, zasvětil svůj život jedinému cíli: získat takové postavení,
aby mohl Český sál koupit zpátky pro svůj rod. Vyráběl jehly
a úspěšně s nimi brzy obchodoval po celé Evropě, Asii i Americe.
12
Nevěstu si přivedl z Lince a měl s ní pět dětí. Rychle bohatl. Za
utržené peníze skupoval části Českého sálu, stejně jako kdysi jeho
dědeček. I když neskoupil všechny podíly, získal zde rozhodující vliv
a začal hospodařit po svém. V Českém sále bylo ustavičně nabito.
V roce 1862 se v Karlových Varech konal přírodovědecký a lékařský
kongres. Heinrich Pupp nabídl městu, aby na jeho pozemku za
Českým sálem postavilo pro kongres dřevěný pavilon. Lacino
mu ho prodali – nadarmo nezasedal v městské radě. Heinrich ho
(pavilon) upravil na koncertní a kavárenský sál, slavný Cafésalon,
předchůdce dnešního Slavnostního sálu. Další podíly na Českém
sále však skupoval Heinrich skoro třicet let.
Heinrich zemřel mlád, v jedenapadesáti letech. Na svou ženu,
lineckou Therese, se však mohl spolehnout i po své smrti: podařilo
se jí skoupit zbývající dvě pětiny Českého sálu. Vše bylo tedy
připraveno k frontálnímu útoku na sál Saský, který pořád patřil
konkurentům Deimlům. Stejně jako dům Boží oko.
DIE DRITTE GENERATION - HEINRICH
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts änderte sich die Welt
grundsätzlich. Neue Besucher, Bankiers, Fabrikanten, Geschäfts­
leute, waren ganz anders, als die Klientel, an die sich die Stadt
Saga of the Pupp Family
gewöhnte. Meistens waren sie nicht sentimental. Sie blickten nicht
nach hinten, sondern nach vorne. In diesen Jahren regierte auf
dem Karlsbader Rathaus ein außergewöhnlich voraussichtlicher
Bürgermeister Eduard Knoll. Er weiß, was die Zeit verlangt,
und läßt die alten Stadthäuser abreißen: die reichen Hausherren
fangen an, an Stelle von ihnen neue Paläste zu bauen. Und gerade
Kurpaläste, Nachahmungen von Renaissance, Barock, Klassizismus,
französischer Schlösser, deutscher Märchenburgen, gerade dieses
Spiel auf etwas, das man nicht ist, wurde dann zum ureigensten,
aller echtesten Stil des Karlsbader Kurortes.
Im Spiel befindet sich die dritte Generation der Pupps, die Kinder des
zweitgeborenen und ewig verlierenden Sohns Johanns. Seine erste
Frau Katharina, aus der alten Karlsbader Familie der Heilingötter,
gebärte ihm fünf Kinder. Frühzeitig starb sie, Johann heiratete erneut
und hatte weitere Kinder. Wenn es stimmt, daß einige Eigenschaften
von Generation zu Generation geerbt werden, dann erbte die
Unternehmungslust, Beharrlichkeit und Mut des ersten Pupps einer
seiner Enkel, der Sohn von Johann und Katharina, Heinrich Josef
Wilhelm. Er wußte, daß gerade er zum Erben des Böhmischen Saales
werden könnte, wenn sich Großvaters Testament erfüllen würde.
Es geschah anders. Er erlernte das Zinngießerhandwerk. Und so
widmete Heinrich, der beharrlichste von den Pupps, sein Leben
einem einzigen Ziel: so eine Stellung zu bekommen, damit er den
Böhmischen Saal für seine Familie zurückkaufen kann. Heinrich
erzeugte dann Nadeln und handelte mit ihnen erfolgreich, bald in
ganz Europa, in Asien sogar in Amerika. Die Braut holte er sich aus
Linz und hatte mit ihr fünf Kinder. Er wurde bald reich. Für das erlöste
Geld kaufte er Teile des Böhmischen Saales auf, ebenso wie einst sein
Großvater. Auch wenn er nicht alle Anteile aufkaufte, erreichte er
hier entscheidenden Einfluß und begann nach sich zu wirtschaften.
Der Böhmische Saal war ununterbrochen vollgefüllt. Im Jahre 1862
fand in Karlsbad der naturwissenschaftliche und ärztliche Kongreß
statt. Heinrich Pupp bot der Stadt an, auf seinem Grund hinter dem
Böhmischen Saal für den Kongreß einen hölzernen Pavillon zu
erbauen. Heinrich baute ihn zu einem Konzert- und Caféesaal um,
dem berühmten Cafésalon, dem Vorgänger des heutigen Festsaales.
Weitere Anteile des Böhmischen Saales kaufte jedoch Heinrich
fast dreißig Jahre lang auf. Heinrich starb jung, mit einundfünfzig
Jahren. Auf seine Frau, die Linzer Therese, konnte er sich aber
auch nach seinem Tod verlassen: es gelang ihr die restlichen zwei
Fünftel des Böhmischen Saales aufzukaufen. Alles war also auf einen
Frontalangriff auf den Sächsischen Saal vorbereitet, der immer noch
den Konkurenten Deimls gehörte. Ebenso wie das Haus Auge Gottes.
became the most characteristic feature of the spa of Karlovy Vary.
The third generation of the Pupps appeared on stage. They were
children of the younger, ever-losing Johann. His first wife Katharina,
who came from the old Karlovy Vary family Heilingötter, gave him
five children. She died soon and Johann married again and sired
more children. If it is true that some qualities appear in every other
generation, then it was Johann Georg´s grandson, Johann and
Katharina’s son Heinrich Josef Wilhelm who inherited the tenacity
and entrepreneurial spirit of the first of the Pupps. Heinrich knew
that he could have become the owner of the Bohemian Hall if his
grandfather’s last will and testament had been fulfilled. It did not
happen. He became a pewterer.
And so Heinrich, the most tenacious of all the Pupps, devoted his life
to a single aim: to win the standing which would enable him to buy
the Bohemian Hall back for his family. Heinrich started the producing
of needles and traded in them successfully troughout Europe, Asia
and America. He brought his wife Therese from Linz and had five
more children with her. Like his grandfather, start buying parts of the
Bohemian Hall with his money. Although he did not manage to buy
all the parts, he won the main part and started to manage the hotel
according to his wishes and ideas. The Bohemian Hall was always
crowded. In 1862 a natural historical and medical congress was held
in Karlovy Vary. Heinrich Pupp offered his piece of land behind the
Pupp Hotel to the town where a wooden pavilion was built. Heinrich
converted the pavilion into a concert and café hall, the famous
Cafésalon, the precursor of the present Festive Hall. However, Heinrich
needed almost thirty years to buy all parts of the Bohemian Hall.
Heinrich died at an early age too, he was only fifty-one. Yet he relied
on his wife, Therese from Linz, even after his death: she managed to
buy the remaining two fifths of the Bohemian Hall. Everything was
prepared for the frontal attack on the Saxon Hall, which was still
owned by the Deimls as well as the God’s Eye House. Everything
was prepared to a frontal attack on the Saxon Hall which was still
owned by the rival Deiml family. And so did the God´s Eye House.
THE THIRD GENERATION – HEINRICH
In the 2nd half of the 19th century the world changed. The new
visitors – bankers, manufactures and merchants - were different
from the people the town had been used to before. They were
mostly practical and unsentimental. In those years, the mayor of the
town was the extraordinarily prudent and provident Eduard Knoll.
He knew what the time needed and had old houses pulled down:
rich burghers started to build palaces in their place. And exactly
these spa palaces imitating buildings in the style of the Renaissance,
Baroque, Classicism, French chateaus and German fairy-tale castles
www.pupp.cz
Situační plán z r. 1864 • Der Lageplan der Säle aus dem Jahre 1864
• Location plan from 1864
13
Offers
VÁ N O C E
VÁNOCE
Christmas
Vánoční pobyt ve svátečním Grandhotelu Pupp
bude nezapomenutelným dárkem.
The holiday atmosphere at the Grandhotel Pupp
will make an unforgettable gift.
• ubytování se snídaní na čtyři noci ve vybraném typu pokoje
• 24.12. - vánoční koncert a štědrovečerní večeře ve Slavnostním sále
• vánoční dárek od hotelu
• 25.12. - sváteční setkání u vánočního stromu s hudbou, horkým
punčem a vánočními specialitami
• slavnostní večeře v jedné z našich hotelových restaurací
• vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami
• denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique
zóna v přízemí Grandhotelu Pupp
• pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher´s Baru
s živou hudbou a kasina přímo v hotelu
• accommodations with breakfast for four nights
• 24/12 - Christmas concert and dinner in the Festive Hall
• Christmas present from the hotel
• 25/12 - gathering under the Christmas tree with music,
hot punch and Christmas delicacies
• holiday dinner in one of our hotel restaurants
• entry to the fitness centre and wellness centre facilities
with pool and saunas
• more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground
floor of Grandhotel Pupp are available to you every day
• for your evening entertainment, we recommend visiting Becher’s
Bar with live music and the hotel casinos
Weihnachten
Weihnachten im festlichen Grandhotel Pupp
wird zu einem unvergesslichen Geschenk.
• Übernachtung mit Frühstück für vier Nächte
• 24.12. - Weihnachtskonzert und Abendessen am Heiligabend
im Festsaal
• Weihnachtsgeschenk vom Hotel
• 25.12. - festliche Begegnung am Christbaum mit Musik,
heißem Punsch und Weihnachtsdelikatessen
• festliches Abendessen in einem unserer Hotelrestaurants
• Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum
mit Pool und Saunen
• täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone
im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung
• für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den
Besuch der Becher´s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel
14
Grandhotel Pupp ★★★★★
Junior suite
600 EUR
Double room superior
512 EUR
Double room comfort
460 EUR
single room
660 EUR
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt
Prices per person and stay
Tel.: +420 353 109 631 • [email protected]
online booking • www.pupp.cz
Offers
S I LV E S T R
Silvestr
New Year’s Eve
Oslavte vstup do nového roku spolu snámi v Grandhotelu Pupp.
Z velkolepé silvestrovské oslavy budete nadšeni.
The holiday atmosphere at the Grandhotel Pupp
will make an ­unforgettable gift .
• ubytování s bohatou snídaní formou bufetu
• 29.12. - galavečer s tanečním programem a servírovanou večeří
• 30.12. - podvečerní program pro hosty Pupp Exclusive Clubu
• 30.12. - s lavnostní večeře formou bufetu v předvečer
novoročních oslav
• 31.12. - s ilvestrovský galaprogram s večeří, půlnočním přípitkem
a velkolepým ohňostrojem
• novoroční brunch
• vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami
• denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique
zóna v přízemí Grandhotelu Pupp
• pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher´s Baru
s živou hudbou a kasina přímo v hotelu
• accommodations with a sumptuous buffet breakfast
• 29/12 - Gala Evening with dance program and served dinner menu
• 30/12 - evening entertainment program for Pupp Exclusive guests
• 30/12 - festive buff et dinner the evening
before New Year’s celebrations
• 31/12 - G
ala New Year’s program with dinner, midnight toast
and grand fireworks
• New Year’s Day brunch
• entry to the fitness centre and wellness centre facilities
with pool and saunas
• more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground
floor of Grandhotel Pupp are available to you every day
• for your evening entertainment, we recommend visiting Becher’s
Bar with live music and the hotel casinos
Silvester
Feiern Sie den Rutsch ins neue Jahr zusammen mit uns
im Grandhotel Pupp. Die großartige Silvesterfeier wird Sie begeistern.
