Pupp Journal
LÉTO I SOMMER I SUMMER
2 I 2011
w w w.pu pp.c z • w w w.su mmi thotel s.com
LASER COOL TOUCH TRIO
Laser-assisted Lipolysis • Percutaneous Skin Tightening • Tissue Molding
Endovenous Ablation of Varicose Veins • Non-ablative Skin Rejuvenation
Wrinkle Reduction and Dermal Remodeling
INTENSE PULSED LIGHT
Effective and painless hair removal
Photorejuvenation
Enjoy the Royal Rejuvenation
O B SA H
i n ha lt | c o n t e n t
Obsah I Inhalt I Content
❙ Události I Ereignisse I Events
5-7
❙ Firemní nabídka I Firmenangebot I Corporate Offer
8
❙ Osobnosti osobně I Die Persönlichkeiten Persönlich I Personalities Personally
9 - 10
❙ 310 let Grandhotelu Pupp I 310 Jahre vom Grandhotel Pupp I 310 Years of the Grandhotel Pupp
11
❙ Minulost v detailech I Die Vergangenheit in Details I The Past in Details 12 -13
❙ Nabídky I Angebote I Offers
14 - 17
❙ Připraveno šéfkuchařkou I Von der Chefköchin vorbereitet I Prepared by the Chef
18 - 21
❙ Café Pupp 22
❙ Dětem I Für die Kinder I For Children 23
❙ Tisíc chutí whisky I Tausend Geschmäcke von Whisky I A Thousand Tastes of Whisky
24 - 27
❙ Hotel filmových hvězd I Hotel der Filmstars I The Hotel of the Movie Stars
28 - 29
❙ Svět kolonád I Die Welt der Kolonnaden I The World of Colonnades
30 - 32
❙ Letní vycházka I Ein Sommerausflug I A Summer Walk
33 - 34
❙ Co, kdy, kde I Was, Wann, Wo I What, When, Where
35 - 38
❙ Projekt I Project • Anketa I Umfrage I Survey
❙ Přátelská doporučení I Freundschaftliche Empfehlungen I Friendly Recommendations
39
40 - 41
❙ Hotel v Srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
42
❙ Ceník I Preisliste I Pricelist
42
❙ Restaurace Grandhotelu Pupp I Die Restaurants des Grandhotels Pupp I The Restaurants of The Grandhotel Pupp
43
Pupp Journal - Léto I Sommer I Summer 2011
Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp, zpracovalo © Vydavatelství Promenáda v.o.s.
Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv Vydavatelství Promenáda, Film Service Festival, Czech Tourism, Aleksandra Chytra, Jakub Jiskra, Jan Jonák, Muzeum Karlovy Vary
Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová
Editor: Jitka Kulhánková • Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala • Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary • Vychází v nákladu 9000 ks
Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten l Dates and prices are subjects of change
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s., Mírové náměstí 2 | 360 91 Karlovy Vary | Czech Republic
Tel. +420 353 109 111 | Fax: +420 353 224 032 | [email protected] • www.pupp.cz
www.pupp.cz
3
E D IT O R I A L
Krásné léto, vážení hosté a milí přátelé,
těší mě, že jste si právě toto období vybrali (nebo ještě vyberete) k návštěvě Karlových Varů a našeho
Grandhotelu Pupp. Budete tak moci v letním počasí obdivovat krásy města u pramenů, procházet se
po nové promenádě s kašnami a vodotrysky, vydávat se do okolních lázeňských lesů a po návratu
odpočívat v zahrádkách kaváren před Rendez-vous i před Café Pupp. Kavárna Café Pupp Vás ráda
uvítá také uvnitř, aby se pochlubila elegantním interiérem, novým designem kavárenského lístku
a bohatou nabídkou výtvorů našich mistrů cukrářů. Sedávají tu i filmové hvězdy či slavní režiséři,
neboť náš hotel jich v době Mezinárodního filmového festivalu hostí pěknou řádku. Jistě si mnozí
odvezou na památku lázeňský pohárek, který jsme v omezené edici nechali vyrobit jako upomínku
na letošní 310. výročí založení Grandhotelu Pupp. I Vy můžete tento suvenýr získat. Za teplých
večerů máte možnost se vydat do obnoveného letního kina nedaleko našeho hotelu a my Vás k tomu
vybavíme piknikovým košíkem. Ten si můžete objednat také k jiným příležitostem. Karlovy Vary jsou
v letním období opravdu ideálním místem k návštěvě.
Přeji Vám příjemný pobyt v našem hotelu i v největších českých lázních.
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA, generální ředitelka Grandhotelu Pupp
Einen schönen Sommer, geehrte Gäste und liebe Freunde,
es freut mich, dass Sie sich gerade diese Zeit zum Besuch von Karlsbad und von unserem Grandhotel Pupp aussuchten
(oder noch aussuchen werden). Sie werden so bei dem Sommerwetter die Stadtschönheiten an den Quellen bewundern
können, auf der neuen Promenade mit Brunnen und Fontänen spazieren, sich in die umliegenden Kurwälder begeben und
nach der Rückkehr in den Cafégärten vor Rendez-vous sowie vor Café Pupp ausruhen. Das Café Pupp begrüßt Sie gern
auch innen, um sich mit einem eleganten Innenraum, einem neuen Design des Cafémenus und einem reichen Angebot
an Produkten von unseren Konditormeistern zu rühmen. Es sitzen hier auch die Filmstars oder die berühmten Regisseure,
denn unser Hotel bewirtet in der Zeit des Internationalen Filmfestivals eine Menge von ihnen. Sicher bringen sich viele als
Andenken den Trinkbecher mit nach Hause, den man in einer beschränkten Ausgabe herstellen ließ, als Erinnerung an das
diesjährige 310. Jubiläum der Gründung vom Grandhotel Pupp. Auch Sie können dieses Souvenir haben. Während der
warmen Abende haben Sie die Möglichkeit sich in das erneuerte Freilichtkino nicht weit von unserem Hotel begeben und
wir statten Sie dazu mit einem Picknickkorb aus. Diesen kann man auch zu anderen Gelegenheiten bestellen. Karlsbad ist
in der Sommerzeit wirklich ein idealer Besucherort.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Hotel sowie in dem größten tschechischen Kurort.
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA, Generaldirektorin Grandhotels Pupp
Beautiful summer, dear guests and friends,
I am pleased that you have chosen (or will choose) just this season to visit Karlovy Vary and our Grandhotel Pupp. You
will have an opportunity to admire the beauties of the town by the springs, walk along new promenades, set off for the
nearby woods and rest in pavement areas outside the café Rendez-vous and the Café Pupp in warm summer weather. Café
Pupp will be pleased to welcome you inside and boast its elegant interior, a new design of the menu and a wide offer of
our master cooks´products. Film stars or famous directors usually sit here too because lots of them find accommodation in
our hotel during the International Film Festival. Many of them will surely take home a spa cup this year. We had a limited
edition made to remember the 310th foundation anniversary of the Grandhotel Pupp. You can get the souvenir too. You
can visit a renovated open-air cinema near our hotel on warm evenings. If you decide to do so, we will provide you with
a picnic basket. You can reserve it for other occasions too.
I wish you a wonderful stay in our hotel and the biggest Czech spa.
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA, General Manager of the Grandhotel Pupp
4
www.pupp.cz
U D Á L O S TI
E R EI G NI S S E | E V ENT S
Karlovy Vary jsou významným
kongresovým centrem
V termínu 12.-14.4. 2011 se zde konal 7. kongres českých
a slovenských dermatovenerologů. Poté následovalo sympozium pod heslem Caring for skin and well-being. Jednacím
místem byl hotel Thermal, společenské prostory poskytl
Grandhotel Pupp. Ve Slavnostním sále se uskutečnil galavečer jednoho z hlavních partnerů kongresu, firmy Laboratoire
Bioderma, pro téměř 500 hostů. Následující večer zde proběhla prezidentská galavečeře kongresu. Hosté si vychutnali
vybraná jídla vyhlášené puppovské kuchyně - byla to např.
telecí pečeně s čerstvými bylinkami a chřestem jako hlavní
chod. Karlovy Vary navštívilo díky těmto dvěma akcím více
než 1.800 účastníků z celého světa.
Karlsbad ist ein bedeutendes
Kongresszentrum
Im Termin vom 12.-14.4. 2011 fand hier der 7. Kongress der
tschechischen und slowakischen Dermatovenerologen statt.
Danach folgte ein Symposium unter dem Motto Caring for
skin and well-being. Der Tagungsort war im Hotel Thermal,
die gesellschaftlichen Räume bot das Grandhotel Pupp an.
Im Festsaal fand ein Galaabend eines der Kongresshauptpartner,
der Firma Laboratoire Bioderma, für fast 500 Gäste statt.
Am folgenden Abend gab es im Festsaal das PräsidentenGala-Dinner des Kongresses. Die Gäste kosteten ausgesuchte Speisen der berühmten Pupp-Küche – wie zum Beispiel
Kalbsbraten mit frischen Kräutern und Spargel als Hauptgang.
Karlsbad besuchten dank diesen zwei Veranstaltungen mehr
als 1.800 Teilnehmer aus der ganzen Welt.
Karlovy Vary is an Important
Congress Centre
The 7th congress of Czech and Slovak dermatovenerologists was held just here between the 12th and 14th April
2011. It was followed by a symposium whose motto was
Caring For Skin and Well-Being. The conference place was
the Hotel Thermal while the Grandhotel Pupp provided
social rooms. The gala evening of one of the main partners
of the congress, the firm Laboratoire Bioderma, for almost
500 guests, took place in the Festive Hall. The presidential
gala dinner of the congress was held in the Festive Hall next
evening. The guests enjoyed delicious dishes of the renowned cuisine of the Grandhotel Pupp – it was roast veal
www.pupp.cz
with fresh herbs and asparagus as a main course. Karlovy
Vary was visited by more than 1,800 participants from the
whole world thanks to these two events.
Dostaveníčko šlechticů
Aristokraté z celé Evropy se
v současných Karlových Varech
setkali letos už popatnácté.
Noblesní dámy a elegantní pánové absolvovali uvítací bál
v hotelu Imperial, dostihový
den na závodišti ve Dvorech,
Jarní bál v Grandhotelu Pupp,
mši v chrámu svaté Máří
Magdalény, slavnostní oběd
v Poštovním dvoře, průvod
v dobových kostýmech po promenádě a maškarní bál
v Císařských lázních. Karlovy
Vary bývaly dostaveníčkem evropské smetánky po staletí,
i to letošní setkání téměř pěti set šlechticů přineslo světovým
lázním náležitou noblesu a věhlas.
Treffpunkt der Adeligen
Die Edelleute aus ganz Europa trafen sich im heutigen
Karlsbad, dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal. Die noblen Damen und die eleganten Herren besuchten den
Begrüßungsball im Hotel Imperial, den Pferderenntag auf
der Pferderennbahn in Dvory (Maierhöfen), den Frühlingsball
im Grandhotel Pupp, eine Messe in der Maria Magdalena
Kirche, ein festliches Mittagessen im Posthof, einen Umzug
in historischen Kostümen auf der Promenade und einen
Maskenball im Kaiserbad. Karlsbad war Jahrhunderte lang
ein Treffpunkt der europäischen Elite, auch das diesjährige
Treffen von fast fünfhundert Adeligen brachte dem Weltkurort
die zugehörige Noblesse und Ruhm.
Rendezvous of Aristocrats
Aristocrats from whole Europe have met in Karlovy Vary for
the fifteenth time already. Noble ladies and smart gentlemen
took part in the welcoming ball in the Imperial Hotel, the
racing day at the race court in Dvory, the Spring Ball in the
Grandhotel Pupp, the mass in the Maria Magdalena Church,
a gala dinner at the Post Court, the parade in period costumes along the promenade and a fancy dress ball in the
5
U D Á L O S TI
E R EI G NI S S E | E V ENT S
Imperial Spa Building. Karlovy Vary used to be a place
where the European cream of society met for centuries and
this year’s meeting of almost five hundred aristocrats ­brought
the world-famous spa nobleness and fame again.
Velkolepé zahájení lázeňské sezóny
Vždy první květnový víkend se v Karlových Varech slavnostně otevírá letní lázeňská sezóna. Její zahájení předznamenal 6. května slavnostní koncert v Městském divadle
s předáním Ceny města a udělením čestného občanství.
7. května pak na Mlýnské kolonádě prohlásil primátor
353. lázeňskou sezónu za zahájenou, mladí divadelníci
předvedli pověst o objevení léčivé vody, proběhl ceremoniál svěcení pramenů a celé město vítalo novou sezónu bohatým kulturním programem na všech prostranstvích a pódiích města. Muzikanti, divadelníci, tanečníci a mažoretky
měli plné ruce i nohy práce. Městem pak prošel alegorický
průvod v historických kostýmech v čele se zakladatelem
města Karlem IV. Město Karlovy Vary pozvalo na závěr dne
všechny čestné hosty do Grandhotelu Pupp na James Bond
Gala Evening, který byl zakončen velkým ohňostrojem.
die Sage über die Entdeckung vom Heilwasser, es verlief
die Zeremonie der Quellenweihe und die ganze Stadt begrüßte die neue Saison mit einem reichen Kulturprogramm
auf allen Plätzen und Podien der Stadt. Die Musikanten, die
Theaterspieler, die Tänzer und die Majoretten hatten alle
Hände und Füße voll zu tun. Durch die Stadt ging dann ein
allegorischer Umzug in historischen Kostümen, angeführt
von dem Gründer der Stadt, Karl IV. Die Stadt Karlsbad lud
zum Abschluss des Tages alle Ehrengäste ins Grandhotel
Pupp auf den James Bond Galaabend ein, der mit einem
großen Feuerwerk abgeschlossen wurde.
A Grand Opening of the Spa Season
Eine großartige
Eröffnung der Kursaison
Immer das erste Maiwochenende wird in Karlsbad die
Sommerkursaison feierlich eröffnet. Ihre Eröffnung zeichnete am 6. Mai ein Festkonzert im Stadttheater vor. Mit der
Verleihung des Stadtpreises und der Ehrenbürgerschaft. Am
7. Mai erklärte dann der Oberbürgermeister die 653.
Kursaison für eröffnet, die jungen Theaterspieler spielten
6
The opening of the summer spa season always takes place in
Karlovy Vary at the first May weekend. The opening was augured with a gala concert in the Municipal Theatre on the 6th
May and the presentation of the Prize of the Town and honorary citizenship granting. The mayor of the town declared the
653rd spa season open on the 7th May, young artists performed the legend about the discovery of curative water, mineral
springs were consecrated and the whole town welcomed the
new spa season with a rich programme in all places and on all
stages in the town. Musicians, actors, dancers and majorettes
were extremely busy. Then a parade with floats and people in
historical costumes led by the founder of the town Charles IV
went through the town. After that the town of Karlovy Vary
invited all guests of honour to the James Bond Gala Evening in
the Grandhotel Pupp which was finished with a big firework.
www.pupp.cz
U D Á L O S TI
E R EI G NI S S E | E V ENT S
Porcelánové slavnosti
Krásné porcelánové a keramické zboží bylo možno během
slavnostního zahájení lázeňské sezóny dva dny nakupovat
přímo před Grandhotelem Pupp, kde vyrostlo dvacet stánků porcelánového trhu společnosti Thun 1794. K dobrým
nákupům vyhrávala muzika a voněly kulinářské speciality
z terasy Rendez-vous.
Das Porzellanfest
Während der feierlichen Eröffnung der Kursaison war es
möglich zwei Tage lang die schöne Porzellan- und Keramik­
ware direkt vor dem Grandhotel Pupp einzukaufen. Hier
gab es zwanzig Stände am Porzellanmarkt der Gesellschaft
Thun 1794. Zu guten Einkäufen spielte die Musik und es
dufteten die kulinarischen Spezialitäten von der Rendezvous Terrasse.
Festival of Porcelain
It was possible to buy beautiful porcelain and ceramic goods
directly in front of the Grandhotel Pupp, where twenty stalls
of the Company Thun 1974 stood on the two days of the
opening of the spa season. Music and the smell of culinary
specialties from the Rendez-vous terrace created a plea­sant
atmosphere.
Grandhotelu Pupp Petr Jiřík. Za 4 hodiny se vydalo na 3.000
pokrmů, koktejlů, nápojů. Nechyběl ani běh číšníků, tradiční
závod v bílých košilích s motýlkem, vycházející z filmové honičky filmu Vrchní, prchni, natáčené v Karlových Varech.
Das Food Festival
Das Karlsbader Gastrono­
miefest, voll von Kost­pro­
ben und Wett­be­werben,
lockte und unterhielt wieder die Feinschmecker.
Man wetteiferte zum Bei­
spiel im Entknochen des
Hähn­chens, im Fisch portionieren oder in der Cocktail
Vorbereitung. Es stellten sich 9 gastronomische Betriebe vor,
unter ihnen auch das Team vom Grandhotel Pupp. Im
Entknochen des Hähnchens gewann der Koch aus dem
Grandhotel Pupp, Petr Jiřík. Binnen 4 Stunden servierte
man an die 3000 Speisen, Cocktails und weitere Getränke.
