Pupp
Journal
J A R O
I
F R Ü H L I N G
I
S P R I N G
w w w.pu pp.c z • w w w.su mmi thotel s.com
1 I 2012
OPEN DAILY I 10:00-20:00
Grandhotel Pupp - Karlovy Vary
Content
Události I Ereignisse I Events
5-6
Rozhovor I Gespräch I Interview
7-8
Hudební ozvěny I Musiknachklänge I Echoes of Music 9 - 11
Nabídky I Angebote I Offers
12 - 15
Gastronomie I Gastronomy
16 - 20
Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky
21 - 23
Hotel filmových hvězd I Hotel der Filmstars I Hotel of Film Stars
24
Spa & Wellness
25 - 27
Navštivte I Besuchen Sie I Visit
28 - 29
Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary
30 - 31
Kulturní program I Kulturelles Programm I Programmes
32 - 34
Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations
35 - 37
Váš pobyt, Vaše volba I Ihr Aufenthalt, Ihre Wahl I Your Stay, Your Choice
38 - 41
Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
42
Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp
43
Pupp Journal - Jaro I Frühling I Spring I 2012
Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo © Vydavatelství Promenáda v.o.s.
Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Film Service Festival Karlovy Vary, Aleksandra Chytra
Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová, Lenka Andělová • Editor: Jitka Kulhánková
Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala • Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary • Vychází v nákladu 5000 ks
Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I 360 91 Karlovy Vary I Czech Republic
Tel. +420 353 109 111 I Fax: +420 353 224 032 I [email protected] • www.pupp.cz
supported by
e d i t orial
Vážení hosté, milí návštěvníci,
rok 2012 nám již svou zimní sílu předvedl, nyní se všichni těšíme na jarní měsíce, plné barev a vůně
všeho nového. Tak, jak se v přírodě rodí nový život, snažíme se také my přivést k životu nové projekty.
Tím nejdůležitějším je pro nás výstavba nového wellnes a balneocentra, které bezpochyby našemu hotelu chybělo. Moderní prostory, bazén, relaxační zóny, vše zcela odlišné od tváře naše 310 let starého
hotelu, naleznete v nově připravovaném komplexu PUPP ROYAL SPA. Po celý letošní rok Vás budeme
informovat o tom, jak celá výstavba probíhá. Budete tak společně s námi u zrodu další historie hotelu,
jehož jméno zná téměř celý svět. V jarním vydání Pupp Journalu Vás také pozveme na tradiční zahájení
lázeňské sezóny, spojené s gastronomickými zážitky v rámci 4. ročníku karlovarského FOOD
FESTIVALU. S jarem také přichází další golfová sezóna. Srdečně Vás zveme do našich golfových areálů.
Přivítejte společně s námi nadcházejcí roční období, ve kterém o Vás chceme pečovat co nejlépe a nabídnout Vám komfort, který si zasloužíte.
Myslíme na Vás.
Geehrte Gäste, liebe Besucher,
das Jahr 2012 stellte uns bereits die Kraft des Winters vor, nun freuen wir uns alle auf die Frühlingsmonate, die voll von neuen Farben und
Düften sind. So, wie in der Natur das neue Leben entsteht, bemühen auch wir uns, ins Leben neu Projekte zu rufen. Das wichtigste Projekt
ist für uns der Aufbau eines neuen Wellness- und Balneozentrums, das ohne Zweifel unserem Hotel fehlte. Moderne Räumlichkeiten, ein
Swimmingpool, eine Erholungszone, alles völlig anders als das Aussehen unseres 310 Jahre alten Hotels, finden Sie in dem neu geplanten
Komplex PUPP ROYAL SPA. Das ganze Jahr über werden wir Sie darüber informieren, wie der gesamte Aufbau verläuft. Sie werden so
gemeinsam mit uns am Beginn einer weiteren Geschichte des Hotels, dessen Namen fast die ganze Welt kennt. In der Frühlingsausgabe
vom Pupp Journal laden wir Sie auch zur traditionellen Eröffnung der Kursaison ein, die mit den gastronomischen Erlebnissen im
Rahmen des 4. Jahrganges vom Karlsbader FOOD FESTIVAL verbunden ist. Mit dem Frühling kommt auch eine weitere Golfsaison. Wir
laden Sie herzlich in unsere Golfgelände ein. Begrüßen Sie gemeinsam mit uns die kommende Jahreszeit, in der wir Sie möglichst bestens
pflegen wollen und Ihnen ein Komfort bieten, den Sie sich verdienen.
Wir denken an Sie.
Dear Guests and visitors,
The year 2012 has already shown us its winter strength and now we are looking forward to spring months full of colours and smells of all
new. New life is coming to the world in nature and similarly, we are trying to bring new projects to life. Building of a new wellness and
spa centre, which our hotel has undoubtedly missed, is the most important for us. You will find modern rooms, a swimming pool, relaxation zones, all completely different from our 310-year old hotel, in the new complex PUPP ROYAL SPA which is being prepared at the
moment. We will inform you about the progress of the construction work all year round. And you will be able to experience the beginning
of another period in the history of our hotel with us, a hotel whose name is known all over the world. We will also invite you to the traditional opening of the spa season in the spring edition of the Pupp Journal. It will be connected with gastronomic experiences which the
fourth year of the Karlovy Vary FOOD FESTIVAL will offer. Spring is also bringing a new golf season and so we would like to invite you
to our golf courses. Welcome the coming season of the year wßith us. It is the season in which we want to look after you as well as possible and to offer you comfort you deserve.
We are thinking about you.
Za celý tým Grandhotelu Pupp
Für das gesamte Grandhotel Pupp Team
On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp
Andrea Pfeffer-Ferklová
4
General Manager of the Grandhotel Pupp
events
Sváteční Grandhotel Pupp
Krásný čas adventní a vánoční je v Grandhotelu Pupp vždy umocněn kouzlem jeho staleté historie, příběhy slavných hostů a sváteční
náladou, kterou vyvolává každý detail. Adventní neděle doprovází
zpívání koled, vystoupení mažoretek a zdobení perníčků. Štědro­
večerní večeře v Slavnostním sále, podmalovaná tóny harfy, a vánoční koncerty jsou nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme všem
hostům za návštěvu a těšíme se na příští setkání.
Das festliche Grandhotel Pupp
Die schöne Advents- und Weihnachtszeit steigern im Grandhotel
Pupp der Zauber seiner jahrhundertelangen Geschichte, die Storys
der berühmten Gäste und die festliche Atmosphäre, die jedes
Detail hervorruft. An den Adventssonntagen werden Weihnachts­
lieder gesungen, es treten die Majoretten auf und es werden die
Lebkuchen dekoriert. Das Heiligabendessen im Festsaal von
Harfenklängen untermalt und die Weihnachtskonzerte sind ein
unvergessliches Erlebnis. Wir danken allen Gästen für ihren
Besuch und wir freuen uns auf ein weiteres Wiedersehen.
Festive Grandhotel Pupp
The beautiful time of Advent and Christmas in the Grandhotel
Pupp is always intensified with the charm of its hundred-year-old
history, life stories of its famous visitors and a festive mood created
by each detail. Carol singing, majorettes´performances and gingerbread decorating accompany Advent Sundays and Christmas dinner in the Festive Hall with a harp playing in the background as
well as Christmas concerts are unforgettable experiences. We
would like to thank all our guests for their visit and we are looking
forward to the next meeting.
www.pupp.cz
5
events
Broadway. Velké uznání sklidil raut s gastronomickými specialitami Grandhotelu Pupp.
Pupp Ball Festival
Carlsbad Ski Sprint
Lyžování na hlavní třídě města je nezvyklou podívanou, v Karlových
Varech se však stalo tradicí. V pátém ročníku exhibičního závodu
dvojic v běhu na lyžích zvítězil Martin Koukal a Michal Šlesingr.
Druhé místo vybojoval německý pár Oliver Wünsch a Thomas
Freimuth. Na navezeném sněhu na třídě T.G. Masaryka bohužel
nestartoval nejlepší český běžec Lukáš Bauer, který se připravoval
na vrchol sezóny Tour de Ski.
Der Carlsbad Ski Sprint
Das Skilaufen auf der Hauptstraße der Stadt ist ein ungewöhnliches
Spektakel, in Karlsbad wurde es zur Tradition. Den fünften
Jahrgang der Ski Show im Paarlauf gewannen Martin Koukal und
Michal Šlesingr. Den zweiten Platz erreichte das deutsche Paar
Oliver Wünsch und Thomas Freimuth. Leider startete am hergebrachten Schnee auf der T.G. Masaryk Straße der beste tschechische Langläufer Lukáš Bauer nicht, der sich auf den Höhepunkt
der Saison die Tour de Ski vorbereitete.
Carlsbad Ski Sprint
Skiing along the main street in the town is an unusual show which
became a tradition in Karlovy Vary. Martin Koukal and Michal
Šlesinger won the fifth year of the exhibition competition in pairs.
The German skiers Oliver Wünsch and Thomas Freimuth were
placed second. Unfortunately, the best Czech skier Lukáš Bauer did
not take part in the competition on the snow which had been
­brought to T.G. Masaryk Street. He was preparing for the top of the
season – Tour de Ski.
Pupp Bál Festival
Již po sedmnácté se ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp konal
prestižní Pupp Bál Festival. Letošní filmové téma „Angelika“ navodilo romantickou náladu a hosté se jako každoročně měli možnost
setkat s osobnostmi z řad umělců, politiků a sportovců. Hlavním
bodem programu bylo již tradičně muzikálové vystoupení divadla
6
Bereits zum siebzehnten Mal fand im Festsaal vom Grandhotel Pupp
der renommierte Pupp Ball Festival statt. Das diesjährige Filmthema
„Angelika“ sorgte für eine romantische Stimmung und die Gäste
hatten wie jedes Jahr die Möglichkeit sich mit den Persönlichkeiten
der Kunst, der Politik und des Sports zu treffen. Der Program­m­
höhepunkt war bereits traditionell der Musicalauftritt vom Theater
Broadway. Einen großen Anklang fand der Stehem­pfang mit den
gastronomischen Spezialitäten vom Grand­hotel Pupp.
Pupp Ball Festival
It was for the seventeenth time that the prestigious Pupp Ball
Festival has been held in the Festive Hall of the Grandhotel Pupp.
This year’s film theme ”Angelica” created a romantic atmosphere
and, like every year, guests had an opportunity to meet prominent
artists, politicians and sportsmen. The main item on the programme was traditionally a musical performance of the Broadway theatre. The following banquet with gastronomic specialties met with
a good response as well.
I N TE R V I E W
Rozhovor s ředitelem
Karlovarského
symfonického
orchestru
Životopis
MgA. Šimon Kaňka je absolventem Institutu pro umělecká studia
v Ostravě ve hře na violoncello ve třídě prof. Jana Hališky (2005).
V únoru 2006 se stal koncertním mistrem violoncell Karlo­
varského symfonického orchestru, kde dále rozvíjel svou do té
doby bohatou orchestrální, komorní i sólovou činnost. V listopadu 2010 byl Radou města Karlovy Vary pověřen řízením KSO
a v říjnu 2011 se stal na základě vítězství v konkurzním řízení
jeho ředitelem.
Jak se Vám žije v Karlových Varech?
Narodil jsem se v Praze, žil a studoval jsem několik let v Ostravě,
scestoval jsem s hudbou kus světa a myslím, že Karlovy Vary jsou
jedním z nejkrásnějších míst na zeměkouli. Díky tomu, že jsem
přišel do Karlových Varů za prací, jsem velmi vděčný a hrdý, že
jsem právě zde svoji šanci dostal.
www.pupp.cz
Máte ve městě své oblíbené místo?
Mým oblíbeným místem jsou lázeňské lesy. Když jsme se s manželkou do Karlových Varů přistěhovali, bydleli jsme v Tuhnicích přímo pod nimi. Hodně jsme je v té době navštěvovali, učarovaly nám
svojí krásou a energií. Velmi rád se do nich s radostí vracím.
Bohužel díky pracovnímu vytížení v poslední době méně často…
Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp?
Vzpomínám si na své první chvíle, které jsem ještě jako violoncellista trávil na pódiu Slavnostního sálu, zejména při koncertech
Dvořákova karlovarského podzimu. Musím říci, že jsem byl tou
opravdu slavnostní atmosférou naprosto vtažen a unesen.
Co byste vzkázal našim čtenářům?
Přijďte ochutnat něco z bohaté nabídky koncertů Karlovarského
symfonického orchestru. A dovolte mi popřát vám nerušené chvíle
krásného hudebního prožitku.
7
I N TE R V I E W
EIN GESPRÄCH MIT DEM DIREKTOR
DES KARLSBADER SYMPHONIEORCHESTERS
Der Lebenslauf
MgA. Šimon Kaňka absolvierte im Jahre 2005 das Studium an der
Fakultät für Kunst in Ostrava (Ostrau), das Violoncellospiel in der
Klasse von Prof. Jan Hališka. Im Februar 2006 wurde er Violoncello
Konzertmeister des Karlsbader Symphonieorchesters, wo er weiter
seine bisherige reiche orchestrale, Kammer- sowie Solotätigkeit
entwickelte. Im November 2010 wurde er von dem Karlsbader
Stadtrat mit der Leitung des KSO beauftragt und im Oktober 2011
gewann er das Konkursverfahren und wurde sein Direktor.
Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad?
Ich bin in Prag geboren, ich habe einige Jahre in Ostrava gelebt und
studiert, ich bin dank der Musik durch die ganze Welt gereist und
ich meine, dass Karlsbad zu den schönsten Plätzen auf der Erde
gehört. Dank dem, dass ich nach Karlsbad wegen der Arbeit gekommen bin, bin ich sehr dankbar und stolz, dass ich gerade hier
meine Chance bekommen habe.
