Pupp Journal
L É TO I SOMMER I SUMMER
3
w w w. p up p. c z • w w w.sum m i thotels.c om
2 I 2010
www.pupp.cz
R E S TAU R AC E G R A N D H O T E L U P U P P
D I E R E S TAU R A N T D E S G R A N D H O T E L S P U P P
T H E R E S TAU R A N T S O F T H E G R A N D H O T E L P U P P
Grandrestaurant
12 - 15, 18 - 22
12 a.m. - 3 p.m., 6 p.m. - 10 p.m.
Café Pupp
9 - 20 / 9 a.m. - 8 p.m.
Becher’s Bar Rendez-vous
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
Neoclassical architecture
Czech & International cuisine
Club Malá dvorana
12 - 23 / 12 a.m. - 11 p.m.
The place of residence of Ludwig
van Beethoven in 1812
Wide variety of sweet specialties
Becher’s Bar
Bar with a sun roofed terrace
Gourmet specialties,
more than 200 cocktails
Golf Restaurant
19 - 3 / 7 p.m. - 3 a.m.
8 - 22 / 8 a.m. - 10 p.m.
(Golf Resort Karlovy Vary)
A unique bar with
a nineteenth century atmosphere
Wide choice of gourmet specialities
Classic old English style night bar
Assortment of many gourmet
specialities, variety of drinks
Restaurant and bar with sun roofed
terrace, directly at the Carlsbad
golfplace premises
Czech & International cuisine
EDITORIAL
O B SA H | inhalt | content
Vážení hosté, milí návštěvníci,
atmosféru Grandhotelu Pupp začíná opět po roce
prostupovat rozechvělé očekávání elitní přehlídky
světové kinematografie - Mezinárodního filmového
festivalu. Jaký bude 45. ročník prestižní akce, která se
řadí po bok festivalů v Berlíně, Cannes a Be­nát­kách?
Které z hvězd filmového plátna přivítají jedinečné
prostory našeho hotelu? Jaké filmy zaujmou porotu
a diváky? Podobných otázek může následovat celá
řada, jednu odpověď však známe vždy dopředu: jedna
z hlavních rolí festivalového příběhu tradičně připadne
Grandhotelu Pupp, který se počátkem července stane
středobodem filmového světa. Není pro Vás příjemná
představa, jak si užíváte stejné pozornosti a péče jako
světové celebrity? Představy a sny Vám všem, našim
hostům, splníme rádi. Lhostejno, zda přijedete na festival, či kdykoliv během roku. Léto je však vždy u nás
s příznakem Extra. Teplo, sluníčko, bohatý program
Karlovarského kulturního léta, opery pod Loketským
hradem, promenáda podél pramenů, golf, pěší túry a cyklovýlety nádhernou přírodou - to
vše ve spojení s péčí Grandhotelu Pupp činí letní pobyt nezapomenutelným. Průvodcem
Vaším karlovarským pobytem Vám může být právě tento Pupp Journal. Užívejte léta a všeho, co Karlovy Vary nabízejí.
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, generální ředitelka Grandhotelu Pupp
Geehrte Gäste, liebe Besucher,
im Grandhotel Pupp spürt man nach einem Jahr wieder die aufgeregte Atmosphäre der
Erwartung. Man bereitet sich auf die elitäre Vorführung der Weltkinematografie - das
Internationale Filmfestival. Wie wird der 45. Jahrgang dieser Prestigeveranstaltung, die
man zu den Festivals von Berlin, Cannes und Venedig reiht? Welche Stars der
Filmleinwand begrüßen die einmaligen Räumlichkeiten unseres Hotels? Welche Filme
fesseln die Jury und die Zuschauer? Mehrere ähnliche Fragen können folgen, eine
Antwort kennt man aber immer im Voraus: eine der Hauptrollen der Festivalgeschichte
gehört traditionell dem Grandhotel Pupp, das am Julianfang zum Mittelpunkt der
Filmwelt wird. Ist es für Sie nicht eine angenehme Vorstellung, wie Sie die gleiche
Aufmerksamkeit und Pflege wie die Weltstars genießen? Die Vorstellungen und
Träume erfüllt man jedem von unseren Gästen gern. Egal ob Sie zum Festival, oder
wann auch immer während des Jahres kommen. Der Sommer ist bei uns aber immer
etwas Extra. Die Wärme, die Sonne, ein buntes Programm des Karlsbader
Kultursommers, die Opern unter der Elbogener Burg, eine Promenade entlang der
Quellen, Golf, Wanderungen und Radtouren durch die wunderschöne Natur - das alles
verbunden mit der Pflege im Grandhotel Pupp macht den Sommeraufenthalt unvergesslich. Zu Ihrem Begleiter durch den Karlsbader Aufenthalt kann Ihnen gerade dieses
Pupp Journal werden. Genießen Sie den Sommer und alles, was Karlsbad bietet.
Obsah I Inhalt I Content
❙ Události I Ereignisse I Events
4-6
❙ Víte, že... I Wissen Sie, dass... I Do You Know, That... 6
❙ Co, kdy, kde? I Was, Wann, Wo? I What, When, Where?
7
❙ Připraveno šéfkuchařkou I Von Chefköchin zubereitet I Prepared by the Chef
8 - 10
❙ Letní terasa I Die Sommerterrasse I The Summer Terrace
Becher's Bar Rendez-vous
11
❙ Nabídky I Angebote I Offers
Jarní romantika I Romantik im Frühling I Spring Romance
12
Oáza pro golfisty I Oase für Golfer I Golfer's Oasis
13
❙ Food Festival Karlovy Vary 2010
14
❙ Hotel filmových hvězd I Hotel der Filmstars I The Hotel of the Movie Stars
15
❙ Lázeňské procedury v hotelu
Kurbehandlungen im Hotel I Spa Treatments in the Hotel
❙ Historie I Geschichte I History
16 - 17
18 - 19
❙ Setkání dvou věků
Zusammentreffen von zwei Zeitaltern I A Meeting of Two Ages
❙ Cyklovýlet I Fahrradausflug I Cycle Trip
20
21
❙ Hotel v srdci Evropy I Hotel im Herzen Europas I A Hotel in the Heart of Europe
Ceník I Preisliste I Price List 2010
22
❙ Restaurace Grandhotelu Pupp
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, Generaldirektorin Grandhotels Pupp
Dear Guests, Dear Visitors,
After a year, Grandhotel Pupp atmosphere begins again to be penetrated of anxious
expectations of the world cinematography elite competition - International Film
Festival. What will be the 45th year of this prestigious event, which ranks alongside the festivals in Berlin, Cannes and Venice? Which of the stars of the world
screen will be welcomed in our hotel? Which films will interest the jury and au­
dience? We could mention many other similar questions, but we always know one
answer in advance: one of the main roles of the festival story will traditionally
accrue to Grandhotel Pupp, which will became the centre of the film world. Is not
it a nice idea to enjoy the same attention and care as the world celebrities? We
like to realise dreams of all of you, our guests. No matter if you visit us during the
festival or any other time during the year. Summer with us is always flagged Extra.
Warmth, sunshine, rich cultural program of Carlsbad cultural summer, operas under the Loket castle, promenades along springs, golf, hiking and cycling tours
through beautiful nature - all in conjunction with the care of the Grandhotel Pupp
make the summer stay unforgettable. Just this Pupp Journal can be a guide during
your stay in Karlovy Vary. Enjoy the summer and everything offered by Karlovy Vary.
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, General Manager of the Grandhotel Pupp
www.pupp.cz
Die Restaurants vom Grandhotel Pupp I Restaurants of the Grandhotel Pupp
23
Pupp Journal - léto 2010
Společenský magazín Grandhotelu Pupp. Pro Grandhotel Pupp
zpracovalo © Vydavatelství Promenáda v.o.s.
Foto: archiv Grandhotelu Pupp, archiv redakce, archiv Film Service Festival, Aleksandra Chytra
Redakce: Jitka Kulhánková, Andrea Pfeffer-Ferklová
Editor: Petr Kulhánek • Překlad: Hana Habrzettlová, Petr Fiala
Litografie a tisk: Polypress s.r.o., Karlovy Vary
Vychází v nákladu 6000 ks
Právo změn termínů a cen vyhrazeno l Preis- und Termineänderungen vorbehalten
Dates and prices are subjects of change
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s.
Mírové náměstí 2 | 360 91 Karlovy Vary | Czech Republic
Tel. +420 353 109 111 | Fax: +420 353 224 032
[email protected] • www.pupp.cz
3
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
Nové internetové stránky
www.pupp.cz
Na přelomu dubna a května byly spuštěna nová
prezentace Grandhotelu Pupp na www.pupp.cz.
Elegantní design v teplých barvách skvěle doplňuje přehlednou a informacemi nabitou strukturu
stránek. Veškeré informace o hotelu, restauracích,
lázeňských a dalších službách, včetně zajímavostí,
tipů pro volný čas a mnoha dalších informací jsou
zde k dispozici v šesti jazycích. Vyplatí se sledovat
aktuální nabídky, využít lze samozřejmě také uživatelsky komfortní on-line rezervace pobytu.
Neue Internetseiten
www.pupp.cz
Anfang Mai wurde eine neue Präsentation von
Grandhotel Pupp auf www.pupp.cz in Betrieb gesetzt. Das elegante Design in warmen Farben vollendet hervorragend die übersichtliche und informationsreiche Struktur der Seiten. Sämtliche
Informationen über das Hotel, die Restaurants,
Kurdienstleistungen und weitere Dienstleistungen,
inklusive Freizeittipps und vielen weiteren interessanten Informationen gibt es hier in sechs Sprachen.
Es lohnt sich das aktuelle Angebot zu verfolgen,
man kann natürlich auch die sehr komfortable
Online Buchung Ihres Aufenthaltes nutzen.
New Internet Pages
www.pupp.cz
A new presentation of the Grandhotel Pupp was
started on www.pupp.cz at the turn of April and May.
Elegant design complements perfectly the clearly arranged structure of pages filled with information. All
information about the hotel, restaurants, spa and
other services including interesting tips as well as tips
for your spare time and much other information is
available in six languages here. Topical offers are
worth following, you can also make use of the userfriendly on- line reservation to book your stay.
Bál Harmonie
Ples zdravotně postižených uzavírá karlovarskou
plesovou sezónu. Setkání se vyznačuje bezprostředností a dobrou náladou všech zúčastněných.
Taneční parket je obsazen, jen zazní první tóny. Se
svými průvodci tančí i vozíčkáři, slepci nebo lidé
mentálně postižení. Taneční vystoupení obyvatel
sociálních ústavů má vždy velký úspěch. Oblíbená
4
je i bohatá tombola, kterou dotují významní sponzoři. Účastníci si oblíbili moderátora plesu, karlovarského rodáka, herce Petra Rychlého. Hosty
letošního bálu byli senátor Jan Horník, exsenátor
Vladimír Kulhánek a zástupci sponzorů.
Významnými partnery bálu Harmonie je každoročně časopis Promenáda a Grandhotel Pupp.
Der Ball Harmonie
Der Ball der körperlich Behinderten beendet die
Karlsbader Ballsaison. Das Treffen zeichnet sich
mit Unmittelbarkeit und guter Laune aller
Anwesenden aus. Das Tanzparkett ist gleich voll,
wenn die ersten Töne erklingen. Mit ihren
Begleitern tanzen auch die Rollstuhlfahrer, die
Blinden oder geistig Behinderte. Der Tanzauftritt
der Bewohner der Sozialanstalten hat immer einen
großen Erfolg. Beliebt ist auch die reiche Tombola,
die bedeutende Sponsoren dotieren. Die Teilnehmer
gewannen den Moderator des Balles, den
Karlsbader Landsmann, den Schauspieler Petr
Rychlý lieb. Die Gäste des diesjährigen Balls waren
der Senator Jan Horník, der Ex-Senator Vladimír
Kulhánek und die Vertreter der Sponsoren.
Bedeutende Partner vom Ball Harmonie sind auch
die Zeitschrift Promenáda und Grandhotel Pupp.
Ball Harmonie
The ball of handicapped people closes the ball
season in Karlovy Vary. The meeting distinguishes
itself by naturalness and a good mood of all taking part in it. The dance floor is full immediately
after you can hear the first sounds of music.
Wheelchair users, the blind as well as mentally
handicapped people dance here with their friends.
A raffle backed by important sponsors is popular
too. The visitors to the ball also like its emcee, the
native of Karlovy Vary, the actor Petr Rychlý. The
guests of this year’s ball were the senator Jan
Horník, the ex-senator Vladimír Kulhánek and the
representatives of sponsors. Important partners of
the ball Harmonie are also the magazine
Promenáda and the Grandhotel Pupp.
Dny Evropské šlechty
Dámy a pánové s modrou krví z celé Evropy se
opět po roce sešli v Karlových Varech. Slavnostně
zahájili karlovarskou dostihovou sezónu s magickým číslem 111 šesti rovinovými dostihy a tradiční přehlídkou klobouků. Setkání šlechticů mělo
na programu také maškarní bál v Císařských lázních a Jarní ples ve Slavnostním sále Grandhotelu
Pupp. Karlovy Vary a Grandhotel Pupp se tak
opět na několik dní staly místem s největší koncentrací aristokratů na zeměkouli.
Die Tage des europäischen Adels
Nach einem Jahr trafen sich wieder in Karlsbad die
Damen und Herren des blauen Blutes aus ganz
Europa. Sie eröffneten feierlich die Karlsbader
Pferderennensaison mit der magischen Zahl 111 mit
sechs Flachrennen und der traditionellen Hüteschau.
Das Frühjahrstreffen der Adeligen hatte auch einen
Maskenball im Kaiserbad und Frühjahrsball im Fest­
saal von Grandhotel Pupp am Programm. Karlsbad
und Grandhotel Pupp wurde so wieder auf ein paar
Tage zum Ort mit der höchsten Zusam­men­ballung
der Aristokraten auf der Welt.
Days of the European Aristocracy
Ladies and gentlemen with blue blood met in
Karlovy Vary again after a year. They started the
Karlovy Vary horse racing season with a magic
number 111 with six flat races and a traditional
hat show. A fancy-dress ball in the Imperial Spa
Building and the Spring Ball in the Festive Hall of
www.pupp.cz
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
the Grandhotel Pupp were also on the programme
of the noblemen’s spring meeting. Karlovy Vary
and the Grandhotel Pupp became places with the
highest concentration of aristocrats on earth for
a few days again.
Werner Hauptmann wished. A part of the weekend celebration was also the Food Festival orga­
nized by the Grandhotel Pupp. (More on p. 14.)
Jednání nejsilnější frakce
Evropského parlamentu
v Grandhotelu Pupp
Zahájení lázeňské sezóny
Počátkem května se v Karlových Varech uskutečnilo
dvoudenní jednání skupiny evropských lidovců
(The Group of the European People‘s Party - EPP
Group) v čele s šéfem evropského parlamentu
Unie Jerzy Buzkem. Předmětem jednání bylo
zejména vytváření pracovních míst, boj proti
hazardním hrám a organizovanému zločinu. Jedním
z cílů rovněž bylo seznámit se s tradičním odvětvím
regionu - sklářstvím, a jeho současnými problémy.