Natürlich konnte der Kellnerlauf nicht fehlen, ein traditioneller Wettlauf in weißen Hemden mit Fliegen. Dieser wurde
von der Verfolgungsjagd in dem Film Vrchní prchni (Lauf,
Ober, lauf!) inspiriert, die in Karlsbad gedreht wurde.
Food Festival
The Karlovy Vary gastronomy festival full of tasting and
competitions attracted and enjoyed gourmets. They competed
in e.g. chi­cken boning, fish carving or cocktail mixing. 9 gastronomic departments presented themselves including the
one from the Grandhotel Pupp. The cook from the Grandhotel
Pupp Petr Jiřík won the competition in chicken boning. About
3,000 meals, cocktails and other beverages were served within four hours. You could also see the traditional Run of
Waiters dressed in white shirts and with bowties which was
based on the scene from the film Waiter, Run for It.
Food Festival
Labužníky opět přilákal a pobavil karlovarský gastronomický
svátek plný ochutnávání a soutěží. Soutěžilo se například ve
vykosťování kuřat, porcování ryb, přípravě koktejlů.
Prezentovalo se 9 gastronomických provozů, mezi nimi i tým
Grandhotelu Pupp. Ve vykosťování kuřete zvítězil kuchař
www.pupp.cz
7
FIREMNÍ NABÍDKA
F I R M EN A N G E B O T | C O R P O R ATE O F F E R
PUPP CORPORATE CLUB
Grandhotel Pupp je jedním z evropských hotelů, které jsou zařazeny do skupiny Certified Business Hotel
a Certified Conference Hotel. V novodobé hotelové tradici má své pevné místo exkluzivní Pupp Corporate
Club, který svým firemním klientům nabízí kromě stálých výhod také speciální sezónní nabídky.
Jaké jsou výhody členství v Pupp Corporate Clubu?
• partnerské smluvní ceny ubytování • VIP set při příjezdu na pokoji • bezplatné internetové připojení na pokoji • dle
aktuální možnosti hotelu upgrade do vyšší kategorie pokoje a brzký příjezd nebo pozdní odjezd • bezplatné parkování na
hotelovém parkovišti během pobytu
Das Grandhotel Pupp gehört zu den europäischen Hotels, die in der Gruppe Certified Business Hotel und Cer­tified
Conference Hotel sind. In der neu zeitigen Ho­tel­tradition hat seine feste Stelle der exklusive Pupp Cor­porate Club,
der seinen Firmenklienten außer den Dauer­vergünsti­gun­gen auch Saisonsonderangebote bietet.
Welche Vorzüge hat die Mitgliedschaft im Pupp Corporate Club?
• Partnervertragspreise der Unterkunft • VIP Set bei der Ankunft auf das Zimmer • kostenloser Internetanschluss am
Zimmer • nach der aktuellen Möglichkeit des Hotels Upgrade in eine höhere Zimmerkategorie und eine baldige Ankunft
oder späte Abfahrt • kostenloses Parken am Hotelparkplatz während des Aufenthaltes
The Grandhotel Pupp is one of the hotels which are members of the group Certified Business Hotel and
Certified Conference Hotel. The exclusive Pupp Corporate Club, which provides its members special season offers
apart from permanent advantages and benefits, has a foothold in the modern hotel tradition.
What are the advantages of the membership in the Pupp Corporate Club?
• agreed prices • VIP set on the arrival at the room • free access to the internet in the room • possible upgrade into
a higher category room depending on topical situation and an early arrival or a late departure • free parking in the hotel
car park during the stay
G r a n d h o t e l P u pp
for business
SPECIÁLNÍ LETNÍ NABÍDKA
PRO ČLENY PUPP
CORPORATE CLUBU
EIN SOMMERSONDERANGEBOT
FÜR DIE MITGLIEDER DES
PUPP CORPORATE CLUBS
SPECIAL SUMMER OFFER FOR
THE MEMBERS OF THE PUPP
CORPORATE CLUB
v období od 10.7.
do 31.8. 2011
• ubytování s bohatou snídaní formou bufetu • občerstvení na pokoji
při příjezdu • 1x lázeňská procedura
v Pupp Royal Spa na osobu a pobyt •
internetové připojení na pokoji během pobytu zdarma • bezplatné parkování na hotelovém parkovišti •
volný vstup do hotelového relaxačního centra a Pupp Casino Clubu
in der Zeit vom 10.7.
bis zum 31. 8. 2011
• Unterkunft mit einem reichen
Frühstück in Büffetform • Erfri­schung
am Zimmer bei der Ankunft • 1x Kur­
an­wendung in Pupp Royal Spa pro
Person und Aufent­halt • In­ter­net­
anschluss am Zimmer während des
Aufenthaltes kostenlos • Kos­ten­loses
Parken am Hotel­parkplatz • Ko­sten­
loser Eintritt in das Hoteler­ho­lungs­
zentrum und in den Pupp Casino Club
from the 10th July
up to the 31st August 2011
• accommodation with a buffet breakfast • refreshment in the room on
the arrival •1x spa treatment in the
Pupp Royal Spa per person and stay
• free access to the internet in the
room during the stay • free parking
in the hotel car park • free entrance
to the hotel relaxation centre
and the Pupp Casino Club
Cena od 1.600,- Kč za osobu a den
pobytu ve dvoulůžkovém pokoji
Preis ab 1.600,- Kč pro Person und
Aufenthaltstag im Doppelzimmer
Price from 1,600 Czech crowns per person and day of stay in a double room
Bližší informace I Weitere Informationen I Information: tel.: +420 353 109 172 • fax: +420 353 224 032 • [email protected]
8
www.pupp.cz
O S O B N O S TI O S O B N Ě
D IE P E R S Ö NLIC H K EITEN P E R S Ö NLIC H | P E R S O N A LITIE S P E R S O N A LLY
ROZHOVOR S ČESTNOU
OBČANKOU MĚSTA
Jaký máte vztah ke Grandhotelu Pupp?
Grandhotel Pupp znám méně než třeba prezident festivalu
Jiří Bartoška, protože bydlívám v hotelu Thermal, kde je
kancelář programového oddělení. Ale kdykoli Grandhotel
Pupp navštívím, vždy znovu obdivuji, s jakou velkorysostí
byl architektonicky vybudován a renovován: třeba secesní
vitrážový strop Slavnostního sálu je něco naprosto úžasného.
A při slavnostních obědech nebo večeřích s festivalovými
hosty vysoce oceňuji i gastronomické kvality hotelu.
PhDr. Evu Zaoralovou zná kulturní veřejnost jako
filmovou teoretičku, která má velkou zásluhu o popularizaci
české kinematografie ve světě, jako členku odborných porot
významných zahraničních filmových festivalů, ale především
jako dlouholetou programovou ředitelku karlovarského
Mezinárodního filmového festivalu. Má velký podíl na
vysoké úrovni a prestiži tohoto filmového svátku. Od
letošního roku je jeho uměleckou poradkyní.
28. října 2010 udělil prezident České republiky Evě
Zaoralové medaili Za zásluhy v oblasti kultury a 6. května
2011 převzala z rukou primátora Karlových Varů titul
Čestná občanka města.
Vím, že jste si Karlovy Vary zamilovala. Proč?
Karlovy Vary jsou tak jedinečné, že si je člověk musí
zamilovat. Kde jinde najdete tak úžasnou harmonii
architektonických skvostů a přírodních krás jako v historické
části vašeho města? Karlovy Vary se mi líbily, už když
jsem přijela poprvé na Mezinárodní filmový festival jako
novinářka, ale tehdy, před víc než třiceti lety, mě město
zaujalo víc půvabem říčky Teplé a lesů kolem než domů – ty
byly tehdy šedé a otlučené.
Máte ve Varech své oblíbené místo?
Dokud jsem se nezačala podílet na pořádání festivalu,
měla jsem víc času chodit po hřebenech okolních kopců
a obdivovat vyhlídková místa. V posledních letech trávím
tolik času povinnostmi, že nanejvýš jdu pěšky podle řeky
z Thermalu k Puppu. Na téhle procházce se pokaždé
zastavím u nádherného obrovského platanu na okraji parku,
který míjím cestou k Lázním III.
www.pupp.cz
Co byste vzkázala čtenářům Pupp Journalu?
Samozřejmě, aby nezapomněli navštívit 46. MFF Karlovy
Vary, který probíhá v prvním červencovém týdnu. I letos
jsem připravovala program se svými mladšími kolegy,
tentokrát ve funkci umělecké poradkyně, a mohu čtenáře
ujistit, že jako diváci se seznámí se spoustou pozoruhodných
nových filmů z celého světa a s několika zajímavými
retrospektivními přehlídkami. Určitě nebudou chybět ani
osobnosti dodávající našemu festivalu lesk.
d e u t sc h
EIN GESPRÄCH MIT DER
EHRENBÜRGERIN DER STADT
PhDr. Eva Zaoralová kennen die Kulturliebhaber
als eine Filmtheoretikerin, die sich beträchtlich für die
Popularisierung der tschechischen Kinematografie in der
Welt einsetzte, als Mitglied der Fachjurys auf bedeutenden
ausländischen Filmfestspielen, aber vor allem als langjährige
Programmdirektorin des Karlsbader Internationalen
Filmfestivals. Sie hat großen Anteil am hohen Niveau und
Prestige dieses Filmfestes. Seit diesem Jahr ist sie seine
künstlerische Beraterin.
Am 28. Oktober 2010 verlieh der Präsident der Tsche­
chischen Republik Eva Zaoralová die Medaille Für den
Verdienst im Bereich der Kultur und am 6. Mai 2011
übernahm sie vom Oberbürgermeister von Karlsbad den
Titel Ehrenbürgerin der Stadt.
Ich weiß, dass Sie Karlsbad lieb gewonnen haben.
Warum?
Karlsbad ist so einmalig, dass man es lieb gewinnen muss.
Wo anders findet man so eine erstaunliche Harmonie der
9
O S O B N O S TI O S O B N Ě
D IE P E R S Ö NLIC H K EITEN P E R S Ö NLIC H | P E R S O N A LITIE S P E R S O N A LLY
architektonischen Juwelen und der Naturschönheiten als im
historischen Teil eurer Stadt? Karlsbad gefiel mir, bereits
als ich das erste Mal zum Internationalen Filmfestival als
Journalistin kam, aber damals, vor mehr als dreißig Jahren,
fesselte mich die Stadt mehr mit der Schönheit des Flusses
Tepl und der umliegenden Wälder als der Häuser – diese
waren damals grau und abgeschlagen.
Haben Sie in Karlsbad Ihren Lieblingsplatz?
Bevor ich mich an der Festivalveranstaltung beteiligen
begann, hatte ich mehr Zeit in den umliegenden Hügeln
spazieren zu gehen und die Aussichtsstellen zu bewundern.
In den letzten Jahren widme ich den Pflichten so viel Zeit,
dass ich höchstens zu Fuß entlang des Flusses vom Thermal
zum Pupp gehe. Auf diesem Spaziergang bleibe ich jedes
Mal an der wunderschönen riesigen Platane am Rande des
Parks stehen, an der ich am Weg zum Bad III vorbeigehe.
Welche Beziehung haben Sie zum Grandhotel Pupp?
Das Grandhotel Pupp kenne ich weniger als zum Beispiel
der Festivalpräsident Jiří Bartoška, weil ich im Hotel
Thermal wohne, wo das Büro der Programmabteilung ist.
Aber wenn auch immer ich das Grandhotel Pupp besuche,
bewundere ich jedes Mal, mit welcher Großzügigkeit es
architektonisch erbaut und renoviert wurde: zum Beispiel
die Jugendstil Vitragendecke des Festsaales ist etwas völlig
Verblüffendes. Und während der festlichen Mittag- oder
Abendessen mit den Festivalgästen schätzte ich sehr auch
die gastronomischen Qualitäten des Hotels.
Was würden Sie den Pupp Journal Lesern mitteilen?
Selbstverständlich, dass sie nicht vergessen das 46.
IFF Karlsbad zu besuchen, das in der ersten Juliwoche
stattfindet. Auch dieses Jahr bereitete ich das Programm mit
meinen jüngeren Kollegen vor, diesmal in der Funktion der
künstlerischen Beraterin, und ich kann den Leser sichern,
dass sie als Zuschauer viele sehenswerte neue Filme aus der
ganzen Welt und einige interessante retrospektive Vorführung
kennenlernen. Bestimmt werden auch die Persönlichkeiten
nicht fehlen, die unserem Festival den Glanz geben.
EN G L I S H
AN INTERVIEW WITH
A FREEMAN OF THE TOWN
The public knows PhDr. Eva Zaoralová as a film theorist
who takes great credit for the popularization of Czech film in
the world, as a member of juries at important film festivals
10
but, first of all, as a long-standing programme director of the
Karlovy Vary International Film Festival. Her contribution
to the high standards and prestige of this festival of film is
crucial. She has been its artistic adviser since this year.
The President of the Czech Republic conferred the Medal
for Merit in the Field of Culture on Eva Zaoralová on
the 28th October 2010 and the Mayor of Karlovy Vary
presented her with the title the Freeman of the Town on
the 6th May 2011.
I know that you fell in love with Karlovy Vary. Why?
Karlovy Vary is so unique that you just have to fall in love
with it. Where else can you find such a fascinating harmony
of architectural jewels and the beauties of nature as you can
see in the historical part of the town? I already liked Karlovy
Vary when I arrived at the International Film Festival as
a journalist for the first time but in those days, more than
thirty years ago, I was more impressed by the beauty of the
Teplá River and surrounding woods than by houses – they
were damaged and shabby.
Have you got your favourite places in Karlovy Vary?
I had had more time to walk along the ridges of the hills in the
surroundings and to admire the viewing points before I started
taking part in the organization of the festival. But I have been
so busy in recent years that I at most walk along the river from
the Thermal to the Pupp. I always stop at the beautiful huge
plane tree which I pass on my way to Spa Building III.
What is your relation to the Grandhotel Pupp?
I know the Grandhotel Pupp less than e.g. the director of the
festival Jiří Bartoška because I usually stay in the Thermal
Hotel where the office of the programme department is.
But any time I visit the Grandhotel Pupp, I admire the
generosity it was built and renovated with: for example the
Art Nouveau stained glass ceiling of the Festive Hall is just
amazing. And I highly appreciate the gastronomic qualities
of the hotel during gala dinners with festival guests.
What message would you send to the readers
of the Pupp Journal?
That they should not forget to visit the 46th IFF Karlovy Vary
which will be held in the first week in July, of course. This
year, too, I have prepared the programme with my younger
colleagues, this time as an artistic adviser, and I can make
them sure that they will see a number of remarkable new
films from the whole world and some retrospective shows
if they come as cinema visitors. And personalities that add
a touch of glamour to our festival will be here too.
www.pupp.cz
310 LET
310 J A H R E VO M G R A N D H O TEL P U P P | 310 Y E A R S O F T H E G R A N D H O TEL P U P P
Příběh slavného hotelu
Rozvoj společenského života a lázeňství začátkem 18. století
přinesly v Karlových Varech výstavbu nových objektů. Na
samém konci promenádní cesty postavil v roce 1701 karlovarský starosta a lékárník Andreas Becher za podpory kurfiřta Augusta Saského velký společenský dům Salle de
l´Asemblée, nazývaný Saský sál. Nikdo tehdy netušil, že tak
vznikl první článek řady budov, které se staly základem světoznámého Grandhotelu Pupp. Anglický vyslanec Stepeney
napsal o vzniku Saského sálu: V Karlových Varech jsme postavili dům Salle de l´Asemblée, jenž si vyžádal náklad
2 000 zlatých. Je postaven podle italského návrhu, se čtyřmi
záchody, s pohodlnými lůžkovými odpočívadly a s tajemnými zákoutími. Z Drážďan jsme přivezli na šesti vozech lustry
a zrcadla, jež zkrášlí novou budovu, a 16. dubna 1701 se tu
bude odbývat maškaráda, kde hraběnka Königsmarková
bude představovat Dianu sledovanou šesti nymfami...
d e u t sc h
Die Geschichte des berühmten Hotels
Der Aufschwung des gesellschaftlichen Lebens und des
Kurwesens am Anfang des 18. Jahrhunderts verursachte in
Karlsbad den Aufbau von neuen Gebäuden. Ganz am Ende
des Promenadenweges baute im Jahre 1701 der Karlsbader
Bürgermeister und Apotheker Andreas Becher unterstützt von
dem sächsischen Kurfürsten August ein großes Gesell­schafts­
haus Salle de l´Asemblée, genannt der Sächsische Saal.