• Übernachtung mit reichhaltigem Frühstück in Form eines Büff ets
• 29.12. - Galaabend mit Tanzprogramm und serviertem Menü
• 30.12. - Abendprogramm für Pupp Exclusive Club Gäste
• 30.12. - f estliches Büff et-Abendessen am Vorabend
der Neujahrsfeierlichkeiten
• 31.12. - S ilvester-Galaprogramm mit Abendessen,
Mitternachtsbüffet und großartigem Feuerwerk
• Neujahrs-Brunch
• Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum
mit Pool und Saunen
• täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die
Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung
• für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den
Besuch der Becher´s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel
Grandhotel Pupp ★★★★★
Noci / Nächte / nights
3
5
Junior suite
855 EUR
1210 EUR
Double room superior
765 EUR
1060 EUR
Double room comfort
675 EUR
900 EUR
single room
960 EUR
1390 EUR
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt
Prices per person and stay
Tel.: +420 353 109 631 • [email protected]
online booking • www.pupp.cz
15
Offers
WELLNESS POBY T
WELLNESS POBYT
Není vždy dostatek času vychutnat si dlouhodobou dovolenou.
Proto Vám nabízíme tento krátkodobý pobyt, který harmonizuje
Vaše tělo, duši a mysl.
• ubytování se snídaní ve vybraném typu pokoje na tři noci
• wellness dárek na uvítanou
• 2 procedury v Pupp Royal Spa denně
• kredit 50 EUR na osobu na gastronomické služby Grandhotelu Pupp
• vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami
• pozdní odjezd do 14 hod. dle aktuální možnosti
WELLNESSAUFENTHALT
Es ist oft nicht genug Zeit um einen längeren Urlaub
mit vollen Zügen zu geniesen.
Daher bieten wir Ihnen einen kürzeren Aufenthalt an, der allerdings
Ihren Körper und Geist in perfekten Einklang bringen wird.
• Übernachtung mit Frühstück im ausgewählten Zimmertyp
für drei Nächte
• Welcome Wellnessgeschenk
• 2 Anwendungen täglich im Pupp Royal Spa
• Kredit 50 EUR pro Person für das gastronomische
Angebot Grandhotels Pupp
• Eintritt in das Fitnesszentrum
und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen
• späte Abreise bis 14 Uhr je nach aktueller Möglichkeit
WELLNESS STAY
There is not always a lot of time to enjoy a long time holiday.
Therefore we would like to offer you this short time stay,
which harmonizes your body, soul and mind.
• accommodations in room of your choice
for three nights, breakfast included
• welcome wellness gift
• 2 treatments daily in the Pupp Royal Spa
• EUR 50 credit per person on dining in the Grandhotel Pupp
• entry to the fitness centre and wellness centre facilities
with pool and saunas
• extended checkout time till 2 p.m. might be possible
depending on the current situation
New Wellness Offer for You
Grandhotel Pupp ★★★★★
Special Price 1.9.-26.12. 2013
Junior suite
609 EUR
Double room superior
525 EUR
Double room comfort
468 EUR
single room
660 EUR
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt / Prices per person and stay
Tel.: +420 353 109 631 • [email protected] • online booking • www.pupp.cz
16
Offers
V červnu byl v Grandhotelu Pupp otevřen nový salon Sansei, který je rájem thajských masáží. Atmosféra prosluněného Orientu,
vůně exotického dřeva a květin, kouzlo tónů originální thajské hudby, to vše na Vás dýchne v příjemných, stylově zařízených prostorech.
Zde na Vás čeká milý personál a nejlepší thajské masérky, které se svému umění naučily v prestižních školách v Thajském království.
Thajská masáž je účinným prostředkem pro léčbu při svalových potížích, ale i při léčbě dlouhodobých chronických onemocnění.
Neméně důležitým cílem thajské masáže je harmonizace mysli a těla, celková tělesná i psychická úleva. Během masáže dochází
k prohýbání, protahování a protlačování energetických bodů v těle a optimalizaci tělesných energetických toků.
To vše dopomůže načerpat Vašemu tělu novou sílu a pozitivní energii.
A tak nezbývá než dodat:
Přijďte hýčkat své tělo a duši do Sansei a užijte si klasickou thajskou masáž!
Im Juni wurde im Grandhotel Pupp der neue Salon Sansei, ein Paradies der Thai-Massagen, eröffnet. Das sonnige Flair des Orients,
der Duft exotischer Gehölze und Blüten, die zauberhaften Töne original thailändischer Musik – all dies umgibt einen in seinen hübschen,
stilvoll eingerichteten Räumen. Hier erwarten Sie nettes Personal und die besten thailändischen Masseurinnen, die ihr Handwerk
in prestigevollen Schulen des Thailändischen Königreichs erlernt haben.
Die Thailändische Massage ist ein wirksames Mittel gegen Muskelbeschwerden aber auch bei der Behandlung quälender chronischen
Erkrankungen. Ein nicht minder wichtiges Ziel der Thai-Massage ist jedoch auch die Harmonisierung von Körper und Psyche, eine allgemeine
körperliche und seelische Entspannung. Bei der Massage kommt es zur Biegung, Dehnung und Druckpressung der Energiepunkte im Körper
und hierdurch zur Optimierung der körpereigenen Energieflüsse. All dies flößt Ihrem Körper neue Kraft und positive Energie ein.
Also bleibt nichts anderes zu sagen übrig, als:
Auf in den Salon Sansei, verwöhnen Sie Leib und Seele mit einer klassische Thai-Massage!
The new Sansei Salon, a true Thai massages paradise, has been opened at Grandhotel Pupp this June. In the pleasant and stylishly
furnished salon premises, you will be embraced by the sun-filled atmosphere of the Orient, the scent of exotic wood and flowers
or the magical tones of traditional Thai music. You will be pampered by the complaisant salon staff and the best Thai masseuses
who have mastered the art of massage at prestigious schools in the Kingdom of Thailand.
Thai massage is effective in the treatment of muscle disorders, as well as in the treatment of long-term chronic diseases. Another
essential aim of Thai massage is to bring the body and soul into harmony, to bring overall physical and mental relief. Various pressure
points and energy lines of the body are stimulated by bending, stretching and pushing during the massage to optimise the flow of energy
through the body. Thereby, the massage invigorates your body with new strength and positive energy.
Enough has been said:
Come and pamper your body and soul to the Sansei Salon and enjoy a traditional Thai massage!
Gastronomy
GrandrestaurantPupp
ZÁŘÍ
SEPTEMBER
❖
❖
BRETAŇSKÉ ÚSTŘICE
AUSTERN AUS DER BRETAGNE
Tentokrát Vám předkládáme mořské královské delikatesy. Fran­
couzský básník a esejista Fargues pravil: Miluji ústřice. Člověk má
pocit, jako by políbil moře na ústa.
Diesmal serviert man Ihnen königliche Meeres-Delikatessen. Der
französische Dichter und Essayist Fargues sagte: Ich liebe die Austern.
Man hat das Gefühl, als ob man das Meer auf den Mund küsst.
Ústřice
Čerstvě vyloupané ústřice s citrónem, kysanou smetanou,
červenou cibulkou a žitný chléb s máslem
Die Auster
Frisch ausgeschälte Austern mit Zitrone, saure Sahne,
rote Zwiebel und Roggenbrot mit Butter
Obrácené ústřice
Gratinované ústřice v lilkovém kabátku se smetanou,
bílým vínem s bylinkami a opečenými plátky bílého chleba
Umgekehrte Austern
Gratinierte Austern mit Aubergine, Rahm, Weißwein,
mit Kräutern und gerösteten Weißbrotscheiben
Dezert
Crème brûlée s brandy a kávou
Dessert
Crème brûlée mit Brandy und Kaffee
18
Gastronomy
SEPTEMBER
ŘÍJEN
❖
❖
BRETON OYSTERS
This time we are serving you royal sea delicacies. The French poet
and essayist Fargues said: I love oysters. You feel like kissing the sea
on the mouth.
Oysters
Fresh shucked oysters with lemon, sour cream
and red onion and rye bread and butter
Reversed oysters
Oysters wrapped in eggplant au gratin with cream,
white wine, herbs and slices of roast white bread
Dessert
Crème brulée with brandy and coffee
www.pupp.cz
POCHOUTKY Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ
Zvěřina a ryby na stole jsou vždy labužnickou událostí. Jedinečná
chuť a vůně dělají z pokrmů úžasný chuťový zážitek. Ten ještě
umocňují lahůdky s podzimními plody.
Studený předkrm
Roláda z říčního pstruha s mušlemi, karotkovým želé
a trhanými listy baby salátu
Teplý mezichod
Pečený zaječí hřbet na jalovci, pečené vlašské ořechy a dýňové pyré
Hlavní chod
Dušené bažantí stehno na červeném víně s loupanými rajčaty,
badyánem a zázvorem, doplněné o bramborové šišky
s pomerančovým máslem a mákem
Dezert
Mandlový cheesecake s ostružinami
19
Gastronomy
OKTOBER
OCTOBER
❖
❖
Das Wild und die Fische am Tisch sind immer ein Gourmetereignis.
Der einmalige Geschmack und Duft machen aus den Gerichten ein
fabelhaftes Geschmacksereignis. Dies steigern noch die Delikatessen
mit Herbstfrüchten.
Game and fish on the table are always an event for gourmets. Their
unique taste and smell make the dish an amazing taste experience.
This all is even intensified with delicacies from autumn fruits.
LECKERBISSEN AUS DEN WÄLDERN,
GEWÄSSERN UND WIESEN
Kalte Vorspeise
Roulade von Bachforelle mit Muscheln, Karottengelee
und gepflückten Babysalatblättern
Warmer Zwischengang
Gebratener Hasenrücken mit Wacholder,
geröstete Walnüsse und Kürbispüree
DELICACIES FROM WOODS,
WATER AND MEADOWS
Cold starter
Roulade from freshwater trout with mussels,
carrot jelly and torn baby leaves
Warm middle course
Juniper-berries marinated roast saddle of hare, roast walnuts
and pumpkin purée
Hauptgericht
Gedünsteter Fasanenschenkel auf Rotwein mit geschälten Tomaten,
Ster­nanis und Ingwer, mit Kartoffelnocken mit Orangenbutter und Mohn
Main course
Stewed leg of pheasant with red wine with peeled tomatoes,
star anise and ginger complemented with potato balls
with orange butter and poppy seed
Dessert
Brombeer-Mandel-Cheesecake
Dessert
Almond cheesecake with blackberries
20
Gastronomy
LISTOPAD
NOVEMBER
❖
❖
K svátku svatého Martina neodmyslitelně patří husí hody a pití
mladého vína.
Tajemství šťavnaté a voňavé pečínky znají kuchaři Grandhotelu
Pupp stejně dobře jako naše babičky a prababičky.
Zum Martinstag gehören der Gänseschmaus und das Trinken des
jun­gen Weines.
Das Geheimnis des saftigen und duftenden Bratens können die
Köche im Grandhotel Pupp genauso gut wie unsere Großmütter
und Urgroßmütter.
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
Studený předkrm
Marinovaná husí játra Foie Gras v rumu, jablkové želé
a rakytníková omáčka
Polévka
Confitované husí droby v kořenové zelenině se smetanou
Hlavní chod
Pomalu pečené husí prso na medu s pomerančovou kůrou, pečené
plátky tykve, doplněné o růžičkovou kapustu a šípkovou omáčku
Dezert
Pošírovaná hruška v červeném víně se švestkami a strouhaným
perníkem
www.pupp.cz
DER ST. MARTINS-SCHMAUS
Kalte Vorspeise
Marinierte Gansleber Foie Gras in Rum,
Apfelgelee und Sanddornsoße
Suppe
Konfitiertes Gänseklein mit Wurzelgemüse und Rahm
Hauptgericht
Langsam gebratene Gänsebrust auf Honig, mit Orangenschale,
gerösteten Kürbisscheiben, mit Rosenkohl und Hagebuttensoße
Dessert
Birne in Rotwein pochiert, mit Pflaumen und geriebenem Lebkuchen
21
Gastronomy
NOVEMBER
Soup
Confit of goose giblets with root vegetables and cream
ST. MARTIN´S FEAST
❖
A goose feast and young wine drinking is an inseparable part of the
St. Martin´s holiday. Cooks in the Grandhotel Pupp know the mystery of juicy roast meat as well as our grandmothers and great-grandmothers did.