Grandhotel Pupp se tak zapsal na prestižní mapu
míst jednání Evropského parlamentu.
Velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Jiří
Kopejsko slavnostně vysvětil karlovarské léčivé
prameny. Zahájil tak spolu s králem Karlem IV.
a jeho družinou letošní karlovarskou lázeňskou
sezónu. Vše za doprovodu trhů a jarmarků, koncertů a dalších kulturních vystoupení. „Doufám,
že letošní lázeňská sezóna bude úspěšná a opět do
Karlových Varů přiláká návštěvníky, kteří se sem
budou rádi vracet a objevovat všechny krásy našeho města,“ přál si primátor Karlových Varů
Werner Hauptmann. Součástí víkendových slavností byl také Food Festival pořádaný Grand­ho­te­
lem Pupp. (Více na straně 14.)
Die Kursaisoneröffnung
Der Großmeister des Kreuzritterordens mit dem
Roten Stern Jiří Kopejsko segnete feierlich die
Karlsbader Heilquellen. Er eröffnete so zusammen
mit dem König Karl IV. und seinem Gefolge die
diesjährige Karlsbader Kursaison. Alles begleitet
von Märkten und Jahrmärkten, Konzerten und
weiteren Kulturauftritten. „Ich hoffe, dass die
diesjährige Kursaison erfolgreich wird und wieder
nach Karlsbad die Besucher lockt, die hierher
gern zurückkehren werden und alle Schönheiten
unserer Stadt entdecken werden,“ wünschte sich
der Oberbürgermeister von Karlsbad Werner
Hauptmann. Im Rahmen der Wochen­end­feier­lich­
keiten war auch das von Grandhotel Pupp veranstaltete Food Festival. (Mehr auf Seite 14.)
Opening of the Spa Season
The Grand Master of the Knights of the Red Cross
Jiří Kopejsko consecrated the curative springs of
Karlovy Vary. In this way he started this year’s spa
season in Karlovy Vary together with King Charles
IV and his suite. Everything was accompanied by
markets and fairs, concerts and other cultural performances. „I hope that this year’s spa season will
be successful and will attract visitors to Karlovy
Vary again who will keep returning to discover all
beauties of our town“, the Mayor of Karlovy Vary
www.pupp.cz
with gambling. One of its goals was also making
acquainted with the traditional branch of industry
of the region - glass-making and its present problems. The Grandhotel Pupp obtained its place on
the prestigious map of places where European
Parliament has met in this way.
Show Dance Gala 2010
V druhé polovině května se ve Slavnostním sále
uskutečnil již 12. ročník soutěže O krále figurálního valčíku Grandhotelu Pupp a o rok mladší pohárové soutěže párů a skupin Show Dance.
Hlavní cenou pro vítěze byl v letošním roce víkendový pobyt v Grandhotelu Pupp.
Show Dance Gala 2010
Die Verhandlung der stärksten
Fraktion des Europäischen
Parlaments im Grandhotel Pupp
Anfang Mai fand in Karlsbad eine zweitägige
Tagung der Gruppe der Europäischen Volksparteien
(The Group of the European People‘s Party - EPP
Group) angeführt von dem Vorsitzenden des
Europäischen Parlaments Jerzy Buzek statt. Der
Ver­handlungsgegenstand war vor allem die Schaf­
fung von neuen Arbeitsplätzen, die Be­kämpfung
des Glückspiels und des organisierten Verbrechens.
Einer der Ziele war gleichfalls sich mit dem
traditionellen Produktionszweig der Region - der
Glasherstellung, und seinen heutigen Problemen
bekannt zu machen. Das Grandhotel Pupp schrieb
sich somit in die Prestigekarte der Verhandlungsorte
des Europäischen Parlaments ein.
In der zweiten Maihälfte fand im Festsaal bereits
der 12. Jahrgang des Wettbewerbs Um den König
des Figurenwalzers von Grandhotel Pupp und der
um ein Jahr jüngere Pokalwettbewerb der Paare
und Gruppen Show Dance statt. Der Hauptpreis
für den Gewinner war in diesem Jahr ein
Wochenendaufenthalt im Grandhotel Pupp.
Show Dance Gala 2010
The 12th year of the competition King of Figure
Waltz and a year younger cup competition of pairs
and groups Show Dance were held in the Festive
Hall in the second half of May. The main prize
was a weekend stay in the Grandhotel Pupp.
Talks of the Strongest Fraction
of European Parliament
in the Grandhotel Pupp
A two-day meeting of the Group of the European
People’s Party - EPP Group - headed by the
President of European Parliament of the Union
Jerzy Buzek was held in Karlovy Vary in early
May. The subject of the talks was especially the
creation of working opportunities and the fight
5
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
d e u t sc h
Nové informační centrum otevřelo u příležitosti zahájení letošní lázeňské sezóny Carlsbad Convention Bureau
(CCB) na pěší zóně v budově hotelu Thermal. Jde
o první regionální informační centrum pro prezentaci
Karlových Varů a Karlovarského kraje jako prestižní
lázeňské, turistické a kongresové destinace. Informační
centrum slavnostně otevřela generální ředitelka Grand­
hotelu Pupp a zároveň předsedkyně správní rady CCB
Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová společně s generálním ředitelem hotelu Thermal JUDr. Josefem Pavlem. Zaklá­
dajícím a dosud nejaktivnějším členem CCB je
Grandhotel Pupp. Jde o projekt, kde významné karlovarské hotely místo soupeření naopak spojují síly, aby
představily město a celý region v tom nejlepším světle
s akcentem na kongresovou turistiku. Carlsbad Regional
Point však poskytuje plnohodnotný informační servis
o městě i kraji sedm dní v týdnu všem, kteří do něj zavítají. Je tak významným příspěvkem ke zvýšení standardu služeb v této oblasti pro všechny hosty a návštěvníky Karlových Varů a kraje.
Carlsbad Regional Point
Carlsbad Regional Point
Ein neues Infozentrum setzte das Carlsbad Convention
Bureau (CCB) anlässlich der Eröffnung der neuen
Kursaison auf der Fußgängerzone im Hotel Thermal in
Betrieb. Es handelt sich um das erste regionale Info­
zentrum für die Vorstellung von Karlsbad und des Karls­
bader Kreises als eine bedeutende Kur-, Tourismus- und
Kongressdestination. Das Infozentrum wurde feierlich
von der Grandhotel Pupp General­direktorin und zugleich
der Vorsitzenden des CCB Verwaltungsrates Frau Ing.
Andrea Pfeffer-Ferklová zusammen mit dem General­
direktor von Hotel Thermal Herrn JUDr. Josef Pavel
eröffnet. Das Gründungs- und bisher das aktivste Mitglied
von CCB ist das Grandhotel Pupp. Es handelt sich um ein
Projekt, wo die bedeutenden Karlsbader Hotels anstatt
sich einander zu konkurrieren ihre Kräfte einigen, um die
Stadt und die ganze Region im möglichst besten Licht
vorzustellen, mit Akzent auf die Kongresstouristik. Der
Carlsbad Regional Point bietet allen, die hierher kommen, einen vollwertigen Infoservice sieben Tage in der
Woche. Er trägt somit bedeutend zur Erhöhung des
Dienstleistungsniveaus in dieser Region für alle Gäste
und Besucher von Karlsbad und des Kreises bei.
The Carlsbad Convention Bureau (CCB) has
opened a new information centre in the Thermal
Hotel on the pedestrian zone on the occasion of
the opening of the new spa season. It is the first
regional information centre to present Karlovy
Vary and the Karlovy Vary region as prestigious
spa, tourist and congress destinations. The information centre was opened by the general director of the Grandhotel Pupp Ing. Andrea PfefferFerklová, who is also the head of the CCB board,
and JUDr. Josef Pavel, the general director of the
Thermal Hotel. It is a project where prestigious
spa hotels of Karlovy Vary unite their strengths
instead of competing with the aim to show the
best of Karlovy Vary and the whole region and
to stress the importance of congress tourism. The
Carlsbad Regional Point provides full information service seven days a week to everyone who
visits it. It represents an important contribution
to the increase in the standard of services in this
field for all guests and visitors to Karlovy Vary
and the region.
VÍTE, ŽE... … anglický král Edward VII.
v Karlových Varech nedopatřením
„vynalezl“ puky na kalhotech?
Při své návštěvě Grandhotelu
Pupp (1907) se šel před slavnostní večeří projít do lesa a roztrhl si kalhoty. V obchodě s oblečením si ze sloupce složených kalhot vybral
nové. Se slovy „Není času nazbyt“ odmítl vyžehlení, převlékl se a pronesl projev. Karlovarští
žasli, jaké to má panovník na kalhotech podivné
čáry a rýhy. Druhý den uspořádal starosta
v Puppu na počest krále snídani. A hle - všichni
pánové se objevili s lépe či hůře nažehlenými
puky na kalhotech. Nechtěli zaostat za posledním výkřikem anglické módy, který jim včera
Jeho Veličenstvo předvedlo.
… prvním významným poválečným pováleč­
ným hostem Grandhotelu Pupp byl indický
maharádža z Dharampuru?
Přicestoval v létě roku 1948 a jeho návštěva
vzbudila u lázeňských hostů i u Karlovarských
velké pozdvižení.
… Grandhotel Pupp měl v minulém století také
vlastní hotelové zahradnictví?
Bylo v Březové u Karlových Varů a měsíčně
dodalo hotelu květiny v hodnotě 40 000 korun
(v dnešní hodnotě asi 15x více). Ve sklenících
a na záhonech tu ročně kvetlo na sto druhů květin.
6
EN G L I S H
wissen sie, dass... | do you know, that...
d e u t sc h
EN G L I S H
… der englische König Edward VII. in Karlsbad durch
Versehen „die Bügelfalten an der Hose erfand“?
Während seines Grandhotel Pupp Besuchs (1907)
ging er vor dem Festabendessen in den Wald spazieren
und er zerriss sich seine Hose. Im Bekleidungs­geschäft
nahm er vom Stand eine neue Hose. Mit den Worten
„es gibt keine Zeit zu verlieren“ lehnte er das Bügeln
ab, er zog sich um und hielt seine Rede. Die Karls­ba­
der staunten, welche merkwürdige Striche und Rillen
der Herrscher an seiner Hose hat. Am zweiten Tag
veranstaltete der Bürgermeister im Pupp zu Ehren des
Königs ein Frühstück. Und siehe - alle Herren erschienen mit besser oder schlechter gebügelten Bügelfalten
an der Hose. Sie wollten nicht hinter dem letzten
Schrei der englischen Mode zurückbleiben.
... the English king Edward VII ”invented”
creases on trousers when he was in Karlovy
Vary? He ripped his trousers when he went for
a walk before a gala dinner during his stay in the
Grandhotel Pupp (1907).He chose new ones
from a pile of trousers in a clothes shop. He refused ironing with the words ”I have no time to
spare”, changed them and made a speech. The
inhabitants of Karlovy Vary were astonished to
see the king’s trousers with strange lines and creases. Next day the mayor gave a gala breakfast in
the Pupp in king’s honour. And guess what - all
gentlemen appeared with better or worse creases
on their trousers. They did not want to lag behind
the latest English fashion which His Majesty had
shown them the day before.
… der erste bedeutende Gast im Grandhotel Pupp
in der Nachkriegszeit der indische Maharaja aus
Dha­rampur war?
Er reiste im Sommer des Jahres 1948 an und sein
Besuch erweckte bei den Kurgästen sowie bei den
Karlsbadern großes Aufsehen.
… the first significant post-war guest of the
Grand hotel Pupp was Indian Maharajah from
Dharampur?
He arrived in the summer 1948 and his visit caused
big turmoil among spa guests and locals.
… das Grandhotel Pupp im vergangenen Jahr­
hun­dert auch eine eigene Hotelgärtnerei hatte?
Sie war in Březová bei Karlsbad (Pirkenhammer)
und monatlich lieferte sie ins Hotel Blumen im
Wert von 40 000 Kronen (im heutigen Wert etwa
15x mehr). In den Treibhäusern und Beeten blühten hier jährlich an die hundert Blumenarten.
… in the last century the Grand hotel Pupp had
also its own hotel garden centre?
Yes, it was located in Březová by Karlovy Vary and
every month it supplied flowers worth 40,000 CZK
(today it would be approx. 15times more) to the
hotel. Hundreds of types of flowers were blossoming
in green-houses and on flower-beds every year.
www.pupp.cz
C O , K DY, K D E
WA S , WA N N , WO | W H AT, W H E N , W H E R E
červen až září, každé úterý a sobota,
od 15.7. také každý čtvrtek, 16.00
❙ ANTONÍN DVOŘÁK: THE WATER NYMPH,
a famous opera as part of the programme of the
Cultural Summer of Loket, open-air theatre in Loket
❙ VARHANÍ KONCERT, kostel sv. Máří Magdalény
23.6.-26.9. / June 23rd - Sep 26th
Juni - September, jeden Dienstag
und Samstag, vom 15.7. auch jeden Donnerstag, 16.00
❙ ORGELKONZERT, Maria Magdalena Kirche
June - September, Tuesdays,
Saturdays and from July 15
Thursdays as well, 4 p.m.
❙ ORGAN CONCERT, St. Maria Magdalena
17.6. 19.30 / June 17th 7.30 p.m.
❙ w.a. mozart: kouzelná flétna, opera,
Divadlo J.K. Tyla Plzeň, Městské divadlo
❙ W.A.MOZART: DIE ZAUBERFLÖTE, eine
Oper, J.K.Tyl-Theater Pilsen, Stadttheater
❙ W.A.MOZART: THE MAGIC FLUTE, an opera,
J.K.Tyl Theatre Plzeň, Municipal Theatre
18.6. 19.30 / June 18th 7.30 p.m.
2.6.-19.9. 2010 / June 2nd - Sep
19th 2010
❙ OPERNÍ PŘEDEHRY, ÁRIE A DUETA,
Karlovarský symfonický orchestr, Lázně III
❙ OPERETTEN-OUVERTÜREN, ARIEN UND
DUETTE, Das Karlsbader Symphonieorchester, Bad III
❙ OPERA OVERTURES, ARIAS AND DUETS,
Karlovy Vary Symphony Orchestra, Spa III
❙ OTTO HERBERT HAJEK, výstava německého
sochaře, malíře a grafika, Galerie umění
❙ OTTO HERBERT HAJEK, Ausstellung
der Werke vom deutschen Bildhauer, Maler
und Graphiker, die Kunstgalerie
❙ OTTO HERBERT HAJEK, an exhibition
of works by a German sculptor, painter
and graphic artist, the Art Gallery
❙ 45. Mezinárodní filmový festival,
Thermal, Grandhotel Pupp a další sály
❙ 45. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL,
Thermal, Grandhotel Pupp und andere Säle
❙ 45th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL,
Thermal, Grandhotel Pupp and other cinemas
❙ KARLOVARSKÝ KARNEVAL 2010, lázeňská
část města, Smetanovy sady: 14.00 karnevalový
průvod přes centrum města, 16.45 vyhlášení
krále a královny karnevalu, 17.00 koncert
❙ KARLSBADER KARNEVAL 2010,
das Kurviertel, Smetana-Park: 14.00 Karnevals­
reigen durch das Stadtzentrum, 16.45 Bekannt­
machung des Namens der Königin
und des Königes des Karnevals, 17.00 Konzert
❙ KARLOVY VARY CARNIVAL 2010, the spa
part of the town, Smetana Park: 2 p.m. carnival
procession through the centre of the town, 4.45
p.m. announcing the Queen and King
of the carnival, 5 p.m. concert
www.pupp.cz
27.7., 29.8. 19.30 / July 27th,
Aug 29th 7.30 p.m.
