J A R O
I
F R Ü H L I N G
I
S P R I N G
1
I
2 0 1 3
PuppJournal
GRANDHOTEL PUPP
w w w.pu pp. cz • w w w. s ummi tho te l s. co m
No Better
Place To Go
American Roulette ❖ Blackjack
Russian Poker ❖ Slots
all games in EUR & Cz
all major credit cards & foreign currencies
OPEN 8pm to 4am
(except renovation days 11.3.-7.4. 2013)
Passport required • Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2
Tel.: +420 353 224 157 • www.czechcasinos.cz
Content
Události I Ereignisse I Events
5-9
Rozhovor I Gespräch I Interview
10 - 11
Sága rodu Puppů I Die Saga der Familie Pupp I Saga of the Pupp Family 12 - 13
Nabídky I Angebote I Offers
14 - 15
Gastronomie I Gastronomy
16 - 20
Tisích chutí whisky I Tausend Geschmäcke vom Whisky I A Thousand Tastes of Whisky
21 - 23
Ozvěny šlechtických návštěv I Die Adeligen Besuche im Rückblick I Echoes of Noble Visitors
24 - 26
Spa & Wellness
27 - 29
Karlovarské zajímavosti I Karlsbader Merkwürdigkeiten I Interesting Facts About Karlovy Vary
30 - 33
Kulturní program I Kulturelles Programm I Programmes
34 - 38
Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations
39 - 41
Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
42
Restaurace Grandhotelu Pupp I Restaurants des Grandhotels Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp
43
Pupp Journal - Jaro I Frühling I Spring I 2013
Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo © Vydavatelství Promenáda v.o.s.
Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv časopisu Promenáda, Aleksandra Chytra, www.kvpoint.cz, archiv Dopravního podniku Karlovy Vary
Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová, Jitka Markusová • Editor: Jitka Kulhánková
Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala • Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary • Vychází v nákladu 5000 ks
Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 I 360 01 Karlovy Vary I Czech Republic
Tel. +420 353 109 111 I Fax: +420 353 224 032 I [email protected] • www.pupp.cz
supported by
Editorial
Vážení hosté, milí přátelé,
letošní jaro bude pro Grandhotel Pupp obzvlášť významné. Začínáme psát novou historii spojenou s lázeňstvím, jak se na hotel v Karlových Varech, největších českých lázních, sluší. Petr Veliký, Beethoven, Goethe,
Casanova, Freud, Masaryk a Havel - to je jen několik jmen z dlouhého zástupu šejků, mahárádžů, evropských
panovníků a dalších významných návštěvníků, kteří si zde užívali léčivé vody a bahenních zábalů. I Vy budete moci přímo v lázeňské části hotelu, v Pupp Royal Spa, využívat širokou škálu wellness procedur. Jak
možná víte, slovo „spa” je akronymem slov salus per aqua, což v latině znamená „dobré zdraví díky vodě”.
Jednou z velmi oblíbených procedur jsou peloidní obklady. Nelekejte se neznámého slova peloid. To je obecný název pro látky vzniklé v přírodě - rašelina, bahno, slatina. Termální voda proniká do půdy a předává
bahnu své léčivé vlastnosti. Na určená místa těla se pak přikládají peloidní obklady. Tato procedura se používá k léčbě chronických degenerativních onemocnění pohybového aparátu a zažívacího traktu. Má protibolestivý účinek a zlepšuje pohyblivost. Peloid se rozmíchá s minerální vodou, plní se do speciálních sáčků,
ohřeje se na 44-46 °C a jako obklad se aplikuje na 20-30 minut na postižená místa. Organizmus se nejen
prohřívá, ale přejímá z přírodních látek také minerální soli. Ještě 1-2 hodiny po proceduře se nedoporučuje mýt mýdlem, aby se nesnížil
účinek minerálních látek. Věřím, že všechny procedury v Pupp Royal Spa Vám budou tak příjemné jako tato. Přeji Vám nádherné jaro!
Geehrte Gäste, liebe Freunde,
der diesjährige Frühling wird für das Grandhotel Pupp besonders wichtig. Man beginnt eine neue Geschichte, die mit dem Kurwesen
verbunden ist, wie es sich auf ein Hotel in Karlsbad, im größten Kurort Tschechiens, gehört. Peter der Große, Beethoven, Goethe,
Casanova, Freud, Masaryk und Havel - das sind nur einige Namen aus der langen Liste der Scheiche, Maharadschas, der europäischen
Herrscher und der bedeutenden Besucher, die hier das Heilwasser und den Schlamm genossen. Auch Sie werden direkt im Wellnessbereich,
im Pupp Royal Spa, ein breites Angebot an Wellness-Anwendungen probieren können. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Wort „Spa” ein
Akronym der Wörter salus per aqua, was lateinisch „gute Gesundheit dank Wasser” bedeutet. Eine der sehr beliebten Anwendungen sind
die Peloidpackungen. Haben Sie keine Angst vor dem unbekannten Wort Peloid. Es ist eine allgemeine Bezeichnung für die Stoffe, die in
der Natur entstehen - der Torf, der Schlamm, das Moor. Das Thermalwasser dringt in den Boden ein und schenkt dem Schlamm seine
heilende Wirkung. An bestimmte Bereiche des Körpers werden die Peloidpackungen angelegt. Diese Anwendung wird zur Behandlung
der chronisch degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Verdauungstraktes verwendet. Sie hat eine schmerzstillende
Wirkung und verbessert die Beweglichkeit. Das Peloid wird mit dem Mineralwasser vermischt, wird in spezielle Tüten gefüllt, es wird auf
44-46 °C erwärmt und als eine Packung wird es 20 bis 30 Minuten auf die betroffenen Stellen angelegt. Der Organismus wird nicht nur
durchgewärmt, sondern er nimmt sich aus den Naturstoffen auch die Mineralsalze. Noch 1-2 Stunden nach der Anwendung wird nicht
empfohlen, sich mit Seife zu waschen, damit die Wirkung der Mineralstoffe nicht verringert wird. Ich hoffe, dass alle Anwendungen im
Pupp Royal Spa für Sie so angenehm werden, wie diese. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Frühling!
Dear guests and friends,
This spring will be especially important for the Grandhotel Pupp. We are starting to write a new chapter in the history which is connected
with balneology, as it is right and proper for a hotel in Karlovy Vary, the biggest of Czech spas. Peter the Great, Beethoven, Goethe,
Casanova, Freud, Masaryk and Havel are just some names of the long crowd of sheiks, maharajas, European rulers and prominent visitors
that enjoyed curative water and mud here in the past. You, too, will have an opportunity to make use of the wide range of spa treatments
directly in the spa part of the hotel, in the Pupp Royal Spa. As you might know, the word "spa" is an acronym for the words salus per aqua,
which means "good health through water" in Latin. Peloid packs are a very popular sort of treatment. Do not be afraid of the unknown
word peloid. It is a general term used for substances formed over many years in nature, such as peat, clay and mud. Thermal water gets
into the ground and lends its curative properties to mud. Peloid packs are then applied to certain parts of the body. This therapy is used
to treat chronic degenerative diseases of the locomotor system and the digestive tract. It relieves pain and improves mobility. Peloid is
mixed with mineral water, filled in special bags, heated up to 44-46 C and then it is applied to afflicted parts of the body for 20 or 30
minutes. The organism not only warms up, but it also takes over mineral salts from natural substances. Washing with soap is not recommended one or two hours after the therapy so that the effect of mineral substances may not be reduced. I do believe that all therapies in
the Pupp Royal Spa will be as pleasant for you as this one. I wish you a wonderful spring.
Za celý tým Grandhotelu Pupp
Für das gesamte Grandhotel Pupp Team
On behalf of the whole team of the Grandhotel Pupp
Andrea Pfeffer-Ferklová
4
4
General Manager of the Grandhotel Pupp
Events
Významné ocenění
Držíte v ruce časopis, který byl v uplynulém
roce vyhodnocen jako jeden z nejlepších
zákaznických časopisů v České republice.
Porota složená z předních českých odborníků na marketing, reklamu, komunikaci
a grafiku vyhodnotila Pupp Journal jako
velmi kvalitně zpracovávaný časopis a udělila mu v žebříčku TOP 100 3. místo. Až na dalších místech zůstaly
časopisy ekonomických gigantů, jako je např. Siemens Group,
České dráhy či Telefónica CR.
Eine bedeutende Auszeichnung
Sie halten in der Hand eine Zeitschrift, die im vergangenen Jahr als
eine der besten Kundenzeitschriften in der Tschechischen Republik
bewertet wurde. Die Jury, in der die vordersten tschechischen
Fachleute im Bereich Marketing, Werbung, Kommunikation und
Grafik vertreten waren, bewertete den Pupp Journal als eine hoch­
wertig verarbeitete Zeitschrift und platzierte sie in der TOP 100
Rangliste auf den 3. Platz. Dahinter blieben die Zeitschriften der
Wirtschaftsgiganten wie z. B. Siemens Group, České dráhy (Tsche­
chische Bahn) oder Telefónica CR.
The 100,000th Passenger
The 100,000th passenger who went through the gates of the
International Airport Karlovy Vary in December 2012 was Mrs.
Tatiana Olechkina, who had taken a scheduled flight from Moscow.
Representatives of the Karlovy Vary region, of the regional section
of the Association of Hotels and Restaurants and of the airport took
part in the welcoming ceremony. She was also welcomed by the
representatives of the Grandhotel Pupp who presented the happy
tourist with a voucher for catering services. Altogether 103,682
passengers landed at the Karlovy Vary airport in the year 2012.
An Important Award
The magazine which you are holding in your hands was selected as
one of the best customer magazines of the last year in the Czech
Republic. A jury composed of leading Czech specialists in marketing,
advertising, communication and graphic art selected the Pupp Journal
as a perfectly processed quality magazine and placed it the third in the
TOP 100 list. Magazines of such economic giants as e.g. the Siemens
Group, Czech Railways or Telefónica CR were placed behind it.
Stotisící pasažér
Branami Mezinárodního letiště Karlovy Vary prošel v prosinci 2012
stotisící cestující roku. Stala se jím paní Tatiana Olechkina, která
přiletěla pravidelnou linkou z Moskvy. Uvítání se zúčastnili zástupci
karlovarského kraje, krajské sekce Asociace hotelů a restaurací a letiště. Uvítali ji i zástupci Grandhotelu Pupp, kteří šťastné cestovatelce věnovali voucher na gastronomické služby. Letiště Karlovy Vary
použilo pro svou cestu v roce 2012 celkem 103.682 cestujících.
Der hunderttausendste Fluggast
Durch die Tore des Internationalen Flughafens Karlsbad ging im
Dezember 2012 der hunderttausendste Fluggast des Jahres. Es war
Frau Tatiana Olechkina, die mit dem regelmäßigen Linienflug aus
Moskau ankam. An der Begrüßung nahmen die Vertreter des
Karlsbader Region, der Regionsabteilung der Hotel- und
Restaurantassoziation und des Flughafens teil. Es begrüßten sie
auch die Vertreter des Grandhotels Pupp, die der glücklichen
Reisenden einen Verpflegungsgutschein schenkten. Den Flughafen
Karlsbad nutzten im Jahre 2012 insgesamt 103.682 Reisende.
www.pupp.cz
Zlatá neděle
O poslední adventní neděli 23.12. se pod vánočním stromem, pokřtěném po zakladateli hotelu „Johann“, zrodila tradice vánočního
bazaru. Výtěžek z celého vánočního prodeje ve výši 18.218,-Kč byl
věnován na vybavení dětského oddělení karlovarské nemocnice.
Proběhlo také vyhlášení vítězů soutěže o nejhezčí výtvarné pojetí
vánočního Grandhotelu Pupp. Hlavní cenu v podobě pozvání na
společný oběd v Grandhotelu Pupp si odnesla třída 2.A ze základní
školy v Tuhnicích, která vytvořila pod vedením paní učitelky
Pivkové originální zimní koláž.
5
Events
Goldener Sonntag
Am letzten Adventsonntag, den 23.12. entstand unter dem
Weihnachtsbaum, der nach dem Hotelgründer „Johann“ benannt
wurde, die Tradition eines Weihnachtsbasars. Der Erlös in der
Höhe von 18.218,- Kč wurde auf die Ausstattung der Kinderabteilung
in der Karlsbader Klinik gespendet. Es wurden auch die Gewinner
des Wettbewerbs um das schönste Bild vom weihnachtlichen
Grandhotel Pupp bekannt gegeben. Den Hauptpreis, eine Einladung
zu einem gemeinsamen Mittagessen im Grandhotel Pupp gewann
die Klasse 2.A der Grundschule in Tuhnice, die eine originelle
Wintercollage gestaltete.
Skiers in the Town Centre
This year too, the Grandhotel Pupp was an important partner of the
Christmas cross-country-skiing competition Carlsbad Ski Sprint.
The winners of the main race were German cross-country-skiers
Oliver Wünsch and Daniel Heun. The Karlovy Vary public had had
an opportunity to ski on the route of the competition, T.G. Masaryka
Street, a day before.
The Gold Sunday
The tradition of a Christmas jumble sale was born under the
Christmas tree named “Johann” after the founder of the hotel on
the last Advent Sunday, the 23rd December. The money - 18,218
crowns went to the children´s department of the Karlovy Vary
hospital. There were also announced the names of the winners of
the competition for the nicest artistic design of the Christmas
Grandhotel Pupp. The main prize, which had a form of an invita­
tion to a common lunch in the Grandhotel Pupp, went to 2.A class
from the primary school in Tuhnice which had created an original
winter collage.
Lyžaři v centru města
Grandhotel Pupp byl i letos významným partnerem vánočních lyžařských závodů v běhu na lyžích Carlsbad Ski Sprint. V hlavním
závodě zvítězila dvojice německých běžců Oliver Wünsch a Daniel
Heun. Den před tím mohla na trase závodu, na třídě T.G. Masaryka,
lyžovat i karlovarská veřejnost.
Die Skiläufer im Stadtzentrum
Das Grandhotel Pupp war auch in diesem Jahr ein bedeutender
Partner des Carlsbad Ski Sprints, eines Langlaufwettbewerbs, der in
der Stadt traditionell zu Weihnachten stattfindet. Im Haupt­wettkampf
gewann das Team der deutschen Langläufer Oliver Wünsch und
Daniel Heun. Einen Tag zuvor konnte auf der Renns­trecke, auf der T.
G. Masaryk Straße, auch die Karlsbader Öffent­lichkeit Ski laufen.
6
Robin Hood v Grandhotelu Pupp
Bál Festival již v zimě připomněl, že 28.6.-6.7. 2013 bude město
Karlovy Vary dějištěm Mezinárodního filmového festivalu. Ples ve
všech prostorách Grandhotelu Pupp byl letos věnován filmům o středověkém zbojníkovi, který se pokusil naplnit pojmy čest, právo
a spravedlnost. Na filmovém plátně nebo v televizi se Robin Hood
objevil už přibližně třicetkrát. Ten „opravdový” navštívil letos
i Karlovy Vary. Slavnostní sál Grandhotelu Pupp se proměnil v tajemný Sherwoodský les a hosté spolu s Robinem z Locksley a krásnou
lady Mariannou prožili dobrodružný večer plný vášně, lásky a soubojů. Nechyběly puppovské gastronomické speciality a bohatá tombola.
Robin Hood im Grandhotel Pupp
Der Ball Festival erinnerte bereits im Winter, dass die Stadt Karlsbad
vom 28.6. bis zum 6.7. 2013 der Schauplatz des Inter­nationalen
Filmfestivals wird. Der Ball fand in allen Räumlichkeiten des
Grandhotels Pupp statt. Das Thema waren die Filme über den mittelalterlichen Räuber, der es versuchte, die Begriffe Ehre, Recht und
Gerechtigkeit zu erfüllen. Auf der Filmleinwand oder im Fernsehen
erschien Robin Hood bereits ungefähr dreißig Mal. Der „wahre”
besuchte dieses Jahr auch Karlsbad. Der Festsaal vom Grandhotel
Pupp verwandelte sich in den geheimnisvollen Sherwood und die
Gäste erlebten gemeinsam mit Robin von Locksley und der schönen
Lady Mariann einen abenteuerlichen Abend voller Leidenschaft,
Liebe und Duelle. Es durften die gastronomischen Pupp-Spe­ziali­
täten und eine reiche Tombola nicht fehlen.
Robin Hood in the Grandhotel Pupp
The Festival Ball reminded us already in winter, that the town of
Karlovy Vary would be the scene of the International Film Festival
Events
from 28th June to 6th July 2013. This year´s ball, which took place
in all the rooms of the Grandhotel Pupp, was dedicated to films
about the medieval outlaw who had fight for honour, law and justice. Robin Hood has already appeared on the film or TV screen approximately thirty times. The ”real” one visited also Karlovy Vary
this year. The Festive Hall in the Grandhotel Pupp changed into
mysterious Sherwood Forest and visitors together with Robin of
Locksley and beautiful Lady Mariann spent an adventurous evening
full of passion, love and duels. A wide offer of Puppian gastronomic
specialties and tombola were included in the programme.
Rotary klub
Zástupci karlovarského Rotary klubu a primátor Petr Kulhánek
podepsali darovací smlouvu na reliéfy umístěné na Beethovenově
pomníku. Rotary klub se zasloužil o to, že na monument byly umístěny chybějící umělecké výtvory. Jejich autorem je Heřman Kouba.
