Pupp Journal
PO DZIM I HERBST I AUTUMN
3
w w w. p up p. c z • w w w.sum m i thotels.c om
3 I 2010
www.pupp.cz
R E S TAU R AC E G R A N D H O T E L U P U P P
D I E R E S TAU R A N T S D E S G R A N D H O T E L S P U P P
T H E R E S TAU R A N T S O F T H E G R A N D H O T E L P U P P
Grandrestaurant
12 - 15, 18 - 22
12 a.m. - 3 p.m., 6 p.m. - 10 p.m.
Café Pupp
9 - 19 / 9 a.m. - 7 p.m.
Becher’s Bar Rendez-vous
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
Neoclassical architecture
Czech & International cuisine
Club Malá dvorana
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
The place of residence of Ludwig
van Beethoven in 1812
Wide variety of sweet specialties
Becher’s Bar
Bar with a sun roofed terrace
Gourmet specialties,
more than 200 cocktails
Golf Restaurant
19 - 3 / 7 p.m. - 3 a.m.
8 - 22 / 8 a.m. - 10 p.m.
(Golf Resort Karlovy Vary)
A unique bar with
a nineteenth century atmosphere
Wide choice of gourmet specialities
Classic old English style night bar
Assortment of many gourmet
specialities, variety of drinks
Restaurant and bar with sun roofed
terrace, directly at the Carlsbad
golfplace premises
Czech & International cuisine
EDITORIAL
O B SA H | inhalt | content
Vážení hosté Grandhotelu Pupp,
horké letní dny postupně chladnou, sluníčko si začíná krátit cestu a zelené koruny stromů pomalu
prostupuje žlutá, oranžová i červená. Grandhotel
Pupp Vás na podzim vítá v celé své kráse a jedinečnosti, v tomto období navíc ještě naplněný ozvěnami letních návštěv filmových hvězd. Ať již Vás
podzimní dny vylákají do přírody či naopak zaženou do tepla našich interiérů, toto vydání Pupp
Journalu Vám bude vždy skvělým společníkem.
Ohlédneme se za událostí, která deset dní hýbala
filmovým světem, zdaleka však nejen za ní. Také
Vás upozorníme, že podzimní kulinářské přehlídce
Grandrestaurantu lze jen těžko odolat, stejně jako
procedurám centra Pupp Royal Spa. Budeme Vám
také vyprávět další díl z historie Grandhotelu Pupp
a ukážeme, jak se v průběhu staletí měnilo centrum
města. Nabídneme Vám jako první hotel
v Karlových Varech zcela novou službu a pošleme
Vás na cyklovýlet: nejprve lanovkou a poté lázeňskými lesy. Dáme Vám tipy na to
nejzajímavější, co se v lázních děje, a naše aktuální nabídky pobytů Vám změní
plány na zimu. Přeji Vám za celý tým Grandhotelu Pupp, abyste si svůj karlovarský
slunečný, barevný a teplý pobyt překrásně užili.
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, generální ředitelka Grandhotelu Pupp
Geehrte Gäste von Grandhotel Pupp,
die heißen Sommertage werden kälter, die Sonne kürzt sich den Weg und die grünen
Baumkronen färben sich langsam gelb, orange und rot. Das Grandhotel Pupp begrüßt Sie im Herbst in seiner ganzen Schönheit und Einmaligkeit, dazu in dieser Zeit
noch mit dem Nachklang der Sommerbesuche der Filmstars erfüllt. Ob Sie die
Herbsttage in die Natur locken oder im Gegenteil sie vertreiben Sie in die Wärme
unserer Innenräume, diese Ausgabe von Pupp Journal wird Ihnen immer ein hervorragender Partner. Wir blicken auf das Ereignis zurück, das zehn Tage lang die
Filmwelt bewegte, bei Weitem aber nicht nur auf dies. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass man der kulinarischen Vorführung des Grandrestaurants im Herbst
nur schwer widerstehen kann, genauso wie den Anwendungen des Pupp Royal Spa
Zentrums. Wir werden Ihnen auch einen weiteren Teil aus der Grandhotel Pupp
Geschichte erzählen und wir zeigen, wie sich im Laufe der Jahrhunderte das
Stadtzentrum veränderte. Wir bieten Ihnen als das erste Hotel in Karlsbad eine völlig
neue Dienstleistung an, man schickt Sie auf einen Radausflug: zuerst mit der Seilbahn
und danach durch die Kurwälder. Man gibt Ihnen Tipps auf das Interessanteste, was
im Bad los ist und unsere aktuelle Aufenthaltsangebote ändern Ihnen die Pläne für
den Winter. Ich wünsche Ihnen für das ganze Grandhotel Pupp Team, dass Sie Ihren
sonnigen, bunten und warmen Karlsbader Aufenthalt mit vollen Zügen genießen.
Obsah I Inhalt I Content
❙ Restaurace Grandhotelu Pupp
Die Restaurants vom Grandhotel Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp
❙ Události I Ereignisse I Events
2
4-6
❙ Víte, že... I Wissen Sie, dass... I Do You Know, That... 6
❙ Co, kdy, kde? I Was, Wann, Wo? I What, When, Where?
7
❙ Připraveno šéfkuchařkou I Von Chefköchin zubereitet I Prepared by the Chef
❙ Club Malá Dvorana
8 - 10
11
❙ Nabídky I Angebote I Offers
Vánoce I Weihnachten I Christmas
12
Silvestr I Silvester I New Year's Eve
13
❙ Pupp Golf Cup
Rest & Shop
14
❙ Hotel filmových hvězd I Hotel der Filmstars I The Hotel of the Movie Stars
15
❙ Pupp Royal Spa
Lázeňské procedury I Kurbehandlungen I Spa Treatments
❙ Historie I Geschichte I History
16 - 17
18 - 19
❙ Setkání dvou věků
Zusammentreffen von zwei Zeitaltern I A Meeting of Two Ages
❙ Cyklovýlet I Fahrradausflug I Cycle Trip
20
21
❙ Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, Generaldirektorin Grandhotels Pupp
Dear guests of the Grandhotel Pupp,
Hot summer days are gradually getting cold, the sun has started shortening its way
and yellow, orange and red have already appeared in the crowns of trees. Autumn
is drawing near and the Grandhotel Pupp, still full of the echoes of film
stars´summer visits, is welcoming you in all its beauty and uniqueness. No matter
if the coming autumn days entice you outdoors or drive you into our warm interiors, this issue of the Pupp Journal will always be your wonderful companion. We
will look back at the event which moved the world of film for ten days, but not
only after it. We will also warn you that it is hard to resist the culinary show of
the Grandrestaurant as well as the treatments in the centre Pupp Royal Spa. We
will tell you another part of the history of the Grandhotel Pupp and will show you
how the centre of the town changed in the course of centuries. We will be the first
hotel in Karlovy Vary to offer you a brand new service and will also send you on
a cycle trip: first by cableway and later through the spa woods. We will give you
tips on the most interesting events in the spa town and our topical offers of stays
will change your plans for the winter. On behalf of the whole team of the
Grandhotel Pupp I wish you a sunny, colourful and warm stay in Karlovy Vary,
a stay you will really enjoy.
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, General Manager of the Grandhotel Pupp
www.pupp.cz
Ceník I Preisliste I Price List 2010
❙ Moser
22
23
Pupp Journal - podzim 2010
Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp
zpracovalo © Vydavatelství Promenáda v.o.s.
Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv redakce, archiv Film Service Festival, Aleksandra Chytra
Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová
Editor: Petr Kulhánek • Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala
Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary
Vychází v nákladu 5000 ks
Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten
Dates and prices are subjects of change
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s.
Mírové náměstí 2 | 360 91 Karlovy Vary | Czech Republic
Tel. +420 353 109 111 | Fax: +420 353 224 032
[email protected] • www.pupp.cz
3
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
Slavnostní večer Karlovarské
Becherovky
III. karlovarský karneval
Letošní ročník Karlovarského karnevalu měl mezinárodní účast. Postavy v maskách, kejklíři a alegorické vozy dorazily také z Německa, Maďarska
a Slovenska. V čele průvodu, který procházel lázeňským centrem, bubnoval Tam Tam Orchestra,
následován dalšími hudebníky, maskami, chůdaři
i významnými osobnostmi - například J.W.
Goethem, carem Petrem Velikým či Ludwigem
van Beethovenem.
III. Karlsbader Karneval
Der diesjährige Jahrgang des Karlsbader Karnevals
hatte internationale Beteiligung. Gestalten in
Masken, Gaukler und allegorische Wagen kamen
auch aus Deutschland, Ungarn und der Slowakei.
An der Front des Umzugs, der durch das
Kurzentrum zog, trommelte Tam Tam Orchestra,
gefolgt von weiteren Trommlern, Masken,
Stelzengehern und von bedeutenden Persön­
lichkeiten – zum Beispiel von J.W. Goethe, dem
Zaren Peter dem Großen oder von Ludwig van
Beethoven.
3rd Karlovy Vary Carnival
This year’s Karlovy Vary Carnival was with international participation. Figures in masks, conjurers
and floats came also from Germany, Hungary and
Slovakia. The Tam Tam Orchestra drummed at
the head of the procession which walked through
the spa centre. It was followed by other musi­
cians, people in masks and on stilts and famous
personalities - such as J.W. Goethe, Czar Peter the
Great or Ludwig van Beethoven.
4
Společnost Jan Becher otevřela nový závod na
výrobu Karlovarské Becherovky, věhlasného likéru s tradicí od roku 1807. Po ceremoniálu zahájení
provozu v areálu s nejmodernějším vybavením se
večer slavilo v Grandhotelu Pupp. Uhádnete, čím
si hosté připíjeli na zdraví a zdar nové likérky?
Feierlicher Abend des Karlsbader
Becherbitters
Die Gesellschaft Jan Becher eröffnete einen neuen Betrieb für die Herstellung vom Karlsbader
Becherovka, eines weltberühmten Likörs mit einer Tradition seit dem Jahre 1807. Nach dem
Betriebseröffnungszeremoniell im Gelände mit
der modernsten Ausstattung feierte man am
Abend im Grandhotel Pupp. Erraten Sie, womit
die Gäste auf Gesundheit und Erfolg der neuen
Likörfabrik anstießen?
The Gala Evening of the Karlovy
Vary Becherovka
The company Jan Becher opened a new factory
producing Karlovarská Becherovka, a world-famous liqueur with a tradition starting in 1807.
Guests celebrated in
the Grandhotel Pupp in
the evening after the
opening ceremony on
the grounds with the
latest equipment had finished. Can you guess
what alcohol they used
to drink a toast to the
success of the new liqueur factory?
Zlatá hokejka
V průběhu galavečera k vyhlášení výsledků ankety
Zlatá hokejka 2010 v Grandhotelu Pupp byl korunován král českých hokejistů, současných mistrů
světa, karlovarský rodák a současný hráč NHL
Florida Panthers a brankář české reprezentace
Tomáš Vokoun. Na druhém místě v anketě skončila žijící legenda světového hokeje Jaromír Jágr.
Der Goldene Eishockeyschläger
Im Verlauf des Galaabends zur Verkündung der
Ergebnisse der Umfrage der Goldene
Eishockeyschläger 2010 im Grandhotel Pupp
wurde der König der tschechischen Eishockeyspieler
gekrönt, und zwar der derzeitige Weltmeister, der
gebürtige Karlsbader und derzeit NHL Spieler der
Florida Panthers und Torwart der tschechischen
Mannschaft Tomáš Vokoun. An zweiter Stelle endete in der Umfrage die lebende Legende des
Welteishockeys Jaromír Jágr.
The Golden Hockey-stick
Tomáš Vokoun, the king of Czech ice-hockey players, the present masters of the world, a native of
Karlovy Vary, at present the player of the NHL
Florida Panthers and the goalkeeper of the Czech
representation, was
crowned in the
course of the gala
evening
during
which the results of
the survey Golden
Hockey Stick were
announced. The living legend of
world
hockey
Jaromír Jágr was
placed the second
in the survey.
www.pupp.cz
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
Křiš’tálový glóbus
45. mezinárodní filmový festival
Počátkem července se Karlovy Vary a Grandhotel
Pupp tradičně stávají centrem světové kinematografie. Grandhotel Pupp je tak po deset dní domovem filmových hvězd, prezidentů i bezpočtu
osobností ze světa filmu a společenského života.
Půlkulatý 45. ročník přinesl více než 200 filmových děl, proběhlo na 400 projekcí pro 130.000
diváků. Hlavní cenu - Křišťálový globus - si odvezl
španělský snímek režiséra Augustího Vily
Moskytiéra (The Mosquito Net). Cenu prezidenta
festivalu Jiřího Bartošky převzal britský herec Jude
Law, Cenu za mimořádný přínos světové kinematografii režiséři Juraj Herz a Nikita Michalkov.
Grandhotel Pupp hostil také další celebrity - herečku Marii de Medeiros (Pulp Fiction), režiséry
Kevina Macdonalda či Scotta Coopera, jehož snímek Crazy Heart festival zahajoval. Velký úspěch
sklidila také letošní festivalová znělka s Johnem
Malkovichem. Na znělku příští, tedy 46. ročníku
festivalu, si musíme počkat do 1. července 2011.
Jude Law
Pohár Grandhotelu Pupp
Nádherné karlovarské dostihové závodiště s historickou dřevěnou tribunou a dnes i golfovým hřištěm hostí každou lázeňskou sezónu řadu dostihových dní. Jeden z nich se konal 15. srpna a jeho
součástí byl tradičně rovinný dostih nejvyšší kategorie - Cena Masise o Pohár Grandhotelu Pupp.
1200 m nejrychleji uběhl a zvítězil kůň Nina
Directa s žokejem Janáčkem.
Der Grandhotel Pupp Pokal
Die wunderschöne Karlsbader Pferderennbahn
mit der historischen Holztribüne und heute auch
mit einem Golfplatz veranstaltet jede Kursaison
eine Reihe von Pferderenntagen. Einer von
www.pupp.cz
Das 45. Internationale Filmfestival
45th International Film Festival
Anfangs Juli werden Karlsbad und das Grandhotel
Pupp traditionell zum Zentrum der Welt­ki­ne­ma­to­
grafie. Das Grandhotel Pupp ist so zehn Tage lang
das Zuhause der Filmstars, der Präsidenten sowie
der zahlreichen Persönlichkeiten der Filmwelt und
des Gesellschaftslebens. Der Halbrunde 45. Jahr­
gang brachte mehr als 200 Filmwerke, man zeigte
an die 400 Vorführungen für 130.000 Zuschauer.
Den Hauptpreis – den Kristallglobus erhielt der
spanische Film des Regisseurs Augustí Vila The
Mosquito Net. Den Preis des Festivalpräsidenten
Jiří Bartoška übernahm der britische Schauspieler
Jude Law, den Preis für den außergewöhnlichen
Beitrag der Weltkinematografie die Regisseure Juraj
Herz und Nikita Michalkov. Das Grandhotel Pupp
bewirtete auch weitere Stars – die Schauspielerin
Maria de Medeiros (Pulp Fiction), die Regisseure
Kevin Macdonald oder Scott Cooper, dessen Film
Crazy Heart die Festspiele eröffnete. Einen großen
Erfolg hatte auch der diesjährige Festivaljingle mit
John Malkovich. Auf den nächste Jingle, also des
46. Festivaljahrgangs, muss man bis zum 1. Juli
2011 warten.
Karlovy Vary and the Grandhotel Pupp traditionally become the centre of world cinema at the
beginning of July. The Grandhotel Pupp is the
home of film stars, presidents and a number of
personalities of the world of film and social life
for ten festival days. The 45th year of the festival
brought more than 200 film works which were
shown at 400 performances for 130,000 visitors.