Niemand ahnte damals, dass so der erste Teil einer Häuser­
reihe entstand, die das weltberühmte Grandhotel Pupp bilden
wird. Der englische Gesandte Stepeney schrieb über die
Entstehung des Sächsischen Saales:
Wir haben hier in Karlsbad ein Haus gebaut, das 2 000 fl.
kostet. Es ist von italienischer Erfindung mit vier Retiraden,
www.pupp.cz
Halbdunkelplätzen, Ruhebetten. Wir haben von Dresden
sechs Wagen mit Lüstern und Spiegeln zur Ausschmückung
des Gebäudes mitgebracht und den 16. April sollen wir
eine Maskerade haben, worin die Gräfin Königsmark die
Diana vorstellt und, von 6 Nymphen gefolgt, auftritt.
EN G L I S H
The Story of the Famous Hotel
The development of social life and balneology resulted in
the construction of new buildings in Karlovy Vary in the
early 18th century. The Karlovy Vary mayor and pharmacist Andreas Becher supported by the elector August of
Saxony had a big social house built at the very end of the
promenade in 1701. It was called Salle de l´Asemblée or,
too, the Saxon Hall. No-one had an idea in those days that
it was the first of a number of buildings which later became
the basis of the world-famous Grandhotel Pupp. The
English ambassador Stepeney wrote about the construction
of the Saxon Hall the following:
We built the Salle de l´Asemblée in Carlsbad and the total
expenses incurred amounted to 2,000 guldens. It is built
according to Italian design, with four powder rooms, mysterious recesses, and comfortable resting places furnished with
sofas. Six carriages brought chandeliers and mirrors from
Dresden to decorate the new building where a bal masqué is
to take place on the 16th of April 1701, at which Countess
Königs­mark shall impersonate Diana pursued by six nymphs.
11
M IN U L O S T V D ETA ILEC H
D IE V E RG A N G EN H EIT IN D ETA IL S | T H E PA S T IN D ETA IL S
Krásastolování
První zmínku o porcelánu v Grandhotelu Pupp najdeme
v dochovaném seznamu inventáře restaurace z roku 1829.
Zařízení restaurace první kategorie bylo poměrně skromné,
ale už tehdy nechyběly ve výbavě drahé soupravy jemného
březovského porcelánu a stříbrné příbory. O kvalitě místního porcelánu byl přesvědčen také Heinrich Pupp, v podnikání nejúspěšnější ze všech Puppů. Uzavřel smlouvu s výrobcem porcelánu ve Staré Roli, Augustem Nowotnym
a začal společně se svým cínem prodávat jeho porcelánové
a kameninové zboží po celém světě. V roce 1845 byla zří-
Foto Jan Jonák
Souprava dobového regionálního porcelánu, ze sbírek Muzea Karlovy Vary.
Ein zeitgenössisches regionales Porzellanservice, aus den Sammlungen
des Karlsbader Museums. I A set of regional period porcelain,
from the collections of the Museum Karlovy Vary.
12
zena firemní prodejna porcelánu v Linci. V archivech lze
také dohledat, že od roku 1872 byla na krátkou dobu část
dnešního Grandhotelu Pupp v majetku majitelů továrny na
porcelán v Lokti, pánů Heidingera a Ravena.
Kompletní obnova porcelánového nádobí proběhla v hotelu
v roce 1959 opět výrobky z manufaktury v Březové. V létě
roku 1960 byla v hotelu instalována trvalá prodejní výstava
porcelánu, skla a loveckých potřeb. Současnou výstavu porcelánu najdou hosté v prostorách Becher´s Bar Rendez-vous.
Každoročně na jaře a na podzim probíhají před Grandhotelem
Pupp Porcelánové slavnosti. Při podzimní akci jsou navíc stoly
Slavnostního sálu vyzdobeny několika desítkami překrásných
jídelních souprav k různým příležitostem. I letos se můžete
pokochat tradičním českým porcelánem od 2. do 4. září.
V současné době je v Grandhotelu Pupp užíván porcelán
od místního výrobce Thun 1794 a.s. Například v kavárně
si můžete vychutnat kávu ze šálku typu Bernadotte
a pro Grandrestaurant byly vzhledem k aktuálním gastronomickým trendům vybrány nadčasově elegantní komponenty z několika výrobních linií Gourmet, Fingerfood a Leon.
d e u t sc h
DIE SCHÖNHEIT DER TISCHSITTE
Die erste Erwähnung über das Porzellan im Grandhotel Pupp
www.pupp.cz
M IN U L O S T V D ETA ILEC H
D IE V E RG A N G EN H EIT IN D ETA IL S | T H E PA S T IN D ETA IL S
EN G L I S H
THE BEAUTY OF BANQUETING
findet man in der erhaltenen Inventarliste des Restaurants aus
dem Jahre 1829. Die Einrichtung vom Restaurant der ersten
Kategorie war ziemlich bescheiden, aber schon damals gab es
in der Ausstattung die teueren feinen Pirkenhammer
Porzellanservice und das Silberbesteck. Über die Qualität des
hiesigen Porzellans war auch Heinrich Pupp überzeugt, der
erfolgreichste Unternehmer der Pupp Familie. Er schloss einen Vertrag mit dem Porzellanhersteller in Stará Role
(Altrohlau), August Nowotny und begann, zusammen mit eigenem Zinn seine Porzellan- und Steingutwaren in die ganze
Welt zu verkaufen. Im Jahre 1845 errichtete er ein
Firmenporzellangeschäft in Linz. In den Archiven kann man
ebenso finden, dass seit dem Jahre 1872 auf kurze Zeit ein
Teil des heutigen Grandhotel Pupp im Eigentum der Besitzer
der Porzellanfabrik in Elbogen, der Herrn Heidinger und
Raven war. Die vollständige Erneuerung des Por­zel­lan­
geschirrs geschah im Hotel im Jahre 1959, wieder durch die
Erzeugnisse aus der Manufaktur in Březová (Pirkenhammer).
Im Sommer 1960 wurde im Hotel eine Dauer­verkaufs­
austellung von Porzellan, Glas und Jagd­artikeln errichtet. Die
derzeitige Porzellanausstellung finden die Gäste in der
Becher´s Bar und im Rendez-vous. Jedes Jahr im Frühling
und im Herbst verlaufen vor dem Grandhotel Pupp die
Porzellanfeiern. Während der Herbstveranstaltung sind dazu
die Tische im Festsaal mit einigen Dutzenden wunderschönen
Essservice zu verschiedenen Gelegenheiten geschmückt.
Auch dieses Jahr kann man vom 2. bis zum 4. September das
traditionelle tschechische Porzellan bewundern.
Zurzeit wird im Grandhotel Pupp das Porzellan von dem
hiesigen Hersteller Thun 1794 AG genutzt. Zum Beispiel im
Café kann man den Kaffee aus der Tasse Bernadotte
auskosten und für das Grandrestaurant wurden bezüglich zu
den aktuellen gastronomischen Trends überzeitliche elegante Komponente aus einigen Herstellerlinien Gourmet,
Fingerfood und Leon ausgesucht.
www.pupp.cz
The first record of porcelain in the Grandhotel Pupp can be
found in a preserved inventory list of the restaurant from
1829. The equipment of the first category restaurant was relatively modest, however, it already included expensive sets of
fine porcelain from Březová and silver cutlery. The most successful businessman in the Pupp family, Heinrich Pupp, was
also convinced of the quality of local porcelain. He entered
into a contract with August Nowotny, a porcelain producer in
Stará Role, and started selling his china and earthenware together with his own tinware all over the world. In 1845 a firm
outlet was established in Linz. There is also information in
archives saying that a part of the present Grandhotel Pupp
belonged to the owners of a porcelain factory in Loket,
Heidinger and Raven, for a short time from 1872.
In 1952 all chinaware in the hotel was replaced with new
products from the porcelain factory in Březová again. A permanent selling exhibition of china, glass and hunting articles
was mounted in the hotel in the summer of 1960. The present exhibition of porcelain can be found in the Becher´s
Bar Rendez-vous. Every year in spring and autumn a Festival
of Porcelain is held in front of the Grandhotel Pupp. In autumn the tables in the Festive Hall are decorated with several tens of wonderful service sets for different occasions.
You can feast your eyes on traditional Czech china this year
too – between the 2nd and the 4th September.
At present the Grandhotel Pupp uses china from the local
producer Thun 1794 Co. You can e.g. enjoy coffee from
a Bernadotte cup in the café while timeless components of
several lines such as Gourmet, Fingerfood and Leon have
been chosen for the Grandrestaurant in view of topical
trends in gastronomy.
13
NABÍDKY
A N G E B O TE | O F F E R S
Silvestrovská
show
Vážení přátelé,
ne, nevrátili jste se o půl roku zpět ani jste neskočili v čase o půl roku vpřed. To jen my myslíme dopředu za
Vás. Děkujeme za Vaše připomínky v dotaznících z loňské zimy. Při jejich vyhodnocení jsme zaznamenali Váš
enormni zajem o ples 29.12. Proto jsme se rozhodli pokračovat v této tradici také v letošním roce. Silvestrovský
pobyt tak rozšiřujeme o zahajovací ples sezóny dne 29.12., tentokrát v duchu hudebních velikánů 19. století
pod názvem Svět opery. O program se i v letošním roce postará agentura Pragoshow, která je zárukou vysoké
kvality programu a Vašeho hlubokého uměleckého zážitku. Přestože je teprve léto, jsme rádi, že Vás už můžeme prostřednictvim Pupp Journalu informovat.Těšíme se na Vaši rezervaci silvestrovského pobytu.
Silvestr - šestidenní pobyt
Silvestrovská show na oslavu příchodu nového roku bude pestrá.
Pobyt zahrnuje ubytování se snídaní na pět nocí, 29.12. sváteční večeři a taneční program ve Slavnostním sále, český
a mezinárodní bufet v předvečer novoročních oslav, silves­trovskou galashow se slavnostní večeří a půlnočním ohňo­strojem,
novoroční brunch a novoroční koncert.
14
www.pupp.cz
NABÍDKY
A N G E B O TE | O F F E R S
BUNTE SILVESTERSHOW
Geehrte Freunde,
nein, Sie sind weder ein halbes Jahr zurückgekehrt noch sind Sie in der Zeit ein halbes Jahr nach vorn
gerückt. Das denken nur wir für Sie im Voraus. Wir danken für Ihre Bemerkungen in den Fragebögen aus
dem vorigen Winter. Bei deren Auswertung vermerkten wir Ihr enormes Interesse für einen Ball am
29. 12. Darum entschieden wir uns diese Tradition auch in diesem Jahr fortzusetzen. Den Silvesteraufenthalt
erweitern wir so um den Eröffnungsball der Saison am 29. 12., diesmal im Geiste der Musikgenies des
19. Jahrhunderts unter dem Namen Welt der Oper. Um das Programm kümmert sich auch in diesem Jahr
die Agentur Pragoshow, die Garantie für eine hohe Programmqualität und Ihr ergreifendes künstlerisches
Erlebnis wird. Obwohl erst der Sommer ist, sind wir froh, dass man Sie bereits durch den Pupp Journal
informieren kann. Wir freuen uns, dass Sie den Silvesteraufenthalt buchen.
Silvesterabend - Aufenthalt sechs Tage
Bunte Silvestershow für einen stilvollen Beginn des neuen Jahres.
Der Aufenthalt umfasst: Übernachtung und Früh­stück für 5 Nächte, am 29.12. ein Festabendessen und ein Tanzprogramm
im Festsaal, tschechisches und internationales Buf­fet am Vorabend der Silvesterfeier, Silvester-Galaabend mit feierlichem
Abendessen und Feuerwerk um Mitter­nacht, Neujahrsbrunch und Neujahrskonzert.
NEW YEAR SHOW
Dear friends,
No, you have not returned in time by half a year nor have you jumped forward in time. It is just us – we are
thinking about the future instead of you. Thank you for your remarks in the questionnaires from the last
winter. When analysing them we noticed your enormous interest in the ball on the 29th December. That is
why we decided to continue this tradition this year too. We have extended the New Year stay by the opening
ball of the season on the 29th December, this time in the style of the geniuses of music of the 19th century
and with the name A World of Opera. The agency Pragoshow, which is a guarantee of high quality and your
artistic experience, will look after the programme this year again. Although it is just summer, we are pleased
to be able to inform you about this event by means of our Pupp Journal.
We are looking forward to your reservation of the New Year stay.
New Year’s Eve - six days stay
The New Year’s Eve show to celebrate the coming year will be colourful.
If you book five nights with breakfast, the offer includes a gala dinner and a dance programme in the Festive Hall on 29th
December, a Czech and international buffet one day before the festivities, a New Year’s Eve show with a gala dinner and
midnight fireworks, and a New Year’s Day brunch and concert.
CENÍK I PREISLISTE I PRICE LIST (EUR)
GRANDHOTEL PUPP
DE LUXE *****
GRANDHOTEL PUPP
FIRST CLASS ****
DR / PP
900
DR / PP
755
SR / PP
1250
SR / PP
1025
JUNIOR SUITE / PP
1025
PP - na osobu / pro Person / per person • DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room • SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room
www.pupp.cz
15
NABÍDKY
A N G E B O TE | O F F E R S
PO STOPÁCH
AGENTA
Jste fanoušky odvážného agenta 007 a chcete zažít
akční pobyt v jeho stopách?
Ubytujte se na tři noci v luxusním pokoji Grandhotelu Pupp
se snídaní. Čeká Vás návštěva střelnice, stylová večeře
v Becher´s Baru a speciálně namíchaný koktejl Vesper. Do
kasina Vás vyzve voucher na tři hrací žetony. Po náročném
programu si musíte dopřát přísadovou koupel, částečnou
masáž v Pupp Royal Spa a na závěr návštěvu bazénu a solné
jeskyně v Alžbětiných lázních (20 min. chůze od hotelu).
AUF DEN SPUREN
DES AGENTEN 007
Gehören Sie zu sei­nen Fans und möchten Sie einen actionreichen Aufenthalt erleben?
Steigen Sie für 3 Nächte in einem Luxuszimmer mit Früh­
stück ab. Auf Sie warten: Schießplatz, stilvolles Abendessen
in der Becher´s Bar und ein Nachmittagscocktail Vesper,
Gutschein für drei Spieljetons im Kasino. Nach dem an­
spruchs­vollem Pro­gramm dürfen Sie sich ein Wellness-Bad,
007
eine Teilmassage im Pupp Royal Spa und zum Schluss einen
Besuch im Bassin und in der Salzhöhle im Elisabethbad
gönnen. (Das Elisabethbad ist 20 Min. zu Fuß vom Hotel
entfernt.)
I N THE FOOTSTEPS
OF AGENT 007
Are you fond of the bold agent 007 and would you love to
experience an adventurous stay following in his footsteps?
Book three nights with breakfast in one of the luxury rooms
of Grandhotel Pupp. You will visit a shooting range and
enjoy a sumptuous dinner in Becher’s Bar and a unique
Vesper cocktail. A voucher for three chips will invite you to
the casino. After such a demanding day, you will certainly
appreciate a bath with aromatic ingredients, a partial mas­
sage in the Pupp Royal Spa and entrance to the swimming
pool and to the salt cave at Elizabeth Spa (20 minutes walk
from hotel).
*Speciální nabídka -10 % platná v období 1.6.-31.8.2011.
*Das spezielle Angebot -10 % ist für den Zeitraum vom 1.6.-31.8.2011 gültig.
*The special offer -10 % is valid between 1st June and 31st August 2011.
CENÍK I PREISLISTE I PRICE LIST (EUR)
GRANDHOTEL PUPP
DE LUXE *****
GRANDHOTEL PUPP
FIRST CLASS ****
DR / PP
*393
435
DR / PP
*366
405
SR / PP
*537
594
SR / PP
*489
543
JUNIOR SUITE / PP
*456
507
PP - na osobu / pro Person / per person • DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room • SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room
V L A Ď K A P Ř Í H O D OVÁ
š é fku c hařka | C H E F KöC H IN | C H IE F
GRANDRESTAURANT V LÉTĚ
DAS GRANDRESTAURANT IM SOMMER I GRANDRESTAURANT IN SUMMER
ČERVEN
Speciality ze země vycházejícího slunce
1.– 30.6. 2011
Japonská kuchyně je nejen chutná, ale také zdraví prospěšná, jelikož nezatěžuje organismus. Ochutnejte japonské delikatesy i pro potěchu svých smyslů. Po staletí vyzkoušené
recepty a vždy čerstvé suroviny jsou zárukou Vašeho gastronomického zážitku.