Grandhotel Pupp poskytuje své prostory ke
schůzkám tomuto prestižnímu karlovarskému
Rotary klubu. Pravidelné meetingy přátel se konají v pondělí v 19 hod. v Beethovenově salonku.
Členové jiných Rotary klubů jsou vítáni.
Der Rotary Klub
Die Vertreter des Karlsbader Rotary Klubs und der Ober­bürger­meister
Petr Kulhánek unterschrieben einen Schenkungsvertrag auf die Reliefs,
die es am Beethovendenkmal gibt. Der Rotary Klub erwarb sich Ver­
dienste darum, dass am Monument die fehlenden Kunstwerke befestigt
wurden. Das Grandhotel Pupp bietet seine Räumlichkeiten den Treffen
des namenhaften Karlsbader Rotary Klubs. Regelmäßige Meetings von
Freunden finden am Montag um 19 Uhr im Beethoven Salon statt.
Mitglieder der ausländischen Rotary Klubs sind willkommen.
Rotary Club
The representatives of the Karlovy Vary Rotary Club and Mayor Petr
Kulhánek signed a contract of gift concerning the reliefs on the
Monument to Beethoven. The Rotary Club was instrumental in put-
www.pupp.cz
ting the missing works of art on the monument. The Grandhotel Pupp
provides its rooms to the prestigious Rotary Club whose members
meet there. Regular meetings of friends take place in Lounge Beethoven
every Monday at 7 p.m. Members of foreign Rotary clubs are welcome.
Grand Restaurant
Festival 2013
Téměř čtyři sta návštěvníků hostil Grandrestaurant Pupp během letošní akce Grand Restaurant Festival. Tříchodové menu v sestavě mistrovského předkrmu šéfkuchaře, tradiční speciality a nejlepšího dezertu jako od maminky doprovodila pečlivě vybraná vína z hotelové vinotéky. Na další gastronomický festival nemusíte čekat dlouho. Již
v sobotu 4. května se před hotelem Thermal představí nejlepší regionální gastronomické provozy v rámci Food Festivalu Karlovy Vary.
Grand Restaurant Festival 2013
Während der diesjährigen Veranstaltung Grand Restaurant Festival
verpflegte das Grandrestaurant Pupp fast vierhundert Besucher. Zu
dem Drei-Gänge-Menü, zusammengestellt aus einer meisterhaften
Vorspeise des Chefkochs, einer traditionellen Spezialität und dem
besten Dessert wie von Mama, servierte man sorgfältig ausgesuchte
Weinsorten aus der Hotelweintheke. Auf ein weiteres gastronomi­
sches Festival müssen Sie nicht lange warten. Bereits am Samstag,
den 4. Mai, stellen sich die besten regionalen gastronomischen
Betriebe am Food Festival Karlsbad vor dem Hotel Thermal vor.
Grand Restaurant Festival 2013
The Grandrestaurant Pupp played host to almost four hundred
­visitors during this year´s event Grand Restaurant Festival. A threecourse menu consisting of a master starter by the chef, traditional
specialities and the best dessert by the mother were complemented
by carefully chosen wines from the hotel wine restaurant. You do
not have to wait long for another gastronomic festival. The best
regional gastronomic facilities will present themselves outside the
Thermal Hotel on the 4th May.
7
Events
Die Geschäfte BOSS Store der MY FASHION Gesellschaft werden
im Herbst der exklusive Partner des Golfturniers Pupp Golf Cup.
Hugo Boss - Tradition and quality
Hugo Boss - tradice a kvalita
Značka HUGO BOSS je v oblasti módy fenoménem. Není divu, začátky jejího působení sahají až do roku 1924. Dnes své výrobky prodává
ve 124 zemích světa, ve více než 6 100 prodejních místech. HUGO
BOSS je synonymem německé preciznosti a vysoké kvality zpracování
a používaných materiálů. Vedle široké nabídky oblečení přináší HUGO
BOSS samozřejmě i pestrou paletu doplňků, zejména obuvi, kabelek,
cestovních zavazadel, ale např. i hodinek, parfémů a dalších. V nabídce oblečení hraje hlavní roli řada BOSS, zaměřená na elegantní dámské
a pánské business oblečení. Vybírat je však možné i z mladistvé řady
BOSS Orange, která je svěží a plná nápadů. Nabídku pak završuje řada
BOSS Green, která se zaměřuje na milovníky golfu. Slušivá a praktická
móda je určena nejen pro aktivní golfovou hru, ale i pro dny odpočinku. S uvedenými řadami značky HUGO BOSS se můžete důkladně
seznámit v Praze, v prodejně BOSS Store Na Příkopě 6 anebo v prodejnách BOSS Store na Letišti Václava Havla (terminál 1 a terminál 2).
Prodejny BOSS Store společnosti MY FASHION s.r.o. se stanou exkluzivním partnerem podzimního golfového turnaje Pupp Golf Cup.
www.myfashion.cz
The trademark HUGO BOSS is a phenomenon in the world of fa­
shion. No wonder, the beginnings of its activities go back to the year
1924. It sells its products in 124 countries of the world, in more than
6,100 shops. HUGO BOSS is a synonym of German precision and
high quality of manufacturing and of used materials. Apart from a rich
assortment of clothes, HUGO BOSS offers a wide range of accessories,
especially shoes, handbags, travelling bags but also of watches, perfumes and others. The BOSS Line, which specializes in smart ladies´and
men´s fashion, plays the main role in the offer of clothes. You can also
choose from the youthful BOSS Orange line which has a lively style
and is full of ideas. The offer is rounded off with the BOSS Green line
which is aimed at lovers of golf. It includes elegant and practical clothes not only for active golf playing but also for the days of relaxation.
A luxury shop with the widest offer of the trademark HUGO BOSS
can be found in Prague, at 6 Na Příkopě Street. Two other shops BOSS
Store are open for you at the Václav Havel Airport. The shops BOSS
Store of MY FASHION comp. will be an exclusive partners of the
­autumn golf tournament Pupp Golf Cup.
Hugo Boss - Tradition und qualität
Die Marke HUGO BOSS ist heute im Modebereich ein Phänomen.
Kein Wunder, ihre Anfänge gehen bis ins Jahr 1924 zurück. Ihre
Erzeugnisse verkauft sie in 124 Ländern der Welt in mehr als 6 100
Verkaufsstellen. HUGO BOSS ist ein Synonym für deutsche
Gründlichkeit und hohe Qualität der Verarbeitung und der verwendeten Materialien. Neben einer breiten Palette an Kleidung bietet
HUGO BOSS natürlich auch eine große Auswahl an Zubehör, vor
allem Schuhe, Handtaschen, Reisegepäck, aber z. B. auch Uhren,
Parfums und andere. In dem Angebot an Kleidung spielt eine wichtige Rolle die Kollektion BOSS, die auf die elegante Geschäftskleidung
für Damen und Herren orientiert ist. Allerdings kann man auch aus
der BOSS Orange Kollektion für die Jugendlichen wählen, die frisch
und voller Ideen ist. Das Angebot vollendet die Kollektion BOSS
Green, die sich auf die Golfliebhaber konzentriert. Diese schicke
und praktische Mode ist nicht nur für das aktive Golfspiel bestimmt, sondern auch für die Freizeit. Das luxuriöse Geschäft BOSS
Store mit dem größten Angebot der Marke HUGO BOSS findet
man in Prag, Na Příkopě 6. Weitere zwei Markenverkaufsstellen
BOSS Store stehen Ihnen am Václav Havel Flughafen zur Verfügung.
8
Foto L. Podhorský
Město chrání ionizovanou
atmosféru kolem pramenů
Ovzduší kolem karlovarských pramenů je pro blahodárné i pro
dýchací cesty. Aby se léčivý účinek ionizovaného vzduchu v lázeňském údolí nesnižoval výfukovými plyny z projíždějících aut, je
v době pitné kúry od 7 hodin do 8,30 vyhlášena na pěších zónách
kolem pramenů klidová zóna se zákazem vjezdu.
Events
Die Stadt schützt die ionisierte
Guest Shop
prodejnu se suvenýry, lázeňskou kosmetikou a dárkovými
Atmosphäre in der Umgebung der Quellen Vlastní
předměty otevře v květnu Grandhotel Pupp pro své hosty i návštěvDie Luft um die Karlsbader Quellen ist auch für die Atemwege
bekömmlich. Damit die heilende Wirkung der ionisierten Luft im
Kurorttal durch Abgase von den durchfahrenden Autos nicht verringert wird, gilt während der Trinkkur von 7 bis 8,30 Uhr auf den
Fußgängerzonen um die Quellen ein Einfahrtsverbot.
The Town Protects the Ionized
Atmosphere around the Springs
The air around the springs of Karlovy Vary is beneficial to the air
passages too. So that exhausts from passing cars may not reduce the
healing effect of the ionized air in the spa valley, pedestrian districts
around the springs were made zones which cars are not allowed to
enter at the time of drinking cure, i.e. from 7 a.m. to 8.30 a.m.
Balneologický institut
V Karlových Varech byl založen balneologický institut. Jeho úkolem je sbírat a zpracovávat referenční data s cílem prokázat
blahodárné účinky lázeňské léčby na zdraví, vytvořit vzdělávací programy a postupně
pracovat na vlastních projektech. Na činnosti balneologického institutu se budou
podílet i karlovarská lázeňská sanatoria, aby
měla veřejnost i odborníci k dispozici co nejvíce objektivních informací o lázeňské léčbě.
níky Karlových Varů. Exkluzivní obchůdek najdete ve vstupní hale
recepce Park Side. Chybět nebudou tradiční karlovarské a regionální výrobky, zajímavé publikace a jedinečné dárky s logem
Grandhotelu Pupp. Inspirujte se návštěvou našeho obchodu a potěšte skvělým dárkem sebe nebo své blízké. Příjemná obsluha Vám
s výběrem ráda pomůže.
Das Grandhotel Pupp eröffnet im Mai für seine Gäste und die
Besucher von Karlsbad eine eigene Verkaufsstelle mit Andenken,
der Kurkosmetik und den Geschenkartikeln. Das exklusive
Geschäft findet man in der Park Side Empfangshalle. Man bekommt hier auch die traditionellen Karlsbader und lokalen
Produkte, interessante Bücher und einmalige Geschenke mit dem
Firmenzeichen vom Grandhotel Pupp. Lassen Sie sich inspirieren,
besuchen sie unser Geschäft und machen Sie mit einem tollen
Geschenk sich selbst oder Ihren Liebsten eine Freude. Die angenehme Bedienung wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein.
The Grandhotel Pupp will open its own shop selling souvenirs, spa
cosmetics and gifts for its guests as well as visitors to the town in
May. You will find the exclusive small shop in the foyer of the Park
Side reception. It will offer traditional Karlovy Vary and regional
products, interesting publications and unique gifts with the logo of
the Grandhotel Pupp. Draw inspiration from our shop and please
yourself or your friends and relatives with a great present. Pleasant
shop assistants will help you to choose it.
Das Balneologische Institut
In Karlsbad wurde der Balneologische Institut gegründet. Seine
Aufgabe ist die Referenzdaten zu sammeln und zu verarbeiten, mit
dem Ziel die wohltuende Wirkung der Badekur auf die Gesundheit
zu beweisen, Bildungsprogramme zu gestalten und in der Zukunft
an eigenen Projekten zu arbeiten. An der Tätigkeit des Balneologischen
Instituts werden auch die Karlsbader Kursanatorien teilnehmen,
damit die Öffentlichkeit sowie die Fachleute möglichst viele objektive Informationen über die Badekur zur Verfügung haben.
The Balneological Institute
A balneological institute has been established in Karlovy Vary. Its
task is to gather and process reference data with the aim to prove
beneficial effects of spa treatment, to create educational programmes and, too, to start gradually working on its own projects.
Karlovy Vary spa sanatoriums will take part in its activities too, so
that the public and specialists may have as much objective information about spa treatment as possible.
www.pupp.cz
9
Interview
ROZHOVOR
S OBDIVUHODNOU
NOVINÁŘKOU
Anna Fidlerová je doyen karlovarských novinářů. Ve svých více jak
devadesáti letech vyniká jasným názorem, kultivovanými články
a hlubokou znalostí problematiky, o které píše. K jejím oblíbeným
tématům patří divadlo, film, výtvarné umění, historie i současný ži­
vot a osudy osobností spjatých s Karlovarskem. V Karlových Varech
žije od roku 1955.
Až do roku 1969 pracovala jako novinářka. V letech normalizace ne­
směla svou profesi vykonávat a živila se jako uklízečka a technická
písařka. Po roce 1989 se ke své novinářské práci vrátila. Je autorkou
regionálních publikací "Tajemství třináctého pramene" o historii výro­
by Becherovky a "Údolí živé vody", kde přibližuje historii města a láz­
ní Jáchymov. V roce 1998 obdržela za novinářskou činnost a občanské
postoje Cenu města Karlovy Vary. V současné době publikuje v časo­
pise Promenáda a v deníku Mladá fronta DNES. Je příkladem odpo­
vědného a poctivého novináře, dokáže pravdivě dokumentovat atmo­
sféru událostí a odhalovat to nepostižitelné a magické v životě...
prostory slouží také obyvatelům města. Je tu jedinečný Slavnostní
sál a útulné salónky, v nichž se konají nejrůznější kulturní programy, konference a setkání. Pro mne je to od začátku padesátých let
„hotel plný filmů“. Zažila jsem tu všechny filmové festivaly až do
roku 1978, kdy byl pro tyto účely postaven hotel Thermal. Ještě
dnes tu má festival své zázemí. Bydlí zde významní hosté a promítají se tu filmy. Film prostě z hotelu neodešel a nikdy neodejde.
Jak se vám žije v Karlových Varech?
V Karlových Varech se mi žije dobře. Do tohoto města jsem se
dobrovolně přistěhovala v roce 1955 a nikdy jsem toho nelitovala.
A to přesto, že jsem tu zažila chvíle velké radosti, ale i smutku.
Karlovy Vary mají velkou magickou moc navracet lidem zdraví.
A těm, kteří zde žijí, pomáhají pochopit mnohé z tajemství bohaté
historie i přírodních krás, které je obklopují.
EIN GESPRÄCH
MIT DER BEWUNDERTEN JOURNALISTIN
Co byste vzkázala našim čtenářům?
Tyto řádky jsou určeny především hotelovým hostům, ale předpokládám, že je čtou i zaměstnanci hotelu. Ti všichni, kteří se tu potkávají, by neměli ani na okamžik zapomenout, jaká je to čest zde
bydlet a pracovat. Měli by si denně s úctou připomínat, kdo všechno hotel založil a během staletí přispíval k jeho rozkvětu. A že
chodit po stopách všech těch významných lidí, kteří tu bydleli,
koncertovali, radovali se i trápili, je vlastně výsada.
Máte ve městě své oblíbené místo?
Jsou hned tři. Za prvé zajímavá architektura parku u hotelu
Imperial, kde se dá po většině roku vychutnat zvláštní ticho a tušená vznešenost celého areálu. Za druhé je to Beethovenův salónek
v Grandhotelu Pupp, kde se každoročně těším na vzrušenou atmosféru tiskových konferencí Mezinárodního filmového festivalu
a během celého roku na pondělní setkávání s přáteli karlovarského
Rotary klubu. A konečně je to skála Parnas ve stráni nad Galerií
umění s nádhernou básní francouzského emigranta barona
A.du Faye z roku 1798, opěvující Vřídlo a přírodu Karlových Varů,
ale také vyjadřující smutek a touhu po vlasti.
Anna Fidlerová ist die Doyenne der Karlsbader Journalisten. In ihren
mehr als neunzig Jahren hat sie klare Meinungen, sie schreibt kulti­
vierte Artikel und kennt gründlich das Thema, über das sie schreibt.
In Karlsbad lebt sie seit dem Jahre 1955.
Bis 1969 arbeitete sie als Journalistin. In den Jahren der Normalisierung
durfte sie Ihren Beruf nicht ausüben und arbeitete als Putzfrau und
technische Schreibkraft. Nach dem Jahre 1989 kehrte sie zu ihrem
Journalistenberuf. Sie ist Autorin der regionalen Herausgaben „Tajemství
třináctého pramene” über die Geschichte der Herstellung von Becherovka
und „Údolí živé vody”, wo sie die Geschichte der Stadt und des Bades
St. Joachimsthal (Jáchymov) schildert. Im Jahre 1998 erhielt sie für ihre
journalistische Tätigkeit und bürgerliches Verhalten den Preis der
Stadt Karlsbad. Zurzeit schreibt sie in die Zeitschrift Promenáda und in
die Tageszeitung Mladá fronta DNES. Sie ist das Beispiel einer ver­
antwortungsvollen und ehrlichen Journalistin, ihr gelingt es, wahrhaftig
die Atmosphäre der Ereignisse zu dokumentieren und das Unwahr­
nehmbare und das Magische im Leben aufzudecken ...
Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp?
Ačkoliv je to hotel určený k pobytu hostů, je to i místo, jehož četné
Wie lebt es sich Ihnen in Karlsbad?