The main prize – the Crystal Globe – went to the
Spanish director Augustí Vila for the film The
Mosquito Net. The British actor Jude Law got the
Festival President’s Award. The directors Juraj
Herz and Nikita Michalkov received the Award for
Outstanding Artistic Contribution to World
Cinema. The Grandhotel Pupp played host to
other celebrities as well – the actress Maria de
Medeiros (Pulp Fiction), the directors Kevin
Macdonald or Scott Cooper whose film Crazy
Heart opened the festival. This year’s festival theme with John Malkovich was a big success too. To
see the next theme, i.e. the one of the 46th festival, you have to wait until the 1st July 2011.
Nikita Michalkov
Maria de Medeiros
Juraj Herz
John Malkovich
ihnen fand am 15. August statt und sein
Bestandteil war das traditionelle Flachrennen
der höchsten Kategorie – der Masise Preis um
den Grandhotel Pupp Pokal. Am schnellsten
rannte die 1200 m und gewann das Pferd Nina
Directa mit dem Jockey Janáček.
The Grandhotel Pupp Cup
The beautiful race course in Karlovy Vary with a historic wooden grandstand and today also with a golf
course plays host to a number of events every season. One of them was held on the 15th August and
its part was traditionally a flat race of the highest
category – the Masise Prize- the Grandhotel Pupp
Cup. The horse Nina Directa with the jockey Janáček
did the 1, 200 metres the quickest and won.
5
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
Výstava a kniha Příběh Grandhotelu Pupp
Grandhotel Pupp nebyl v létě v centru pozornosti jen díky filmovému festivalu. Karlovarské muzeum totiž otevřelo výstavu s názvem stejným jako titul knihy, která v tu
dobu spatřila světlo světa, a dočkala se svého křtu Příběh Grandhotelu Pupp. Spojovacím článkem obou
událostí je historik dr. Stanislav Burachovič, který je autorem textu knihy i kurátorem výstavy. Jak výstava, tak
kniha mapují bohatou historii Grandhotelu Pupp od samého počátku v roce 1701. Podávají svědectví o energii,
obchodní zdatnosti a vytrvalosti šesti generací jednoho
rodu i o vzestupech a pádech slavného evropského hotelu, jehož neopakovatelná atmosféra, jedinečná architektura a nefalšovaný duch místa zůstaly zachovány dodnes.
Myšlenka na realizaci reprezentativní knihy o historii hotelu přišla před dvěma lety od generální ředitelky
Grandhotelu Pupp Andrey Pfeffer-Ferklové a její realizace
se ujalo Vydavatelství Promenáda. Autor publikace prostudoval dobové časopisy, historickou literaturu, hotelové, muzejní i archivní dokumenty a setkal se s potomky
hotelové dynastie Puppů. Mohl tak sepsat a ve spolupráci
s publicistkou Jitkou Kulhánkovou vytvořit ojedinělou
monografii. Popis složitého budování hotelové dynastie
ilustruje na 180 fotografií a reprodukcí obrazů i dokumentů. Kniha velkého formátu má více jak 160 stran. Knihu
v české, německé nebo anglické verzi můžete zakoupit
v recepci Grandhotelu Pupp.
d e u t sc h
EN G L I S H
Die Ausstellung und das Buch Die
Geschichte vom Grandhotel Pupp
The Exhibition and the Book the
Story of the Grandhotel Pupp
Das Grandhotel Pupp war im Sommer im Zentrum der
Aufmerksamkeit nicht nur dank des Filmfestivals. Das
Karlsbader Museum eröffnete nämlich eine Ausstellung
mit dem gleichen Namen wie der Buchtitel, der in dieser
Zeit das Licht der Welt erblickte, und getauft wurde – Die
Geschichte vom Grandhotel Pupp. Ein Bindeglied beider
Ereignisse ist der Geschichtsforscher Dr. Stanislav
Burachovič, der der Buchautor sowie der Kurator der
Ausstellung ist. Sowohl die Ausstellung als auch das Buch
zeigt die reiche Geschichte vom Grandhotel Pupp von allem Anfang an im Jahre 1701. Sie bringen das Zeugnis
über die Energie, die Handelstüchtigkeit und die Ausdauer
von sechs Generationen einer Familie sowie über die
Aufstiege und die Untergänge des berühmten europäi­
schen Hotels, dessen einmalige Atmosphäre, einzigartige
Architektur und unverfälschter Genius Loci bis heute erhalten blieben. Die Idee ein repräsentatives Buch über die
Geschichte des Hotels zu haben kam vor zwei Jahren von
der Generaldirektorin von Grandhotel Pupp Frau Andrea
Pfeffer-Ferklová und ihre Verwirklichung nahm der Verlag
Promenáda auf. Der Autor der Publikation forschte in
zeitgenössischen Zeitschriften, in der Geschichtsliteratur,
in den Hotel-, Museums- sowie
Archivdokumenten und er traf
sich mit den Nachkommen der
Hoteldynastie der Pupps. Er
konnte so verfassen und in
Zusam­menarbeit mit der Publi­
zistin Frau Jitka Kulhánková eine
einmalige Monografie schaffen.
Die Be­schreibung des komp­
lizierten Aufbaues der Hotel­
dynastie schildern an die 180
Fotografien und Bild­re­pro­duk­
tionen sowie Do­ku­men­te. Das
Buch ist im großen Format heraus­
gegeben und hat mehr als 160
Seiten. Das Buch in tschechischer, deutscher oder englischer
Sprache kann man an der Grand­
hotel Pupp Rezeption kaufen.
The Grandhotel Pupp was
not in the centre of attention only because of the film
festival in the summer. It
was also because the
Karlovy Vary museum opened an exhibition whose
name was the same as the
title of the book which saw
the light of the day and had
its launch party at the very
same time – The Story of
the Grandhotel Pupp. The
historian Stanislav Bu­
rachovič is a link connecting
both events – he is the author of the book and the curator of the exhibition as
well. Both the exhibition and the book make acquainted with the rich history of the Grandhotel Pupp from
its very beginning in the year 1701. They bear witness
about the energy, business abilities and perseverance of
six generations of a family as well as about the rises and
falls of the famous European hotel whose unrepeatable
atmosphere, unique architecture and genuine genius
loci have been preserved until these days.The idea to
write a representative book about the history of the
hotel came from the general manager of the Grandhotel
Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová and was implemented by
Promenáda Publishing. The author of the publication
studied period magazines and literature, hotel, museum
and archival materials and met the descendants of the
Pupp hotel dynasty. In co-operation with the publicist
Jitka Kulhánková he could create a unique monograph.
The description of the complicated building up of the
hotel dynasty, the architectural development of the famous hotel and the moving life stories of the members
of the Pupp family are illustrated by about 180 photographs, reproductions of pictures and documents. The
book, which is big in size, has more than 160 pages.
The book in the Czech, German or English version is
available at the reception of the Grandhotel Pupp.
VÍTE, ŽE... … v 50. letech 20. století bylo v Grandhotelu Pupp
umístěno rekreační středisko generality československé
armády? V roce 1951 zde z nedbalosti či opilosti vojáků
propukl požár, který zachvátil 4. patro a střechu. Mnoho
cenných interiérů bylo tehdy nenávratně zničeno.
… Grandhotel Pupp je partnerem letošního Mistrovtsví světa
v basketbalu žen? To se koná od
28. září do 3. října v Ostravě,
Brně a Karlových Varech, v lázeňském městě šampionát také
finálovými boji vyvrcholí.
6
wissen sie, dass... | do you know, that...
d e u t sc h
EN G L I S H
… in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts im Grandhotel
Pupp ein Erholungszentrum für die Generalität der tschechoslowakischen Armee war? Im Jahre 1951 brach hier aus
Fahrlässigkeit oder Betrunkenheit der Soldaten ein Brand
aus, der die 4. Etage und das Dach ergriff. Viele wertvolle
Innenräume wurden damals für immer vernichtet.
... there was a holiday centre for the generals of the
Czechoslovak army in the Grandhotel Pupp in the
1950s? A fire, which had started here owing to carelessness or drunkenness of some of the soldiers, spread to
the fourth floor and the roof. Lots of precious interiors
were completely destroyed.
… das Grandhotel Pupp Partner der diesjährigen
Basketballweltmeisterschaft der Frauen ist? Diese findet
von dem 28. September bis zum 3. Oktober in Ostrava,
Brno und Karlsbad statt, in der Kurstadt endet die
Meisterschaft mit den Finalspielen.
... the Grandhotel Pupp is the partner of this year’s
World Basketball Championship for Women? It will be
held in Ostrava, Brno and Karlovy Vary between the
28th September and the 3rd October. Final matches
will take in the spa town.
www.pupp.cz
C O , K DY, K D E
WA S , WA N N , WO | W H AT, W H E N , W H E R E
16.10. 19.00 / Oct 16th 7 p.m.
❙ SOUBOJ TITÁNŮ, kick box, Grandhotel Pupp
❙ KAMPF DER TITANEN, Kick Boxen,
Grandhotel Pupp
❙ CLASH OF THE TITANS, kick boxing,
Grandhotel Pupp
září: út, čt, so; říjen: út, so;
listopad: so 16.00
❙ VARHANNÍ KONCERT, kostel sv. Máří Magdalény
September: Di, Do, Sa; Oktober:
Di, Sa; November: Sa 16.00
❙ ORGELKONZERT, Hl. Maria Magdalenen Kirche
September: Tue, Thu, Sat; October:
Tue, Sat; November: Sat 4 p.m.
❙ ORGAN CONCERT, St. Maria Magdalena Church
8.9. 19.00 / Sep 8th 7 p.m.
20.10. 20.10 / Oct 20th 8.10 p.m.
❙ PRETTY WOMAN, soutěž krásy /
Schönheitswettbewerb / beauty contest,
Grandhotel Pupp
❙ Karel Gott & Eva URBANOVÁ, KV Arena
8.9. 19.30 / Sep 8th 7.30 p.m.
❙ POCTA GEORGI GERSHWINOVI, Ondřej
Havelka a Melody Makers, Městské divadlo
❙ EHRUNG VON GEORG GERSHWIN, Ondřej
Havelka und Melody Makers, Stadttheater
❙ A Tribute to George Gershwin, Ondřej Havelka
and Melody Makers, Municipal Theatre
10.9.-1.10. / Sep 10th-Oct 1st
❙ DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM,
­hudební festival, Lázně III, Městské divadlo
❙ DVOŘÁKS KARLSBADER HERBST,
Musikfestival, Bad III , Stadttheater
❙ DVOŘÁK’S KARLOVY VARY AUTUMN, ­
music festival, Spa Bulding III, Municipal Theatre
20.-24.10. / Oct 20th-24th
❙ JAZZFEST KARLOVY VARY 2010, Thermal,
Husovka, Galerie umění, Vřídelní kolonáda
10.11. 19.30 / Nov 10th 7.30 p.m.
❙ IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - FANTASY OF DANCE,
velkolepý taneční projekt Magic Story, Městské divadlo
❙ IRSKÁ TANEČNÍ SHOW - FANTASY OF DANCE,
großartiges Tanzprojekt Magic Story, Stadttheater
❙ IRISH DANCE SHOW - FANTASY OF DANCE,
a fascinating dance project Magic Story,
Municipal Theatre
5.-12.11. / Nov 5th-12th
do/bis 26.9. / till Sep 26th
❙ PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP, výstava,
Muzeum Karlovy Vary
❙ DIE GESCHICHTE VOM GRANDHOTEL PUPP,
Ausstellung, Museum Karlsbad
❙ THE STORY OF THE GRANDHOTEL PUPP,
exhibition, Karlovy Vary Museum
18.9. 19.30 / Sep 18th 7.30 p.m.
❙ P.I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO, balet,
Městské divadlo
❙ P.I. Tschaikowsky: SCHWANENSEE, Ballett,
Stadttheater
❙ P.I. TCHAIKOVSKY: SWAN LAKE, ballet,
Municipal Theatre
❙ 45. MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ
ANTONÍNA DVOŘÁKA, Městské divadlo,
Lázně I a III, Grandhotel Pupp
❙ DER 45. INTERNATIONALE A. DVOŘÁKS
SÄNGERWETTBEWERB, Stadttheater,
Bad I und III, Grandhotel Pupp
❙ 45th INTERNATIONAL Antonín DVOŘÁK
vocaL COMPETITION, Municipal Theatre,
Spa Buldings I and III, Grandhotel Pupp
28.9.-3.10. / Sep 28th-Oct 3rd
3.-5.9. / Sep 3rd-5th
❙ KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
A PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI, Grandhotel
Pupp, kolonády, Thermal
❙ KARLSBADER FOLKLOREFESTIVAL UND
PORZELLANFESTIVAL, Grandhotel Pupp,
Kolonnaden, Thermal
❙ KARLOVY VARY FOLKLORE FESTIVAL AND
FESTIVAL OF PORCELAIN, Grandhotel Pupp,
colonnades, Thermal
www.pupp.cz
❙ MISTROVSTVÍ SVĚTA V BASKETBALU ŹEN
2010, KV Arena
❙ WELTMEISTERSCHAFT IM BASKETBALL
DER FRAUEN 2010, KV Arena
❙ FIBA WORLD CHAMPIONSHIP FOR
WOMEN, basketball, KV Arena
5.10. 19.00 / Oct 5th 7 p.m.
❙ ALEXANDROVCI - EUROPEAN TOUR 2010,
KV Arena
6.-8.10. / Oct 6th-8th
❙ 43rd TOURFILM FESTIVAL 2010, Grandhotel
Pupp, Thermal
27.11. 18.00, 28.11. 14.00 /
Nov 27th 6 p.m., Nov 28th 2 p.m.
❙ MRAZÍK, muzikál na ledě / Musical auf Eis /
musical on ice, KV Arena
Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám
rádi zajistíme. Kontaktujte Guest Service, tel. 353 109 622.
Wir besorgen für Sie gern Eintrittskarten für diese und auch
weitere Kultur- und Gesellschaftsereignisse. Verbinden Sie sich
mit Guest Service, Tel. 353 109 622.
We will book tickets to these as well as other events for you.
Contact Guest Service, tel. 353 109 622.
7
P Ř I P R AV E N O Š É F K U C H A ŘKO U
VO n C H E F Kö C H I N VO R B E R E I T E T | P R E PA R E D B Y T H E C H E F
GRANDRESTAURANT NA PODZIM
GRANDRESTAURANT im HERBST I GRANDRESTAURANT in THE AUTUMN
Speciality z lesních hub a plodů
1.-30.9. 2010
Pro české země je houbařská vášeň typická.
Období letní, kdy jsou lesy plné malin či borůvek,
přechází plynule v dobu pro les nejvoňavější,
podzim plný hub. Kdo jednou ochutnal plody
přímo v lesích trhané a hříbky v mechu sbírané,
ví, že toto aroma z nitra přírody je jedinečné a nenahraditelné. Vůně lesa na vás čeká exkluzivně
v Grandrestaurantu.
Studený předkrm
Do růžova pečená panenka z bylinkového vepříka
z oblasti Saalow, doplněná salátem z pečených
lesních hub a lístků čerstvé majoránky
Polévka
Jemná krémová polévka s čerstvým koprem,
pečenými pravými hříbky, zastřeným křepelčím
vejcem a mléčnou pěnou
Hlavní chod
Steak z pravé hovězí svíčkové podávaný s domácí
houbovou smaženicí, omáčkou z dušených smržů
a smaženými farmářskými bramborami
nebo
Grilovaná jelení kotleta s čerstvými liškami
a šalotkou, doplněná nádivkou z jedlých kaštanů
a omáčkou ze starého portského vína
Dezert
Bramborové knedlíky plněné švestkami,
s makovou omáčkou a lesním ovocem
d e u t sc h
Spezialitäten aus den Waldpilzen
und -früchten
Specialities from Wild
Mushrooms and Berries
1.-30.9. 2010
Für die böhmischen Länder ist die Leidenschaft
für Pilze typisch. Die Sommerzeit, wo die Wälder
voll von Himbeeren oder Heidelbeeren sind,
übergeht allmählich in die Zeit für den Wald am
duftendsten, den Herbst voller Pilze. Wer einmal
die Früchte direkt im Wald gezupft und die
Steinpilze im Moos gesammelt kostete, weiß, dass
dieses Aroma aus dem Inneren der Natur einmalig
und unersetzbar ist. Der Waldduft erwartet Sie
exklusiv im Grandrestaurant.