Haben Sie in der Stadt einen Lieblingsort?
Mein Lieblingsort sind die Kurwälder. Als ich mit meiner Ehefrau
nach Karlsbad umgezogen bin, haben wir in Tuhnice direkt unter
ihnen gewohnt. Wir haben sie in dieser Zeit viel besucht, sie haben
uns mit ihrer Schönheit und Energie bezaubert. Ich kehre in sie mit
großer Freude sehr gern zurück. In der letzten Zeit wegen der vielen Arbeitspflichten leider weniger…
Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp?
Ich erinnere mich an meine ersten Augenblicke, die ich noch als
Violoncellist am Podium des Festsaales verbrachte, vor allem
während der Konzerte des Festivals Dvořáks Karlsbader Herbst.
Ich muss sagen, dass ich von der wirklich festlichen Atmosphäre
völlig eingezogen und hingerissen war.
Was würden Sie unseren Lesern ausrichten?
Kommen Sie etwas aus dem reichen Angebot der Konzerte des
Karlsbader Symphonieorchesters auskosten. Und gestatten Sie mir,
Ihnen ungestörte Momente eines schönen Musikerlebnisses zu
wünschen.
AN INTERVIEW WITH THE DIRECTOR
OF THE KARLOVY VARY SYMPHONY ORCHESTRA
Curriculum vitae
Šimon Kaňka MgA. graduated from the Institute for Art Studies in
Ostrava where he had studied the violoncello under Professor Jan
Hališka (2005). He became the principal cellist of the Karlovy Vary
Symphony Orchestra in the February of 2006 and continued here
his extensive orchestral and chamber activities as well as his activity as a soloist. The Council of the Town of Karlovy Vary charged
8
him to lead the KSO in the November of 2010 and after he had won
a competition in the October of 2011, he became its director.
How do you like living in Karlovy Vary?
I was born in Prague and I lived in Ostrava for several years, I have
travelled the world with music and I think that Karlovy Vary is one
of the most beautiful places on earth. I came to Karlovy Vary looking for work and I am very grateful and proud that I found my
opportunity just here.
Do you have your favourite place in the town?
My favourite place are spa woods. When I moved to Karlovy Vary
with my wife, we lived in Tuhnice directly under them. We used to
go there frequently in those days as we were fascinated by their beauty and energy. And I am very pleased any time I can return to them.
Unfortunately, it is not so often as I have been very busy recently...
What is your relation to the Grandhotel Pupp?
I remember the first whiles I spent on the stage of the Festive Hall
still as a cellist, especially during the concerts of the Dvořák
Autumn Festival. I have to say that the festive atmosphere fully
absorbed me and filled me with enthusiasm.
What message do you have for our readers?
Come and taste something from the wide offer of concerts of the
Karlovy Vary Symphony Orchestra. And let me wish you a beautiful musical experience.
ECHOES OF MUSIC
Z hudební historie
Grandhotelu Pupp
V místech pravého křídla dnešního Grandhotelu Pupp stával Saský
sál, tzv. Lusthaus, který byl prvním místem koncertů a zábav lázeňských hostů. O jeho zrod se zasloužil počátkem 18. století tehdy
nejvýznamnější návštěvník Karlových Varů, saský kurfiřt August
Silný. Impozantní dvoranu Saského sálu několikrát poctil svou návštěvou v letech 1718-1720 také Johann Sebastian Bach.
V domě Boží oko, na jehož místě je dnes hotelové křídlo, kde najdete Café Pupp, pobýval v roce 1812 Ludwig van Beethoven.
www.pupp.cz
Výtěžek svého dobročinného koncertu v Saském sále věnoval lázním Baden u Vídně, které postihl požár. Po napoleonských válkách
se v Saském sále pořádaly oslavy na počest maršála Blüchera, vítěze
nad Napoleonem u Waterloo. Vystoupila zde řada umělců zvučných jmen. Italská zpěvačky Angelica Catalani vzbudila svým vystoupením v roce 1818 velký ohlas. Dosud žádný umělec však nestrhl publikum k takovému nadšení jako houslista Nicolo Paganini
v roce 1828. Při vystoupení trpěl zánětem okostice a při jeho ďábelsky naléhavé hře praskaly i struny. Ve druhé polovině 19. století
přijížděly do lázní zástupy obdivovatelů setkat se alespoň pohledem
s Richardem Wagnerem, Fryderykem Chopinem, Ferencem
Lisztem, Zdeňkem Fibichem, Johannesem Brahmsem a dalšími.
Každá slavná osobnost byla pro podnik Puppů neocenitelnou rek­
lamou. Jeden z největších českých hudebních velikánů, Antonín
Dvořák, pobýval v lázeňském městě v letech 1879-1896 sedmkrát.
21. června 1894 zazněla v Karlových Varech kontinentální premiéra
jeho Symfonie č. 9 Z Nového světa.
Slavnostní sál Grandhotelu Pupp získal počátkem 20. století novou
podobu díky vídeňským architektům Fellnerovi a Helmerovi. V roce 1926 postavili krnovští varhanáři v tomto sále velké koncertní
varhany. V té době měl Grandhotel Pupp také svůj lázeňský orchestr.
9
ECHOES OF MUSIC
A v seznamu hostů čteme jména: Edvard Grieg, Ema Destinová,
Oskar Nedbal, Leoš Janáček, Richard Strauss, David Oistrach.
V roce 1947 přijíždí do Karlových Varů český hudební skladatel
Josef Bohuslav Foerster. Ve druhé polovině 20. století zde koncertuje šansoniér Gilbert Bécaud a jazzman Chris Barber. V roce 2007
se ve Grandhotelu Pupp natáčely scény filmu o Edith Piaf. Ne náhodou byl pro natáčení vybrán i Slavnostní sál - vždyť jeho stěny
jsou prodchnuty výkony velikánů hudebního světa. Proto i v současnosti slavnostní koncerty Karlovarského symfonického orchestru zaznívají právě zde.
POZVÁNKA
Festival Beethovenovy dny
1.-6. srpna 2012
Karlovy Vary & Grandhotel Pupp
Aus der Musikgeschichte
vom Grandhotel Pupp
An der Stelle, wo es heute den rechten Flügel vom Grandhotel Pupp
gibt, stand der Sächsische Saal, der erste Veranstaltungsort von
Konzerten und Unterhaltungen für die Kurgäste, das sog. Lusthaus.
Seine Gründung verdankte er am Anfang des 18. Jahrhunderts dem
damals bedeutendsten Besucher von Karlsbad, dem sächsischen
Kurfürsten August dem Starken. Die imposante Halle des
Sächsischen Saales ehrte mehrmals mit seinem Besuch in den
Jahren 1718-1720 auch Johann Sebastian Bach.
Im Haus Gottes Auge, an dessen Stelle es heute den Hotelflügel gibt,
wo man das Café Pupp findet, wohnte im Jahre 1812 Ludwig van
Beethoven. Den Ertrag seines Wohltätigkeitskonzerts im Sächsischen
Saal widmete er dem Kurort Baden bei Wien, den ein Brand befiel.
Nach den Napoleonischen Kriegen veranstaltete man im Sächsischen
10
Saal die Feiern zu Ehren von Marschall Blücher, dem Sieger über
Napoleon bei Waterloo. Es traten hier viele Künstler klangvoller
Namen auf. Die italienische Sängerin Angelica Catalani hatte mit
ihrem Auftritt im Jahre 1818 einen riesigen Erfolg. Bisher begeisterte jedoch kein Künstler das Publikum so, wie im Jahre 1828 der
Geigenspieler Nicolo Paganini. Während des Auftritts litt er an
Knochenhautentzündung und bei seinem dämonisch intensiven
Spiel rissen auch die Saiten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
kamen ins Bad zahlreiche Bewunderer sich wenigsten mit einem
Blick mit Richard Wagner, Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Zdeňek
Fibich, Johannes Brahms und anderen zu treffen. Jede berühmte
Persönlichkeit war für den Betrieb der Familie Pupp eine unschätzbare Werbung. Einer der größten tschechischen Musikgenies,
Antonín Dvořák, weilte im Kurort in den Jahren 1879 -1896 sieben
Mal. Am 21. Juni 1894 erklang in Karlsbad seine Symphonie Nr. 9
Aus der Neuen Welt als die kontinentale Premiere.
Der Festsaal vom Grandhotel Pupp bekam am Anfang des 20.
Jahrhunderts dank der Wiener Architekten Fellner und Helmer ein
neues Aussehen. Im Jahre 1926 bauten die Orgelbauer aus Krnov
(Jägerndorf) in diesem Saal eine große Konzertorgel. In dieser Zeit
hatte das Grandhotel Pupp auch sein Kurorchester. Und in der
Gästeliste liest man die Namen: Edvard Grieg, Ema Destinová,
Oskar Nedbal, Leoš Janáček, Richard Strauss, David Oistrach.
Im Jahre 1947 kommt nach Karlsbad der tschechische Komponist
Josef Bohuslav Foerster. Und unter den Filmstars beginnt die Ära
der Beliebtheit vom Grandhotel Pupp. Von den Persönlichkeiten
der Musikwelt traten hier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
der Chansonier Gilbert Bécaud und der Jazzman Chris Barber auf.
Im Jahre 2007 drehte man im Grandhotel Pupp die Szenen des
Filmes über Edith Piaf. Nicht durch Zufall wurde für die
Dreharbeiten auch der Festsaal ausgesucht – seine Wände sind ja
von hervorragenden Leistungen der Musikgenies durchdrungen.
Deshalb erklingen auch heute die Festkonzerte des Karlsbader
Symphonieorchesters gerade hier.
EINLADUNG
Das Festival Beethovens Tage
1.- 6. August 2012
Karlsbad & Grandhotel Pupp
From the Music History
of the Grandhotel Pupp
The Saxon Hall was the first place where concerts and balls for spa
visitors were held. It was also called ”Lusthaus” and it used to stand
where the right wing of the Grandhotel Pupp can be found today.
Its construction was initiated by the most prominent visitor to
Karlovy Vary of those days, the Saxon elector August the Strong, in
the 18th century. Johann Sebastian Bach, too, visited the impressive
Saxon Hall several times between 1718 and 1720.
Ludwig van Beethoven stayed in the house God’s Eye in 1812.
There is a hotel wing with the Café Pupp in its place now.
Beethoven gave the money raised at his benefit concert in the
ECHOES OF MUSIC
20th century. Organ builders from Krnov built a big concert organ
in this hall. The Grandhotel Pupp had its own spa orchestra in
those days. The list of guests includes names like: Edvard Grieg,
Ema Destinová, Oskar Nedbal, Leoš Janáček, Richard Strauss or
David Oistrach.
The Czech music composer Josef Bohuslav Foerster is coming to
Karlovy Vary in 1947. It is the beginning of the period of popularity of Karlovy Vary with film stars. The chanson singer Gilbert
Bécaud and the jazzman Chris Barber, who appear here in the second half of the 20th century, represent the world of music. Some
scenes for the film about Edit Piaf were shot in the Grandhotel
Pupp in 2007. The Festive Hall was not chosen for the shooting
accidentally – after all, its walls are filled with brilliant performances of the most prominent personalities from the world of music.
That is why the gala concerts of the Karlovy Vary Symphony
Orchestra are held just here even in the present.
INVITATION
Beethoven’s Days Festival
1st – 6th August 2012
Karlovy Vary & Grandhotel Pupp
Saxon Hall to the spa Baden Baden near Vienna which had been
struck by fire. After the Napoleonic Wars, celebrations in honour of
Marshal Blücher, the man who had defeated Napoleon in the Battle
of Waterloo, were held in the Saxon Hall. A number of artists of
fine sounding names appeared here. The Italian singer Angelica
Catalani´s concert in 1818 met with a good response. However,
none of the artists had taken his audience with him so much before
as the violinist Niccolo Paganini did in 1828. He suffered from periostitis during his concert and when he was playing in his devilish
way, strings were snapping.
Crowds of admirers came to the spa in the second half of the 19th
century just to catch a glimpse of Richard Wagner, Fryderyk
Chopin, Ferenc Liszt, Zdeněk Fibich, Johannes Brahms and others.
Each famous personality was an invaluable piece of advertisement
for the Pupp firm. One of the Czech geniuses of music, Antonín
Dvořák, stayed in the spa town altogether seven times between
1879 and 1896. The master’s New World Symphony, symphony
No. 7, had its continental premiere in Karlovy Vary.
The Festive Hall of the Grandhotel Pupp got a new appearance
thanks to the Viennese architects Fellner and Helmer in the early
www.pupp.cz
11
OFFERS
Romantic Easter
Romantické Velikonoce • 7.-9. 4. 2012
Romantický sváteční pobyt v luxusním prostředí Grandhotelu Pupp.
ubytování se snídaní v luxusním pokoji na dvě noci
láhev sektu s jahodami a květinový pozdrav po příjezdu
◗ první snídaně servírovaná na pokoj
◗ romantická večeře při svíčkách v jedné z našich restaurací
◗ příjemná aromamasáž ve dvou
◗ volný vstup do hotelové relaxační zóny
◗ večerní zábava v Becher’s Baru s živou hudbou
◗ Pupp Casino Club denně k Vaší plné spokojenosti
◗
◗
BONUS: Prodlužovací noc 100 EUR / dvoulůžkový pokoj
Comfort nebo 140 EUR / dvoulůžkový pokoj Superior.