In Karlsbad lebt es sich mir gut. In diese Stadt zog ich im Jahre 1955
10
Interview
freiwillig um und ich habe es nie bereut, obwohl ich hier glückliche
sowie traurige Momente erlebte. Karlsbad hat eine bedeutende magische Kraft den Leuten die Gesundheit zurückzugeben. Und denen, die hier leben, hilft es viele Geheimnisse der reichen Geschichte
und der Naturschönheiten, die es umgeben, zu begreifen.
Haben Sie in der Stadt Ihren Lieblingsort?
Es sind gleich drei. Erstens die merkwürdige Parkarchitektur am
Hotel Imperial, wo man das meiste Jahr über eine seltsame Ruhe
und die geahnte Noblesse des gesamten Geländes auskosten kann.
Zweitens ist es der Beethovensalon im Grandhotel Pupp, wo ich
mich alljährlich auf die aufgeregte Atmosphäre der Presse­kon­
ferenzen des Internationalen Filmfestivals und das ganze Jahr über
auf die Montagstreffen mit den Freunden des Karlsbader Rotary
Klubs freue. Und schließlich ist es der Parnass Felsen im Hang über
der Kunstgalerie mit dem wunderschönen Gedicht des französischen Emigranten, des Barons A. du Faye aus dem Jahre 1798, das
den Sprudel und die Natur von Karlsbad preist, das jedoch auch
Trauer und Sehnsucht nach der Heimat ausdrückt.
Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp?
Obwohl das Hotel zum Aufenthalt von Gästen bestimmt ist, ist es
auch ein Ort, dessen zahlreiche Räume auch den Einwohnern der
Stadt dienen. Es gibt hier den einmaligen Festsaal und die gemütlichen Salons, in denen verschiedene Kulturprogramme, Konferenzen
und Treffen stattfinden. Für mich ist es von Anfang der fünfziger
Jahre „ein Hotel voller Filme“. Ich erlebte hier alle Filmfestivals bis
1978, als man zu diesem Zweck das Hotel Thermal baute. Noch
heute hat hier das Festival seinen Rückhalt. Es wohnen hier die
bedeutendsten Gäste und man zeigt hier die Filme. Der Film ging
einfach aus dem Hotel nicht weg und wird niemals gehen.
Was würden Sie unseren Lesern ausrichten?
Diese Zeilen sind vor allem für die Hotelgäste bestimmt, aber ich
vermute, dass sie auch die Hotelangestellten lesen. Die alle, die sich
hier begegnen, sollten keinen Augenblick vergessen, welche Ehre es
ist, hier zu wohnen und zu arbeiten. Sie sollten sich jeden Tag mit
Respekt daran erinnern, wer das Hotel gründete und wer während
der Jahrhunderte zu seinem Aufschwung beitrug. Und dass es eigent­
lich ein Privileg ist, in den Stapfen der vielen bedeutenden
Persönlichkeiten, die hier wohnten, konzertierten, sich freuten und
sich kränkten, zu gehen.
AN INTERVIEW
WITH AN ADMIRABLE JOURNALIST
Anna Fidlerová is a doyen of Karlovy Vary journalists. Though she
is more than ninety years old, her articles are sophisticated with ob­
jective opinions and deep knowledge o the problems she writes about.
She has been living in Karlovy Vary since the year 1955. She worked
as a journalist until 1969. She was not allowed to practise her pro­
fession in normalization years and made her living as a cleaning
woman and typist. She returned to her occupation as an external
co-operator with the local media after the year 1989. She is the au­
www.pupp.cz
thor of regional publications ”The Mystery of the Thirteenth Spring“
about the history of the Becherovka liqueur production and ”The
Valley of the Elixir of Life“ where she makes readers acquainted with
the history o the town and spa of Jáchymov. She was awarded the
Prize of the Town of Karlovy Vary for her journalism activities and
civil stances in 1998. At present she writes for the magazine
Promenáda and the daily Mladá fronta DNES. She is an example of
a responsible and honest journalist who describes the atmosphere of
events in accordance with the truth and reveals the imperceptible
and magical moments in life...
How do you like living in Karlovy Vary?
I do like living in Karlovy Vary. I moved into this town voluntarily
in 1955 and I have never regretted it although I have experienced
both very happy and very sad times here. Karlovy Vary has the
power to restore people´s health. And it helps those living here to
get to understand many a mystery from the eventful history and the
beauties of nature surrounding them.
Do you have your favourite place in the town?
They are even three of them. It is first of all the special architecture of the Imperial Hotel, where you can enjoy special silence and
the grandeur of the all grounds for almost the whole year. Then it
is Beethoven Lounge in the Grandhotel Pupp where I look forward to the excited atmosphere of press conferences of the
International Film Festival every year and Monday meetings of
the friends from the Karlovy Vary Rotary Club during the whole
year. And, finally, it is the rock Parnas on the hillside above the
Art Gallery with a beautiful poem by the French immigrant Baron
A. du Fay dating from 1798. It glorifies the Sprudel and the nature of Karlovy Vary, but it also expresses sadness and desire for
a native land.
What relationship do you have to the Grandhotel Pupp?
Though the hotel is aimed at stays of guests, it is also a place whose
numerous rooms are here for the inhabitants of the town. There are
the unique Festive Hall and cosy lounges where various cultural
programmes, conferences and meetings are held. It has been
”a hotel full of films“ for me since the early 1950s. I experienced all
film festivals up to 1978 here, when the Hotel Thermal was built for
this purpose. The Pupp provides support to the film festival even
today. Prominent visitors stay here and films are shown here. Film
has never left the hotel and it never will.
What message would you like to send to our readers?
These lines are aimed first of all at hotel guests but I suppose that
the hotel staff read them too. All those people who meet here
should not forget even for a single moment that staying and working here is an honour. They should remember with respect all
those who founded the hotel and have contributed to its boom for
centuries. And that walking in the footsteps of all those prominent
personalities that lived, gave concerts, and were happy or worried
here is actually a privilege.
11
Otec
zakladatel
Saga of the Pupp Family
Historie Grandhotelu Pupp začíná
jako pohádkový příběh o chudém
chlapci, jenž se výhodným sňatkem se zámožnou nevěstou stal
boháčem. Příběh Puppu je
však pravdivý. Podívejme
se do mlžného zrcadla času...
V roce 1767 přišel z Veltrus
u Kralup nad Vltavou do
Karlových Varů za prací mladý muž (*1743), jenž se jmenoval Johann Georg Pupp.
Jeden čas byl Pupp cukrářem
u hraběte Chotka na jeho zámku
ve Veltrusech, kde se patrně vyučil.
Někde se píše, že Pupp přijel do
Karlových Varů s hrabětem Chotkem
poprvé již v roce 1759. Upřesněme, že
Puppovo původní jméno bylo Popp či Pop,
až v Karlových Varech se cukrář začal někdy po roce
1775 psát Pupp. Motivy této drobné úpravy jména neznáme.
Zaměstnání si mladý Pupp našel u váženého karlovarského cukráře
a kavárníka (coffetiéra) Mitterbachera v jeho domě Zelený meloun
na Staré louce čp. 332. U Mitterbacherů Pupp našel nejen práci, ale
i svou milovanou ženu. V roce 1775 si Johann Georg Pupp vzal za
manželku Mitterbacherovu jedinou dceru Franzisku. Z bohatého
svatebního věna počal od Becherů skupovat Český sál. Tím udělal
velmi výhodný, možno říci životní obchod, protože Český sál byl
společně se Saským sálem nejvíce prosperujícím pohostinským
střediskem lázeňského města. Na budově Českého sálu však vázly
ještě nějaké dluhy, jejichž splácení se manželům Puppovým protáhlo až do roku 1782, kdy se Český sál konečně stal jejich majetkem
nezatíženým břemeny. V témže roce Pupp koupil i přilehlou lipovou Alej, v níž na žádost hostů zvětšil počet laviček. Cesty Aleje
upravil pro jízdu na koni a vjezd kočárů. Johann Georg Pupp byl
obchodně velmi zdatný a brzy Český sál a Alej nesly jeho jméno, tj.
Puppovský či Poppovský sál a Puppovská alej.
Český sál měl v přízemí a v patře celkem tři velké sály, v nichž se
konaly všechny slavnosti, bály a hostiny šlechty. Koncerty se konaly
12
v patře, protože zdejší sál byl větší a měl
velmi dobrou akustiku. Johann Georg
Pupp si byl dobře vědom společenského a ekonomického potencionálu svého majetku a investoval
do něj proto velké finanční prostředky. K Českému sálu patřil
rovněž pozemek se zmíněnou
alejí lip, v níž se za časů Johanna
Georga Puppa každý rok v létě
odehrávaly velkolepé slavnosti.
Z těchto oslav vydatně profitoval
především hostinský Pupp. Johannu
Georgovi to však nestačilo…
Der Gründungsvater
Die Geschichte von Grandhotel Pupp beginnt wie ein Märchen über einen armen
Jungen, der durch vorteilhafte Heirat mit einer wohlhabenden Braut, zu einem reichen Mann wurde. Die
Geschichte von Pupp ist aber kein Märchen und so blicken wir in
den nebeligen Spiegel der Zeit…
Im Jahre 1767 kam aus Weltrus (Veltrusy) bei Kralup an der
Moldau (Kralupy nad Vltavou) wegen Arbeit ein junger Mann
(*1743) nach Karlsbad, der Johann Georg Pupp hieß. Eine Zeit lang
war er Konditor bei Grafen Chotek auf seinem Schloss in Weltrus
(Veltrusy), wo er wahrscheinlich die Lehre abschloss. Irgendwo
schreibt man, dass Pupp nach Karlsbad mit dem Grafen Chotek das
erste mal bereits im Jahre 1759 kam. Pupps ursprünglicher Name
war Popp oder Pop, erst in Karlsbad schrieb sich der Konditor irgendwann nach dem Jahre 1775 Pupp. Die Gründe für diese winzige Namenskorrektur kennt man nicht.
Einstellung fand der junge Pupp bei dem geehrten Karlsbader
Konditor und Cafébesitzer (Coffetiér) Mitterbacher in seinem
Haus Grüne Melone auf der Alten Wiese Nr. 332. Bei den
Mitterbachers fand Pupp nicht nur Arbeit, sondern auch seine geliebte Ehefrau. Im Jahre 1775 heiratete Johann Georg Pupp
Mitterbachers einzige Tochter Franziska. Von reicher Mitgift begant er von den Bechers den Böhmischen Saal auf zu kaufen, Teil
Saga of the Pupp Family
für Teil. Somit machte er sehr günstiges, man kann sagen, das
Geschäft seines Lebens. Denn der Böhmische Saal war gemeinsam
mit dem Sächsischen Saal die meist prosperierende Gastwirtschaft
in der Kurstadt. Am Saalgebäude lasteten aber noch einige
Schulden, die das Ehepaar Pupp bis 1782 abbezahlte, als der
Böhmische Saal endlich zu ihrem schuldenfreien Besitz wurde. Im
gleichen Jahr kaufte Pupp auch die anliegende Lindenallee, in der
er auf Wunsch der Gäste mehrere Bänke platzierte. Die Wege der
Allee passte er für das Pferdereiten und die Kutschenfahrt an.
Johann Georg Pupp war ein guter Geschäftsmann und bald trugen
der Böhmische Saal und die Allee seinen Namen, d. h. Pupp- oder
Poppischen Saal und Puppische Allee.
Der Böhmische Saal hatte im Erdgeschoss und im Stock insgesamt
drei große Säle, in denen alle Feste, Bälle und Festmahle des Adels
stattfanden. Konzerte fanden im Stock statt, weil der hiesige Saal
größer war und sehr gute Akustik hatte. Johann Georg Pupp war
sich gut des gesellschaftlichen und ökonomischen Potentials seines
Eigentums bewusst und investierte in ihn deshalb große finanzielle
Mittel. Zum Böhmischen Saal gehörte auch das Grundstück mit
der erwähnten Linderallee, in der sich in der Zeit von Johann
Georg Pupp jedes Jahr im Sommer großartige Feiern abspielten.
Aus diesen Festen profitierte erträglich vor allem der Gastwirt
Pupp. Ihm reichte es aber nicht…
Founding Father
The history of Grandhotel Pupp is like a fairytale about a poor boy
who became rich by marrying a wealthy girl. But, the story of the
Pupp is true. So, let us look into the misty mirror of time...
In 1767, a young man (*1743) named Johann Georg Pupp came to
work in Carlsbad from Veltrusy near the town of Kralupy nad Vltavou.
He some time worked as a confectioner to Count Chotek at his castle
in Veltrusy, where he had probably spent his apprentice years. Some
www.pupp.cz
sources indicate that Pupp came to Carlsbad with Count Chotek as
early as in 1759. This claim can neither be ruled out, nor confirmed.
For the sake of accuracy, however, we should mention that Pupp's
original name had been Popp or Pop. The confectioner began writing
his name as Pupp in Carlsbad at some time after the year 1775. The
motive for this minor modification of his name is unknown. Young
Pupp found a job with respected Carlsbad confectioner and coffeehouse proprietor (coffetiér) Mitterbacher in his house (No. 332) on the
Old Meadow promenade, which bore the name The Green Mellon.
Pupp not only found a job with the Mitterbacher family but also his
beloved wife. In 1775, Johann Georg Pupp married Mitterbacher's
only daughter, Franziska. Johann used his wifeś dowry to buy
Bohemian Hall from the Bechers step by step. It was quite a bargain perhaps the deal of his life. Czech Hall and Saxony Hall were the most
prosperous hospitality facilities in the spa. However, Czech Hall was
encumbered with debts and their settlement was protracted until 1782
when Franziska and Johann Georg Pupp finally succeeded in freeing
the hall of all burdens. That year, Pupp also acquired the adjacent lime
tree alley where he increased the number of benches upon the request
of the guests. Moreover, he repaired the alley paths, making them accessible for guests on horseback and in carriages.
Johann Georg Pupp was an able businessman, and both Czech Hall
and the Alley soon acquired his name - i.e. the Pupp or Popp Hall
and the Pupp Alley. Czech Hall housed three spacious saloons on the
ground floor and the first floor, which served as a venue for all the
festivities, balls, and banquets of the nobility. Concerts took place on
the first floor, which provided more space and very good acoustics.
Johann Georg Pupp was well aware of the social and business potential of his property and, thus, he invested immense funds into it.
The section of land with the lime tree alley adjacent to Czech Hall was
where grand festivities took place every summer. It was Pupp who
profited from these banquets. But John Georg was not satisfied…
13
Offers
G olf & S pa
Golfový ráj a luxusní Pupp Royal Spa Vás nechají oddechnout od
všedních starostí. Gastronomie Grandhotelu Pupp se postará o deli­
kátní gurmánský zážitek. Nenechte si pobyt v Grandhotelu Pupp ujít.
• ubytování se snídaní na tři noci
• tee time na dvou golfových hřištích v regionu
• golfový dárek na pokoji
• večeře v jedné z hotelových restaurací
• golfová masáž v délce 45 minut v Pupp Royal Spa
• pozdní odjezd dle aktuální možnosti
• vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami
po jeho otevření koncem dubna 2013
• denně jsou Vám k dispozici další restaurace,
bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp
• pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher´s Baru
s živou hudbou a kasina přímo v hotelu
Nabídka platná v období 1.4.-31.10. 2013
Das Golfparadies und das luxuriöse Pupp Royal Spa lassen Sie
Alltagssorgen vergessen. Die Gastronomie des Grandhotels Pupp
kümmert sich um delikate Gourmeterlebnisse. Lassen Sie sich einen
Aufenthalt im Grandhotel Pupp nicht entgehen.
• Übernachtung mit Frühstück für drei Nächte
• Tee Time auf zwei Golfplätzen in der Region
• Golf-Präsent auf dem Zimmer
• Abendessen in einem der Hotelrestaurants
• Golfmassage (45 Minuten) im Pupp Royal Spa
• späte Abreise je nach aktueller Möglichkeit
• Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool
und Saunen nach seiner Eröffnung Ende April 2013
• täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Bouti­
quezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung
• für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den
Besuch der Becher´s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel
Angebot gültig im Zeitraum 1.4.-31.10. 2013
14
The Golf Paradise and the luxurious Pupp Royal Spa will help you
forget your day-to-day worries. The gastronomic services of the
Grandhotel Pupp guarantee a delicious gourmet experience.
Do not miss the opportunity to stay at the Grandhotel Pupp.
• accommodations with breakfast for three nights
• tee times on two local golf courses
• a golf present in your room
• dinner in one of the hotel restaurants
• a 45 min. golf massage in the Pupp Royal Spa
• extended checkout time might be possible depending
on the current situation
• entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool
and saunas after its opening by end of April 2013
• more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground
floor of Grandhotel Pupp are available to you every day
• for your evening entertainment, we recommend visiting Becher’s
Bar with live music and the hotel casinos
The offer is valid between 1st April and 31st October. 2013
Grandhotel Pupp ★★★★★
-10 % 1.-26.4.2013
Junior suite
645 EUR
582 EUR
Double room superior
555 EUR
501 EUR
Double room comfort
495 EUR
447 EUR
single room
705 EUR
636 EUR
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt
Prices per person and stay
Tel.: +420 353 109 631 • [email protected]
online booking • www.pupp.cz
Offers
TOULKY HISTORIÍ
Seznamte se s dlouhou a slavnou historií Grandhotelu Pupp.