1st - 30th September 2010
A passion for mushroom picking is typical of the
Czech country. Summertime, when woods are full
of raspberries and bilberries, passes slowly into
the most fragrant time in the wood - the autumn
full of mushrooms. If you have ever tasted mushrooms which have just been picked in moss in
the wood, you know that this aroma from the
heart of nature is unique and irreplaceable. The
sweet smell of the wood is waiting for you exclusively in the Grandrestaurant.
Kalte Vorspeise
Rosa gebratene Schweinelende vom Saalower
Kräuterschwein serviert mit einem Salat
aus gebratenen Waldpilzen und frischen
Majoranblättern
Cold starter
Roasted pork fillet from herbal piglet from the
Saalow region with salad from roasted wild mushrooms and fresh marjoram leaves
Suppe
Feine Cremesuppe mit frischem Dill, gebratenen
Steinpilzen, pochiertem Wachtelei und
Milchschaum
Soup
Fine cream soup with fresh dill, roasted boletus,
a poached quail’s egg and milk mousse
Hauptgericht
Steak aus richtiger Rinderlende serviert mit hausgemachtem Pilzbraten, einer Soße aus gedünsteten Morcheln und panierten Farmerkartoffeln
oder
Gegrilltes Hirschkotelett mit
frischen Eierschwämmen
und Schalotte vollendet mit
einer Fülle aus Maronen
und einer Soße
aus altem Portwein
Dessert
Kartoffelknödel mit
Pflaumen gefüllt, mit
Mohnsoße und
Waldfrüchten
8
EN G L I S H
Main course
Sirloin steak served with home-fried mushrooms,
sauce from stewed morels and fried farmer’s potatoes
or
Grilled cutlet of deer with fresh chanterelles and
shallot, complemented with sweet chestnut stuffing and sauce from old port wine
Dessert
Potato dumplings filled with plums with poppyseed sauce and wild berries
www.pupp.cz
P Ř I P R AV E N O Š É F K U C H A ŘKO U
VO n C H E F Kö C H I N VO R B E R E I T E T | P R E PA R E D B Y T H E C H E F
Warme Vorspeise
Wildragout mit Rotwein und Wurzelgemüse
und Kräutertoasts
Zvěřina z našich lesů a hájů
1.10.-16.11. 2010
Zvěřina je právem považována za potravinu nejvyšších kvalit. Vždy dodá nabídce kuchařských
mistrů punc originality a vysokou pravděpodobnost nevšedního kulinářského zážitku. Má značný
obsah bílkovin i dalších zdraví prospěšných látek
a nízký obsah tuku. Vzhledem ke způsobu a kvalitě života zvěře ji můžeme označit jako vysoce
hodnotnou biopotravinu s nenahraditelnými chuťovými a dietetickými vlastnostmi.
Studený předkrm
Srnčí paštika s višňovou omáčkou a dresinkem
z nakládaných ořechů
Polévka
Gulášová polévka ze zvěřiny s feferonkami
a nočkem z kysané smetany
Teplý předkrm
Zvěřinové ragú na červeném víně s kořenovou
zeleninou a bylinkovým toasty
Hlavní chod
Dušený jelení hřbet se svíčkovou omáčkou na
smetaně, perníkovým knedlíkem a brusinkovým
kompotem
nebo
Pečené daňčí řezy s jalovcovou omáčkou podávané s fazolovými lusky na česneku a anglické
slanině a s opečenými bramborami ve slupce
nebo
Pečené bažantí stehno protýkané slaninou a čerstvým rozmarýnem podávané s balsamicovou šalotkou a zapečenými těstovinami s liškami
Dezert
Smažené jablečné placky s omáčkou z lesního
ovoce a s vanilkovým krémem
d e u t sc h
Das Wild aus unseren Wäldern
und Hainen
1.10.-16.11. 2010
Das Wild wird mit Recht für eine Speise der höch­
sten Qualität gehalten. Immer gibt es dem Ange­bot
der Kochmeister die Punze der Originali­tät mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit eines auß­er­ge­wöhn­lichen
kulinarischen Erleb­nisses. Es hat einen hohen
Gehalt an Eiweißstoffen sowie an weiteren für die
Gesundheit zuträgliche Stoffe und einen geringen
Fettgehalt. Hinsichtlich zur Lebensweise und der
-qualität des Wildes kann man es als hochwertiges
Biolebensmittel mit unersetzbaren Geschmack- und
Diäteigenschaften bezeichnen.
Kalte Vorspeise
Rehpastete mit Sauerkirschensoße und einem
Dressing aus marinierten Nüssen
Suppe
Gulaschsuppe aus Wild mit Peperoni und einer
Sauerrahmnockerl
Hauptgericht
Gedünsteter Hirschrücken mit Lendenbratensoße
mit Sahne, Lebkuchenknödel und
Preiselbeerenkompott
oder
Gebratenes Damhirschfilet mit Wacholdersoße
serviert mit Bohnenschoten mit Knoblauch und
durchwachsenem Speck und mit ungeschälten
Bratkartoffeln
oder
Gebratener Fasanenschenkel gespickt mit Speck
und frischem Rosmarin, serviert mit
Balsamicoschalotte und eingebackenen
Teigwaren mit Eierschwämmen
Dessert
Gebratene Apfelpuffer mit Waldfrüchtesoße
und Vanillecreme
d e u t sc h
Game from our Woods and Forests
1st October - 16th November 2010
Game is justly considered a kind of food of the
best quality. With game, the master cook´s offer
bears the stamp of originality and there is a high
probability of an unusual culinary experience. It
has a high amount of proteins and other substances which are beneficial to health and only a small
amount of fat. We can call it high-quality biofood
with irreplaceable taste and dietary qualities owing
to the way and quality of life of game.
Cold starter
Venison pate with sour cherry sauce
and dressing from pickled nuts
Soup
Goulash soup from game with hot peppers
and sour cream gnocchi
Warm starter
Game ragout in red wine with root vegetables
and herbal toasts
Main course
Stewed saddle of venison in cream sauce, with
gingerbread dumpling and stewed cranberries
or
Roasted fallow deer fillets with juniper sauce
served with beans, garlic and bacon and with
jacket potatoes
or
Roasted leg of pheasant larded with bacon with
fresh rosemary served with balsamico shallot
and pasta and chanterelles au gratin
Dessert
Fried apple pancakes with sauce from wild
berries and vanilla cream
www.pupp.cz
9
P Ř I P R AV E N O Š É F K U C H A ŘKO U
VO n C H E F Kö C H I N VO R B E R E I T E T | P R E PA R E D B Y T H E C H E F
Hauptgericht
Gebratene Gansschenkel mit Beaujolais
Nouveau, getrockneten Pflaumen und
Kartoffelpuffern mit glasierter Karotte
Dessert
Aprikosensabayon mit Lavendeleis
und gebratener Birne
Käse
Eine Variation der französischen Käsesorten
mit Sauerkirschenmarmelade und Nusskernen
EN G L I S H
Beaujolais Primeuer & Sophisticated
Tastes of French Cuisine
d e u t sc h
Beaujolais Primeuer & rafinované
chutě francouzské kuchyně
Beaujolais Primeuer & raffinierte
Geschmäcke der französischen Küche
17. - 27.11. 2010
Mladé Beaujolais je prvním francouzským červeným vínem, které se v daném roce uvádí na trh.
Vinobraní odrůdy Gamay probíhá od poloviny
září, do konce října je víno skladováno a počátkem listopadu stáčeno. První láhve tohoto burgundského vína se otevírají tradičně třetí čtvrtek
v listopadu. Přijďte s námi ochutnat nový ročník
lehkého a svěžího vína. Například v kombinaci
s vynikajícími francouzskými sýry.
17. - 27.11. 2010
Der junge Beaujolais ist der erste französische Rotwein,
der im Kalenderjahr als Erster auf den Markt kommt.
Die Weinlese der Sorte Gamay verläuft ab Hälfte
September, bis Ende Oktober wird der Wein gelagert
und Anfang November abgefüllt. Die ersten Flaschen
dieses Burgunder­weines werden traditionell den dritten Donnerstag im November eröffnet. Kommen Sie
mit uns den neuen Jahrgang des leichten und frischen
Weines kosten. Zum Beispiel in Kombination mit
ausgezeichneten französischen Käsesorten.
Studený předkrm
Tomatové carpaccio s krájenou čerstvou zeleninou, vařeným křepelčím vejcem a vinaigrette
z čerstvé bazalky a bílého aceta balsamica
Polévka
Jemná krémová polévka z červené řepy
s vinným octem, máslovým pomerančem,
zdobená Créme fraiche
Teplý předkrm
Domácí pečené kachní prsíčko na bylinkových
tagliatelle se zeleninovým ratatouille
17th - 27th November 2010
Young Beaujolais is the first French wine which is
put on the market in a given year. The vintage of
the Gamay variety takes place from mid-September; wine is stored until the end of October and
bottled in early November. The first bottles of this
Burgundy are traditionally opened on the third
Thursday in November. Come and taste with us
the new vintage of light and fresh wine. E.g. in
combination with delicious French cheeses.
Cold starter
Tomato carpaccio with cut fresh vegetables,
a cooked quail’s egg and vinaigrette from fresh
basil and white aceto balsamico
Soup
Fine cream soup from beetroot with vinegar
and butter orange garnished with Créme fraiche
Warm starter
Home-roasted duck breast with herbal tagliatelle
and vegetable ratatouille
Kalte Vorspeise
Tomatencarpaccio mit geschnittenem frischem
Gemüse, gekochtem Wachtelei und einer
Vinaigrette aus frischem Basilikum und weißem
Aceto balsamico
Main course
Roast legs of goose with Beaujolais Nouveau, dried
plums and potato pancakes with glazed carrots
Suppe
Feine Cremesuppe aus roter Rübe mit Weinessig,
Butterorange, verziert mit Créme fraîche
Dessert
Apricot sabayon with lavender ice-cream
and a fried pear
Warme Vorspeise
Hausgemachte gebratene Entenbrust mit
Kräutertagliatelle mit Gemüseratatouille
Cheeses
Variations of French cheeses with sour cherry
marmalade and nuts
Hlavní jídlo
Pečená husí stehna s Beaujolais Nouveau,
sušenými švestkami a bramborovými plackami
s glazírovanou karotkou
Dezert
Meruňkový sabayon s levandulovou zmrzlinou
a smaženou hruškou
Sýry
Variace francouzských sýrů s višňovou
marmeládou a ořechovými jádry
10
www.pupp.cz
G R A N D H O T E L P U P P D O P O RU Č U J E
WIR EMPFEHLEN | WE RECOMMEND
Club Malá Dvorana
denně 12 - 23 hod. I Täglich 12 - 23 Uhr. I Daily from noon to 11 p.m.
❙C
hřestové rizoto s tyrolským špekem
a filírovanou vepřovou panenkou
❙Č
okoládový dort s marcipánem, belgickou
čokoládou a marinovanými višněmi v sherry
Nenechte si ujít:
Čaje o páté
❙ denně od 16.30 do 17.30 hod.
Piano soirée
❙ pátek a sobota od 19 do 23 hod.
d e u t sc h
Club Malá Dvorana je prostorem s jedinečnou atmosférou 19. století. Přirozeně navazuje na lobby
Grandhotelu Pupp a při vstupu vás ohromí velkorysý prostor s nádherným zdobným interiérem.
Nezastavit se zde alespoň na vynikající čaj
Ronnefeldt by bylo hříchem. Malá Dvorana však
nabízí pro volné chvíle mnohem více. Ochutnejte
výbornou kávu Illy, nechte si namíchat některý ze
speciálních koktejlů nebo si vyberte z bohaté nabídky gurmánských specialit. Kouzlo interiéru
Malé Dvorany je navíc umocněno jedinečným
lidským rozměrem, kde vlídnost a profesionalita
jsou v dokonalé harmonii. Duchem i postavou
veliký pan Hejcman, vedoucí restaurace, zasvětil
Grandhotelu Pupp již 27 let svého života. Také
díky němu se sem hosté tak rádi vrací. Obsluhoval
prezidenty, hvězdy filmového plátna, politiky
z celého světa. Zeptáte-li se ho na nějakou kuriozitu ze setkání, usměje se a odpoví: „Všichni byli
vždy velmi příjemní, slušní, v pohodě.“ Tak poznáte šlechtice mezi číšníky. Ctí anonymitu a právo hostů na soukromí, zná své řemeslo do posledního detailu. Nechte se inspirovat i jeho doporučením, například z pestré nabídky chutí:
❙U
zená kachní prsa s medovými pekanovými
ořechy a nočkem smetanového sýru, zdobená
čerstvým kerblíkem
www.pupp.cz
Der Club Malá Dvorana ist ein Raum mit einer einmaligen Atmosphäre des 19. Jahrhunderts. Er schließt natürlich an die Grandhotel Pupp Lobby an, und wenn
man hereinkommt, verblüfft der großzügige Raum mit
einem wunderschön verzierten Interieur. Hier nicht zu
weilen, wenigstens einen ausgezeichneten Ronnefeldt
Tee zu trinken, wäre eine Sünde. Malá Dvorana bietet
aber für die Freizeit viel mehr. Kosten Sie den ausgezeichneten Kaffee Illy, lassen Sie sich einen der speziellen Cocktails mischen oder wählen Sie aus dem reichen
Angebot an Gourmetspezialitäten. Der Innenraumzauber
von Malá Dvorana ist hinzu noch von einem einmaligen menschlichen Wesen gekrönt, wo die Freundlichkeit
und die Professionalität in vollkommener Harmonie
sind. Der mit Geist und Körper große Herr Hejcman,
der Ober des Restaurants, widmete dem Grandhotel
Pupp bereits 27 Jahre seines Lebens. Auch dank ihm
kommen hierher die Gäste so gern zurück. Er bediente
Präsidenten, Stars der Filmleinwand, Politiker aus der
ganzen Welt. Falls Sie ihn auf eine Besonderheit der
Treffen fragen, lächelt er und antwortet: „Alle waren
immer sehr angenehm, korrekt, ok.“ So erkennt man
einen Adeligen unter den Kellnern. Er ehrt die
Anonymität und das Recht der Gäste auf das Privatleben,
er kennt sein Gewerbe ins letzte Detail. Lassen Sie sich
auch mit seiner Empfehlung inspirieren, zum Beispiel
aus dem bunten Angebot der Geschmäcke:
❙G
eräucherte Entenbrust mit in Honig kandierten Pekannüssen und einer Nocke Rahmkäse,
garniert mit frischem Kerbel
❙ S pargelrisotto mit Tiroler Speck und filierter
Schweinslende
EN G L I S H
The Club Malá Dvorana is a room with a unique
atmosphere of the 19th century. It continues the
lobby of the Grandhotel Pupp in a very natural
way and when you enter it, you will be fascinated
by the spacious room with a lavishly decorated
interior. It would be a sin not to stop here to drink
at least a cup of delicious Ronnefeldt tea.