Romantische Ostern • 7.-9. 4. 2012
Romantic Easter • 7th-9th April, 2012
A romantic festive stay in the luxurious environment
of the Grandhotel Pupp.
accommodations in a luxury room for two nights, breakfast included
f lowers greeting and a bottle of sparkling wine
with strawberries upon arrival
◗ the first breakfast is served in your room
◗ a romantic candlelit dinner in one of our restaurants
◗ pleasant aroma massage for two
◗ free access to the hotel relaxation centre
◗ evening entertainment with live music in Becher’s Bar
◗ the Pupp Casino Club is open daily for your full satisfaction
◗
◗
BONUS: Third night 100 EUR / Double Room Comfort
or 140 EUR / Double Room Superior.
Romantischer festlicher Aufenthalt im luxuriösen Umfeld
des Grandhotels Pupp.
bernachtung mit Frühstück in einem Luxuszimmer für zwei Nächte
Ü
◗e
ine Flasche Sekt mit Erdbeeren und ein Blumengruß bei der Anreise
◗
Servieren des ersten Frühstücks auf dem Zimmer
romantisches Abendessen bei Kerzenschein in einem unserer Restaurants
◗ angenehme Aroma-Massage zu zweit
◗ freier Zutritt zum Wellness-Bereich des Hotels
◗ Abendunterhaltung in der Becher’s Bar mit Live-Musik
◗ Pupp Casino Club täglich zu Ihrer vollen Zufriedenheit
◗
◗
BONUS: Verlängerungsnacht 100 EUR / Doppelzimmer Comfort oder 140 EUR / Doppelzimmer Superior.
12
GRANDHOTEL PUPP *****
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt / Prices per person and stay
JUNIOR SUITE
315 EUR
DOUBLE ROOM SUPERIOR
270 EUR
DOUBLE ROOM COMFORT
243 EUR
Online booking www.pupp.cz
OFFERS
Oáza pro golfisty
Golf Oasis
Užijte si hru na nejstarších golfových hrištích Evropy.
◗ ubytování se snídaní na čtyři noci
◗ tee time na třech golfových hřištích v regionu
◗ golfový dárek na pokoji
◗ večeře v jedné z hotelových restaurací
◗ pozdní odjezd dle aktuální možnosti
◗ volný vstup do hotelové relaxační zóny
◗ večerní zábava v Becher’s Baru s živou hudbou
Nabídka platná v období 1.4.-31.10. 2012
BONUS: PŘI REZERVACI DVOU A VÍCE POKOJŮ VE STEJNÉM
TERMÍNU OBDRŽÍTE VOUCHER V HODNOTĚ 2.000 KČ
NA GASTRONOMICKÉ SLUŽBY GRANDHOTELU PUPP
Oase für Golfspieler
Genießen Sie das Spiel auf den ältesten Golfplätzen Europas.
◗ Übernachtung mit Frühstück für vier Nächte
◗ Tee Time auf drei Golfplätzen in der Region
◗ Golf-Präsent auf dem Zimmer
◗ Abendessen in einem der Hotelrestaurants
◗ späte Abreise je nach aktueller Möglichkeit
◗ freier Zutritt zum Wellness-Bereich des Hotels
◗ Abendunterhaltung in der Becher’s Bar mit Live-Musik
◗ Pupp Casino Club täglich zu Ihrer vollen Zufriedenheit
Angebot gültig im Zeitraum 1.4.-31.10. 2012
BONUS: BEI RESERVIERUNG ZWEIER UND MEHR ZIMMER
ZUM GLEICHEN TERMIN ERHALTEN SIE EINEN VOUCHER
IM WERT VON 2.000 CZK FÜR GASTRONOMISCHE
LEISTUNGEN DES GRANDHOTELS PUPP
Golf Oasis
Enjoy playing some of the oldest courses in Europe.
◗ accommodations with breakfast for four nights
◗ tee times on three local golf courses
◗ a golf present in your room
◗ dinner in one of the hotel restaurants
◗e
xtended checkout time might be possible depending
on the current situation
◗ free access to the hotel relaxation centre
◗ evening entertainment with live music in Becher’s Bar
◗ the Pupp Casino Club is open daily for your full satisfaction
Offer is valid between 1st April and 31st October 2012
BONUS: GUESTS WHO BOOK TWO OR MORE ROOMS FOR THE
SAME PERIOD RECEIVE CZK 2,000 VOUCHER FOR DINING
AT THE GRANDHOTEL PUPP
GRANDHOTEL PUPP *****
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt / Prices per person and stay
-10 % v dubnu / im April / in April*
JUNIOR SUITE
664 EUR
598 EUR*
DOUBLE ROOM SUPERIOR
568 EUR
512 EUR*
DOUBLE ROOM COMFORT
504 EUR
454 EUR*
SINGLE ROOM
760 EUR
684 EUR*
Online booking www.pupp.cz
13
OFFERS
Honeymoon Stay
Svatební pobyt
Honeymoon Stay
Vychutnejte si krásnou atmosféru prvních společných chvil.
Savour the wonderful atmosphere of your first married moments.
ubytování se snídaní na dvě noci ve vybraném typu pokoje
láhev sektu s jahodami po příjezdu
◗ první snídaně servírovaná na pokoj
◗ romantická večeře při svíčkách v jedné z našich restaurací
◗ káva se zákuskem v Café Pupp nebo koktejl v Clubu Malá Dvorana
◗ projížďka limuzínou na romantický hrad Loket
◗ pozdní odjezd z hotelu do 14.00 hodin
◗ volný vstup do hotelové relaxační zóny
◗ večerní zábava v Becher’s Baru s živou hudbou
◗ Pupp Casino Club denně k Vaší plné spokojenosti
◗
◗
◗
Podmínka: předložit oddací list ne starší 3 měsíců
Hochzeitsaufenthalt
c omfortable accommodations in your choice of room for two
nights, breakfast included
◗ a bottle of sparkling wine with strawberries upon arrival
◗ the first breakfast is served in your room
◗ a romantic candlelit dinner in one of our restaurants
◗ coffee and pastry in the Café Pupp or a cocktail
in the Club Malá Dvorana
◗ limousine ride to the romantic Loket Castle
◗ late checkout from the hotel by 2 p.m.
◗ free access to the hotel relaxation centre
◗ evening entertainment with live music in Becher’s Bar
◗ the Pupp Casino Club is open daily for your full satisfaction
Guests must show a marriage certificate not older than 3 months
Genießen Sie die schöne Atmosphäre der ersten
gemeinsamen Augenblicke.
bernachtung mit Frühstück für zwei Nächte
Ü
im ausgewählten Zimmertyp
◗ eine Flasche Sekt mit Erdbeeren bei der Anreise
◗ Servieren des ersten Frühstücks auf dem Zimmer
◗ romantisches Abendessen bei Kerzenschein
in einem unserer Restaurants
◗ Kaffee mit Dessert im Café Pupp oder Cocktail im Club Malá Dvorana
◗ Ausflugsfahrt mit Limousine zur romantischen Burg Loket
◗ späte Abreise vom Hotel bis 14.00 Uhr
◗ freier Zutritt zum Wellness-Bereich des Hotels
◗ Abendunterhaltung in der Becher’s Bar mit Live-Musik
◗ Pupp Casino Club täglich zu Ihrer vollen Zufriedenheit
◗
Bedingung: Vorlage des höchstens 3 Monate alten Trauscheins
14
GRANDHOTEL PUPP *****
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt / Prices per person and stay
JUNIOR SUITE
310 EUR
DOUBLE ROOM SUPERIOR
270 EUR
DOUBLE ROOM COMFORT
240 EUR
Online booking www.pupp.cz
OFFERS
Dárkové vouchery Grandhotelu Pupp
Hledáte nezapomenutelný dárek vhodný pro každou příle­žitost?
Věnujte svým blízkým, přátelům, kolegům nebo ob­chodním partnerům dárkový voucher Grandhotelu Pupp.
Für besondere Anlässe, wie zum Beispiel Hochzeit, Jubi läum, Ge­
burtstag, werden wir Ihnen einen individuellen Ge­schenk voucher
vorbereiten, der dem Beschenkten von Ihrer Sorge erzählen wird.
Dárkové šeky je možno zakoupit v hodnotě od 50 EUR / 1.200 CZK
výše. Mohou být uplatněny na lázeňské procedury nebo gastronomické služby. Vouchery musí být realizovány v době své platnosti
a předloženy při příchodu do hotelu.
Für den Geschenkvoucher können Sie ein von unseren aktu­ellen Arran­
gements auswählen oder wir werden einen Auf­ent halt gemäß Ihren
Wünschen arrangieren. Bitte lassen Sie uns wissen, welche Lei­stun­gen
nicht fehlen sollten, z.B. Abendessen in einem von unseren Re­staurants,
Kur pro ze du­ren im Pupp Royal Spa oder eine Flasche Wein.
Pro výjimečné příležitosti, jako je svatební dar, jubileum, narozeniny, Vám připravíme speciální dárkový voucher, kte­rým obdarovanému vyjádříte svoji lásku a obdiv k němu.
Grandhotel PuPP Gift vouchers
Dárkový voucher si můžete vybírat na některý z pobytů z naší
aktuální nabídky, nebo aranžmá pobytu sestavíme dle Vašich
představ. Napovězte nám, které služby mají být zahr­nuty, např.
večeře v jedné z našich restaurací, procedury v Pupp Royal Spa
nebo láhev vína.
Geschenkvoucher vom Grandhotel PuPP
Sind Sie auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Geschenk für
jede Angelegenheit? Schenken Sie Ihren Liebsten, Freunden, Kollegen
oder Geschäftspartnern den Voucher vom Grandhotel Pupp.
Sie können Geschenkgutscheine im Wert von 50 EUR / 1.200 CZK
für Kurprozeduren oder gastronomische Leistun­gen kaufen.
Gutscheine sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum gültig
und müssen beim Eintritt vorgelegt werden.
Looking for a truly memorable gift that is perfect for every occasion? Treat your family, a friend, colleague or business partner to gift
vouchers from the Grandhotel Pupp.
Gift cheque are available to purchase in any amount from 50 EUR /
1.200 CZK upwards. This can be used in any de­partment of the hotel
for spa treatment, dinner, drinks. Gift cheques must be submitted
within the validity time and presented on arrival to the hotel.
For special occasions, such as a wedding, anniversary, birth­day, we
will create the perfect gift voucher to tell someone how much you
care for them.
If you would like to order a gift voucher not covered in one of our
packages, we will create an arrangement according to your wishes.
Please let us know of any extra special services that we can include,
e.g. dinner in one of our restaurants, treatment in the Pupp Royal
Spa, or a bottle of wine amongst many things.
15
Grandrestaurant
16
Pupp
GASTRONOMY
BŘEZEN
Karlovarská regionální kuchyně
Jarní zelenina a bylinky jsou symbolem jara a spolu se silným vývarem
a křehkým masem dodávají po dlouhém zimním období sílu. Tradiční
regionální pokrmy a tradiční likér patří neodmyslitelně k sobě.
Studený předkrm
Domácí kachní paštika s jablečným konfitem a brusinkovou brioche
Polévka
Silné slepičí consommé s bylinkovými knedlíčky, máslovou jarní
zeleninou a čerstvou pažitkou
Hlavní jídlo
Pečený hovězí pupek na česneku, s jarní zeleninou, mladými špenátovými listy a máslovými noky
nebo
Telecí karlovarský guláš s hříbky, zjemněný smetanou,
podávaný s karlovarským knedlíkem
Dezert
Pomerančový dortík s karlovarským likérem Becherovka
a mandarinkovo-zázvorovým sorbetem
MÄRZ
Karlsbader regionale Küche
Das Frühlingsgemüse und die Kräuter sind ein Frühlingssymbol,
sie spenden nach der langen Winterzeit gemeinsam mit einer starken Brühe und dem mürben Fleisch die Kraft. Die traditionellen
regionalen Speisen und der traditionelle Likör gehören unwegdenk­
bar zusammen.
www.pupp.cz
Kalte Vorspeise
Hausgemachte Entenpastete mit Apfelkonfitüre
und Preiselbeerbrioche
Suppe
Kräftige Hühnerconsommé mit Kräuterknödeln,
Butterfrühlingsgemüse und frischem Schnittlauch
Hauptgericht
Mit Knoblauch gebratener Rinderbauch, mit
Frühlingsgemüse, jungem Blattspinat und Butternocken
oder
Karlsbader Kalbsgulasch mit Steinpilzen verfeinert mit Sahne,
serviert mit Karlsbader Knödel
Dessert
Eine Orangentorte mit dem Karlsbader Likör Becherovka
und einem Mandarinen-Ingwer-Sorbet
MARCH
Karlovy Vary Regional Cuisine
Spring vegetables and herbs are symbols of the spring and, together
with strong consommé and crisp meat, give you strength after
a long winter season. Traditional regional meals and traditional
­liqueur are inseparable.
Cold starter
Home-made duck pâté with apple jam and cranberry brioche
Soup
Strong chicken consommé with small herbal dumplings, butter
spring vegetables and fresh chives
17
GASTRONOMY
Main dish
Baked beef flank steak with garlic, spring vegetables,
young leaves of spinach and butter gnocchi
or
Karlovy Vary veal goulash with mushrooms and cream,
served with Karlovy Vary dumplings
APRIL
Dessert
Small orange cake with Karlovy Vary liqueur Becherovka
and tangerine and ginger sorbet
Kalte Vorspeise
Marinierter Zander serviert mit rote Bete Carpaccio
und Orangen Crème fraîche
DUBEN
Suppe
Cremige Spinatsuppe mit poschiertem Wachtelei
und feinem Parmesanschaum
Welness menu
Vaší linii jsou prospěšné nejen pokrmy z ryb a drůbeže, ale i zelenina, která se zde objevuje v těch nejchutnějších úpravách. Budete
se cítit lehce a svěže jako právě nastupující jaro.