Objevte historické krásy Karlových Varů. Budete odjíždět
plni dojmů a zcela jistě se budete chtít vrátit brzy zpět.
• komfortní ubytování se snídaní na dvě noci
• kniha Příběh Grandhotelu Pupp z limitované edice
po příjezdu na pokoji
• Guest Service Vás provede prostorami Grandhotelu Pupp
• slavnostní večeře v jedné z našich hotelových restaurací
• prohlídka lázeňského města s výkladem
• návštěva muzea Jan Becher a městského muzea Karlovy Vary
• vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami
po jeho otevření koncem dubna 2013
• denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique
zóna v přízemí Grandhotelu Pupp
• pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher´s Baru
s živou hudbou a kasina přímo v hotelu
EIN SPAZIERGANG DURCH DIE GESCHICHTE
TAKE A STROLL THROUGH THE PAST
Learn more about the long and glorious history of the Grandhotel
Pupp. Discover the historical beauty of Karlovy Vary. You will leave
with fantastic memories and will surely want to come back soon.
• comfortable accommodation for two nights, breakfast included
• The Story of the Grandhotel Pupp, a limited edition book
available in your room
• our Guest Service will guide you through the Grandhotel Pupp
• a grand dinner in one of our hotel restaurants
• guided tour of the spa town
• visit of the Jan Becher museum and the Karlovy Vary town museum
• entry to the fitness centre and wellness centre facilities with pool
and saunas after its opening by end of April 2013
• more restaurants, bars, and the boutique lounge on the ground
floor of Grandhotel Pupp are available to you every day
• for your evening entertainment, we recommend visiting Becher’s
Bar with live music and the hotel casinos
Machen Sie sich mit der langen und berühmten Geschichte
des Grandhotels Pupp bekannt. Entdecken Sie die historischen
Schönheiten Karlsbads. Sie werden es voller Eindrücke verlassen
und ganz sicher bald wiederkommen wollen.
• komfortable Übernachtung mit Frühstück für 2 Nächte
• Buch Geschichte des Grandhotels Pupp aus der limitierten
Edition nach Ankunft im Zimmer
• der Guest Service führt Sie durch die Räume des Grandhotels Pupp
• festliches Abendessen in einem unserer Hotelrestaurants
• Besichtigung der Kurstadt mit Führung
• Besuch des Museums Jan Becher und des Stadtmuseums Karlsbad
• Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool
und Saunen nach seiner Eröffnung Ende April 2013
• täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die
Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung
• für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den
Besuch der Becher´s Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel
Grandhotel Pupp ★★★★★
-10 % 15.5.-28.6.2013
Junior suite
400 EUR
360 EUR
Double room superior
340 EUR
306 EUR
Double room comfort
300 EUR
270 EUR
single room
460 EUR
414 EUR
Ceny za osobu a pobyt / Preise pro Person und Aufenthalt
Prices per person and stay
Tel.: +420 353 109 631 • [email protected]
online booking • www.pupp.cz
15
Gastronomy
GrandrestaurantPupp
❖
Vůně Francie
Březen 2013
DÜFTE FRANKREICHS
März 2013
Naše první jarní menu vychází z francouzských kuchařských
­tradic. Dodá Vám sílu a svěžest a povzbudí Vaše euforické pocity
z probouzejícího se jara.
Unser erstes Frühlingsmenü basiert auf der Tradition der französischen Küche. Es schenkt Ihnen die Kraft und die Frische und es
stimuliert Ihre euphorischen Gefühle vom erwachenden Frühling.
Studený předkrm
Carpaccio z mušlí sv. Jakuba s marinovanými koktejlovými rajčátky
a vinaigrettem z medové hořčice
Kalte Vorspeise
Carpaccio aus den Jakobsmuscheln mit marinierten
Cocktailtomaten und einem Honig-Senf-Vinaigrette Dressing Polévka
Krémová polévka Camembert de Normandie se strouhaným
lanýžem a opečenou francouzskou bagetou s bylinkovým máslem
Suppe
Cremesuppe Camembert de Normandie mit geriebener Trüffel
und geröstetem französischem Baguette mit Kräuterbutter
Hlavní chod
Do růžova pečená telecí svíčková na čerstvém tymiánu, doplněná
o confit z kachních žaludků, grilovaná baby zelenina, pošírované
soudky brambor se šafránem, telecí jus se stročkem
nebo
Pečené filátko kambaly, zeleninové lečo ratatouille,
pečená brambora s koprovým dipem
a s omáčkou z belgické čokolády
Hauptgericht
Rosa gebratene Kalbslende mit frischem Thymian vollendet
um Entenmagen Confit, gegrilltes Baby Gemüse, pochierte
Kartoffeln mit Safran gefüllt, Kalbsjus mit Totentrompeten
oder
Gebratenes Steinbuttfilet, Gemüseletscho Ratatouille, gebratene
Kartoffel mit Dilldip und mit einer Soße aus belgischer
Schokolade
Dezert
Grilovaná hruška se skořicovou pěnou Sabayone,
se zmrzlinou z vlašských ořechů a omáčkou z čerstvých brusinek
Dessert
Gegrillte Birne mit Zimtschaum Sabayon, mit Walnusseis
und Soße aus frischen Preiselbeeren
16
Gastronomy
THE SMELL OF FRANCE
March 2013
Our first spring menu is based on French cooking traditions. It
will give you strength and vigour and will stimulate your euphoric
feelings aroused by the oncoming spring.
❖
VÍTÁNÍ JARA
Duben 2013
Drůbež, telecí, ryby a mladá zeleninka - jak jinak vítat v kuchyni
jaro? Vybrali jsme pro Vás neodolatelné receptury. Dobrou chuť!
Cold starter
Carpaccio from shells of St. James with marinated cocktail
tomatoes and vinaigrette dressing from honey mustard
Studený předkrm
Galantina ze žlutomasého kuřete s bylinkovou pěnou doplněná
o roketový salátek a rajčatové chutney se zázvorem
a rybízovým octem
Soup
Cream soup Camembert de Normadie with grated truffle
and roast French baguette with herbal butter
Polévka
Consommé z králíka se žemlovými knedlíčky,
julienne z hráškových lusků a ztraceným vejcem
Main course
Roast fillet of veal with fresh thyme complemented with confit
duck stomachs, grilled baby vegetables, poached potatoes
with saffron and veal jus with black chanterelle
or
A roast fillet of kambala fish, vegetable ratatouille,
roast potatoes with dill dip and sauce from Belgian chocolate
Hlavní chod
Pomalu vařené ramínko z mladého telete Tafelspitz s kořenovou
zeleninou a pórkem v silném telecím consommé, doplněné
o lisované brambory s listy špenátu, dip z čerstvého křenu a hořčice
nebo
Pečené filátko alpského sivena s libečkovým máslem, restovaná
růžičková kapusta, karotkové pyré a šalotková omáčka
Dessert
Grilled pear with cinnamon mousse Sabayon,
walnut ice-cream and sauce from fresh cranberries
Dezert
Pečený koláč s čerstvým krémem a drcenými pistáciemi,
rybízový sorbet a malinová omáčka
www.pupp.cz
17
Gastronomy
FRÜHLINGS BEGRÜSSUNG
WELCOMING THE SPRING
Geflügel, Kalbfleisch, Fisch und junges Gemüse - wie anders sollte
man in der Küche den Frühling begrüßen? Man hat für Sie unwiderstehliche Rezepturen vorbereitet. Guten Appetit!
Poultry, veal, fish and young vegetables - how else to welcome
spring in the kitchen? We have chosen irresistible recipes for you.
Bon appétit!
Kalte Vorspeise
Galantine aus Gelbfleisch-Hähnchen mit Kräuterschaum, mit Rauke­
salat und Ingwer-Tomaten-Chutney und Johannisbeeren-Essig
Cold starter
Galantine from yellow meat chicken with herbal mousse complemented
with rucola and tomato chutney with ginger and currant vinegar
Suppe
Kaninchen-Consommé mit Semmelknödeln,
Erbsenschoten-Julienne, verlorenes Ei
Soup
Rabbit consommé with small bread dumplings, julienned pea
pods and a poached egg
Hauptgericht
Langsam gekochte junge Kalbsschulter (Tafelspitz)
mit Wurzelgemüse und Porree im starken Kalbsconsommé,
mit Presskartoffeln und Blattspinat,
frischer Meerrettichdip und Senf
oder
Gebratenes Saiblingsfilet mit Liebstöckelbutter, gerösteter
Rosenkohl, Karottenpüree und Schalottensoße
Main course
Slowly cooked veal shoulder from the Tafelspitz calf with root
vegetables and leek in strong veal consommé complemented
with mashed potatoes with spinach leaves, dip from fresh
horseradish and mustard
or
Roast fillet of Alpine brook trout with lovage butter, fried Brussels
sprouts, carrot purée and shallot sauce
Dessert
Gebackener Kuchen mit frischer Creme und gemalmten Pistazien,
Johannisbeerensorbet und Himbeersoße
Dessert
Baked cake with fresh cream and crushed pistachio nuts,
currant sorbet and raspberry sauce
April 2013
18
April 2013
Gastronomy
❖
SVÁTEK CHŘESTU
Květen 2013
DAS SPARGELFEST
Mai 2013
Královská zelenina bude ozdobou Vaší květnové tabule. Sestavené
menu je nejen delikátní, ale je i šetrné k Vaší linii a prospěšné Vaší
kondici.
Das Königsgemüse wird Ihren Tisch im Mai schmücken. Das
zusammengestellte Menü ist nicht nur köstlich, sondern auch
schonend für Ihre Linie und zuträglich Ihrer Kondition.
Studený předkrm
Chřestový salátek s hoblinkami sýru Pecorino, marinovanými plátky skotského lososa a koprovým dipem
Kalte Vorspeise
Der Spargelsalat mit Spänen des Pecorinokäses, marinierte
Scheiben vom schottischen Lachs und Dilldip
Polévka
Cappuccino ze zeleného chřestu s krevetami
a espumou z bílého chřestu
Suppe
Cappuccino aus Grünspargel und mit Garnelen
und Weißspargelschaum (Espuma)
Hlavní chod
Pečené kuřecí prso Supreme marinované ve vinné hořčici,
blanšírovaný zelený chřest v muškátovém vývaru,
italské krémové risotto s parmezánem, máslová omáčka
nebo
Steak z mečouna s čerstvým tymiánem, lehce pečeným zeleným
a bílým chřestem, bramborové pyré a žloutková omáčka
s bílým vínem
Hauptgericht
Gebratene Hähnchenbrust Supreme mariniert in Weinsenf,
blanchierter Grünspargel in Muskatbrühe,
italienisches Creme Risotto mit Parmesan, Buttersoße
oder
Schwertfischsteak mit frischem Thymian, leicht gebratenem
Grün- und Weißspargel, Kartoffelpüree und Eigelbsoße
mit Weißwein
Dezert
Grilované jahody s karamelem a zeleným pepřem,
doplněné o mousse z bílého chřestu s vanilkovou zmrzlinou
Dessert
Gegrillte Erdbeeren mit Karamell und grünem Pfeffer,
Weißspargelmousse und Vanilleeis
www.pupp.cz
19
Gastronomy
A HOLIDAY OF ASPARAGUS
May 2013
This royal vegetable will decorate your table in May. The menu is
not only delicate but it is also beneficial to your health and it helps
you to be fresh and full of strength.
Cold starter
Salad from asparagus with Pecorino cheese shavings, marinated
fillets of Scottish salmon and dill dip
Soup
Cappuccino from green asparagus with shrimps
and mousse from white asparagus (espuma)
20
Main course
Roast chicken breast Supreme marinated in wine mustard,
blanched green asparagus in nutmeg stock,
Italian cream risotto with Parmesan cheese
and butter sauce
or
Steak from swordfish with fresh thyme,
slightly baked green and white asparagus,
potato purée and yolk sauce with white wine
Dessert
Grilled strawberries with caramel and green pepper
complemented with mousse from white asparagus
and vanilla ice-cream
A Thousand Tastes of Whisky
Důležité jsou sudy
Sudy zásadně ovlivňují zrání whisky, a proto je jejich výběru věnována velká pozornost. Původní destilát je bezbarvý, teprve postupem doby získává barvu ze dřeva sudu, ve kterém zraje. Zrání je
ovlivňováno druhem dřeva, předchozím použitím sudu, ale třeba
i polohou sudu. Důležitá je zejména doba, po kterou whisky v sudu
zraje. Při delším zrání může whisky ze sudu vylouhovat hodně taninu a mít až dřevitou příchuť.
Sudy jsou vyráběny z dubu španělského, který obsahuje více pryskyřice, méně používaného dubu francouzského či amerického bílého dubu. Americký dub je tvrdší a whisky v něm zraje pomaleji. Zajímavou
zvláštností jsou sudy z japonského dubu mizunara. Velmi ojediněle se
objeví sud z jiného dřeva, třeba z ořechu či dokonce mahagonu.
Téměř všechny skotské whisky zrají v dubových sudech, jejichž
dřevo není příliš pórovité.
Skotská whisky zrála původně v sudech dovážených z Anglie. Tam
se však zásoba dubového dřeva rychle vyčerpala, a tak vznikla
vlastně z nouze cnost: plnění whisky do již použitých sudů, což je
dnes nejpodstatnější pro chuť a kvalitu nápoje.
Sudy dříve použité pro zrání sherry
V Anglii bylo v oblibě pití sherry, které se tam dováželo ze Španělska,
a sudy zbývaly. Dodávaly se tedy do Skotska, kde byly používány ke
zrání whisky, kterou zjemňují a dávají jí ořechově vínovou příchuť
a plnost. Proto v současné době jsou pro potřeby Skotska vyráběny
ve Španělsku nové sudy, záměrně nejdříve plněné sherry.
Sudy dříve použité pro zrání bourbonu
Zásoby sudů po sherry se však rychle vyčerpávaly, proto začaly být
www.pupp.cz
používány sudy po bourbonu. Jsou vypalované, a tím poměrně
snadno předávají nápoji příchuť vanilinu, karamelu, taninu i další
aroma. Používají se velmi často, některé palírny používají jen tyto
sudy. Mají i tu výhodu, že je snadné je získat v USA - bourbon
podle amerického zákona smí zrát v sudu pouze jednou.
Sudy dříve použité pro zrání portského a madeiry
Tyto sudy jsou používány v menší míře pro zrání, častěji pro dozrávání, kdy whisky zraje např. v sudech po bourbonu a pro zjemnění
se půl roku až dva roky nechává dozrát v těchto sudech.
Sudy dříve použité pro zrání rumu
Největší úspěch zatím měly sudy po rumu Demerara, které byly použity pro dozrávání (až 3 roky), jen výjimečně pro celou dobu zrání.
Jako první s tímto pokusem započali v Glenrothes a Springbank
a výsledek byl uspokojivý. Řada dalších palíren je následuje.
Sudy dříve použité pro zrání koňaku a armaňaku
Sudy byly použity pouze k dozrávání, ale v některých palírnách
tyto zkoušky nebyly vždy úspěšné (např. Glenmorangie).
Sudy použité pro zrání vína
Jako novinka jsou v poslední době používány sudy po víně. Jsou
z francouzského nebo středoevropského dubu.
Sudy nové, vypálené jsou používány především pro zrání obilné
(grain) whisky.
Sudy zcela nové jsou používány jen výjimečně.
Je zajímavé, že v Laphroaig zrála whisky i v sudu od české slivovice.
Její osud se nepodařilo zjistit, jednalo se o jakési privátní plnění.
Z knihy Vladimíra Kulhánka Velká kniha o whisky, Dokořán (2007).
Pokračování příště.
21
A Thousand Tastes of Whisky
Wichtig sind die Fässer
Die Fässer beeinflussen wesentlich die Reifung des Whiskys, des­
halb wird derer Auswahl große Aufmerksamkeit gewidmet. Das
ursprüngliche Destillat ist farblos, erst mit der Zeit bekommt es die
Farbe vom Holz des Fasses, in dem es reift. Die Reifung wird von
der Holzart, von der vorherigen Nutzung des Fasses, sowie von
dem Standort des Fasses beeinflusst. Wichtig ist vor allem die Zeit,
die der Whisky im Fass reift. Beim längeren Reifen kann der
Whisky aus dem Fass viel Tannin auslaugen und er kann einen
Holzgeschmack haben.
Die Fässer werden aus der spanischen Eiche hergestellt, die mehr
Harz beinhaltet, weniger wird die französische Eiche oder die amerikanische Weiß-Eiche gebraucht. Die amerikanische Eiche ist
härter und der Whisky reift in ihr langsamer. Interessant sind die
Fässer aus der japanischen Eiche Mizunara. Sehr selten gibt es ein
Fass aus einer anderen Holzart, zum Beispiel aus Nussbaum oder
sogar Mahagoni.
Fast alle Scotch Whiskys reifen in Eichenfässern, deren Holz nicht
sehr porenartig ist.
Der Scotch Whisky reifte ursprünglich in Fässern, die aus England
importiert wurden. Dort erschöpfte sich jedoch schnell der Vorrat
an Eichenholz, und so entstand eigentlich aus der Not eine Tugend:
die Füllung von Whisky in bereits benutzte Fässer, was heute am
wichtigsten für den Geschmack und die Qualität des Getränkes ist.