However, the Club Malá Dvorana offers more in
your leisure time. Taste delicious Illy coffee, have
some of special cocktails mixed or choose from
the wide offer of gourmet specialities. In addition
to it, the charm of the interior of the Malá
Dvorana Club is increased by the human dimension. Mr. Hejcman, the manager of the restaurant,
a man brilliant in mind and of a tall figure, has
dedicated 27 years of his life to the Grandhotel
Pupp already. It is thank to him, too, that guests
keep coming back. He has already served presidents, stars of the film screen and politicians from
the whole world. If you ask him about some speciality from those meetings, he just smiles and
answers: ”They all have always been very pleasant, polite – just cool”. And you know you have
met a gentleman among waiters. He respects
anonymity, the guest’s right of privacy and he
knows his business up to the smallest detail.
Follow his recommendations and choose e.g.
from the wide offer of different tastes:
❙ S moked duck breast with honey pecans
and cream cheese gnocchi, garnished
with fresh chervil
❙A
sparagus risotto with Tyrolean bacon
and sliced pork fillet
❙C
hocolate cake with marzipan, Belgian chocolate and cherries marinated in sherry liqueur
Do not miss:
Tea at five
❙ daily from 4.30 p.m. till 5.30 p.m.
Piano soirée
❙ on Friday and Saturday from 7 p.m. till 11 p.m.
❙ S chokoladentorte mit Marzipan, belgischer
Schokolade und in Sherry-Liqueur marinierten
Sauerkirschen
Lassen Sie sich nicht entgehen:
Tee um fünf
❙ täglich von 16.30 bis 17.30 Uhr.
Piano Soirée
❙ Freitag und Samstag von 19 bis 23 Uhr.
11
N A B Í D KY
ANGEBOTE | OFFERS
VÁNOCE I 22.-26.12. 2010
Nejkrásnější svátky v roce zažijte spolu s námi v domácím duchu
a v komfortu, který Vám náš hotel nabízí. Sváteční setkání, kulinářské
zážitky, jedinečná ­slavnostní atmosféra…
■ pětidenní pobyt
❙ 4x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu
❙ 1x sváteční večeře
❙ 1x štědrovečerní večeře v domácím duchu s hudbou a vánoční nadílkou
❙ volný vstup do hotelového relaxačního centra
(sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum)
❙ volný vstup do Pupp Casino Clubu
23.12. Odpolední setkání u vánočního stromu s koledami,
horkým ­punčem a tradičním cukrovím
24.12. Vánoční koncert ve Slavnostním sále
PŘI REZERVACI DO KONCE ŘÍJNA SLEVA -10 %
WEIHNACHTEN ❙ 22.-26.12. 2010
CHRISTMAS ❙ DECEMBER 22nd-26th, 2010
You will spend the most beautiful holiday of the year together with us
in a ­home- like ­atmosphere and in comfort which our hotel offers you.
Festive ­meetings, culinary ­experiences, the unique festive atmosphere...
■ FIVE DAYS STAY
❙ 4x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast
❙ 1x festive dinner
❙ 1x Christmas dinner in a familiar atmosphere
with music and Christmas box
❙ free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre)
❙ free entry into the hotel Pupp Casino Club
Dec 23rd Afternoon meeting beside the Christmas tree with singing,
hot punch and Christmas sweets
Dec 24th Christmas concert in the Festive Hall
10 % DISCOUNT IF BOOKED BY THE END OF OCTOBER
Erleben Sie das schönste Fest des Jahres zusammen mit uns in einer
­heimischen Atmosphäre und in Komfort, den Ihnen unser Hotel bietet. Ein
Festtreffen, ­kulinarische Erlebnisse, eine einzigartige festliche Atmosphäre…
■ AUFENTHALT FÜNF TAGE
❙ 4x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüfett
❙ 1x festliches Abendessen
❙ 1x festliches Essen am Heiligen Abend in besinnlicher Stimmung
mit Musik und Weihnachtsbescherung
❙ freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum
(Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum)
❙ freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club
23.12. Nachmittagstreffen am Weihnachtsbaum mit Liedern,
heißem Punsch und traditionellem Gebäck
24.12. Weihnachtskonzert im Festsaal
BEI BUCHUNG BIS ENDE OKTOBER NACHLAß -10 %
12
Ceník / Preisliste / Price list (EUR)
Grandhotel Pupp -10% ***** de Luxe
DR / PP 356
396
DR / PP -10% **** First Class
308
344
SR / PP 500
556
SR / PP 428
476
Junior Suite / PP
448
496
PP - na osobu / pro Person / per person
DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room
SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room
www.pupp.cz
N A B Í D KY
ANGEBOTE | OFFERS
S I LV E S T R 2 0 1 0
NEW YEAR’S EVE 2010
Přivítejte nový rok velkolepou oslavou, ve výborné náladě a v dobré společnosti.
Silvestrovský galaprogram Vás nadchne vystoupeními mnoha českých a zahraničních umělců, skvělým gurmánským zážitkem a půlnočním ohňostrojem.
Welcome the new year with a grand celebration and in a good mood and a good company.
The New Year’s gala programme consisting of performances of Czech and foreign artists,
a great gourmet experience and a firework at midnight will fill you with enthusiasm.
■ ČTYŘdenní pobyt ❙ 29.12. 2010-1.1. 2011
■ FOUR DAYS STAY ❙ Dec 29th, 2010-Jan 1st, 2011
❙ 3x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu
❙ volný vstup do hotelového relaxačního centra (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum)
❙ volný vstup do Pupp Casino Clubu
❙ 3x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast
❙ free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre)
❙ free entry into the hotel Pupp Casino Club
29.12. Slavnostní večeře a taneční program ve Slavnostním sále
30.12. Český a mezinárodní bufet
31.12. Silvestrovský galavečer s pestrým programem, slavnostní večeří a velkolepým ohňostrojem
1.1. Novoroční brunch
Dec 29th A gala dinner and a dance programme in the Festive Hall
Dec 30th Czech and international buffet
Dec 31st New Year’s Eve Gala with superb program, festive dinner and midnight fireworks
Jan 1st New Year’s brunch
■ ŠESTIdenní pobyt ❙ 28.12. 2010-2.1. 2011
■ SIX DAYS STAY ❙ Dec 28th, 2010-Jan 2nd, 2011
❙ 5x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu
❙ volný vstup do hotelového relaxačního centra (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum)
❙ volný vstup do Pupp Casino Clubu
❙ novoroční koncert
❙ 5x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast
❙ free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre)
❙ free entry into the hotel Pupp Casino Club
❙ New Year’s Concert
SILVESTER 2010
Begrüßen Sie das neue Jahr mit einer großartigen Party, in einer ausgezeichneten
Stimmung und in einer guten Gesellschaft. Das Silvester Galaprogramm begeistert Sie
mit Auftritten von vielen tschechischen und ausländischen Künstlern, mit einem hervorragenden Gourmeterlebnis und einem Mitternachtsfeuerwerk.
■ AUFENTHALT VIER TAGE ❙ 29.12. 2010-1.1. 2011
❙ 3x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstückbüfett
❙ freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum)
❙ freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club
29.12. Ein Festabendessen und ein Tanzprogramm im Festsaal
30.12. Tschechisches und internationales Buffet
31.12. Silvester-Galaabend mit buntem Programm, festlichem Abendessen und einzigartigem Feuerwerk
1.1. Neujahrsbrunch
■ AUFENTHALT SECHS TAGE ❙ 28.12. 2010-2.1. 2011
❙ 5x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüfett
❙ freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum)
❙ freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club
❙ Neujahrskonzert
www.pupp.cz
Ceník / Preisliste / Price list (EUR)
počet nocí / Nächtezahl
nights 3
Grandhotel Pupp
5
***** de Luxe
počet nocí / Nächtezahl
nights 3
5
**** First Class
DR / PP 699
870
DR / PP 576
760
SR / PP 963
1225
SR / PP 771
1045
Junior Suite / PP
774
995
PP - na osobu / pro Person / per person
DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room
SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room
13
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
Pupp Golf Cup 2010
Před pěti lety vznikla myšlenka uspořádat golfový
turnaj pro obchodní partnery Grandhotelu Pupp.
Postupem let se připojil záměr podpořit z výtěžku
tohoto turnaje veřejně prospěšné projekty. Minulý
rok tak mohla hlavní organizátorka turnaje, generální ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea-Pfeffer
Ferklová, předat 30.000 Kč domovu pro osoby se
zdravotním postižením. Letošní pátý ročník podporuje projekt Pink Ribbon Golf, který v České
republice realizuje organizace Aliance žen s rakovinou prsu. Malá růžová stužka Pink Ribbon je
výrazem solidarity hráčů golfu s pacientkami
s touto chorobou a startovné bude věnováno
právě tomuto projektu.
d e u t sc h
Der Pupp Golf Cup 2010
Vor fünf Jahren entstand die Idee, ein Golfturnier
für die Geschäftspartner vom Grandhotel Pupp zu
veranstalten. Im Laufe der Jahre kam die Absicht
aus dem Erlös dieses Turniers gemeinnützige
Projekte zu unterstützen hinzu. Letztes Jahr konnte
so die Hauptorganisatorin des Turniers, die
Generaldirektorin vom Grandhotel Pupp Frau
Andrea Pfeffer-Ferklová, 30.000 Kč dem
Wohnheim für gesundheitlich benachteiligte Leute
übergeben. Der diesjährige fünfte Jahrgang unterstützt das Projekt Pink Ribbon Golf, das in der
Tschechischen Republik die Organisation Allianz
der Frauen mit Brustkrebs verwirklicht. Ein kleines rosa Bändchen Pink Ribbon ist ein
Solidaritätsausdruck der Golfspieler mit den
Patientinnen mit dieser Krankheit und das
Startgeld wird gerade diesem Projekt gewidmet.
EN G L I S H
14
– the fifth in succession already – supports the
project Pink Ribbon Golf which is implemented in
the Czech Republic by the Alliance of Women
Suffering from Breast Cancer. The small Pink
Ribbon is golfers´ expression of solidarity with
patients with this disease and the money from fees
for taking part in it will go just to this project.
Pupp Golf Cup 2010
The idea of organizing a golf tournament for business partners of the Grandhotel Pupp appeared
five years ago. The intention to support public
projects from its proceeds was added in the course of time. And so the main organizer of the
tournament, the general manager of the
Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová, could
present the Home for Handicapped People with
30,000 crowns last year. This year’s tournament
Rest and Shop
Grandhotel Pupp nabídl ještě před
Mezinárodním filmovým festivalem jako
vůbec první mimopražský hotel novou
službu Rest and Shop.
Zavedením exkluzivní
nákupní služby tak
následuje pražské hotely Mariott, Crowne
Plaza, Best Western
či Kings Court. Klient
hotelu si, obdobně
jako při nabídce In-flight Shopping na palubách letadel,
může z nabídky v pohodlí svého pokoje vybrat produkty prestižních značek za bezkonkurenční ceny. Katalog
Rest and Shop obsahuje výběr zboží pro všechny věkové kategorie, muže, ženy i děti. Produkty značek
Montblanc, Gucci, J.O. Wright či Versace, Prada,
Pierre Cardin, Dior a dalších zahrnují luxusní parfémy,
módní doplňky, hodinky, plnicí pera i hračky. Vybrané
zboží je vzápětí doručeno do pokoje klienta. Služba je
navíc doplněna o věrnostní program, jehož systém je
založen na dárkových voucherech za každý nákup - food & beverage credit, využitelných při dalších návštěvách.Vybrané hotely pro službu Rest and Shop musí
splňovat přísné kvalitativní požadavky. Předpokládá se
proto, že tuto službu bude schopno v budoucnu nabídnout maximálně 10-15% hotelů. Katalog Rest and Shop
první odpal na novém hřišti starostou města Schreiterem von Schwarzenfeld
/ Der erste Abschlag auf dem neuen Golfplatz von dem Bürgermeister der
Stadt Schreiter von Schwarzenfeld / opening stroke of the new golf course
by the mayor of the town Schreiter von Schwarzenfeld, 1935
najdete na pokojích Grandhotelu Pupp de Luxe.
Neváhejte překvapit či splnit přání svých blízkých a přátel, neváhejte splnit i přání svá.
d e u t sc h
Das Grandhotel Pupp bot noch vor dem Internationalen
Filmfestival als überhaupt das erste Hotel außerhalb
von Prag die neue Dienstleistung Rest and Shop an.
Mit der Einführung dieser exklusiven Ein­kaufs­dienst­
leistung folgt es so den Prager Hotels Mariott, Crowne
Plaza, Best Western oder Kings Court. Der Hotelklient
kann, ähnlich wie bei dem Angebot In-flight Shopping
an Bord der Flugzeuge, aus dem Angebot bequem von
Zimmer aus Produkte der Prestigemarken für günstige
Preise wählen. Der Katalog Rest and Shop beinhaltet
eine Auswahl an Ware für alle Altersgruppen, Männer,
Frauen sowie Kinder. Die Produkte der Marken
Montblanc, Gucci, J.O. Wright oder Versace, Prada,
Pierre Cardin, Dior und weiteren: luxuriöse Parfüms,
modische Beiwerke, Uhren, Füller sowie Spielwaren.
Die ausgewählte Ware wird umgehend ins Zimmer des
Klienten geliefert. Die Dienstleistung ist noch um ein
Treueprogramm erweitert, dessen System auf
Geschenkgutscheinen für jeden Einkauf ruht - „food &
beverage credit“, die man bei weiteren Besuchen nutzen kann. Die auserwählten Hotels für die Dienstleistung
Rest and Shop müssen strengen Qualitätsforderungen
entsprechen. Man nimmt daher an, dass diese
Dienstleistung in der Zukunft höchstens 10-15 % der
Hotels anbieten können wird. Den Katalog Rest and
první odpal Pupp Golf Cupu generální ředitelkou Grandhotelu Pupp Andreou PfefferFerklovou / Der erste Abschlag des Pupp Golf Cups von der Grandhotel Pupp
Generaldirektorin Andrea Pfeffer-Ferklová / opening stroke of the Pupp Golf Cup by
the general manager of the Grandhotel Pupp Andrea Pfeffer-Ferklová
Shop finden Sie auf den Zimmern von Grandhotel
Pupp de Luxe. Überraschen Sie Ihre Familie und
Freunde und erfüllen Sie ihre Wünsche, oder erfüllen
Sie sich Ihren Wunsch.
EN G L I S H
The Grandhotel Pupp was the very first hotel out of
Prague which offered a new Rest and Shop service
– it was before the International Film Festival. It follows Prague hotels Marriott, Crowne Plaza, Best
Western or Kings Court which have also introduced
this exclusive shopping service. The guest of the hotel, like in the In-flight Shopping system on the board
of planes, can choose products of prestige brands for
attractive prices from the comfort of his room. The
Rest and Shop catalogue contains an assortment of
goods for all categories of age, for men, women and
children. Products of brands like Montblanc, Gucci,
J.O. Wright or Versace, Prada, Pierre Cardin, Dior
and others include luxury perfumes, fashion accessories, watches, pens and toys. Goods are delivered to
the guest’s room immediately after they have been
chosen. The service has also been extended by
a long-service programme whose system is based on
gift vouchers for each purchase – a food & beverage
credit which can be used during the next visits. The
hotels chosen for the Rest and Shop service have to
meet strict quality requirements. It is therefore supposed that about 10-15 % of all hotels at maximum will
be able to provide this service in the future. The Rest
and Shop catalogue is available in the rooms of the
Grandhotel Pupp de Luxe. Do not hesitate to surprise
your friends and relatives or to fulfil their wishes and
do not hesitate to fulfil yours.
www.pupp.cz
H O T E L F I L M OV Ý C H H V Ě Z D
H O T E L D E R F I L M S TA R S | T H E H O T E L O F T H E M OV I E S TA R S
JOHN
MALKOVICH
Grandhotel Pupp hostil v létě roku 2009 významného
amerického herce, režiséra a producenta Johna
Malkoviche. Patřil k nejsledovanějším hvězdám 44. ročníku Mezinárodního filmového festivalu; vždyť si
z Karlových Varů odvezl Cenu za mimořádný umělecký
přínos světové kinematografii. Jeho filmografie čítá na
sedm desítek filmů, na dalších deseti se podílel jako
producent a pod dvěma snímky je podepsán jako režisér. Právě celovečerní režijní debut Tanečník seshora se
promítal v Karlových Varech.