❙ Z OPERETY DO OPERETY, Johann Strauss
­orchestr Coburg „Die flotten Geister“, Městské divadlo
❙ AUS EINER OPERETTE IN EINE ANDERE,
Johann Strauss-Orchester Coburg „Die flotten
Geister“, Städtisches Theater
❙ FROM AN OPERETTA INTO AN OPERETTA,
Johan Strauss Orchestra Coburg ”Die flotten
Geister”, the Municipal Theatre
15.8. 14.00 / Aug 15th 2 p.m.
2.-10.7. / July 2nd-10th
13.6. / June 13th
❙ PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP, výstava,
Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23
❙ DIE GESCHICHTE VOM GRENDHOTEL
PUPP, die Austellung, Museum Karlsbad,
Nová louka 23
❙ THE STORY OF THE GRANDHOTEL PUPP,
an exhibition, Museum of Karlovy Vary,
Nová louka 23
13.7., 5.8. 19.30 /
July 13th, Aug 5th 7.30 p.m.
❙ GALA VERDI, árie z oper, Prague Opera
Collegium, Městské divadlo
❙ GALA VERDI, Arien aus Opern, Prague Opera
Collegium, Städtisches Theater
❙ GALA VERDI, arias from operas, Prague
Opera Collegium, the Municipal Theatre
17., 31.7. 21.00 /
July 17th, 31st 9 p.m.
❙ antonín dvořák: rusalka, slavná opera v rámci Loketského kulturního léta, přírodní amfiteátr v Lokti
❙ antonín dvořák: DIE NYMPHE, berühmte
Oper als Teil des Programms des Elbogener
Kultursommers, Freilichttheater in Elbogen
❙ Dostihový den - Pohár Grandhotelu Pupp,
dostihové dny také 20.6., 4., 18.7. a 1.8.,
Závodiště Dvory
❙ RENNTAG - POKAL DES GRANDHOTELS PUPP,
Renntage auch am 20.6., 4., 18.7. und 1.8.,
Rennbahn Dvory
❙ RACING DAY - THE CUP OF THE GRANDHOTEL
PUPP, racing days also on June 20th, July 4th, 18th
and August 1st, Race Course Dvory
21.-22.8. / Aug 21st - 22nd
❙ CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2010,
Evropský pohár v olympijském triatlonu, areál
Rolava, ulice města
❙ CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2010,
Europäischer Pokal im olympischen Triathlon,
Rolava-Areal, Strassen der Stadt
❙ CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 2010,
the European Cup in Olympic Triathlon, Rolava
grounds, streets of the town
Vstupenky na tyto a další kulturní a společenské akce Vám rádi
zajistíme. Kontaktujte Guest Service, tel. 353 109 622.
Wir sichern Ihnen gern Eintrittskarten für diese und andere
kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. Fragen Sie im
Guest Service nach, Tel. 353 109 622.
We will book tickets for these as well as other cultural and social events for you. Contact Guest Service, tel. 353 109 622.
7
P Ř I P R AV E N O Š É F K U C H A Ř KO U
VO n C H E F Kö C H I N VO R B E R E I T E T | P R E PA R E D B Y T H E C H E F
GRANDRESTAURANT V LÉTĚ
GRANDRESTAURANT im SOMMER I GRANDRESTAURANT in SUMMER
Grandrestaurant
Červen
Café Pupp
ve znamení červených a sladkých plodů s nezaměnitelným aroma. Přichází čas jahod a třešní…
Jahodový dort za studena
Višňové želé s čokoládovou pěnou
d e u t sc h
Juni
Café Pupp
Im Namen der roten und süßen Früchte mit einem
unverwechselbaren Aroma. Es kommt die Zeit der
Erdbeeren und Kirschen…
Kalte Erdbeertorte
Weichselgelee mit Schokoladenschaum
EN G L I S H
June
Café Pupp
Under the sign of red and sweet fruits with an
unmistakable aroma. The time of strawberries and
cherries is coming...
Cold strawberry cake
Sour cherry jelly with chocolate mousse
8
Sushi & sashimi - speciality
ze země vycházejícího slunce
Tradice přípravy těchto nízkokalorických lahůdek
s mnoha zdraví prospěšnými látkami sahá do
7. století. Během staletí dala japonská kuchyně
světu nepřeberné množství variant sushi a sashimi.
V červnu Vám připravíme jejich výběr doplněný
nakládaným zázvorem, wasabi, sójovou omáčkou
Kikkoman a křehkou zeleninou.
California Tobiko Red - California sushi
s náplní z lososa, okurky, avokáda, majonézy
a červeného kaviáru
Cream Cheese - ura maki sushi plněné červenou paprikou, okurkou, proužky mrkve a smetanovým sýrem
Kani Nigiri - nigiri sushi s proužkem řasy nori
a krabí tyčinkou
Avocado Nigiri - nigiri sushi s lahodným
avokádem, spojené tenkou stužkou řasy nori
Teka Maki - maki sushi s lahodným tmavým
tuňákem
Asupara Maki - maki sushi s celými výhonky
baby chřestu
Hotate Sashimi - mušle sv. Jakuba
Ebi Sashimi - kreveta
Polévka
Jemná zázvorová polévka s tartare z thajského
manga a s pečeným tichomořským lososem
na citrónové trávě
Hlavní chod
Hovězí steak teriyaki podávaný se soba nudlemi, wok zeleninou a praženým bílým sezamem
Dezert
Kokosové lívanečky s grilovaným ananasem
a mangovou omáčkou
d e u t sc h
Grandrestaurant
Sushi & Sashimi - Spezialitäten aus
dem Lande der aufgehenden Sonne
Die Tradition der Vorbereitung dieser kalorienarmen Leckerbissen mit vielen der Gesundheit
bekömmlichen Stoffen reicht ins 7. Jahrhundert.
Während der Jahrhunderte gab die japanische
Küche der Welt eine unerschöpfliche Menge an
Varianten von Sushi und Sashimi. Im Juni bereitet
man eine deren Auswahl serviert mit mariniertem
Ingwer, Wasabi, Kikkoman Sojasoße und knusprigen Gemüse.
www.pupp.cz
P Ř I P R AV E N O Š É F K U C H A Ř KO U
VO n C H E F Kö C H I N VO R B E R E I T E T | P R E PA R E D B Y T H E C H E F
nebo
Trhané saláty & Pata Negra
Směs trhaných salátů se sušenou šunkou
z černých prasat, mangem a ořechovou vinaigrette
Polévka
Polévka z mladých fazolek s česnekem,
­zahradní zeleninou a se sýrem parmazán
Hlavní chod
Šafránové risotto s císařskými lusky, zprudka
­pečenými svatojakubskými mušlemi a máslovou
omáčkou se zázvorem a chilli papričkou
Dezert
Domácí toskánské tiramisu
d e u t sc h
Juli
Grandrestaurant
California Tobiko Red - California Sushi
mit einer Fülle aus Lachs, Gurken, Avocado,
Mayon­naise und rotem Kaviar
Cream Cheese - Ura Maki Sushi gefüllt
mit roter Paprika, Gurke, Möhrenstreifen
und Sahnekäse
Kani Nigiri - Nigiri Sushi mit einem Nori Algen
Streifen und Krabbenstäbchen
Avocado Nigiri - Nigiri Sushi mit köstlicher
Avocado, zusammengehalten mit einem dünnen
Nori Algenband
Teka Maki - Maki Sushi mit schmackhaftem
dunklem Thunfisch
Asupara Maki - Maki Sushi mit ganzen Baby
Spargelsprossen
Hotate Sashimi - St. Jakobsmuschel
Ebi Sashimi - Garnele
ted with pickled ginger, wasabi, and Soya sauce
Kikkoman and crisp vegetables.
Suppe
Feine Ingwersuppe mit Tartare aus thailändischer Mango und gebratenem pazifischen Lachs
auf Zitronengras
Soup
Fine ginger soup with tartar from Thai mango,
baked Pacific salmon and lemon grass
Hauptgericht
Rindersteak Teriyaki serviert mit Soba Nudeln,
Wok Gemüse und geröstetem weißem Sesam
Dessert
Kokospfannkuchen mit gegrillter Ananas
und Mangosoße
EN G L I S H
Grandrestaurant
Sushi & Sashimi - Specialties
from the Country of the Rising Sun
The tradition of cooking these low-fat specialties
with lots of elements beneficial to health goes
back to the 7th century. Japanese cuisine has given the world an inexhaustible number of variant
of sushi and sashimi in the course of centuries. In
June we will prepare their selection complemen-
www.pupp.cz
California Tobiko Red - Californian sushi
with a filling from salmon, cucumber, avocado,
mayonnaise and red caviar
Cream Cheese - ura maki sushi filled with red
peppers, cucumber, strips of carrots and cream
cheese
Kani Nigiri - nigiri sushi with a strip of nori
seaweed and a crab stick
Avocado Nigiri - nigiri sushi with delicious
avocado, joined with a thin strip of nori seaweed
Teka Maki - maki sushi with delicious dark tuna
Asupara Maki - maki sushi with shoots of baby
asparagus
Hotate Sashimi - St. James´s mussels
Ebi Sashimi - a shrimp
Main course
Beef steak teriyaki served with soba noodles,
wok vegetables and roasted sesame seeds
Dessert
Coconut pancakes with grilled pineapple
and mango sauce
Ein Unwiederholbarer delikater
Geschmack knuspriger Salate und
ein Spaziergang durch die Toskana
Kalte Salate
Toskanisches gegrilltes Gemüse mit getrockneten
Tomaten und Knoblauch mariniert im Extra
Virgine Olivenöl und Aceto balsamico.
oder
Zupfsalate & Pata Negra
Eine Mischung von Zupfsalaten mit getrocknetem Schinken von schwarzen Schweinen, Mango
und Nussvinaigrette
Suppe
Suppe aus jungen Bohnen mit Knoblauch,
Gartengemüse und mit Parmesankäse
Hauptgericht
Safranrisotto mit Kaiserschote, rasch gebratene
St. Jakobsmuscheln und Buttersoße mit Ingwer
und Chillipaprika
Dessert
Hausgemachter toskanischer Tiramisu
Červenec
Grandrestaurant
Neopakovatelná delikátní chuť
křupavých salátů a procházka
po Toskánsku
Studené saláty
Toskánská grilovaná zelenina se sušenými
­tomaty a česnekem, marinovaná v olivovém oleji
Extra Virgine a acetu balsamicu
9
P Ř I P R AV E N O Š É F K U C H A Ř KO U
VO n C H E F Kö C H I N VO R B E R E I T E T | P R E PA R E D B Y T H E C H E F
Hauptgericht
Gegrillter Thunfisch aus dem Indischen
Ozean mit lauwarmen Hummerstücken, gebratenen Äpfeln, Frühlingszwiebel und pikanter Soße
aus frischen Preiselbeeren, Himbeeren
und Chillipaprikas
oder
Seezander konfiniert mit Knoblauchflocken
und frischen Kräutern, mit Gemüse Kuskus
und karamellisierter Frühlingskarotte
Dessert
Eine Torte aus Kokosalaska mit Valrhona
Manjari Schokolade vollendet
mit Himbeersorbett und frischen Himbeeren
EN G L I S H
EN G L I S H
July
Grandrestaurant
The Unrepeatable Delicious Taste of
Crisp Lettuces and a Walk in Tuscany
Cold salads
Tuscan grilled vegetables with dried tomatoes
and garlic marinated in olive oil Extra Virgin
and aceto balsamico
or
vlažného humra, pečenými jablky, jarní naťovou
cibulkou a pikantní omáčkou z čerstvých
brusinek, malin a chilli papriček
nebo
Jezerní candát konfinovaný česnekovými lupínky a čerstvými bylinkami, se zeleninovým kuskusem a karamelizovanou jarní karotkou
Dezert
Dortík z kokosové alasky s čokoládou
Valrhona Manjari doplněný malinovým sorbetem
a čerstvými malinami
d e u t sc h
Torn lettuces & Pata Negra
A mixture of torn lettuces with dried ham
from black pigs, mango and nut vinaigrette
August
Soup
Soup from young beans with garlic, garden
vegetables and Parmesan cheese
Perlen aus den Weltozeanen, tschechischen Flüssen und Bächen
Main course
Saffron risotto with imperial beans, baked
St. James s mussels, butter sauce with ginger
and chilli peppers
Grandrestaurant
Kalte Vorspeise
Duett aus geräuchertem Aal - fein geräucherter Aal mit Sellerie-Apfelsalat und samt glatt
Parfait aus Aal mit lauwarmen Sahnechips
August
Grandrestaurant
Pearls from the Oceans of the World
and Czech Rivers and Brooks
Cold starter
Duet from smoked eel - gently smoked eel with
a salad from celery and apples and velvety smooth
parfait from eel with lukewarm cream potatoes
Main course
Grilled tuna from the Indian Ocean with pieces
of warm lobster, baked apples, spring onions
and savoury sauce from fresh cranberries,
raspberries and chilli peppers
or
Lake zander with chips of garlic and fresh herbs,
vegetable couscous and caramelized spring carrots
Dessert
Cake from coconut alaska with chocolate
Valrhona Manjari complemented with raspberry
sorbet and fresh raspberries
Dessert
Home-made Tuscan tiramisu
Srpen
Grandrestaurant
Perly ze světových oceánů, českých řek a potoků
Studený předkrm
Duet z uzeného úhoře - jemně uzený úhoř
s celerovo-jablečným salátem a sametově
hladké parfait z úhoře s vlažnými
smetanovými brambůrkami
Hlavní chod
Grilovaný tuňák z indického oceánu s kousky
10
www.pupp.cz
G R A N D H O T E L P U P P D O P O RU Č U J E
W I R E M P F E H L E N | W E R E C O MM E N D
Letní terasa
Becher‘s Bar
Rendez-vous
Palmen und Blumen und wie auf der Hand hat
man den Festsaal, in Sicht das Kaiserbad und die
grünen Hänge der Kurwälder. Die Terrasse ist ein
idealer Ort, wo man einen guten Kaffee, oder einen einmaligen Ronnefeldt – Tee, inklusive der
erfrischenden Eistees, auskosten kann. Man kann
ein Glas Wein, Bier oder ausgezeichneten Whiskys
bestellen. Bestimmt kosten Sie einen der zweihundert Mischgetränke. Lassen Sie sich die Spezialitäten
unserer Meister Köche empfehlen und Sie können
sich auch verwöhnen lassen: mit süßen Desserts
und Eisvariationen. Wir wünschen Ihnen ein
schönes Wetter, guten Appetit und zum Wohl!
Léto láká ven a letní terasa na prostranství u Becher‘s
Bar Rendez-vous nabízí nádhernou alternativu k jedinečným interiérům restaurací Grandhotelu Pupp.