Main course
Roast breast of goose with honey and orange peel and slices of roast
pumpkin complemented with Brussels sprout and rosehip sauce
Cold starter
Foie Gras marinated in rum, apple jelly and sea buckthorn sauce
Dessert
Poached pear with red wine, plums and grated gingerbread
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
Sklenka vína je příjemným společníkem při každé příležitosti. Přijďte ochutnat
skvělá česká vína do Clubu Malá Dvorana, nebo nahlédněte do vinného lístku
Becher´s Baru. V listopadu tradičně otevřeme první lahve vína letošního ročníku:
• v pondělí 11. listopadu v 11 hodin Svatomartinská vína
• ve čtvrtek 21. listopadu Beaujolais Nouveau
Těšíme se na Vás!
WIR LADEN SIE HERZLICH EIN
Ein Glas Wein ist ein willkommener Beg­leiter zu jeder Gelegenheit. Kosten Sie
köstliche tschechische Weine im Club Malá Dvorana, oder blicken sie in die
Weinkarte der Becher´s Bar. Im November öffnet man traditionell die ersten
Flaschen neuen Weines:
• am Montag den 11. November um 11 Uhr St. Martinsweine
• am Donnerstag den 21. November Beaujolais Nouveau
Wir freuen uns auf Sie!
YOU ARE WELCOME
A glass of wine is a pleasant companion on every occasion. Come and taste
delicious Czech wines in the Club Malá Dvorana or look into the wine card of
the Becher´s Bar. We will traditionally open the first bottles of wine of this
year´s vintage:
• St. Martin wine on Monday the 11th November at 11 o´clock
• Beaujolais Nouveau on Thursday the 21st November
We are looking forward to You.
22
A Thousand Tastes of Whisky
Plnění skotské
Ve značkových palírnách se plní do lahví whisky s obsahem
alkoholu 40 % či 43 % (výjimkami jsou Springbank se 46 % a Ta­
lisker s 45,8 %). Někdy je stáčena z jednotlivých sudů whisky
neředěná, o tzv. sudové síle - cask strength - s obsahem alkoholu
50 % až 60 %. Lahve se nemusí plnit z jednoho sudu, ale i ze směsi
několika sudů, většinou stejného stáří, avšak vždy z jedné palírny.
Pokud doba zrání není stejná, údaj na etiketě udává stáří nejmladší
použité whisky. V současnosti si však vlastní
plnění zajišťují pouze Springbank, Glenfiddich
a několik menších palíren, takže převážná
část produkce whisky je stáčena nezávislými
plnírnami. Ty od palíren kupují celé sudy,
které buď stáčejí do lahví hned, nebo si whisky
nechávají v sudech dozrát. Velmi často ji ani
nefiltrují a plní také jako neředěnou v sudové
síle. V poslední době si naopak palírny kupují
nezávislé plnírny.
Nejstarší z tradičních plníren je William
Cadenhead, založená v r. 1842 v Aberdeenu. Plní
whisky řady Authentic Collection, Original
Collection, Chair­
man’s Stock či Bond
Reserve a je také propojena se Springbank,
včetně jejích dceřiných společností
Eaglesome a Duthie’s se značkou
Samaroli. Určitě nej­známější a druhou
nejstarší je Gordon & MacPhail založená
v r. 1895 v Elgin. Tato společnost plní
whisky i pod řadou dalších názvů jako
Connoisseurs Choice (CC – znalecký
výběr), Spirit of Scotland, Private
Collection, MacPhail´s Collection, Rare
Old, Centenary Reserve, Speymalt
a pro dceřiné společnosti Sestante,
Intertrade, Meregali, Carato, Turatello
atd. Další významné plnírny pouze
vyjmenujeme: Signatory Vintage Scotch
Whisky založená v r. 1988 v Edinburghu,
Berry Bros & Rudd založená již v r. 1698
v Londýně, SMWS - Scotch Malt Whisky
Society založená v r. 1983 v Edinburghu.
Od r. 1980 je úspěšná Hart Brothers
z Glasgowa, James MacArthur z  Glas­­
www.pupp.cz
gowa založená v r. 1982, Blackadder International založená v r. 1995
v Larkhal, SSMC - Scotch Single Malt Circle a Douglas Laing z r. 1948
v Glasgowě, Ian MacLeod Distillers založená v r. 1933 v Broxburnu,
Duncan Taylor z Huntly založená v roce 1938 ad.
Zde je na místě se zmínit i o tom, do jakých nádob je whisky plněna.
V minulosti se používaly stovky druhů lahví. Jak např. uvádí Mark
Skipworth, značku White Horse lze nalézt v 600 různých lahvích.
Posléze byly lahve definovány zákonem z roku 1900 podle objemu
(v angl. FL.OZ „fluid ounces“): imperial quarts 40 f.o. (dnes 1,136 l),
26 2/3 f.o. (dnes 75 cl), half 13 1/3 f.o. (dnes 37,5 cl), quarter 6 2/3 f.o.
a mini 3 4/5 f.o. V r. 1980 byly stanoveny běžné lahve s obsahem
0,5 litru, 0,7 litru, 0,76 litru, 1 litr. Stále však existují i větší lahve:
1,5 litru magnums, 1,75 litru kingnums, 2,25 litru tregnums a největší
o obsahu 3,75 litru zvaná giant size. Konečný zásah byl proveden
v r. 1992, kdy v Evropě byla stanovena jako standard lahev o obsahu
70 cl, v USA zůstal obsah 75 cl a Japonsko používá obojí.
Die Whiskyabfüllung
Der Whisky wird in die Flaschen in den Markenbrennereien
mit einem Alkoholgehalt von 40 % oder 43 % (Ausnahme sind
Springbank mit 46 % und Talisker mit 45,8 %) gefüllt. Manchmal
wird von den einzelnen Fässern der Whisky unverdünnt abgefüllt,
mit sog. Fassstärke - cask strength – mit dem Alkoholgehalt von
50 % bis 60 %. Die Flaschen muss man nicht aus einem Fass
abfüllen, sondern auch von einigen Fässern, meistens von gleichem
Alter, jedoch immer aus einer Brennerei. Falls die Reifezeit nicht
gleich ist, gibt die Angabe auf der Etikette das Alter des jüngsten
Whiskys an. Zurzeit sichern sich jedoch eigenes Abfüllen nur
Springbank, Glenfiddich und einige kleinere Brennereien, also
wird der größte Teil der Whiskyproduktion in unabhängigen
Brennereien abgefüllt. Diese kaufen von den Brennereien die
ganzen Fässer, die sie entweder in die Flaschen gleich abfüllen, oder
sie lassen den Whisky in den Fässern nachreifen. Sehr oft filtern sie
ihn nicht und füllen ihn auch als unverdünnt in Fassstärke. In der
letzten Zeit kaufen die Brennereien im Gegenteil die unabhängigen
Brennereien.
Die älteste von den traditionellen Brennereien ist William
Cadenhead, die im Jahre 1842 in Aberdeen gegründet wurde. Sie
füllt Whiskys der Reihe Authentic Collection, Original Collection,
Chairman’s Stock oder Bond Reserve ab und sie ist auch mit
Springbank verbunden, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften
Eaglesome und Duthie’s mit der Marke Samaroli. Bestimmt die
23
A Thousand Tastes of Whisky
bekannteste und zweitälteste ist Gordon & MacPhail, gegründet
im Jahre 1895 in Elgin. Diese Gesellschaft füllt die Whiskys auch
unter einer Reihe weiterer Namen wie Connoisseurs Choice
(CC – Kennerauswahl), Spirit of Scotland, Private Collection,
MacPhail´s Collection, Rare Old, Centenary Reserve, Speymalt
und für die Tochtergesellschaften Sestante, Intertrade, Meregali,
Carato, Turatello usw. Weitere bedeutende Brennereien sind:
Signatory Vintage Scotch Whisky gegründet im Jahre 1988
in Edinburgh, Berry Bros & Rudd gegründet bereits im Jahre 1698
in London, SMWS - Scotch Malt Whisky Society gegründet im
Jahre 1983 in Edinburgh. Seit 1980 ist erfolgreich Hart Brothers
aus Glasgow, James MacArthur aus Glasgow gegründet im Jahre
1982, Blackadder International gegründet im Jahre 1995 in Larkhal,
SSMC - Scotch Single Malt Circle und Douglas Laing aus dem Jahre
1948 in Glasgow, Ian MacLeod Distillers gegründet im Jahre 1933 in
Broxburn, Duncan Taylor aus Huntly gegründet im Jahre 1938 u. w.
Hier ist zu erwähnen, in welche Gefäße der Whisky gefüllt wird. In
der Vergangenheit nutzte man Hunderte von Flaschensorten. Wie z.
B. Mark Skipworth angibt, kann man die Marke White Horse in 600
verschiedenen Flaschen finden. Später wurden die Flaschen durch
ein Gesetz aus dem Jahre 1900 nach Volumen bestimmt (in Englisch
FL.OZ „fluid ounces“): imperial quarts 40 f.o. (heute 1,136 l), 26 2/3
f.o. (heute 75 cl), half 13 1/3 f.o. (heute 37,5 cl), quarter 6 2/3 f.o. und
mini 3 4/5 f.o. Im Jahre 1980 wurden übliche Flaschen mit einem
Inhalt von 0,5 Liter, 0,7 Liter, 0,76 Liter, 1 Liter festgelegt. Es gibt
jedoch immer noch auch größere Flaschen: 1,5 Liter magnums,
1,75 Liter kingnums, 2,25 Liter tregnums und die größte mit einem
Inhalt von 3,75 Liter giant size genannt. Die letzte Regelung wurde
im Jahre 1992 durchgeführt, da in Europa als Standard eine Flasche
mit einem Inhalt von 70 cl festgelegt wurde, in den USA blieb der
Inhalt 75 cl und in Japan verwendet man beide.
Scotch whisky bottling
Whisky containing 40 % or 43 % of alcohol is bottled in distilleries
which produce whiskies of brand names (with the exception of
Springbank – 46 % and Talisker – 45.8 %). Neat whisky, which is
called cask strength whisky, is sometimes bottled from individual
casks. It usually contains 50 % up to 60 % of alcohol. Whisky does
not have to be bottled from just one cask but it can be bottled from
a mixture of casks, which are usually of the same age and they
always come from the same distillery. If the ripening time is not
the same, the information on the label tells the age of the youngest
whisky which was used. However, today only Springbank and
Glenfiddich distilleries and some smaller ones bottle their own
whiskies, which means that a considerable part of it is bottled in
independent bottling plants. These bottling plants buy whole casks
and either bottle the whisky immediately or leave it to ripen. Often
they even do not filter it and bottle it neat in cask strength. On the
other hand, distilleries have recently started buying independent
bottling plants.The oldest traditional bottling plant is the William
Cadenhead founded in Aberdeen in 1842. It bottles whiskies
Authentic Collection, Original Collection, Chairman´s Stock or
Bond Reserve and is also connected with the Springbank including
its sister companies Eaglesome and Duthie´s with the brand
24
A Thousand Tastes of Whisky
Samaroli. The Gordon & Mac Phail bottling plant is definitely the
most famous and the second Signatory, the Adelphi, the McNeil
and the James MacArthur to Ireland.
We should also mention the bottles which are used for bottling.
Hundreds of them were used in the past. As Mark Skipworth says,
the White Horse whisky can be found in 600 different bottles. Later
the bottles were specified by a law dating from 1900 by the volume
(FL.OZ. – fluid ounces in English) as following: imperial quarters
40 f.o. (1.136 l ), 26 2/3 f.o.(75 cl), half 13 1/3 f.o. (37.5 cl), quarter
6 2/3 f.o. and mini oldest. It was established in Elgin in 1895 and
bottles whisky under a number of other names like Connoisseurs
Choice, Spirit of Scotland, Private Collection, Mac Phail´s
Collection, Rare Old, Centenary Reserve and Speymalt and for
sister companies Sestante, Intertrade, Meregali, Carato, Turatello
etc. The following are just names of other important bottling plants:
the Signatory Vintage Scotch Whisky founded in Edinburgh in 1988,
the Berry Bross & Rudd founded in London as early as 1698 and
the SMWS – Scotch Malt Whisky Society established in Edinburgh
in 1983. The Hart Brothers from Glasgow has been successful since
1980, the James MacArthur from Glasgow was founded in 1982, the
Blackadder International was founded in Larkhal in 1995, the SSMC
– Scotch Single Malt Circle and the Douglas Laing were established
in Glasgow in 1948, the Ian MacLeod Distillers in Broxburn in 1933
and the Duncan Taylor in Huntly in 1938 etc.