Sushi & sashimi
doplněné nakládaným zázvorem, wasabi, sojovou omáčkou
Kikomman a křehkou zeleninou:
• california (california sushi s náplní z krabího masa,
okurky, avokáda, majonézy)
• cream cheese (ura maki sushi plněné červenou paprikou, okurkou, proužky mrkve a smetanovým sýrem)
• gunkan nigiri (s lososovým kaviárem a mořskou řasou)
• avocado nigiri (nigiri sushi s lahodným avokádem,
spojené tenkou stužkou řasy nori)
• sake nigiri (nigiri s plátkem lososa)
• maguro nigiri (nigiri s plátkem tuňáka)
• asupara maki (maki sushi s celými výhonky baby chřestu)
• ebi sashimi (kreveta)
Hlavní jídlo
V sezamu zprudka opečený tuňák s pikantními houbovými
nudlemi
Dezert
Kokosové lívanečky s grilovaným ananasem a mangovou
omáčkou
Polévka
Jemná zázvorová polévka s tartare z thajského manga
a s pečeným tichomořským lososem na citrónové trávě
18
www.pupp.cz
P Ř I P R AV EN O ŠÉ F K U C H A Ř KO U
VO n C H E F KöC H IN VO R B E R EITET | P R E PA R E D B Y T H E C H IE F
d e u t sc h
EN G L I S H
JUNI
JUNE
Spezialitäten aus dem Land
der aufgehenden Sonne
Specialities from the Country
of the Rising Sun
1.– 30.6. 2011
Die japanische Küche ist nicht nur köstlich, sondern auch der
Gesundheit zuträglich, da sie nicht den Organismus belastet.
Kosten Sie die japanischen Delikatessen und erfreuen Sie Ihre
Sinne. Durch Jahrhunderte bewährte Rezepte und die immer
frischen Zutaten sind Garantie für Ihr gastronomisches Erlebnis.
1st – 30th June 2011
Japanese cuisine is not only tasty but also wholesome because it does not burden the organism. Taste Japanese delicacies to please your senses too. Well-tried and centuriesold recipes as well as always fresh ingredients are a guarantee of your culinary experience.
Sushi & Sashimi
Vollendet mit mariniertem Ingwer, Wasabi, Sojasoße
Kikkoman und knusprigem Gemüse:
• California (California Sushi mit einer Füllung aus
Krabbenfleisch, Gurke, Avocado, Majonäse)
• Cream Cheese (Ura Maki Sushi gefüllt mit roter
Paprika, Gurke, Möhrenstreifen und Rahmkäse)
• Gunkan Nigiri (mit Lachskaviar und Meeresalge)
• Avocado Nigiri (Nigiri Sushi mit köstlicher Avocado,
verbunden mit einem dünnen Band aus der Nori Alge)
• Sake Nigiri (Nigiri mit einem Lachsfilet)
• Maguro Nigiri (Nigiri mit einem Thunfischfilet)
• Asupara Maki (Maki Sushi mit ganzen Baby
Spargel Sprossen)
• Ebi Sashimi (Krevette)
Sushi & sashimi
Complemented with pickled ginger, wasabi, and Soya sauce
Kikkoman and crispy vegetables:
• california (california sushi with a filling from crab
meat, cucumber, avocado and mayonnaise)
• cream cheese (ura maki sushi filled with red pepper,
cucumber, carrot stripes and cream cheese)
• gunkan nigiri (with salmon caviar and seaweed)
• avocado nigiri (nigiri sushi with delicious avocado,
joined with a thin nori seaweed stripe)
• sake nigiri (nigiri with a salmon rasher)
• maguro nigiri (nigiri with a tuna rasher)
• asupara maki (maki sushi with baby asparagus shots)
• ebi sashimi (shrimp)
Suppe
Eine feine Ingwersuppe mit Tartare aus thailändischer Mango
und mit einem gebratenen Pazifischen Lachs am Zitronengras
Soup
Fine ginger soup with tartare from Thai mango with baked
Pacific salmon and lemon grass
Hauptgericht
In Sesam rasch gebratener Thunfisch mit pikanten Pilznudeln
Main dish
Rare tuna with sesame and savoury mushroom noodles
Dessert
Kokospfannkuchen mit gegrillter Ananas und Mangosoße
Dessert
Small coconut pancakes with grilled pineapple and mango sauce
www.pupp.cz
19
P Ř I P R AV EN O ŠÉ F K U C H A Ř KO U
VO n C H E F KöC H IN VO R B E R EITET | P R E PA R E D B Y T H E C H IE F
1.7. – 31. 7. 2011
Die wichtigste Zutat für die Vorbereitung aller Speisen der
toskanischen Küche ist vor allem das Olivenöl und die
verschiedenen Kräuter (Rosmarin, Estragon, Salbei,
Fenchel), was dem Essen einen unverwechselbaren und
charakteristischen Geschmack gibt.
Salate
Pinzimonio – zartes frisches Gemüse mit Vergine
Olivenöl und Fettunta
oder
Boccelli e pecorino – ein Salat aus jungen Bohnen
mit Schafkäse
Hauptgericht
Bistecca alla Fiorentina – Florentiner Rindsteak
mit gegrilltem toskanischen Gemüse mit frischem
Spinat und gebratenem Brot
ČERVENEC
Neopakovatelná chuť křupavých salátů
a procházka po Toskánsku
1.7. – 31.7. 2011
Základní surovinou pro přípravu všech jídel toskánské kuchyně je především olivový olej a rozmanité bylinky (rozmarýn, estragon, šalvěj, fenykl), což dodává jídlu nezaměnitelnou a charakteristickou chuť.
Saláty
Pinzimonio - křehká čerstvá zelenina s panenským olivovým olejem a fettuntou
nebo
Boccelli e pecorino - salát z mladých fazolek s ovčím sýrem
Hlavní jídlo
Bistecca alla Fiorentina - florentský hovězí steak s grilovanou toskánskou zeleninou s čerstvým špenátem a opečeným chlebem
Dezert
Schiacciata alla Fiorentina - florentský piškotový koláč
Sýry
Výběr italských sýrů s grissinami a čerstvými hrozny
d e u t sc h
JULI
Ein unwiederholbarer Geschmack
der knusprigen Salate und ein
Spaziergang durch die Toskana
20
Dessert
Schiacciata alla Fiorentina – Florentiner Biskuitkuchen
Käse
Eine Auswahl der italienischen Käsesorten mit Grissini
und frischen Weintrauben
EN G L I S H
JULY
Unrepeatable Taste of Crispy Salads
and a Walk in Tuscany
1st - 31st July 2011
The basis of all meals in Tuscany cuisine is first of all olive
oil and different herbs (rosemary, tarragon, sage or fennel).
They add meals the unique, typical taste.
Salads
Pinzimonio – crispy fresh vegetables with virgin olive oil
and fettunta
or
Boccelli e pecorino – salad from young beans with
sheep cheese
Main dish
Bistecca Fiorentina – Florentine beef steak with grilled
Tuscany vegetables, fresh spinach and roasted bread
Dessert
Schiacciata alla Fiorentina – Florentine sponge cake
Cheeses
Select Italian cheese with grissini and fresh grapes
www.pupp.cz
P Ř I P R AV EN O ŠÉ F K U C H A Ř KO U
VO n C H E F KöC H IN VO R B E R EITET | P R E PA R E D B Y T H E C H IE F
SRPEN
Perly světových oceánů, českých řek a potoků
1.8. – 31.8. 2011
K přednostem rybího masa patří jeho jemnost a chutnost.
Rybího masa si ceníme především pro jeho vysokou biologickou hodnotu, neboť je významným zdrojem mnoha minerálních látek a vitaminů.
Studený předkrm
Duet z uzeného úhoře - jemně uzený úhoř
s celerovo-jablečným salátem a sametově hladké parfait
z úhoře s vlažnými smetanovými brambůrky
Hlavní jídlo
Grilovaný tuňák z Indického oceánu s kousky vlažného
humra, pečenými jablky, jarní naťovou cibulkou a pikantní
omáčkou z čerstvých brusinek, malin a chilli papriček
nebo
Jezerní candát konfinovaný česnekovými lupínky
a čerstvými bylinkami se zeleninovým cous-cousem
a karamelizovanou jarní karotkou
Dezert
Dortík z kokosové alasky s čokoládou Valrhona Manjari
doplněný ananasovým sorbetem s čerstvým zázvorem
d e u t sc h
AUGUST
Perlen der Weltozeane, der tschechischen Flüsse und Bäche
1.8. – 31. 8. 2011
Das Fischfleisch ist vorzüglich, es ist fein und schmackhaft.
Das Fischfleisch schätzt man vor allem für seinen hohen
biologischen Wert, denn es ist eine bedeutende Quelle von
vielen Mineralstoffen und Vitaminen.
Preiselbeeren, Himbeeren und Chilipaprika
oder
Seezander konfiniert mit Knoblauchblättchen und frischen
Kräutern mit Gemüse Couscous und karamellisierten
Frühlingskarotten
Dessert
Eine Torte aus Kokosalaska mit Schokolade Valrhona Manjari
vollendet mit einem Ananassorbet mit frischem Ingwer
EN G L I S H
AUGUST
Pearls of World Oceans
and Czech Rivers and Streams
1st August – 31st August 2011
Delicacy and savouriness of fish meat are just two of its
advantages. We appreciate fish meat especially because of
its high biologic value as it is an important source of lots of
mineral nutrients and vitamins.
Cold starter
Duet from smoked eel – gently smoked eel with celery
and apple salad and velvety parfait from eel with lukewarm potatoes
Main dish
Grilled tuna from the Indian Ocean with pieces of
lukewarm lobster, baked apples, spring onion and piquant
sauce from fresh cranberries, raspberries and chilli peppers
or
Lake pikeperch confined with crisps of garlic and fresh herbs,
with vegetable couscous and caramelized spring carrots
Dessert
Small cake from coconut alaska with Valrhona Manjari chocolate complemented with pineapple sorbet and fresh ginger
Kalte Vorspeise
Ein Duett aus geräuchertem Aal – ein feingeräucherter Aal
mit Sellerieapfel Salat und samt glattes Parfait aus Aal mit
lauwarmen Rahmchips
Hauptgericht
Ein gegrillter Thunfisch aus dem Indischen Ozean
mit Stückchen lauwarmen Hummer, Bratäpfeln,
Frühlingszwiebel und einer pikanten Soße aus frischen
www.pupp.cz
21
CAFÉ PUPP
NABÍDKA V CAFÉ PUPP
Ve znamení červených vyzrálých plodů
Zakladatel dynastie Puppů byl cukrář. Přijel do Karlových Varů
v družině hraběte Chotka. Zamiloval se zde - do koho jiného, než
do dcery místního cukráře, Francizky Mitterbachové. Zůstal v lázeňském městě, vstoupil do služeb k cukráři Mitterbachovi a trpělivě čekal třináct dlouhých let na svou lásku. Teprve pak svolil
otec děvčete k svatbě s Johannem Georgem Puppem. Kolik za tu
dobu nebohý ženich vytvořil dortů, zákusků a jiných sladkostí!
Cukrářské tradice se drží Grandhotel Pupp dodnes. Důkazem toho
je Café Pupp, kde můžete ochutnat jeden (nebo více) ze sedmi set
denně vyráběných zákusků. K tomu výbornou kávu nebo čaje
různých značek. A což teprve ovocné nebo zmrzlinové poháry!
V červnu Vám doporučujeme:
Jahodový sen z čerstvých jahod
Zmrzlinový pohár z třešňové zmrzliny
d e u t sc h
DAS ANGEBOT IM CAFÉ PUPP
Im Zeichen der roten reifen Früchte
Der Begründer der Pupp-Dynastie war ein Zuckerbecker. Er kam
nach Karlsbad im Gefolge des Grafen Chotek. Er verliebte sich hier
– in wen anderen, als in die Tochter des hiesigen Zuckerbäckers, in
Franziska Mitterbach. Er blieb in der Kurstadt, er trat in die Dienste
von Zuckerbäcker Mitterbach und wartete geduldig dreizehn lange
Jahre auf seine Liebe. Erst dann stimmte der Vater des Mädchens
der Hochzeit mit Johann Georg Pupp zu. Wie viel Torten, Desserts
und andere Süßigkeiten stellte in dieser Zeit der arme Bräutigam
her! An die Konditortradition hält sich das Grandhotel Pupp bis
heute. Beweis dafür ist das Café Pupp, wo man eines oder auch
mehr von den siebenhundert täglich erzeugten Desserts kosten
kann. Dazu einen ausgezeichneten Kaffee oder Tee verschiedener
Sorten. Und was erst die Früchte- oder Eisbecher!
Im Juni empfehlen wir Ihnen:
Erdbeertraum aus frischen Erdbeeren
Eisbecher aus Kirscheneis
EN G L I S H
OFFER IN THE CAFÉ PUPP
In the sign of ripe red berries
The founder of the Pupp dynasty was a confectioner. He came to
Karlovy Vary as a member of Count Chotek´s suite. He fell in love
here – who else with than the local confectioner’s daughter –
Francizka Mitterbach. He stayed in the spa town, entered the confectioner Mitterbach´s service and waited for his beloved for thirteen
long years. Then the father finally agreed with her daughter’s marriage to Johann George Pupp. How many cakes, desserts and other
sweets might the poor groom have created during that time?
The Grandhotel Pupp has followed the tradition of pastry and
cake making until these days. The Café Pupp proves it – you can
taste there one or even more of seven hundred desserts which are
made there every day. And drink a cup of delicious coffee or tea
of different brands with them. And those trifles or sundaes!
In June we recommend:
Strawberry dream from fresh strawberries
Sundae from cherry ice-cream
PUPP GOURMET CLUB Vás zve na gastronomické víkendy:
PUPP GOURMET CLUB lädt Sie zu gastronomischen Wochenenden ein:
PUPP GOURMET CLUB would like to invite you to gastronomic weekends:
1.-5.6. 2011 / 1st – 5th June 2011
Dětské sváteční menu I Festliches Kindermenü I Child’s gala menu
15.-17.7. 2011 / 15th -17th July 2011
Ochutnávka menu celebrit filmového festivalu I Kostprobe Starmenü der Filmfestspiele
Tasting the menu of film festival celebrities
19.-21.8. 2011 / 19th – 21st August 2011
Grilované speciality s pestrými letními saláty I Gegrillte Spezialitäten mit bunten Sommersalaten
Grilled specialties with varied summer salads
22
www.pupp.cz
D Ě TE M
F Ü R D IE K IN D E R | F O R C H IL D R EN
PUPP GENERATION CLUB
WIR RUFEN EINEN WETTBEWERB FÜR KINDER,
DIE MITGLIEDER VON PUPP GENERATION CLUB AUS!
Male, was Dir im Grandhotel Pupp am meisten gefällt.
Zum Bild vergesst nicht euren Namen und die Karten­
nummer des Pupp Generation Clubs anzugeben.
Der Wettbewerb verläuft vom 1.6. 2011 bis zum 1.6. 2012
Die Auswertung verläuft am 1.6. 2012, die Preise:
Kategorie 3-5 Jahre – 1. Kinderfahrrad; 2. Roller; 3. Lego
Kategorie 6-10 Jahre – 1. Roller; 2. Rollschuhe; 3. Lego
Kategorie 11-15 Jahre – 1. Handy; 2. Jungenuhr oder
Bijouterie Set; 3. Junior Rucksack
Milé děti,
máme pro vás, naše hosty ve věku od tří let, překvapení! Dostanete
svou vlastní kartičku a budete u nás mít své výhody:
■ dárek na pokoji při příjezdu ■ 1x zmrzlinový pohár v Café Pupp při
každém pobytu ■ 1x speciální nealkoholický koktejl v Malé Dvoraně
při každém pobytu ■ zapůjčení kola zdarma po dobu pobytu (v letní
sezóně) ■ soutěže v rámci klubu v několika věkových kategoriích
o věcné ceny ■ po dovršení 18 let se automaticky stanete členem
klubu pro dospělé Pupp Exclusive Club se všemi výhodami.
VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ PRO DĚTI,
ČLENY PUPP GENERATION CLUBU!
Namaluj, co se Ti v Grandhotelu Pupp nejvíce líbí.
K obrázku nezapomeňte připojit svoje jméno a číslo karty
Pupp Generation Clubu.
Soutěž probíhá od 1.6. 2011 do 1.6. 2012
Vyhodnocení proběhne 1.6. 2012
Výhry:
kategorie 3-5 let – 1. dětské kolo; 2. koloběžka; 3. Lego
kategorie 6-10 let – 1. koloběžka; 2. kolečkové brusle;
3. stavebnice Lego
kategorie 11-15 let – 1. mobilní telefon; 2. chlapecké hodinky nebo souprava bižuterie; 3. junior batoh
d e u t sc h
Liebe Kinder,
wir haben für euch, unsere Gäste im Alter von drei Jahren, eine
Überraschung! Ihr bekommt euer eigenes Kärtchen und ihr werdet
bei uns euere Vorzüge haben:
■ ein Geschenk am Zimmer bei der Ankunft ■ 1x Eisbecher im Café
Pupp bei jedem Aufenthalt ■ 1x besonderen alkoholfreien Cocktail
in Malá Dvorana bei jedem Aufenthalt ■ einen kostenlosen
Fahrradverleih den ganzen Aufenthalt (in der Sommersaison) ■ ein
Klubwettbewerb mit Sachpreisen in einigen Alterskategorien ■
wenn ihr 18 Jahre alt werdet, werdet ihr automatisch zum Mitglied
im Klub für Erwachsene im Pupp Exclusive Club mit allen Vorteilen.
www.pupp.cz
EN G L I S H
Dear children,
We have a surprise for you, children older than three. You will get
your own card and will have your advantages in our hotel:
■ a present in the room on the arrival ■ 1x sundae in the Café Pupp
during each stay ■ 1x special non-alcoholic cocktail in the Malá
Dvorana hall during each stay ■ a bike for free during your stay (in
the summer season) ■ club competitions with prizes in several different categories of age ■ You will automatically become members
of the club for adults Pupp Exclusive Club with all advantages after
your 18th birthday.