Fässer, die zuerst für die Reifung von Sherry benutzt wurden
In England trank man sehr gern Sherry, den man dorthin aus
Spanien einführte. Die Fässer blieben übrig und so lieferte man sie
nach Schottland, wo in ihnen der Whisky reifte. Sie verfeinern ihn
und geben ihm einen Nuss- und Weingeschmack und die Fülle.
Deshalb werden heute für Schottland in Spanien neue Fässer hergestellt, zuerst absichtlich mit dem Sherry gefüllt.
Fässer die zuerst für die Reifung von Bourbon benutzt wurden
Der Vorrat an Fässern nach Sherry wurde jedoch schnell verbraucht, deshalb begann man, die Fässer nach Bourbon zu benut-
22
zen. Sie sind ausgebrannt, und somit übergeben sie dem Getränk
ziemlich leicht einen Geschmack von Vanillin, Karamell, Tannin
und weitere Aromas. Man benutzt sie sehr oft, manche Brennereien
benutzen nur diese Fässer. Sie haben auch den Vorteil, dass man sie
in den USA einfach erhält - Bourbon darf im Fass laut des amerikanischen Gesetzes nur einmal reifen.
Fässer, die zuerst für die Reifung von Portwein
und Madeira benutzt wurden
Diese Fässer werden in einem geringeren Ausmaße für die Reifung
benutzt, öfter für die Nachreifung, wo der Whisky z. B. in den
Fässern nach Bourbon reift und wegen der Verfeinerung lässt man
ihn ein halbes Jahr bis zwei Jahre in diesen Fässern reifen.
Fässer, die zuerst für die Reifung von Rum benutzt wurden
Den größten Erfolg hatten bisher die Fässer nach dem Demerara
Rum, die zur Nachreifung benutzt wurden (bis zu 3 Jahren), nur
ausnahmsweise für die ganze Reifungsdauer. Das erste Mal begann
man mit diesem Experiment in Glenrothes und Springbank und
das Ergebnis war befriedigend. Weitere Brennereien folgen ihnen.
Fässer, die zuerst für die Reifung
von Cognac und Armagnac benutzt wurden
Die Fässer wurden nur zur Nachreifung benutzt, aber in manchen
Brennereien waren diese Prüfungen nicht immer erfolgreich
(z. B. Glenmorangie).
Fässer, die zuerst für die Reifung von Wein benutzt wurden
In der letzten Zeit werden auch die Weinfässer benutzt. Sie sind aus
der französischen oder mitteleuropäischen Eiche.
Neue ausgebrannte Fässer werden vor allem für die Reifung von
Getreidewhisky (grain) benutzt.
Völlig neue Fässer werden nur ausnahmsweise benutzt.
Es ist interessant, dass in Laphroaig der Whisky auch im Fass nach
dem tschechischen Sliwowitz reifte. Sein Schicksal gelang jedoch
nicht zu ermitteln, es handelte sich um eine private Füllung.
Aus dem Buch von Vladimír Kulhánek Velká kniha o whisky, Dokořán (2007).
Fortsetzung folgt.
A Thousand Tastes of Whisky
Casks Are Important
Casks fundamentally influence whisky ripening and that is why
special attention is paid to their choice. The original spirit is colourless and it gradually takes the colour of the wood from which
the cask is made and in which it ripens. Ripening is influenced by
the sort of wood, the previous use of the cask but, too, the position
of the cask. Especially the time necessary for whisky ripening is
important. If it is longer, whisky can leach lots of tannin from the
cask and can have an almost woody flavour.
Casks are made from Spanish oak, which contains more resin,
French oak or American white oak is used less frequently. American
oak is harder and whisky ripens for a longer time in it. An interesting
speciality are casks from Japanese oak Mizunara. Casks from other
sorts of wood, e.g. nut or mahogany, appear only sporadically.
Almost all Scotch whiskies ripen in oak casks whose wood is not
very porous. Scotch whisky ripened originally in casks imported
from England. However, the supply of oak was quickly exhausted
there and so a virtue was made of necessity: casks which had
­already been used before were filled with whisky. This turned out
to be the most important factor influencing the flavour of the spirit
as well as its quality.
Ex-sherry casks
Sherry, which was imported to England from Spain, was popular
there and casks were left. They were therefore shipped to Scotland
where they were used for whisky ripening. They make whisky finer
and add it a nut and winny flavour and fullness. These days new
casks are made for the needs of Scotland in Spain and are intentionally filled with sherry at first.
Ex-bourbon casks
The supplies of ex-sherry casks were exploited fast and that was
www.pupp.cz
why casks after bourbon started to be used. They are burnt off and
can therefore pass different flavours to the spirit relatively easily e.g. the flavour of vanillin, caramel, tannin and others. They are
used very often and some distilleries use only these types of casks.
Their advantage also is that they are easily available in the U.S.A. bourbon is allowed to ripen in the cask only once by the American
law.
Ex-port wine and ex-Madeira casks
These casks are used for ripening in a smaller degree, they are rather used for finishing whisky, which means that whisky ripens in
ex-bourbon casks and then it is finished in these casks where it is
left for half a year up to two years.
Ex-rum casks
The casks after Demerara rum have had the biggest success so far.
They were used for whisky finishing (up to three years) and only
occasionally for the whole period of ripening. The distilleries in
Glenrothes and Springbank were the first to try them and the result
was satisfactory. A number of other distilleries follow them.
Ex-cognac and ex-Armagnac casks
The casks were used only for finishing but these attempts were not
always successful in some distilleries (e.g. in Glenmorangie).
Ex-wine casks
Ex-wine casks are a recent novelty. They are made from French
or Middle European oak.
New burnt off casks are first of all used for grain whisky ripening.
Brand-new casks are used only exceptionally.
It is interesting that whisky ripened even in a cask after Czech plum
brandy (slivovice). However, the result of this attempt is not known,
it was a sort of private matter.
From the Big Book about Whisky by Vladimír Kulhánek, Dokořán (2007).
To be continued.
23
Echoes of Noble Visitors
Dostaveníčko
aristokracie
Karlovy Vary byly dostaveníčkem aristokracie od dob, kdy se zde
začal rozvíjet lázeňský a společenský život. Návštěva lázeňského
města se stala módou. V 18. století byly oblíbené louky v ohbí říčky
Teplé, kde probíhaly zábavy, oslavy a hostiny. Proto právě zde vy­
rostl první karlovarský lusthaus Saský sál, předchůdce dnešního
Grandhotelu Pupp. Každý šlechtic se chtěl pochlubit originalitou
svých nápadů. Jednou se konala francouzská slavnost, při níž docházelo k veselým scénkám, když zpoza sedadel a provrtaného
parketu vytryskla na nic netušící páry voda, jindy zazářil svým nápadem hrabě Thurn-Taxis, když uspořádal pod širým nebem šachovou hru s živými figurami. Koncem 18. století se mezi šlechtou ujal
módní zvyk pořádat kromě večerních reunionů také společné snídaně, často i s tancem. Zakládaly se dokonce snídaňové kluby.
Skvělá léta šlechtických zábav, tzv. Dukátová léta, kdy se u Vřídla
pravidelně scházely rody Auersbergů, Schwarzenbergů, Claryů,
Windischgratzů, Thurn-Taxisů a další evropská panstva s modrou
krví, přerušilo až revoluční období kolem roku 1848. Nově se pak
24
Karlovy Vary pro šlechtické rody otevřely začátkem 20. století.
Letošní setkání aristokratů z celé Evropy, známé jako Karlovarský vík­
end, uvítají Karlovy Vary již tradičně koncem dubna. Pravidelná dostaveníčka začal organizovat po otevření hranic Oron Michael Kalkert.
Po třech letech se k němu připojila Johanna von Papen a Michael
Kindahl ze Švédska. Nejprve přijížděli hlavně němečtí hosté, dnes jsou
na seznamu šlechtici z většiny evropských zemí, ale nechybí ani zástupci modré krve ze Severní i Jižní Ameriky, Austrálie nebo Barmy.
Hlavním bodem víkendového programu je sobotní Jarní ples
v Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. Pánové si pro tuto příležitost
mohou vybrat mezi frakem, smokingem či uniformou se všemi řády.
Dámy mají předepsánu velkou vídeňskou róbu. Samozřejmostí jsou
oslnivé šperky a největší pozornost přitahují překrásné korunky. Večer
zahajují úvodním tancem debutanti, nejmladší šlechtická generace
uváděná poprvé do společnosti. Pečlivě vybrané čtyřchodové menu je
servírováno všem čtyřem stům účastníků plesu v rychlém sledu, aby
mohli co nejdříve ovládnout parket a prošlapat nejedny taneční střeví-
Echoes of Noble Visitors
ce. V neděli se koná mše v kostele sv. Máří Magdalény a poté se hosté
v průvodu odebírají na brunch do Poštovního dvora. Nedělní odpoledne je plné příprav na poslední společný večer, tentokrát v zábavných kostýmech. Součástí Maškarního bálu je tombola, jejíž výtěžek
každoročně putuje na vybraný charitativní projekt. V rámci letošního
17. ročníku bude podpořena organizace Lékaři bez hranic.
Treffpunkt der Aristokratie
Karlsbad war Treffpunkt der Aristokratie seit der Zeit, als sich hier
das Kur- und Gesellschaftsleben zu entwickeln begann. Der Besuch
der Kurstadt wurde Mode. Im 18. Jahrhundert waren die Wiesen im
Flussbogen der Tepl beliebt, wo Vergnügen, Feiern und Festessen
stattfanden. Deshalb entstand gerade hier das erste Karlsbader
Lusthaus der Sächsische Saal, der Vorgänger des heutigen
Grandhotels Pupp. Jeder Adelige wollte sich mit der Originalität
seiner Ideen rühmen. Einmal fand eine französische Feier statt,
während der es zu lustigen Szenen kam, als auf die nichts ahnenden
Paare hinter den Sitzen und vom durchgebohrten Parkett das
Wasser aufspritzte, ein andermal glänzte mit seiner Idee Graf
Thurn-Taxis, als er unter freiem Himmel eine Schachpartie mit lebendigen Figuren veranstaltete. Am Ende des 18. Jahrhunderts
wurde unter den Adeligen Mode, außer der abendlichen Reunions
auch ein gemeinsames Frühstück, oft mit Tanz verbunden, zu ver­
anstalten. Es wurden sogar Frühstücksklubs gegründet. Die goldenen Jahre des adeligen Vergnügens, die sog. Dukatenjahre, als sich
am Sprudel regelmäßig die Familien Auersberg, Schwarzenberg,
www.pupp.cz
Clary, Windisch-Graetz, Thurn-Taxis und andere europäischen
Herrschaften mit dem blauen Blut trafen, unterbrach erst das
Revolutionszeitalter um das Jahr 1848. Karlsbad öffnete sich den
Adelsfamilien neu am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Das diesjährige Treffen der Aristokraten aus ganz Europa, das als das
Karlsbader Wochenende bekannt ist, heißt Karlsbad bereits traditionell am Ende April willkommen. Die regelmäßigen Rendezvous begann nach der Eröffnung der Grenzen Oron Michael Kalkert zu organisieren. Nach drei Jahren schlossen sich ihm Johanna von Papen
und Michael Kindahl aus Schweden an. Zuerst kamen hauptsächlich
die deutschen Gäste, heute stehen auf der Liste die Adeligen aus den
meisten Ländern Europas, es fehlen aber auch nicht die Vertreter des
blauen Blutes aus Nord- sowie Südamerika, Australien oder Birma.
Der Höhepunkt im Wochenendprogramm ist der Frühlingsball am
Samstag im Festsaal des Grandhotels Pupp. Die Herren können zu
dieser Gelegenheit zwischen Frack, Smoking oder Uniform mit allen Orden wählen. Die Damen haben die Wiener große Robe vorgeschrieben. Selbstverständlich ist der glänzende Schmuck und die
größte Aufmerksamkeit erregen die wunderschönen Kronen. Den
Abend eröffnen mit einem Einleitungstanz die Debütanten, die
jüngste adelige Generation, die zum ersten Mal in die Gesellschaft
eingeführt wird. Das sorgfältig ausgewählte Viergang-Menü wird
allen vierhundert Ballteilnehmern geschwind serviert, sodass sie
möglichst bald das Parkett beherrschen können und manche
Tanzschuhe durchtreten. Am Sonntag wird ein Gottesdienst in der
Maria Magdalena Kirche abgehalten und danach begeben sich die
25
Echoes of Noble Visitors
Gäste im Umzug in den Posthof zum Brunch. Der Sonntagnachmittag
ist voller Vorbereitungen auf den letzten gemeinsamen Abend, dies­
mal in lustigen Kostümen. Am Maskenball gibt es auch eine
Tombola, deren Erlös alljährlich zu einem guten Zweck genutzt
wird. Im Rahmen des diesjährigen 17. Jahrganges wird die
Organisation Ärzte ohne Grenzen unterstützt.
A Rendezvous of the Aristocracy
Karlovy Vary has been a rendezvous of the aristocracy since the time
when spa and social life started developing here. A visit to the spa
town became a fashion. Especially the meadows in the bend of the
Teplá River were popular in the 18th century. Parties, celebrations and
banquets were held there. It was why the first Karlovy Vary lusthaus
called the Saxon Hall, the forerunner of the Grandhotel Pupp, was
built just here. Every nobleman wanted to show how original his ideas
were. Once there was a French celebration with funny scenes when
water started pouring at unsuspecting pairs from behind the seats and
holes drilled in the dance floor, then Count Thurn-Taxis came with an
original idea and organized a game of chess with live chess figures in
the open air. Apart from evening reunions, organizing of common
breakfasts, often with dance, became popular with the aristocracy in
the late 18th century. There were even established breakfast clubs. The
splendid “Ducat Years”, when the Auersberg, Schwarzenberg, Clary,
Windischgratz, Thurn-Taxis and other European noble families with
blue blood regularly met at the Sprudel, were interrupted by the revolutionary period about the year 1848. In modern times, Karlovy Vary
opened for noble families in the early 20th century.
26
Karlovy Vary will traditionally welcome this year´s meeting of aristocrats from whole Europe, which is known as the Karlovy Vary
Weekend, at the end of April. It was Oron Michael Kalkert who
started organizing the regular rendezvous after the borders had
been opened. Johanna von Papen and Michael Kindahl from
Sweden joined him three years later. At first mainly German visitors
came but today noblemen from most European countries are on the
list. In addition to it, there are also representatives of blue blood
from South and North America, Australia or Burma.
The main point of the weekend programme is the Spring Ball in the
Festive Hall of the Grandhotel Pupp on Saturday. On this occasion,
gentlemen put on a tailcoat, a dinner coat or a uniform with all honours. Ladies are expected to wear a Viennese full-length gown and,
of course, sparkling jewels including beautiful crowns which attract
the most attention. The evening starts with an opening dance of debutantes and debutants, the youngest aristocratic generation that is
introduced into society for the first time. A carefully chosen fourcourse menu is served to all four hundred participants in the ball in
a quick succession so that they can rule the dance floor as soon as
possible and wear out dance shoes.
On Sunday a mass in the Mary Magdalene Church follows and then
the noble visitors form a procession and go for a brunch in the Post
Court. The afternoon on Sunday is full of preparations for the last
common evening, this time in funny costumes. A part of the Fancy
Dress Ball is a tombola. The money from it goes to a chosen charity
project every year. The 17th year of the aristocratic meeting will
support the organization Doctors without Borders.
Spa & Wellness
GRANDHOTEL PUPP
Zahajujeme novou tradici Grandhotelu Pupp,
tradici Pupp Royal Spa
Pupp Royal Spa se rozprostírá na ploše 1300 m2 v samém srdci Grandhotelu Pupp. Na pěti podlažích budeme poskytovat širokou škálu
wellness procedur. Ve zcela nové budově je rozsáhlá wellness zóna s bazénem a čtyřmi menšími bazénky, s luxusním privátním spa, se
solnou jeskyní, saunami a parními kabinami. Prostor balnea nabízí 23 místností s procedurami. V moderně zařízeném fitness centru jsou
dvě tělocvičny pro individuální nebo skupinový trénink. Součástí bude také nutriční poradenství a program pro snížení hmotnosti.
Mezi lázeňské procedury se v Karlových Varech řadí uhličité, perličkové a přísadové koupele, suché uhličité koupele, bahenní obklady,
střevní výplachy, doplněné inhalacemi, oxygenoterapií, lymfodrenážemi a samozřejmě masážemi. Nedílnou součástí lázeňských pobytů je
tradiční karlovarská pitná kúra, předepisovaná lékařem na základě vstupní konzultace.
Jedinečné a osobité Pupp Royal Spa nenajdete jinde na světě. Otevření je plánováno na konec dubna 2013.
Péče, kterou si zasloužíte...
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem”
www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu
Spa & Wellness
Wir beginnen eine neue Tradition vom Grandhotel Pupp,
die Pupp Royal Spa Tradition
Das Pupp Royal Spa nimmt eine Fläche von 1300 m2 im Herzen vom Grandhotel Pupp ein. In fünf Etagen wird man ein breites Angebot
an Wellness-Anwendungen anbieten. Im völlig neuen Gebäude ist ein geräumiger Wellnessbereich mit einem Swimmingpool und vier
kleineren Schwimmbecken, mit einer luxuriösen privaten Spa-Suite, mit einer Salzhöhle, Saunen und Dampfkabinen. Der Balneo-Raum
bietet 23 Anwendungsräume. In einem modern ausgestatteten Fitness-Center sind zwei Turnhallen für das Einzel- oder Teamtraining. Ein
Bestandteil wird auch eine Ernährungsberatung und ein Programm zur Gewichtssenkung.