Common bottles containing 0.5 litre, 0.7 litre, 0.76 litre and 1 litre
were introduced in 1980. However, there are still even bigger
bottles: 1.5 litre magnums, 1.75 litre kingnums, 2.25 litres tregnums
and the biggest of them is called giant size (3.75 litres). The final
improvement was carried out 1992 when a 70-cl-standard bottle
was introduced in Europe while the volume of a standard bottle in
the U.S.A. is 75 cl and Japan uses both.
Taste Famous Whisky Cocktails
in Our Restaurants and Bars
WHISKEY SOUR
• bourbon whiskey
• sweet & sour mix
OLD FASHIONED
• bourbon whiskey
• dash of angostura bitter
• lump of sugar
• slice of orange & lemon
MANHATTAN
• canadian whisky
• vermouth rosso
• dash of angostura bitter
CHIVAS ROYAL
• chivas whisky
• apple juice
• ginger ale
www.pupp.cz
25
Echoes of Famous Visits
Antonín Dvořák
Hudební skladatel
Karlovy Vary byly a jsou místem setkávání osobností, šíření
myšlenek, vnímání uměleckých děl a vytváření kulturních tradic.
Spojení Karlových Varů se jménem slavného českého skladatele
Antonína Dvořáka je pro návštěvníky lázeňského města milým
překvapením. Antonín Dvořák pobýval v Karlových Varech
sedmkrát. Poprvé v srpnu 1879, naposledy v r. 1896. Setkával
se zde se svým nakladatelem Fritzem Simrockem, hudebním
kri­tikem doktorem Eduardem Hanslickem, ve styku byl s  ro­
di­
nou karlovarských skladatelů a dirigentů Josefa a Augusta
Labitzkých. V karlovarských lázeňských domech se uskutečnily
26
sou­kromé premiéry některých Dvořákových skladeb, nevšední
ohlas měla kontinentální premiéra Symfonie e moll Z Nového
světa v Poštovním dvoře 20. července 1894. Právě Dvořákovy
návštěvy Karlových Varů vytvořily základ karlovarské hudební
tradice, ke které se hlásí hudební festival Dvořákův karlovarský
podzim a Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka. Také
koncertní sál v Lázních III nese Mistrovo jméno. Ve Dvořákových
sadech najdete sochu tohoto světově proslulého skladatele
od akademického sochaře Karla Kuneše. Ve Slavnostním sále
Grandhotelu Pupp zvedněte hlavu do výše: vlevo vedle pódia
Echoes of Famous Visits
dieses weltberühmten Komponisten von dem akademischen
Bildhauer Karel Kuneš. Im Festsaal des Grandhotels Pupp blicken
Sie nach oben: links neben dem Podium sehen Sie Dvořáks Büste,
auf der anderen Seite die Büste eines weiteren bedeutenden
tschechischen Komponisten Bedřich Smetana. Ein Appartement
(Nr. 255) in diesem berühmten Hotel erinnert an Dvořáks
Aufenthalte in Karlsbad.
The composer Antonín Dvořák
uvidíte Dvořákovu bustu, na druhé straně pódia je umístěna busta
dalšího významného českého skladatele Bedřicha Smetany. Jedno
z apartmá (č. 255) v tomto slavném hotelu připomíná Dvořákovy
karlovarské pobyty.
Der Komponist Antonín Dvořák
Karlsbad war und ist ein Ort, wo sich Persönlichkeiten treffen,
Ideen verbreiten, Kunstwerke wahrnehmen und kulturelle
Traditionen entstehen. Die Verbindung Karlsbads mit dem
Namen des berühmten tschechischen Komponisten Antonín
Dvořák ist für die Besucher der Kurstadt eine angenehme
Überraschung. Antonín Dvořák weilte in Karlsbad siebenmal.
Das erste Mal im August 1879, das letzte Mal 1896. Er traf sich
hier mit seinem Verleger Fritz Simrock, dem Musikkritiker
Doktor Eduard Hanslick, im Kontakt war er mit der Familie
der Karlsbader Komponisten und Dirigenten Josef und Au­
gust Labitzky. In den Karlsbader Kurhäusern fanden private
Erstaufführungen mancher Dvořáks Kompositionen, ein außer­
gewöhnliches Feedback hatte am 20. Juli 1894 die kontinentale
Premiere der Sinfonie e-Moll, Aus der Neuen Welt im Posthof.
Gerade Dvořáks Besuche von Karlsbad waren die Grundlage der
Karlsbader Musiktradition, zu der sich der Musikfestival Dvořáks
Karlsbader Herbst und der Internationale Antonín Dvořák
Gesangwettbewerb bekennen. Auch der Konzertsaal im Bad III
trägt des Meisters Namen. Im Dvořák Park findet man die Statue
www.pupp.cz
Karlovy Vary has always been a place of meeting personalities,
spreading ideas, perceiving of works of art and creating cultural
traditions. The connection of Karlovy Vary with the name of the
famous Czech composer is a pleasant surprise for the visitors to the
spa town. Antonín Dvořák stayed in Karlovy Vary seven times. For
the first time in the August of 1879 and for the last time in 1896.
He used to meet here his publisher Fritz Simrock and the music
critic doctor Eduard Hanslick and was in touch with the family of
Karlovy Vary composers and conductors Josef and August Labitzký.
Private premieres of some of Dvořák´s compositions took place in
Karlovy Vary spa houses. Especially the continental premiere of
the Symphony in e minor - the New World Symphony - in the Post
Court on the 20th July 1894 met with an enthusiastic response. It was
just the visits of Dvořák that created the basis of the Karlovy Vary
music tradition which the music festival Dvořák Autumn and the
Antonín Dvořák International Contest of Singing adopt. The concert
hall in the Spa Building III bears Master´s name as well. A statue
of this world-famous composer made by the sculptor Karel Kuneš
can be found in Dvořák Park. When you are in the Festive Hall of
the Grandhotel Pupp, raise your head: you will see a bust of Dvořák
next to the stage on the left and a bust of another important Czech
composer Bedřich Smetana on the other side. One of the suites (No.
255) in this famous hotel remembers Dvořák´s stays in Karlovy Vary.
Dvořák
Apartment
27
The best hotels
vote KING KOIL®
Firma King Koil® vyrábí nejkvalitnější americké matrace a postele od roku 1898 a od
roku 1984 aktivně spolupracuje s Mezi­
národním sdružením chiropraktiků (ICA).
Firma King Koil® si zakládá na tom být
součástí nejlepších a nejluxusnějších hotelů po celém světě, proto tyto matrace
a postele můžete nalézt mimo jiné v hotelech Marriott, The Ritz Carlton, The
Waldorf Astoria, Atlantis the Palm a nově
také v Grandhotelu Pupp v Karlových
Varech.
Seit dem Jahre 1898 produziert die Firma
King Koil® amerikanische Matratzen und
Betten von höchster Qualität. Seit 1984
kooperiert sie aktiv mit der Internationalen
Assoziation der Chiropraktiker (ICA).
Die Firma King Koil® ist stolz darauf, ein
Bestandteil der besten und luxuriösen
Welthotels zu sein. Die Matratzen und
Betten finden Sie in den Hotels Marriott,
The Ritz Carlton, The Waldorf Astoria,
Atlantis the Palm und jetzt auch im
Grandhotel Pupp in Karlsbad.
Royal Comfort
The company King Koil® produces the
highest U.S. quality mattresses and beds
since 1898 and since 1984 actively cooperates with the International Chiropractors
Ass­ociation (ICA).
The King Koil® company prides itself on
being a part of the finest luxury hotels
around the world, so its mattresses and
beds can be found among hotels such as
Marriott, The Ritz Carlton, The Waldorf
Astoria, Atlantis the Palm and now as well
in the Grandhotel Pupp in Karlovy Vary.
Showroom KING KOIL by Royal Comfort s.r.o. Karlovy Vary
Moskevská 1796/64, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 221 261 • Mob.: +420 778 000 797 • [email protected]
www.kingkoil.cz
Spa & Wellness
V nových prostorách Pupp Royal Spa můžete navštívit wellness centrum s bazénem a saunami nebo fitness centrum, avšak
hlavním cílem dostavby nového komplexu bylo rozšíření kapacity pro poskytování relaxačních a lázeňských procedur.
Komfortní terapeutické místnosti se nacházejí ve čtyřech patrech a jsou rozdělené po skupinách: masáže a fyzioterapie, koupele
vodní (perličkové, přísadové, podvodní), bahenní procedury (koupele, obklady) a lékařem kontrolované procedury (např.
lymfodrenáže, magnetoterapie, trakční procedury). Hosté nového Pupp Royal Spa si svůj odpočinek a léčení vychutnávají plnými
doušky, a to doslova, neboť pitná kúra je nedílnou součástí karlovarské léčby. Relaxační bazén a sauny jsou příjemným zpestřením.
Velký ohlas v našem Spa sklízí pečlivě vybraná kosmetická péče značky L´Occitane.
Věříme, že si procedury ve Spa oblíbíte stejně jako filmové hvězdy.
Stejně jako o ně budeme také o Vás rádi pečovat.
DOPORUČUJEME:
Ajurvédské masáže s použitím speciálních bylinných olejů jsou unikátním pročištěním
a regenerací celého těla. Napomáhají obnovit vnitřní sílu a energii.
■ Rašelinové koupele s koloidním zlatem nebo konopným olejem jsou jedinečné díky svým léčebným,
regeneračním a omlazujícím účinkům.
■
Spa & Wellness
In den neuen Räumlichkeiten von Pupp Royal Spa kann man das Wellnesszentrum mit einem Pool und Saunas oder einem
Fitnesszentrum besuchen, jedoch der Hauptzweck des neuen Komplexes war die Erweiterung der Kapazität der Wellness- und
Kuranwendungen.
Die komfortablen therapeutischen Räume befinden sich in vier Stockwerken und sie sind folgend aufgeteilt: Massagen und
Physiotherapie, Wasserbäder (Perlen-, Zusatz-, Unterwasserbäder), Mooranwendungen (Bäder, Packungen) und vom Arzt kontrol­
lierte Anwendungen (z. B. Lymphdrainage, Magnettherapie, Traktionsanwendungen). Die Gäste des neuen Pupp Royal Spa kosten
ihre Erholung und Heilung voll aus, und das wortwörtlich, denn die Trinkkur ist ein untrennbarer Bestandteil der Karlsbader
Heilkur. Der Relaxpool und die Saunas bieten eine angenehme Abwechselung. Großen Beifall findet in unserem Spa die sorgfältig
ausgesuchte kosmetische Pflege der Marke L´Occitane.
Wir hoffen, dass Sie Gefallen an den Anwendungen im Spa finden, genauso wie die Filmstars.
Wir kümmerten uns gern um sie, und wir werden uns auch um Sie kümmern.
WIR EMPFEHLEN:
■ Ayurveda-Massagen, unter Verwendung spezieller Kräuteröle, wirken entgiftend und regenerierend
auf den ganzen Körper. Sie helfen dem Organismus, innere Kraft und Energie zu erneuern.
■ Moorbäder mit kolloidalem Gold oder Hanföl sind einmalig dank seiner heilenden,
regenerierended und verjürgenden Wirkungen
You can visit a wellness centre with a relaxation pool and saunas or a fitness centre in the new rooms of the Pupp Royal Spa de­part­
ment; however, the main aim of the construction of the new complex was an extension of the capacity for providing relaxation and
spa treatments.