WE ARE ANNOUNCING A COMPETITION FOR CHILDREN,
MEMBERS OF THE PUPP GENERATION CLUB.
Draw or paint what you like best in the Grandhotel Pupp.
Do not forget to send your name and the number of your
Pupp Generation Club card together with your picture.
The competition lasts from the 1st June 2011
to the 1st June 2012
Winners will be announced on the 1st June 2012, prizes:
category 3 – 5 years – 1st child’s bike, 2nd child’s scooter,
3rd Lego construction set
category 6 - 10 years – 1st child’s scooter, 2nd roller skates,
3rd Lego construction set
category 11 – 15 years – 1st mobile phone, 2nd boy’s
watch or a costume jewellery set, 3rd junior rucksack
Kresby předejte na recepci hotelu nebo zašlete poštou
na adresu • Gebt die Zeichnungen an der Hotelrezeption
ab oder sendet sie per Post an die Adresse • Hand your
pictures in at the hotel reception or send them per post
to the address: Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2,
360 91 Karlovy Vary, Czech Republic
23
TI S Í C C H U T Í W H I S K Y
TAU S EN D G E S C H M ÄC K E VO N W H I S K Y | A T H O U SA N D TA S TE S O F W H I S K Y
Trocha historie
Vlastní slovo whisky vzniklo z výrazu usquebaugh, pak
uisge beatha a v závěru uiskie, poprvé se objevilo až
v r. 1755 ve slovníku dr. Johnsona. Dohady o tom, kdo
vlastně vynalezl whisky, nebudou asi nikdy končit a Sko­
tové to řeší rčením: Irové možná whisky vynalezli, ale my
jsme ji dovedli k dokonalosti.
Ve Skotsku se whisky pálila snad odedávna a téměř vždy
ilegálně. Předpokládá se, že znalost destilace ve Skotsku je
velmi stará, některé odhady vedou až k 5. století. V legendách se praví, že když se král Henry II. v r. 1170 vylodil
v Irsku, jeho oddílům zachutnal tamější nápoj zvaný uisce
beatha. První písemnou zmínku o výrobě najdeme v královských pokladních svitcích, tzv. Scottish Exchequer Rolls
z roku 1494, kde byl králem Jakubem IV. Stuartem vydán
příkaz k dodání 8 bolls ječmene (přes 500 kg) pro mnicha
jménem John Corr na výrobu aqua vitae. Tato zmínka je
poměrně dost důležitá, vzhledem k tomu, že je zde zmiňován ječmen. Předpokládá se totiž, že v dřívějších dobách se
destilát vyráběl z vína.
Z r. 1506 se zachovala poznámka pokladníka krále Jakuba
IV. o nezbytných výdajích za aqua vite. Traduje se, že
v 16. století měl edinburghský cech ranhojičů (což byl
předchůdce Královské lékařské akademie) výsadní právo
na pálení aqua vitae ve městě. Až v r. 1601 byl tento monopol v Edinburghu i v Anglii zrušen královnou Alžbětou I.
a bylo údajně deklarováno, že všichni občané mohou levně
vyrábět tento nápoj, chtějí-li ohřát své zmrzlé žaludky. První
licenci na pálení získala palírna Bushmills v r. 1608,
v Campbeltownu ji získal John Boyl v r. 1609.
V roce 1644 byla zavedena daň z pálení kořalky, a to 2 šilinky a 8 pencí za skotskou pintu, což bylo asi 1,5 litru a každý,
kdo chtěl pálit, si musel koupit licenci. První oficiální zmínka
o palírně je z r. 1690, kdy v Act from the Scottish Parliament
jsou reference o palírně Ferintosh, kterou vlastnil Duncan
Forbes of Culloden (1644-1704), velký příznivec právě korunovaného Williama Oranžského. V r. 1707 byl vydán Act of
Union, stanovující řádnou výši poplatků. V r. 1736 byla
stanovena taxa i pro gin, tzv. Gin Act.
Existují však záznamy, že v r. 1777 na 8 legálních palíren
bylo více jak 400 nelegálních, v r. 1800 jen v oblasti
Campbeltown bylo 292 ilegálních palíren a v celém
Skotsku se jejich počet odhaduje na 14 tisíc. Po dlouhou
dobu trvaly souboje mezi berními úředníky na straně
24
jedné a ilegálními výrobci a pašeráky na straně druhé.
Černé palírny byly všude - na nepřístupných místech,
v pobřežních jeskyních, ale např. i v kostelích (Free Tron
Church, na hlavní třídě v Edinburghu). A jak je psáno
v Úředních aktech z roku 1798, pálí se i tam, kde neznají
ani pluh. Kořalka totiž při výměnných obchodech sloužila
také jako platidlo.
V roce 1816 byl vydán Small Stills Act, který alespoň částečně umožnil legální pálení, což se projevilo tím, že
v Highlands bylo z 12 hned 57 legálních palíren a v Low­
lands ze 24 najednou 68. Teprve v r. 1823 bylo sníženo
daňové zatížení, za poplatek 10 liber byla možnost získat
licenci a legálně v této oblasti podnikat s podmínkou, že
destilační aparát musí mít kapacitu nejméně 40 galonů
(180 litrů). O schválení tohoto zákona se nejvíce zasloužil
Alexander Gordon, čtvrtý vévoda z Gordonu, pod jehož
křídly byla zbudována celá řada palíren, např. i Glenlivet.
Zajímavé je, jak uvádí Mark Skipworth, že
po přijetí tohoto zákona bylo
objeveno 14 tisíc nelegálních
destilačních přístrojů, a to
byl jen malý zlomek všech
domácích palíren.
Známost whisky jako dobrého nápoje byla však stále
velmi malá. Angličané tou
dobou dávali přednost
koňaku, ale v osmdesátých letech 19. století
byla jeho výroba na
dlouhou dobu přerušena, protože francouzské
vinice byly zlikvidovány
škůdcem phylloxera vastatrix. Koňak nebyl, tedy
hledali něco podobného
- a našli konečně whisky.
Z knihy Vladimíra
Kulhánka Velká kniha
o whisky,
Do­ko­řán (2007).
Po­kra­čo­vání příště.
www.pupp.cz
TI S Í C C H U T Í W H I S K Y
TAU S EN D G E S C H M ÄC K E VO N W H I S K Y | A T H O U SA N D TA S TE S O F W H I S K Y
d e u t sc h
EIN BISSCHEN GESCHICHTE
Das eigene Wort Whisky entstand aus dem Ausdruck
usquebaugh, dann uisge beatha und zum Schluss uiskie,
zum ersten Mal erschien es erst im Jahre 1755 im
Wörterbuch von Dr. Johnson. Der Streit darum, wer eigentlich den Whisky erfand, wird wahrscheinlich nie enden
und die Schotten lösen es mit einem Spruch: Die Iren haben vielleicht den Whisky erfunden, aber wir haben ihn zur
Vollkommenheit gebracht.
In Schottland brannte man Whisky wohl seit jeher und fast
immer illegal. Man vermutet, dass die Kenntnis der
Destillation in Schottland sehr alt ist, manche Schätzungen
reichen bis ins 5. Jahrhundert. Die Legenden erzählen, dass
als sich der König Henry II. im Jahre 1170 in Irland
ausschiffte, schmeckte seinen Truppen das dortige Getränk
genannt uisce beatha. Erste schriftliche Erwähnung über die
Herstellung findet man in den königlichen Kassenrollen, sog.
Scottish Exchequer Rolls aus dem Jahre 1494, wo von dem
König Jakob IV. Stuart der Befehl ausgegeben wurde, 8 bolls
Gerste (über 500 kg) für den Mönch des Namens John Corr
für die Herstellung von aqua vitae zu liefern. Diese
Erwähnung ist ziemlich wichtig, in der Hinsicht dazu, dass
man hier die Gerste erwähnt. Man vermutet nämlich, dass in
den früheren Zeiten das Destillat aus Wein erzeugt wurde.
Aus dem Jahre 1506 blieb eine Bemerkung von dem
Schatzmeister des Königs Jakob IV. über die nötigen Ausgaben
für aqua vite erhalten. Es wird erzählt, dass im 16. Jahrhundert
die Edinburgher Wundarztzunft (was die Vorgängerin der
Königlichen Ärzteakademie war) das Sonderrecht für die
Brennung von aqua vitae in der Stadt hatte. Bis im Jahre
1601 wurde dieser Monopol in Edinburgh sowie in England
von der Königin Elizabeth I. aufgehoben und es wurde angeb­
lich verkündet, dass alle Bürger billig dieses Getränk erzeugen können, falls sie ihre gefrorenen Mägen erwärmen wollen. Die erste Lizenz zum Brennen erhielt die Brennerei
Bushmills im Jahre 1608, in Campbeltown erhielt sie angeb­
lich John Boyl im Jahre 1609.
Im Jahre 1644 wurde die Schnapsbrennungssteuer eingeführt, und zwar 2 Schilling und 8 Pence für eine schottische
Pinte, was zirka 1,5 Liter war und jeder, der brennen wollte, musste sich eine Lizenz kaufen. Die erste offizielle
Erwähnung über eine Brennerei ist aus dem Jahre 1690, als
im Act from the Scottish Parliament Referenzen über die
Brennerei Ferintosh sind, die Duncan Forbes of Culloden
(1644-1704) besaß, ein großer Beförderer von dem gerade
www.pupp.cz
gekrönten William von Oranien. Im Jahre 1707 wurde der
Act of Union herausgegeben, der die regelrechte Höhe der
Gebühren feststellte. Im Jahre 1736 wurde auch eine Taxe
für den Gin festgelegt, der sog. Gin Act.
Es bestehen aber Anmerkungen, dass im Jahre 1777 auf
8 legale mehr als 400 illegale zufielen, im Jahre 1800 nur
in der Region Campbeltown waren 292 illegale Brennereien
und in ganz Schottland wird ihre Anzahl an die 14 Tausend
geschätzt. Lange Zeit dauerten die Kämpfe zwischen den
Finanzbeamten auf der einen Seite und den illegalen
Herstellern und Schmugglern auf der anderen Seite. Die
Schwarzbrennereien waren überall – an unzugänglichen
Orten, in den Küstenhöhlen, aber z. B. auch in den Kirchen
(Free Tron Church, auf der Hauptstraße in Edinburgh) und
wie in den Amtsakten aus dem Jahre 1798 geschrieben ist,
wird auch dort gebrannt, wo sie nicht einmal den Pflug
kennen. Der Schnaps diente nämlich bei dem Tauschhandel
auch als Zahlungsmittel.
Im Jahre 1816 wurde Small Stills Act herausgegeben, der
wenigstens teilweise das legale Brennen ermöglichte, was
sich damit auswirkte, dass in Highlands von 12, gleich 57
legale Brennereien waren und in Lowlands von 24 auf
einmal 68. Erst im Jahre 1823 wurde die Steuerbelastung
gesenkt, für die Gebühr von 10 Pfund konnte man die
Lizenz bekommen und legal in diesem Bereich mit der
Bedingung zu unternehmen, dass der Destillierapparat ein
Volumen von mindestens 40 Gallonen (180 Liter) haben
muss. Dieses Gesetz wurde vor allem dank Alexander
Gordon verabschiedet, dem vierten Herzog von Gordon,
unter dessen Schutz wurde eine Reihe von Brennereien erbaut, z. B. auch Glenlivet. Interessant ist, wie Mark
Skipworth erwähnt, nachdem dieses Gesetz verabschiedet
worden war, wurden 14 Tausend illegale Destillierungs­
apparate entdeckt, und das war nur ein kleiner Bruchteil
aller Hausbrennereien.
Die Bekanntheit von Whisky als eines guten Getränkes war
aber immer noch sehr gering. Die Engländer bevorzugten
zu dieser Zeit Cognac, aber in den achtziger Jahren des
19. Jahrhunderts wurde seine Herstellung für lange Zeit
unterbrochen, weil die französischen Weinberge von dem
Schädling Phylloxera vastatrix vernichtet wurden. Cognac
gab es nicht, also suchte man etwas Ähnliches – und man
fand endlich Whisky.
Aus dem Buch von Vladimír Kulhánek Velká kniha
o whisky (Großes Buch über Whisky), Dokořán (2007).
Fortsetzung folgt.
25
TI S Í C C H U T Í W H I S K Y
TAU S EN D G E S C H M ÄC K E VO N W H I S K Y | A T H O U SA N D TA S TE S O F W H I S K Y
EN G L I S H
A BIT OF HISTORY
The word whisky originates from the expression ­usquebaugh,
then uisge beatha and finally uiskie. It appeared for the first
time in Dr. Johnson’s dictionary in 1755. Conjectures about
who actually invented whisky will probably never have an
end and the Scots use the following saying to tackle this
topic: The Irish might have invented whisky, however, we
brought it to perfection.
Whisky has been made in Scotland since time immemorial,
almost always illegally in the past. Distilling knowledge is
supposed to be very old in Scotland; some of the guesses go
back to the 5th century. Legends have it that when King
Henry II landed in Ireland in 1170, his troops enjoyed the
local beverage called uisce beatha. The first record of its
production can be found in Scottish Exchequer Rolls dating
from 1494. In them, King James IV gave an order that
a monk whose name was John Corr should be delivered
8 bolls (more than 500 kg) of barley so that he could make
aqua vitae. This reference is quite important as barley is
mentioned here and it was originally supposed that the spirit
had been made from wine in earlier times. There is a note by
King James IV´s Chancellor of Exchequer dating from 1506
which mentions inevitable expenses for aqua vitae. It is said
that it was the guild of barber-surgeons (the forerunner of the
Royal Colleges and Faculties in Edinburgh) that had a monopoly on aqua vitae distilling in the town in the 16th century.
It was only in 1601 that Queen Elizabeth I abolished this
monopoly both in Edinburgh and in England and it was allegedly declared that all citizens were allowed to make this
cheap beverage if they wanted to warm their cold stomachs.
The first distilling licences were those of the Bushmills distillery dating from 1608 and of John Boyl from Campbeltown
from 1609. Other references are interesting too, e.g. Sir
Walter Raleigh’s entry about the gift of 32 gallons of uisce
beatha from the Count of Cork or a later note dating from
1651 and saying that more than 5 gallons of uisge beatha had
been drunk at Sir Donald Campbell’s funeral.
In 1644 a tax on distilled spirits was introduced – 2 shillings
and 8 pence for a Scotch pint, which was about 1.5 litres,
and everyone who wanted to distil alcohol, had to buy a licence. The first official record of a distillery dates from 1690.
There are interesting references about the Ferintosh Distillery
in the Act of the Scottish Parliament too. It was owned by
Duncan Forbes of Culloden (1644-1704), an ardent supporter of William of Orange who had just been crowned.
26
In 1707 the Act of Union was issued which set regular fees. In 1736 the Gin Act, a tax on gin, was
set as well.
However, there are records saying that still in
1777 there were 8 legal but 400 illegal distilleries,
in 1800 there were 292 illegal distilleries just in
the region of Campbeltown and their number was
estimated at 14 thousand in the whole of
Scotland. Black distilleries were everywhere – in
inaccessible places, in caves on the coast but also in churches (Free Tron Church, in the main
street in Edinburgh) and, as it is written in
Official Acts from 1798, alcohol was distilled
even in places where they did not even know the
plough. It was because spirit was used as means
of payment in barters.
In 1816 the Small Stills Act was issued
which at least partly enabled legal distillation. The result was 57 legal distilleries
instead of the original 12 in Highlands
and 68 instead of 24 in Lowlands. It was
only in 1823 that the tax was reduced
and it was possible to get a licence for a
ten-pound-fee and to distil spirit legally on
condition that the distilling apparatus had
a capacity of at least 40 gallons (180 litres). Alexander Gordon, the Fourth Duke
of Gordon, under whose wings a number
of distilleries like Glenlivet were built, had
been most helpful in passing this act. It is
interesting, as Mark Skipworth has it, that
after this act had passed, 14 thousand illegal distilling apparatuses were discovered
– and it was just a small part of all home
distilleries.
However, popularity of whisky was still
very small. The English preferred cognac
in those days, however, in the 1880s its
production was interrupted because
French vineyards were destroyed by the
pest phylloxera vastatrix. There was no
cognac, so they started looking for something similar – and found finally whisky.