Studený předkrm
Marinovaný candát podávaný na carpacciu z červené řepy,
s pomerančovým crème fraîche
Polévka
Krémová špenátová polévka s pošírovaným křepelčím vejcem
a jemnou parmazánovou pěnou
Hlavní jídlo
Supreme z kuřecích prsou v petrželové krustě,
s bramborovo-celerovým purée a smetanovým řapíkatým celerem
Dezert
Jogurtovo-smetanová panna cotta s jahodovým želé
18
Wellnessmenü
Ihrer Linie kommen nicht nur Fisch- und Geflügelspeisen zugute,
sondern auch das Gemüse, das hier in den köstlichsten Zu­be­
reitungen vorkommt. Sie werden sich leicht und frisch fühlen, wie
der gerade beginnende Frühling.
Hauptgericht
Hähnchenbrust Supreme in Petersilienkruste,
mit Kartoffel-Sellerie-Püree und Sahneblattsellerie
Dessert
Joghurt-Sahne-Panna Cotta mit Erdbeergelee
APRIL
Wellness Menu
Not only fish and chicken meals but also vegetables cooked in different tasty ways are wholesome to your health. You will feel light
and full of energy like the coming spring.
Cold starter
Marinated pikeperch served with carpaccio from beetroot
and orange crème fraiche
GASTRONOMY
Soup
Creamy spinach soup with a poached quail egg
and fine Parmesan mousse
Main dish
Supreme from chicken breast in parsley crust served
with potato and celery purée and creamy long-stalked celery
Dessert
Yoghurt and cream panna cotta with strawberry jelly
KVĚTEN
Braniborský chřest
Připravili jsme pro Vás přírodní elixír mládí v nejrůznějších variacích.
Toto lahodné menu Vám jistě připomene gurmety starého Řecka
a Říma, pro něž byl chřest oblíbenou pochoutkou i léčivou rostlinou.
Studený předkrm
Restované tygří krevety podávané na salátu z mladého chřestu
a rukoly, s limetkovo-medovým dresinkem
nebo
Terina ze zeleného chřestu, doplněná mořským halibutem,
pepřovým crème fraîche a lososovým kaviárem, zdobená salátem
rukola a bambusovým špízem se cherry rajčetem a omáčkou aioli
Dezert
Čokoládový dortík s chřestovým mousse
a čerstvými jahodami
MAI
Brandenburger Spargel
Wir haben für Sie ein natürliches Jugendelixier in verschiedenen
Variationen vorbereitet. Dieses schmackhafte Menü erinnert Sie
sicher an die Gourmets des alten Griechenlands und Roms, für die
der Spargel eine beliebte Delikatesse sowie eine Heilpflanze war.
Kalte Vorspeise
Geröstete Tigergarnelen serviert mit Salat aus jungem Spargel
und Rucola, mit Limetten-Honig-Dressing
oder
Terrine vom grünen Spargel, serviert mit Heilbutt,
Pfeffer Crème fraîche und Lachskaviar, vollendet
mit Rucolasalat und einem Bambusspieß
mit Cherrytomaten und Aioli Soße
Suppe
Tomaten Consommé mit jungen Spargelköpfen
und Kräuternocken
Polévka
Tomatové consommé s hlavičkami mladého chřestu
a bylinkovými knedlíčky
Hauptgericht
Zandersteak mit Brandenburger Spargel,
serviert in Limettensoße und mit saurer Sahne
Hlavní jídlo
Steak z candáta s braniborským chřestem,
podávaný s omáčkou z limetky a s kysanou smetanou
Dessert
Schokoladentorte mit Spargelmousse und frischen Erdbeeren
www.pupp.cz
19
GASTRONOMY
MAY
Brandenburg Asparagus
We have prepared a natural elixir of youth in different variations.
This delicious menu will surely remind you the gourmets of ancient
Rome and Greece. Asparagus was their favourite delicacy and medicinal herb.
Cold starter
Grilled tiger shrimps served with salad from young asparagus
and ruccola with lime and honey dressing
or
Terrine from green asparagus with halibut, pepper crème fraiche
and salmon caviar decorated with ruccola and a bamboo skewer
with a cherry tomato and aioli sauce
20
Soup
Tomato consommé with young asparagus bulbs
and small herbal dumplings
Main dish
Pikeperch steak with Brandenburg asparagus served
with sauce from lime and sour cream
Dessert
Small chocolate cake with asparagus mousse
and fresh strawberries
8.– 10. 3. / 8th – 10th March 2012
5.– 9. 4. / 5th – 9th April 2012
4.– 6. 5. / 4th – 6th May 2012
◗
Degustační menu s růžovými víny
Degustationsmenü mit Roséweinen
◗ Tasting menu with pink wines
◗
Tradiční velikonoční speciality
Traditionellen Osterspezialitäten
◗ Traditional Easter specialties
◗
◗
◗
◗
Májová romance
Mairomanze
◗ May romance
Jak se vyrábí whisky
a t housan d t as t e s of whis k y
1. Sladování
2. Fermentace
3. Destilace
4. Zrání
1. Sladování
– ječmen, podobně jako jiné obiloviny, má vysoký obsah škrobu.
Klíčením se tyto škroby mění v cukry a ty při dalším zpracování na
alkohol. Proto se vyčištěný ječmen máčí 2-3 dny v nádržích s pramenitou vodou (steeps), kdy pojme až 40 % svého objemu vody.
Poté se rozprostře ve zhruba třiceti centimetrové vrstvě na betonové
ploše (floor maltings), kde ve vlhku a tmě během 7-12 dnů za pravidelného převracení vyklíčí. (Doba procesu závisí na teplotě.) Toto
je tradiční zpracování, které používá již jen několik málo palíren
(např. Springbank). Dnes se stále více používá kontinuální způsob
sladování ve válcovitých nádobách, tzv. saladin maltings. Vznikne
tzv. zelený slad (green malt), kdy se složité škroby štěpí za pomoci
enzymu diastáza, vzniklého při klíčení, na maltozu, tj. jednoduché
cukry ve vodě rozpustné. Nyní sladovník (maltster), který musí
poznat optimální okamžik, proces přeruší. Tímto úkonem maltster
může značně ovlivnit chuť whisky. Ječmen se pak suší v sušárnách
(malt kilns) nad ohněm z rašeliny – proto ona kouřová a rašelinová
příchuť nápoje. Zde záleží také na tom, zda se topí slatinnou rašelinou vznikající z mechů, či rašelinou lesní vzniklou z listí a větví.
V současnosti se však často topí naftou, plynem nebo jen část doby
rašelinou, část jiným způsobem. Sušením, které trvá v průměru
18 hodin, se klíčení zastaví. Následně se slad třikrát rozemele na
sladový šrot připomínající hrubou mouku (drti se říká mashing)
a smíchá v zapařovacích kádích (mash tun či mash tub) s horkou
vodou o teplotě asi 63 °C. Kádě jsou většinou z nerezové oceli, někde
www.pupp.cz
ještě najdeme původní litinové. Po soustavném míchání a důkladném, většinou trojnásobném vyloužení vznikne sladká tekutina tzv.
zápara či předzákvas (wort). Na druhé vyluhování se používá voda
o teplotě přes 70 °C, na třetí až 90 °C. I kvalita vody je zde velmi
důležitá a ovlivňuje výslednou chuť. Rašelinovou příchuť dodává
často nápoji i použitá voda. Např. na ostrově Islay voda vedená do
palíren (Ardbeg, Laphroaig, Lagavulin) protéká přes močálová rašeliniště. V USA i v Kanadě se v několika palírnách stejným způsobem
sladuje i žito.
Při výrobě obilné whisky (grain) se nesladované obiloviny (většinou pšenice či kukuřice) vaří 3,5 hodiny v páře za přetlaku a stálého míchání. Během této doby popraskají buňky obsahující škrob
a po smíchání s malým množstvím sladovaného ječmene se škrob
mění na cukr. Sladovaný ječmen zde díky enzymu diastáza působí
jako katalyzátor.
Ruční příprava sladu na betonových plochách dnes již téměř ne­
existuje, během let se zaváděly nové metody, kolem r. 1900 Glen
Grant a Speyburn začaly zavádět sušení sladu systémem Galland
pneumatic drum, i ten však brzy zastaral. V r. 1948 byl zaveden
dosti převratný systém Saladin Box v palírnách North British
(1948), Glen Mhor (1949), Tamdhu (1950) a postupně se rozšířil
téměř všude. Vývoj však ještě pokročil - výroba sladu probíhá
v bubnových sladovacích zařízeních a centralizuje se. Např. Scottish
Malt Distillers vyrábí slad asi pro 30 palíren. Některé z palíren,
např. Highland Park, Bowmore, Balvenie, Kilchoman a Laphroaig ,
si slad částečně připravují samy, jen část dokupují. Pro svou potřebu si slad plně zajišťuje pouze Springbank, Tamdhu a Glen Ord, kde
se slad vyrábí ještě pro šest dalších palíren.
Z knihy Vladimíra Kulhánka Velká kniha o whisky,
Dokořán (2007). Pokračování příště.
21
a t housan d t as t e s of whis k y
WIE MAN WHISKY HERSTELLT
1. Das Mälzen
2. Die Gärung
3. Die Destillation
4. Die Reifung 1. Das Mälzen
– die Gerste, ähnlich wie die anderen Getreide, hat einen hohen
Stärkeinhalt. Durch die Keimung verändern sich diese Stärken in
die Zucker und diese bei einer weiteren Verarbeitung auf den
Alkohol. Deshalb quillt man die gesäuberte Gerste 2-3 Tage in den
Tanks mit Quellwasser (steeps), wo sie bis zu
40 % seines Wasservolumens aufnimmt.
Danach verbreitet man sie in einer zirka
dreißig Zentimeter hohen Schicht auf einer
Betonfläche (floor maltings), wo sie in
Feuchtigkeit und Finsternis binnen 7-12
Tagen beim regelmäßigen Wenden auf­
keimt. (Die Prozessdauer hängt von der
Temperatur ab.) Dies ist die traditionelle
Verarbeitung, die bereits nur einige wenige Brennereien anwenden (z. B. Spring­
bank). Heute nutzt man immer mehr die
kontinuierliche Art vom Mälzen in den
Zylinderbehältern, sog. saladin maltings.
Es entsteht das sog. grüne Malz (green
malt), indem sich die komplizierten
Stärken mithilfe des Enzyms
Diastase, das bei der Keimung
entsteht, auf Maltose spalten,
die einfachen wasserlöslichen
Zucker. Nun unterbricht der
Mälzer (maltster), der den geeigneten Augenblick erkennen
muss, den Prozess. Mit dieser
Handlung kann der maltster bedeutend den Whisky­geschmack
beeinflussen. Die Gerste wird
danach im Trocken­raum (malt
kilns) über dem Feuer aus dem
Torf getrocknet – deshalb jener
Rauch- und Torfgeschmack des
Getränks. Hier kommt es auch
darauf an, ob man mit dem
Moortorf, der aus dem Moos
entstand, oder mit dem Waldtorf,
der aus den Blättern und Ästen
entstand, heizt. Zurzeit wird jedoch oft mit Erdöl oder mit Gas
geheizt und nur einen Zeitraum
mit dem Torf. Durch das
Trocknen, das im Durchschnitt
22
18 Stunden dauert, wird die Keimung gestoppt. Anschließend wird
das Malz dreimal zu einem Malzschrot, der an griffiges Mehl erinnert (den Schrot nennt man mashing), gemahlen und man mischt
ihn in Maischtonnen (mash tun oder mash tub) mit heißem Wasser
von einer Temperatur von circa 63 °C. Die Tonnen sind meistens
aus rostfreiem Stahl, irgendwo findet man noch die ursprünglichen
aus Gusseisen. Nach ständigem Mischen und einem gründlichen,
meistens dreifachen Auslaugen, entsteht eine süße Flüssigkeit die
sog. Maische oder der Vorgäransatz (wort). Zum zweiten Auslaugen
benutzt man das Wasser von einer Temperatur über 70 °C, zum
dritten das Wasser von einer Temperatur bis zu 90 °C. Auch die
Wasserqualität ist hier sehr wichtig und beeinflusst den resultierenden Geschmack. Den Torfbeigeschmack gibt dem Getränk oft auch
das benutzte Wasser. Zum Beispiel auf der Insel Islay fließt das
Wasser in die Brennereien (Ardbeg, Laphroaig, Lagavulin) über das
Torfmoor durch. In den USA sowie in Kanada mälzt man in eini­
gen Brennereien auf gleiche Art und Weise auch den Roggen.
Bei der Herstellung des Getreidewhiskys (grain) kocht man die
ungemälzten Getreide (meistens den Weizen und den Mais)
3,5 Stunden im Dampf unter Überdruck und mischt sie ständig.
Während dieser Zeit platzen die Zellen, die die Stärke beinhalten
und nachdem sie mit einer kleinen Menge der Malzgerste vermischt werden, verändert sich die Stärke in Zucker. Die Malzgerste
wirkt hier dank des Enzyms Diastase als ein Katalysator.
Die manuelle Malzvorbereitung auf den Betonflächen gibt es
heute fast nicht mehr, während der Jahre führte man neue
Methoden ein, um das Jahr 1900 begannen Glen Grant und
Speyburn das Trocknen vom Malz mit dem System Galland pneu­
matic drum einzuführen, auch dieses wurde bald veraltet. Im
Jahre 1948 wurde ein sehr fortschrittliches System Saladin Box
eingeführt, in den Brennereien North British (1948), Glen Mhor
(1949), Tamdhu (1950) und nach und nach verbreitete es sich fast
überall. Die Entwicklung ging aber noch weiter – die Malzher­
stellung verläuft in Trommelmalzanlagen und zentralisiert sich.
Zum Beispiel Scottish Malt Distillers erzeugt das Malz für ungefähr 30 Brennereien. Manche von den Brennereien z. B. Highland
Park, Bowmore, Balvenie, Kilchoman und Laphroaig bereiten
sich das Malz teilweise selbst vor, nur einen Teil kaufen sie nach.