Comfortable therapeutic rooms can be found on four floors and are divided into groups: massages and physiotherapy, water baths (pearl
baths, baths with additives and underwater baths), mud treatments (baths and compresses) and treatments checked by a doctor (lymphatic
drainage, magnetotherapy and traction therapy). The visitors to the new Pupp Royal Spa department fully enjoy their rest and treatment –
and this is meant literally as drinking cure is an inseparable part of the Karlovy Vary cure. A relaxation pool and sauna make it even more
pleasant. The carefully chosen cosmetics of the L´Occitane trademark met with a very positive response.
We believe that you get to like the treatments in the Pupp Royal Spa department as much as film stars did.
We will be happy to be able to care for you in the same way we cared for them.
WE RECOMMEND:
■ By using special herbal oils ayurvedic massages are deeply detoxifying
and regenerative for whole body. They help to restore our vital energy.
■ Mud baths with colloidal gold or hemp oil provide you with healing, regenerative and anti-aging benefits.
30
Spa & Wellness
NOVINKA! • NEUHEIT! • NEW!
Plastická chirurgie
V Grandhotelu Pupp se nově
nabízejí také služby plastické
chirurgie pod vedením význam­
ného chirurga, zku­še­ného od­
borníka, pana doc. Jana Měš­
ťáka, který je garantem světové
odborné úrovně v oboru plas­
tické chirurgie, společně pak
s dal­šími vysoce erudovanými
plastickými chirurgy:
MUDr. Li­borem Kmentem
MUDr. Karlem Urbanem.
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc
přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze, vedoucí Centra
komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu Fakultní
nemocnice Na Bulovce v Praze, vedoucí lékař kliniky Esthé, a.s.
v Praze, nově také v Grandhotelu Pupp.
Dlouhodobou filosofií kliniky Esthé je poskytovat klientům
komplexní služby plastické chirurgie a dopřát jim tak veškerý
komfort od počáteční konzultace až po pooperační péči. „I přes
vysoký počet každoročně provedených zákroků (více než 800) je
pro mě jediným a také splněným cílem maximální spokojenost
operovaných pacientů,“ říká Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Budete v těch nejlepších rukou!
Die Schönheitschirurgie
Im Grandhotel Pupp bietet man neu auch die Dienstleistungen
der Schönheitschirurgie an. Unter der Leitung eines bedeutenden
Chirurgen, eines erfahrenen Fachmannes, Herrn Doc. Jan Měšťák.
Er ist gemeinsam mit weiteren sehr erfahrenen Schönheitschirurgen
MUDr. Libor Kment und MUDr. Karel Urban der Garant für das
Weltniveau im Bereich der Schönheitschirurgie.
www.pupp.cz
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc
Leiter der Klinik für Schönheitschirurgie der 1. Medizinischen
Fakultät der Karluniversität und des Fakultätskrankenhauses
Na Bulovce in Prag, der Leiter des Zentrums der komplexen
chirurgischen Pflege um die Frauen mit Brusterkrankungen des
Fakultätskrankenhauses Bulovka in Prag, der leitende Arzt der
Esthé Klinik, a.s. in Prag, neu auch im Grandhotel Pupp.
Die langzeitige Philosophie der Esthé Klinik ist den Klienten
komplexe Dienstleistungen der Schönheitschirurgie zu leisten und
ihnen so sämtlichen Komfort von der ersten Konsultation bis zur
postoperativen Pflege zu gönnen. „Trotz der hohen Anzahl der
alljährlich durchgeführten Eingriffe (mehr als 800) ist für mich das
einzige und auch das erfüllte Ziel, dass die operierten Patienten
höchst zufrieden sind,“ sagt Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Sie werden in besten Händen!
Plastic surgery
A novelty in the Grandhotel Pupp is the department of plastic
surgery led by the outstanding surgeon Mr. Jan Měšťák, who is
a guarantor of the world standard in the field of plastic surgery,
together with other highly erudite plastic surgeons Libor Kmenta
MD. and Karel Urban MD.
Ass. Prof. Jan Měšťák M.D., Ph.D.,
the chief doctor at the Clinic of Plastic Surgery of the 1st Faculty
of Medicine of Charles University and of the Teaching Hospital Na
Bulovce in Prague, the head doctor at the Centre of Comprehensive
Surgical Care for Women with Breast Diseases, the chief doctor at the
Esthé Clinic Co. in Prague and newly also in the Grandhotel Pupp.
The long-term philosophy of the Esthé Clinic is to provide its
patients with comprehensive plastic surgery services and all comfort
from the first consultation up to postoperative care. “Despite the
high number of operations carried out every year (more than
800), my only and also fulfilled goal is maximal satisfaction of the
operated patients,“ Ass. Prof. Jan Měšťák M.D., Ph.D. says.
You will be in the best hands!
31
Interesting Facts about Karlovy Vary
na Tři kříže
NEDOSTAVĚNÁ DRÁHA
Nad lázeňským centrem se vypíná Buková hora, známá spíše pod
názvem vrch Tři kříže. Až sem, do výšky 554 m n.m., byla v roce
1908 naprojektována povrchová lanová dráha, respektive vzhledem
ke strmému svahu, ozubnicová. Koleje měly být uloženy místy až
v osm metrů hlubokém betonovém korytě, místy v úrovni okolního
terénu. K zahájení stavby došlo po různých sporech a průtazích až
v roce 1913, práce však byly přerušeny první světovou válkou. Po
ní výstavba pokračovala zvolna až do roku 1922, ale skončila pro
nedostatek financí a další problémy. Celková délka rozestavěného
tělesa dráhy je 500 metrů, výškový rozdíl činí 173 metry.
Dráha měla vést z Vřídelní ulice od domu č. 51 přes mezistanici
Panorama v ulici Na Vyhlídce až na vrchol Bukové hory. Odsud měla
pokračovat až k rozhledně na výšině Věčného života. Tam již od roku
1889 stojí nejkrásnější karlovarská rozhledna Goethova vyhlídka,
dříve Stefaniewarte. Na plošině u horní stanice lanovky na vrchu
32
Tři kříže byla dokonce naplánována výstavba horského kruhového
hotelu. Sen o monstrózním hotelu a odvážně projektované dráze se
však nikdy neuskutečnil. Na počátku 21. století se několik investorů
o naplnění plánů pokoušelo, ale žádnému se nepodařilo dílo
zrealizovat. Pozůstatky po započaté výstavbě před sto lety (betonové
koryto, můstky, podchody) naleznete ještě dnes na zamýšlené trase.
Zvolna je zarůstá mech a náletové dřeviny. Vybudovaný objekt
mezistanice Panorama v roce 1998 vyhořel. Na vrchu Tři kříže
uvidíte ještě zbytky základů horní stanice lanovky. Musíte však za
touto romantikou minulosti vystoupat pěšky...
DIE NICHT FERTIG GEBAUTE BAHN
Über dem Kurzentrum ragt der Berg Buková hora (der Buchberg),
der eher unter dem Namen Tři kříže (Drei Kreuze) bekannt ist.
Bis hierher, in die Höhe 554 m ü. NN, wurde im Jahre 1908 eine
Interesting Facts about Karlovy Vary
S nostalgií můžete pohlížet na nedokončené dílo.
Mit Nostalgie kann man das unvollendete Werk besichtigen.
You can nostalgically watch the uncompleted work.
Seilbahn geplant, beziehungsweise in Hinsicht zum steilen Hang,
eine Zahnradbahn. Die Schienen sollten stellenweise in einer bis zu
acht Meter tiefer Betonmulde führen, stellenweise am Niveau des
umliegenden Geländes. Zum Baubeginn kam es nach verschiedenen
Streitigkeiten und Verzögerungen erst im Jahre 1913, die
Bauarbeiten wurden jedoch mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges
unterbrochen. Danach ging der Aufbau langsam bis im Jahre 1922
voran, er wurde jedoch wegen mangelnder Finanzen und weiteren
Problemen eingestellt. Die Gesamtlänge der nicht zu Ende gebauten
Bahn beträgt 500 Meter, der Höhenunterschied ist 173 Meter.
Die Bahn sollte aus der Vřídelní Straße von dem Haus Nr. 51 über
die Zwischenstation Panorama in der Na Vyhlídce Straße bis auf
den Gipfel von Buková hora führen. Von hier aus sollte sie bis zum
Aussichtsturm auf der Höhe des Ewigen Lebens (výšina Věčného
života) weiterführen. Dort steht bereits seit 1889 der schönste
Karlsbader Aussichtsturm, die Goethe Aussicht, früher die Stephanie
Warte. Auf der Plattform bei der oberen Seilbahnstation am Drei
Kreuze Berg wurde sogar geplant, ein rundes Berghotel aufzubauen.
Der Traum von einem monumentalen Hotel und einer Bahn wurde
jedoch nie verwirklicht. Am Anfang des 21. Jahrhunderts versuchten
einige Investoren die Pläne zu verwirklichen, niemanden gelang es
aber, den Bau zu verwirklichen. Die Überreste des begonnenen
Baues vor hundert Jahren (die Betonmulde, die Brücken, die
Unterführungen) findet man noch heute auf der geplanten Strecke.
Sie werden nach und nach mit Moos und Anflug verwachsen. Das
bereits erbaute Gebäude der Zwischenstation Panorama brannte im
Jahre 1998 aus. Am Drei Kreuze Berg sieht man noch die Überreste
der Grundmauern der oberen Seilbahnstation. Man muss jedoch zu
dieser romantischen Vergangenheit zu Fuß steigen ...
of concrete which should have been up to 8 metres deep in some
places and sometimes it should have run on the surface. Construction
work started as late as 1913 because of some delays and arguments,
however, it was soon interrupted by World War I. The construction
work continued slowly up to 1922 but then it finished owing to the lack
of money and some other problems. The total length of the unfinished
cable railway is 500 metres and the height difference is 173 metres.
The railway should have led from house No. 51 in Vřídelní Street
via the interstation Panorama in Na Vyhlídce Street an up to the
top of the hill Buková hora. From here it should have continued as
far as the viewing tower at the Eternal Life Height. It was where the
most beautiful viewing tower – the Goethe Viewing Tower, earlier
the Stephaniewarte, has been standing since1889. There was even
a circular mountain hotel planned to be built on a platform near the
upper station on the Three Crosses Hill. However, the dream about
the megalomaniac hotel and the daringly designed cableway never
came true. Some investors tried to implement the plan in the early
21st century but they were not successful. Parts of the structure
which was started a hundred years ago can still be found there
(the concrete bed, little bridges or subways). They are slowly being
covered in moss and self-seeding plants. The completed building
of the interstation Panorama burnt down in 1998. You can still see
parts of the foundations of the upper station on the top of the hill
Three Crosses. However, if you want to see this romantic past, you
have to climb the hill on foot...
AN UNFINISHED CABLE RAILWAY
The hill towering above the town centre is called Buková hora;
however, people usually know it as the Three Crosses Hill. A surface
railway which was designed in 1908 should have run to its top which
lies at the altitude of 554 metres. As the hill is steep, it should have
been a rack railway. Its rails should have lain in a special bed made
www.pupp.cz
Málokdo ví, že v tomto domě měla být dolní stanice ozubnicové dráhy.
Nur wenige wissen, dass in diesem Haus die untere Station
der Zahnradbahn sein sollte.
No one has an idea that the lower station
of the rack railway should have been in this house.
33
Karlovy Vary Souvenirs
Karlovarský
porcelán
Již naše babičky a prababičky si velmi cenily porcelánového nádobí
z Karlových Varů a okolí. Porcelán byl a je používán ve skromných
i bohatých domácnostech, v luxusních hotelích i na královských
a císařských tabulích po celém světě. Výroba slavného českého
porcelánu je známa již od konce 18. století. V okolí Karlových Varů
se vyskytovaly a vyskytuje mimořádně kvalitní surovina kaolin
a jsou zde další dobré podmínky k výrobě porcelánu.