John Malkovich vystudoval ekologii, od níž ovšem
­utekl k divadlu. Ve třiadvaceti letech založil v Chicagu
avantgardní divadelní soubor Steppenwolf Theatre
Company. Úspěch u filmu na sebe nenechal dlouho
čekat. Svůj mimořádně široký výrazový rejstřík uplatnil
např. v psychologickém dramatu Místa v srdci a v ak­
čním snímku S nasazením života. Oba mu vynesly nominaci na Oscara. Upozornil na sebe např. ve filmu
O myších a lidech a oscarovém dramatu Nebezpečné
známosti, diváky si podmanil ve Smrti obchodního
cestujícího. Zřejmě nejpodivnější roli dostal ve fantaskní
psychologické tragikomedii nazvané V kůži Johna
Malkoviche, kde ztvárnil sám sebe. V Karlových Varech
na sebe prozradil, že ročně přečte několik set scénářů,
rád by pracoval s režiséry Woody Allenem, Peterem
Greenwayem či např. s bratry Coeny. John Malkovich
působil na karlovarském filmovém festivalu skromně
a přátelsky. Potkat jste ho mohli v džínách a teniskách
zvaných conversky. Ač běžně autogram neposkytuje,
sběratelům je tu ochotně věnoval, se zaměstnanci
Grandhotelu Pupp se rád vyfotografoval v Zrcadlovém
sále. A pokud byste chtěli zažít úchvatný výhled
z Grandhotelu na lázeňské město, jaký měl John
Malkovich, ubytujte se v apartmá č. 255, které nese
jméno Antonína Dvořáka.
Děkuji za všechno.
John Malkovich
10. července 2009
d e u t sc h
Das Grandhotel Pupp bewirtete im Sommer 2009 den
bedeutenden amerikanischen Schauspieler, Regisseur
und Produzenten John Malkovich. Er gehörte zu den
meist beobachteten Stars des 44. Internationalen
Filmfestivals; er erhielt ja in Karlsbad den Preis für den
außergewöhnlichen künstlerischen Beitrag der
Weltkinematografie. Seine Filmografie zählt an die siebzig Filme, an weiteren zehn beteiligte er sich als
Produzent und unter zwei Filmaufnahmen ist er als
Regisseur unterschrieben. Gerade sein abendfüllendes
www.pupp.cz
Regiedebüt Der Obrist und die
Tänzerin (The Dancer Upstairs) zeigte
man in Karlsbad.
John Malkovich studierte Ökologie,
wovor er aber zum Theater flüchtete.
In seinen dreiundzwanzig Jahren gründete er in Chicago das avantgardistische Theaterensemble Steppenwolf
Theatre Company. Der Erfolg beim
Film ließ auf sich nicht lange warten.
Sein außergewöhnlich breites
Ausdrucksverzeichnis brachte er zur
Geltung z. B. im psychologischen
Drama Ein Platz im Herzen und im
Actionfilm In the Line of Fire – Die
zweite Chance. Beide brachten ihm
eine Oscarnomination. Er machte auf
sich aufmerksam z. B. im Film Von
Mäusen und Menschen und im Oscar-Drama
Gefährliche Liebschaften, die Zuschauer gewann er im
Film Tod eines Handelsreisenden. Wahrscheinlich die
merkwürdigste Rolle bekam er in der fantasiepsychologischen Tragikomödie Being John Malkovich, wo er
sich selbst darstellte. In Karlsbad verriet er auf sich,
dass er jährlich einige Hunderte Drehbücher liest, er
würde gern mit den Regisseuren Woody Allen, Peter
Greenway oder z. B. mit den Coen Brüdern arbeiten.
John Malkovich wirkte am Karlsbader Filmfestival be­
scheiden und freundlich. Man konnte ihn in Jeans und
Converse Tennisschuhen treffen. Obwohl er normalerweise ein Autogramm nicht gibt, den Sammlern widmete er es gern, mit den Angestellten von Grandhotel
Pupp fotografierte er sich gern im Spiegelsaal. Und falls
Sie einen überwältigenden Ausblick vom Grandhotel
auf die Kurstadt, welchen John Malkovich hatte, erleben möchten, unterkommen Sie im Appartement Nr.
255, das den Namen Antonín Dvořák trägt.
Ich danke für alles.
John Malkovich
10. Juli 2009
EN G L I S H
The Grandhotel Pupp welcomed the famous American
actor, director and producer John Malkovich in the
summer of 2009. He ranked as one of the closely watched stars of the 44th year of the International Film
Festival; after all he was awarded the Prize for
Outstanding Contribution to World Cinema in Karlovy
Vary. His filmography includes about seventy films; he
has participated in further ten films as a producer and
has directed two more films. The full-length film The
Dancer Upstairs, which was shown in Karlovy Vary,
has been the first film he directed.
John Malkovich got a degree in ecology; however, he
left it for theatre. He founded the avant-garde
Steppenwolf Theatre Company in Chicago at the age of
twenty-three. And he did not have to wait long for
success in film. He used his ability to perform a wide
range of different characters in the psychological drama
Places in the Heart and in the action film In the Line of
Fire. Both brought him an Oscar nomination. He also
drew attention to himself in the films About Mice and
Men and the Oscar-winning drama Dangerous Liaisons
and he enthralled the audience in Death of a Salesman.
His probably strangest part was that in the fanciful
psychological tragicomedy called Being John Malkovich
where he played himself. He said in Karlovy Vary that
he read several hundreds of screen books every year;
he would like to work with the directors Woody Allen,
Peter Greenway or the Coen brothers. John Malkovich
behaved modestly and was very friendly at the Karlovy
Vary film festival. You could meet him in jeans and
sneakers. Though he usually does not give autographs,
he gave them to fans willingly here and he did not mind
being photographed with the staff of the Grandhotel
Pupp in the Mirror Hall. And if you want to experience
the same wonderful view of the spa town from the
Grandhotel Pupp as John Malovich did, hire suite No.
255, which was named after Antonín Dvořák.
Thanks for everything.
John Malkovich
July 10th, 2009
15
L Á Z E Ň S K É P RO C E D U RY V H O T E L U
K U R B E H A N D L U N G E N I M H O T E L | S PA T R E AT M E N T S I N T H E H O T E L
GRANDHOTEL PUPP
Pupp Royal Spa nutzt AWT vorzugsweise
für folgende Eingriffe:
Novinkou v této oblasti je aplikátor V-ACTOR,
který nabízí další druh speciální terapie - frekvenční
vibromasáž s programy proti celulitidě, ale využívá
se také obecně pro kosmetiku a wellness.
GRANDHOTEL PUPP
❙
❙
❙
❙
Cellulitisheilung
Verstärkung des Muskel- und Bindegewebes
Lymphödem
Verschlankung
EN G L I S H
Anticellulite Treatments
Anticelulitidní procedury
Lázeňské centrum Pupp Royal Spa nabízí svým
klientům procedury založené výhradně na použití
nejmodernějších přístrojů, mnohdy s použitím
zcela nových průlomových technologií.
K této skupině se zcela jistě řadí také radikální
aplikátor D-ACTOR, přístroj k terapii akustickou vlnou (AWT - Acoustic Wave Therapy).
Intenzivní akustická vlna je zavedena do těla pacienta ve formě velmi krátkých impulzů v oblastech
vnitřní strany paží, hýždí, břicha nebo stehen.
AWT je první účinná metoda s dlouhotrvajícím efektem na celulitidu stupně I až III.
Pupp Royal Spa využívá AWT přednostně
pro následující zákroky:
❙
❙
❙
❙
léčba celulitidy
zpevnění svalové a vazivové tkáně
lymfedém
zeštíhlování
The Pupp Royal Spa centre offers its customers
treatments based exclusively on the use of the latest machines which often use brand new breakthrough technologies.
The radical D-ACTOR applicator, an apparatus for
the acoustic wave therapy (AWT), definitely ranks
as one of them. An intensive acoustic wave in the
form of very short impulses is applied to the inner
parts of arms, the buttock, abdomen or tights.
The AWT is the first really effective method
with a long-lasting effect on cellulite of the
1st, 2nd and 3rd degrees.
DEUT S C H
Neu in diesem Bereich ist der V-ACTOR
Applikator, der eine weitere Art von einer speziellen Therapie bietet – die Frequenzvibromassage
mit Programmen gegen Cellulitis, jedoch man nutzt
sie auch allgemein für Kosmetik und Wellness.
EN G L I S H
A novelty in this field is the V-ACTOR applicator which offers another kind of the special
therapy – a frequency vibramassage with programmes for cellulite, but it is also used in cosmetic
treatment and in wellness.
Použití uvedených nejmodernějších technologií násobí efektivitu anticelulitidních procedur, které
Pupp Royal Spa nabízí.
DEUT S C H
The Pupp Royal Spa uses the AWT
for the following diagnoses:
Die Benutzung der angegebenen modernsten Tech­
nologien vervielfacht die Effektivität der Anti-Cellu­
lite Anwendungen, die Pupp Royal Spa anbietet.
The use of the above mentioned latest technologies
increases the effectiveness of anticellulite treatments which are offered by the Pupp Royal Spa.
❙
❙
❙
❙
treatment of cellulite
stretching of muscular and connective tissue
lymphoedema
slimming
EN G L I S H
Účinek aplikace AWT na pokožku a podkožní tkáň
Die Wirkung von AWT auf die Oberhaut und die Unterhaut
The effect of the AWT application on skin and subcutaneous tissue
d e u t sc h
Anti-Cellulite Anwendungen
Das Kurzentrum Pupp Royal Spa bietet seinen
Klienten Anwendungen, bei denen man aus­
schließlich die modernsten Geräte gebraucht, oft
werden dabei völlig neue Durchbruchtechnologien
angewendet.
In diese Gruppe reiht man ohne Zweifel auch den
radikalen D-ACTOR Applikator, ein Gerät zur
akustischen Wellentherapie (AWT - Acoustic Wave
Therapy). Eine intensive akustische Welle wird in
den Körper des Patienten eingeführt. In Form sehr
kurzer Impulse im Bereich der inneren Armseite,
im Po-, Bauch- oder Oberschen­kel­bereich.
AWT ist die erste wirkungsvolle Methode
mit einem langandauernden Effekt auf die
Cellulitis der Stufe I bis III.
16
Před AWT
Zvětšené tukové buňky jsou vytlačovány proti
povrchu kůže a vytvářejí na ní typickou strukturu
pomerančové kůry.
Během AWT
Do těla jsou zavedeny kmitající akustické vlny.
Vazivová tkáň se uvolňuje a zvyšuje se pevnost
pokožky i průtok krve tkání.
Po AWT
Výsledkem je zlepšená pevnost a obnovená přirozená pružnost kůže a vazivové tkáně spolu s viditelným dlouhotrvajícím zlepšením struktury kůže.
Vor AWT
Vergrößerte Fettzellen werden gegen die
Hautoberfläche gedrückt und bilden hier eine
typische Struktur der Orangenschale.
Während AWT
In den Körper werden oszillierende akustische
Wellen eingeführt. Das Bindegewebe löst sich
und es erhöht sich die Hautfestigkeit sowie die
Durch­blutung in den Geweben.
Nach AWT
Das Ergebnis ist eine verbesserte Festigkeit und
erneuerte natürliche Elastizität der Haut und des
Bindegewebes zusammen mit einer sichtbaren
langandauernden Verbesserung der Hautstruktur.
During the AWT
Vibrating acoustic waves are applied to the body.
Connective tissue stretches, skin becomes stronger
and the blood flow better.
After the AWT
The result is better firmness and restored natural
suppleness of skin and connective tissue together
with a visible long-lasting improvement in the
structure of skin.
Before the AWT
Extended fatty cells are pushed against the surface
of skin and create the typical orange peel-like
appearance.
www.pupp.cz
L Á Z E Ň S K É P RO C E D U RY V H O T E L U
K U R B E H A N D L U N G E N I M H O T E L | S PA T R E AT M E N T S I N T H E H O T E L
EN G L I S H
Pupp Royal Spa Cosmetics
To stroke the soul, treat skin and to give energy
Pupp Royal Spa Cosmetics
Pohladit duši, ošetřit pokožku, dodat energii
Pupp Royal Spa také nabízí komplexní kosmetickou péči o tělo založenou na konceptu BIO­
DROGA Systems. Tato značka je garancí nejvyšší
kvality, která je zaručena dlouhodobým výzkumem, vývojem a výrobou ve vlastních laboratořích v Baden Badenu. Základ přírodních produktů
tvoří ucelená harmonie přírodních substancí - rostlinných olejů či extraktů a biotechnologických
účinných látek.
Citlivé a jemné ošetření těla
❙M
edovo-mléčný tělový zábal - dodá pokožce
hydrataci a maximum výživných látek. Je obnovena optimální rovnováha pokožky a zpevní se
kontury těla.
❙ Aromatický
zábal s mořskými řasami - uvolňuje a vitalizuje tělo, zpevňuje kontury těla,
podporuje odvod škodlivých látek, mírní projevy celulitidy, zpevňuje pokožku a přispívá ke
zlepšení postavy.
❙A
nticelulitidní zábal - podporuje mikrocirkulaci a látkovou výměnu, zpevňuje pokožku těla
a dostatečně hydratuje. Ihned po aplikaci je docíleno rychlého a viditelného výsledku.
Gefühlvolle und sanfte Körperpflege
❙D
ie Honig-Milch-Körperpackung – hydratisiert
die Oberhaut und gibt ihr reichlich Nährstoffe. Es
wird das optimale Gleichgewicht der Oberhaut erneuert und es werden die Körperumrisse gefestigt.
❙D
ie aromatische Packung mit Meeresalgen
- löst und vitalisiert den Körper, festigt die
Körperumrisse, unterstützt die Abführung der
Schadstoffe, lindert Cellulitiserscheinungen, festigt die Oberhaut und trägt zur Verbesserung des
Körpers bei.
❙D
ie Anti-Cellulite Packung – unterstützt die
Mikrozirkulation und den Stoffwechsel, festigt
die Körperhaut und hydratisiert ausreichend.
Sofort nach der Anwendung wird ein schnelles
und sichtbares Ergebnis erzielt.
❙D
ie entgiftende Kaffeebehandlung – unterstützt eine starke Umfangreduktion sofort nach
der ersten Anwendung. Sie bewirkt die Entgiftung
der Gewebe, optimalisiert das Gleichgewicht
der Säuren, formt die Oberhaut, festigt die
Körperumrisse, glättet die Haut und unterstützt
die Cellulitisvorbeugung.
The Pupp Royal Spa also offers comprehensive
cosmetic body care based on the BIODROGA
Systems. This is a trademark of the highest quality
which is guaranteed by long-term research, development and production in the laboratories of the
company in Baden-Baden. The basis of natural
products is integral harmony of natural substances
– vegetable oils or extracts and effective biotechnological substances.
Gentle treatment of the body
❙ Honey and milk bath – it provides skin with
water and maximum nutritious substances. The
optimal balance of skin is renewed and the
contours of the body become firmer.
romatic bath with seaweed – it relaxes and
❙A
vitalizes the body, improves the contours of the
body, removes harmful substances, reduces cellulite, stretches skin and helps to improve the figure.
❙A
nticellulite bath – it supports microcirculation and metabolism, stretches skin and moisturizes it. The effect is quick and visible and you
can see it immediately after the treatment.