Sedíte pod slunečníky mezi palmami a květinami
a jako na dlani máte Slavnostní sál, na dohled
Císařské lázně a zelené svahy lázeňských lesů.
Terasa je ideální volbou k posezení nad dobrou kávou, nebo k popíjení výjimečných čajů Ronnefeldt
- včetně osvěžujících ledových. Můžete si objednat
sklenku vína, piva nebo výbornou whisky. Rozhodně
vyzkoušejte některý z dvou set druhů míchaných
nápojů. Nechte si doporučit speciality našich mistrů
kuchařů a můžete se i rozmazlovat: sladkými dezerty
a zmrzlinovými variacemi. Přejeme Vám příjemné
povětří, dobrou chuť a na zdraví!
Nejoblíbenější sendvič
Pupp Club sendvič ze světlého a tmavého
tramezzína s čerstvou zeleninou a smaženými
bramborovými lupínky
Das beliebteste Sandwich
Pupp Club-Sandwich aus hellem und dunklem
Tramezzini-Brot mit frischem Gemüse
und gerösteten Kartoffelchips
Von den Hauptspeisen ist zu empfehlen
Gegrillter Butterdorsch Butterfisch
mit Spinatrolle mit Ricotta, Walnüssen
und gerösteten jungen Kartoffeln
Und zum Schluss eine Erfrischung
Zitronensorbet mit Campari orange
und Karambolaschnitten
EN G L I S H
The Summer Terrace of the
Becher´s Bar Rendez-vous
Die Sommerterrasse
der Becher‘s Bar Rendez-vous
People want to spend their time out in summer
and the Becher´s Bar Rendez-vous summer terrace offers a wonderful alternative to the splendid
interiors of the restaurants in the Grandhotel
Pupp. You can sit under sunshades among palms
and flowers; have the Festive Hall in full view and
the Imperial Spa Building with the green hillsides of
spa woods within sight. The terrace is an ideal
choice – you can sit over a cup of good coffee or
drink some of delicious Ronnefeldt teas – including
the refreshing ice tea. You can order a glass of wine,
beer of excellent whisky. And you definitely have to
try some of two hundred sorts of mixed drinks.
Allow us to recommend our master cooks´specialties
to you and you can also pamper yourself: with
sweet desserts and ice-cream variations. We wish
you good weather, bon appetite and – cheers!
Der Sommer lockt nach draußen und die
Sommerterrasse vor der Becher‘s Bar Rendez-vous
bietet wunderschöne Alternative zu den einmaligen
Innenräumen der Grandhotel Pupp Restaurants.
Man sitzt unter den Sonnenschirmen zwischen
The most popular sandwich
Pupp Club tramezzino sandwich - white
and brown tramezzini with fresh vegetables
and roasted potato chips
Z hlavních jídel doporučujeme
Grilovaná máslová treska butterfish se špenátovým komínkem s ricottou, s vlašskými ořechy
a opečenými mladými bramborami
A na závěr osvěžení
Citrónový sorbet s Campari orange a plátky karamboly
d e u t sc h
www.pupp.cz
Of main meals we recommend
Grilled butter codfish butterfish with spinach stack
with ricotta, walnuts and roasted young potatoes
And finally some refreshment
Lemon sorbet with Campari orange
and carambola slices
Vaše volba? / Ihre Wahl? / Your Choice?
Big Fighter
(becherovka, lemon juice, tonic, orange juice)
Red Moon
(becherovka, black currant juice, soda water)
Screwdriver
(vodka, orange juice)
Garibaldi
(campari, orange juice)
Piña Colada
(white rum, dark rum, coco syrup,
pineapple juice, cream)
High Society
(gin, peach liqueur, campari, grapefruit juice)
Komfort, který si zasloužíte… myslíme na Vás
Komfort, den Sie verdienen… wir denken an Sie
Comfort You Deserve … We Think of You
11
N A B Í D KY
ANGEBOTE | OFFERS
Letní romantika
V letních měsících Vás zveme vychutnat si romantické chvíle
ve dvou v Grandhotelu Pupp.
■ Třídenní pobyt
❙ 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetové nabídky
❙ 1x romantická večeře při svíčkách sestavená dle doporučení
paní šéfkuchařky Vlaďky Příhodové
❙ 1x projížďka kočárem jarem provoněnými Karlovými Vary
❙ 1x piknikový koš pro Vaše odpoledne
❙ volný vstup do hotelového relaxačního centra
(sauna, pára, whirlpool, fit-centrum)
❙ volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu
Dále doporučujeme návštěvu Becher´s Baru s živou hudbou
a příjemný odpočinek v solné jeskyni v místních lázních.
Romantik im SOMMER
SUMMER ROMANCE
In summer we invite you to savor romantic moments
in two in the Grandhotel Pupp.
■ Three day stay
❙ 2x accommodation with a rich buffet breakfast
❙ 1x romantic candlelight dinner prepared
by our chef Mrs. Vlaďka Příhodová
❙ 1x carriage ride through spring scented Karlovy Vary
❙ 1x picnic basket for your afternoon
❙ free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool, fit-centre)
❙ free entry into the Pupp Casino Club
We also recommend you to visit our Becher´s Bar with live music
and to relax in salt cave in Elizabeth Baths.
Im Sommer laden wir Sie zum romantischen Verweilen
zu zweit ins Grandhotel Pupp ein.
■ Aufenthalt drei tage
❙ 2x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet
❙ 1x romantisches Abendessen beim Kerzenlicht, von unserer
❙
❙
❙
❙
Chefköchin Vlaďka Příhodová zusammengestellt
1x Kutschenfahrt durch duftendes Karlsbad vom Frühling
1x Picknickkorb für Ihren Nachmittag
freier Eintritt ins Hotelrelaxzentrum
(Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum)
freier Eintritt in den Pupp Casino Club
Weiter empfehlen wir Ihnen Besuch der Becher´s Bar mit Livemusik
und eine angenehme Entspannung in der Salzhöhle im Elisabethbad.
12
Ceník / Preisliste / Price list (EUR)
Grandhotel Pupp
***** de Luxe
**** First Class
DR / PP 278
DR / PP 244
Junior Suite / PP
328
AP / PP
304
Premiere Suite / PP
358
AP / PP
398
PP - na osobu / pro Person / per person
DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room
AP - apartmá / Appartement / apartment
www.pupp.cz
N A B Í D KY
ANGEBOTE | OFFERS
* -10 % v srpnu I im August I in August
OASE FÜR GOLFER
APRIL-OKTOBER
Die Golfplätze in der Karlsbader Region sind eng verbunden mit einer ereignisträchtigen
Vergangenheit und Tradition des Golfsports. Zugleich bieten sie ein gutes Spiel
und eine angenehme Art der Entspannung in herrlicher Umgebung.
■ AUFENTHALT DREI TAGE
❙ 2x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet
❙ Golfgeschenk
❙ 1x 3-Gang-Menü im Golf Restaurant oder in einem unserer Hotelrestaurants
❙ 1x Green Fee (nach aktueller Möglichkeit)
❙ freier Eintritt ins Pupp Relax Zentrum im Golfklub Golf Resort Karlsbad (Dampfbad, Whirlpool)
❙ Late-Check-out (nach aktueller Möglichkeit)
❙ freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum)
❙ freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club
■ AUFENTHALT FÜNF TAGE (UNTER DER WOCHE)
Oáza
pro golfisty
❙ 4x Übernachtung mit reichhaltigem Frühstücksbüffet
❙ Golfgeschenk
❙ 1x 3-Gang-Menü im Golf Restaurant oder in einem unserer Hotelrestaurants
❙ 1x Abendessen in der Becher’s Bar mit Live-Musik
❙ 3x Green Fee (nach aktueller Möglichkeit)
❙ freier Eintritt ins Pupp Relax Zentrum im Golfklub Golf Resort Karlsbad (Dampfbad, Whirlpool)
❙ Late-Check-out (nach aktueller Möglichkeit)
❙ freier Eintritt in das hoteleigene Relaxzentrum (Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Fitnessraum)
❙ freier Eintritt in den hoteleigenen Pupp Casino Club
GOLFER’S OASIS
DUBEN-ŘÍJEN
Golfová hřiště v Karlovarském kraji jsou spjata s významnou minulostí a tradicemi golfového
sportu. Zároveň nabízejí dobrou hru a příjemnou relaxaci v nádherném přírodním prostředí.
■ Třídenní pobyt
❙ 2x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu
❙ golfový dárek
❙ 1x menu o třech chodech v Golf Restaurantu nebo v jedné z hotelových restaurací
❙ 1x green fee (dle aktuální možnosti)
❙ volný vstup do Pupp Relax Centra v golfovém klubu Golf Resortu Karlovy Vary (parní lázeň, whirlpool)
❙ pozdní odjezd (dle aktuální možnosti)
❙ volný vstup do hotelového relaxačního centra (sauna, parní lázeň, whirlpool, fit-centrum)
❙ volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu
■ Pětidenní pobyt (v týdnu)
❙ 4x ubytování s bohatou snídaní formou bufetu
❙ golfový dárek
❙ 1x menu o třech chodech v Golf Restaurantu nebo v jedné z hotelových restaurací
❙ 1x večeře v Becher’s Baru s živou hudbou
❙ 3x green fee (dle aktuální možnosti)
❙ volný vstup do Pupp Relax Centra v golfovém klubu Golf Resortu Karlovy Vary
(parní lázeň, whirlpool)
❙ pozdní odjezd (dle aktuální možnosti)
❙ volný vstup do hotelového relaxačního centra (sauna, parní lázeň, ­whirlpool, fit-centrum)
❙ volný vstup do hotelového Pupp Casino Clubu
APRIL-OCTOBER
Golf courses in the Karlovy Vary region are connected to significant past and traditions
of the golf sport. At the same time they provide good golf game and pleasant relaxation
in wonderful natural surrounding.
■ THREE DAY STAY
❙ 2x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast
❙ golf present
❙ 1x 3-course meal at Golf Restaurant or in one of the hotel restaurants
❙ 1x green fee at available golf course
❙ free admission to the Pupp Relax Centre in the golf club Golf Resort Karlovy Vary (steam bath, whirlpool)
❙ late check-out (subject to availability)
❙ free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool and fit-centre)
❙ free entry into the hotel Pupp Casino Club
■ FIVE DAY STAY (DURING THE WEEK)
❙ 4x accommodation with rich hot-buffet-style breakfast
❙ golf present
❙ 1x 3-course meal at Golf Restaurant or in one of the hotel restaurants
❙ 1x dinner in Becher’s Bar with live music
❙ 3x green fee at available golf course
❙ free admission to the Pupp Relax Centre in the golf club Golf Resort Karlovy Vary (steam
bath, whirlpool)
❙ late check-out (subject to availability)
❙ free use of hotel relax centre (sauna, steam bath, whirlpool and fit-centre)
❙ free entry into the hotel Pupp Casino Club
Ceník / Preisliste / Price list (EUR)
počet nocí / Nächtezahl / nights
Grandhotel Pupp
2
4
***** de Luxe
2
4
**** First Class
DR / PP 302 / *272 528 / *475
DR / PP 264 / *238 476 / *428
SR / PP 416 / *374 688 / *619
SR / PP 358 / *322 608 / *547
Junior Suite / PP
352 / *317 628 / *565
PP - na osobu / pro Person / per person
DR - dvoulůžkový pokoj / Doppelzimmer / double room
SR - jednolůžkový pokoj / Einzelzimmer / single room
www.pupp.cz
13
UDÁLOSTI
EREIGNISSE | EVENTS
FOOD FESTIVAL
KARLOVY VARY 2010
d e u t sc h
Food Festival Karlsbad 2010
Velmi populární festival přivítalo v průběhu prvomájového odpoledne prostranství před hotelem
Thermal. V letošním roce již podruhé prezentovaly
své gastronomické speciality hotelové i nezávislé
restaurace karlovarského regionu. Ve stánku
Grandhotelu Pupp mohli návštěvníci ochutnat
dezerty a kávy z nabídky Café Pupp, za koktejlovým barem míchali barmani Becher´s Baru desítky koktejlů a kuchaři přímo před očima hostů připravovali šťavnaté tortilly. Studenti střediska praktického vyučování při Grandhotelu Pupp se rozhodli představit tradiční českou svíčkovou omáčku v pojetí „Není svíčková jako svíčková“.
Všechny nabízené speciality se setkaly s velkým
zájmem hostů, o čemž svědčí téměř 3 000 prodaných degustačních porcí. Speciální akcí letošního
ročníku Food Festivalu Karlovy Vary bylo národní finále Czech Food Cupu 2010 - soutěže pro
restaurace sdružené v projektu Czech Specials.
Pro finálové kolo byla vybrána jako soutěžní
chod rajská omáčka. V souboji chutí, vůní a kulinářských fines zvítězila ta z Orea Hotelu Bílý
Hořec v Harrachově. Podle výroku porotců vaří
nejlepší rajskou omáčku v České republice právě
v Krkonoších. Vrcholem festivalu byl pokus o zápis do české edice Guinessovy knihy rekordů
s největším počtem číšníků na jednom místě a následně již tradiční běh inspirovaný známým českým filmem „Vrchní, prchni“. Číšníků se sešlo na
čtyři desítky. Pokud jste si nechali letošní ročník
Food Festivalu Karlovy Vary ujít, rozhodně si nezapomeňte poznamenat datum 1. května 2011,
kdy se bude konat jeho třetí ročník.
14
Unter den Besuchern sehr beliebtes Festival begrüßte während des ersten Mainachmittags der
Platz vor dem Hotel Thermal. In diesem Jahr
stellten bereits zum zweiten Mal ihre gastronomi­
schen Spezialitäten die Hotelrestaurants sowie die
selbstständigen Restaurants der Karlsbader Region
vor. Im Stand von Grandhotel Pupp konnten die
Besucher Desserts und Kaffees aus dem Angebot
vom Café Pupp probieren, hinter der Cocktailbar
mischten die Barkeeper der Becher´s Bar
Dutzende Cocktails und die Köche bereiteten direkt vor den Augen der Gäste saftige Tortillas. Die
Studenten des Zentrums für den praktischen
Unterricht im Grandhotel Pupp entschlossen sich
die traditionelle tschechische Lendenbratensoße
in der Auffassung „Es ist nicht Lendenbraten wie
Lendenbraten“ vorzustellen. Alle angebotenen
Spezialitäten trafen auf großes Interesse der Gäste,
worüber fast 3.000 verkaufte Degustations­por­
tionen zeugen. Eine Sonderveranstaltung des
dies­jährigen Jahrgangs des Food Festivals Karlsbad
war das nationale Finale vom Czech Food Cup
2010 – eines Wettbewerbs für die Restaurants, die
im Projekt Czech Specials tätig sind. Für die
Finalrunde wurde als das Wettbewerbsgericht die
Tomatensoße ausgewählt. Im Wettkampf der
Geschmäcke, Düfte und kulinarischen Finessen
gewann die aus dem Orea Hotel Bílý Hořec in
Harrachov. Laut der Aussage der Jury kocht man
die beste Tomatensoße in der Tschechischen
Republik gerade im Riesengebirge. Der Höhepunkt
des Festivals war Versuch um den Eintrag ins
­tschechische Guiness Buch der Rekorde mit der
höchsten Anzahl der Kellner auf einer Stelle und
danach der bereits traditionelle Lauf inspiriert
durch den bekannten tschechischen Film „Vrchní,
prchni“ („Lauf Ober lauf!“). Die Kellner kamen
an die vierzig zusammen. Falls Sie sich den dies­
jährigen Jahrgang des Food Festivals Karlsbad
entgehen ließen, vergessen Sie sich bestimmt
nicht das Datum 1. Mai 2011 zu notieren, wann
sein dritter Jahrgang stattfinden wird.