Pro všechny příznivce českého porcelánu, návštěvníky i lázeňské
hosty Karlových Varů pořádá společnost Thun 1794 na prostranství
před Grandhotelem Pupp jarní a podzimní porcelánové trhy. Pro
mimořádný zájem byly letos uspořádány i trhy letní. Ty podzimní
můžete navštívit 6.-8. září. Jejich součástí je i výstava porcelánových
servisů ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. Novinkou je
návštěvnické centrum přímo v porcelánce v Nové Roli, kde máte
jedinečnou možnost seznámit se s historií továrny Thun 1794,
s výrobou porcelánu a celou plejádou výrobků.
KARLSBADER PORZELLAN
Schon unsere Großmütter und Urgroßmütter schätzten das Porzel­
langeschirr aus Karlsbad und seiner Umgebung. Das Porzellan
wurde und wird in bescheidenen sowie reichen Haushalten, in
luxuriösen Hotels und auf königlichen und kaiserlichen Tafeln
auf der ganzen Welt gebraucht. Die Herstellung des berühmten
tschechischen Porzellans ist seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
bekannt. In der Umgebung von Karlsbad gab es und gibt es
außergewöhnlich qualitätsvolle Rohstoffe (das Gestein Kaolin) und
weitere gute Bedingungen zur Porzellanherstellung.
Für alle Freunde des tschechischen Porzellans, für Besucher sowie
Kurgäste veranstaltet die Gesellschaft Thun 1794 im Frühling und im
Herbst in Karlsbad vor dem Grandhotel Pupp einen Porzellanmarkt.
34
Wegen eines außergewöhnlichen Interesses wurde in diesem Jahr
auch ein Sommermarkt veranstaltet. Den Herbstlichen kann man vom
6. bis zum 8. September besuchen. Während des herbstlichen Marktes
werden auch die Porzellanservice im Festsaal des Grandhotels Pupp
ausgestellt. Neu ist ein Besucherservice direkt in der Porzellanfabrik
in Nová Role (Neu Rohlau), wo man eine einmalige Gelegenheit hat,
die Geschichte der Fabrik Thun 1794 kennenzulernen. Weiter sieht
man die Porzellanherstellung und eine ganze Reihe von Erzeugnissen.
KARLOVY VARY PORCELAIN
Our grandmothers and great-grandmothers appreciated porcelain
kitchenware from Karlovy Vary and its neighbourhood a lot.
Porcelain has always been used in both humble and wealthy
households, luxury hotels and on the tables of kings and emperors
all over the world. The production of famous Czech porcelain
has been known since the late 18th century. It started after the
highly secret mystery of porcelain production in China had been
uncovered and had got to Europe. There have been exceptionally
quality raw materials (kaolin) and other favourable conditions for
the production of porcelain in the neighbourhood of Karlovy Vary.
The Thun 1794 company organizes spring and autumn porcelain
festivals in front of the Grandhotel Pupp for all lovers of quality
Czech porcelain, patients and visitors to Karlovy Vary. Because of
great interest there was a summer porcelain festival this year too.
The autumn one will take place from the 6th up to the 8th September.
A part of the autumn festival is an exhibition of porcelain sets in the
Festive Hall of the Grandhotel Pupp. A novelty is a visitor centre
directly in the porcelain factory in Nová Role where you have
a unique opportunity to get acquainted with the history of the Thun
1794 factory, porcelain production and a wide range of products.
Karlovy Vary Curiosities
Beethovena (10 min. chůze od Grandhotelu Pupp. Na židovském
hřbitově má svou hrobku i rodina zakladatele sklárny Moser Ludwiga
Löwi Mosera (1833-1916).
FRIEDHÖFE IN DRAHOVICE
Drahovické
hřbitovy
Podzimní čas svádí k nostalgickým procházkám po pestře zbarvených
lázeňských lesích. Na jedné ze svých toulek můžete navštívit drahovické
hřbitovy. Na úbočí Bukové hory, známější jako vrch Tři kříže, byl
v letech 1864-1869 zbudován katolický, protestantský a židovský
hřbitov. Pod vysokými buky odpočívá mnoho karlovarských obyvatel,
mezi nimi i řada význačných osobností: oblíbený starosta Eduard
Knoll, který zemřel na infarkt při záchraných pracích při povodni
v roce 1890, velkovýrobce minerálních vod Heinrich Mattoni, dirigent
a skladatel Josef Labitzky, nebo lékař Gallus von Hochberger, který se
zasloužil o převedení všech pozemků s léčivými prameny do majetku
města, a proto mohla radnice stavět u zřídel kolonády a pavilony...
Jistě budete pátrat i po hrobkách rodu Becherů a Puppů. Za zmínku
stojí, že náhrobek Karla Puppa je dílem významného sochaře Hugo
Uhra, pozdějšího autora monumentálního pomníku Ludwiga van
www.pupp.cz
Der Herbst lockt zu nostalgischen Spaziergängen durch die
bunt gefärbten Kurwälder. Auf einer Wanderung können Sie die
Friedhöfe in Drahovice besuchen. Am Fuße des Hügels Buková
hora, der eher als Drei Kreuze (Tři kříže) bekannt ist, wurde in
den Jahren 1864-1869 ein katholischer, ein protestantischer und
ein jüdischer Friedhof errichtet. Unter den prächtigen Buchen
ruhen viele Karlsbader Einwohner, unter ihnen auch eine Reihe
von bedeutenden Persönlichkeiten: der beliebte Bürgermeister
Eduard Knoll, der an Herzinfarkt während der Rettungsarbeiten
bei dem Hochwasser im Jahre 1890 starb, der Großhersteller des
Mineralwassers Heinrich Mattoni, der Dirigent und Komponist
Josef Labitzky, oder der Arzt Gallus von Hochberger. Dank ihm
wurden alle Gründstücke mit den Heilquellen in den Besitz der
Stadt übertragen, dadurch konnte das Rathaus bei den Quellen
Kolonnaden und Pavillons errichten... Sicher werden Sie auch
die Grabmäler der Familie Becher und Pupp suchen. Es ist
erwähnenswert, dass das Grab von Karl Pupp ein Werk des
bedeutenden Bildhauers Hugo Uher ist, des späteren Autors des
monumentalen Denkmals von Ludwig van Beethoven (10 Minuten
zu Fuß vom Grandhotel Pupp). Am jüdischen Friedhof findet
man auch die Gruft der Familie Moser, wo auch der Gründer der
Glashütte Moser Ludwig Löwi Moser (1833-1916) begraben liegt.
CEMETERIES IN DRAHOVICE
Winter time invites to nostalgic walks in colourful spa woods.
You can go to see cemeteries in Drahovice during one of them.
A catholic, protestant and Jewish cemetery was established on the
hillside of the Buková Mountain, which is better known as the Three
Crosses Hill, from 1864 to 1869. Lots of Karlovy Vary inhabitants
rest under high beeches including a number of prominent
personalities: the popular mayor Eduard Knoll, who died of heart
attack during rescue operations during the flood of 1890, the largescale producer of mineral waters Heinrich Mattoni, the conductor
and composer Josef Labitzky or Doctor Gallus von Hochberger, who
played an important part in making all pieces of land with mineral
springs the property of the town enabling so the town hall to start
building colonnades and pavilions
there... You will surely want to find the
tombs of the Becher and Pupp families.
It is worth mentioning that the Karel
Pupp´s tomb is the work of the im­
portant sculptor Hugo Uher, a later
builder of the imposing monument to
Ludwig van Beethoven (a ten-minutewalk from the Grandhotel Pupp). The
family of the founder of the Moser
glass factory Ludwig Löwi Moser
(1833-1916) have got their tomb in the
Jewish cemetery too.
35
Editorial
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu je připravena v Karlových Varech celá řada
kulturních pořadů a společenských akcí.
Um Ihren Aufenthalt zu versüßen, ist für Sie in Karlsbad eine ganze Reihe
von Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen vorbereitet.
Lots of cultural and social events have been prepared for you to make your stay
in Karlovy Vary even more pleasant.
FESTIVALY
2.-8.9. 2013
KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
Již po osmnácté se Karlovy Vary stanou svědkem největších
folklorních slavností v regionu.
6.-8.9. 2013
PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI, tradiční trhy porcelánových
i skleněných výrobků před Grandhotelem Pupp.
14.-26.9. 2013
DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM
Hudební festival připomínající velkého českého génia.
3.-5.10. 2013
TOURFILM, mezinárodní festival turistických
a cestovatelských filmů.
14.-22.10. 2013
JAZZFEST
Karlovarský mezinárodní jazzový festival patří
k nejvyhledávanějším jazzovým festivalům v České republice.
15.-22.11. 2013
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ ANTONÍNA DVOŘÁKA
Soutěž je uznávanou mezinárodní soutěží mladých pěvců,
kteří tak nacházejí cestu k zahájení své umělecké kariéry.
DIE FESTSPIELE
2.-8.9. 2013
DAS KARLSBADER FOLKLOREFESTIVAL
Bereits zum achtzehnten Mal wird Karlsbad Zeuge der größten
Folklorefeier in der Region.
6.-8.9. 2013
DAS PORZELLANFEST, ein traditioneller Markt
mit Porzellan- sowie Glaserzeugnissen vor dem Grandhotel Pupp.
14.-26.9. 2013
DVOŘÁKS KARLSBADER HERBST
Das Musikfestival erinnert an das große tschechische Genie.
36
3.- 5.10. 2013
DER TOURFILM, die internationalen Tourismus Filmfestspiele.
14.-22.10. 2013
DAS JAZZFEST
Das Karlsbader internationale Jazzfestival gehört hinsichtlich
zu den meist ausgesuchten Jazzfestivals in der Tschechischen
Republik.
15.-22.11. 2013
DER INTERNATIONALE ANTONÍN DVOŘÁK
GESANGSWETTBEWERB
Dieser Wettbewerb ist ein anerkannter internationaler
Wettbewerb der jungen Sänger, die so den Weg zum Beginn ihrer
künstlerischen Laufbahn finden.
FESTIVALS
2nd – 8th Sep 2013
KARLOVY VARY FOLKLORE FESTIVAL
Karlovy Vary will witness the biggest folklore festival in the region
for the 18th time.
6 th- 8th Sep 2013
FESTIVAL OF PORCELAIN, traditional festival of porcelain
and glass products in front of the Grandhotel Pupp.
14th-26th Sep 2013
DVOŘÁK KARLOVY VARY AUTUMN
A music festival which commemorates a great Czech genius.
3rd - 5th October 2013
TOURFILM, the international festival of tourist films.
14th-22nd October 2013
JAZZFEST
Owing to its standard, the international jazz festival ranks
as one of the most popular in the Czech Republic.
15th-22nd November 2013
ANTONÍN DVOŘÁK INTERNATIONAL SINGING CONTEST
The contest is a renowned international competition of young
singers which offers them an opportunity to start their careers.
Important Days
KONCERTY
Karlovarský symfonický orchestr (KSO) patří k evropským
orchestrům s nejdelší tradicí (založen 1835).
• Symfonické koncerty KSO
19.30 hod.
14.9. Zahajovací koncert 179. koncertní sezóny KSO
Zahajovací koncert 55. ročníku festivalu Dvořákův
karlovarský podzim, Karlovarské městské divadlo.
Dirigent V. Válek.
18.9. Symfonický koncert festivalu Dvořákův karlovarský
podzim, Lázně III. Dirigent M. Formáček.
22.9. Symfonický koncert festivalu Dvořákův karlovarský
podzim, Lázně III. Dirigent H. Hochschild.
26. 9. Závěrečný koncert festivalu Dvořákův karlovarský
podzim, Velký sál hotelu Thermal.
Šéfdirigent KSO M. Lebel.
17. 10. Crossover Gala, mimořádný koncert v rámci festivalu
JAZZFEST, Lázně III. Dirigent K. Marek.
24.10. B. Smetana: Má vlast, symfonický koncert k výročí
založení republiky, Lázně III. Šéfdirigent KSO M. Lebel.