❙D
etoxification coffee treatment – it supports
slimming whose results can be seen after the
very first application. It detoxifies tissues, optimizes the acid balance, shapes the silhouette of
the body, makes skin smoother and supports the
prevention of cellulite.
etoxikační kávové ošetření - podporuje sil❙D
nou redukci obvodu ihned po první aplikaci.
Působí detoxikaci tkání, optimalizuje rovnováhu
kyselin, formuje pokožku, zpevňuje siluetu těla,
vyhlazuje kůži a podporuje prevenci celulitidy.
d e u t sc h
Pupp Royal Spa Cosmetics
Die Seele streicheln, die Oberhaut pflegen,
Energie spenden
Pupp Royal Spa bietet auch komplexe kosmetische Pflege um den Körper begründet am
Konzept BIODROGA Systems. Diese Marke ist
Garantie der höchsten Qualität, die durch lang­
jährige Forschung, Entwicklung und Herstellung
in eigenen Labors in Baden Baden gesichert ist.
Die Basis der Naturprodukte bildet eine komplexe
Harmonie der natürlichen Substanzen – der
Pflanzenöle oder der Extrakte und der biotechnologischen Wirkungsstoffe.
www.pupp.cz
17
HISTORIE
G E S C H I C H T E | H I S T O RY
Kapitoly z historie nejslavnějšího
hotelu v Karlových Varech
Úryvek z nové knihy Příběh Grandhotelu Pupp historika Stanislava Burachoviče
Zlatý věk Puppu po roce 1890
a květinová korza
V listopadu roku 1892 byla zahájena demolice
starých sálů Českého i Saského. Neprodleně po
demolici sálů započala výstavba moderního hotelu
podle nejnovějších stavebních a designových trendů v duchu pozdního historismu a s nenápadnými
ohlasy nastupující secese. Projekty velkolepé novostavby Grandhotelu Pupp zpracovali na základě
objednávky již zmínění vídeňští architekti Příhoda
a Němeček. V roce 1893 byla otevřena dokončená část nového hotelu na místě bývalého Saského
sálu, trakt na místě Českého sálu byl ještě ve výstavbě. Otevření přestavěného Grand­hotelu Pupp
se uskutečnilo k zahájení sezóny 13. května roku
1894. Bylo velkou společenskou událostí, jež
svým významem dalece přesahovala rámec
Karlových Varů. Prvním hotelovým hostem, jenž
si v novém Grandhotelu Pupp pronajal pokoj, byl
sultán z Johore. Vše bylo v luxusním hotelu vybaveno co nejlépe a do všech detailů. Paní Marie
Pupp-Mattoni o tom ve svých rodinných memoárech píše:
Pokoje byly vybaveny vším myslitelným komfortem. Restaurační sály působily svou štukaturou zdí
noblesně a vkusně na každé oko. Zdi byly zčásti
pokryty gobelíny. Nábytek, lustry a další svítidla
jsou všechny v nejmodernějším stylu. Celý hotel je
vybaven elektrickým světlem. Těžké velurové koberce a velká zrcadla s květinovými girlandami završují výzdobu sálů, k nimž přiléhá veranda.
Slavnostní sál má výšku dvou pater a je zakryt
skleněnou střechou s malbami, kterou nesou karyatidy. Sklomalbami jsou rovněž opatřeny desky ve-
Mariánská kaple za Grandhotelem Pupp v době kolem roku 1890
Die Marienkapelle hinter dem Grandhotel Pupp, um das Jahr 1890
The Marian Chapel behind the Grandhotel Pupp circa 1890
18
doucí do koridoru a při osvětlení
jsou skvostné, neboť květiny a arabesky plasticky vystupují z plochy
skla. Nový Grandhotel Pupp byl
otevřen sezónně od 1. dubna do 15.
října. Jako mladé síly nastoupili
v roce 1896 do vedení společnosti
pánové Karl a Julius Puppovi, synové Antona Puppa. Karl Pupp se stal
ředitelem hotelu. Julius Pupp junior
vedl kuchyni a sklepy. Dne 26.
června 1897 se v Karlových Varech
z podnětu firmy Mattoni konalo první květinové korzo, jež se stalo oblíGrandhotel Pupp před dokončením, fotografie z roku 1893
Das Grandhotel Pupp vor der Fertigstellung, ein Bild aus der Zeit um das Jahr 1893
benou karlovarskou tradicí a atrakcí
The Grandhotel Pupp before its completion in 1893
pro domácí i lázeňské hosty. V půl
čtvrté odpoledne se dal květinový
průvod do pohybu. V jeho čele jeli na koních tzv.
d e u t sc h
herold a dva trubači ve středověkých kostýmech.
Eine Passage aus dem neuen Buch Geschichte
Následovala kavalkáda šestnácti jezdců, bílé ozdobevon Grandhotel Pupp
ný vůz knížete Maxe Egona z Fürstenbergu, dále pak
Goldene Zeit von Grandhotel
následovaly vozy v pestré úpravě: dvojspřeží, čtyřspřeží, vozítka tažená poníky, kabriolety tažené osly,
Pupp nach dem Jahre 1890
kočáry - všechno krásně vyzdobené květinami. Korza
und Blumenpromenaden
se účastnilo na padesát alegorických vozů. U Grand­
hotelu Pupp stálo přehlídkové pódium s hodnotící
Im November 1892 begann man den alten
komisí. Květinové korzo bylo novodobou ozvěnou
Böhmischen und Sächsischen Saal abzureißen.
někdejších velkých slavností šlechty v Pupp­ovské
Unmittelbar nachdem die beiden Säle abgerissen
aleji. V roce 1898 se tři bratři Julius, Heinrich a Anton
worden waren, wurde mit dem Aufbau eines mopo dlouhém zvažování rozhodli, že své luxusní impédernen Hotels begonnen. Nach den neuesten Baurium prodají. Kdyby se plánovaná transakce zdařila,
und Designtrends, im Sinn des späteren Historismus
und mit unauffälligen Reflexionen des beginnenGrandhotel Pupp by se dnes asi jmenoval jinak. Dne
den Jugendstils. Die Projekte des großartigen
26. října 1898 ve 12 hodin měly být všechny právní
Neubaus von Grandhotel Pupp verarbeiteten, auf
úkony zakončeny podpisy smluv. Tu náhle zájemce
Grund einer Bestellung, die bereits erwähnten
sdělil, že není možné do 15. prosince 1898 uhradit
Wiener Architekten Příhoda und Němeček. Im
celou sjednanou kupní cenu a že
Jahre 1893 wurde der fertige Teil des neuen Hotels
úhrada si vyžaduje delší čas.
an Stelle des ehemaligen Sächsischen Saales eröffPožadoval prodloužení lhůty splatnet, der Trakt an Stelle des Böhmischen Saales war
nosti do 1. března 1899. Zavázal se
noch in Aufbau. Die Eröffnung von dem neu umdeponovat do 1. ledna 1899 do rugebauten Grandhotel Pupp fand zum
kou prodejců částku 150 000 zlatých
Saisonbeginn am 13. Mai 1894 statt. Sie wurde zu
jako případnou pokutu za to, kdyby
einem großen Gesell­schaftsereignis, das mit seiner
se platbu nepodařilo realizovat do
Bedeutung weit den Rahmen von Karlsbad über1. března 1899. Oproti tomu zájemschritt. Der erste Hotelgast, der sich im neuen
ce požadoval, aby AG Grandhotel
Grandhotel Pupp ein Zimmer mietete, war der
Pupp složila ve prospěch anglické
Sultan aus Johore. Alles war im luxuriösen Hotel
společnosti 600 000 zlatých jako
bestens und ins kleinste Detail ausgestattet. Frau
pojistku, kdyby prodejce majetek zceMaria Pupp-Mattoni schreibt darüber in ihren
la neoddlužil či z jiných důvodu od
Familien­me­moiren:
transakce odstoupil. Na tyto dosti
Die Zimmer mit jedem Comfort eingerichtet,
podezřelé a komplikované podmínky
durch Größe, Eleganz, schöne Aussicht mit Recht
Puppové nepřistoupili. Jednání byla
beliebt und gesucht, waren den ganzen Sommer
ukončena a Puppové se vrátili do
über stets gut vermietet. Die Restaurationssäle
Karlových Varů. Prozřetelnost zase
wirken durch die Stuckarbeiten der Wände und
jednou chtěla, aby největší karlovarPlafonds vornehm und geschmackvoll auf das
ský hotel zůstal i nadále v rukou staAuge. Die Wandfelder sind mit Gobelins bedeckt,
roslavné rodiny Puppů.
www.pupp.cz
HISTORIE
G E S C H I C H T E | H I S T O RY
die Möbel in Seidenpeluche, die Lustres und
Beleuchtungs­körper der Wände im neuesten Stile
gehalten, verbreiten, in elektrischem Lichte erstrahlend, märchenhaften Glanz. Die schweren
Velourteppiche, die großen Spiegel mit Blumen­
girlanden umrankt, vervollständigen die Aus­
schmückung der Säle, an die sich die Veranda
schließt. Der Cour d´honneur, der die Höhe zweier Stockwerke zeigt, ist von einem Dache mit
Glasmalerei überwölbt, das von Karyatiden getragen wird. Die Scheiben, in den Korridor der ersten
Etage ausmündend, sind ebenfalls mit Glasmalerei
versehen, was besonders bei Beleuchtung
prachtvoll ist, da die Blumen und Arabesken dann
plastisch hervortreten. Das neue Grandhotel war
vom 1. April, bis zum 15. Oktober saisonbedingt
geöffnet. Als junge Kräfte kamen in die
Gesellschaftsleitung im Jahre 1896 die Herrn Karl
und Julius Pupp, die Söhne von Anton Pupp. Karl
Pupp wurde Hoteldirektor. Julius Pupp Junior
führte die Küche und die Keller. Am 26. Juni 1897
fand in Karlsbad auf Anlass der Firma Mattoni das
erste Blumenkorso statt, das zu einer beliebten
Karlsbader Tradition und Attraktion für die
Einheimischen, sowie für die Kurgäste wurde. Um
halb vier Nachmittag setzte sich der Blumenumzug in
Bewegung. An der Spitze ritten in mittelalterlichen
Kostümen auf Pferden ein sog. Herold und zwei
Trompeter mit Fanfaren. Es folgte eine Kavalkade
von 16 Reitern, ein weiß geschmückter Wagen des
Fürsten Max Egon von Fürstenberg. Weiter fuhren
Wagen in bunter Ausstattung - Zweigespann,
Viergespann, Kleinwagen von Ponys gezogen,
Kabrioletts von Eseln gezogen, Kutschen, alle schön
mit Blumen geschmückt. Am Korso nahmen 50 allegorische Wagen teil. Am Grandhotel Pupp stand eine Paradebühne mit einer Bewertungs­kommission.
Die Blumenpromenade war ein neuzeitiger
Nachklang der einstigen großen Adelsfeiern in der
Puppischen Allee. Im Jahre 1898 entschlossen sich
nach langen Überlegungen die drei Brüder, Julius,
Heinrich und Anton, ihr luxuriöses Imperium zu
verkaufen. Wenn die geplante Transaktion gelungen wäre, würde das Grandhotel Pupp heute wahr­
scheinlich anders heißen. Am 26. Oktober 1898
um 12 Uhr sollten alle Rechtshandlungen mit der
Unter­zeichnung der Verträge beendet werden. Auf
einmal teilte Herr Viebard mit, dass es nicht möglich ist, bis zum 15. Dezember 1898 den ganzen
Puppovská idyla v roce 1895
Puppsche Idylle aus dem Jahre 1895
The Pupp’s idyll in 1895
www.pupp.cz
vereinbarten Kaufpreis zu begleichen und dass die
Bezahlung mehr Zeit fordert. Er verlangte, die
Einzahlungsfrist bis zum 1. März 1899 zu verlängern. Er verpflichtete sich in die Hände der Verkäufer
bis zum 1. Januar 1899 die Summe von 150 000
Gulden hinterlegen, als eventuelle Geldbuße dafür,
sollte es nicht gelingen, die Zahlung bis zum 1. März
1899 durchzuführen. Dagegen forderte Herr
Viebard, dass die AG Grandhotel Pupp zu Gunsten
der englischen Gesellschaft 600 000 Gulden als
Sicherung hinterlegen soll, falls der Verkäufer den
Besitz nicht völlig entschulden, oder aus anderen
Gründen von der Transaktion zurücktreten sollte.
Auf diese sehr verdächtigen und komplizierten
Bedingungen gingen die Pupps nicht ein. Die
Verhandlungen wurden beendet und die Pupps
kehr­ten nach Karlsbad zurück. Die Voraussicht
wollte wieder einmal, dass das größte Karlsbader
Hotel weiterhin in den Händen der berühmten
Familie Pupp bleibt.
EN G L I S H
A part from the new book The Story
of the Grandhotel Pupp
The Golden Age of the
Grandhotel Pupp after 1890
and Flower Parades
In November 1892, the demolition of the old Czech
and Saxony Halls began. Immediately after the demolition of the halls, the construction of the modern hotel commenced. It was built and designed
according to the most up-to-date construction and
design trends of the time with an eye on history and
a discrete touch of the coming Art Nouveau. The
design of the imposing building of Grandhotel Pupp
was made to order by the mentioned Viennese architects Příhoda and Němeček. The completed section
of the new hotel located on the site of the former
Saxony Hall was opened in 1893, while the wing on
the site of the former Czech Hall was still under construction. The grand opening of the reconstructed
Grandhotel Pupp took place at the beginning of the
spa season on 13 May 1894. It was a glamorous social
event, the significance of which extended far beyond
the boundaries of Carlsbad. The first hotel guest who
booked a room in the new Grandhotel Pupp was the
Sultan of Johore. The luxury hotel was furnished with
maximum effort, with attention to every detail. Marie
Pupp-Mattoni writes the following in her
family memoirs:
The rooms were furnished to provide
utmost comfort. The stucco walls of
the restaurant halls made them appear
quite princely and pleasing for the
eye. The walls were partly covered
with gobelin tapestries. The furniture,
chandeliers and other lights are all
according to the latest fashion. The
whole hotel is equipped with electric
lighting. Heavy suede carpets and large mirrors with flower garlands augment the decoration of the halls,
which are adjoined by a veranda. The
Ceremonial Hall is two stories high
Etablissement Pupp v době kolem roku 1898
Das Etablissement Pupp um das Jahr 1898
The Etablissement Pupp circa 1898
and it is covered with a glass roof decorated with
paintings and supported by caryatids. Glass paintings also decorate the panels leading to the corridor and they look fabulous when illuminated, because the flowers and arabesques protrude from the
glass surface. The new Grandhotel Pupp was open
every season from the 1st of April until the 15th of
October. Karl and Julius Pupp, the sons of Anton
Pupp, joined the company in 1896. Karl Pupp became the hotel manager and Julius Pupp was in charge
of the kitchen and cellars. On 26 June 1897,
a flower parade was organized for the first time by
the Mattoni Company in Carlsbad which has become
a popular tradition for both the locals as well as the
spa guests. At 3.30 pm the flower procession set out.
The parade was headed by a herald and two buglers
dressed in medieval costumes. They were followed
by a cavalcade of 16 riders, a carriage decorated in
white and carrying Prince Max Egon zu Fürstenberg,
which was followed by colorfully decorated carriages
drawn by two or four horses, carts drawn by ponies,
cabriolets drawn by donkeys, and coaches – all beautifully decorated with flowers. The parade featured
some 50 floats. A parade podium was built at
Grandhotel Pupp where a committee evaluated the
participants for awards. The flower parade was an
echo of the long gone festivals of the nobility in the
Pupp Alley. In 1898, following lengthy considerations, brothers Julius, Heinrich and Anton Pupp decided to sell their luxury empire. If the planned transaction were successful, Grandhotel Pupp would
probably have a different name today. At noon on
26 October 1898, all the legal actions were to be
completed by signing the contract. But, suddenly,
Mr. Viebard claimed that it was not possible to settle
the agreed purchase price by 15 December 1898
and that more time was required. He requested the
due date to be extended to 1 March 1899. He undertook to pay an amount of 150,000 guldens to the
seller by 1 January 1899 as a conceivable fine in the
event the settlement was not made by 1 March
1899. In return, Mr. Viebard demanded that AG
Grandhotel Pupp deposit an amount of 600,000
guldens in favor of the English company as security
should the seller fail to clear the property of debts or
withdraw from the transaction due to other reasons.