EN G L I S H
Food Festival Karlovy Vary 2010
The space in front of the Thermal Hotel welcomed the popular festival on the first May afternoon. Hotel and independent restaurants of the
Karlovy Vary region have already presented their
gastronomic specialties for the second time this
year. Visitors could taste desserts and coffee from
the offer of the Café Pupp here, barmen of the
Becher´s Bar mixed tens of cocktails and cooks
prepared delicious tortillas before the guests´very
eyes. Students from the centre of practical training
of the Grandhotel Pupp decided to present the
traditional Czech cream sauce in the style ”There
is a cream sauce and a cream sauce”. Guests
showed a lot of interest in all offered specialties
and almost 3,000 sold tasting portions proved it.
A special event of this year’s Food Festival Karlovy
Vary was the national finals of the Czech Food
Cup 2010 – a competition associated in the project Czech Specials. Tomato sauce was chosen as
a competition course in the final round. The
competition of tastes, smells and culinary tricks
was won by the sauce cooked in the Orea Hotel
Bílý Hořec in Harrachov. The best tomato sauce
is cooked just in the Giant Mountains by the verdict of the jury. The top of the festival was an attempt at an entry in the Czech edition of the
Guinness Book of Records with the highest number of waiters in one place and a traditional run
inspired by the famous Czech film ”Run Away,
Waiter”. Almost forty waiters met here. If you
missed this year’s Food Festival Karlovy Vary, do
not definitely forget to write down the date of 1st
May 2011 where its third year will be held.
www.pupp.cz
H O T E L F I L M OV Ý C H H V Ě Z D
H O T E L D E R F I L M S TA R S | T H E H O T E L O F T H E M OV I E S TA R S
René
ZELLWEGER
Držitelka Oscara a představitelka Bridget Jonesové přijela do Karlových Varů na pozvání Mezinárodního filmového festivalu v roce 2007. Mezi fanoušky a fotografy vzbudila slavná americká herečka velkou pozornost
hned v úvodu filmové přehlídky. Její návštěvu totiž
provázela drobná komplikace - zavazadla filmové hvězdy se opozdila. Nabídku prezidenta festivalu Jiřího
Bartošky, že jí zakoupí v luxusním obchodě nové šaty,
s díky odmítla. Renée Zellweger uvedla v civilních šatech životopisný snímek o autorce dětských knížek Miss
Potter (2006), v němž strhujícím způsobem ztvárnila
titulní hrdinku, autorku oblíbených knih pro děti z přelomu 19. a 20. století. Rovněž cenu za mimořádný
umělecký přínos světové kinematografii předala legendě českého animovaného filmu Břetislavu Pojarovi
v tričku a džínách. Nic to neubralo na jejím půvabu.
V Grandhotelu Pupp se dlouho nezdržela, ale
v Císařském apartmá přijala nabídku na odpočinek
a občerstvení. „Slavnou herečku jsme s kolegou potkali
ve služební části hotelu, kde bloudila mezi kancelářemi.
Na dotaz, jak jí můžeme pomoci, nám pošeptala, že
hledá východ. Pochopili jsme, že se chce vyhnout fotografům a ukázali jí východ pro zaměstnance,“ vzpomíná
Květa Koubková. Celosvětovou popularitu zajistila
Renée Zellweger role zakomplexované slečny v komedii Deník Bridget Jonesové včetně volného pokračování. Šíři svého hereckého talentu prokázala např. v romantickém velkofilmu z doby americké občanské války
Návrat do Cold Mountain. Za roli svérázné Ruby získala nejen svůj třetí Zlatý glóbus, ale především svého
prvního Oscara. Mimořádně úspěšné role si zahrála
i ve filmech Jerry Maguire (1996), Sestřička Betty
(1999) a v muzikálu Chicago (2002).
S obrovskou vděčností za všechnu ochotu
Renée Zellweger
Vážená paní Pfeffer-Ferklová,
děkuji za ohleduplnost, za vlídné a milé zacházení!
Za vřelé přivítání!
Brzy nashledanou!
Vaše Renée
d e u t sc h
Die Oscarpreisträgerin und die Darstellerin von
Bridget Jones wurde nach Karlsbad vom
Internationalen Filmfestival im Jahre 2007 eingeladen. Unter den Fans und den Fotografen weckte die
berühmte amerikanische Schauspielerin großes
Aufsehen gleich zu Beginn der Filmschau. Ihren
Besuch begleitete nämlich eine kleine Komplikation
www.pupp.cz
- das Gepäck der Filmstar verspätete sich. Das
Angebot vom Festivalpräsidenten Jiří Bartoška, ihr
im Luxusgeschäft ein neues Kleid zu kaufen, lehnte
sie mit Dank ab. Renée Zellweger führte in
Zivilkleidung den biografischen Film über die
Kinderbuchautorin Miss Potter (2006) an, in dem
sie mit hinreisender Art die Hauptrolle darstellte, die
Autorin der beliebten Kinderbücher um die Wende
des 19. und 20. Jahrhunderts. Ebenso den Preis für
den außergewöhnlichen künstlerischen Beitrag der
Weltkinematografie übergab sie der Legende des tschechischen animierten Films Břetislav Pojar im TShirt und Jeans. Trotzdem nahm es nichts an ihrer
Attraktivität. Im Grandhotel Pupp hielt sie sich nicht
lange auf, aber im kaiserlichen Appartement nahm
sie das Angebot an Erholung und Erfrischung an.
„Die berühmte Schauspielerin traf ich mit meinem
Kollegen im Betriebsteil des Hotels, wo sie zwischen
den Büros irrte. Auf die Frage, wie man ihr helfen
kann, flüsterte sie uns zu, dass sie den Ausgang
sucht. Uns wurde klar, dass sie den Fotografen entgehen wollte und wir zeigten ihr den Ausgang für die
Angestellten,“ erinnert sich Květa Koubková.
Weltweite Popularität sicherte Renée Zellweger die
Rolle eines kleinmütigen Fräuleins in der Komödie
Schokolade zum Frühstück (Bridget Jones´s Diary)
und der freien Fortsetzung. Die Breite ihres schauspielerischen Talents bewies sie z. B. in dem romantischen Blockbuster aus der Zeit des amerikanischen
Bürger­krieges Unterwegs nach Cold Mountain. Für
die Rolle der eigenartigen Ruby erhielt sie nicht nur
ihren dritten Goldenen Globus, sondern vor allem
ihren ersten Oscar. Außergewöhnlich erfolgreiche
Rollen spielte sie auch in den Filmen Jerry Maguire
- Spiel des Lebens (1996), Nurse Betty (1999) und
im Musical Chicago (2002).
Mit großer Dankbarkeit für das Entgegenkommen
Renée Zellweger
Geehrte Frau Pfeffer-Ferklová,
ich bedanke mich für die Rücksicht, für die
freundliche und nette Behandlung!
Für das herzliche Willkommen!
Bald auf Wiedersehen!
Ihre Renée
EN G L I S H
The Oscar winner and actress Bridget Jones came to
Karlovy Vary by invitation of the International Film
Festival in 2007. She arose much attention among fans
and photographers right at the beginning of the festival.
Her visit was accompanied by a little complication - the
luggage of the film star got delayed. However, she refused the offer of the president of the festival to buy her
a new dress in a luxury shop. Renée Zellweger presented the biographical film about the authoress of books
for children Miss Potter (2006) in civilian. She played
the main part in the film - the writer of popular books
for children from the turn of the 19th and 20th centuries - in a breathtaking way. And she also presented
a prize for an exceptional contribution to the world of
cinematography to the legend of Czech animated film
Břetislav Pojar - in a T-shirt and jeans. It did not reduce
her beauty. She did not stay in the Grandhotel Pupp for
a long time but she accepted the offer of refreshment
and some rest in the Imperial Suite. ”I and my colleague met the famous actress in the hotel operation part
where she was trying to find her way among offices.
Being asked how we could help her, she whispered she
was looking for an exit. We understood she wanted to
avoid photographers and we showed her the exit for the
staff,” Květa Koubková reminisces. Renée Zellweger
gained worldwide fame thanks to the part of a young
lady full of complexes in the comedy Bridget Jones’s
Diary including its free continuation. She proved the
scope of her talent in films like the romantic big-budget
film from the time of the American Civil War the Return
to Cold Mountain. She was not only awarded her third
Golden Globe for the part of peculiar Ruby, but she also
obtained her first Oscar for it. She also played exceptionally successful parts in the films Jerry Maguire (1996),
Sister Betty (1999) and the musical Chicago (2002).
With huge gratitude for all the helpfulness
Renée Zellweger
Ms. Pfeffer-Ferklová,
sending gratitude for the thoughtful gestures, the treats!
The warm welcome!
See you again soon!
Warmly yours, Renée
15
L Á Z E Ň S K É P RO C E D U RY V H O T E L U
K U R B E H A N D L U N G E N I M H O T E L | S PA T R E AT M E N T S I N T H E H O T E L
Lázeňské centrum
PUPP ROYAL SPA
Od 7. června 2010 začne v Grandhotelu Pupp
poskytovat své balneologické služby lázeňské
centrum Pupp Royal Spa. Tým vynikajících lékařů a zkušeného odborného personálu zde bude
poskytovat jak klasickou lázeňskou léčbu, tak
relaxační programy, léčebné rehabilitace,
střevní výplachy a fyzioterapii.
Představujeme odborné lékaře
Pupp Royal Spa:
MUDr. Pavel Bláha,
odborný zástupce lázeňského centra Pupp Royal Spa.
Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, interního lékařství, oprávněn k výkonům
v oblasti myoskeletální medicíny.
MUDr. Petr Myšák,
odborný lékař lázeňského centra Pupp Royal Spa.
Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, chirurgie, oprávněn k výkonům v oblasti
myoskeletální medicíny.
MUDr. Miloš Matouš,
odborný lékař lázeňského centra Pupp Royal Spa.
Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, vnitřního a tělovýchovného lékařství, dlouholetá praxe ve funkční diagnostice, lékařských
prohlídkách a indikacích k rehabilitaci vrcholových sportovců.
MUDr. PaedDr. Mgr. Zuzana Matoušová,
odborná lékařka lázeňského centra Pupp Royal Spa.
Specialista v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, neurologie, v oboru extrapyramidových onemocnění a léčby bolesti, oprávněna k výkonům
v oblasti myoskeletální medicíny.
16
d e u t sc h
EN G L I S H
Kurzentrum PUPP ROYAL SPA
The Spa Centre PUPP ROYAL SPA
Seit dem 7. Juni 2010 bietet im Grandhotel Pupp
seine balneologische Behandlungen das Kur­
zentrum Pupp Royal Spa an. Ein ausgezeichnetes Team von Ärzten und ein erfahrenes Fach­per­
sonal wird hier sowohl die klassische Kur als
auch Erholungsprogramme, Re­ha­bi­li­ta­ti­o­nen,
Darm­spü­lungen und Physiotherapie anbieten.
The spa centre PUPP ROYAL SPA is going to
provide its balneological services in the Grandhotel
Pupp since the 7th June 2010. A team of excellent
doctors and the experienced specialized staff is
going to provide classical spa treatment and
relaxation programmes, testinal irrigation
and physiotherapy here.
Wir stellen die Fachärzte
von Pupp Royal Spa vor:
MUDr. Pavel Bláha,
Fachvertreter vom Kurzentrum Pupp Royal Spa.
Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und
physikalischen Medizin, der Inneren Medizin, berechtigt zu Leistungen im Bereich der myoskeletalen Medizin.
MUDr. Petr Myšák,
Facharzt vom Kurzentrum Pupp Royal Spa.
Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und
Physikalischen Medizin und der Chirurgie, berechtigt zu Leistungen im Bereich der myoskeletalen Medizin.
MUDr. Miloš Matouš,
Facharzt vom Kurzentrum Pupp Royal Spa.
Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und Phy­
sikalischen Medizin, der Inneren und Sport­medizin,
langjährige Erfahrung in der Funktions­dia­g­nostik,
den ärztlichen Unter­su­chun­gen und den Indi­
kationen zur Rehabilitation der Leistungs­sportler.
MUDr. PaedDr. Mgr. Zuzana Matoušová,
Fachärztin vom Kurzentrum Pupp Royal Spa.
Spezialist im Bereich der Rehabilitations- und
Physikalischen Medizin, der Neurologie, im
Bereich der extrapyramidalen Erkrankungen und
der Heilung von Schmerzen, berechtigt zu
Leistungen im Bereich der myoskeletalen Medizin.
We would like to introduce the specialists
from Pupp Royal Spa to you:
MUDr. Pavel Bláha,
the deputy specialist of the spa centre Pupp Royal Spa.
A specialist in rehabilitation and physical medicine, internal medicine, qualified to interventions in
the field of myoskeletal medicine.
MUDr. Petr Myšák,
a specialist of the spa centre Pupp Royal Spa.
A specialist in rehabilitation and physical medicine, surgery, qualified to interventions in the field
of myoskeletal medicine.
MUDr. Miloš Matouš,
a specialist of the spa centre Pupp Royal Spa.
A specialist in rehabilitation and physical medicine, internal medicine and medicine of physical
education with a long practice in functional diagnostics, medical examinations and indications of
top sportsmen’s rehabilitation.
MUDr. PaeDr. Zuzana Matoušová,
a specialist of the spa centre Pupp Royal Spa.
A specialist in rehabilitation and physical medicine, neurology, in the field of extrapyramidal diseases and treatment of pain, qualified to interven­
tions in the field of myoskeletal medicine.
www.pupp.cz
L Á Z E Ň S K É P RO C E D U RY V H O T E L U
K U R B E H A N D L U N G E N I M H O T E L | S PA T R E AT M E N T S I N T H E H O T E L
NOV
Ě
NEU OTEV
Ř
JUS ERÖFF ENO
TO
NET
PENED
System für die Pneuakupunktur und
die kosmetische Verwendung von CO2 Gas
Ein Gerät der neuen Generation für die An­wen­
dung der Gasinjektionen, das die Schmerzzustände
des Bewegungsapparates beseitigt, dermatologische, Regenerations- und Anti-Cellulitis-Pro­ble­me.
EN G L I S H
Apart from the latest technology for classical spa
treatment, the spa centre PUPP ROYAL SPA
also offers apparatuses which are unique in many
respects, they have their ”premiere” just here. It is
only in PUPP ROYAL SPA where you can make use
of apparatuses which use brand new technologies.
Lázeňské centrum PUPP ROYAL SPA nabízí
vedle nejmodernější techniky pro klasickou lázeňskou léčbu také přístroje v mnoha směrech unikátní.