15.11. Symfonický koncert, Lázně III. Dirigent V. Válek
22. 11. Závěrečný koncert Mezinárodní pěvecké soutěže
A. Dvořáka, Karlovarské městské divadlo. Dirigent F. Drs.
28. 11. Symfonický koncert, Lázně III. Šéfdirigent KSO Martin Lebel.
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velkolepou atmosféru Vídně 19. století vnáší do Karlových Varů
pseudorokoková budova Karlovarského městského divadla
vídeňských architektů Fellnera a Helmera.
19.30 hod.
9.9. NOC NA KARLŠTEJNĚ, nejznámější český muzikál,
Severočeské divadlo.
11.9. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
19.9. O. Nedbal: POLSKÁ KREV, divadlo J. K. Tyla Plzeň.
24.9. GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
A EVERGREENŮ, Festivalový orchestr P. Macka.
30.9. P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO, Severočeské divadlo.
13.10. J. Strauss, K. Haffner, R. Genée: NETOPÝR,
divadlo J. K. Tyla Plzeň.
17.10. EVA URBANOVÁ přední česká sopranistka,
Komorní orchestr Národního divadla Praha.
KV ARÉNA
19 hod.
7.11. The Illusionists, show sedmi nejlepších kouzelníků světa.
GALERIE, VÝSTAVY
• Galerie umění, Goethova stezka 6
České umění 20. století, díla klasiků českého moderního umění.
Stálá expozice.
Příležitostné výstavy.
19.9.-31.12. 60 DĚL / 60 LET Galerie umění Karlovy Vary
www.pupp.cz
SPORT
• Dostihy, Závodiště Dvory
14 hod.
28.9. Svatováclavská zimní královna
Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi zajistíme.
Poskytneme Vám také podrobnější informace. Kontaktujte prosím Guest Service,
tel. 353 109 622. Informace najdete také v časopise Promenáda.
KONZERTE
Das Karlsbader Symphonieorchester (KSO) gehört zu den euro­päi­
schen Orchestern mit der längsten Tradition (gegründet 1835).
• Sinfoniekonzerte KSO
19.30 Uhr
14.9. Das Eröffnungskonzert der 179. Konzertsaison des KSO
Das Eröffnungskonzert des 55. Jahrgangs des Festivals
Dvořáks Karlsbader Herbst, das Karlsbader Stadttheater.
Dirigent V. Válek.
18.9. Sinfoniekonzert im Rahmen des Festivals Dvořáks
Karlsbader Herbst, Bad III. Dirigent M. Formáček.
22.9. Sinfoniekonzert im Rahmen des Festivals Dvořáks
Karlsbader Herbst, Bad III. Dirigent H. Hochschild.
26. 9. Abschlusskonzert des Festivals Dvořáks Karlsbader
Herbst, großer Saal des Hotels Thermal. Chefdirigent
des KSO M. Lebel.
17. 10. Crossover Gala, ein außergewöhnliches Konzert
im Rahmen des Festivals JAZZFEST,
Bad III. Dirigent K. Marek.
24.10. B. Smetana: Mein Vaterland, ein Sinfoniekonzert
zum Jahrestag der Gründung der Tschechoslowakischen
Republik, Bad III. Chefdirigent des KSO M. Lebel.
15.11. Sinfoniekonzert, Bad III. Dirigent V. Válek
22.11. Abschlusskonzert des Internationalen A. Dvořák
Gesangswettbewerbs, das Karlsbader Stadttheater.
Dirigent F. Drs.
28.11. Sinfoniekonzert, Bad III. Chefdirigent des KSO M. Lebel.
37
Programmes
DAS STADTTHEATER
Die einzigartige Atmosphäre Wiens des 19. Jahrhunderts
bringt nach Karlsbad das Neurokokogebäude des Karlsbader
Stadttheaters, von den Wiener Architekten Fellner und Helmer
entworfen.
19.30 Uhr
9.9. EINE NACHT AUF KARLSTEIN, das bekannteste
tschechische Musical, das Nordböhmische Theater.
11.9. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
19.9. O. Nedbal: POLENBLUT,
J. K. Tyl Theater Pilsen.
24.9. GALAKONZERT DER OPERETTENMELODIEN
UND EVERGREENS,
das Festivalorchester von P. Macek.
30.9. P. I. Tschaikowski: DER SCHWANENSEE,
das Nordböhmische Theater.
13.10. J. Strauss, K. Haffner, R. Genée: FLEDERMAUS,
J. K. Tyl Theater, Pilsen. 17.10. EVA URBANOVÁ die vorderste tschechische Sopranistin,
das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag.
KV ARENA
19 Uhr
7.11. The Illusionists, Show der sieben besten Zauberer der Welt.
GALERIE, AUSSTELLUNGEN
• Die Kunstgalerie, Goethova stezka 6
Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung.
Gelegentliche Ausstelungen:
19.9.-31.12. 60 JAHRE der Kunstgalerie Karlsbad
SPORT
• Pferderennen, die Pferderennbahn Dvory
14 Uhr
28.9. Die Sankt Wenzel Winterkönigin
Eintrittskarten für diese und weitere Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen
sichern wir Ihnen gern. Wir geben Ihnen auch ausführliche Informationen.
Wenden Sie sich bitte an Guest Service, Tel. 353 109 622.
Informationen finden Sie auch in der Zeitschrift Promenáda.
38
CONCERTS
• Symphony Concerts of the KSO
The Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) ranks a one of
European orchestras with the longest tradition (founded in 1835).
7.30 p.m.
14th Sep Opening concert of the 179th concert season
of the Karlovy Vary Symphony Orchestra
Opening concert of the 55th year of the festival
Dvořák Autumn, Karlovy Vary Municipal Theatre.
Conductor V. Válek.
18th Sep Symphony concert of the festival Dvořák Autumn,
Spa Building III. Conductor M. Formáček.
22nd Sep Symphony concert of the festival Dvořák Autumn,
Spa Building III. Conductor H. Hochschild.
26th Sep Final concert of the festival Dvořák Autumn,
the Big Hall of the Thermal Hotel. Principal conductor
of the Karlovy Vary Symphony Orchestra M. Lebel.
17th Oct Crossover Gala, a special concert which is a part of the
festival JAZZFEST, Spa Building III. Conductor K. Marek.
24th Oct B. Smetana: My Country, a symphony concert
on the occasion of the establishment of the republic,
Spa Building III. Principal conductor
of the Karlovy Vary Symphony Orchestra M. Lebel.
15th Nov Symphony concert, Spa Building III. Conductor V. Válek.
22nd Nov Final concert of the A.Dvořák International Contest
of Singing, Karlovy Vary Municipal Theatre.
Conductor F. Drs.
28th Nov Symphony concert, Spa Building III. Principal conductor
of the Karlovy Vary Symphony Orchestra M. Lebel.
MUNICIPAL THEATRE
The pseudorococo building of the Karlovy Vary Municipal
Theatre, which was designed by the Viennese architects Fellner
and Helmer, brings the splendid atmosphere of Vienna
of the 19th century into Karlovy Vary.
9th Sep A NIGHT IN THE KARLŠTEJN CASTLE, the most
famous Czech musical, North Bohemian Theatre.
11th Sep GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
19th Sep O. Nedbal: POLISH BLOOD, J.K.Tyl Theatre from Plzeň.
24th Sep GALA CONCERT OF OPERETTA ELODIES
AND EVERGREENS, Festival Orchestra of Petr Macek.
Programmes
30th Sep P.I. Tchaikovsky: THE SWAN LAKE,
North Bohemian Theatre.
13th Oct J. Strauss, K. Haffner, R. Genée: THE BAT,
J.K. Tyl Theatre, Pilsen.
17th Oct EVA URBANOVÁ, a notable Czech soprano singer,
Chamber Orchestra of the National Theatre Prague.
KV ARENA
7 p.m.
7th Nov Th
e Illusionists, a show of the best seven illusionists
of the world.
GALLERIE, EXHIBITIONS
• Art Gallery, Goethova stezka 6
Czech art of the 20th century. A permanent exhibition.
Occational exhibitions.
19th Sep-31st Dec 60 years of the Art Gallery Karlovy Vary
SPORT
• Horse races, Racing course in Dvory
2 p.m.
28th Sep St. Wenceslas Winter Queen
We will be pleased to ensure the tickets for these and other cultural and social
events for you. We will also provide more detailed information. Please, contact
Guest Service, tel. 353 109 622. The information is also available
in the magazine Promenáda.
PUPP
GOLF CUP 2013
8. ročník golfového turnaje Grandhotelu Pupp se uskuteční v so­
botu 21. září 2013 v příjemném areálu Golf Resort Karlovy Vary
v Olšových Vratech.
Částka ze startovného, případně pobytu hostů v Grandhotelu
Pupp, bude věnována na charitativní projekt, který navazuje na
další charitativní akce firemních klientů Grandhotelu Pupp.
Der 8. Jahrgang des Grandhotel Pupp Golfturniers findet am
Samstag, den 21. September 2013 im angenehmen Gelände vom
Golf Resort Karlsbad in Olšová Vrata statt.
Die Summe vom Startgeld, beziehungsweise vom Aufenthalt der
Gäste im Grandhotel Pupp, wird auf ein Wohltätigkeitsprojekt
gespendet, das an weitere Wohltätigkeitsveranstaltungen der
Firmenklienten des Grandhotels Pupp anknüpft.
www.pupp.cz
The 8th year of the golf tournament of the Grandhotel Pupp will be
held at the Golf Resort Karlovy Vary in Olšová Vrata on Saturday
the 21st September 2013.
The money from start up fees, respectively from the guests´ stay
in the Grandhotel Pupp, will go to a charity project which is
a continuation of another charity event of the firm partners of
the Grandhotel Pupp.
39
Friendly Recommendations
K a r l o v y Va r y
Setkání dvou věků
Album starých a nových pohledů
Pátrejte po dávné tváři města
Časy se mění a člověk je zvídavý. Vždy se ptá, co bylo před ním.
Album starých a nových pohledů se zajímavým komentářem
S. Burachoviče Vám nabídnou v infocentru v Lázeňské ulici.
Proměna míst, kudy se procházíte, Vás jistě zaujme. Brožurka nese
lákavý název Karlovy Vary - Setkání dvou věků.
Suchen Sie nach dem
vergangenen Antlitz der Stadt
Die Zeiten ändern sich und man ist neugierig. Man fragt immer, was
vor uns war. Das Album der alten und neuen Ansichtskarten mit
einem interessanten Kommentar bietet man Ihnen im Infozentrum
in der Lázeňská Straße. Die Veränderung der Plätze, wo Sie spazieren,
wird Sie sicher interessieren. Die Broschüre trägt einen verlockenden
Namen: Karlsbad – Zusammentreffen von zwei Zeitaltern.
Search for the Ancient Appearance of the Town
Times are changing and people are curious. They always ask what
was before them. They will offer you an album of old and new
views with an interesting commentary in the information centre
in Lázeňská Street. The transformation of the places through
which you walk will surely attract your attention. The brochure has
a catchy title: Karlovy Vary – Meeting of Two Ages.
Projděte se po Staré louce
Promenáda podél říčky Teplé směrem ke Vřídlu poskytuje
nádherné výhledy na scenerii okolních kopců, na divadelní
budovu, ale především na onen „slet dortů“, jak karlovarskou
architekturu nazval slavný Le Corbusier. Až se pokocháte pohledy
vzhůru, hledejte na chodníku nápisy. Před každým domem
najdete zabudovanou desku s letopočtem výstavby domu a jeho
původním názvem. Např. v domě Zelený Meloun (čp. 332) začínal
své působení v Karlových Varech Johan Georg Pupp u cukráře
Mitterbacha, jehož dceru Franzisku si později vzal za řenu.