Für ihren Bedarf sichert sich voll das Malz nur Springbank,
Tamdhu und Glen Ord, wo man das Malz noch für sechs weitere
Brennereien erzeugt.
Aus dem Buch von Vladimír Kulhánek Velká kniha o whisky,
Dokořán (2007). Fortsetzung folgt.
a t housan d t as t e s of whis k y
HOW WHISKY IS MADE
1 Malting
2 Fermentation
3 Distillation
4 Ageing
1 Malting
- barley, like other grains, contains a high amount of starch.
Through germination, these starches are converted into sugars and
further on into alcohol.
First barley is steeped in containers with spring water (steeps) for
2 or 3 days where it absorbs about 40 % of its future content of
water. Then it is spread in a thirty-centimetre-layer on a concrete
floor (floor maltings) in a dark and wet room and turned over at
regular intervals. It is left there for 7 up to 12 days until it germinates. (The length of the process depends on temperature.) This is
a traditional way of malting which is still used only in few distilleries (e.g. Springbank). At present a continuous way of malting in
cylindrical vessels (Saladin maltings) is used more often. Its result
is the green malt where complex starches are split by means of the
enzyme diastase, which appears during the germination, into simple sugars which are soluble in water. Now the maltster, who must
be able to identify the right moment, stops the process. In this way
the maltster can considerably influence the final taste of whisky.
Then barley is dried in special rooms called malt kilns above a peat­
-heated fire – that is why the beverage has the smoky and peaty
flavour. The flavour also depends on the kind of peat – it can be
from peat bogs (consisting mainly of decayed mosses) of from the
wood (consisting of decayed branches and leaves). These days oil or
gas is often used for heating or peat is used only for a part of the
heating time. Drying, which takes on average 18 hours, stops the
germination. Then the malt is ground three times into grist, which
resembles coarse flour, and it is mixed with hot water (63 °C) in
large vessels called mash tuns or mash tubs. The vessels are usually
made from stainless steel, somewhere you can still find the original
cast-iron ones. The mash (the mixture of the grist and hot water) is
stirred systematically and steeped thoroughly – usually three times.
The result is a sugary liquid called wort. The temperature of the
water used for the second steeping is more than 70 °C and for the
third steeping up to 90 °C. The quality of water is also important
and affects the final taste of whisky.
It is often water that adds the peaty flavour to whisky. E.g. the water
used in distilleries on the island of Islay (Ardbeg, Laphroaig,
Lagavulin) flows through pet bogs.
In some distilleries in the U.S.A. and Canada, rye is malted in the
same way. When making grain whisky, unmalted cereals (usually
wheat or maize) are cooked under pressure using steam for 3 and
a half hours and are stirred continuously. The cells containing
starch burst during this time and starch converts into sugar after it
is mixed with a small amount of malted rye. Thanks to the diastase
enzyme, the malted rye works as a catalyser here.
Hardly anywhere malt is made manually on concrete floors these
days. New methods have been introduced in the course of time. In
www.pupp.cz
about 1900 Glen Grant and Speyburn started to dry malt by means
of the Gallant Pneumatic Drum system, however, it fell out of use
soon. In 1948 a quite revolutionary Saladin Box system was introduced in the distilleries North British 1948), Glen Mhor (1949),
Tamdhu (1950) and it gradually spread everywhere. But the development went on – malt is made in drum malting plant and is being
centralized. E.g. Scottish Malt Distillers produce malt for about
30 distilleries. Some of the distilleries, e.g. Highland Park, Bowmore,
Balvenie, Kilchoman and Laphroaig partly produce their own malt
and buy only a part of it. Only the distilleries Springbank, Tamdhu
and Glen Ord supply their needs for malt by themselves and they
also produce malt for six other distilleries.
From the Big Book about Whisky by Vladimír Kulhánek,
Dokořán (2007). To be continued.
23
Franco Nero
H O TE L O F F I L M S T A R S
Filmový svůdník Franco Nero
oslavil loni sedmdesátiny.
V Karlových Varech byl hostem
Mezinárodního filmového festivalu v letech 1982 a 2000. Pobýval
samozřejmě v Grandhotelu Pupp.
Jeho filmografie zahrnuje desítky
titulů různých žánrů. Už od dětství chtěl být hercem, později režisérem, věnoval se jazzu a zpěvu.
V Miláně studoval ekonomii, prodával knihy, hrál divadlo. Na stříbrném plátně byl pak nesčetněkrát
kovbojem, banditou, hrdinou
i padouchem. Natočil na 150 filmů. Prosadil se rolí Lancelota ve filmu Camelot - Král Artuš a jeho družina
v roce 1967 (r. J. Logan). Při natáčení zde potkal svou lásku, anglickou herečku Vanessu Redgraveovou. S ní má jediného syna Carla Gabriela, který
se věnuje filmové režii.
Franco Nero ztělesňuje ve filmech dva rozdílné druhy hrdinů. Jednak mužné, svérázné typy (Den sovy - r. D. Damiani, Gott mit uns - r. G. Montaldo),
Vůně cibule - r. Enzo G. Castellari), jednak složité postavy rozpolcených
slabochů (Vyšetřování skončilo, zapomeňte- r. D. Damiani). Sám si váží
účinkování v Buñuelově díle Tristana (1971) po boku Catherine Deneuveové.
V roce 1998 vytvořil hlavní postavu zavražděného módního návrháře
Gianniho Versace ve snímku Versace: Vražda (r. M. Golan). Za svou kariéru
získal nepřeberné množství světových i evropských ocenění. V něčem je
Nero typický Ital: zbožňuje pizzu a fotbal, nedrží diety. Říká se, že má raději ženy než jídlo, ale v restauraci Grandhotelu Pupp byl navýsost spokojen.
Der Filmverführer Franco Nero feierte voriges Jahr seinen siebzigsten
Geburtstag. In Karlsbad war er am Internationalen Filmfestival in den Jahren
1982 und 2000 zu Gast. Er wohnte natürlich im Grandhotel Pupp. Seine
Filmografie umfasst Dutzende Titel in verschiedenen Genres. Seit Kindheit
wollte er Schauspieler werden, später ein Regisseur, er widmete sich dem Jazz
und dem Gesang. In Mailand studierte er Ökonomie, er verkaufte Bücher,
spielte Theater. Auf der silbernen Leinwand war er dann unzählig mal ein
Cowboy, ein Bandit, ein Held sowie ein Schurke. Er drehte an die 150 Filme.
Er setzte sich mit der Rolle von Lancelot im Film Camelot – Am Hofe König
Arthurs im Jahre 1967 durch (Regie J. Logan). Während der Dreharbeiten traf
er seine Liebe, die englische Schauspielerin Vanessa Redgrave. Mit ihr hat er
einen einzigen Sohn Carl Gabriel, der sich der Filmregie widmet.
Franco Nero verkörpert in den Filmen zwei verschiedene Arten von
Helden. Einerseits männliche, eigenartige Typen (Tag der Eule - Regie
D. Damiani, Gott mit uns - Regie G. Montaldo, Zwiebel-Jack räumt auf –
Regie Enzo G. Castellari), anderseits komplizierte Personen von zwiespälti-
24
gen Schwächlingen (Das Verfahren ist eingestellt: Vergessen Sie's - Regie
D. Damiani). Er selbst schätzt die Rolle in dem Werk vom Regisseur Buñuel
Tristana (1971) an Seite von Catherine Deneuve. Im Jahre 1998 spielte er die
Hauptfigur des ermordeten Modedesigners Gianni Versace im Film Gianni
Versace - Der Mord (Regie M. Golan). Während seiner Laufbahn erhielt er
zahlreiche Preise in Europa und in der Welt. In manchem ist Nero ein typischer Italiener: Er liebt die Pizza und den Fußball, er hält keine Diäten.
Man sagt, dass er lieber die Frauen als das Essen hat, aber im Restaurant
vom Grandhotel Pupp war er höchstens zufrieden.
The film seducer Franco Nero celebrated his 70th birthday last year. He was the
guest of the International Film Festival in Karlovy Vary in 1982 and 2000. He
stayed in the Grandhotel Pupp, of course. His films include tens of titles of different genres. Franco Nero wanted to be an actor and later a director as a child already and he also went in for jazz and singing. He studied economy in Milano,
sold books and played in a theatre. The actor has been a cowboy, bandit, hero and
then a villain many times on the film screen. He has played in about 150 films. He
became famous thanks to the part of Lancelot in the film Camelot in the year 1967
(dir. J. Logan). Nero met his love, the English actress Vanessa Redgrave, during the
shooting. He has his only son Carl Gabriel, a film director, with her.
Franco Nero plays two different types of heroes. They are manly, eccentric
types on the one hand (Day of the Owl, dir D. Damiani or Gott mit uns, dir.
G. Montaldo), Cry, Onion!, dir. Enzo G. Castellari) and complicated characters
of split weaklings (The Case Is Closed, Forget, dir. D. Damiani). He himself
thinks highly of his part in Buñuel´s film Tristana (1971) where he played together with Catherine Deneuve. In 1998 he created the main character of the fashion designer Gianni Versace in the film The Versace Murder (dir. M. Golan).
He has won countless European and world awards and prizes during his career.
Nero is a typical Italian in some respects – he loves pizza and football above all
and does not stick to any diet. He is said to prefer women to food, however, he
was extremely satisfied in the restaurant of the Grandhotel Pupp.
S PA & W E L L N E S S
Blízká budoucnost
GRANDHOTEL PUPP
Rok 2012 se zapíše do dějin Grandhotelu Pupp výstavbou nového
lázeňského komplexu Pupp Royal Spa. Rozsáhlý balneoprovoz
s vnitřním bazénem vyroste v zadním areálu hotelu. Přípravná fáze
odstartovala v prvních lednových dnech.
V celé historii Grandhotelu Pupp začíná jedna z největších dostaveb, díky které se služby hotelu rozšíří o lázeňské a relaxační procedury, v dnešní době tolik žádané. Autorem vybraného projektu je
Ing. arch. Karel Mrázek z architektonického atelieru KAAMA, s.r.o.
Unikátní volba moderních materiálů dle soudobých trendů, v kontrastu s barokní podobou Grandhotelu Pupp, dá jistě novému
prostoru náležitě vyniknout. Důležitou součástí projektu byl výběr
barev a umístění prosvětlení tak, aby působilo odpočinkově a pomohlo rychleji navodit stav relaxace. Hlavním přínosem pro po-
www.pupp.cz
skytování služeb v Grandhotelu Pupp bude nové balneocentrum
s širokou škálou tradičních i zcela nových procedur, vnitřní bazén
a moderně vybavené fitness centrum. V komplexu je plánováno
také privátní wellness centrum s whirlpoolem, masážními stoly
a odpočinkovou částí pro dvě osoby.
Vážení hosté,
harmonogram dílčích etap výstavby je připraven tak, aby provoz
Grandhotelu Pupp nebyl omezen. Naopak budeme rádi, že Vás budeme moci při této významné příležitosti v hotelu přivítat a projekt
Vám představit. Vizualizaci nového komplexu můžete zhlédnout
v prostorech Rendez-vous a na webových stránkách www.pupp.cz.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme: [email protected]
25
S PA & W E L L N E S S
Die nahe Zukunft
Das Jahr 2012 schreibt sich in die Geschichte vom Grandhotel
Pupp durch den Aufbau des neuen Kurkomplexes Pupp Royal Spa
ein. Der umfangreiche Balneobetrieb mit einem Swimmingpool
wächst im hinteren Hotelgelände. Die Vorbereitungsphase startete
in den ersten Januartagen.
In der gesamten Grandhotel Pupp Geschichte handelt es sich um
eine der größten Anbauten, dank der sich die Dienstleistungen des
Hotels um Kur- und Erholungsanwendungen erweitern, die in der
heutigen Zeit so erwünscht sind. Der Autor des ausgesuchten
Projekts ist der Ing. Architekt Karel Mrázek von dem architektoni­
schen Atelier KAAMA, Gmbh. Eine einmalige Auswahl der modernen Materialien den heutigen Trends entsprechend, im Kontrast
zur barocken Gestaltung vom Grandhotel Pupp, lässt sicher den
neuen Raum zurecht emporkommen. Ein wichtiger
Projektbestandteil war die Farbenauswahl und die Anbringung der
Beleuchtung so, dass sie erholsam wirken und schneller zur
Entspannung verhelfen.
26
Der wichtigste Beitrag zu den Dienstleistungen im Grandhotel
Pupp wird das neue Balneozentrum mit einer breiten Skala von
traditionellen sowie völlig neuen Anwendungen, einem
Swimmingpool und einem modern ausgestatteten Fitnesscenter.
Im Komplex wird auch ein privates Wellness Zentrum
mit Whirlpool, einigen Massagetischen und einem Erholungspart
für zwei Personen.
Geehrte Gäste,
der Zeitplan der einzelnen Aufbauetappen ist so gestaltet, dass der
Betrieb vom Grandhotel Pupp nicht beschränkt wird. Im Gegenteil
sind wir froh, dass wir Sie bei dieser bedeutenden Gelegenheit im
Hotel begrüßen können, um Ihnen das Projekt vorzustellen. Die
Visualisierung des neuen Komplexes können Sie in den Räum­
lichkeiten vom Rendez-vous und auf der Webseite www.pupp.cz
ansehen. Eventuelle Fragen beantworten wir Ihnen gern unter
[email protected]
S PA & W E L L N E S S
The near future
The year 2012 will enter the history of the Grandhotel Pupp owing
to the construction of the new spa complex Pupp Royal Spa. The
extensive spa department with an inner swimming pool will grow
on the back grounds of the hotel. The preparatory stage started in
early January.