Jejich použití má premiéru právě zde. Jedině v PUPP
ROYAL SPA tak můžete využít účinků přístrojů pracujících s využitím zcela nových technologií.
Systém pro pneuakupunkturu
a kosmetické použití plynu CO2
Přístroj nové generace pro aplikaci plynových injekcí odstraňující bolestivé stavy pohybového
aparátu, dermatologické, regenerační a anticelulitické problémy.
Aplikátory D-actor a V-actor D-actor je nový typ aplikátoru pro rázovou vlnu,
jednu z nejúčinnějších léčebných metod pro léčbu
bolestivých stavů pohybového aparátu. Jedná se
o zcela novou technologii, který umožňuje snadnější
a účinnější aplikaci.
Novinka V-actor, jež byla výrobcem v květnu poprvé
představen v Kalifornii, nabízí další druh speciální terapie frekvenční vibromasáží s programy pro kosmetiku a wellness, například proti celulitidě. Nový systém
zdvojnásobuje efektivitu nabízených procedur.
d e u t sc h
Applicators D-actor and V-actor
The D-actor is a new type of applicator for the
shockwave, one of the most effective methods in
the treatment of painful conditions of the locomotor system. It is a completely new technology which
enables easier and more effective application.
The novelty V-actor, which its producer presented
for the first time in California in May, offers another sort of frequency vibromassage with programmes for cosmetics and wellness, e.g. for cellulite. The new system doubles the effect of offered procedures.
Das Kurzentrum PUPP ROYAL SPA bietet
neben der modernsten Technik für die klassische
Badekur auch in vielen Richtungen einmalige
Geräte, ihre Verwendung hat die Premiere gerade
hier. Nur im PUPP ROYAL SPA kann man so die
Wirkungen von Geräten nutzen, die mit völlig
neuen Techno­logien arbeiten.
Intelect Advanced
The latest model set of the system Intelect
Advanced offers timeless diagnostics, a wide range of electrotherapeutic streams, EMG – electromyography and ultrasound with multifrequency
ergonomic pre-warmed nozzles. The system has
got a number of international awards.
Die Applikatore D-Actor und V-Actor D-Actor ist ein neuer Typ eines Stoß­wellen­
applikators. Die Stoßwelle ist eine der wirksamsten
Heilmethoden für die Behandlung von Schmerzen
des Bewegungsapparates. Es handelt sich um eine
völlig neue Technologie, die eine ein­fachere und
wirksamere Anwendung ermöglicht. Die Neuheit V-Actor, der von dem Hersteller zum
ersten Mal im Mai in Kalifornien vorgestellt wurde, bietet eine weitere Art der Sondertherapie
durch eine Frequenzvibromassage mit Programmen
für die Kosmetik und Wellness, zum Beispiel gegen Cellulitis. Das neue System verdoppelt die
Effi­zienz der angebotenen Anwendungen.
Laser Module
A unit for the application of laser therapy includes
a laser shower which covers bigger space and
whose effectiveness is better thanks to a higher
number of laser diodes in the applicator.
Intelect Advanced Nejnovější modelová řada systému Intelect
Advanced nabízí nadčasovou diagnostiku, širokou
nabídku elektroléčebných proudů, EMG - elektromyografii a ultrazvuk s multifrekvenčními ergonomicky tvarovanými předehřívanými hlavicemi.
Systém byl oceněn řadou mezinárodních cen. Intelect Advanced Die neueste Modellreihe von Intelect ­Ad­­van­­­­­c­ed
System bietet eine zeitlose Diagnostik, ein brei­tes
Angebot an Elektrotherapie, EMG - Elektro­
myografie und Ultraschall mit ergonomisch geformten vorgewärmten Mehr­frequenz­köpfen. Das
System wurde mit einer Reihe internationalen
Preisen gewürdigt. Laserový modul Jednotka pro aplikaci laserové terapie zahrnuje laserovou sprchu, která má díky vyššímu počtu laserových diod v aplikátoru větší plošný záběr a účinek.
www.pupp.cz
Lasermodul Die Einheit für die Anwendung der Lasertherapie
beinhaltet eine Laserdusche, die dank einer höheren Anzahl von Laserdioden im Applikator eine
größere Flächeneinnahme und Wirkung hat.
A system for pneuacupuncture
and the cosmetic use of CO2
An apparatus of the new generation for the application of injections of gas which remove pains in
the locomotory system, dermatological, regeneration and anti-cellulite problems.
IR
ecepci PUPP ROYAL SPA kontaktujte prosím
na tel. +420 353 109 515, hotelová linka 515.
I Die ROYAL PUPP SPA Rezeption kontaktieren
Sie bitte telefonisch unter +420 353 109 515,
Hoteltelefonleitung 515.
I Please contact reception of PUPP ROYAL SPA
on tel. +420 353 109 515, hotel line 515.
17
HISTORIE
G E S C H I C H T E | H I S T O RY
Kapitoly z historie nejslavnějšího
hotelu v Karlových Varech
Úryvek z připravované knihy Příběh Grandhotelu Pupp historika Stanislava Burachoviče
koncert stála velké peníze, celé čtyři zlaté.
Celkový finanční výnos
famózního večera činil
1017 zlatých, což byl
bezmála průměrný roční
výnos Českého sálu.
Ohlas koncertu byl obrovský, s obdivem o něm
psal jak karlovarský kronikář a starosta Josef
Johann Lenhart, tak i no­
viny po celých Če­chách.
V roce 1829 Kar­lovarští
v Puppov­ském neboli
Dům Boží oko a Český sál v roce 1820, ještě před povodní, rytina Antona Gustava
Anton Gustav, Das Haus Auge Gottes und der Böhmische Saal vor dem Hochwasser, ein Stich aus dem Jahre 1820
Českém sále slavili naroThe God’s Eye House and the Czech Hall in 1820, prior to the flood, an engraving by Anton Gustav
zeniny císaře Františka
muzikální beneficí ve
Velká povodeň roku 1821
prospěch chudých. Ve stejném roce v Českém sále
koncertoval hudbymilovný karlovarský starosta
Puppovský sál a s ním i celé Karlovy Vary byly
Josef Johann Lenhart s Johannem Nepomukem
v roce 1821 velmi poničeny strašlivou povodní,
Hummelem (1778-1837), předním skladatelem
jejíž celkové škody byly vyčísleny na 224 000 zlaa klavíristou své doby, jenž byl posledním žákem
tých. V noci z 9. na 10. září 1821 se prudce rozgeniálního Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho klavodnila říčka Teplá. Největší zkáza města proběhla
vírní umění obdivoval i Goethe, jehož některé
do půlnoci. Devět prodejních butiků v Puppovské
básně byly Hummelem zhudebněny.
aleji bylo strženo vodou a zcela zničeno. Český sál
V roce 1840 zažily Český a Saský sál mimořádně
byl vodou zatopen až do výše horních arkád, celé
bohatou žeň koncertů, což dokládají dobové plakápřízemí sálu bylo neopravitelně zničeno. Zvedly se
ty. 9. července 1840 zahrál v Českém sále houslotu všechny podlahy, okna byla vyražena, zkáza
vý virtuóz W. Hilf. Na jeho produkci zval publikum
postihla též všechna křesla, židle, stoly, kanape,
speciálním článkem v karlovarském oznamovacím
lustry, kulečníkové stoly a zrcadla. Velkou škodu
věstníku známý pražský hudební skladatel Václav
měli Josef Pupp a cukrář Zörkendörfer i na zásoJan Tomášek (1774-1850), přítel českých obrozenbách cukru, čokolády a vanilky, na příborech, náců a Goethův. Dne 10. července 1840 se v Saském
dobí, sklenicích a prádle. Podobně to vypadalo
sále konal klavírní koncert A. Bohrera s jeho geniv Saském sále. Všude plavaly v kalné vodě stoly,
ální jedenáctiletou dcerou Sofií, jež bravurně zahrážidle, křesla a kanapátka. V domě Boží oko sahala
la kompozice od Beethovena, Chopina a Liszta.
voda až nad horní oblouk ostění vchodových dveVstupné činilo dva zlaté. Koncerty v sálech pokraří. Puppovská alej byla neprůchozí, zcela zatopená,
čovaly až do září 1840. Připomeňme, že ve třicáplná bahna a zátopového dřeva. Lípy, které byly
přes sto let chloubou parku, byly těžce poškozeny
a staré stromy začaly pomalu odumírat. V letech
1825-1826 byly pokáceny a nahrazeny mladými
stromky. Všechny jizvy po povodni byly usilovnou
prací vedení a personálu Českého a Saského postupně zahojeny.
Nicolo Paganini
a éra slavných koncertů
Saský sál zažil nejslavnější koncert své bezmála
dvousetleté historie 18. srpna 1828, kdy zde své
houslové mistrovství nadšenému publiku předvedl
sám „Bůh violy“, Ital z Janova, rytíř Nicolo
Paganini (1782-1840), jenž prodléval v Karlových
Varech na léčení. Mistr odehrál koncert, i když jej
trápily velmi silné bolesti zubů. Vstupenka na
18
tých a čtyřicátých letech 19. století v Puppovské
aleji provozovali bratři Tadeáš a Leopold Platzerovi,
místní nožíři, litografové a kartografové, populární
podívanou, jež se jmenovala Cosmorama. Každý
týden ve speciální dřevěné budově ukazovali za
mírné vstupné rozličné, jimi namalované a komentované velkoplošné výjevy významných dobových
událostí a osobností. Jednalo se o jakési ilustrované zprávy ze světa prezentované za pomoci optické
techniky zvané Camera obscura. Tu lze s nadsázkou označit za předchůdce promítání diapozitivů.
S ještě větší nadsázkou můžeme Cosmoramu považovat za předchůdce kina.
d e u t sc h
Großes Hochwasser im Jahre 1821
Ganz Karlsbad, somit auch der Puppsche Saal,
wurde im Jahre 1821 von einem schrecklichen
Hochwasser sehr verwüstet. Die Gesamtschäden
wurden auf 224 000 Gulden festgelegt. In der
Nacht von dem 9. auf den 10. September 1821 trat
das Flüsschen Tepl stark über sein Ufer. Die größte
Stadtverwüstung erfolgte bis Mitternacht. Neun
Verkaufboutiquen in der Puppschen Allee wurden
vom Wasser niedergerissen und völlig zerstört. Der
Böhmische Saal wurde von Wasser bis in die Höhe
der oberen Arkaden überschwemmt, das gesamte
Erdgeschoss wurde gänzlich zerstört. Es hoben sich
hier alle Fußböden, die Fenster wurden ausgeschlagen, vernichtet wurden auch alle Sessel, Stühle,
Tische, Kanapees, Lüster, Billardtische und Spiegel.
Große Schäden hatten Josef Pupp und der Konditor
Zörkendörfer auch an Zucker-, Schokolade- und
Vanillevorräten, an Besteck, Geschirr, Gläser und
Wäsche. Ähnlich sah es im Sächsischen Saal aus.
Überall schwammen im trüben Wasser Tische,
Stühle, Sessel und Sofas. Im Hause Auge Gottes
reichte das Wasser bis über den oberen Bogen der
Eingangstür. Die Puppsche Allee war nicht zugänglich, völlig überschwemmt, voll von Schlamm und
angeschwemmtem Holz. Die Linden, die über
100 Jahre Stolz des Parks waren, wurden stark
beschädigt, die alten Bäume begannen langsam
abzusterben. In den Jahren 1825- 1826, wie bereits
erwähnt, wurden sie gefällt und von jungen
Bäumen ersetzt. Alle Narben nach dem Hochwasser
wurden mit eifriger Arbeit der Führung und des
Personals von dem Böhmischen und Sächsischen
Saal nach und nach verheilt.
Nicolo Paganini und die Ära
der berühmten Konzerte
Mapa bratrů Platzerových z roku 1834
Karte der Gebrüder Platzer aus dem Jahre 1834
The map of the Platzer brothers from 1834
Das berühmteste Konzert seiner beinahe zweihundert Jahre langen Geschichte erlebte der Sächsische
www.pupp.cz
HISTORIE
G E S C H I C H T E | H I S T O RY
Saal am 18. August 1828, als hier seine
Geigenkunst, dem begeisterten Publikum, selbst
der „Geigengott“ vorstellte, der Italiener aus
Genua, Ritter Nicolo Paganini (1782 - 1840), der
in Karlsbad zur Kur weilte. Der Meister konzertier­
te, obwohl ihn sehr starke Zahnschmerzen plagten. Die Eintrittskarte ins Konzert kostete viel
Geld, ganze 4 Gulden. Der gesamte finanzielle
Gewinn des famosen Abends betrug 1 017 Gul­
den, was beinahe der Durch­schnitts­jahres­gewinn
vom Böhmischen Saal war. Die Reaktion auf das
Konzert war riesig, mit Bewunderung schrieben
darüber, sowohl der Karlsbader Chronist und
Bürgermeister Josef Johann Lenhart, als auch die
Zeitungen in ganz Böhmen. Im Jahre 1829 feierten die Karlsbader im Puppschen Saal den
Geburts­tag von Kaiser Franz mit einem Benefiz­
konzert zu Gunsten der Armen. Im gleichen Jahr
konzertierte im Böhmischen Saal der Musik liebende Karlsbader Bürgermeister Josef Johann
Lenhart mit Johann Nepomuk Hummel (17781837), einem vorderen Komponisten und Klavier­
spieler seiner Zeit, den letzten Schüler des genialen Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Klavierkunst
bewunderte auch Goethe, dessen manche Ge­
dich­te von Hummel vertont wurden.
Im Jahre 1840 erlebte der Böhmische und der
Sächsische Saal eine äußerst große Reihe von
Konzerten, was zeitgenössische Plakaten belegen.
Am 9. Juli 1840 spielte im Böhmischen Saal der
Geigenvirtuose W. Hilf. Auf seine Vorstellung lud
das Publikum ein Sonderartikel im Karlsbader
Anzei­geblatt von dem bekannten Prager Musik­
komponisten Václav Jan Tomášek (1774-1850),
dem Freund von Persönlichkeiten der tschechischen nationalen Wiedergeburt und von Goethe,
ein. Am 10. Juli 1840 war im Sächsischen Saal ein
Klavierkonzert von A. Bohrer und seiner begabten
elfjährigen Tochter Sophia, die bravourös
Kompositionen von Beethoven, Chopin und Liszt
spielte. Der Eintritt betrug 2 Gulden. Die Konzerte
gab es in den Sälen bis September 1840.
Erwähnen wir, dass in den dreißiger und vierziger
Jahren des 19. Jahrhunderts in der Puppschen
Allee die Brüder Tobias und Leopold Platzer, die
lokalen Messerschmiede, Lithographen und Karto­
graphen, ein populäres Spektakel, das Cos­mo­rama
hieß, betrieben. Jede Woche zeigten sie in einem
besonderen Holzgebäude für kleinen Eintritt verschiedene, von ihnen gemalte und kommentierte,
großflächige Szenen, von bedeutenden damaligen
Ereignissen und Persönlichkeiten. Es handelte sich
um gewisse illustrierte Nachrichten aus der Welt,
präsentiert mit Hilfe von optischer Technik, genannt Camera obscura. Diese kann man übertrieben als Vorgänger der Projektions­diapositive bezeichnen. Mit noch größerer Über­trei­bung kann
man Cosmorama für einen Kino­vorgänger halten.