From the book by Vladimír Kulhánek the
Big Book of Whisky,
Dokořán (2007). To be continued.
www.pupp.cz
H O TEL F IL M OV Ý C H H V Ě Z D
H O TEL D E R F IL M S TA R S | T H E H O TEL O F T H E M OV IE S TA R S
Jedna z nejkrásnějších hereček všech dob. Tak označil
Jacqueline Bisset americký časopis Newsweek. Před sedmi
lety ozdobila svou účastí i Mezinárodní filmový festival, na
jehož pozvání do Karlových Varů přijela. Slavná a obdivovaná herečka, skutečná hvězda v tom nejlepším slova
smyslu, byla pochopitelně ubytována v tom nejlepším, co
Karlovy Vary nabízejí - právě v Grandhotelu Pupp.
Jacqueline Bisset (1944) se narodila v anglickém Weybridge.
Francouzské kořeny její matky zřejmě rozhodly o výběru
studia na francouzském lyceu v Londýně. Brzy začala navštěvovat lekce baletu, hodiny herectví a věnovala se i modelingu. Právě její půvab jí otevřel cestu k filmu. A to hned
po boku slavných jmen. První roli ve snímku Dva na cestě
si zahrála vedle Audry Hepburnové, ve filmu Detektiv společně s Frankem Sinatrou. Hvězdou se stala po natočení
snímku Bullitův případ se Stevem McQueenem. České publikum si ji pamatuje z katastrofického filmu Letiště. A popularitu získala bezesporu dvojrolí dívky Christiny a špionky
Ariany v parodii na bondovky Muž z Acapulca, kde po boku
J.P. Belmonda ukázala i komickou a sebeironickou stránku
svého herectví. K jejím nejslavnějším snímkům patří
Americká noc režiséra Françoise Truffaulta. A právě tento
legendární snímek, kterým získala uznání evropské kritiky
i diváků, přijela uvést v roce 2004 v rámci 39. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu. Současně zde převzala
i Cenu města Karlovy Vary. „Je to pro mě velká pocta,“
poděkovala tehdy. Když se zeptáte personálu v Grandhotelu
Pupp, jak na slavnou hvězdu vzpomínají, dostanete odpověď: „Chovala se velmi skromně a nenápadně.“
d e u t sc h
Eine der schönsten Schauspielerinnen aller Zeiten. So nannte
Jacqueline Bisset die amerikanische Zeitschrift Newsweek.
28
Vor sieben Jahren verschönerte sie auch das Internationale
Filmfestival, auf dessen Einladung sie nach Karlsbad kam.
Eine berühmte und bewunderte Schauspielerin, ein Star im
wahrsten Sinne des Wortes, wohnte natürlich in dem Besten,
was Karlsbad bieten kann – gerade im Grandhotel Pupp.
Jacqueline Bisset (1944) wurde in Weybridge in England
geboren. Die französische Abstammung ihrer Mutter ver­
ursachte wahrscheinlich, dass sie am französischen Lyzeum
in London studierte. Bald begann sie die Ballettstunden zu
besuchen, den Schauspielerunterricht und sie trat als Model
auf. Gerade ihr Charme öffnete ihr den Weg zum Film. Und
das gleich an Seite der berühmten Namen. Die erste Rolle
im Film Zwei auf gleichem Weg hatte sie neben Audry
Hepburn, im Film Detektiv zusammen mit Frank Sinatra.
Zum Star wurde sie nach dem Film Bullit mit Steve
McQueen. Das tschechische Publikum erinnert sich an sie
aus dem Katastrophenfilm Airport. Die Popularität gewann
sie ohne Zweifel durch die Doppel­rolle des Mädchens
Christine und der Spionin Ariane in der Bondparodie Der
Teufelskerl, wo sie an Seite von J. P. Belmondo auch die
komische und selbstironische Seite ihrer Schauspielerkunst
zeigte. Zu ihren berühmtesten Filmen gehört Die amerikanische Nacht des Regisseurs François Truffault. Und gerade
dieser legendäre Film, mit dem sie die Anerkennung der
europäischen Kritik sowie der Zuschauer erwarb, kam sie
im Jahre 2004 im Rahmen des 39. Internationalen
Filmfestivals ansagen. Gleichzeitig übernahm sie hier auch
den Preis der Stadt Karlsbad. „Es ist für mich eine große
Ehre,“ dankte sie damals. Wenn sie das Personal im
Grandhotel Pupp fragen, wie sie sich an den berühmten
Filmstar erinnern, bekommen sie diese Antwort: „Sie hat
sich sehr bescheiden und unauffällig benommen.“
Lenka Martincová Andělová
Jacqueline
Bisset
www.pupp.cz
H O TEL F IL M OV Ý C H H V Ě Z D
H O TEL D E R F IL M S TA R S | T H E H O TEL O F T H E M OV IE S TA R S
Foto Film Servis Festival Karlovy Vary
Jacqueline Bisset s Jiřím Bartoškou při příjezdu do Grandhotelu Pupp I Jacqueline Bisset mit Jiří Bartoška bei der Ankunft ins Grandhotel Pupp
Jacqueline Bisset and Jiří Bartoška on her arrival at the Grandhotel Pupp
EN G L I S H
One of the most beautiful actresses of all times. That is how
the American magazine Newsweek characterized Jacqueline
Bisset. She added glamour to the International Film Festival
when she had accepted its invitation and had come to
Karlovy Vary. The famous and admired actress, a real star
in the best sense of the word, stayed in the best hotel facility Karlovy Vary can offer – in the Grandhotel Pupp.
Jacqueline Bisset (1944) was born in English Weybridge.
The French roots of her mother might have decided on her
studies at a French secondary school in London. She soon
started attending ballet lessons as well as lessons of acting
and was also a model. It was just her beauty that opened
her the way to film. She immediately started playing with
actors of famous names, with Audrey Hepburn in her first
film Two for the Road or with Frank Sinatra in the film The
Detective. She became a real star after she had shot the film
Bullit with Steve McQueen. The Czech audience remembers her from the catastrophic film Airport. And she without
doubt gained popularity thanks to her double part of
a young girl Christina and a spy Ariana in a parody of Bond
films Le Magnifique. There, alongside J.P. Belmondo, she
showed both her comic talent and self-irony. The film Day
www.pupp.cz
for Night by the director François Truffault ranks as one of
her most famous films. And it was just this legendary film
hailed by both European critics and audiences that she
presented at the 39th International Film Festival in 2004.
She was also awarded the Prize of the Town of Karlovy
Vary at the same time. ”It is a big honour for me,” she
thanked. When you ask the staff of the Grandhotel Pupp
about the famous star, you will hear: ”She behaved in
a very modest and inconspicuous way.”
29
S V Ě T KO L O N Á D
D IE W ELT D E R KO L O NN A D EN | T H E WO R L D O F C O L O NN A D E S
MLÝNSKÁ
kolonáda
Mlýnská kolonáda je tradiční symbol města. Byla vystavěna v neorenesančním slohu v letech 1871–1881 podle
návrhu architekta Josefa Zítka. Přibližně v těchto místech
stávala od roku 1748 dřevěná kolonáda Nového pramene.
Říkala se jí Dupárna (Trampelbude), neboť kroky promenujících hostů duněly na dřevěné podlaze. Kolem r. 1800
byl vystavěn ve stylu pozdního empíru pavilon Tereziina
pramene a poblíž, na místě bývalého mlýna, vybudovány
Mlýnské lázně - do té doby ordinovali lázeňští lékaři přímo
u pramenů. V r. 1811 zde byl postaven kolonádní objekt
rovněž v empírovém slohu (arch. A. Giesel). Ve druhé
polovině 19. století zadala městská rada architektovi pražského Národního divadla Josefu Zítkovi stavbu zcela nové
kolonády. Slavný architekt ji původně zamýšlel vybudovat
jako dvoupodlažní. V roce 1893 byla alespoň prodloužena
až za Skalní pramen. Kolonáda však nebyla přijata s nadšením, prý neladila s charakterem lázeňského centra, dokonce ji hanlivě přirovnávali k záhonu chřestu, mrkve či
ke kuželkářské dráze. Teprve když se o stavbě mluvilo
a psalo s nadšením ve Vídni a německých městech, byla
přijata i Karlovarskými.
Mlýnské kolonáda měří 132 m a její střechu nese 124 korintských sloupů. Balustráda je zdobena 12 sochami – ale-
30
goriemi měsíců. Orchestřiště zdobí reliéfy od sochaře
Václava Lokvence. První reliéf zobrazuje objevení léčivých
pramenů, druhý představuje středověké lázeňství - stavení
kolem Vřídla a nosičky vody. Na třetím najdete tváře lázeňských lékařů Davida Bechera a Jeana de Carro. Čtvrtý vyjadřuje proslulost pramenů a zobrazuje tváře skladatelů, jejichž hudba je s lázněmi spjata: Chopina, Beethovena,
Labického, Dvořáka, Smetany a Fibicha. Pátý reliéf je alegorií současnosti, kdy jsou v lázních aplikovány tradiční
i nejnovější léčebné metody. Na Mlýnské kolonádě můžete
ochutnat jeden z pěti pramenů: Mlýnský, Skalní, Libušin,
Knížete Václava a Rusalčin pramen. Nad pramenní vázou
Mlýnského pramene je deska s latinským textem Ódy na
Vřídlo z počátku 16. století od českého humanisty Bohuslava
Hasištejnského.
Bude Vás jistě zajímat, že Mlýnská kolonáda účinkovala
v řadě filmů. Naposledy zde byl natáčen film Casino Royale.
Kolonáda se proměnila v nádraží Montenegro Station, odkud odjížděl James Bond (Daniel Craig) se svou milenkou.
Lázeňskou atmosféru můžete vychutnávat před kolonádou,
na lavičkách lemujících celé prostranství s palmami. Tato
plocha vznikla až v roce 1946, kdy byla překlenuta říčka
Teplá. Přejeme vám klidné posezení i procházení.
www.pupp.cz
S V Ě T KO L O N Á D
D IE W ELT D E R KO L O NN A D EN | T H E WO R L D O F C O L O NN A D E S
d e u t sc h
DIE MÜHLBRUNNKOLONNADE
Die Mühlbrunnkolonnade ist ein traditionelles Wahrzeichen
der Stadt. Sie wurde im Neorenaissance Stil in den Jahren
1871–1881 nach dem Entwurf des Architekten Josef Zítek
erbaut. Ungefähr an dieser Stelle stand seit dem Jahre 1748
die hölzerne Kolonnade der Neuen Quelle. Man nannte sie
Trampelbude, denn die Schritte der spazierenden Gäste
dröhnten am Holzboden. Um das Jahr 1800 wurde im
späten Empirestil der Pavillon der Theresienquelle und in
der Nähe, anstelle der ehemaligen Mühle, das Mühlenbad
erbaut – bis zu dieser Zeit behandelten die Kurärzte die
Kurgäste direkt an den Quellen. Im Jahre 1811 wurde hier
ein Kolonnadengebäude ebenfalls im Empirestil (Architekt
A. Giesel) erbaut. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
vergab der Stadtrat dem Architekten des Prager
Nationaltheaters Josef Zítek den Bau von einer völlig neuen
Kolonnade. Der berühmte Architekt hatte zuerst vor, sie als
zweistöckig zu erbauen. Im Jahre 1893 wurde sie wenig­
stens bis hinter die Felsenquelle verlängert. Die Kolonnade
wurde aber nicht mit Begeisterung angenommen, sie sollte
nicht im Einklang mit dem Charakter des Kurzentrums sein,
sogar verglich man sie schimpflich mit einem Spargel-, oder
Möhrenbeet oder mit einer Kegelbahn. Erst als man über
den Bau mit Begeisterung in Wien und in den deutschen
Städten sprach und schrieb, wurde sie auch von den
Karlsbadern angenommen.
Die Mühlbrunnkolonnade misst 132 m und ihr Dach tragen
124 Korinthersäulen. Die Balustrade ist mit 12 Statuen geschmückt – den Allegorien der Monate. Den Orchestergraben
schmücken Reliefs von dem Bildhauer Václav Lokvenc. Das
erste Relief zeigt die Entdeckung der Heilquellen, das zweite
zeigt das mittelalterliche Kurwesen – die Gebäude um den
Sprudel und die Wasserträgerinnen. Am dritten findet man
die Gesichter der Kurärzte David Becher und Jean de Carro.
Das vierte stellt die Berühmtheit der Quellen dar und zeigt
die Gesichter der Komponisten, deren Musik mit der Kurstadt
verbunden ist: von Chopin, Beethoven, Labicky, Dvořák,
Smetana und Fibich. Das fünfte Relief ist eine Allegorie der
Gegenwart, als in der Kur die traditionellen sowie die neuesten Heilmethoden angewendet wurden. Auf der
Mühlbrunnkolonnade kann man eine der fünf Quellen
auskosten: die Mühlbrunnquelle (Mlýnský), die Felsenquelle
(Skalní), die Libussa-Quelle (Libuše), die Fürst Wenzel
Quelle (Václav) und die Nymphenquelle (Rusalka). Über der
Quellenvase der Mühlbrunnquelle ist eine Tafel mit der lateinischen Inschrift der Ode an den Sprudel aus dem Anfang
des 16. Jahrhunderts von dem böhmischen Humanisten
Bohuslav Hasištejnský. Es wird Sie sicher interessieren, dass
Ludwig Buquoy: Nový pramen I Neue Quelle I New Spring (1814)
www.pupp.cz
31
S V Ě T KO L O N Á D
D IE W ELT D E R KO L O NN A D EN | T H E WO R L D O F C O L O NN A D E S
die Mühlbrunnkolonnade in zahlreichen Filmen spielte.
Zuletzt wurde hier der Film Casino Royale gedreht. Die
Kolonnade verwandelte sich in den Bahnhof Montenegro
Station, woher James Bond (Daniel Craig) mit seiner
Geliebten abfuhr. Die Kuratmosphäre kann man vor der
Kolonnade auskosten, auf Bänken die den gesamten Platz mit
Palmen umgeben. Diese Fläche entstand bis nach dem Jahre
1946, als der Fluss Tepl abgedeckt wurde. Wir wünschen
Ihnen eine ruhige Rast sowie einen ruhigen Spaziergang.
EN G L I S H
THE MILL COLONNADE
The Mill Colonnade is a traditional symbol of the town. It
was built in the Neo-Renaissance style from the plans by the
architect Josef Zítek in 1871 – 1881. It was somewhere here
that the wooden colonnade of the New Spring had been
standing since 1748. It had been called the Dive
(Trampelbude) as steps of strolling visitors had resounded on
its wooden floor. In about 1800 the late Imperial pavilion of
the Theresa Spring had been built and the Mill Spa building
had been built in place of an old mill in the neighbourhood
– spa doctors had had their surgeries directly at the springs
up to that time. The first colonnade – also in the late Imperial
style – had been built here in 1811 (architect A. Giesel).
Then, in the late 19th century, the town council had assigned
the construction of a completely new colonnade to the architect of the National Theatre in Prague Josef Zítek. The famous architect originally intended to build a two-storey colonnade. In 1893 it was at least made longer so that it ran
behind the Rock Spring. But the colonnade was not accepted with enthusiasm as people said that it did not harmonize
with the character of the spa centre. Sometimes it was even
abusively compared to a bed of asparagus or carrots or to
a bowling alley. It was only after they had started writing and
speaking about it enthusiastically in Vienna and Germany
that it was accepted in Karlovy Vary.
The Mill Colonnade is 132 metres long and its roof is supported by 124 Corinthian columns. 12 statues – allegories
of months – decorate the balustrade. The place for the orchestra is decorated with reliefs by the sculptor Václav
Lokvenc. The first relief depicts the discovery of mineral
springs, the other one shows medieval balneology – the
buildings and houses in the neighbourhood of the Sprudel
and water bearers. You can see the faces of spa doctors
David Becher and Jean de Carro on the third one. The
fourth represents the fame of the spa and depicts the faces
of composers whose music is connected with the spa town:
Chopin, Beethoven, Labický, Dvořák, Smetana and Fibich.
32
The fifth relief is an allegory of the present when the latest
therapeutic methods are applied in the spa. You can taste
water from five mineral springs – the Mill Spring, the Rock
Spring, the Libuše Spring, the Prince Wenceslas Spring and
the Rusalka Spring. There is a tablet with the Latin text of
the Ode to the Sprudel by the Czech humanist Bohuslav
Hasištejnský which dates from the early 16th century.
You will surely be interested in the fact that the Mill
Colonnade has played in a number of films, the last of them
being the film Casino Royale. The colonnade was changed
into the railway station Montenegro Station from which
James Bond with his girlfriend were leaving.
You can enjoy the spa atmosphere in front of the colon­
nade, on benches lining the whole open space with palm
trees. This space was created only after the year 1946 when
the Teplá River had been spanned. Have a nice rest there
– no matter if you sit or walk.
www.pupp.cz
LETN Í V YC H Á Z K A
EIN somm e r AU S F L U G | A summ e r WA L K
ZA JELENEM! A NEJEN ZA NÍM!