It will be one of the biggest extensions in the whole history of the
Grandhotel Pupp thanks to which the hotel services will be extended by spa treatments and relaxation procedures, which are so popular and so much in demand these days. The design was made by
Ing. arch. Karel Mrázek from the architectural studio KAAMA Ltd.
The unique choice of materials which follow today’s trends in contrast with the Baroque appearance of the Grandhotel Pupp will
surely bring the new space out. The choice of colours and the placement of lights are an important part of the design and help to
create the atmosphere of relaxation.
www.pupp.cz
A new spa department with a wide range of both traditional and
completely new treatments, an indoor swimming pool and a modern fitness centre will represent the main improvement in providing services in the Grandhotel Pupp. There are also plans for
a private wellness centre with a whirlpool bath, massage tables and
a relaxation part for two people.
Dear guests,
the timetable for individual stages of the construction is prepared
so that the operation of the hotel will not be disturbed. On the
contrary, we will be pleased to be able to welcome you in the hotel
on this important occasion and to make you acquainted with the
design. You can see the visualization of the new complex in the
Rendez-vous bar or at www.pupp.cz. Should you have questions,
we will answer them at [email protected]
27
V I S I T...
• Mosazné hodinky s budíkem, Karlovy Vary,
unikát ze 17. století
• Eine Messinguhr mit einem Wecker, Karlsbad,
ein Unikat aus dem 17. Jahrhundert
• A brass watch watch with an alarm clock, Karlovy Vary,
a unique object from the 17th century
Muzeum Karlovy Vary
Vlastivědné muzeum bylo v Karlových Varech založeno krátce po
roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa
Löschnera. Při muzeu vznikla i regionální knihovna a archiv.
Muzejní sbírky se samozřejmě do současnosti značně rozrostly
a několikrát změnily své umístění. Od roku 1987 sídlí stálá expozice v rekonstruované budově bývalého hejtmanství z roku 1853.
Z Grandhotelu Pupp máte do muzea jen pár kroků, stačí přejít most
na Novou louku a vyhledat budovu č. 23.
Muzejní expozice nabízí přehled o dějinách, přírodě a lázeňství
Karlovarska. Bohatý soubor exponátů prezentuje živou a neživou
přírodu, archeologické nálezy, ukazuje vývoj osídlení kraje, počátky
měst a hornické činnosti v regionu. Budete obdivovat cenné středověké a barokní plastiky, nadchnou vás předměty užitého umění
a výtvory uměleckých řemesel - cín, sklo, porcelán, nábytek, textil,
nářadí a nástroje. Zajímavé jsou práce karlovarských puškařů a brusičů vřídlovce. Seznámíte se s produkcí karlovarských porcelánek
28
a sklárny Moser. Poznáte dokumenty o vývoji lázeňství, výstavbě
významných budov, prohlédnete si regionální grafiky, plastiky, obrazy. Vaši pozornost jistě upoutá rozlehlý model Karlových Varů představující město v době kolem roku 1650.
V přízemí muzea jsou sály, kde jsou pořádány pravidelné výstavy
a jiné kulturní programy. Aktuální informace, i v německém a anglickém jazyce, najdete na www.kvmuz.cz. V pokladně jsou k dispozici tištěné cizojazyčné průvodce muzeem.
das Museum Karlsbad
Das Heimatkundemuseum wurde in Karlsbad kurz nach dem Jahre
1865 aus Initiative des bedeutenden Balneologen Med. Dr. Josef
Löschner gegründet. Beim Museum entstanden auch eine regionale Bibliothek und ein Archiv. Die Museumssammlungen sind bis
V I S I T...
heute natürlich bedeutend mehr geworden und haben mehrmals
ihren Platz gewechselt. Seit dem Jahre 1987 gibt es die Dauer­
ausstellung in dem neu hergerichteten Gebäude der ehemaligen
Hauptmannschaft aus dem Jahre 1853. Von dem Grandhotel Pupp
haben Sie es ins Museum nur ein paar Schritte, es reicht, über die
Brücke auf die Neue Wiese zu gehen und das Gebäude Nr. 23 aufzusuchen.
Die Museumsausstellung bietet eine Übersicht über die
Geschichte, die Natur und das Kurwesen der Karlsbader Region.
Viele Ausstellungsstücke präsentieren die lebendige und die unbelebte Natur. Man zeigt die archäologischen Funde, die
Entwicklung der Besiedlung der Region, den Ursprung der Städte
und des Bergbaus in der Gegend. Sie werden die wertvollen mittelalterlichen und barocken Plastiken bewundern, es beeindrucken Sie die Gegenstände der Gebrauchskunst und die Erzeugnisse
der Kunsthandwerke – das Zinn, das Glas, das Porzellan, die
Möbel, die Textilien, die Werkzeuge und Instrumente. Interessant
sind die Werke der Karlsbader Büchsenmacher und der
Sprudelsteinschleifer. Sie lernen die Produktion der Karlsbader
Porzellanfabriken und der Glashütte Moser kennen. Sie sehen
Dokumente über die Entwicklung des Kurwesens, den Aufbau
der bedeutenden Gebäude, weiter die regionalen Grafiken,
Plastiken und Bilder. Ihrer Aufmerksamkeit entgeht sicher nicht
das umfangreiche Modell von Karlsbad, das die Stadt in der Zeit
um das Jahr 1650 darstellt.
Im Erdgeschoss des Museums gibt es Säle, wo man regelmäßig
Ausstellungen und andere Kulturprogramme veranstaltet. Aktuelle
Informationen, auch in der deutschen und englischen Sprache,
finden Sie auf www.kvmuz.cz. An der Kasse stehen gedruckte
fremd­sprachige Museumsführer zur Verfügung.
the Museum of Karlovy Vary
The establishment of the museum relating to national history and
geography was initiated by the prominent balneologist Josef
Löschner M.D. The museum was founded in Karlovy Vary shortly
after 1865. It included a regional library and archives. The collections of the museum have grown considerably until these days, of
course, and have also changed their location several times. Since
1987, the permanent exhibition has had its seat in the renovated
building of the former district office dating from 1853. It is just
a few steps from the Grandhotel Pupp, you only have to cross the
bridge to Nová louka Street and find building No. 23.
The exhibitions provide information about history, nature and
balneology in the Karlovy Vary region. Rich collections present living and inanimate nature and archaeological findings, they show
the development in the colonization of the region, the origins of
towns and mining activities in the region.
You will admire valuable medieval and Baroque sculptures and will
be fascinated by the objects of applied art and handicraft products
– tin, glass, porcelain, furniture, textile and tools. The products by
Karlovy Vary gunsmiths and aragonite cutters are interesting as
well. You will get acquainted with the production of Karlovy Vary
glass and porcelain factories. You will see the documents about the
development of balneology and the construction of important
buildings, regional graphics, sculptures and pictures. A big model
of Karlovy Vary which represents the town in about 1650 will surely attract your attention.
There are rooms for regular mounting of exhibitions and organizing
other cultural programmes on the ground floor. Topical information,
also in English and German, is available at www.kvmuz.cz. Museum
guides printed in several languages can be bought in the box office.
• Porcelánová kávová souprava, Chodov, kolem roku 1845
• Ein Kaffeeporzellanservice, Chodov (Chodau), um das Jahr 1845
• Porcelain coffee set, Chodov, from about 1845
www.pupp.cz
29
I N TE R E S T I N G F A C T S A B O U T K A R L O V Y V A R Y
F. Schiller
J.W. Goethe
Pomníky slavných básníků
Pojďme se poklonit dvěma básníkům, jejichž jméno zná celý svět.
Jejich pomníky najdeme nedaleko Grandhotelu Pupp, když se vydáme kaštanovou alejí proti proudu řeky Teplé. Na skalách podél
cesty uvidíme četné pamětní desky, na nichž návštěvníci lázní
vyjad­řovali svou vděčnost za vyléčení. Po pár minutách přijdeme
k pomníku z roku 1883 s bustou Johanna Wolfganga Goetha, dílo
profesora Adolfa Donndorfa ze Stuttgartu. Pomník původně stával
v bývalém parku přímo u Grandhotelu Pupp. Německý básník
Karlovy Vary velmi miloval, navštívil je třináctkrát a napsal zde
řadu svých děl.
Goethova stezka nás dále zavede až ke Galerii umění. V bezprostřední blízkosti galerie se nachází pomník Friedricha Schillera
z roku 1909. Secesní památník navrhl arch. Friedrich Ohmann,
reliéf básníka vytesal do kamene karlovarský sochař Max Hiller.
Schiller pobýval v Karlových Varech v roce 1791 téměř celý měsíc, aby ulevil svým silným astmatickým obtížím. Přesto, že se
vyhýbal společnosti, byl u pramenů pro svou vysokou postavu
a narudlé vlasy středem pozornosti. Na doporučení lékaře vypil
denně 18 pohárků léčivé vody a nejraději vyjížděl na oslu do lázeňských lesů. Pracoval také na svém dramatu Wallenstein. Po
návratu domů radostně psal svým přátelům, že mu Karlovy Vary
navrátily zdraví.
30
Die Denkmäler der berühmten Dichter
Verneigen wir uns vor zwei Dichtern, deren Namen die ganze Welt
kennt. Ihre Denkmäler findet man nicht weit vom Grandhotel
Pupp, wenn man durch die Kastanienallee stromaufwärts des
Flusses Tepl geht. An den Felsen entlang des Weges sieht man zahlreiche Denktafeln, auf denen die Kurbesucher ihre Dankbarkeit für
die Genesung ausdrückten. Nach ein paar Minuten kommt man
zum Denkmal aus dem Jahre 1883 mit einer Büste von Johann
Wolfgang Goethe, einem Werk von Professor Adolf Donndorf aus
Stuttgart. Das Denkmal stand ursprünglich im ehemaligen Park
direkt am Grandhotel Pupp. Dieser deutsche Dichter liebte Karlsbad
sehr, er besuchte es dreizehn Mal und schrieb hier eine Reihe von
seinen Werken.
Der Goethe Pfad führt uns weiter bis zur Kunstgalerie. In der unmittelbaren Nähe der Galerie befindet sich das Denkmal von
Friedrich Schiller aus dem Jahre 1909. Das Jugendstildenkmal
entwarf der Architekt Friedrich Ohmann, das Relief des Dichters
stammt von dem Karlsbader Bildhauer Max Hiller. Schiller war
in Karlsbad im Jahre 1791 fast einen ganzen Monat lang, um seine
starken Asthmabeschwerden zu lindern. Obwohl er sich von der
Gesellschaft fernhielt, war er bei den Quellen wegen seiner großen
Gestalt und den rötlichen Haaren im Mittelpunkt der Aufmerk­
I N TE R E S T I N G F A C T S A B O U T K A R L O V Y V A R Y
samkeit. Auf ärztliche Empfehlung trank er täglich 18 Becher mit
Heilwasser und am liebsten ritt er am Esel in die Kurwälder. Er
arbeitete auch an seinem Drama Wallenstein. Nach der Rückkehr
nach Hause schrieb er mit Freude an seine Freunde, dass ihm
Karlsbad die Gesundheit zurückgab.
to spa woods. He also worked on his drama Wallenstein. He wrote
to his friends joyfully after his return home that Karlovy Vary had
restored him to health.
Monuments to famous poets
Let us raise our hats to two poets whose names are known all over
the world. You can find their monuments near the Grandhotel
Pupp if you go along the chestnut avenue upstream the Teplá River.
You will see numerous memorial tablets on the rocks on both sides
of the road on which spa visitors expressed their gratitude for being
cured. After a few minutes you will come to a monument with the
Johann Wolfgang Goethe bust, a work by Professor Adolf Donndorf
from Stuttgart dating from 1883. The German poet loved Karlovy
Vary very much, visited it thirteen times and wrote a number of his
works here.
Goethe Path will lead you as far as the Art Gallery. The Friedrich
Schiller Monument from the year 1909 stands in the close vicinity
of the gallery. The Art Nouveau monument was designed by the
architect Friedrich Ohmann and the Karlovy Vary sculptor Max
Hiller chiselled the poet’s relief on the stone. Schiller stayed in
Karlovy Vary for almost a month in 1791 to relieve his asthma
troubles. Although he avoided people, he was the centre of attention at the springs because of his tall figure and reddish hair. He
drank eighteen cups of curative water a day on his doctor’s recommendation and his favourite activity was taking rides on a donkey
www.pupp.cz
Goethův pomník na původním místě.
Das Goethe-Denkmal an seinem ursprünglichen Platz.
Goethe Monument in its original place
31
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu je připravena v Karlových Varech celá řada
kulturních pořadů a společenských akcí.
Um Ihren Aufenthalt zu versüSSen, ist für Sie in Karlsbad eine ganze Reihe
von Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen vorbereitet.
Lots of cultural and social events have been prepared for you to make your stay
in Karlovy Vary even more pleasant.
KONCERTY
◗ Symfonické koncerty KSO
Karlovarský symfonický orchestr (KSO) patří k evropským orchest­
rům s nejdelší tradicí (založen 1835). Do tónů skladeb Mistrů všech
dob se můžete ponořit ve Dvořákově sále Lázní III, v líbezném
Karlovarském divadle, nebo v nejkrásnějším sále Evropy - ve
Slavnostním sále Grandhotelu Pupp.
19.30 hod.
2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5.,
25.5., 31.5.
6.4. Velikonoční koncert, J.S. Bach,
dirigent: M. Lebel (Francie).
8.4. Velikonoční koncert, J. Suk, J.B. Foerster,
dirigent: M. Lebel (Francie).
◗ Komorní koncerty KSO
20.3., 24.4., 22.5.