EN G L I S H
The Great Flood of 1821
Pupp Hall and the whole town of Carlsbad was
devastated by a dreadful flood in 1821, the total
damages of which were estimated at 224,000
www.pupp.cz
guldens. During the night of 9 Sep­
tember 1821, the Teplá River rapidly overflowed its banks. The town
faced major devastation until midnight. Water completely destroyed
nine shops in the Pupp Alley. Czech
Hall was flooded up to the level of
the upper arcades and the ground
floor was destroyed beyond repair.
All floors were lifted, windows
knocked out, all the armchairs,
chairs, tables, sofas, chandeliers,
billiard tables, and mirrors were
ruined. Immense damages were
incurred by Josef Pupp and confectioner Zörkendörfer to their supČeský sál a další velká povodeň o 70 let později (1891)
plies of sugar, chocolate, and vanilBöhmischer Saal und eine andere grosse Überschwemmung 70 Jahre später (1891)
la as well as to the cutlery, tablewaThe Czech Hall and another big flood 70 years later (1891)
re and linen.
Saxony Hall offered a similar sight.
of Hummel‘s art of playing the piano and a number
Tables, chairs, armchairs, and sofas were floating
of his poems were set to music by the composer. An
everywhere in the foul water. At God’s Eye, water
extraordinarily eventful year for Czech and Saxony
reached to the upper arch of the door jamb. The
Halls was 1840 as evidenced by contemporary
Pupp Alley was impassable. It was completely
concert posters. Violin virtuoso W. Hilf performed
flood­ed and full of mud and floating wood. The
at Czech Hall on 9 July 1840 and Václav Jan
more than 100-year-old lime trees, the pride of the
Tomášek (1774-1850), a renowned composer from
park, were severely damaged and the old trees bePrague who was also a supporter of the Czech
gan to wither away. As noted earlier, the trees had
Revivalists and a friend of Goethe, invited the pubbeen felled in the course of years from 1825 to
lic to the concert in his article published in the
1826 and replaced with young trees. All the flood
Carlsbad Journal. On 10 July 1840, A. Bohrer gave
scars were gradually healed over the years thanks
a piano concert at Saxony Hall with his talented
to the endeavor and hard work of the management
11-year-old daughter who brilliantly played compoand staff of the Czech and Saxony Hall.
sitions by Beethoven, Chopin and Liszt. The tickets
cost two guldens. Concerts continued at both the
halls until September 1840. It should be mentioned
that in the 1830s and 1840s, a popular show called
Nicolo Paganini and the Era
the Cosmorama was given by brothers Tadeáš and
of Famous Concerts
Leopold Platzer, local cutlers, lithographers and
Saxony Hall witnessed one of the most celebrated
cartographers, in the Pupp Alley. Every week, the
concerts in its almost 200-year history on 18 Au­
brothers painted, displayed, and commented varigust 1828, when the ecstatic audience admired the
ous large scenes depicting major contemporary
mastery of the Genoan ”God of the Violin” and
events and personages in a special wooden building
Italian knight, Nicolo Paganini (1728-1840), who
for a reasonable entrance fee. These, in fact, were
was taking the waters in Carlsbad. Maestro Paganini
illustrated news reports from around the world displayed at the concert despite a severe toothache.
played using the optical technique known as the
Tickets to the concert were sold for an unprecedenCamera obscura. With slight exaggeration, the
ted amount of four guldens. The grandiose evening
spectacle may be denoted as the predecessor of
yielded a total of 1,017 guldens, which was equal
slide shows, and with even more exaggeration, as
to the average annual revenue of Czech Hall. The
the predecessor of the cinema.
concert met with wide reception.
Carlsbad chronicler and Mayor, Josef
Johann Lenhart, as well as newspapers
across Bohemia wrote about the concert
with admiration. In 1829, Carlsbad inhabitants celebrated Emperor Franz‘s birthday at the Pupp (aka Czech Hall) by giving a charity concert to benefit the poor. In the same year, the Carlsbad
Mayor, and music lover, Josef Johann
Lenhart gave a concert with Johann
Nepomuk Hummel (1778-1837), a renowned contemporary composer and
pianist, who was the last student of the
Eduard Gurk, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, obraz z roku 1835
musical genius, Wolfgang Amadeus
Eduard Gurk, Die Mühlbrunnkolonnade in Karlsbad, ein Bild aus dem Jahre 1835
Eduard Gurk, The Mill Colonnade in Karlovy Vary, a painting from 1835
Mozart. Goethe was among the admirers
19
K A R L OV Y VA RY - S E T K Á N Í DVO U V Ě K Ů
K A R L S B A D - Z U SA MM E N T R E F F E N VO N Z W E I Z E I TA LT E R N
K A R L OV Y VA RY - A M E E T I N G O F T WO AG E S
GRANDHOTEL PUPP A JEHO OKOLÍ
Grandhotel Pupp patří ke Karlovým Varům jako
šlehačka k vídeňské kávě. Legendární hotel dosud
vyzařuje fluidum zlatého věku habsburské říše.
Jeho kořeny sahají až do let 1701 a 1728, kdy
byli při ohybu Teplé, na konci Nové louky postaveni jeho přímí předchůdci: Saský a Český sál.
V díle průkopníka slávy hotelu, Johanna Georga
Puppa, pokračovalo několik generací potomků.
Po demolici sálů byl postaven nový Grandhotel
Pupp. Na počátku 20. století se na velké modernizaci komplexu podíleli slavní vídenští stavitelé
Fellner a Helmer. Obrázky z ohbí řeky dělí časový
odstup 150 let. Na staré vedutě Eduarda Gurka je
vpravo vidět puppovská alej a památný dům Boží
oko, k němuž přiléhá Český sál. V pozadí na levém břehu stojí altán pivovarské studny. Barokní
budova starého pivovaru je na akvarelu Antona
Drumma z roku 1890. V pozadí je vidět evangelický kostel z roku 1856. Pivovar, dokončený
v roce 1732, ustoupil po 160 letech existence expanzi lázeňství. 6. května 1895 byla na jeho místě
otevřena majestátní budova Císařských lázní, postavená opět podle plánů Fellnera a Helmera.
Hlavními atrakcemi lázní byl Zanderův sál se cvičebními přístroji a luxusní koupelové apartmá pro
císaře Františka Josefa I. V současnosti čekají
Císařské lázně na rekonstrukci.
d e u t sc h
Grandhotel Pupp
und seine Umgebung
Das Grandhotel Pupp gehört zu Karlsbad wie die
Sahne zum Wiener Kaffee. Das legendäre Hotel
strahlt bis heute die Atmosphäre des Goldenen
Zeitalters der Habsburger Monarchie aus. Seine
Wurzeln reichen bis in die Jahre 1701 und 1728, als
am Flussbogen der Tepl, am Ende der Neuen Wiese
seine direkte Vorfahren gebaut wurden: der
Sächsische und der Böhmische Saal. Das Werk des
Wegbereiters vom Hotelruhm, Johann Georg Pupps,
Akvarel Antona Drumma / Ein Aquarell von Anton Drumm
/ Aquarelle by Anton Drumm
20
Veduta Eduarda Gurka z roku 1841 / Eine Vedute von Eduard Gurk aus dem
Jahre 1841 / Scenery view by Eduard Gurk from the year 1841
setzten einige Generationen von Nach­kommen fort.
Nach dem Abbruch der Säle wurde ein neues
Grandhotel Pupp erbaut. Am Anfang des 20. Jahr­
hunderts beteiligten sich an der umfangreichen
Modernisierung des Gebäude­komplexes die berühmten Wiener Baumeister Fellner und Helmer. Die
Bilder vom Flussbogen sind voneinander 150 Jahre
entfernt. An der alten Vedute von Eduard Gurk sieht
man rechts die Puppsche Allee und das denkwürdige Haus Auge Gottes, wozu der Böhmische Saal
anliegt. Im Hintergrund am linken Flussufer steht
der Altan des Brauereibrunnens. Das barocke
Gebäude der alten Brauerei ist am Aquarell von
Anton Drumm aus dem Jahre 1890. Im Hintergrund
kann man die evangelische Kirche aus dem Jahre
1856 sehen. Die Brauerei, im Jahre 1732 errichtet,
wich nach 160 Jahren seines Bestehens der
Ausdehnung des Kurwesens. Am 6. Mai 1895 wurde an ihrer Stelle das majestätische Kaiser­
badgebäude eröffnet, erbaut wieder nach Plänen
von Fellner und Helmer. Der Hauptanziehungspunkt
von diesem Bad war der Zander Saal mit Turn­
Císařské lázně a evangelický kostel / Das Kaiserbad und die evangelische Kirche / Imperial Spa and Evangelical Church
Grandhotel Pupp v roce 1991 / Das Grandhotel Pupp im Jahre 1991 /
The Grandhotel Pupp in 1991
apparaten und einem luxuriösen Bad­apparte­ment
für den Kaiser Franz Josef I. Zurzeit wartet das
Kaiserbad auf eine Rekonstruktion.
EN G L I S H
Grandhotel Pupp
and its Surroundings
The Grandhotel Pupp belongs to Karlovy Vary as
whipped cream belongs to coffee. The legendary
hotel still radiates an aura of the Golden Age of
the Hapsburg Empire. Its roots go back to the
­years 1701 - 1728, when there were built its direct
predecessors Saxon and Czech Halls by the bend
of River Teplá at the end of New Meadow.
Several generations of offspring of Johann Georg
Pupp, the pioneer of the hotel fame, continued in
his work. After the halls demolition, there was
built a new Grandhotel Pupp. At the beginning of
the 20th century, famous Vienne builders Fellner
and Helmer participated at large modernisation of
the complex. Pictures from the river bend split
the time interval of 150 years. On the right side
of the old scenery view of Eduard Gurk we can
see Pupp´s alley and memorable house God´s
Eye with adjacent Czech Hall. In the background,
on the left bank, there stands an arbour of
a brewing well. Baroque building of the old
brewery is on the aquarelle by Anton Drumm
from the year 1890. In the background, we can
see Evangelical Church from the year 1856. After
160 years of its existence, the brewery, completed
in the year 1732, gave place to the spa expansion.
On 6th May 1895, there was opened a majestic
building of Imperial Spa, on the brewery´s place,
built also according to plans of Fellner and
Helmer. Main attraction of the Spa was a Zander
Hall with exercise equipment and luxury apartment for the Emperor Franz Josef I. Nowadays,
the Imperial Spa is waiting for its reconstruction.
www.pupp.cz
C YK L OV Ý L E T
FA H R R A DAU S F L U G | C YC L E T R I P
kolová, vítkův vrch, andělská hora
Od Grandhotelu Pupp se kolem Císařských lázní
vypravíme proti proudu Teplé na výlet, kde nás sice
může pozlobit stoupání, ale odměnou nám budou
krásné výhledy téměř po celých 24 km. Mineme
Poštovní dvůr, za ním přejedeme most přes Teplou
a dáme se vpravo, kde začíná silnička, která nás od
Beethovenova altánu delším, ale nikoli příkrým
stoupáním vyvede lesem z karlovarského údolí na náhorní plošinu. Rybník Kolovák po pravé straně
oznamuje konec jízdy do kopce. Toto přírodní koupaliště je ideálním místem k osvěžení a odpočinku. Odsud
se napojíme doleva na místní silnici a po chvíli se
vpravo otevře výhled na karlovarské letiště, Andělskou
horu a Doupovské vrchy. Pár set metrů před námi vlevo je Vítkův vrch s vyhlídkovou restaurací - dalším
místem k možné regeneraci a potěšení krajinným panoramatem. Pokračujeme po silnici kolem letiště až do
Olšových Vrat a odsud z náměstíčka vlevo k hlavní
pražské silnici. Tu přejedeme a podél areálu Golf
Resort a přes luka doputujeme až na Andělskou
Horu. Stejnou cestou se vydáme zpět ke golfovému
areálu, kde se lze občerstvit v Golfrestaurantu a pak
pokračovat zpět do Olšových Vrat. Za obcí u nádrže
Krach, odbočíme doprava na Hůrky. Odsud nás čeká
dlouhý sjezd do údolí, který nabídne jeden z nejkrásnějších výhledů na Karlovy Vary. Sjedeme až k ulici Na
Vyhlídce, po ní se dáme vpravo a asi po 200 m zahneme doleva, do klesající Moravské ulice, která nás kolem
chrámu sv. Máří Magdalény přivede zpět k Teplé, na
dohled Grandhotelu Pupp. Doporučejeme vzít s sebou
jasné počasí a dalekohled. Šťastnou cestu.
d e u t sc h
Hundert Meter vor uns links ist der Hügel Vítkův
vrch mit einem Aussichtsrestaurant - einem weiteren
Ort zur möglichen Erholung und Vergnügen am
Landschaftspanorama. Wir fahren weiter die Straße am
Flugplatz vorbei bis nach Olšova Vrata (Espentor)
und von hier aus vom Marktplatz links zur Prager
Straße. Diese überqueren wir und entlang des Golf
Resort Geländes und über die Wiesen kommen wir bis
nach Andělská Hora (Engelhaus). Den gleichen
Weg begeben wir uns zurück zum Golfgelände, wo
man sich im Golfrestaurant erfrischen kann und dann
weiter zurück nach Olšova Vrata. Hinter der Gemeinde
am Stausee Krach, biegt man nach rechts ab nach
Hůrky (Berghäuseln). Von hier aus erwartet uns eine lange Abfahrt ins Tal, die eine der schönsten
Aussichten auf Karlsbad bietet. Man fährt bis zur Straße
Na Vyhlídce, man fährt auf ihr nach rechts und etwa
nach 200 m biegen wir nach links ab, in die Moravská
Straße, die uns an der Maria Magdalena Kirche
vorbei zurück zur Tepl führt, nicht weit vom Grandhotel
Pupp. Wir empfehlen klares Wetter und ein Fernglas
mitzunehmen. Gute Reise.
EN G L I S H
Kolová, Hill Vítkův vrch, Angel Mt.
From the Grandhotel Pupp past Imperial Spa we
set out for a trip upstream the river Teplá, where we can
fight with climb, but our reward is be beautiful views
throughout the whole 24 kilometres. We pass Postal
Courtyard then we cross the bridge over the river
Teplá and turn right, where small road begins and takes
us from Beethoven´s Pavilion out of Carlsbad Valley
to plateau by longer but not a steep climb. Lake
Kolovák on the right side signals the end of the ride
up the hill. This natural lido is an ideal place for refresh­
ment and rest. Here we turn left to the local road and
after a while, on the right side, we could enjoy the view
to Karlovy Vary Airport, Andělská hora (Angel Mt.) and
Doupovské vrchy (Doupov Hills). Few hundred meters
ahead on the left there is a hill Vítkův vrch with
a view restaurant - another place for possible regeneration and pleasure of scenic panorama. We continue on
a road past the airport to Olšová Vrata and thence
from square left towards main Prague road. We cross
the Prague road and past the areal Golf Resort and
across meadows we get to Andělská Hora.