Cesta nebude dlouhá, ale bohatá na zajímavosti. A navíc
nám v parném létě poskytne po většinu své trasy příjemný
stín. Od Grandhotelu Pupp se vydáme proti proudu řeky
Teplé Goethovou stezkou. Je vroubená kaštany na jedné
straně a skalnatým okrajem lesa na straně druhé. Na skalách uvidíme četné pamětní desky, na nichž návštěvníci
lázní vyjadřovali Karlovým Varům svou vděčnost za vyléčení. Setkáme se zde také s pomníkem Johanna Wolfganga
Goetha (Adolf Donndorf, 1883). Německý básník toto
město velmi miloval, navštívil je třináctkrát a napsal zde
řadu svých děl. Promenáda podél řeky nás zavede až ke
Galerii umění. Na protějším břehu spatříme na skále klasicistní Dorotein altánek, který věnoval v r. 1791 Dorotce
Kuronské její ctitel hrabě Clam-Gallas. Proto se také údolí,
kterým procházíme, nazývá Doroteiny nivy. Za Galerií
umění mineme secesní pomník Friedricha Schillera
(Friedrich Ohmann, Max Hiller, 1909) a přejdeme přes silnici ke vstupu do areálu Parkhotelu Richmond. U křižovatky si všimneme pomníku polského básníka Adama
Mickiewicze (Břetislav Werner, 1947). Stojíme teď tváří
v tváře půvabným italským sochám - chlapečkům putti.
V parku po naší pravé ruce vyvěrá v bílém lázeňském altánku jediný studený karlovarský pramen Štěpánka (10 °C.)
a poblíž hotelového objektu se rozkládá kuriozní Japonská
zahrada. Jedná se o kamennou zen-buddhistickou zahradu
(Kanji Nomura, 1998). Za řekou uvidíme elegantní terasy
Parkhotelu Richmond. Projdeme jimi směrem doprava a ve
stráni nad hotelem najdeme velkou sochu hledaného jelena
(August Kiss, pol. 19. stol.). Cestou zpět si odpočineme
www.pupp.cz
v kavárně na terasách a vrátíme se po opačném břehu řeky
ke Grandhotelu Pupp. Cestou podnikneme ještě jedno pátrání: na skalách pod Doroteiným altánkem se pokusíme
nepřehlédnout zajímavost - malou plastiku lví hlavy (August
Kiss, 1859). Berlínský sochař August Kiss je také autorem
původní sochy karlovarského kamzíka na Jelením skoku.
d e u t sc h
ZUM HIRSCHEN!
UND NICHT NUR ZU IHM!
Der Weg wird nicht lang sein, dagegen reich an Sehens­
würdigkeiten. Und hinzu bietet er uns im heißen Sommer
größtenteils der Strecke angenehmen Schatten. Vom
Grandhotel Pupp begeben wir uns den Goethe Steig stromaufwärts der Tepl. Er ist auf der einen Seite von Kas­ta­nien­
bäumen und auf der anderen Seite vom felsigen Wald­rand
abbegrenzt. Auf den Felsen sieht man viele Denktafeln, an
denen die Kurbesucher Karlsbad ihre Dankbarkeit für die
Genesung äußerten. Man trifft hier auch auf das Denkmal
von Johann Wolfgang Goethe (Adolf Donndorf, 1883).
Dieser deutsche Dichter liebte sehr diese Stadt, besuchte sie
dreizehn Mal und schrieb hier eine Reihe von seinen
Werken. Die Promenade entlang des Flusses führt uns bis
zur Kunstgalerie. Am gegenüberliegenden Ufer sieht man am
Felsen den klassizistischen Dorothea Altan, den im Jahre
1791 Dorothea von Kurland ihr Verehrer Graf Clam-Gallas
widmete. Deswegen nennt man das Tal, durch das sie schreiten, die Dorotheen Auen. Hinter der Kunstgalerie geht man
33
LETN Í V YC H Á Z K A
EIN somm e r AU S F L U G | A summ e r WA L K
am Jugendstildenkmal von Friedrich Schiller vorbei (Friedrich
Ohmann, Max Hiller, 1909) und man spaziert über die
Straße zum Eingang ins Areal von Parkhotel Richmond. An
der Kreuzung sieht man das Denkmal des polnischen
Dichters Adam Mickiewicz (Břetislav Werner, 1947). Man
steht jetzt direkt gegenüber den wunderschönen italienischen
Statuen – der Jungen Putti. Im Park rechts gesehen entspringt
im weißen Kuraltan die einzige kalte Karlsbader Quelle
Štěpánka (10 °C) und in der Nähe vom Hotel befindet sich
der kuriose japanische Garten. Es handelt sich um einen
steinernen zenbuddhistischen Garten (Kanji Nomura, 1998).
Hinter dem Fluss sieht man die eleganten Terrassen vom
Parkhotel Richmond. Man geht sie Richtung rechts durch
und im Hang über dem Hotel findet man die gesuchte große
Statue des Hirschen (August Kiss, Mitte des 19. Jahrhunderts).
Am Rückweg ruht man sich im Café auf den Terrassen aus
und man kehrt am anderen Flussufer zum Grandhotel Pupp
zurück. Am Weg unternimmt man noch eine Fahndung: an
den Felsen unter dem Dorothea-Altan versucht man eine
Sehenswürdigkeit nicht zu übersehen – eine kleine Skulptur
eines Löwenkopfes (August Kiss, 1859). Der Berliner
Bildhauer August Kiss ist auch Autor der ursprünglichen
Statue der Karlsbader Gänse am Hirschsprung.
edge of the wood on the other. You can see numerous
plaques on the rocks on which the visitors to the spa expressed their gratefulness to Karlovy Vary. You will also pass
a monument to Johann Wolfgang Goethe (Adolf Donndorf,
1883). The German poet loved this town very much, visited it altogether thirteen times and wrote a lot of his works
here. The promenade along the river will take you as far as
the Art Gallery. You can see the Classicist Dorothea
Summerhouse standing on a piece of rock on the opposite
riverside. Count Clam-Callas dedicated it to Dorothea
Kuronska, who she admired, in 1791. That is why the valley through which you are walking now is called Dorothea´s
Meadow. You will pass the Art Nouveau monument to
Friedrich Schiller (Friedrich Ohmann, Max Hiller, 1909),
cross the road and arrive at the entrance to the park of the
Parkhotel Richmond. You will notice the monument to the
Polish poet Adam Mickiewicz (Břetislav Werner, 1947).
Now you are standing face to face to lovely Italian statues
– putti boys. The only cold mineral spring of Karlovy Vary
– Stephanie – comes out of the ground in a white spa summerhouse in the park on your right (10 °C) and a Japanese
garden stretches near the hotel building. It is a stone ZenBuddhist garden (Kanji Nomura, 1998). You can see the
elegant terraces of the Parkhotel Richmond across the river.
You will walk through them to the right and will find a big
statue of the famous deer on a hillside above the hotel
(August Kiss, the mid-19th century). You will have a rest in the
café on the terraces on your way back and will return to the
Grandhotel Pupp along the opposite bank of the river. You
will carry out one more investigation on the way – you will
try not to miss a small sculpture representing a lion’s head on
the rocks beneath the Dorothea Summerhouse (August Kiss,
1859). The Berlin sculptor August Kiss also made the original
statue of the Karlovy Vary chamois at the Deer’s Leap.
EN G L I S H
TO THE DEER!
AND NOT ONLY TO IT!
The trip will not be long but interesting. And, in addition to
it, it will provide you with welcome shade in sultry summer
for most time. You will set off in front of the Grandhotel
Pupp and will go upstream the Teplá River along Goethe
Path. It is lined with chestnut trees on one side and a rocky
34
www.pupp.cz
C O , K DY, K D E
WA S , WA NN , WO | W H AT, W H EN , W H E R E
Pro zpříjemnění Vašeho pobytu je připravena v Karlových
Varech celá řada kulturních pořadů a společenských akcí.
4. KARLOVARSKÝ KARNEVAL
12.6.
14 hod. KARNEVALOVÝ PRŮVOD MĚSTEM
15 hod. POULIČNÍ DIVADLO před Grandhotelem Pupp
46. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
1.-9. 7.
Svátek filmu, doprovodných akcí, společenských večerů
a večírků a mnohem více.
20. FESTIVAL MITTE EUROPA
Galerie umění, 19.30
27.7. GYPSY SWING MEET JAZZ, Joscho Stephan Quartet
Symfonické koncerty KSO
Lázně III, 19.30 hod.
3.6., 10.6., 17.6., dále sledujte plakáty a časopis
Promenáda.
23.6. KONCERT ABSOLVENTŮ ZÜRCHER
HOCHSCHULE DER KÜNSTE
Kolonády
Promenádní koncerty, pravidelně
DIVADLO
Městské divadlo, 19.30 hod.
4.6. BALET GALA, Divadlo J.K. Tyla, Plzeň 11.6. MY FAIR LADY, Severočeské divadlo opery a baletu
16.6. G. VERDI: NABUCCO, Divadlo J.K. Tyla, Plzeň 20.6. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary
23.6. STEP, RYTMUS, EMOCE, Project WINGS R.I.P.
www.pupp.cz
27.6. VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI DRUZÍ, Komorní
orchestr Nálady
15.7. GALA VERDI, Komorní orchestr Prague Opera
Collegium, nejslavnější árie
21.7. Z OPERETY DO OPERETY, J. Strauss Orchestr
Coburg
27.7. WEST SUSSEX COUNTRY YOUTH ORCHESTRA,
dirigent David Benett
31.7. VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI DRUZÍ, komorní
orchestr Nálady se sólisty
4.8. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlovy Vary
14.8. GALAKONCERT OPERETNÍCH MELODIÍ
A EVERGREENŮ, Komorní orchestr Nálady
25.8. Z OPERETY DO OPERETY, J. Strauss Orchestr
Coburg
31.8. IRENA BUDWEISEROVÁ se svou skupinou
FADE IN
LETNÍ KINO
Filmy
Promítací dny červenec a srpen: středa, pátek, sobota
(červenec od 21.30, srpen od 21.00 hod.) 1.-9.7. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
viz program festivalu
Koncerty, 20 hod.
3.7. GORAN BREGOVIČ, koncert v rámci
Mezinárodního filmového festivalu
6.7. KONCERT FILMOVÝCH MELODIÍ, Karlovarský
symfonický orchestr a Big Band Felixe Slováčka
Ostatní pořady, 15.30 hod.
23.7. DEN SENIORŮ, koncert Josefa Zímy a kapely
Moravěnka
30.7. COUNTRY KONCERT karlovarských kapel
DOSTIHY
Závodiště Dvory
19.6. KARLOVARSKÁ DVOJNÁSOBNÁ MÍLE
3.7. LETNÍ CENA KLISEN,
cena Grandhotelu Pupp
16.7. LÁZEŇSKÁ MÍLE
31.7. CENA MĚSTA KARLOVY VARY
Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce
Vám rádi zajistíme. Poskytneme Vám také podrobnější
­informace. Kontaktujte prosím Guest Service,
tel. 353 109 622.
Informace najdete také v časopise Promenáda.
35
C O , K DY, K D E
WA S , WA NN , WO | W H AT, W H EN , W H E R E
d e u t sc h
Um Ihren Aufenthalt zu versüßen, ist für Sie in Karlsbad
eine ganze Reihe von Kultur- und Gesellschafts­veran­
staltun­gen vorbereitet.
4. KARLSBADER KARNEVAL
12.6.
14 Uhr KARNEVALSUMZUG DURCH DIE STADT
15 Uhr STRASSENTHEATER vor dem Grandhotel Pupp
46. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL
1.-9.7. 2011
Neben den Filmvorstellungen können Sie auch an gesell­
schaftlichen Zussamentreffen, Ausstellungen, Konzerten
und anderen Veranstaltungen teilnehmen.
Kunstgalerie, 19.30
27.7. GYPSY SWING MEET JAZZ, Joscho Stephan Quartet
31.7. VIVAT STRAUSS, LEHÁR UND DIE ANDEREN,
Kammerorchester Nálady se sólisty
4.8. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlsbad
14.8. GALAKONZERT DER OPERETTENMELODIEN
UND EVERGREENS, Kammerorchester Nálady
25.8. VON OPERETTE ZU OPERETTE,
31.8. IRENA BUDWEISEROVÁ mit der Band FADE IN
Symphoniekonzerte KSO
DAS FREILICHTKINO
Bad III, 19.30 Uhr
3.6., 10.6., 17.6., das Programm wird später genauer
bekannt gemacht, verfolgen Sie die Plakate und die
Zeitschrift Promenáda.
23.6. A bsolventenkonzert
der Zürcher Hochschule der Künste
Kolonnaden
Freiluftkonzerte, regelmässig
Die Filme
Die Produktionstage im Juli und im August: Mittwoch,
Freitag, Samstag (im Juli ab 21.30, im August ab 21.00 Uhr) 1.-9.7. Internationale Filmfestival Karlsbad,
siehe das Festivalprogramm
Die Konzerte, 20 Uhr
3.7. GORAN BREGOVIČ, ein Konzert im Rahmen
des Internationalen Filmfestivals
6.7. KONZERT DER FILMMELODIEN, Das Karlsbader
Symphonieorchester und die Felix Slováček Big Band
Die weiteren Programme, 15.30 Uhr
23.7. TAG DER SENIOREN, ein Konzert von Josef Zíma
und der Gruppe Moravěnka
30.7. EIN COUNTRY KONZERT der Karlsbader Bands
20. FESTIVAL MITTE EUROPA
DAS THEATER
Stadttheater, 19.30 Uhr
4.6. BALET GALA 11.6. MY FAIR LADY 16.6. GIUSEPPE VERDI: NABUCCO 20.6. GLENN MILLER STORY, Big Band Karlsbad 23.6. STEP
27.6. VIVAT STRAUSS, LEHÁR UND DIE ANDEREN
15.7. GALA VERDI, Kammerorchester Prague Opera
Collegium, die berühmtesten Arien
21.7. VON OPERETTE ZU OPERETTE,
Johan Strauss Orchester Coburg
27.7. WEST SUSSEX COUNTRY YOUTH ORCHESTRA
36
PFERDERENNEN
Rennbahn Dvory
19.6. Die Karlsbader doppelte Meile
3.7. Der Sommerpreis der Stuten
DER PREIS VOM GRANDHOTEL PUPP
16.7. Die Kurmeile
31.7. Der Preis der Stadt Karlsbad
www.pupp.cz
C O , K DY, K D E
WA S , WA NN , WO | W H AT, W H EN , W H E R E
Eintrittskarten für diese und weitere Kultur- und
Gesellschaftsveranstaltungen sichern wir Ihnen gern. Wir
geben Ihnen auch ausführliche Informationen. Wenden
Sie sich bitte an Guest Service, Tel. 353 109 622.
Informationen finden Sie auch in der Zeitschrift
Promenáda.
EN G L I S H
Lots of cultural and social events have been prepared for
you to make your stay in Karlovy Vary even more pleasant.
4th KARLOVY VARY CARNIVAL
12th June
2 p.m. A CARNIVAL PARADE THROUGH THE TOWN
3 p.m. STREET THEATRE in front of the Grandhotel Pupp
46th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
1st - 9th July 2011
Apart from film performances you can also visit numerous
social meetings, exhibitions, concerts and other events.
20th FESTIVAL MITTE EUROPA
Art Gallery, 7.30 p.m.
27.7. GYPSY SWING MEET JAZZ, Joscho Stephan Quartet
SYMPHONY CONCERTS OF THE KSO
Spa Building III, 7.30 p.m.
3rd, 10th and 17th June, the next programme will be
specified later, follow posters and the Promenáda magazine.
23rd June Concerts of the graduates from the
Zürcher Hochschule der Künste
www.pupp.cz
Colonnades
Open-air concerts, regularly
THEATRE
Municipal Theatre, 7,30 p.m.
4th June BALET GALA 11th June MY FAIR LADY
16th June GIUSEPPE VERDI: NABUCCO
20th June GLENN MILLER STORY
23rd June TAP-DANCE
27th June VIVAT STRAUSS,LEHAR AND THE OTHERS
15th July GALA VERDI,
Chamber Orchestra Prague Opera Collegium,
the most famous arias
21st July FROM AN OPERETTA INTO
AN OPERETTA,
Johan Strauss Orchester Coburg
27th July WEST SUSSEX COUNTRY YOUTH
ORCHESTRA
31st July VIVAT STRAUSS,LEHAR AND THE
OTHERS, Chamber orchestra Nálady
4th August GLENN MILLER STORY, Big Band
Karlovy Vary
14th August GALA CONCERT OF OPERETTA
MELODIES AND EVERGREENS,
25th August FROM AN OPERETTA INTO
AN OPERETTA,
Johan Strauss Orchester Coburg
31st August IRENA BUDWEISEROVÁ
with her group FADE IN
OPEN-AIR CINEMA
Films
Show days in July and August: Wednesday, Friday and
Saturday (at 9.30 p.m. in July and 9 p.m. in August)
From the 1st to the 9th July International Film
Festival Karlovy Vary, see the programme of the
festival
Concerts, 8 p.m.