40
Spazieren Sie auf der Alten Wiese
Eine Promenade entlang des Flusses Tepl in Richtung Sprudel bietet
wunderschöne Aussichten auf die Szenerie der umliegenden Hügel,
auf das Theatergebäude, aber vor allem auf jenen „Treff der Torten“,
wie die Karlsbader Architektur der berühmte Architekt Le Corbusier
nannte. Bis Sie sich an den Blicken nach oben erlaben, suchen
Sie am Gehsteig Aufschriften. Vor jedem Haus gibt es eine Tafel
mit der Jahreszahl des Hausaufbaus und seinem ursprünglichen
Namen. Zum Beispiel im Haus Grüne Melone (Nr. 332) begann in
Karlsbad Johann Georg Pupp bei dem Zuckerbäcker Mitterbacher
zu arbeiten, dessen Tochter Franziska er später heiratete.
Walk along Stará louka Street
The promenade along the Teplá River in the direction of the Sprudel
provides wonderful views of the scenery of surrounding hills, the
theatre building and, first of all, the “meeting of cakes” as the famous
architect Le Corbusier called the architecture of Karlovy Vary. When
you feast your eyes on the views up, look for inscriptions on the
pavement. There is a small slab fixed in front of each house which
bears the year in which the house was built and its original name.
E.g. Johann Georg Pupp started his activities in Karlovy Vary in the
Green Melon House (No. 332) at the confectioner Mitterbach´s,
whose daughter Franziska he later married.
Zajděte do Galerie umění
Půjdete-li kaštanovou alejí od Grandhotelu Pupp proti proudu říčky
Teplé, dojdete ke Galerii umění. Původně zde bylo živé obchodní
korzo s mnoha krámky karlovarského Spolku živnostníků. V říjnu
1910 město rozhodlo vybudovat na tomto místě novou budovu
zahrnující butiky a také uměleckou Kunsthalle. Až v roce 1953
rozhodl stát o zřízení galerie jako specializovaného muzea umění
a sbírkové instituce. Galerie umění tedy letos slaví 60 let od svého
založení. První patro galerie prezentuje sbírkové fondy českého
umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderního
umění. V přízemních sálech galerie se pořádají výstavy především
současného výtvarného umění.
Besuchen Sie die Kunstgalerie
Falls Sie durch die Kastanienallee vom Grandhotel Pupp strom­
aufwärts des Flusses Tepl gehen, kommen Sie zur Kunstgalerie.
Ursprünglich war hier ein lebhafter Geschäftskorso mit vielen Ständen
des Karlsbader Gewerbeverbandes. Im Oktober 1910 entschied die
Stadt, an dieser Stelle ein neues Gebäude mit Boutiquen und einer
Kunsthalle zu errichten. Erst im Jahre 1953 entschied der Staat eine
Galerie zu errichten, ein spezialisiertes Kunst­museum mit einem
Institut für Sammlungen. Die Kunst­galerie feiert also in diesem
Jahr 60 Jahre ihres Bestehens. Im ersten Stock der Galerie zeigt man
eine Sammlung der tschechischen Kunst des 20. Jahrhunderts und
stellt Werke der Klassiker der modernen tschechischen Kunst aus.
Im Erdgeschoss der Galerie veranstaltet man in den Sälen vor allem
Ausstellungen der gegen­wärtigen bildenden Kunst.
Friendly Recommendations
Visit the Art Gallery
If you walk along a chestnut alley from the Grandhotel Pupp up the
Teplá River, you will come to the Art Gallery. There was originally
a lively promenade with lots of shops here which were the property
of the Karlovy Vary Association of Trade People. In the October of
1910 the town council decided that a new building with boutiques
and also a Kunsthalle would be built here. But it was only in 1953
that the state decided that a gallery would be established here
which would be a specialized art museum and, at the same time, an
institution housing collections. This year the Art Gallery is going to
celebrate its 60th foundation anniversary. The first floor of the gallery
offers collections of Czech art of the 20th century and presents works
by the classics of Czech modern art. Exhibitions of prevailingly
present art are mounted in the halls on the ground floor.
V Grandhotelu Pupp navštivte..
...Becher´s Bar, kde hraje skvělá živá hudba Duo Janson. Můžete
tančit, můžete si pochutnat na výborném steaku a vybraných nápojích.
...Grandrestaurant, který je vlajkovou lodí gastronomických
provozů Grandhotelu Pupp. Nabízí se zde rozličné menu speciality měsíce najdete v tomto časopise, ale hlavně si pochutnáte
na tradiční české kuchyni. John Travolta velmi chválil svíčkovou
s knedlíky a brusinkami.
Besuchen Sie im Grandhotel Pupp..
... die Becher´s Bar, wo tolle Livemusik (Duo Janson) spielt. Man
kann tanzen, man kann ein ausgezeichnetes Steak und ausgesuchte
Getränke probieren.
... das Grandrestaurant, das Flaggschiff der gastronomischen
Betriebe im Grandhotel Pupp ist. Es bietet ein vielfältiges Menü an –
die Spezialitäten des Monats finden Sie in dieser Zeitschrift. Lassen
Sie sich die traditionelle tschechische Küche schmecken. John
Travolta lobte den Lendenbraten mit Knödeln und Preiselbeeren.
Luxusní nákupy
Butiková zóna Grandhotelu Pupp nabízí elegantní oděvy, obuv,
kabelky a ostatní doplňky světoznámých značek.
Můžete přijet ze světových lázní v novém.
Otevřeno denně 10 - 20 hod.
Luxuseinkäufe
Die Boutique Zone vom Grandhotel Pupp bietet elegante
Kleidung, das Schuhwerk, die Handtaschen und weitere
Accessoires der weltbekannten Marken. Sie können aus dem
berühmten Weltkurort in neuer Kleidung zurückkehren.
Geöffnet täglich 10 - 20 Uhr
Luxury Shopping
The boutique zone of the Grandhotel Pupp offers smart
clothes, shoes, handbags and other accessories of world-famous
trademarks. You can return from the world-famous spa town
home in new clothes.
Open daily 10 a.m. - 8 p.m.
Pánská móda / Men´s wear / Herrenmode:
RAMSEY, CERRUTI, VERSACE, MARIO DESSUTI,
PAL ZILERI, CORNELIANI
Kravaty / Ties / Krawatten:
E. MARINELLA
Dámská móda / Ladies´wear / Damenmode:
BAGUTTI, CARAT, LÉO GUY, VERSACE, GIANFRANCO
FERRÉ, ROCCOBAROCCO, POLLINI, ICEBERG, SONIA
RYKIEL, KENZO, CAVALLI, VALENTINO, VIONNET,
BALMAIN, GIVENCHY, MAX MARA, MARINA RINALDI
Obuv / Shoes / Schuhe:
TOD´S, ARMANI, BALDININI
Zavazadla a kabelky/ Luggage and handbags
Gepäck und Handtaschen:
SAMSONITE, LACOSTE
Klenotnictví / Jeweller’s / Juwelierwaren:
STEFAN HAFNER, PORRATI, IO SÍ, VERTU
Dětské oblečení / Children’s wear / Kinderkleidung: MONA LISA
Visit in the Grandhotel Pupp..
... Becher´s Bar where the excellent band Duo Janson plays live
music. You can dance or enjoy a delicious steak and select drinks.
... the Grandrestaurant, which is the flagship of the gastronomic
facilities of the Grandhotel Pupp. The menu offered here is varied –
specialties of this month can be found in this number but you will
relish mainly Czech cuisine. John Travolta praised roast sirloin in
cream sauce with dumplings and cranberries a lot.
www.pupp.cz
41
Grandhotel Pupp - hotel v srdci Evropy
Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
Amsterdam 750 km
Kiev
Kobenhavn
1580 km
Paris
900 km
Při cestě autem…
770 km
Roma
1190 km
Mit dem Auto... | When Driving the Car...
2300 km
Stockholm
1300 km
Karlovy Vary - Praha
130 km
 2
1980 km
Warszawa
750 km
Karlovy Vary - Wien
400 km
 6,5
310 km
Wien
400 km
Karlovy Vary - München
310 km
 3,5
180 km
Zagreb
760 km
Karlovy Vary - Frankfurt
380 km
 5
Zürich
620 km
Karlovy Vary - Berlin
330 km
 4,5
Athens
2170 km
Berlin
330 km
Madrid
Geneve
890 km
Moscow
Bratislava
460 km
München
Bruxelles
770 km
Nürnberg
Budapest
640 km
Lisboa
2880 km
Frankfurt
380 km
London
1090 km
Istanbul
2030 km
Luxembourg PRICE LIST 2013
Presidential apartment
660 km
Grandhotel Pupp GPS: N 50°13´12˝; E 12°52´43˝
High and top season
27.4.-31.10 • 21.12.-12.1.
Low season
13.1.-26.4. • 1.11.-20.12.
1250 - 1670 EUR
1250 - 1670 EUR
Imperial apartment
672 - 900 EUR
672 - 900 EUR
Apartment
475 - 680 EUR
408 - 680 EUR
Premier Suite
362 - 520 EUR
310 - 520 EUR
Junior Suite
315 - 450 EUR
270 - 450 EUR
Superior Plus Suite
315 - 450 EUR
270 - 450 EUR
Double Room Superior
248 - 355 EUR
213 - 355 EUR
Double Room Comfort
207 - 300 EUR
178 - 300 EUR
Single Room
178 - 255 EUR
153 - 255 EUR
Baby Cot - Children 0-3 years
for free
for free
Extra Bed - Children 4-12 years
30 EUR
30 EUR
Extra Bed - Children 13-15 years
60 EUR
60 EUR
Pets per day
20 EUR
20 EUR
Parking per day (accommodated guests only)
15 EUR
15 EUR
2 EUR
2 EUR
Spa tax per day (according to city regulation)
15 CZK
15 CZK
Full Board Buffet per day
50 EUR
50 EUR
Half Board Buffet per day
30 EUR
30 EUR
Parking per hour
Možnost přistýlky do 15 let věku dítěte. Uvedené ceny za pokoj a noc zahrnují snídani formou bufetu, DPH a vstup do nového wellness centra s bazénem a saunami (od 15 let).
Der Aufenthalt im Zusatzbett für Kinder bis zu 15 Jahren. Büffet-Frühstück, MwSt. und Eintritt ins neue Wellnesszentrum mit Pool
und Saunen (ab 15 Jahren) sind im genannten Preis pro Zimmer und Nacht inbegriffen.
An extra bed is only suitable for children up to 15 years. Buffet breakfast, VAT and entry to the new wellness centre
with pool and saunas (15+ years) are included in mentioned room rate per night.
Check-in: 14 hod. / 14 Uhr / 2 p.m. • Check-out: 11 hod. / 11 Uhr / 11 a.m.
Reservation: +420 353 109 631 • [email protected] • online booking on www.pupp.cz
42
The Restaurants of the Grandhotel Pupp
Grandrestaurant
Neoclassical architecture
Czech & International cuisine
Club Malá dvorana
9 - 19 / 9 a.m. - 7 p.m.
The place of residence of
Ludwig van Beethoven in 1812
Wide variety of sweet specialties
Becher’s Bar
Rendez-vous
Bar with a sun roofed terrace
Gourmet specialties,
more than 200 cocktails
Golf Restaurant
12 - 15, 18 - 22
12 a.m. - 3 p.m., 6 p.m. - 10 p.m.
Café Pupp
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
19 - 3 / 7 p.m. - 3 a.m.
8 - 22 / 8 a.m. - 10 p.m.
(Golf Resort Karlovy Vary)
A unique bar with
a nineteenth century atmosphere
Wide choice of gourmet specialities
Classic old English style night bar
Assortment of many gourmet
specialities, variety of drinks
Restaurant and bar with sun
roofed terrace, directly at the
Carlsbad golfplace premises
Czech & International cuisine
El Toro
Patented Perpetual Calendar. Self-winding movement.
18 ct rose gold case with ceramic bezel. Water-resistant to 100 m.
Also available on leather strap.
W W W . U LY S S E - N A R D I N . C O M
U l y s s e N a r d i n . B o u t i q u e K a r l o v y Va r y
Stará louka 24 - 360 01 Karlovy vary - CZ
Te l . / F a x : + 4 2 0 3 5 3 2 2 6 3 1 9 , b o u t i q u e . c a r l s b a d @ u l y s s e - n a r d i n . c o m
Download

Pupp Journal Herbst 2013