• Sledujte časopis Promenáda •
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velkolepou atmosféru Vídně 19. století vnáší do Karlových Varů
pseudorokoková budova Karlovarského městského divadla vídeňských architektů Fellnera a Helmera. V kouzelném interiéru, na
kterém se podíleli další vídeňští umělci, se můžete oddávat koncertům i zážitkům z operních, operetních i baletních děl.
19.30 hod.
8.3. Bolero
Komponovaný baletní večer s vynikajícími sólisty:
P. Bogdan (Rumunsko), C. Porres Mormeneo (Španělsko),
B.K. Nagy (Maďarsko), Z. Mládek, držitel Ceny Thálie
za rok 2009.
32
14.3. Rusalka, Antonín Dvořák
Opera okouzluje milostným příběhem rusalky a prince
i svým melodickým bohatstvím. Nese hluboké morální
poselství o oběti a odpuštění.
20.3. Glenn Miller Story
Skladby ze zlaté éry swingu. Glenn Miller, Duke Ellington,
Count Basie, Benny Goodmann, George Gershwin aj.,
Big Band Karlovy Vary.
29. 3. Fantasy of Dance, irská taneční show Dynamické a působivé taneční vystoupení s velkolepou
výpravou a množstvím kostýmových převleků, taneční
soubor Merlin ze Slovenska.
7.4. Netopýr, Johann Strauss jr.
Jedna z nejznámějsích operet Krále valčíků.
P R O G R A M M Es
18.4. Don Giovanni, W.A. Mozart
Opera oper - dramatická hudba zaujímá v skladatelově
operní tvorbě zcela mimořádné místo.
19.5. Bohéma, Giacomo Puccini
Opera o čtyřech dějstvích,
nastudováno v italském originále, Divadlo J.K. Tyla, Plzeň
26.5. Balet Gala
Výběr z nejlepších baletních představení: Labutí jezero,
Šípková Růženka, Faust, Coppélie, Don Quijote aj.
Divadlo J.K. Tyla, Plzeň.
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
4.-6. 5. 2012
Svěcení pramenů, alegorický průvod Karla IV., kulturní programy
a společenská setkání, trhy a dětské radovánky.
5.5. 2012
Food Festival Karlovy Vary
DOSTIHY
Závodiště Dvory
28.4. Den evropské šlechty
Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi zajistíme.
Poskytneme Vám také podrobnější informace.
Kontaktujte prosím Guest Service, tel. 353 109 622.
Informace najdete také v časopise Promenáda.
KONZERTE
Das Karlsbader Symphonieorchester (KSO) gehört zu den europäischen Orchestern mit der längsten Tradition (gegründet 1835).
Sie können die Symphonie- und Kammerkonzerte im historischen
Bad III Gebäude, im Stadttheater, oder in dem schönsten Saal
Europas - im Festsaal des Grandhotels Pupp besuchen.
◗ Symphoniekonzerte KSO
19.30 Uhr
2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5.,
25.5., 31.5.
6.4. Osterkonzert, J.S. Bach,
Dirigent: M. Lebel (Frankreich).
8.4. Osterkonzert, J. Suk, J.B. Foerster,
Dirigent: M. Lebel (Frankreich).
◗ Kammerkonzerte KSO
20.3., 24.4., 22.5.
STADTTHEATER
Die einzigartige Atmosphäre Wiens des 19. Jahrhunderts bringt
nach Karlsbad das Pseudorokokogebäude des Karlsbader Stadt­
theaters, von den Wiener Architekten Fellner und Helmer entwor-
www.pupp.cz
fen. In den bezaubernden Innenräumen, an denen sich weitere
Wiener Künstler beteiligten, kann man Konzerte sowie Opern,
Operetten und Ballettaufführungen genießen.
19.30 Uhr
8.3. Bolero
Ein komponierter Ballettabend mit ausgezeichneten
Solisten: P. Bogdan (Rumänien), C. Porres Mormeneo
(Spanien), B.K. Nagy (Ungarn), Z. Mládek, TháliePreisträger für das Jahr 2009 (der tschechische
Theaterpreis).
14.3. Rusalka, Antonín Dvořák Die Oper bezaubert sowohl durch die Liebesgeschichte
der Nixe und des Prinzen als auch durch die melodische
Vielfalt. Sie trägt eine tief greifende moralische Botschaft
der Aufopferung und des Verzeihens.
20.3. Glenn Miller Story
Songs aus der goldenen Swing Ära. Glenn Miller,
Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodmann,
George Gershwin u. a., Big Band Karlsbad.
29.3. Fantasy of Dance, eine irische Tanzshow Ein dynamischer und wirkungsvoller Tanzauftritt
mit einer großartigen Szenerie und vielen Kostümen,
das Tanzensemble Merlin aus der Slowakei.
7.4. Die Fledermaus, Johann Strauss Jr.
Eine der bekanntesten Operetten des Walzerkönigs.
18.4. Don Giovanni, W.A. Mozart
Die Oper der Opern - die dramatische Musik nimmt in
Mozarts Opernwerk eine völlig außergewöhnliche Stelle ein.
19.5. Bohéma, Giacomo Puccini
Eine Oper in vier Akten, im italienischen Original
aufgeführt, J.K. Tyl Theater, Pilsen.
26.5. Ballett Gala
Eine Auswahl der besten Ballettauftritte: Schwanensee,
Dornröschen, Faust, Coppélia, Don Quijote u. a.,
J.K. Tyl Theater, Pilsen.
33
P R O G R A M M Es
DIE ERÖFFNUNG DER KURSAISON
4.-6. 5. 2012
Einweihung der Mineralquellen, diese Feier begleiten Konzerte,
Auftritte von Majoretten, Unter­haltungsprogramme und gesellschaftliche Treffen, auch Kinder­vergnügen und traditionelle Märkte.
Der Höhepunkt der Feier ist der allegorische Umzug am Samstag.
5.5. 2012
Food Festival Karlovy Vary
PFERDERENNEN
Rennbahn Dvory
28.4. Zusammenkunft des europäischen Adels
Eintrittskarten für diese und weitere Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen
sichern wir Ihnen gern. Wir geben Ihnen auch ausführliche Informationen.
Wenden Sie sich bitte an Guest Service, Tel. 353 109 622.
Informationen finden Sie auch in der Zeitschrift Promenáda.
CONCERTS
◗ Symphony Concerts of the KSO
The Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) ranks a one of
European orchestras with the longest tradition (founded in 1835).
You can visit concerts of symphony and chamber music just a few
steps from your hotel - in the historical Spa III Building, in the
Municipal Theatre or in the most beautiful hall of Europe - in the
Festive Hall of the Grandhotel Pupp.
7.30 p.m.
March 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th; April 13th, 20th, 27th;
May 4th, 11th, 18th, 25th, 31st
Apr 6th Easter concert, J.S. Bach, conductor M. Lebel
Apr 8th Easter concert, J. Suk, J.B. Foerster, conductor M. Lebel
Chamber koncerts KSO
March 20th, April 24th, May 22nd
◗
MUNICIPAL THEATRE
The pseudorococo building of the Karlovy Vary Municipal Theatre,
which was designed by the Viennese architects Fellner and Helmer,
brings the splendid atmosphere of Vienna of the 19th century into
Karlovy Vary. You can enjoy concerts and operas, operettas and
ballets in the enchanting interior in whose decoration further
Viennese artists took part too.
7.30 p.m.
March 8th Bolero
A ballet evening with excellent soloists: P. Bogdan
(Romania), C. Porres Mormeneo (Spain),
B.K. Nagy (Hungary), Z. Mládek, the holder
of the Thalia Prize for the Year 2009.
Mar 14th The Nymph, Antonín Dvořák
On opera enchanting both with the love story
34
of the Nymph and the Prince and its melodiousness.
It holds a deep moral message about sacrifice
and forgiveness.
March 20th Glenn Miller Story
Compositions from the golden age of swing.
Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Benny
Goodmann, George Gershwin etc.
The Big Band Karlovy Vary.
March 29th Fantasy of Dance, Irish dance show
A dynamic and impressive dance performance
with imposing décor and costumes,
Merlin dance group from Slovakia.
Apr 7thThe Bat, Johann Strauss Jr.
One of the most famous operettas
of the King of Waltz.
Apr 18thDon Giovanni, W.A. Mozart
The opera of all operas - dramatic music takes an
extraordinary place in the composer’s opera work.
May 19th La Bohéme, Giacomo Puccini
An opera in four acts sung in the Italian original,
J.K.Tyl Theatre, Plzeň.
May 26th Ballet Gala
A selection from the best ballet performances:
The Swan Lake, The Sleeping Beauty, Faust,
Coppélia, Don Quijote etc. J.K. Tyl Theatre, Plzeň.
OPENING OF THE SPA SEASON
4th - 6th May 2012
Consecration of the springs. This celebration is accompanied by
concerts, majorettes´ shows, entertaining programmes and social
meetings as well as different pleasures for children and traditional
markets. The highlight of the celebrations is an allegorical procession on Saturday.
May 5th
Food Festival Karlovy Vary
HORSE RACES
Race course Dvory
April 28th Meeting of the European aristocracy
We will be pleased to ensure the tickets for these and other cultural and social
events for you. We will also provide more detailed information.
Please, contact Guest Service, tel. 353 109 622.
The information is also available in the magazine Promenáda.
fri e n d ly r e comm e n d a t ions
Setkání u baru
Většina nejlepších karlovarských barů se nachází pod jednou střechou Grandhotelu Pupp.
Ve kterém se Vám líbí nejvíce? Hlasujte v anketě na www.pupp.cz.
Das Treffen in der Bar
Meeting at the bar
Die meisten der besten Karlsbader Bars befinden sich unter einem
Dach, dem von dem Grandhotel Pupp. In welcher gefällt es Ihnen
am meisten? Stimmen Sie in einer Umfrage unter www.pupp.cz ab.
Almost all the best bars in Karlovy Vary can be found under the
roof of the Grand­hotel Pupp. Which of them do you like best?
Vote in the survey at www.pupp.cz.
www.pupp.cz
35
fri e n d ly r e comm e n d a t ions
12-23 / 12 p.m. – 11 p.m.
12-23 / 12 p.m. – 11 p.m.
Bar Rendez-vous v sousedství Slavnostního sálu nabízí vedle barových specialit i široký výběr kávy a tradičních dezertů z cukrárny
Grandhotelu Pupp. Netradiční prostor ve tvaru L s ústředním barem přechází do venkovní letní terasy s jedinečným výhledem na
hotel. Není lepšího místa pro Vaše „Rendez-vous“.
Impozantní hotelový prostor a příjemné klubové posezení předurčují Malou dvoranu k malým setkáním i velkým oslavám. Kulinářské
zážitky, bohatá vinotéka, čajové menu, skvělá obsluha a klavírní
večery v sezóně jsou jen malým výčtem nabídky, která jistě zpříjemní Vaši návštěvu. Přijďte se přesvědčit sami.
Die Bar Rendez-vous neben dem Festsaal bietet außer den
Barspezialitäten auch eine breite Auswahl an Kaffee und der traditionellen Desserts aus der Grandhotel Pupp Konditorei. Ein ungewöhnlicher L-förmiger Raum mit einer zentralen Bar übergeht
draußen in die Sommerterrasse mit einer einmaligen Aussicht auf
das Hotel. Es gibt keinen besseren Ort für Ihre „Rendez-vous“.
Ein imposanter Hotelraum und eine angenehme Klubatmosphäre
vorausbestimmen Malá Dvorana zu kleinen Treffen sowie zu großen
Feiern. Kulinarische Erlebnisse, eine reiche Weintheke, ein Teemenü,
eine ausgezeichnete Bedienung und die Klavierabende in der Saison
sind nur eine kleine Aufzählung aus dem Angebot, das Ihren Besuch
sicher angenehm macht. Kommen Sie sich selbst überzeugen.
Apart from the specialities of the bar, the Rendez-vous Bar near the
Festive Hall also offers a wide assortment of coffee and traditional
desserts from the confectionery of the Grandhotel Pupp. The untraditional L-shaped room with a central bar passes into a central
terrace with a unique view of the hotel. There is no better place for
your “Rendez-vous.”
The Little Hall is predestined to small meetings and big celebrations owing to the impressive hotel space and the atmosphere of
a club. Culinary experiences and a wide assortment of wine and tea,
perfect service and evenings with the piano are just a small part of
the offer which will surely make your visit more pleasant. Come
and convince yourself.
36
fri e n d ly r e comm e n d a t ions
19-03 / 7 p.m. – 3 a.m.
V nočním baru v anglickém stylu si najde své oblíbené místo každý
návštěvník. S doutníkem v křesle u krbu, v tanečním rytmu na
parketu, s oblíbeným koktejlem u baru, nebo u dobrého jídla Vás
vždy bude doprovázet příjemná atmosféra a prvotřídní servis.
Nechte se unášet na vlně zábavy do časných ranních hodin.
www.pupp.cz
In der Nachtbar im englischen Stil findet jeder Besucher seinen
Lieblingsplatz. Mit einer Zigarre im Sessel am Kamin, im
Tanzrhythmus am Parkett, mit einem Lieblingscocktail an der Bar
oder am guten Essen, es wird Sie stets eine angenehme Atmosphäre
und eine erstklassige Bedienung begleiten. Lassen Sie sich bis in die
frühen Morgenstunden auf einer Gute-Laune-Welle tragen.
Each visitor will find his favourite place in a night bar furnished in the
English style. A pleasant atmosphere and first-rate service will always
accompany you no matter if you will sit with a cigar in an armchair at
the fireplace, dance in the rhythm of music on the floor, sit with your
favourite cocktail at the bar or over a delicious meal. Let the wave of
entertainment carry you away until the early morning hours.
37
your
s t ay ,
your
choic e
V pokojích Grandhotelu Pupp je kladen velký důraz na vysoký standard komfortu
a každý pokoj si díky unikátní architektuře hotelu zachovává svůj osobitý vzhled.