The Pupps did not accede to these rather suspicious
and complex conditions. Negotiations ended and the
Pupps returned to Carlsbad. It seems that Providence
once again wished the Carlsbad hotel to remain in
the hands of the Pupp family.
19
K A R L OV Y VA RY - S E T K Á N Í DVO U V ĚK Ů
K A R L S B A D - Z U SA M M E N T R E F F E N VO N Z W E I Z E I TA LT E R N
K A R L OV Y VA RY - A M E E T I N G O F T WO AG E S
DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ
Divadelní náměstí k Divadelní ulici s hotelem Hopfenstock / Der Theaterplatz und die Theaterstrasse
mit dem Hotel Hopfenstock / The Theatre Square and The Stheatre Street with the Hopfenstock Hotel
Proměny názvu tohoto náměstí ve 20. století
jsou tragikomedií a smutným svědectvím nehynoucí lidské hlouposti. V 19. století bylo náměstí
zastavěné, takže vlastně náměstím bylo pouze
z části. Nazývalo se tak pouze prostranství před
divadlem, plácek u Vřídelní kolonády nesl jméno
dr. Davida Bechera. Dnešní náměstí vzniklo před
první světovou válkou demolicemi památných
domů (Zlatý štít, Modrá loď s divadelní kavárnou ad.). Do půlky 30. let se místo nejmenovalo
nijak, potom už šla jména ráz na ráz, jak doba
velela: Adolf Hitler Platz, náměstí dr. E. Beneše,
Leninovo náměstí. Po roce 1989 se s úlevou
vrátilo náměstí Divadelní. Podává si zde ruku
secese s historismem, Karlovy Vary zdraví Vídeň
a naopak. Secesní (dnes chátrající) skvostná budova spořitelny z počátku 20. století, postavená
podle projektu karlovarského architekta Otto
Stainla, rozmlouvá přes náměstí se zástupcem
historismu - Městským divadlem architektů
Helmera a Fellnera. Vídeňští architekti tu roku
1886 odevzdali ve své době vynikající práci.
Kubismem dotčený hotel Central do tohoto intimního dialogu jen slabě přizvukuje, stejně jako
novostavby vedle něj, které nahradily zchátralý
blok Terminus. Po celou sezónu kvetoucí krásně
upravený park zve k zastavení a návratu o několik století zpět - alespoň v myšlenkách.
d e u t sc h
Der Theaterplatz
Die Namensänderungen von diesem Marktplatz
im 20. Jahrhundert sind eine Tragikomödie und
ein trauriges Zeugnis der unvergänglichen
menschlichen Dummheit. Im 19. Jahrhundert war
der Platz bebaut, also war er ein Marktplatz nur
zum Teil. Man nannte so nur den Raum vor dem
Theater, der Platz an der Sprudelkolonnade trug
den Namen von Dr. David Becher. Der heutige
Platz entstand vor dem Ersten Weltkrieg durch
den Abriss von denkwürdigen Häusern (Goldenes
20
Dnešní podoba místa s domy Rýnský dvůr / Der Ort heute mit den Häusern Rýnský dvůr (Rheinhof)
Present appearance of the place with the houses Rýnský dvůr
Schild, Blaues Schiff mit dem Theatercafé u. w.).
Bis in die Hälfte der 30er Jahre hatte dieser Platz
keinen Namen, danach folgten die Namen Schlag
auf Schlag, wie die Zeit befahl: Adolf Hitler Platz,
Dr. E. Beneš Platz, Lenin Platz. Nach dem Jahre
1989 kehrte mit Erleichterung der Theaterplatz
zurück. Es reicht sich hier die Hand der Jugendstil
mit dem Historismus, Karlsbad begrüßt Wien und
umgekehrt. Das im Jugendstil erbaute (heute verfallende) prachtvolle Gebäude der Sparkasse vom
Anfang des 20. Jahrhunderts, erbaut nach dem
Projekt des Karlsbader Architekten Otto Stainl,
unterhält sich über den Platz mit dem Vertreter
des Historismus – dem Stadttheater der Architekten
Helmer und Fellner. Diese Wiener Architekten
übergaben hier im Jahre 1886 zu seiner Zeit eine
ausgezeichnete Arbeit. Das von dem Kubismus
berührte Hotel Central sekundiert in diesen intimen Dialog nur schwach, genauso wie die
Neubauten neben ihm, die den verfallenen Block
Terminus ersetzten. Der die ganze Saison blühende, schön gepflegte Park lädt zum Aufenthalt und
zur Rückkehr um einige Jahrhunderte zurück –
wenigstens in Gedanken.
Shield, The Blue Ship with a theatre café etc) had
been pulled down. The place did not change its
name until the mid-1930s, then everything went
like clockwork as the time demanded it: Adolf
Hitler square, Doctor Edvard Beneš Square and
Lenin Square. It was a relief when the name
Theatre Square re-appeared after 1989. Art
Nouveau meets historism here, Karlovy Vary says
hello to Vienna and the other way round. The Art
Nouveau (and decaying) splendid building of the
savings bank from the early 20th century, built
from the plans of the Karlovy Vary architect Otto
Stainl, talks to the representative of historism – the
Municipal Theatre of the architects Helmer and
Fellner across the square. The Viennese architects
put in excellent work here in 1886. The Central
Hotel with a touch of cubism enters into the intimate dialogue carefully as well as the new
buildings next to it which replaced the dilapidated
block Terminus. The beautiful park full of flowers
which is kept well all year round attracts you to
stop and go back in time by several centuries – at
least in your mind.
EN G L I S H
Theatre Square
The changes of the name of this
square in the 20th century are
a kind of tragicomedy and a sad
proof of immortal human stupidity.
The square was built up in the 19th
century, so only a part of it was
a square in fact. Only the space in
front of the theatre was called like
that, the small space by the Sprudel
Colonnade carried the name of
Doctor David Becher. Today’s
square came into being before the
First World War after several memorable houses (The Golden
Divadelní náměstí / Theaterplatz/ Theatre Square
www.pupp.cz
C YK L OV Ý L E T
FA H R R A DAU S F L U G | C YC L E T R I P
LANOVKOU NA DIANU
A JÍZDA LÁZEŇSKÝMI LESY
Lanová dráha začíná hned u Grandhotelu Pupp a byl by
hřích ji nevyužít. Vyveze nás k rozhledně Diana s nejkrásnějším výhledem na celé město. Odsud se lesní silničkou spustíme k chatě Přátelství, odkud je jen 200
m nalevo Rusalčina chata, romantické místo s rozhledem do zalesněného údolí Teplé. Po cestě Přátelství pokračujeme po vrstevnici bukovou alejí až na křižovatku
U Obrazu. Jméno místa i chaty pochází již z roku 1716,
kdy zdejší lesník umístil na rozcestí svatý obrázek. Cesta
Přátelství se odsud začíná svažovat vpravo ke zřícenině
kostela Sv. Linhart a stejnojmenné, dnes zavřené, restauraci. Občerstvíme se proto z vlastních zásob a vydáme se mírným stoupáním silnicí ovíjející Doubskou
horu až na vrchol. Hotel Aberg je sice v rekonstrukci,
otevřený je ale pravoslavný dřevěný kostelík, od nějž je
krásný výhled na západ Krušných hor. Cesta z vrcholu
klesá k chatě U Křížku a zpět k chatě U Obrazu.
Odbočíme vpravo a mírným klesáním dojedeme až
k vodárně. Odsud začíná panoramatická Jungmannova
cesta, která nás za doprovodu výhledů na přehradu
Březová a dále Tepelskou vrchovinu dovede znovu
k Linhartu. Po Tuhnické cestě pozvolna klesáme
nádherným lesem a kolem vyhlídky u chaty Na Skalce
až do centra města. Držíme se však stále cesty pod lesem, která nás dovede nad ulicí Krále Jiřího k Malému
Versailles - zahradní restauraci u jezírka, s výhledem na
kostel sv. Petra a Pavla. Ulicí Petra Velikého a přes
Zámecký vrch sjedeme ke Vřídlu, odkud je to jen několik minut jízdy proti proudu zpět ke Grandhotelu Pupp.
Užijte si krásné vyhlídkové putování.
d e u t sc h
Mit der Seilbahn auf Diana
und die Fahrt durch die Kurwälder
Die Seilbahn beginnt gleich am Grandhotel Pupp und es
wäre eine Sünde sie nicht zu nutzen. Sie fährt uns zum
Aussichtsturm Diana mit dem schönsten Ausblick auf
die ganze Stadt. Von hier aus fährt man hinunter einen
Waldweg zur Hütte Přátelství (Freundschaft), von
hier aus befindet sich nur 200 m links die Hütte
Rusalka, ein romantischer Ort mit dem Blick ins bewaldete Tepltal. Auf dem Weg der Freundschaft fährt man
weiter auf der Höhenschichtlinie durch eine Buchenallee
bis zur Kreuzung U Obrazu (Am Bild). Der Name des
Ortes sowie der Hütte stammt bereits aus dem Jahre 1716,
als ein hiesiger Förster auf der Wegkreuzung ein Heiligbild
setzte. Der Weg der Freundschaft beginnt sich von hier
aus nach rechts zu neigen zur Ruine der hl. Linhart
Kirche und zu dem gleichnamigen, heute geschlossenen,
Restaurant. Man erfrischt sich deshalb aus eigenen
Vorräten und man fährt bergaufwärts mäßig die Straße die
den Berg Doubská hora bis zum Gipfel umkreist. Das
Hotel Aberg wird zwar rekonstruiert, geöffnet ist aber die
orthodoxe hölzerne Kirche, von der es eine schöne
Aussicht auf das westliche Erzgebirge gibt. Der Weg vom
Gipfel senkt zur Hütte O Křížku (Am Kreuz) und
zurück zur Hütte U obrazu (Am Bild). Man biegt rechts
www.pupp.cz
ab und fährt mäßig bergabwärts bis zum Wasserwerk. Von
hier aus beginnt der Panoramatische Jungmann Weg,
der uns begleitet von Aussichten auf die Talsperre
Březová und weiter durch das Gebirge Tepelská vrchovina wieder zum Linhart führt. Auf dem Weg Tuhnická
cesta fährt man durch einen wunderschönen Wald
langsam bergab und entlang der Aussicht an der Hütte
Na Skalce (Am Felsen) bis ins Stadtzentrum. Man hält
sich aber stets den Weg unter dem Wald, der uns über der
Krále Jiřího Straße zum Klein Versailles führt – einem
Gartenrestaurant am See, mit einer Aussicht auf die St.
Peter und Paul Kirche. Die Petra Velikého Straße und
über den Schlossberg fährt man zum Sprudel, von hier
aus ist es nur ein paar Minuten Fahrt flussaufwärts zurück
zum Grandhotel Pupp. Genießen Sie die schöne Radtour
mit vielen Aussichten.
EN G L I S H
By Cableway to the Outlook Tower Diana
and a Ride Through the Spa Woods
The cableway starts right by the Grandhotel Pupp and
it would be a sin not to use it. It will take you up to the
outlook tower Diana with the most beautiful view of
the whole town. You will take a narrow road running
through the wood from here and it will take you down
to the Friendship Lodge. The Water Nymph
Lodge, a romantic place with a view of the wooded
valley of the Teplá River, is located just 200 m to the
left. You will go on along Friendship Road and through
a beech avenue until you come to the crossroads At
the Picture. The name of the place and the lodge dates from 1716 when the local gamekeeper put a picture
of a saint at the crossroads. Friendship Road starts
declining in the direction of the St. Linhart church
ruin and a restaurant of the same name, which is closed
today. You will therefore have to eat your own snack to
refresh yourself and then you will take the road going
slightly up and winding round the Doubská Hill up to
its top. The Aberg Hotel is being renovated but the
small wooden orthodox church from which you can get
a wonderful view of the western part of the Ore
Mountains, is open. The road from the top slants to the
lodge At the Cross and back to the lodge At the
Picture. You will turn right and go down a gentle hill
until you come to the waterworks. It is here that panoramatic Jungmann’s Road starts which runs to the
Březová Dam and through the Tepelská Highlands
to the St. Linhart again. Then you will follow
Tuhnická Road going down a beautiful part of the
wood and past the view at the Na Skalce Lodge until
you arrive at the town centre. If you keep the road under the wood, it will take you to the Small Versailles
– an open-air restaurant at a small lake and with a view
of St. Peter and Paul Church. You will go along
Peter the Great Street and over the Castle Hill to the
Sprudel and you will need only a few minutes to go
upstream and back to the Grandhotel Pupp. Enjoy the
beautiful ride with a lot of beautiful views.
m
km
Diana - Rusalka (1 km) - U obrazu (2,3) - Linhart (4,6) - Doubská hora (5,8) - U obrazu (7) - vodárna/Wasserwerk/water house (8) Na výsluní (9,3) - Linhart (11,4) - Na skalce (13,6) - centrum/Stadtzentrum/town centre (15) - Malé Versailles (17) - Grandhotel Pupp (18,3)
21
sk
á
i
mí ř
ho
in
.
á bř
on
M
bř.
ná
o
nih
atto
at
to
Úvalská
Stará
ZŠ
ná
Vítěz
rova
Kollá
nih
o
ná
bř
.
Kysibeslk
á
Nám.
E. Destinové
Kvapilova
a
říčkov
Zbrojnická
Rum
ká
u ns
inova
Drahovice
Maďar
Gymnázium
Jungmannova
nemocnice
odní
MŠ
gar
Ga
N
nd
Vých
a
ov
lav
os
ní
árod
Čechova
ga
a Hu
zná
h
Bla
Viktor
Vítě
va
pto
Ko
rny
olivá
Nám.
Karla Sabiny
Chodská
a
O
Po
bře
žn
í
pk
Ča
Nám.
V. Řezáče
ská
zahr.osada
Lidická
M
án
es
ov
a
TJ Sta
SL dio
ÁV n
IA
Zít
ko
va
lov
berlin
ap
.
Gog
Goethova
vyhlídka
V
Nad
ce
yh
frankfurt
lídko
olov
WARSZAWA
ap
.
Karlovy Vary
Grandhotel Pupp
luxembourg
NÜRNBERG
PARIS
Hůrky
ín o v a
Bal b
ště
�
Na M
ilíři
Stará
pražs
ká
MÜNCHEN
BRATISLAVA
WIEN
Pražs ká silnice
BUDAPEST
zürich
Pražská
GENEVE
ZAGREB
Ga
leri
eu
mě
ní
F. Schiller
L.v.Beethoven
Altán
U Černé Marie
nova
pěši
na
bi
La
Kníže
K. Schwar.
letní kino
ve
Á
Sl
LISBOA
o
K Letišti
late
a
zova ce
sta
Find
š in
ká
pě
ns
ni
šina
le d
Mickiewic
tez
ka
Chotkova
Trž
i
s ká
h ar
Pols
ká
Sa
do
vá
ová
Gogo
Ja r n
í
t zk
éh
op
ěš
ina
Dvo
řák
ova
pě
í
ta
lstv
sta
bruxelles
u
Přát
e
e
rá c
á
žsk
Pra
mperialu
UI
ial
Imper
LONDON
va
šo
va
ro
ine
he
va
Sc
ro
ne
va
Hynaiso
řín
ek
Nebozíz
cesta
Turgeněvova ch.
g
Fü
Pet
íd
yhl
Na V
á
hotel Imperial
Mod
ta
ces
ces
drá
va
Mo
vo
o
arr
eC
ad
sk
lovy
Ress
sady
I.