Zu den Kuranwendungen reiht man in Karlsbad die Kohlesäure- und Perlenbäder, die Bäder mit Zusatz, die trockenen CO2-Bäder, die
Schlammpackungen und die Darmspülungen. Weiter die Inhalationen, die Sauerstofftherapie, die Lymphdrainagen und natürlich auch die
Massagen. Ein unteilbarer Bestandteil der Kuraufenthalte ist die traditionelle Karlsbader Trinkkur, die von einem Arzt aufgrund einer
Einstiegsuntersuchung verschrieben wird.
Das einmalige und stilvolle Pupp Royal Spa findet man nirgendwo auf der Welt.
Die Eröffnung ist für Ende April 2013 geplant.
Die Pflege, die Sie verdienen...
28
Spa & Wellness
We start the new tradition of the Grandhotel Pupp,
the tradition of the Pupp Royal Spa
Pupp Royal Spa is a 1,300 m2 spa in the heart of the Grandhotel Pupp. It´s on five levels, with wide variety of wellness services. There is
a large wellness zone with pool alongside four additional pools; a luxury private spa; salt cave; saunas and steam cabins in the new building.
The balneo & beauty area accommodates 23 treatment rooms. The fully equipped fitness lounge offers two gym rooms for
personal or small group training. We provide functional training, nutritional counseling and mental coaching for weight loss.
Traditional Karlovy Vary spa treatments include carbon dioxide, pearl, mineral and mud baths, dry carbon dioxide baths, mud wraps and
hydrocolon therapies as well as inhalations, oxygen therapy, lymphatic drainage and naturally also massages. An integral part of spa stays
is the traditional drinking cure of Karlovy Vary, prescribed by a physician after an initial consultation.
The Pupp Royal Spa is exclusive and individual - you won´t find a copy anywhere.
It is currently on schedule to open at the end of April 2013.
The Spa Treatments You Deserve...
EXTRA OPENING
Nabídka / Angebot / Offer
ROYAL SPA za příplatek 200 EUR / 120 minut
◗ Královská péče v privátním spa jen pro Vás dva!
Láhev sektu a ovocná mísa, whirlpool, sauna, dvě luxusní procedury dle výběru
ROYAL SPA gegen Zuschlag 200 EUR / 120 Minuten
◗ Königliche Pflege im Privatspa nur für Sie beide!
Eine Flasche Sekt und eine Obstschale, Whirlpool, Sauna,
zwei Luxusbehandlungen nach Wahl
ROYAL SPA for an extra charge of EUR 200 per 120 minutes
◗ Royal treatment in a private spa just for the two of you!
A bottle of sparkling wine and a fruit bowl, whirlpool, sauna,
two luxury treatments of your choice
www.pupp.cz
29
Nejen v půvabném karlovarském údolí, ale i v okolních stráních
najdeme lázeňské hotely a obytné domy a z vrcholků zalesněných
kopců se můžeme kochat nádhernými vyhlídkami na město. Jak se
dostat do výšek? K městu už více než sto let neodmyslitelně patří
lanové dráhy. Plánováno jich bylo počátkem 20. století několik desítek (k Linhartu, z Tržiště k Jelenímu skoku, na Goethovu vyhlídku).
Nadšení technikou bylo veliké. Započaty však byly čtyři, dokončeny
tři. Dnes jsou v provozu pouze dvě. Kam nás nezaveze lanovka, tam
se můžeme vydat pěšky. Vždyť přece chůze je tak zdravá... A patří ke
karlovarské lázeňské léčbě.
Nastoupit do vozu lanové dráhy Diana můžeme poblíž
Grandhotelu Pupp, na konci Mariánské uličky. Téměř půlkilometrová trať překonává výškový rozdíl 165 m. Lanovka nás zaveze na
Výšinu přátelství k rozhledně a restauraci Diana, do nadmořské
výšky 560 m. Provoz této pozemní kolejové dráhy byl zahájen
5. srpna 1912. Byla postavena vídeňskou stavební společností Leo
Arnoldi na základě švýcarských projektů. Je jednokolejná, s výhybkou o délce 102 metry. Technické zařízení dodala rakouská
společnost Siemen Schuckert Werke. Trať vede lesním terénem,
zčásti v betonovém koridoru, zčásti na náspu nebo v úrovni okolní krajiny. Vystoupit je možno i na mezistanici Jelení skok, kde se
také protijedoucí vozy míjejí. V osmdesátých letech byla lanová
dráha kompletně zrekonstruovaná, vozy vyměněny a postavena
nová budova horní stanice. Budova dolní nástupní stanice je původní.Vyjeďme se pokochat výhledem na město, nebo se vydat
hlouběji do lázeňských lesů. Kdo nebyl na Dianě, jako by nebyl
v Karlových Varech!
30
Lanová dráha
Die Seilbahn Diana
Nicht nur im zauberhaften Karlsbader Tal, sondern auch in den
umliegenden Hängen findet man Kurhotels und Wohnhäuser und
von den Gipfeln der bewaldeten Hügel kann man die wunderschönen Aussichten auf die Stadt genießen. Wie kommt man in die
Höhen? Zur Stadt gehören bereits seit mehr als hundert Jahren die
Seilbahnen. Geplant wurden am Anfang des 20. Jahrhunderts einige
(zum Linhart, vom Markt zum Hirschsprung, auf die Goethe
Aussicht). Die Begeisterung von der Technik war groß. Bauen begann man vier, fertig gebaut wurden drei. Heute sind nur zwei in
Betrieb. Wohin uns nicht die Seilbahn bringt, dorthin kann man zu
Fuß gehen. Denn das Gehen ist ja so gesund... Und es gehört zur
Karlsbader Kur.
In den Wagen der Seilbahn Diana kann man in der Nähe vom
Grandhotel Pupp einsteigen, am Ende der Mariánská Straße. Die
fast einen halben Kilometer lange Strecke überwindet einen
Höhenunterschied von 165 m. Die Seilbahn bringt uns auf die
Freundschaftshöhe (Výšina přátelství) zu dem Aussichtsturm und
dem Restaurant Diana, in die Seehöhe 560 m. Diese Standseilbahn
wurde am 5. August 1912 in Betrieb gesetzt. Sie wurde von der
Wiener Baugesellschaft Leo Arnoldi anhand der schweizerischen
Projekte gebaut. Sie ist eingleisig, mit einer Weiche von einer Länge
von 102 Metern. Die technische Ausstattung lieferte die österreichische Gesellschaft Siemens Schuckert Werke. Die Strecke führt
durch den Wald, teilweise im Betonkorridor, teilweise auf einem
Erdwall oder in Höhe der umliegenden Landschaft. Es ist möglich
auch in der Zwischenstation Hirschsprung (Jelení skok) auszustei-
Foto T. Gazárek
Diana
Foto T. Gazárek
Interesting Facts about Karlovy Vary
Foto T. Gazárek
Interesting Facts about Karlovy Vary
gen, wo sich auch die entgegenfahrenden Wagen begegnen. In den
achtziger Jahren wurde die Seilbahn komplett wiederhergestellt, die
Wagen ausgewechselt und es wurde ein neues Gebäude der oberen
Station gebaut. Das Gebäude der unteren Einstiegsstation ist ursprünglich. Fahren wir hinauf und beglücken wir uns an der
Aussicht auf die Stadt, oder begeben wir uns tiefer in die Kurwälder.
Wer nicht auf Diana war, als ob er nicht in Karlsbad wäre!
A Cable Car Railway Diana
You can find spa hotels and residential houses not only in the beautiful Karlovy Vary valley but also on the hillsides surrounding it and
you can feast your eyes on the wonderful views of the town from the
tops of the wooded hills. How to get into those heights? Cable car
railways have been an inseparable part of the town for more than
a hundred years. Tens of them were planned to be built in the early
20th century (to Linhart, from the Market Place to the Deer´s Jump
or to Goethe´s Lookout). Enthusiasm about technology was enormous. However, only four of them were started and three were
completed. Today only two of them are in operation. And if there is
a place where a cable car railway cannot take you, you can reach it
on foot. After all, walking is so healthy... And it is a part of Karlovy
Vary spa treatment.
You can take the cable car railway Diana near the Grandhotel Pupp,
at the end of Mariánská Lane. The difference in elevation on the half
a kilometre-long-route is 165 metres. The cable car will take you to
the Height of Friendship and the Diana Restaurant, into the altitude
of 560 metres. The cable car railway was opened on 5th August
www.pupp.cz
1912. It was built by the Viennese construction company Leo
Arnoldi from Swiss building plans. The single-track railway with
one pair of points is 102 metres long. Technical equipment was delivered by the Austrian company Siemens Schuckert Werke. The
cableway runs through the wood, partly through a concrete corridor
and partly along an embankment or on the level of the countryside
in its neighbourhood.
You can get off in the
station Deer´s Jump
where the oncoming
cars pass each other.
The cable car railway
was completely renovated in the 1980s, the
cars were exchanged
and a new building of
the upper station was
built. The building of
the lower station of departure is original. So
let us get on and enjoy
the view of the town or
get deeper into spa woods. If you did not visit
the Diana Viewing
Tower, you were not in
Karlovy Vary.
31
Karlovy Vary Souvenirs
Lázeňské oplatky
Pochutnáte si na nich nejen při procházce po promenádách, ale
můžete je přivézt z lázní v barevné krabičce jako originální suvenýr.
Prvním dokladem jejich existence jsou dochované formy na pečení,
tzv. oplatnice z poloviny 18. století a první doporučení je v průvodci
z roku 1788. Oplatky se původně pekly v domácnostech. Byly různě
zdobené, v průměru měly jen kolem 13 cm. Obzvlášť jemné těsto prý
dokázala připravit jistá Barbara Naslerová, která přišla do Karlových
Varů z Lubence a později se provdala za Karla Bayera. V roce 1867
založila první oplatkárnu. Oplatky se vyvážely do mnoha zemí
Evropy, firma Karl Bayer dokonce uspokojovala mlsné jazýčky na
císařských a královských dvorech. V roce 1902 se upeklo v Kalových
Varech na čtyři miliony oplatek, v roce 1904 už zde bylo dvacet dva
oplatkáren. Oplatky s přísadou vřídelní vody svou lehkou stravitelností přispívaly ke zpestření jídelníčku lázeňských hostů. Dodnes
zaujímá tato pochoutka přední místo mezi karlovarskými specialitami a suvenýry. Pro jejich nezvyklou velikost se s nimi turisté rádi
fotografují. Dostanete spékané oplatky oříškové, mandlové, kokosové, citrónové, vanilkové aj.
Die Kuroblaten
Man kann sie nicht nur während eines Spazierganges auf den
Promenaden auskosten, sondern man kann sie auch in einer bunten
Schachtel als ein originelles Souvenir aus der Kur nach Hause bringen. Der erste Beleg über sie sind die erhaltenen Backformen, sog.
Oblatenformen aus der Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die erste
Empfehlung ist im Reiseführer aus dem Jahre 1788. Die Oblaten
wurden ursprünglich in den Haushalten gebacken. Sie waren verschieden verziert, im Durchschnitt hatten sie nur um die 13 cm.
Besonders feinen Teig sollte eine gewisse Barbara Nasler vorbereiten
können, die nach Karlsbad aus Lubenec (Lubenz) kam und später
Karl Bayer heiratete. Im Jahre 1867 gründete sie die erste Oblaten­
fabrik. Die Oblaten wurden nach ganz Europa exportiert, die Firma
Karl Bayer befriedigte sogar die Schleckermäulchen auf den kaiserlichen und königlichen Höfen. Im Jahre 1902 wurden in Karlsbad vier
32
Millionen Oblaten
gebacken, im Jahre
1904 waren hier bereits
zweiundzwanzig Oblaten­
fabriken. Die leicht verdaulichen Oblaten mit dem Sprudel­
wasser als Zutat trugen zur Ab­wechs­
lung der Speise­karte der Kurgäste bei. Bis
heute nimmt dieser Leckerbissen die vorderste Stelle unter
den Karlsbader Spezialitäten und Andenken ein. Für ihre ungewöhnliche Größe fotografieren sich mit ihnen gern die Touristen.
Man bekommt zusammengebackene Oblaten mit Nuss-, Mandel-,
Kokos-, Zitronen-, Vanille­geschmack u. a.
Spa Wafers
You can enjoy them on your walks along the promenades but you
can also take them home in a colour box as an original souvenir from
the spa. The first proof of their existence are preserved baking forms
dating from the mid-18th century and the first recommendation can
be found in a guidebook from the year 1788. The wafers were originally baked in households. They were decorated in different ways
and had only about 13 cm in diameter. It is said that it was a Barbara
Naslerová, who had come to Karlovy Vary from Lubenec and later
had married Karl Bayer, who was able to prepare especially fine
batter. She founded the first wafery in 1867. Wafers were exported to
lots of European countries and the Karl Bayer firm even satisfied
sweet tooths at royal and imperial courts. Four million wafers were
baked in Karlovy Vary in 1902 and there were already twenty-two
waferies here in 1904. Wafers with an addition of sprudel water varied the menu of spa patients thanks to their easy digestibility. This
delicacy has been number one among Karlovy Vary specialities and
souvenirs until these days. Tourists loved to be photographed with
them because of their unusual size. You can get wafers of different
flavours, e.g. nut, almond, coco, lemon, vanilla and others.
Osel místo lanovky
V sedmdesátých letech 19. století se rozhodla městská rada zakoupit
v Maďarsku celý vagón oslů. Nebylo pak zvláštností potkávat na vycházkových cestách v lázeňských lesích oslíky s lázeňskými hosty na
pánských nebo dámských sedlech, či dvoukolové kárky tažené oslím
spřežením. Historické prameny se zmiňují i o tom, že i velký básník
Friedrich Schiller využil této atrakce a vyjel si do karlovarských lesů
na oslu. V roce 1900 již bylo v Karlových Varech ustájeno sto oslů,
o něž se starala speciální skupina zaměstnanců. Byli oblečeni do uniforem a čepic se znakem města. Až první světová válka tuto oslí turistickou idylu ukončila.
Ein Esel statt einer Seilbahn
In den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts entschied sich der
Stadtrat, in Ungarn einen Eisenbahnwagen voller Esel zu kaufen.
Man begegnete dann ganz normal in den Kurwäldern auf den
Wanderwegen die Herren und Damen im Sattel eines Esels oder in
Zweiradkarren von einem Eselgespann gezogen. In den historischen
Quellen kann man erfahren, dass sich auch der große Dichter
Friedrich Schiller diese Attraktion gönnte und dass er in die
Karlovy Vary Curiosities
Karlsbader Wälder am Esel
fuhr. Im Jahre 1900 waren in
Karlsbad bereits hundert Esel
eingestallt, um die sich eine
besondere Ange­stellten­gruppe
kümmerte. Sie trugen eine
Uniform und eine Mütze mit
dem Stadtwappen. Erst mit
dem Ersten Weltkrieg hörte
für die Touristen diese
Eselidylle auf.
A Donkey Instead
of a Cable Railway
The town council decided to
buy a wagon full of donkeys
in the 1870s. It was nothing special then to meet donkeys with spa
visitors in ladies ´or men´ s saddles or two-wheeled carriages pulled
by teams of donkeys on the roads and paths in the spa woods.
Historical sources mention the great poet Friedrich Schiller who
made use of this attraction too and went for a ride on the back of
a donkey. A hundred donkeys were stabled in Karlovy Vary in 1900
and a special group of employees looked after them. They wore uniforms and caps with the coat-of-arms of the town. It was only World
War I that finished this idyll.
It is Worth Visiting..
...die Unterwelt des Sprudels
. .podzemí Vřídla
Zpět do historie karlovarského lázeňství a do zákulisí přírodních procesů Vás zavede atraktivní podzemní prohlídková trasa klenutými
chodbami z 18. století. Nabízí pohled na zřídelní sintrové usazeniny na
stěnách chodeb, na unikátní stalagmit a výtvory nejroztodivnějších
tvarů. Uvidíte také pozůstatky starého rozvodného potrubí, vzácné
bakterie a řasy a ojedinělý proces pokameňování karlovarských suvenýrů - růží a figurek. Složitý potrubní systém v útrobách Vřídelní kolonády zásobuje vřídelní vodou lázeňské provozy a je místem pro
čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. Vstupenky zakoupíte v prodejním stánku v hlavní hale Vřídelní kolonády.
www.pupp.cz
Zurück in die Geschichte des Karlsbader Kurwesens und hinter die
Bühne der Naturprozesse bringt Sie eine attraktive unterirdische
Führung durch die gewölbten Gänge aus dem 18. Jahrhundert. Hier gibt
es Sprudelsintersedimente an den Wänden, einen einmaligen Sta­lagmit
und Schöpfungen der merkwürdigsten Formen zu sehen. Man sieht
auch Überreste einer alten Wasserleitung, wertvolle Bakterien und
Algen und den einmaligen Prozess der Versteinerung der Karls­bader
Andenken - der Rosen und der Figuren. Das komplizierte System der
Wasserleitungen unter der Sprudelkolonnade versorgt die Kurbetriebe
mit dem Sprudelwasser und ist ein Ort, wo man das Sprudel­wasser
schöpft, weiterleitet und die Temperatur regelt. Die Eintrittskarten kaufen Sie im Verkaufsstand in der Halle der Sprudelkolonnade.