In den Zimmern des Grandhotel Pupp wird großer Wert auf einen hohen Standard des Komforts gelegt
und dank der einzigartigen Architektur des Hotels bewahrt sich jedes Zimmer seine individuelle Note.
Pokoje Comfort se vyznačují různorodým stylem a umístěním
v rámci hotelu. Rozloha: od 25 m2.
Zimmer Comfort zeichnen sich durch ihren vielfältigen Stil
und ihrer Lage im Rahmen des Hotels aus. Fläche: ab 25 m2.
Comfort Rooms feature a variety of locations and layouts.
Room size: from 25 m2.
SUPERIOR ROOM
COMFORT ROOM
Grandhotel Pupp rooms offer the high standard of comfort. Due to the hotel´s unique architecture,
each room features individual design.
Pokoje Superior jsou charakteristické svou prostorností 3040 m2. Hostům nabízejí luxusně vybavenou koupelnu, balkón
a/nebo výhled do parku a na řeku, harmonické místo k příjemnému odpočinku.
Zimmer Superior sind durch ihre Geräumigkeit von 30-40 m2
charakteristisch. Den Gästen bieten sie ein Bad mit
Luxusausstattung, einen Balkon und/oder einen Ausblick in
den Park und auf den Fluss, einen harmonischen Ort zur angenehmen Erholung.
Superior Rooms with a large living and sleeping area of
between 30-40 m2 in size, with an exclusively equipped bathroom, with balcony and/or park and river view, provide an atmosphere of restful harmony.
38
s t ay ,
your
choic e
JUNIOR SUITE
your
Junior Suite překvapí velkou samostatnou ložnicí s přilehlým obývacím prostorem. V individuálně zařízených suitech Vás obklopí tradiční elegance hotelu. Rozloha: cca 50 m2. Internetové připojení v ceně.
Die Junior Suite überrascht durch ein großes eigenständiges Schlafzimmer mit anliegendem Wohnraum. In den individuell ein­
gerichteten Suiten umgibt Sie die traditionelle Eleganz des Hotels. Fläche: ca. 50 m2. Internetanschluss im Preis.
PREMIER SUITE
Junior Suite offers more than enough space in separate bedroom and generous living area. Suites are individually furnished and
surround you with elegant flair of the hotel. Suite sizes aprox. 50 m2. Free internet available.
Premier Suite s výhledem na lázeňskou promenádu a park je prostorný dvoupokojový suite o rozloze 70 m2 s ložnicí, obývacím
pokojem a luxusní mramorovou koupelnou. Téměř všechny Premier Suity mají klimatizaci a balkón. Internetové připojení v ceně.
Die Premier Suite mit Ausblick auf die Kurpromenade und den Park ist eine geräumige Zweiraum-Suite einer Fläche von 70 m2
mit Schlafzimmer, Wohnzimmer und einem Marmor-Luxusbad. Fast alle Premier Suiten haben eine Klimaanlage und einen
Balkon. Internetanschluss im Preis.
Premier Suite faces onto the spa promenade and park. The spacious two-roomed suite with a large bedroom, sitting room and
a luxury marble bathroom boasts an average size of 70 m2. Nearly all of the Premier Suites have air-condition and balcony. Free
internet available.
www.pupp.cz
39
s t ay ,
your
choic e
APARTMENTS
your
Apartmá - Císařské / Pupp / Beethoven / Dvořák / Goethe Vás ohromí spoustou malých komfortních detailů. Zahrnuje velkou
ložnici, stylově zařízený obývací pokoj s původním štukováním a luxusní mramorovou koupelnu. K dispozici je žehlič kalhot,
kávovar, DVD přehrávač, klimatizace. Toaleta s bidetem. Rozloha: 70-80 m2. Internetové připojení v ceně.
Das Appartement - Kaiser / Pupp / Beethoven / Dvořák / Goethe überwältigt Sie durch viele Details im Komfort. Es umfasst ein
großes Schlafzimmer, ein stilvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit originalem Stuck sowie ein Marmor-Luxusbad. Zur Verfügung
stehen ein Hosenbügler, eine Kaffeemaschine, DVD-Player, Klimaanlage. Toilette mit Bidet. Fläche: 70-80 m2. Internetanschluss
im Preis.
MAISONETTE APARTMENTS
Apartments - Imperial / Pupp / Beethoven / Dvořák / Goethe complemented by lots of little extra comforts will impress you.
They consist of spacious bedroom and stylish sitting room with original stucco walls and a luxury marble bathroom. Trousers
press, coffee maker, free internet, DVD player, air-condition, toilet with bidet available. Apartment sizes 70-80 m2.
Mezonetové apartmá - Becher / Mattoni s romantickou ložnicí a luxusní koupelnou v podkroví nese nádech elegantního aristokratického sídla. Výjimečné apartmá s krásným výhledem na Karlovy Vary nabízí velkou postel typu king, příjemné posezení na
pohovce ve spodním obývacím pokoji a dostatečný prostor pro práci u velkého pracovního stolu. K dispozici kávovar. Toaleta
s bidetem. Rozloha: 60 m2. Internetové připojení v ceně.
Das Maisonette-Appartement - Becher / Mattoni mit romantischem Schlafzimmer und Luxusbad im Dachausbau vermittelt den
Hauch eines eleganten aristokratischen Sitzes. Das einzigartige Appartement mit einem schönen Ausblick auf Karlsbad bietet ein
großes Bett des Typs King, ein angenehmes Verweilen auf der Couch im unteren Wohnzimmer und genügend Raum für die
Arbeit an einem großen Arbeitstisch. Zur Verfügung steht eine Kaffeemaschine. Toilette mit Bidet. Fläche: 60 m 2.
Internetanschluss im Preis.
Maisonette Apartments - Becher / Mattoni with a romantic bedroom and luxury bathroom with toilet and bidet on upper level
capture the essence of the elegant boudoirs of the aristocracy. This great apartment with a stunning view to Karlovy Vary provides a generous king bed and an intimate sitting area with a couch and a separate working area with large desk. Coffee maker, free
internet available. Apartment sizes 60 m2.
40
s t ay ,
your
choic e
PRESIDENTIAL APARTMENT
your
Prezidentské apartmá předčí očekávání nejnáročnějších hostů. Nabízí luxus a soukromí na ploše 130 m2. V apartmá ve 3. patře
hotelu a s překrásným výhledem na Karlovy Vary je prostorná noblesní ložnice, obývací pokoj a exkluzivní mramorová koupelna.
Centrálně umístěná elegantní jídelna, zařízená jemným porcelánem české výroby, je připravena hostit společnost osmi osob.
Prezidentské apartmá může být rozšířeno o přilehlý pokoj pro hosty. K dispozici je žehlič kalhot, kávovar, faxový přístroj, CD/
DVD přehrávač, klimatizace. Toaleta s bidetem. Internetové připojení v ceně.
Das Präsidenten-Appartement übertrifft die Erwartungen der anspruchsvollsten Gäste. Es bietet Luxus und Privatsphäre auf
einer Fläche von 130 m2. Im Appartement im 3. Stock des Hotels und mit einem wunderschönen Ausblick auf Karlsbad befinden
sich ein geräumiges nobles Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein exklusives Marmorbad. Das zentral gelegene, elegante
Esszimmer, das mit feinem böhmischen Porzellan ausgestattet ist, ist bereit, eine Gesellschaft von acht Personen zu empfangen.
Das Präsidenten-Appartement kann um ein anliegendes Zimmer für Gäste erweitert werden. Zur Verfügung stehen ein
Hosenbügler, eine Kaffeemaschine, ein Faxgerät, CD/DVD-Player, Klimaanlage. Toilette mit Bidet. Internetanschluss im Preis.
Presidential Apartment reflects the expectations of even the most discerning guests and offers luxury and privacy, occupying
a vast 130 m2. Apartment with stunning view to Karlovy Vary is located on 3rd floor of the hotel and provides a large bedroom,
charming sitting room and exclusive marble bathroom. An elegant dining room situated in the heart of Presidential Apartment
and accented with fine Bohemian porcelain can host up to 8 people. Presidential Apartment can be extended with adjacent guest
room. Trousers press, coffee maker, free internet, fax machine, CD/DVD player, air-condition, toilet with bidet available.
GRANDHOTEL PUPP ★★★★★ PRICE LIST 2012
Presidential Apartment
1450 EUR
Baby Cot - Children 0-3 years
for free
Imperial Apartment
780 EUR
Extra Bed - Children 4-12 years
25 EUR
Apartment
590 EUR
Extra Bed - Children 13-15 years
55 EUR
Premier Suite
450 EUR
Pets per day
10 EUR
Junior Suite
390 EUR
Parking per day
15 EUR
Double Room Superior
310 EUR
Spa tax per day
15 CZK
Double Room Comfort
260 EUR
Full Board (buffet or menu depends on the possibilities of the hotel)
36 EUR
Single Room
220 EUR
Half Board (buffet or menu depends on the possibilities of the hotel)
20 EUR
Ceny za pokoj a noc zahrnují snídani formou bufetu a DPH. / Büffet-Frühstück und MwSt. sind im Preis pro Zimmer und Nacht inbegriffen.
Buffet breakfast and VAT are included in room rate per night.
Možnost přistýlky do 15 let věku dítěte. / Der Aufenthalt im Zusatzbett für Kinder bis zu 15 Jahren. / An extra bed is only suitable for children up to 15 years.
Příjezd od / Ankunft ab / Check-in from 14:00 • Odjezd do / Abreise bis / Check-out till 11:00
Rezervace / Reservierung / Reservation: Tel.: +420 353 109 631 • Fax: +420 353 226 638 • [email protected]
ON-LINE BOOKING: www.pupp.cz
www.pupp.cz
41
a ho t e l in t h e h e ar t of e urop e
Grandhotel Pupp - hotel v srdci Evropy
Hotel im Herzen Europas | A Hotel in the Heart of Europe
Amsterdam 750 km
Athens
2170 km
Berlin
330 km
Geneve
890 km
Bratislava
460 km
Při cestě autem…
STOCKHOLM
Mit dem Auto... | When Driving the Car...
Karlovy Vary - Praha
130 km
 2
Karlovy Vary - Wien
400 km
 6,5
Karlovy Vary - München
310 km
 3,5
Bruxelles
770 km
Budapest
640 km
Karlovy Vary - Frankfurt
380 km
 5
Frankfurt
380 km
Karlovy Vary - Berlin
330 km
 4,5
Istanbul
2030 km
Kiev
1580 km
Kobenhavn
2300 km
Moscow
1980 km
München
310 km
Nürnberg
180 km
Lisboa
2880 km
London
1090 km
Luxembourg 660 km
Paris
900 km
Roma
1190 km
Stockholm
1300 km
Warszawa
750 km
Wien
400 km
Zagreb
760 km
Zürich
620 km
berlin
amsterdam
Grandhotel Pupp GPS: N 50°13´12˝; E 12°52´43˝
LONDON
770 km
Madrid
KOBENHAVN
WARSZAWA
bruxelles
frankfurt
luxembourg
NÜRNBERG
PARIS
Karlovy Vary
Grandhotel Pupp
BRATISLAVA
MÜNCHEN
WIEN
zürich
GENEVE
BUDAPEST
ZAGREB
ROMA
LISBOA
MADRID
ATHENS
Grandhotel Pupp nabízí nejen reprezentativní prostory a exkluzivní servis, ale především
bohaté zkušenosti s konferenčními službami získané během mnohaleté tradice hotelu.
Rádi Vám připravíme cenovou nabídku pro Vaši akci.
Das Grandhotel Pupp bietet nicht nur die repräsentativen Räumlichkeiten und einen exklusiven
Kundendienst, sondern vor allem reiche Erfahrungen mit den Konferenzdienstleistungen,
die während der langjährigen Hoteltradition gewonnen wurden.
Man bereitet für Sie gern ein Preisangebot für Ihre Veranstaltung.
The Grandhotel Pupp offers not only representative rooms and exclusive service but also extensive
experience in conference services which it has gained during the long tradition of the hotel.
We will be pleased to prepare a price offer for your event.
Tel. +420 353 109 172; [email protected]
42
t h e r e s t auran t s of t h e gran d ho t e l pupp
Grandrestaurant
Neoclassical architecture
Czech & International cuisine
Club Malá dvorana
The place of residence of
Ludwig van Beethoven in 1812
Wide variety of sweet specialties
Becher’s Bar
9 - 19 / 9 a.m. - 7 p.m.
Rendez-vous
Bar with a sun roofed terrace
Gourmet specialties,
more than 200 cocktails
Golf Restaurant
12 - 15, 18 - 22
12 a.m. - 3 p.m., 6 p.m. - 10 p.m.
Café Pupp
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
19 - 3 / 7 p.m. - 3 a.m.
8 - 22 / 8 a.m. - 10 p.m.
(Golf Resort Karlovy Vary)
from 1.4. 2012
A unique bar with
a nineteenth century atmosphere
Wide choice of gourmet specialities
Classic old English style night bar
Assortment of many gourmet
specialities, variety of drinks
Restaurant and bar with sun roofed
terrace, directly at the Carlsbad
golfplace premises
Czech & International cuisine
Mediterranean Sea, 1940s. "Gamma" men in training.
The diver emerging from the water is wearing a Panerai compass on his wrist.
History always leaves a trace.
LUMINOR MARINA
Hand-wound mechanical movement
OP XI calibre, COSC certified.
Water-resistance 300 metres.
Steel case 44 mm Ø.
Steel buckle.
www.panerai.com
44
AZRA • Stará Louka 56 • 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 585 085 • Mob.: +420 775 269 807
[email protected] • www.azra-cz.com
Download

1 I 2012 - Grandhotel Pupp