PL
760 km
ě
en
B. Smetana
400 km
620 km
rg
Tu
an
Je
po
JEDLINA
ina
Slovenská
G oe
thova stezka
Sport hotel
tenis. dvorce
Zürich
Raisova
Moravská
Vyhlídka Karla IV.
750 km
Zagreb
zka
ste
ně
TE
Wien
še
hr
ad
ká
1300 km
Rusalčina ch.
Warszawa
Láz
ňs
Vy
Findlater ův altán
Od
pěš
Ty
r
a
Stockholm
ze
ov
1190 km
Hálkův
vrch
Ave Maria
900 km
Roma
ko l á
up
in a
iáns
ro
ěš
va
Kolmá
Libušina
í
e ln
ad
Div
Tylova
Šk
ap
á
lč in
k
ňs
Láze
sa
ěvo
amsterdam
Nám. Svobody
Chopino
Ecce Homo
va p ě
Chopino
šina
Chopin
va p ě
ova ch.
šina
660 km
Ru
Tu r g e n
Sady
Jeana de Carro
Divadelní
nám.
GrandhotelPUPP
Pupp
GRANDHOTEL
1090 km
ch. Přátelství
Mar
Á
Paris
Mírové
nám.
PL
2880 km
Luxembourg nám.
ská
rián
ch. V sedle
 4,5
altán Panorama
Karel IV.
a
ka
lou ouk
rá vá l
Sta No Husovo
Ma
rozhledna Diana
London
Zámecké Lázně
TE
Lisboa
rch
altán
Petrova vyhlídka
Findlaterův kříž
180 km
ch. Lesní
pobožnost
330 km
Jelení skok
VÝŠINA P�ÁTELSTVÍ
Kniha
ký v
kostel
sv. Lukáše
šina
pě
Gogolova ch.
OTTOVA VÝŠINA
ce
hlíd
Zámec
ého
310 km
Nürnberg
 5
Vy
München
á
řejsk
Ond
Pet
elik
ra V
KOBENHAVN
 3,5
Tři kříže
Grandhotel Pupp GPS: N 50°13´12˝; E 12°52´43˝
1980 km
Maxova pěšina
 6,5
ch. Pod 3 kříži
Na
br
Po
dJ
e
Lu lení
čn m
í v sko
rch
ke
m
Horova
ká
Jug
oslá
vs
Zey
erov
a
h
380 km
Sv. Ondřej
lní
de
Vří
ř.
áb
ov
ac
esta
Karlovy
Vary - Frankfurt
ká
ad s
én
Karlovy Vary - Berlin
2300 km
Křižíkova ch.
Hřbitov
 2
Gogolova pěšina
n
ké
ha
n
310 km
Fibichova st
ezka
Moscow
va
r to
400 km
Karlovy Vary - München
ě
Pod
770 km
Madrid
va
rmo
Šve
Karlovy
hotel Thermal Vary - Wien
1580Křikm
žíkova
Kobenhavn
STOCKHOLM
zahr.osada
Hřbitovní
130 km
ns
Mlý
Kiev
ub
ova
Krok
SPedŠ
Gymnázium
Kuželna
az
lova
Pav
I.P. IV.
la
K ar
2030 km
Belle
vue
Dvo
řá
sad kovy
y
Sv. Petr a Pavel
vodárna
ětna
Istanbul
ul.5.kv
380 km
esta
ac
ov
r ud
va
čo
ru
Frankfurt
Rohanova stezka
Ne
z
Be
640 km
í
síň
770 km
Budapest
dn
Domov
mládeže
rova
Baa
Karlovy Vary - Praha
áln
íb
o
Bruxelles
Rohanův kříž
Bílý kříž
altán
iříh
460 km
cká
Lidi
rm
ní
řad
ob
esta
ac
ká
le J
890 km
ová
S
é
cov
Něm
eny
Bož
va
líčko
Hav
the
a
hr
ZvlŠ
ÚP a
v
ho
lické
Vrch
Mác
Mit dem Auto...
| When Driving the Car...
hov
a
Smetanovy
sady
Za
okr. soud
Palackého
nám.
Lidická
Při cestě autem…
330 km
Bratislava
ova
Vráz
Lázn� V.
2170 km
Bu l
Krá
Geneve
Městský
úřad
750 km
OA
va
vlo
Pa
P.
I.
r yk a
Náb
la
Dr. Eng
s ká
ZŠ
ra
Berlin
ká
vs
Moske
MŠ
ká
Bělehrads
Jaltská
cha
Pala zení
�. J.
o
Náb �. OsvToEbPLÁ
most
y
rova
Wolke
Jízdáren
atk
Dr.Jan
AthensD.Beche
Nám.dr. ové
M.Horák
T.G
.Ma
sa
ova
Jirásk
Itals
ý
Chebsk
Dr.
bus. nádr.
á
lick
Ang
ká
eric
Am
za
Mo
Hotel im Herzen Europas | A Hotel in the Heart of Europe
US
Sa d
z Du
bé
Ro h
áče
rla
Ka
transfuzní
odd.
Hy
b
ohor
ské
í
Slunečn
zí
va
stro
rásn
M
Pod tvr
re
Foe
E. K
jov
á
Grandhotel Pupp - hotel v srdci Evropy
y
iteln
poř Magistrát
Nám.
Republiky
Ro
tin á
ov
í
ečn
Jat
a
ov
eš
ta
ŘE
OH
Dr a
Amsterdam
ská
Varšav
a ces
Sovov
a
zk
ká
ost
ký m
trovs
Os
Us
žel. stanice
Dolní nádr.
ov
istr
sm
Le
žn
ra
te
ís
ra
H O T E L I M H E R Z E N E U RO PA S | A H O T E L I N T H E H E A R T O F E U RO P E
ká
ovs
hym
J ác
Nákladní
ZU·
Tra
t
d
Ná
Železniční stanice
KARLOVY VARY
Bans
byst ko
rická
U
á
á
vs k
uto
ová
mín
JasKvě
So
vo
va
s
Jana
s
ald
enw
a
rov
Pra
šná
ká
Vo
h
Buc
om
Ch
Štú
Tá
bo
r
ská
n
dáre
va
čo
Fri
k
a
ann
um
c
dle
ká
ec
šiv
Ple
O
vs
tro
Os
Se
á
ck
ove
Klín
a
t al
p le
á
orsk
Ok
H O T E L V S R D C I E V RO P Y
mos
t
.Ne
S.K
Krušnoh
Pražs
ký
y
ald
.Š
F.X
Růžový Vrch
P.
Ho
léh
o
ní
or tov
Sp
u
Př í k
opn
í
ov
á
ká
o
ek
ZŠ
ic
lov
Da
dŘ
Na
ná
Vil
Na V
y
e
Lom
Nálepk
ren
Teplá
r
UT
o
t.
Kp
ké
h
areál zdraví
ROMA
MADRID
ATHENS
Ceník | Preisliste | Price List 2010 
Ceny za pokoj a noc | Preis pro Zimmer und Nacht | Room Rates per Night
Grandhotel Pupp ***** de Luxe
Grandhotel Pupp**** First Class
SR 240,- EUR
DR
310,- EUR
SR
DR
AP (mezonetové I Mezzonett I mezzonet)
přistýlka I Zusatzbett I extra bed
Junior Suite
390,- EUR
Premier Suite
450,- EUR
AP (Pupp, Dvořák, Beethoven, Goethe)
590,- EUR
780,- EUR
Císařské I Kaiser- I Imperial AP
Prezidentské I Präsidenten- I Presidential AP
1450,- EUR
55,- EUR
přistýlka I Zusatzbett I extra bed
POLOPENZE I HALBPENSION I HALF BOARD
PLNÁ PENZE I VOLLPENSION I FULL BOARD
200,- EUR
260,- EUR
340,- EUR
45,- EUR
20,- EUR/PP
36,- EUR/PP
buffet nebo menu dle možnosti hotelu I Buffet oder Menü nach Möglichkeit des
Hotels I buffet or menu depends on the possibilities of the hotel
parkoviště na den I Parkplatz pro Tag I parking per day 15,- EUR
domácí mazlíčci denně I Haustiere pro Tag I pets per day 10,- EUR
denní lázeňská taxa I Kurtaxe pro Tag I spa tax per day 15,- CZK / PP
PP - na osobu I pro Person I per person • DR - dvoulůžkový pokoj I Doppelzimmer I double room
SR - jednolůžkový pokoj I Einzelzimmer I single room • AP - apartmá I Appartement I apartment
Cena pokoje zahrnuje snídani formou bufetu, DPH, volný vstup
do hotelového relaxačního centra a Pupp Casino Clubu.
Im Zimmerpreis sind Büffet-Frühstück, MwSt., freier Eintritt ins hoteleigene Relaxzentrum und in den Pupp Casino Club inbegriffen.
Room price includes buffet breakfast, VAT, free use of hotel relax centre and free entry into the Pupp Casino Club.
❙ děti do 2 let v dětské postýlce zdarma
❙ děti 3-6 let bez využití dětské postýlky či přistýlky zdarma
❙ děti 7-12 let: 25 EUR / dítě / noc / přistýlka de Luxe, First Class
❙ děti 12 a více let: 55 EUR / dítě / noc / přistýlka de Luxe
45 EUR / dítě / noc / přistýlka First Class
❙ Kinder bis 2 Jahre im Kinderbett kostenlos.
❙ Kinder 3-6 Jahre ohne Kinderbett oder Aufbettung kostenlos.
❙ Kinder 7-12 Jahre: 25 EUR / Kind / Nacht / Aufbettung de Luxe, First Class
❙ Kinder ab 12 Jahre: 55 EUR / Kind / Nacht / Aufbettung de Luxe
45 EUR / Kind / Nacht / Aufbettung First Class
❙ children up to 2 years of age in a cot for free
❙ children 3 to 6 without a cot or an extra bed for free
❙ children 7 to 12: 25 EUR per child & night/de Luxe, First Class extra bed
❙ children aged 12+ : 55 EUR per child & night/de Luxe extra bed
45 EUR per child and night/First Class extra bed
Rezervace | Reservierung | Reservation: Tel + 420 353 109 630, 631, Fax +420 353 226 638, [email protected]
22
www.pupp.cz
SKLÁRNA
MOSER
GLASFABRIK MOSER
GLASSFACTORY MOSER
deutsch
NEJVĚTŠÍ PRODEJNA SKLA
A PORCELÁNU V KARLOVÝCH VARECH
Využijte návštěvy lázeňského města
Karlovy Vary k prohlídce tradiční sklářské
huti světoznámé sklárny Moser, kde se
rukodělné řemeslo pečlivě rozvíjí od
zahájení provozu v roce 1857. Seznamte se
v museu s historií rodinné sklárny, která se
stala dvorním dodavatelem královských
dvorů a dodnes úspěšně zachovává bo­
hatou tradici výroby uměleckého skla.
Dopřejte si mimořádný zážitek z práce mo­
serovských sklářů přímo na sklářské huti!
Přesvědčte se o dokonalém rukodělném
zpra­cování výrobků, jejich špičkové kvalitě
a nevšedním talentu mistrů sklářů. Magická
atmosféra při foukání a tvarování výrobků,
vůně vypalovaných dřevěných forem
a krása žhavé hmoty ve Vás jistě zanechá
silný dojem.
Součástí návštěvnického centra sklárny
Moser je největší prodejna skla a porcelánu
v Karlových Varech. Naleznete zde širokou
nabídku skla Moser i jiných výrobců,
porcelánu Ber­nardaud, Herend a Meissen,
českého granátu, bižuterie, dárkového skla
a mno­hem více.
DIE GRÖSSTE GLAS - UND
PORZELLANVERKAUFSSTELLE
IN KARLSBAD
Nutzen Sie den Besuch der Kurstadt Karlsbad
zur Besichtigung der traditionellen Glashütte
des weltbekannten Moser Glaswerkes, wo sich
das Manufakturhandwerk sorgfältig seit dem
Beginn des Betriebes im Jahr 1857 entwickelt.
Machen Sie sich im Museum mit der Geschichte
des familiären Glaswerkes bekannt, dass zum
Hoflieferanten der königlichen Höfe wurde
und bis heute die reichhaltige Tradition der
Herstellung von künstlerischem Glas er­fol­g­
reich beibehalten hat.
Erleben Sie ein außergewöhnliches Erlebnis
anhand der Arbeit der Moser Glasbläser
direkt in der Glashütte! Überzeugen Sie
sich vom vollkommenen Manufaktur­
handwerk der Produkt­verar­beit­ung, deren
erstklassiger Qualität und dem nicht
alltäglichen Talent der Glasbläsermeister.
Die magische Atmosphäre beim Blasen
und Formen der Produkte, der Duft der
ausgebrannten Holzformen und die Schön­
heit der glühenden Masse hinter­lassen in
Ihnen sicher einen starken Eindruck.
Zum Abschluss Ihres Besuches laden wir
Sie herzlich in die größte Verkaufsstelle
von Glas mit einem breiten Angebot an
Trink- und Geschenksglas, Porzellan,
echtem tschechischem Granat, Mode­bijou­
terie und Ergänzungsware in Karlsbad ein.
Unser Verkaufsteam berät Sie ent­gegen­
kommend bei der Auswahl aus dem breiten
Sortiment und stellt einen kompletten
Service zur vollsten Zufriedenheit des
Kunden sicher.
the family glassworks, which became the
official supplier to royal courts and which
has successfully preserved the rich tradition
of fine glassmaking to this day.
Don’t miss the unforgettable experience of
seeing Moser glassmakers at work at the
glassworks! See the perfection with which
products are crafted by hand, their high
quality and the unique talent of master
glassmakers. The magic atmosphere of
glass being blown and shaped, the smell of
wooden moulds smouldering with the
heat and the beauty of molten glass are
sure to leave a strong impression.
At the end of your visit, we cordially invite
you to visit the largest glass shop in Karlovy
Vary, with a wide range of glassware and
gift sets, porcelain, genuine Czech garnets,
fashion jewellery and accessories. Our sales
team will be happy to help you select from
our wide range of products and provide
complete service to your full satisfaction.
Prohlídky sklárny Moser 7 dní v týdnu.
Die Führungen sind 7 Tage
pro Woche vorhanden.
Tours are available 7 days a week.
Museum
Po/Mon - Ne/So/Sun 9.00 -17.00
Sklářská huť - Glashütte - Glassworks tours
Po/Mon - Ne/So/Sun 9.00 - 14.30
Prodejna - Verkaufstelle - Store
Po/Mon - Ne/So/Sun 9.00 - 18.00
EN G L I SH
THE LARGEST GLASS AND PORCELAIN
STORE IN KARLOVY VARY
When visiting the spa city of Karlovy Vary,
don’t miss a tour of the world famous Moser
Glassworks where the art of traditional
glassmaking has been carefully fostered
since the factory opened in 1857. Visit the
Moser Museum to discover the history of
Prodejny Moser / Moser shops / Moser-Verkaufsstellen - Karlovy Vary
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 416 136, Fax: +420 353 449 619 • E-mail: [email protected] • Po/Mon - Ne/Sun/So 9 - 18
Tržiště 7, 360 01 Karlovy Vary • Tel.: +420 353 235 303, Fax: +420 353 226 201 • E-mail: [email protected] • Po/Mon - Pá/Fri 10 - 19 • So/Sat/Sam - Ne/Sun/So 10 - 18
3
Download

Pupp Journal Podzim 2010