We go the way back towards the golf coursel, where we
could refresh in Golfrestaurant and then continue
back to Olšová Vrata. Past the village by the reservoir
Krach we turn right to Hůrky. From here we can enjoy
a long ride down the valley with one of the most beautiful views to Karlovy Vary. We ride down to the road
Na Vyhlídce, on which we ride right and after about
200 metres we turn left to decreasing Moravská street,
which takes us past the St. Mary Magdalene Church
back to the river Teplá in sight of the Grandhotel Pupp.
We recommend you to take shine weather and binoculars with you. Have a safe journey!
Kolová (Kohlhau), Vítkův vrch,
Andělská Hora (Engelhaus)
Vom Grandhotel Pupp am Kaiserbad vorbei begeben wir uns flussaufwärts der Tepl auf einen Ausflug,
wo uns zwar eine Steigung ärgern kann, aber zur
Belohnung werden uns schöne Aussichten fast die gesamten 24 km. Wir fahren am Posthof vorbei, dahinter
überqueren wir die Tepl über eine Brücke und dann
fahren wir nach rechts, wo am Beethovens Altan eine
längere, keineswegs aber steile Steigung beginnt. Dieser
Weg durch den Wald führt uns aus dem Karlsbader Tal
auf eine Hochebene. Der Teich Kolovák auf der
rechten Seite teilt uns das Ende der Bergauffahrt mit.
Dieses Freibad ist ein idealer Ort zur Erfrischung und
Erholung. Von hier aus fahren wir nach links auf die
hiesige Straße und nach einer Weile eröffnet sich rechts
die Aussicht auf den Karlsbader Flugplatz, die
Engelsburg und das Duppauer Gebirge. Ein paar
www.pupp.cz
m
km
Grandhotel Pupp - Poštovní dvůr/Posthof (1,2 km) - Beethovenův altán/NJ/Beethoven‘s pavillon (1,7) - Waltrovka (4,5) - Kolovák (7,1)
- Vítkův vrch (8,7) - Olšová vrata (11) - Andělská hora (14,5) - Hůrky (20 km) - Na Vyhlídce (22,5) - Grandhotel Pupp (24)
21
sk
á
i
mí ř
ho
in
.
á bř
on
M
bř.
ná
o
nih
atto
at
to
Úvalská
Stará
ZŠ
ná
Vítěz
rova
Kollá
nih
o
ná
bř
.
Kysibeslk
á
Nám.
E. Destinové
Kvapilova
a
říčkov
Zbrojnická
Rum
ká
u ns
inova
Drahovice
Maďar
Gymnázium
Jungmannova
nemocnice
odní
MŠ
gar
Ga
N
nd
Vých
a
ov
lav
os
ní
árod
Čechova
ga
a Hu
zná
h
Bla
Viktor
Vítě
va
pto
Ko
rny
olivá
Nám.
Karla Sabiny
Chodská
a
O
Po
bře
žn
í
pk
Ča
Nám.
V. Řezáče
ská
zahr.osada
Lidická
M
án
es
ov
a
TJ Sta
SL dio
ÁV n
IA
Zít
ko
va
lov
berlin
ap
.
Gog
Goethova
vyhlídka
V
Nad
ce
yh
frankfurt
lídko
olov
WARSZAWA
ap
.
Karlovy Vary
Grandhotel Pupp
luxembourg
NÜRNBERG
PARIS
Hůrky
ín o v a
Bal b
ště
�
Na M
ilíři
Stará
pražs
ká
MÜNCHEN
BRATISLAVA
WIEN
Pražs ká silnice
BUDAPEST
zürich
Pražská
GENEVE
ZAGREB
Ga
leri
eu
mě
ní
F. Schiller
L.v.Beethoven
Altán
U Černé Marie
nova
pěši
na
bi
La
Kníže
K. Schwar.
letní kino
ve
Á
Sl
LISBOA
o
K Letišti
late
a
zova ce
sta
Find
š in
ká
pě
ns
ni
šina
le d
Mickiewic
tez
ka
Chotkova
Trž
i
s ká
h ar
Pols
ká
Sa
do
vá
ová
Gogo
Ja r n
í
t zk
éh
op
ěš
ina
Dvo
řák
ova
pě
í
ta
lstv
sta
bruxelles
u
Přát
e
e
rá c
á
žsk
Pra
mperialu
UI
ial
Imper
LONDON
va
šo
va
ro
ine
he
va
Sc
ro
ne
va
Hynaiso
řín
ek
Nebozíz
cesta
Turgeněvova ch.
g
Fü
Pet
íd
yhl
Na V
á
hotel Imperial
Mod
ta
ces
ces
drá
va
Mo
vo
o
arr
eC
ad
sk
lovy
Ress
sady
I.
PL
760 km
ě
en
B. Smetana
400 km
620 km
rg
Tu
an
Je
po
JEDLINA
ina
Slovenská
G oe
thova stezka
Sport hotel
tenis. dvorce
Zürich
Raisova
Moravská
Vyhlídka Karla IV.
750 km
Zagreb
zka
ste
ně
TE
Wien
še
hr
ad
ká
1300 km
Rusalčina ch.
Warszawa
Láz
ňs
Vy
Findlater ův altán
Od
pěš
Ty
r
a
Stockholm
ze
ov
1190 km
Hálkův
vrch
Ave Maria
900 km
Roma
ko l á
up
in a
iáns
ro
ěš
va
Kolmá
Libušina
í
e ln
ad
Div
Tylova
Šk
ap
á
lč in
k
ňs
Láze
sa
ěvo
amsterdam
Nám. Svobody
Chopino
Ecce Homo
va p ě
Chopino
šina
Chopin
va p ě
ova ch.
šina
660 km
Ru
Tu r g e n
Sady
Jeana de Carro
Divadelní
nám.
GrandhotelPUPP
Pupp
GRANDHOTEL
1090 km
ch. Přátelství
Mar
Á
Paris
Mírové
nám.
PL
2880 km
Luxembourg nám.
ská
rián
ch. V sedle
 4,5
altán Panorama
Karel IV.
a
ka
lou ouk
rá vá l
Sta No Husovo
Ma
rozhledna Diana
London
Zámecké Lázně
TE
Lisboa
rch
altán
Petrova vyhlídka
Findlaterův kříž
180 km
ch. Lesní
pobožnost
330 km
Jelení skok
VÝŠINA P�ÁTELSTVÍ
Kniha
ký v
kostel
sv. Lukáše
šina
pě
Gogolova ch.
OTTOVA VÝŠINA
ce
hlíd
Zámec
ého
310 km
Nürnberg
 5
Vy
München
á
řejsk
Ond
Pet
elik
ra V
KOBENHAVN
 3,5
Tři kříže
Grandhotel Pupp GPS: N 50°13´12˝; E 12°52´43˝
1980 km
Maxova pěšina
 6,5
ch. Pod 3 kříži
Na
br
Po
dJ
e
Lu lení
čn m
í v sko
rch
ke
m
Horova
ká
Jug
oslá
vs
Zey
erov
a
h
380 km
Sv. Ondřej
lní
de
Vří
ř.
áb
ov
ac
esta
Karlovy
Vary - Frankfurt
ká
ad s
én
Karlovy Vary - Berlin
2300 km
Křižíkova ch.
Hřbitov
 2
Gogolova pěšina
n
ké
ha
n
310 km
Fibichova st
ezka
Moscow
va
r to
400 km
Karlovy Vary - München
ě
Pod
770 km
Madrid
va
rmo
Šve
Karlovy
hotel Thermal Vary - Wien
1580Křikm
žíkova
Kobenhavn
STOCKHOLM
zahr.osada
Hřbitovní
130 km
ns
Mlý
Kiev
ub
ova
Krok
SPedŠ
Gymnázium
Kuželna
az
lova
Pav
I.P. IV.
la
K ar
2030 km
Belle
vue
Dvo
řá
sad kovy
y
Sv. Petr a Pavel
vodárna
ětna
Istanbul
ul.5.kv
380 km
esta
ac
ov
r ud
va
čo
ru
Frankfurt
Rohanova stezka
Ne
z
Be
640 km
í
síň
770 km
Budapest
dn
Domov
mládeže
rova
Baa
Karlovy Vary - Praha
áln
íb
o
Bruxelles
Rohanův kříž
Bílý kříž
altán
iříh
460 km
cká
Lidi
rm
ní
řad
ob
esta
ac
ká
le J
890 km
ová
S
é
cov
Něm
eny
Bož
va
líčko
Hav
the
a
hr
ZvlŠ
ÚP a
v
ho
lické
Vrch
Mác
Mit dem Auto...
| When Driving the Car...
hov
a
Smetanovy
sady
Za
okr. soud
Palackého
nám.
Lidická
Při cestě autem…
330 km
Bratislava
ova
Vráz
Lázn� V.
2170 km
Bu l
Krá
Geneve
Městský
úřad
750 km
OA
va
vlo
Pa
P.
I.
r yk a
Náb
la
Dr. Eng
s ká
ZŠ
ra
Berlin
ká
vs
Moske
MŠ
ká
Bělehrads
Jaltská
cha
Pala zení
�. J.
o
Náb �. OsvToEbPLÁ
most
y
rova
Wolke
Jízdáren
atk
Dr.Jan
AthensD.Beche
Nám.dr. ové
M.Horák
T.G
.Ma
sa
ova
Jirásk
Itals
ý
Chebsk
Dr.
bus. nádr.
á
lick
Ang
ká
eric
Am
za
Mo
Hotel im Herzen Europas | A Hotel in the Heart of Europe
US
Sa d
z Du
bé
Ro h
áče
rla
Ka
transfuzní
odd.
Hy
b
ohor
ské
í
Slunečn
zí
va
stro
rásn
M
Pod tvr
re
Foe
E. K
jov
á
Grandhotel Pupp - hotel v srdci Evropy
y
iteln
poř Magistrát
Nám.
Republiky
Ro
tin á
ov
í
ečn
Jat
a
ov
eš
ta
ŘE
OH
Dr a
Amsterdam
ská
Varšav
a ces
Sovov
a
zk
ká
ost
ký m
trovs
Os
Us
žel. stanice
Dolní nádr.
ov
istr
sm
Le
žn
ra
te
ís
ra
H O T E L I M H E R Z E N E U RO PA S | A H O T E L I N T H E H E A R T O F E U RO P E
ká
ovs
hym
J ác
Nákladní
ZU·
Tra
t
d
Ná
Železniční stanice
KARLOVY VARY
Bans
byst ko
rická
U
á
á
vs k
uto
ová
mín
JasKvě
So
vo
va
s
Jana
s
ald
enw
a
rov
Pra
šná
ká
Vo
h
Buc
om
Ch
Štú
Tá
bo
r
ská
n
dáre
va
čo
Fri
k
a
ann
um
c
dle
ká
ec
šiv
Ple
O
vs
tro
Os
Se
á
ck
ove
Klín
a
t al
p le
á
orsk
Ok
H O T E L V S R D C I E V RO P Y
mos
t
.Ne
S.K
Krušnoh
Pražs
ký
y
ald
.Š
F.X
Růžový Vrch
P.
Ho
léh
o
ní
or tov
Sp
u
Př í k
opn
í
ov
á
ká
o
ek
ZŠ
ic
lov
Da
dŘ
Na
ná
Vil
Na V
y
e
Lom
Nálepk
ren
Teplá
r
UT
o
t.
Kp
ké
h
areál zdraví
ROMA
MADRID
ATHENS
Ceník | Preisliste | Price List 2010 
Ceny za pokoj a noc | Preis pro Zimmer und Nacht | Room Rates per Night
Grandhotel Pupp ***** de Luxe
Grandhotel Pupp**** First Class
SR 240,- EUR
DR
310,- EUR
SR
DR
AP (mezonetové I Mezzonett I mezzonet)
přistýlka I Zusatzbett I extra bed
Junior Suite
390,- EUR
Premier Suite
450,- EUR
AP (Pupp, Dvořák, Beethoven, Goethe)
590,- EUR
780,- EUR
Císařské I Kaiser- I Imperial AP
Prezidentské I Präsidenten- I Presidential AP
1450,- EUR
55,- EUR
přistýlka I Zusatzbett I extra bed
POLOPENZE I HALBPENSION I HALF BOARD
PLNÁ PENZE I VOLLPENSION I FULL BOARD
200,- EUR
260,- EUR
340,- EUR
45,- EUR
20,- EUR/PP
36,- EUR/PP
buffet nebo menu dle možnosti hotelu I Buffet oder Menü nach Möglichkeit des
Hotels I buffet or menu depends on the possibilities of the hotel
parkoviště na den I Parkplatz pro Tag I parking per day 15,- EUR
domácí mazlíčci denně I Haustiere pro Tag I pets per day 10,- EUR
denní lázeňská taxa I Kurtaxe pro Tag I spa tax per day 15,- CZK / PP
PP - na osobu I pro Person I per person • DR - dvoulůžkový pokoj I Doppelzimmer I double room
SR - jednolůžkový pokoj I Einzelzimmer I single room • AP - apartmá I Appartement I apartment
Cena pokoje zahrnuje snídani formou bufetu, DPH, volný vstup
do hotelového relaxačního centra a Pupp Casino Clubu.
Im Zimmerpreis sind Büffet-Frühstück, MwSt., freier Eintritt ins hoteleigene Relaxzentrum und in den Pupp Casino Club inbegriffen.
Room price includes buffet breakfast, VAT, free use of hotel relax centre and free entry into the Pupp Casino Club.
❙ děti do 2 let v dětské postýlce zdarma
❙ děti 3-6 let bez využití dětské postýlky či přistýlky zdarma
❙ děti 7-12 let: 25 EUR / dítě / noc / přistýlka de Luxe, First Class
❙ děti 12 a více let: 55 EUR / dítě / noc / přistýlka de Luxe
45 EUR / dítě / noc / přistýlka First Class
❙ Kinder bis 2 Jahre im Kinderbett kostenlos.
❙ Kinder 3-6 Jahre ohne Kinderbett oder Aufbettung kostenlos.
❙ Kinder 7-12 Jahre: 25 EUR / Kind / Nacht / Aufbettung de Luxe, First Class
❙ Kinder ab 12 Jahre: 55 EUR / Kind / Nacht / Aufbettung de Luxe
45 EUR / Kind / Nacht / Aufbettung First Class
❙ children up to 2 years of age in a cot for free
❙ children 3 to 6 without a cot or an extra bed for free
❙ children 7 to 12: 25 EUR per child & night/de Luxe, First Class extra bed
❙ children aged 12+ : 55 EUR per child & night/de Luxe extra bed
45 EUR per child and night/First Class extra bed
Rezervace | Reservierung | Reservation: Tel + 420 353 109 630, 631, Fax +420 353 226 638, [email protected]
22
www.pupp.cz
Mediterranean Sea, 1940s. "Gamma" men in training.
The diver emerging from the water is wearing a Panerai compass on his wrist.
History always leaves a trace.
LUMINOR MARINA
Hand-wound mechanical movement
OP XI calibre, COSC certified.
Water-resistance 300 metres.
Steel case 44 mm Ø.
Steel buckle.
www.panerai.com
3
AZRA • Stará Louka 56 • 360 01 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 585 085 • Mob.: +420 775 269 807
[email protected] • www.azra-cz.com
www.pupp.cz
Download

Pupp Journal Léto 2010