...under the Sprudel
An attractive underground sightseeing route leading through vaulted
passages which date from the 18th century will take you back into the
history of Karlovy Vary balneology and the backstage of natural processes. It offers a view of sinter deposits on the walls of the passages,
a unique stalagmite and the most bizarre formations. You will also see
what has been left of old distributing main, rare bacteria and algae and
a unique process of Karlovy Vary special souvenirs making - of stonecrusted roses and figures. The complex system of pipes in the heart of
the Sprudel Colonnade supplies spa facilities with sprudel water and it
is the place where sprudel water is drawn and distributed and where
its temperature is regulated. Tickets are available in the kiosk in the
main hall of the Sprudel Colonnade.
33
Editorial
Foto P. Lněnička
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu je připravena v Karlových Varech celá řada
kulturních pořadů a společenských akcí.
Um Ihren Aufenthalt zu versüßen, ist für Sie in Karlsbad eine ganze Reihe
von Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen vorbereitet.
Lots of cultural and social events have been prepared for you to make your stay
in Karlovy Vary even more pleasant.
Zahájení lázeňské sezóny
Lázeňská sezóna trvá v Karlových Varech po celý rok, ale tradičně se
o prvním květnovém víkendu slavnostně otevírá svěcením pramenů
letní sezóna. Do města se sjíždějí významní hosté - velvyslanci,
politici, umělci. Lázeňské město nabízí bohatý výběr programů,
nechybí průvod městem v čele s postavou zakladatele města - císaře
Karla IV. na koni. Můžete navštívit jarmark řemesel, různé koncerty
a další pořady včetně těch pro děti. Slavnosti probíhají po celém
centru města. Letošní termín: 3.-5. května.
3.5.
10-18 hod. Staročeský trh řemesel, tř. T.G. Masaryka
15-18 hod. Kulturní program, prostranství před hlavní poštou
19.30-21 hod. Slavnostní koncert KSO,
Karlovarské městské divadlo
19 hod. Olympic 50 let, rockový koncert, KV Aréna
20 hod. Hudební program, divadlo Husovka
4.5.
10 hod. Slavnostní zahájení lázeňské sezóny, svěcení
pramenů, projevy primátora a církevních
představitelů, kulturní program, Mlýnská kolonáda
10-18 hod. Staročeský trh řemesel, tř. T.G. Masaryka
11 hod. Slavnostní mše, chrám sv. Máří Magdalény
11 hod. Vystoupení mažoretek, Mlýnská kolonáda
11.30-16 hod. Food Festival, prostranství před hotelem Thermal
14-19 hod. Kulturní program, Mlýnská kolonáda,
Dvořákovy sady, prostranství před Hlavní poštou,
třída T.G. Masaryka, Becherova vila
14.30-16 hod. Historický průvod Karla IV.
od letního kina do Smetanových sadů
19.30 hod. Koncert KSO, Lázně III
5.5. 15 hod. Koncert KSO, Mlýnská kolonáda
14-17 hod. Dětské odpoledne,
prostranství před hotelem Thermal
16 hod. Koncert vítěze 47. ročníku Mezinárodní pěvecké
soutěže A. Dvořáka, Galerie umění
Eröffnung der Kursaison
Foto V. Pospíchalová
34
Die Kursaison ist in Karlsbad das ganze Jahr über, die Sommersaison
wird jedoch traditionell feierlich das erste Maiwochenende mit der
Weihe der Quellen eröffnet. In die Stadt kommen bedeutende Gäste
- Botschafter, Politiker, Künstler. Die Kurstadt bietet ein buntes
Programm, es darf der Umzug durch die Stadt nicht fehlen. Er wird
von dem Gründer der Stadt dem Kaiser Karl IV. am Pferd angeführt.
Man kann einen Jahrmarkt der Handwerke, verschiedene Konzerte
und weitere Veranstaltungen einschließlich der für die Kinder
besuchen. Die Feierlichkeiten gibt es im gesamten Stadtzentrum.
Der diesjährige Termin: vom 3. bis 5. Mai.
3.5.
10-18 Uhr Altböhmischer Handwerksmarkt,
T. G. Masaryka Straße
Important Days
15-18 Uhr Kulturprogramm, der Platz vor der Hauptpost
19.30-21 Uhr Festkonzert des KSO, das Karlsbader Stadttheater
19 Uhr Olympic 50 Jahre, Rockkonzert, KV Arena
20 Uhr Musikprogramm, Theater Husovka
4. 5.
10 Uhr Feierliche Eröffnung der Kursaison,
Quellenweihe, die Reden des Oberbürgermeisters
und der Vertreter der Kirche, ein Kulturprogramm,
Mühlbrunnkolonnade
10-18 Uhr Altböhmischer Handwerksmarkt,
T. G. Masaryka Straße
11 Uhr Festmesse, Hl. Maria Magdalena Kirche
11 Uhr Auftritt der Majoretten, Mühlbrunnkolonnade
11.30-16 Uhr Food Festival, der Platz vor dem Hotel Thermal
14-19 Uhr Kulturprogramm, Mühlbrunnkolonnade,
Dvořák Park, der Platz vor der Hauptpost,
T. G. Masaryka Straße, Becher Villa
14.30-16 Uhr Der historische Umzug des Karl IV.
von dem Freilichtkino in den Smetana Park
19.30 Uhr Konzert des KSO, Bad III
5.5. 15 Uhr Konzert des KSO, Mühlbrunnkolonnade
14-17 Uhr Kindernachmittag, der Platz vor dem Hotel Thermal
16 Uhr Konzert des Gewinners im 47. Jahrgang des
Internationalen A. Dvořák Gesangswettbewerb,
Kunstgalerie
Opening of the Spa Season
The spa season lasts in Karlovy Vary all year round; however, the
summer season is traditionally opened with a consecration of
mineral springs at the first weekend in May. Prominent guests ambassadors, politicians and artists come to the town. The spa town
offers a wide choice of programmes including a procession through
the town led by the founder of the town, Emperor Charles IV on
horseback. You can go to see a fair of handicrafts, various concerts
and other programmes including those for children. It is celebrated
in the whole town. This year´s term: 3rd-5th May.
3rd May
10 a.m.-6 p.m. Old Czech fair of handicrafts,
T.G. Masaryka Street
3 p.m.-6 p.m. Cultural programme,
outside the Main Post Office
7.30 p.m.-9 p.m. Gala concert of the Karlovy Vary Symphony
Orchestra, Karlovy Vary Municipal Theatre
7 p.m. Olympic 50 years, KV Arena
8 p.m. Musical programme, Theatre Husovka
4th May
10 a.m.
Opening the spa season, consecrating
the springs, speeches of the Mayor
of the Town and representatives of church,
a cultural programme, Mill Colonnade
10 a.m.-6 p.m. Old Czech Fair of handicrafts,
T.G. Masaryka Street
11 a.m.
Festive mass, Mary Magdalene Church
www.pupp.cz
11 a.m. Performance of majorettes, Mill Colonnade
11.30 a.m.-4 p.m. Food Festival, outside the Thermal Hotel
2 p.m.-7 p.m. Cultural programme, Mill Colonnade,
Dvořák Park, outside the Main Post Office,
T.G. Masaryka Street, Villa Becher
2.30 p.m.-4 p.m. Charles IV historical procession,
from the open-air cinema to Smetana Park
7.30 p.m. Concert of the Karlovy Vary Symphony
Orchestra, Spa Building III
5th May
3 p.m. Concert of the Karlovy Vary Symphony
Orchestra, Mill Colonnade
2 p.m.-5 p.m. Afternoon for children,
outside the Thermal Hotel
4 p.m. Concert of the winner of Antonín Dvořák
Singing Contest, Art Gallery
Food Festival Karlovy Vary 4.5. 2013
Gastronomická událost roku Food Festival
Karlovy Vary 2013 proběhne u příležitosti
zahájení lázeňské sezóny na ploše před
hotelem Thermal. Bude hostit nejlepší
a nejzajímavější karlovarské hotely a restaurace včetně Grandhotelu
Pupp. Zúčastní se vyhlášení kuchaři, sommelieři, barmani
a producenty nápojů a potravin. Unikátní nabídka ochutnávek,
soutěže a závod o nejrychlejšího vrchního jsou součástí festivalu.
Das Food Festival Karlsbad 4.5. 2013
Das Food Festival Karlsbad 2013, das gastronomische Ereignis des
Jahres, findet anlässlich der Eröffnung der Kursaison vor dem Hotel
Thermal statt. Hier werden die besten und die interessantesten
Karlsbader Hotels und Restaurants einschließlich des Grandhotels
Pupp vertreten. Hier werden bekannte Köche, Sommeliers, Barkeeper
und Hersteller von Getränken und Lebensmitteln teilnehmen.
Ein Teil des Festivals ist ein einmaliges Angebot an Kostproben,
Wettbewerbe und ein Wettlauf um den schnellsten Kellner.
35
Important Days
Food Festival Karlovy Vary 4th may 2013
The gastronomic event of the year, the Food Festival Karlovy Vary
2013, will be held in the open space in front of the Hotel Thermal
on the occasion of the opening of the spa season. It will play host to
the best and most interesting Karlovy Vary hotels and restaurants
including the Grandhotel Pupp. Renowned cooks, sommeliers,
barmen and producers of drinks and foods will take part in it.
A part of the festival is a unique offer of tastings and competitions
including that for the fastest head waiter.
KONCERTY
Karlovarský půlmaraton
Karlovy Vary se 25. května stanou dalším dějištěm závodů v bě­žec­
kém seriálu RunCzech.
Stejně jako v dalších městech, kde se půlmaratony RunCzech již
uskutečnily, i ten karlovarský povede historickým centrem města a běžci
poznají na vlastní maratonky to nejhezčí, co Karlovy Vary nabízejí.
V závodě startuje také primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.
Součástí půlmaratonu bude ještě rodinný běh na 3 km a štafeta.
Der Karlsbader Halbmarathon
In Karlsbad findet am 25. Mai ein Wettbewerb im Rahmen der Lauf­
serie RunCzech statt.
Genauso wie in weiteren Städten, wo der Halbmarathon RunCzech
bereits stattfand, führt auch der Karlsbader durch das historische
Stadtzentrum und die Läufer lernen das schönste, was Karlsbad bietet,
kennen. Im Wettlauf ist auch der Oberbürgermeister von Karlsbad
Herr Petr Kulhánek am Start. Man kann auch an einem Familienlauf,
der 3 km lang ist, sowie an einem Staffellauf teilnehmen.
Karlovy Vary Half-marathon
Karlovy Vary will become another scene of races of the running series
RunCzech. Like in other towns, where the half marathons have already
taken part, the Karlovy Vary marathon, too, will lead through the
historic town centre and the runners will have an opportunity to see
the best that Karlovy Vary can offer. The mayor of Karlovy Vary Petr
Kulhánek will take part in the marathon too. Parts of the half-marathon
will also be a three-kilometre-long family run and a relay race.
Karlovarský symfonický orchestr (KSO) patří k evropským
orchestrům s nejdelší tradicí (založen 1835). Do tónů skladeb
Mistrů všech dob se můžete ponořit ve Dvořákově sále Lázní III.
• Symfonické koncerty KSO v Lázních III
19.30 hod.
1.3. M. Ravel: Pavana za mrtvou infantku,
F. Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll,
S. Prokofjev: Suita z baletu Romeo a Julie
15. 3. A. Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, L. Fišer: Patnáct listů podle
Dürerovy Apokalypsy, E. Schulhoff: Koncert pro smyčcové
kvarteto a orchestr
22. 3. O. Kukal: Symfonie č. 1, A. Dvořák: Koncert pro violoncello
a orchestr
5.4. B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra z opery,
Slavnostní předehra C dur, Scherzo z Triumfální symfonie,
Valdštýnův tábor, B. Martinů: Symfonie č. 6
12.4. L. Janáček: Taras Bulba, J. J.Ogburn: Obraz v ruce
Einsteinově, E. Elgar: Koncert pro violoncello a orchestr
18.4. P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 6, S. Rachmaninov:
Koncert pro klavír a orchestr č. 1
26.4.C. Jobim / The Beatles: Best of
24.5. P. I. Čajkovskij: Italské capriccio, Rokokové variace pro
violoncello a orchestr, N. Rimskij- Korsakov: Španělské
capriccio, A. Ljadov: Začarované jezero
31.5. G. Mahler: Symfonie č. 4, J. N. Hummel:
Koncert pro trubku a orchestr
• Varhanní koncerty a chrámová hudba
Chrám sv. Máří Magdalény
Kostel sv. Petra a Pavla
• Rockový koncert
3.5. 19 hod. Olympic 50 let, rockový koncert, KV Aréna
MĚSTSKÉ DIVADLO
Velkolepou atmosféru Vídně 19. století vnáší do Karlových Varů
pseudorokoková budova Karlovarského městského divadla
vídeňských architektů Fellnera a Helmera. V kouzelném interiéru,
na kterém se podíleli další vídeňští umělci, se můžete oddávat
koncertům i zážitkům z operních, operetních i baletních děl.
36
Programmes
19.30 hod.
4.3. GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
A EVERGREENŮ, komorní orchestr Nálady se sólisty.
14.3.IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - FANTASY OF DANCE,
taneční soubor Merlin.
19.3. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary.
21.3. P.I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO, Severočeské divadlo.
31.3. G. Donizetti: NÁPOJ LÁSKY, Divadlo J.K. Tyla Plzeň.
6.4. L. Vaculík, P. Malásek : EDITH,
VRABČÁK Z PŘEDMĚSTÍ, Divadlo J.K. Tyla Plzeň.
10.4. PERLY SWINGU, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.
2.5. F. Lehár: VESELÁ VDOVA, Divadlo F.X. Šaldy Liberec.
19.5. G. Puccini: BOHÉMA, Divadlo J.K. Tyla, Plzeň.
22.5. W.A. Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA, Divadlo J.K. Tyla, Plzeň.
30.5. BEATLES REVIVAL, The Backwards.
GALERIE, MUZEA, VÝSTAVY
• Galerie umění, Goethova stezka 6
České umění 20. století, díla klasiků českého moderního umění.
Stálá expozice.
Příležitostné výstavy.
• Galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9
Historie objektu, historie rodu Becherů, stavba budovy i okolnosti
vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice.
Příležitostné výstavy, workshopy.
• Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23
Historie a příroda Karlových Varů, stálá expozice.
Příležitostné výstavy.
KONZERTE
Das Karlsbader Symphonieorchester (KSO) gehört zu den
europäischen Orchestern mit der längsten Tradition (gegründet
1835). Sie können die Symphonie- und Kammerkonzerte im
historischen Bad III Gebäude besuchen.
• Symphoniekonzerte KSO im Bad III
19.30 Uhr
1., 15., 22. 3. • 5., 12., 18., 26. 4. • 24., 31. 5.
• Konzerte der Kirchenmusic
Hlg. Maria Magdalenen Kirche
Kirche des Hlg. Petrus und Paulus
DAS STADTTHEATER
Die einzigartige Atmosphäre Wiens des 19. Jahrhunderts
bringt nach Karlsbad das Neurokokogebäude des Karlsbader
Stadttheaters, von den Wiener Architekten Fellner und Helmer
entworfen. In den bezaubernden Innenräumen, an denen sich
weitere Wiener Künstler beteiligten, kann man Konzerte sowie
Opern, Operetten und Ballettaufführungen genießen.
19.30 Uhr
4.3. GALAKONZERT DER OPERETTENMELODIEN
UND EVERGREENS,
Kammerorchester Nálady Most mit Solisten.
14.3. FANTASY OF DANCE, eine irische Tanzshow,
das Tanzensemble Merlin.
19.3. GLENN MILLER STORY, Songs aus der goldenen Swing
Ära, Big Band Karlsbad
21.3. P.I. Tschaikowski: SCHWANENSEE,
das Nordböhmische Theater.
31.3. G. Donizetti: L‘ELISIR D‘AMORE,
das J.K. Tyl Theater Pilsen.
6.4. L. Vaculík, P. Malásek: EDITH, DER SPATZ
AUS DER VORSTADT, das J.K. Tyl Theater Pilsen.
10.4. SWING, Ondřej Havelka und seine Melody Makers.
2.5. F. Lehár: LUSTIGE WITWE,
das F.X. Šalda Theater, Liberec.
19.5. G. Puccini: LA BOHÉME, im italienischen Original
aufgeführt, das J.K. Tyl Theater Pilsen.
22.5. W.A. Mozart: DIE ZAUBERFLÖTE,
das J.K. Tyl Theater Pilsen.
30.5. BEATLES REVIVAL, The Backwards.
• Jan Becher Muzeum, T.G. Masaryka 57
• Sklářské muzeum Moser, Kpt. Jaroše 19
Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi zajistíme.