3rd July GORAN BREGOVICH, the concert
is a part of the IFF
6th July CONCERT OF FILM MELODIES,
Karlovy Vary Symphony Orchestra
and the Big Band of Felix Slováček
Other programmes, 3.30 p.m.
23rd July SENIORS´DAY, concert of Josef Zíma
and the band Moravěnka
37
C O , K DY, K D E
WA S , WA NN , WO | W H AT, W H EN , W H E R E
30th July COUNTRY CONCERT
of Karlovy Vary bands
HORSE RACES
Podzemí Vřídelní kolonády
V podzemí lze vidět proces pokameňování suvenýrů vřídelní vodou, sbírku sintrů a vřídlovců, zanesené potrubí z počátku minulého století či vzácné bakterie a řasy.
Race course Dvory
19th June Karlovy Vary Double Mile
3rd July Summer Prize of Mares
THE Prize of Grandhotel Pupp
16th July Spa Mile
31st July The Prize of Karlovy Vary
Unterwelt der Sprudelkolonnade
In der Unterwelt kann man den Verlauf der Versteinerung
der Souvenirs durch das Sprudelwasser sehen, eine Sinterund Sprudelsteinsammlung, eine durch Sedimente verschmutzte Rohrleitung aus dem Anfang des vorigen
Jahrhunderts oder seltene Bakterien und Algen.
We will be pleased to ensure the tickets for these and
other cultural and social events for you. We will also provide more detailed information. Please, contact Guest
Service, tel. 353 109 622. The information is also available in the magazine Promenáda.
Underground rooms of the Sprudel Colonnade
You can see the process during which souvenirs are covered
in a layer of aragonite from sprudel water, a collection of
sinters and aragonites, blocked pipes from the early 20th
century or rare bacteria and algae.
Rozsvítili jsme pro Vás
Grandhotel PUPP
Man beleuchtete
das Grandhotel Pupp für Sie
We have turned on the lights
in the Grandhotel Pupp for you
ERGOlighting, spol. s r. o. • % 800 100 587 • % 602 377 003 • [email protected]
www.ergolighting.cz
38
www.pupp.cz
P RO J E K T
P RO J ECT
Projekt START DO ŽIVOTA
Dejte šanci dětem z dětských domovů na
vzdělání a zařazení se do produktivního života. Dovolíme si naúčtovat 25,- Kč každému hostovi při odjezdu na účet. Částka
bude převedena Nadaci Asociace hotelů
a restaurací České republiky a peníze budou použity na podporu vzdělávání svěřenců dětských domovů, kteří se rozhodnou
nastoupit svou profesní kariéru v oboru
cestovního ruchu, respektive v hotelnictví
a gastronomii. Základní dokumenty k projektu jsou k dispozici v recepci hotelu.
V případě nesouhlasu bude samozřejmě
naúčtovaná částka 25,- Kč zrušena.
Velmi děkujeme za podporu!
DEUT S C H
Projekt START INS LEBEN
Geben Sie die Chance den Kindern aus den
Dáme
na Váš
názor
Jistě jste si všimli, že dřívější čísla Pupp
Journalu, která ještě můžete najít v hotelu,
mívala větší formát. Od prosincového vydání jsme pro Vaše pohodlí zvolili formát
časopisu menší, aby se Vám vešel do kabelky nebo do kapsy. Rádi bychom znali Váš
názor, který formát Vám více vyhovuje.
Pokud nám své pocity i se svou adresou
sdělíte e-mailem ([email protected]), dopisem
(Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, 360 91
Karlovy Vary, Czech Republic), nebo odevzdáte vzkaz v recepci hotelu, zařadíme Váš
názor do slosování, které proběhne v listopadu. Můžete tak vyhrát dvoudenní pobyt
v Grandhotelu Pupp. V prosincovém čísle
Pupp Journalu výherce zveřejníme.
www.pupp.cz
Kinderheimen auf eine Ausbildung und die
Einreihung ins produktive Leben. Wir erlauben uns, 25,- Kč jedem Gast bei der Abfahrt
auf die Rechnung zuzurechnen. Der Betrag
wird an die Stiftung der As­so­ziation der
Hotels und der Restaurants der Tsche­
chischen Republik überwiesen und das
Geld wird zur Unterstützung der Aus­bil­dung
der Pflegekinder in den Kinder­hei­men genutzt, die sich entscheiden, ihre berufliche
Karriere im Bereich des Frem­den­verkehrs,
beziehungsweise im Hotel­wesen und in der
Gastronomie anzutreten. Die Grund­
dokumente zum Projekt stehen an der
Hotelrezeption zur Verfügung. Falls Sie
nicht einverstanden sind, wird der zugerech­
nete Betrag von 25,- Kč natürlich stor­niert.
Wir bedanken uns
für Ihre Unterstützung!
DEUT S C H
EN G L I S H
Project START TO LIFE
Give a chance for children from the
children´s homes for education and help
them adapt to the life outside. We are therefore taking the liberty of adding 25 Czech
crowns to each guest at check-out. The
amount will be transfer to the account of
the Foundation of Association of Hotels
and Restaurants Czech Republic. The money will be used to support the education
wards of children, who have decided to
start her/his professional career in tourism
or in the hotel and gastronomy industry.
Basic documents are available at the hotel
reception. Of course the guest can cancel
invoiced 25 Czech crowns at any time.
Thanks you very much
for your support!
EN G L I S H
Uns interessiert Ihre Meinung We Attach Importance
Sicher haben Sie bemerkt, dass die frühe- to Your Opinion
ren Ausgaben vom Pupp Journal, die man
noch im Hotel finden kann, ein größeres
Format hatten. Seit der Dezemberausgabe
hat man für Ihre Bequemlichkeit ein kleineres Format der Zeitschrift gewählt, damit
sie in Ihre Handtasche oder Tasche passt.
Wir würden gerne Ihre Meinung kennen,
welches Format Ihnen mehr entspricht.
Falls Sie uns Ihre Meinung sowie Ihre
Adresse mitteilen, per E-Mail ([email protected]
cz), oder Sie senden einen Brief (an
Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, 360 91
Karlovy Vary, Czech Republic), bzw. Sie
übergeben eine Nachricht an der
Hotelrezeption, reihen wir Ihre Meinung in
eine Auslosung, die im November stattfinden wird. Sie können somit einen zweitägigen Aufenthalt im Grandhotel Pupp gewinnen. In der Dezemberausgabe vom Pupp
Journal veröffentlichen wir den Gewinner.
You must have noticed that the previous
numbers of the Pupp Journal, which you
still can find in the hotel, used to be bigger
in size. However, we have chosen to offer
a smaller size since December – for your
comfort as the smaller size will fit your
handbag or pocket better. We would like
to know your opinion about which size
suits you better. If you tell us how you feel
about it and send us your address per
email (pupp@ pupp.cz), post (Grandhotel
Pupp, Mírové nám. 2, 360 91 Karlovy
Vary, Czech Republic) or leave a message
at the hotel reception, you will take part in
drawing lots which will take place in
November. You can win a two-day stay in
the Grandhotel Pupp. We will publish the
winner’s name in the December number.
39
P Ř ÁTEL S K Á D O P O RU Č EN Í
F R E U N D S C H A F TLIC H E E M P F E H L U N G EN | F R IEN D LY R EC O M M EN DATI O N S
Užijte si pohostinnosti nejen Grandhotelu Pupp,
ale celých Karlových Varů.
GenieSSen Sie die Gastfreundlichkeit nicht nur vom Grandhotel Pupp,
­sondern auch von ganz Karlsbad.
Enjoy the hospitality of not only the Grandhotel Pupp but of all Karlovy Vary.
Dobré jídlo
Golf Restaurant na golfovém hřišti Golf Resortu Karlovy
Vary v Olšových Vratech nabízí svým hostům z řad golfistů
i negolfistů skvělý gastronomický zážitek obohacený o krásný
výhled na fairwaye jednoho z nejstarších českých golfových
hřišť. Speciality české a mezinárodní kuchyně si zde můžete
vychutnat po dobu golfové sezóny denně od 8 do 22 hodin.
Pro Vaši krásu
Franck Provost, kadeřnický salón s francouzským šarmem sídlí na prestižní adrese v Grandhotelu Pupp. Ve
středu všeho dění budete Vy a Váš komfort, který je zajištěn
vysokou kvalitou služeb. Střihy jsou propracované do posledního detailu a vytváří tak sofistikované, ale přitom elegantní a lehce upravitelné účesy na každý den. Kolekce
dekorativní kosmetiky Franck Provost je vytvářena podle
posledních trendů přímo z Paříže.
Stylové prostředí Tawan Spa & Health Clubu
v Grandhotelu Pupp Vás v duchu lehce přenese do dalekého Orientu. Svěřte se do péče thajských terapeutek, díky
jimž se sen stane alespoň na chvíli skutečností. Dokonalý
prožitek z tradičních thajských masáží a luxusní péče o Vaše
tělo zapůsobí pozitivní energií i na Vaši mysl.
Po nové promenádě
Nejstarší karlovarská promenáda, nazývaná Stará louka, je
zcela nová. Od Grandhotelu Pupp až k Mlýnské kolonádě se
projděte podél říčky Teplé po zrekonstruované pěší zóně plné
40
zajímavostí: obchody, kavárničky, fontány, květinové záhony, lavičky, stinná alej. Na korze si také můžete zahrát na zvonkohru
nebo si v pásu dlažby číst domovní desky s historickou informací o názvu každého domu i roku, kdy byl postaven.
(Architektonické řešení navrhl Ing. arch. Miloslav Bogota, stavbu
provedla firma STRABAG.)
d e u t sc h
Das gute Essen
Das Golf Restaurant am Golfplatz vom Golf Resort
Karlsbad in Olšová Vrata (Espenthor) bietet seinen Gästen,
den Golfspielern sowie den Anderen ein wunderbares gastronomisches Erlebnis, vollendet mit einem schönen
Ausblick auf das Fairway eines der ältesten tschechischen
Golfplätze. Die Spezialitäten der böhmischen und der internationalen Küche kann man hier während der Golfsaison
täglich von 8 bis 22 Uhr genießen.
Für Ihre Schönheit
Franck Provost, ein Friseursalon mit französischem
Charme hat seinen Sitz auf der Prestigeadresse im Grandhotel
Pupp. Im Mittelpunkt des Geschehens werden Sie und Ihr
Komfort, der von einem hohen Niveau der Dienstleistungen
gesichert ist. Der Schnitt wird ins letzte Detail durchgearbeitet, man gestaltet sophistizierte, jedoch elegante und pflegeleichte Frisuren für jeden Tag. Die Kollektion der dekorativen
Kosmetik Franck Provost wird nach den letzten Trends direkt
aus Paris gestaltet.
Die stilvolle Umgebung von Tawan Spa & Health Club
www.pupp.cz
P Ř ÁTEL S K Á D O P O RU Č EN Í
F R E U N D S C H A F TLIC H E E M P F E H L U N G EN | F R IEN D LY R EC O M M EN DATI O N S
im Grandhotel Pupp bringt Sie leicht in den Gedanken in
den fernen Orient. Lassen Sie sich von den thailändischen
Therapeutinnen pflegen, dank ihnen wird der Traum wenigsten auf eine Weile zur Wirklichkeit. Das vollkommene
Erlebnis von den traditionellen thailändischen Massagen und
die luxuriöse Pflege um Ihren Körper wirken sich durch positive Energie auch auf Ihr Gemüt aus.
Auf der neuen Promenade
Die älteste Karlsbader Promenade, die Alte Wiese, ist
völlig neu. Vom Grandhotel Pupp bis zur Mühl­brunn­
kolonnade spaziert man entlang des Flusses Tepl auf der
erneuerten Fußgängerzone mit vielen Geschäften, Cafés,
Fontänen, Blumenbeeten, Bänken und einer schattigen
Allee. Auf dem Korso kann man auch auf ein Glockenspiel
spielen oder in einem Pflastersteinstreifen die historischen
Informationen über die einzelnen Häuser lesen, das
Baujahr und die Benennung.
EN G L I S H
Good Food
The Golf Restaurant in the golf course Golf Resort
Karlovy Vary in Olšová Vrata offers its guests – both golfers
and non-golfers – a great gastronomic experience together
with a wonderful view of the fairways of one of the oldest
Czech golf courses. You can enjoy here specialties of both
Czech and international cuisine in the golf season always
between 8 a.m. and 10 p.m.
For Your Beauty
Franck Provost, a hairdresser’s salon with French
charm, has its seat at a prestige address in the Grandhotel
Pupp. You and your comfort will be in the middle of things.
The quality of services is high, elaborate haircuts create
www.pupp.cz
sophisticated but elegant hairdos for every day with minimal upkeep. The collection of decorative cosmetics Franck
Provost is created by the latest trends directly from Paris.
The stylish milieu of the Tawan Spa & Health Club will
easily take you in spirit into the far Orient. Entrust yourself
in the care of Thai therapists who will make your dream
true at least for a while. A pleasant experience from traditional Thai massages and luxurious care will result in positive
energy which will influence your body and mind.
Along a New Promenade
The oldest Karlovy Vary promenade called Stará louka is
completely new. Walk from the Grandhotel Pupp as far as the
Mill Colonnade along a renovated pedestrian zone full of shops,
small cafés, fountains, benches and a shady avenue on the bank
of the River Teplá. You can also play the carillon or read house
tablets in the pavement which bear information about the name
of each house and the year in which it was built.
41
H O TEL V S R D CI E V RO P Y • CEN Í K
HOTEL IM HERZEN EUROPAS • PREISLISTE | A HOTEL IN THE HEART OF EUROPE • PRICELIST
STOCKHOLM 1300 km
KOBENHAVN 770 km
MOSCOW 1980 km
BERLIN 330 km
WARSZAWA 750 km
AMSTERDAM 750 km
KIEV 1580 km
LONDON 1090 km
BRUXELLES 770 km
FRANKFURT 380 km
Karlovy Vary
LUXEMBOURG 660 km
PARIS 900 km
Grandhotel Pupp
NÜRNBERG 180 km
BRATISLAVA 460 km
MÜNCHEN 310 km
WIEN 400 km
BUDAPEST 640 km
ZÜRICH 620 km
GENEVE 890 km
ZAGREB 760 km
LISBOA 2880 km
MADRID 2300 km
ROMA 1190 km
ATHENS 2170 km
Grandhotel Pupp - hotel v srdci Evropy
Hotel im Herzen Europas | A Hotel in the Heart of Europe
GPS: N 50°13´12˝; E 12°52´43˝
GRANDHOTEL PUPP *****
de Luxe
First Class
Single room
240 EUR
Single room
200 EUR
Double room
310 EUR
Double room
260 EUR
Junior Suite
390 EUR
Apartment
340 EUR
Premier Suite
450 EUR
Extra bed
45 EUR
Apartment
590 EUR
Imperial apartment
Presidential apartment
780 EUR
Children 0-6 years
for free
1450 EUR
Children 7-12 years
25 EUR
55 EUR
Extra bed
Half board (buffet or menu depends on the possibilities of the hotel)
20 EUR
Full board (buffet or menu depends on the possibilities of the hotel)
36 EUR
Pets per day
10 EUR
Parking per day
15 EUR
Spa tax per day
15 CZK
Ceny za pokoj a noc zahrnují snídani formou bufetu a DPH. I Büffet-Frühstück und MwSt. sind im Preis
pro Zimmer und Nacht inbegriffen. I Buffet breakfast and VAT are included in room rate per night.
Rezervace I Reservierung I Reservation: Tel. +420 353 109 631 • Fax +420 353 226 638 • [email protected]
ON-LINE BOOKING: www.pupp.cz
R E S TAU R ACE G R A N D H O TEL U P U P P
D IE R E S TAU R A NT S D E S G R A N D H O TEL S P U P P
T H E R E S TAU R A NT S O F T H E G R A N D H O TEL P U P P
Grandrestaurant
Neoclassical architecture
Czech & International cuisine
Club Malá dvorana
The place of residence of
Ludwig van Beethoven in 1812
Wide variety of sweet specialties
Becher’s Bar
9 - 19 / 9 a.m. - 7 p.m.
Becher’s Bar Rendez-vous
Bar with a sun roofed terrace
Gourmet specialties,
more than 200 cocktails
Golf Restaurant
12 - 15, 18 - 22
12 a.m. - 3 p.m., 6 p.m. - 10 p.m.
Café Pupp
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
19 - 3 / 7 p.m. - 3 a.m.
8 - 22 / 8 a.m. - 10 p.m.
(Golf Resort Karlovy Vary)
A unique bar with
a nineteenth century atmosphere
Wide choice of gourmet specialities
Classic old English style night bar
Assortment of many gourmet
specialities, variety of drinks
Restaurant and bar with sun roofed
terrace, directly at the Carlsbad
golfplace premises
Czech & International cuisine
Rent a Luxury Car
your day with bmw
F O R M O R E I N F O R M AT I O N , P L E A S E C O N TA c T G U E S T S E R V I C E
Phone: +420 353 109 622 • [email protected] • www.pupp.cz
Download

Pupp Journal Sommer 2011