Poskytneme Vám také podrobnější informace. Kontaktujte prosím Guest
Service, tel. 353 109 622. Informace najdete také v časopise Promenáda.
www.pupp.cz
37
Programmes
GALERIEN, MUSEEN, AUSSTELLUNGEN
• Die Kunstgalerie, Goethova stezka 6
Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung.
Gelegentliche Ausstelungen.
• Die Galerie - Die Becher Villa, Krále Jiřího 9
Geschichte des Gebäudes, Geschichte der Familie Becher,
Umstände der Entstehung des Villenviertels Westend.
Dauerausstellung.
Gelegentliche Ausstelungen, Workshope.
• Museum Karlsbad, Nová louka 23
Historie und Natur Karlsbads.
• Jan Becher Museum, T.G. Masaryka 57
• Glassmuseum Moser, Kpt. Jaroše 19
Eintrittskarten für diese und weitere Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen
sichern wir Ihnen gern. Wir geben Ihnen auch ausführliche Informationen.
Wenden Sie sich bitte an Guest Service, Tel. 353 109 622.
Informationen finden Sie auch in der Zeitschrift Promenáda.
CONCERTS
• Symphony Concerts of the KSO in Spa Building III
The Karlovy Vary Symphony Orchestra (KSO) ranks a one of
European orchestras with the longest tradition (founded in 1835).
You can visit concerts of symphony and chamber music in the
historical Spa III Building.
7.30 p.m.
Mar 1st, 15th, 22nd • Apr 5 th, 12th, 18th, 26th
May 24th, 31st, 5th
• Concerts of Church Music
St Maria Magdalena Church
Church of St Peter and Paul
MUNICIPAL THEATRE
The pseudorococo building of the Karlovy Vary Municipal
Theatre, which was designed by the Viennese architects Fellner
and Helmer, brings the splendid atmosphere of Vienna of the
19th century into Karlovy Vary. You can enjoy concerts and
operas, operettas and ballets in the enchanting interior in whose
decoration further Viennese artists took part too.
7.30 p.m.
4th March Gala Concert of Operetta Melodies and evergreens,
chamber orchestra Nálady Most with soloists.
14th March FANTASY OF DANCE, Irish dance show,
Merlin dance group.
19th March GLENN MILLER STORY, compositions from
the golden age of swing, Big Band Karlovy Vary.
21st March P.I. Tshaikovski: THE SWAN LAKE,
North Bohemian Theatre.
38
31st March G. Donizetti: L’ELISIR D’AMORE,
J.K. Tyl Theatre Plzeň.
6th April L. Vaculík, P. Malásek: EDITH, A SPARROW
FROM THE SUBURB, J.K. Tyl Theatre Plzeň.
10th April SWING, Ondřej Havelka and his Melody Makers.
2nd May F. Lehár: A MERRY WIDOW,
F.X. Šalda Theatre, Liberec
19th May G. Puccini: LA BOHÉME, sung in the Italian
original, J.K. Tyl Theatre, Plzeň.
22nd May W.A. Mozart: THE MAGIC FLUTE,
J.K. Tyl Theatre, Plzeň.
30th May BEATLES REVIVAL, The Backwards.
GALLERIES, MUSEUMS, EXHIBITIONS
• Art Gallery, Goethova stezka 6
Czech art of the 20th century. A permanent exhibition.
Occational exhibitions.
• Gallery Villa Becher, Krále Jiřího 9
History of the building, history of the Becher family,
circumstances connected with building the Westend residential
district, a permanent exhibition.
Occational exhibitions, workshops.
• Museum of Karlovy Vary, Nová louka 23
History and Nature of Karlovy Vary
• Jan Becher Museum, T.G. Masaryka 57
• Glass Museum Moser, Kpt. Jaroše 19
We will be pleased to ensure the tickets for these and other cultural and social
events for you. We will also provide more detailed information. Please, contact
Guest Service, tel. 353 109 622. The information is also available in the
magazine Promenáda.
Friendly Recommendations
Karlovy Vary
krok za krokem
Užitečná publikace s fotografiemi
Vás provede po zajímavých místech lázeňského města. Na dvou
trasách se dozvíte základní informace o historii kolonád, pramenů, hotelů i parků. Karlovy Vary
krok za krokem je Váš dobrý průvodce, který Vás seznámí s nejzajímavějšími pamětihodnostmi
města u pramenů.
Karlsbad Schritt für Schritt
Diese nützliche Broschüre mit vielen Fotos führt Sie zu den interessanten Orten der Kurstadt. Auf zwei Strecken erfahren Sie die
wichtigsten Informationen über die Geschichte der Kolonnaden,
der Quellen, der Hotels sowie der Parkanlagen. Karlsbad Schritt für
Schritt ist Ihr treuer Begleiter, der Ihnen die interessantesten
Sehenswürdigkeiten der Stadt an den Quellen vorstellt.
Karlovy Vary Step by Step
A useful publication with photographs will take you to interesting
places in the spa town. Two routes will give you basic information
about the history of colonnades, hotels and parks. Karlovy Vary
Step by Step is your good guide that will make you acquainted with
the best sights of the town around curative springs.
Nejkrásnější pohled
Der schönste Blick
Man sagt, dass der schönste Blick auf die Welt vom Pferderücken
ist. Aber auch aus einer Pferdekutsche wird Ihnen die Welt gefallen.
Fahren Sie durch die Kurstadt wie in alten Zeiten. Stellen Sie sich
die Krinolinen, Spitzen, Parapluies, Zylinder ... vor. Den Standort
der geschmückten Pferdekutschen finden Sie an der Hauptpost
oder am Theaterplatz.
The Most Beautiful View
It is said that the most beautiful view of the world is that from
horseback. But you will like the world from a coach drawn by
a ­team of horses too. Take a ride through the town like in old times.
Imagine crinolines, laces, small umbrellas and top hats... The stand
of decorated coaches and horses is near the Main Post Office or in
Theatre Square.
Projděte se parky
Procházka karlovarskými parky Vám může přinést nejen blahodárný
pocit z krásného prostředí, z barev a vůní kolem. Můžete při ní nejen
osvěžit duši, ale poznat i jednotlivé stromy, vnímat jejich jedinečnost,
historii, krásu. Ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní začíná
naučná dendrologická stezka, která Vás dále provede Dvořákovými
a Skalníkovými sady a zavede Vás přes Divadelní náměstí k sadům
Karla IV. a dále Goethovou stezkou až do krajinářských parků kolem
Poštovního dvora a k japonské zahradě u Parkhotelu Richmond.
O unikátních stromech se více dozvíte z informačních tabulí v parcích. Naučná dendrologická stezka je dlouhá 4,5 km. V městském
infocentru si vyžádejte podrobnou brožurku.
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. Ale i z kočáru taženého koňským spřežením se Vám svět bude líbit. Projeďte
se po lázeňském městě jak za starých časů. Představte si krinolíny,
krajky, paraplíčka, cylindry... Stanoviště nazdobených kočárů s koňmi najdete u hlavní pošty nebo na Divadelním náměstí.
www.pupp.cz
39
Friendly Recommendations
Spazieren Sie durch die Parkanlagen
Ein Spaziergang durch die Karlsbader Parkanlagen schenkt Ihnen
ein wohltuendes Gefühl, ausgelöst von der schönen Umgebung,
den Farben und den Düften ringsum. Man kann nicht nur die Seele
erfrischen, sondern auch einzelne Bäume erkennen, ihre
Einmaligkeit, die Geschichte und die Schönheit wahrnehmen. Im
Smetana Park am Elisabethbad beginnt ein dendrologischer
Lehrpfad, der Sie weiter durch den Dvořák und Skalník Park führt,
über den Theaterplatz zu dem Karl IV. Park, den Goethe Steig bis in
die landschaftlichen Parkanlagen um den Posthof und zum japani­
schen Garten am Parkhotel Richmond. Mehr über die einmaligen
Bäume erfahren sie auf den Infotafeln in den Parkanlagen. Der
dendrologische Lehrpfad ist 4,5 km lang. Im Stadtinfozentrum erhalten Sie eine detaillierte Broschüre.
Take a Walk through Parks
A walk through the parks in Karlovy Vary will not only fill you with
positive feelings caused by the beautiful milieu, colours and sweet
smells surrounding you. You can not only refresh your soul during it
but you can also get to know individual trees and feel their uniqueness,
history and beauty. A dendrological path which starts in Smetana Park
at the Elizabeth Spa Building will take you to Dvořák Park and Skalník
Park, then across Theatre Square and to Charles IV Park and further
on along Goethe Path to landscape parks in the neighbourhood of the
Post Court and to the Japanese Garden at the Parkhotel Richmond.
You can learn more about the unique trees on information boards in
the parks. The instructive dendrological path is 4.5 km long. You can
ask for a detailed brochure in the municipal information centre.
Výlet ke skalním útvarům
Svatošské skály jsou po staletí oblíbeným cílem vycházek lázeňských hostů. Žulové skalní věže v údolí řeky Ohře na turistické
cestě do Lokte tvoří podle pověsti zkamenělý svatební průvod.
Zhrzená vodní víla se tak pomstila svému nevěrnému milému Janu
Svatošovi. Svatošské skály miloval psychoanalytik Sigmund Freud,
dokonce se mu prý o těchto bizarních útvarech často zdálo.
Dostanete se tam pěšky nebo na kole z karlovarské čtvrti Doubí.
Zaujme Vás houpací most přes řeku i turistická hospůdka u něj.
Ein Ausflug zu der Felsformation
Die Hans-Heilig-Felsen (Svatošské skály) sind Jahrhunderte lang
ein beliebtes Ausflugsziel der Kurgäste. Die Granitfelsentürme im
Tal der Eger (Ohře) am Wanderweg nach Elbogen (Loket) bilden
nach einer Sage einen versteinerten Hochzeitszug. Eine verschämte
Wassernixe rächte sich somit an ihrem untreuen Geliebten Hans
Heilig (Jan Svatoš). Die Hans-Heilig-Felsen (Svatošské skály) liebte
der Psychoanalytiker Sigmund Freud, er träumte sogar oft über
diese bizarre Felsformation.Sie gelangen hierher zu Fuß oder mit
dem Rad aus dem Karlsbader Viertel Doubí (Aich). Es wird Sie sicher die Hängebrücke über den Fluss sowie die in ihrer Nähe liegende Gaststätte für Touristen interessieren.
40
Foto P. Lněnička
Friendly Recommendations
A Trip to Rock Formations
Golfaufenthalt im Bäderdreieck
Golfový pobyt v lázeňském trojúhelníku
A golf Stay in the Spa Triangle
A trip to the Svatošské skály Rocks has been popular with Karlovy
Vary visitors for centuries. A legend has it that the granite rock
towers in the valley of the Ohře River on the tourist track to Loket
represent a petrified wedding procession. A spurned nymph took
her revenge on her unfaithful lover Jan Svatoš in this way. The
psychoanalyst Sigmund Freud loved the Svatošské skály Rocks, it is
even said that he often dreamt about these bizarre rock formations.
You will get there on foot or on a bike from the Karlovy Vary town
part Doubí. A rope bridge across the river and a tourist pub near it
will surely attract your attention.
Za kolébku světového golfu je odjakživa považováno Skotsko.
Kolébkou českého golfu jsou bezesporu západočeské lázně. V současné době je v Karlovarském kraji devět golfových hřišť, která se
řadí mezi renomovaná hřiště Evropy. Jsou dějištěm jak amatérských,
tak i profesionálních turnajů. Golfová hřiště v Karlovarském kraji
jsou spjata s významnou minulostí a tradicemi tohoto sportu, ale
zároveň poskytují nejmodernější zázemí a nabízejí tu nejpříjemnější
relaxaci v nádherném přírodním prostředí. To vše je k dispozici jak
členům golfových klubů, tak i návštěvníkům z celého světa.
www.czechtourism.com, www.zivykraj.cz
www.pupp.cz
Als Wiege des Golfsports gilt weltweit Schottland. In der
Tschechischen Republik sind es die westböhmischen Kurstädte
Karlovy Vary (Karlsbad) und Mariánské Lázně (Marienbad). Zur
Zeit gibt es neun Golfplätze in der Region, die zu den renommiertesten in Europa zählen. Hier finden viele Turniere für Profis sowie
Amateure statt. Die Plätze in der Karlsbader Region haben eine
lange Tradition und Geschichte hinter sich, jedoch bieten sie auch
moderne Ausstattung und angenehme Erholung in der Natur. Das
alles ist nicht nur für Clubmitglieder gedacht, sondern auch für
Besucher aus der ganzen Welt.
Scotland has always been considered the cradle of golf. West
Bohemian spas are without doubt the cradle of Czech golf. At present there are nine golf courses in the Karlovy Vary region which
rank as renowned European golf courses. They are the scene of
both amateur and professional golf tournaments. Golf courses are
connected with the important past and traditions of this sport but
they also provide the most modern background and offer the most
pleasant sort of relaxation in beautiful nature. This all is here not
only for the members of golf clubs but also for the visitors from the
whole world.
41
Grandhotel Pupp - hotel v srdci Evropy
Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
Amsterdam Při cestě autem…
750 km
Athens
2170 km
Berlin
330 km
Geneve
890 km
Bratislava
460 km
Bruxelles
770 km
Budapest
Frankfurt
Istanbul
2030 km
Kiev
1580 km
Kobenhavn
STOCKHOLM
Mit dem Auto... | When Driving the Car...
Karlovy Vary - Praha
130 km
 2
Karlovy Vary - Wien
400 km
 6,5
Karlovy Vary - München
310 km
 3,5
640 km
Karlovy Vary - Frankfurt
380 km
 5
380 km
Karlovy Vary - Berlin
330 km
 4,5
KOBENHAVN
LONDON
770 km
Madrid
2300 km
Moscow
1980 km
München
310 km
Nürnberg
180 km
Lisboa
2880 km
London
1090 km
Luxembourg 660 km
Paris
900 km
Roma
1190 km
Stockholm
1300 km
Warszawa
750 km
Wien
400 km
Zagreb
760 km
Zürich
620 km
berlin
amsterdam
Grandhotel Pupp GPS: N 50°13´12˝; E 12°52´43˝
WARSZAWA
bruxelles
frankfurt
luxembourg
NÜRNBERG
PARIS
Karlovy Vary
Grandhotel Pupp
BRATISLAVA
MÜNCHEN
WIEN
zürich
GENEVE
BUDAPEST
ZAGREB
ROMA
LISBOA
MADRID
ATHENS
GRANDHOTEL PUPP ★★★★★ PRICE LIST FROM APRIL 2013
Presidential Apartment
1,670 EUR
Baby Cot - Children 0-3 years
for free
Imperial Apartment
900 EUR
Extra Bed - Children 4-12 years
30 EUR
Apartment
680 EUR
Extra Bed - Children 13-15 years
60 EUR
Premier Suite
520 EUR
Pets per day
20 EUR
Double Room Superior Plus / Junior Suite
450 EUR
Parking per day (accommodated guest) / per hour
Double Room Superior
355 EUR
Spa tax per day
15 CZK
Double Room Comfort
300 EUR
Full Board (buffet or menu depends on the possibilities of the hotel)
50 EUR
Single Room
255 EUR
Half Board (buffet or menu depends on the possibilities of the hotel)
30 EUR
15 / 2 EUR
Ceny za pokoj a noc zahrnují snídani formou bufetu a DPH. / Büffet-Frühstück und MwSt. sind im Preis pro Zimmer und Nacht inbegriffen.
Buffet breakfast and VAT are included in room rate per night.
Možnost přistýlky do 15 let věku dítěte. / Der Aufenthalt im Zusatzbett für Kinder bis zu 15 Jahren. / An extra bed is only suitable for children up to 15 years.
Příjezd od / Ankunft ab / Check-in from 2.00 p.m. • Odjezd do / Abreise bis / Check-out till 11.00 a.m.
42
The Restaurants of the Grandhotel Pupp
Grandrestaurant
A unique bar with
a nineteenth century atmosphere
Wide choice of gourmet specialities
Neoclassical architecture
Czech & International cuisine
Club Malá dvorana
9 - 19 / 9 a.m. - 7 p.m.
The place of residence of
Ludwig van Beethoven in 1812
Wide variety of sweet specialties
Becher’s Bar
Classic old English style night bar
Assortment of many gourmet
specialities, variety of drinks
Rendez-vous
Bar with a sun roofed terrace
Gourmet specialties,
more than 200 cocktails
Golf Restaurant
Restaurant and bar with sun
roofed terrace, directly at the
Carlsbad golfplace premises
Czech & International cuisine
12 - 15, 18 - 22
12 a.m. - 3 p.m., 6 p.m. - 10 p.m.
Café Pupp
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
19 - 3 / 7 p.m. - 3 a.m.
8 - 22 / 8 a.m. - 10 p.m.
(Golf Resort Karlovy Vary)
till 31.10. 2012
El Toro
Patented Perpetual Calendar. Self-winding movement.
18 ct rose gold case with ceramic bezel. Water-resistant to 100 m.
Also available on leather strap.
W W W . U LY S S E - N A R D I N . C O M
U l y s s e N a r d i n . B o u t i q u e K a r l o v y Va r y
Stará louka 24 - 360 01 Karlovy vary - CZ
Te l . / F a x : + 4 2 0 3 5 3 2 2 6 3 1 9 , b o u t i q u e . c a r l s b a d @ u l y s s e - n a r d i n . c o m
Download

Pupp Journal Frühling 2013